Ansøgning vedr. Play the Game

Comments

Transcription

Ansøgning vedr. Play the Game
Team Danmark
Att. Direktør Lone Hansen
Pr. email
Aarhus, 15. april 2015
Ansøgning om økonomisk støtte til og partnerskab med
Play the Game 2015
I dagene 25.-29. oktober 2015 samler Play the Game for niende gang journalister, akademikere, idrætsledere, politikere og andre dagsordensættende interessenter til åben debat om nogle af de væsentligste udfordringer i international idræt.
Konferencen finder atter sted på dansk grund, nærmere bestemt Marselis
Hotel i Aarhus. Dermed bliver der endnu engang mulighed for at involvere
danske idrætsledere, rejse debat om internationale emner af særlig interesse
for dansk idræt og sætte et dansk præg på den internationale idrætsdagsorden.
For at kunne gøre dette med samme styrke som tidligere tillader Play the
Game og Idrættens Analyseinstitut (Idan) sig endnu engang at søge Team
Danmark om et tilskud på 75.000 kroner til afholdelse af Play the Game 2015.
Play the Game 2013: de overordnede resultater
Da Play the Games grundlæggende målsætning, arbejdsområder og strukturelle vilkår vil være velkendt for de fleste i Team Danmark, vil vi her kort
opsummere en række udviklingstræk siden sidste Play the Game-konference i
efteråret 2013.
Denne konference var den første, som fra start til slut var organiseret i regi af
det fusionerede Play the Game/Idan, og hvor muligheden for synergi mellem
de to institutioners forskellige typer netværk og arbejdsmåde for alvor kunne
realiseres.
Dette skete blandt andet ved at opgradere den forskningsmæssige del af konferencen, dels ved at lancere en række af Idans egne forskningsprojekter og
dels gennem partnerskaber med blandt andre Team Danmark og de øvrige
danske idrætsorganisationer, Lokale og Anlægsfonden, Nordisk Idrætsjuridisk Konference, forskernetværket MEASURE, International Council for Sport
Science and Physical Education med flere.
Deltagerne kvitterede for denne faglige oprustning ved i en anonym evaluering at give Play the Game 2013 en meget høj score. Ligeledes tiltrak konferencen det hidtil højeste antal registrerede deltagere – knap 350 plus omkring
50 løsere gæster.
Deltagernes holdning og den samlede interne evaluering kan læses på
www.playthegame.org/2013.
Alt i alt styrkede Play the Game-konferencen sin position som et ’åbent parlament’ for betydningsfulde interessenter i sporten. Blandt de knap 150 talere
var repræsentanter for hel-og halvoffentlige institutioner som eksempelvis
Interpol, WADA, EU (Parlament og Kommission), Europarådet og OECD
samt fra private organisationer såsom FIFA, IOC, World Lottery Association,
FIFPro og den brasilianske organisationskomité for fodbold-VM 2014.
Denne position stiler Play the Game mod at fastholde og udbygge, og en række aktiviteter i 2014 og 2015 har været til hjælp.
Øvrige Play the Game-aktiviteter
UNESCO har siden sommeren 2014 tildelt Play the Game en uformel, men
centralt placeret rolle i redigeringen af det kommende ’International Charter
for Physical Education, Physical Activity and Sport’ (forventes vedtaget i november 2015), hvorved en række værdipolitiske markeringer med afsæt i
dansk idræts- og foreningskultur er blevet tilføjet dette internationalt retningsgivende dokument.
EU har siden 2012 optaget Play the Game som observatør i kommissionens
Expert Group on Good Governance in Sport, et medlemskab, der blev fornyet
ved den seneste rekonstruktion af ekspertgrupperne i 2014.
Europarådets idrætspolitiske samarbejde, EPAS, optog primo 2013 Play the
Game som medlem af sin Consultative Committee, og i september 2014 blev
Play the Game’s internationale chef indbudt til at holde oplæg om korruptionsbekæmpelse i sport for Europarådets sportsministerkonference i Magglingen i Schweiz.
På hjemmefronten har Play the Game og Idans notat ’Den globale idræts krise
er Danmarks store chance’ vakt betydelig opmærksomhed, blandt andet i
Folketinget, hvor en forespørgselsdebat i marts 2015 bekræftede, at der er fuld
2
opbakning til hovedlinjerne i Play the Games arbejde fra et meget bredt politisk flertal.
Bag hovedtemaerne på Play the Game 2015
Med andre ord står Play the Game på det faglige og politiske plan godt rustet
til at gennemføre endnu en konference, hvor aktuelle udfordringer i verdensidrætten gennemlyses.
I samråd med konferencens programkomité er sekretariatet for nylig gået i
gang med at udsende invitationer til førende internationale oplægsholdere,
der kan bidrage med viden og holdninger til debat under følgende overskrifter:







The revolt against global events: A perfect storm for sport?
Governments vs. fixers: Will the rule of law beat the law of the jungle?
Good governance in sport: Setting standards, raising bars
A new World Code against doping: Anybody willing to comply?
The deadly disease of inactivity: Is the world ready for a cure?
Transfers and trafficking: The human cost of broken dreams
College sport in the USA: Unprotected amateurs in a billion-dollar
business
Temaerne er bredt forklaret i konferencens ’Call for papers’. Det er for tidligt
at udstede garantier for, hvordan hensigterne med hvert enkelt tema forløses,
men vi vil gerne uddybe hjemmesidens beskrivelser ved at pege på nogle
konkrete initiativer, som vi forsøger at realisere, men som endnu ikke kan
offentliggøres:
Fokus på Agenda 2020
Med sit reformprogram ’Agenda 2020’ har den nye IOC-formand
Thomas Bach revitaliseret IOC’s rolle i den idrætspolitiske debat. Vi
vil forsøge at inddrage Agenda 2020 i en række af konferencens debatter – ikke mindst dem, der omhandler fremtidens mega-events.
Styrkelse af good governance-debat
Play the Games kerne-tema igennem et årti vil blive styrket på flere
måder. Både UNESCO og Europarådet overvejer for tiden, på hvilken
måde de kan bidrage til at styrke governance-debatterne gennem aktive partnerskaber. Play the Game vil selv fremlægge en omfattende
forskningsbaseret analyse af de internationale specialforbunds governance-standarder målt med redskabet ’Sports Governance Observer’.
Samtidig er vi for tiden ved at udvide både netværket omkring og anvendelsesområdet for dette måleværktøj, så det også kan bruges på
nationalt niveau. Det er hensigten at tilbyde særlige work3
shops/træningssessioner i good governance som led i dette års Play
the Game.
UNESCO-charteret og kampen for øget idrætsdeltagelse
Det kommende UNESCO-charter afspejler klart det øgede idrætspolitiske engagement blandt verdens regeringer, ikke mindst med det
formål at tilvejebringe øget idrætsdeltagelse og fysisk aktivitet i den
brede befolkning. Den colombianske by Medellín er et eksempel på et
sted, hvor investeringer i idræt forsøges brugt aktivt til at forandre en
bys image udadtil og indadtil, og vi forventer at Medellín og den nationale sportsorganisation vil være stærkt repræsenteret. I denne
sammenhæng vil det også være naturligt at fremlægge Team Danmark og DGI’s 25-50-75 strategi som eksempel på en ambitiøs, centralt
styret politik på området.
Mødested for ’observatorier’
I nær sammenhæng med det nævnte ønske om en mere fysisk aktiv
befolkning indser et voksende antal lande, at der er behov for data om
idrætsdeltagelse, -faciliteter og frivillighed for at nå dette mål og placere de offentlige investeringer rigtigt og rationelt. Efter ti år står Idan
med en række erfaringer som efterspørges i andre lande – senest Skotland og Colombia – og Idan er en aktiv deltager i det europæiske netværk MEASURE, som omfatter ligesindede forskere i den brede
idrætsaktivitet. Det er tanken at samle en række førende aktører på
dette område (idrætsdeltagelse, frivillighed, faciliteter) til særlige sessioner og workshops på Play the Game 2015 for at udveksle erfaringer
og tilføre viden til flere igangværende Idan-projekter, for eksempel facilitetsdatabasen.
Matchfixing som prioriteret tema
Selv om det ikke længere er nødvendigt at argumentere for bekæmpelse af matchfixing som en påtrængende international opgave, ønsker Play the Game at fastholde emnet som en af konferencens højeste
prioriteter. Europarådet vil muligvis afholde en temadag om emnet
for sine primære interessenter i umiddelbar tilknytning til konferencen, hvilket vil tiltrække nye grupper af regeringsrepræsentanter og
idrætsorganisationer.
Programmet rummer i høj grad mulighed for at behandle temaer af
særlig relevans for Team Danmark, såsom det internationale våbenkapløb om medaljer, events og prestige gennem eliteidrætten.
4
Perspektiver i et partnerskab mellem Team Danmark og Play the Game
Et partnerskab udformes i dialog, og vi hører gerne Team Danmarks bud på,
hvordan partnerskabet bedst udmøntes i tilfælde af, at Team Danmark kan
imødekomme vores ansøgning om økonomisk støtte. Vi håber, at Team Danmark tog fra 2013-konferencen med positive erfaringer og et godt udbytte af
partnerskabet, og at vi sammen kan bygge videre på disse resultater.
Vi hører især gerne Team Danmarks idéer til, hvilke indfaldsvinkler vi kan
lægge på overordnede emner af direkte betydning for eliteidrætsudøveres
arbejdsvilkår, for eksempel doping, event- og turneringstilrettelæggelse,
matchfixing og korruption i de store forbund.
Her er nogle forslag til samarbejdets indhold, som naturligvis står til forhandling:
1) Team Danmark tilbydes synlighed med logo på konferencens website samt
på ’sponsorvæg’ og øvrigt officielt konferencemateriale. Team Danmark tilbydes en stand og/eller mulighed for en posterudstilling i konferenceområdet med mulighed for at distribuere relevant materiale efter nærmere aftale.
2) Team Danmark tilbydes at stå som partner med logo i det officielle Play the
Game-konferencemagasin, der udkommer primo 2016 og efterfølgende distribueres bredt til danske og internationale organisationer i trykt oplag samt
via internettet. Budgettet for konferencemagasinet er ca. 80.000 kr. til journalistik, layout, foto, tryk og distribution (ekskl. egne redaktionelle bidrag fra
Idan/Play the Game). Team Danmark tilbydes mulighed for at indrykke en
annonce i magasinet.
3) Team Danmark kan sammensætte sin egen parallelsession med frit emnevalg, gerne i relation til konferencens hovedtemaer.
4) Team Danmark kan disponere over to fripladser til konferencen til eget
personale/bestyrelse (ekskl. indkvartering).
5) Team Danmark får efter nærmere aftale mulighed for at tilbyde egne medarbejdere/bestyrelsesmedlemmer konferencedeltagelse for en rabatpris på
3.500 kr. for den fulde konferencepakke og/eller 1.200 kr. pr. dag helt frem til
konferencen (ekskl. overnatning - de tilsvarende normalpriser efter 15. august
er 5.625/1.800 kr.).
6) Endelig gør vi opmærksom på, at vi gerne modtager abstracts og øvrige
forslag til programmet fra ledere og ansatte i Team Danmark.
5
Økonomi og øvrige partnerskaber
Trods den øgede interesse for Play the Game både hjemme og ude er initiativets økonomi stort set uforandret, og det kræver lige så et intensivt et arbejde
med fundraising som før at kunne afholde Play the Game 2015 på et højt fagligt og politisk niveau.
Konferencens omsætning er budgetteret til cirka 1.500.000 kroner, hvoraf de
650.000 er forventede deltagergebyrer. For at få økonomien i balance skal der
rejses eksterne midler i form af sponsorater og samarbejdsaftaler for 600.000
kroner. Idan forventer selv at skulle bidrage med 300.000-400.000 kroner på
sit ordinære 2015-budget for at dække konferencens forventede underskud.
Et tilskud på 75.000 kroner fra Team Danmark vil derfor ikke blot være en
kærkommen opmuntring og en bekræftelse på, at Team Danmark gerne associerer sig med Play the Game’s målsætninger om mere demokrati, transparens og ytringsfrihed i international idræt. Beløbet vil også bidrage til en vellykket konferencegennemførelse med en bred repræsentation af interessenter.
Dertil kommer, at vi anser kampen for en bedre integritet i idrætten som en
forudsætning for, at danske eliteidrætsudøvere kan opnå de bedst mulige og
mest fair arbejdsvilkår i internationale konkurrencer.
Sideløbende med denne ansøgning vil Play the Game ansøge de øvrige organisationer og institutioner i dansk idræt om økonomisk tilskud.
På nuværende tidspunkt har vi ikke endeligt indgået andre partnerskaber,
bortset fra at Danmarks Medie- og Journalisthøjskole igen i år vil stille med et
hold studerende til en uafhængig, selvstændig dækning af begivenhederne på
konferencen.
Men vi har som nævnt lovende, foreløbige kontakter med Europarådet og
UNESCO. Ligeledes har såvel Aarhus Kommune som Aarhus 2017 og andre
lokale aktører givet tilsagn om et samarbejde, der skal udmøntes i egentlige
aftaler.
Team Danmarks opbakning gennem mere end ti år har både givet et vigtigt
økonomisk rygstød og sendt et positivt politisk signal, som har været af stor
værdi for Play the Game og forhåbentlig også for Team Danmark.
Derfor sætter vi vores lid til, at Team Danmark endnu engang vil yde et væsentligt økonomisk bidrag til Play the Game-konferencen og igen være en
aktiv samarbejdspartner, hvad konferencens profil og indhold angår.
6
Undertegnede står til rådighed med yderligere oplysninger og deltager naturligvis også gerne i et afklarende møde om Play the Game 2015 og andre mulige samarbejdsflader.
Venlig hilsen
Jens Sejer Andersen
International chef
Henrik H. Brandt
Direktør
7