Dialogbaseret Test og Tilpasning Vejledning

Comments

Transcription

Dialogbaseret Test og Tilpasning Vejledning
Vejledning til
dialogbaseret
ansøgningsproces
TEST OG TILPASNING
Ansøgningsrunden september 2015
OFFENTLIGGJORT
SENEST REVIDERET
3. JUNI 2015
18. AUGUST 2015
ÅBENT FOR PRÆSCREENING
7. – 14. SEPTEMBER 2015
Side 2 af 20
INDLEDNING ............................................................................................................................... 4
Det kan du søge medfinansiering til ............................................................................ 4
Hvem kan søge? ......................................................................................................... 4
Hvad sker der i ansøgningsprocessen? ...................................................................... 5
Hvor meget medfinansiering og hvornår kan du få det? .............................................. 6
Hvordan ansøger du?.................................................................................................. 6
TRIN 1: PRÆSCREENING .......................................................................................................... 7
Nyhedsværdi ............................................................................................................... 7
Prototype ..................................................................................................................... 7
TRIN 2: SKRIFTLIGT MATERIALE............................................................................................. 8
Forretningsplan ........................................................................................................... 8
CV'er ........................................................................................................................... 8
Testbrugererklæring .................................................................................................... 8
Tildelingskriterier ......................................................................................................... 9
Projektplan ................................................................................................................ 10
Budget ....................................................................................................................... 10
indsendelse af skriftligt materiale .............................................................................. 11
TRIN 3: PRÆSENTATION OG BEDØMMELSE ....................................................................... 12
Dette skal du forberede ............................................................................................. 12
Bedømmelse ............................................................................................................. 12
Efter Præsentation og Bedømmelse ......................................................................... 12
BILAG 1: VEJLEDNING TIL UDFYLDELSE AF BUDGETSKEMAET ..................................... 13
BILAG 2: STAMOPLYSNINGER OM PROJEKTHOLDER OG
SAMARBEJDSPARTNERE ...................................................................................................... 16
BILAG 3: BEREGNING AF VIRKSOMHEDSSTØRRELSE OG
TILSKUDSPROCENT ................................................................................................................ 18
Uafhængige virksomheder ........................................................................................ 18
Side 3 af 20
Ikke-uafhængige virksomheder ................................................................................. 18
Tabel 1: Maksimal offentlig tilskudsprocent .............................................................. 19
Side 4 af 20
INDLEDNING
OBS: Denne vejledning er for den dialogbaserede
ansøgning. Hvad angår ansøgningsfristen i september 2015, er der tale om en test af denne type ansøgninger. Der er derfor et begrænset antal pladser
til trin 3 i ansøgningsprocessen (24 pladser) og der
kan under ansøgningsrunden maksimalt uddeles i alt
25 mio. kr. til projekter. Den telefoniske præscreening
(trin 1) er åben for alle.
FORSKNING OG UDVIKLING
Denne vejledning hjælper dig trin-for-trin gennem den
dialogbaserede ansøgningsproces til Markedsmodningsfondens ansøgningsrunde for medfinansiering til test og
tilpasning af innovative produkter og serviceydelser. For
at du kender ansøgningsprocessen og kan udfylde skriftligt materiale korrekt, er det vigtigt, at du læser hele vejledningen og alle bilagene grundigt inden, du ansøger. Så
er du forberedt på, hvilke oplysninger du skal have klar til
hvert trin i ansøgningsprocessen, og dermed har du bedst
mulighed for at opnå medfinansiering i Markedsmodningsfonden.
DE 5 TILDELINGSKRITERIER
DET KAN DU SØGE MEDFINANSIERING TIL
Markedsmodningsfonden medfinansierer projekter, der
indeholder test og tilpasning. Test og tilpasning defineres
som afprøvning af en prototype eller serviceydelse i en
reel brugssituation hos potentielle kunder eller slutbrugere. Der skal således på ansøgningstidspunktet foreligge
en teknisk valideret og funktionsdygtig prototype eller
serviceydelse, som er klar til test i projektet. På baggrund
af testresultaterne fra potentielle kunder og slutbrugere
gennemføres den sidste færdigudvikling, der gør produktet eller servicen helt klar til en markedsintroduktion.
Fonden medfinansierer ikke projekter, der har karakter af
almindelig videreudvikling af et produkt eller en service,
der allerede er introduceret til markedet.
Fonden medfinansierer heller ikke aktiviteter, der indgår i
virksomheders normale drift, såsom salg og markedsføring, almindelige eksportaktiviteter, drift af værdikæden og
opgradering af produktionsudstyr.
Vedrørende software kan fonden ikke medfinansiere udviklingen fra ”minimal viable product” (hvor der udestår
væsentlige udviklingsaktiviteter af centrale funktioner) til
færdig prototype/beta-version.
Statsstøtten, der ydes under Markedsmodningsfonden, indberettes under EU’s Generelle Gruppefritagelsesordning som støtte til eksperimentel udvikling
ifm. forsknings- og udviklingsprojekter - en kategori af
EU’s og OECD’s kategorisering af Forskning og Udvikling (F&U).
Ansøgninger til Markedsmodningsfonden vurderes i
forhold til fem overordnende kriterier.

Nyhedsværdi

Marked og forretningsmodel

Kompetencer og relevant samarbejdskreds

Vækst- og beskæftigelseseffekter

Tilskyndelseseffekt
SÆRLIGE MARKEDSBARRIERER
Markedsmodningsfonden prioriterer produkter og serviceydelser, der står overfor særlige markedsbarrierer.
Manglende finansiering alene betragtes ikke som en
tilstrækkelig markedsbarriere til at opnå medfinansiering i fonden.
En særlig markedsbarriere defineres bl.a. som en hindring, der skaber træghed i optaget af en ny innovativ
løsning på et givent marked. For eksempel kan fundamentalt nye produkter og serviceydelser kræve omfattende tests i reelle brugssituationer, fordi et skift til
den nye teknologi er forbundet med betydelige omkostninger og risici for en potentiel kunde.
HVEM KAN SØGE?
Virksomheder kan søge enkeltvis eller i samarbejde med
andre virksomheder og/eller offentlige parter. Projektholder skal være virksomhed med dansk CVR-nummer –
offentligt ejede virksomheder kan ikke være projektholder.
Virksomheden skal beskæftige mindst to fuldtidsstillinger
på ansøgningstidspunktet, dvs. to fuldtidsansatte eller
flere deltidsansatte, der tilsammen udgør to fuldtidsstillin-
Side 5 af 20
ger på ansøgningstidspunktet. Projektbudgettet skal være
på mindst 3 mio. kr., og projektet kan maksimalt vare 3 år.
Projektholder og eventuel samarbejdspartner skal selv
være indehaver af eventuelle IP-rettigheder.
HVAD SKER DER I ANSØGNINGSPROCESSEN?
Der er grundlæggende tre trin i ansøgninsprocessen for
dig som ansøger:
Trin 1) en telefonisk præscreening for at afklare om dit
projekt er inden for fondens rammer,
Trin 2) indsendelse af skriftligt materiale, hvor det afklares
om eksempelvis forretningsplanen og projektplanen er
fyldestgørende og
Trin 3) et møde mellem ansøger, fond og ekstern bedømmer, hvor projektet vil blive præsenteret og bedømt.
Ikke alle vil få mulighed for at gennemgå alle tre ansøgningstrin. Nogle vil blive vejledt til ikke at gå videre end
trin 1 og nogle vil få afslag efter trin 2. På den måde sikres der en hurtig afklaring, og et minimum af spildtid og
spildt arbejde for dig som ansøger.
De ansøgninger, der kommer til præsentation og bedømmelse, vil få besked om afslag eller tilsagn efter Markedsmodningsfondens bestyrelsesmøde.
Processen illustreres til højre herfor.
TELEFONISK PRÆSCREENING
Den telefoniske præscreening er en telefonsamtale på
max 20 minutter, hvor du vil blive stillet en række
spørgsmål til dit projekt. Samtalen vil ende med en
vurdering af, om dit produkt kan komme i betragtning
til medfinansiering i Markedsmodningsfonden. Du
booker selv til tid til præscreening på markedsmodningsfonden.dk. Præscreening vil foregå 7. – 14. september 2015 kl. 9:30 – 16:00. Der vil blive åbnet for
bookning d. 7. september 2015 kl. 8:00.
DIALOGBASERET ANSØGNING
Side 6 af 20
HVOR MEGET MEDFINANSIERING OG HVORNÅR KAN DU FÅ DET?
Medfinansieringens størrelse afhænger af din virksomheds størrelse, og hvem du samarbejder med. For små
og mellemstore virksomheder, kan fonden dække mellem
45 og 60 pct. af omkostningerne. Se mere i Bilag 3, Tabel
1. Et normalt ansøgt beløb ligger mellem 1,5 og 5 mio. kr.
Dog er der ingen fast øvre grænse. Derimod skal det
samlede projektbudget minimum udgøre i alt 3 mio. kr.
TILSKUDSBERETTIGEDE OMKOSTNINGER –
KORT FORTALT
Der gives tilskud til udgifter, der er nødvendige for at
gennemføre projektet, og som er afholdt inden for
projektperioden. Eksempler inkluderer:

Lønudgifter.

Konsulentudgifter (dog lægges der vægt på, at
tekniske og kommercielle kompetencer, der er essentielle for produktets succes, skal være en intern del af ansøgers eller samarbejdspartners arbejdskraft).

Udgifter til afskrivningsværdi af instrumenter og
udstyr, der er anskaffet i projektperioden.
Se mere i afsnittet ”Budget”, side 10-11.
UDBETALING
Markedsmodningsfonden udbetaler medfinansiering
som forskud i rater på op til 500.000 kr. Umiddelbart
efter projektstart, vil de første 500.000 kr. blive udbetalt til projektholder. Når de 500.000 kr. er tæt på at
være brugt i overenstemmelse med budget og medfinansieringsprocent, skal der indsendes et revisorpåtegnet regnskab for de brugte penge via e-mail, hvorefter Markedsmodningsfonden udbetaler op til
500.000 kr. igen. Penge må kun bruges indenfor de
godkendte budgetrammer og skal modsvares af den
medfinansieringsprocent, projektet selv skal afholde
af udgifter. Nærmere vilkår for udbetaling vil blive oplyst i tilfælde af tilsagn.
NB. For mellemstore og store virksomheder kan der i
helt særlige tilfælde, hvor udbetaling af tilskud genererer en overskudsgrad på mere end 25 pct. højere end
det forventede blive tale om tilbagebetaling eller delvis
tilbagebetaling af tilskud efter endt projektforløb.
HVORDAN ANSØGER DU?
Ansøgninger om test og tilpasning i den dialogbaserede
ansøgningsmetode starter altid ved en telefonisk
præscreening 7. – 14. september kl. 9:30 – 16:00. Du
booker en præscreening på markedsmodningsfonden.dk.
Online bookning åbner 7. september 2015 kl. 8:00 og
lukker igen 14. september kl. 8:00.
Vejledning til præscreening og de efterfølgende trin findes
herunder.
Side 7 af 20
TRIN 1: PRÆSCREENING
OBS: Det er vigtigt, at du ikke bruger præscreeningen
til generel vejledning. Markedsmodningsfondens telefoner er åbne for generel vejledning til ansøgning,
tildelingskriterier mv. inden for normal åbningstid
(Hverdage kl. 9:00 – 16:00, fredag kl. 10:00 – 15:00).
Hvis du booker præscreening, skal du acceptere, at
der er tale om en ansøgning til Markedsmodningsfondens ansøgningsrunde og vil blive registreret som
sådan.
På markedsmodningsfonden.dk finder du tider til booking
af præscreening. Der er mulighed for præscreening i perioden 7. – 14. september 2015, hverdage i tidsrummet
9:30 – 16:00. Online bookning åbner 7. september kl.
8:00 og lukker igen 14. september kl. 8:00. Præscreeningen tager maksimalt 20 minutter og samtalen bliver optaget som dokumentation for ansøgningen. Efter du har
booket tid, vil du modtage en bekræftelsesemail, der informerer dig om præscreeningens form og vilkår.
Din virksomheds navn og CVR-nummer vil blive registreret ved bookning af præscreening, og det er ikke muligt at
blive præscreenet flere gange indenfor samme runde. Det
er derfor vigtigt, at det er den person i virksomheden med
størst kendskab til projektet og produktet/serviceydelsen,
der gennemgår præscreeningen. Konferencekald er ikke
mulige.
Du vil komme til at tale med en ledig sagsbehandler i
Markedsmodningsfonden, som vil fortælle dig om samtalens vilkår og struktur for derefter at påbegynde
præscreeningen.
Efter endt præscreening vil sagsbehandleren give dig en
vurdering af, hvorvidt dit projekt vil have mulighed for at
opnå medfinansiering. Efter denne vurdering vil du få mulighed for at overveje, om du ønsker at påbegynde udarbejdelsen af skriftligt materiale til indsendelse. Derefter
kan du kontakte fonden på hovednummeret for at få adgang til online ansøgningsmodulet.
Præscreeningen fokuserer primært på to faktorer, der er
afgørende for om projektet kan komme i betragtning til
medfinansiering i Markedsmodningsfonden:

Produktets/serviceydelsens nyhedsværdi

Prototypens ydviklingstrin
De to tildelingsvilkår beskrives nedenfor.
NYHEDSVÆRDI
Der lægges vægt på nyhedsværdi i form af nyskabende
produkter/serviceydelser, der adskiller sig væsentligt fra
eksisterende produkter/serviceydelser på det globale
marked, og som skaber en efterspurgt merværdi for brugeren.
Endvidere gælder det, at en nyudviklet prototypes merværdi for brugeren/kunden skal komme til udtryk i mere
end bare øget brugervenlighed. Der skal også være en
væsentlig funktionalitetsmæssig merværdi.
INNOVATIONSHØJDE
Nyhedsværdi indebærer også, at der har været risici/udfordringer ved at udvikle prototypen. Der skal
altså være en hvis innovationshøjde, som har betydet,
at der har været usikkerhed forbundet med udviklingen af prototypen. Med andre ord: Hvis din prototype
består af standardkomponeneter og sammensætningen har været ukompliceret, vil innovationshøjden
som hovedregel blive betragtet som relativt lav. For
software gælder det særligt at der skal være udviklet
funktioner, der ikke tidligere er udviklet i andre softwareløsninger.
PROTOTYPE
Markedsmodningsfonden medfinansierer udviklingsfasen
fra fungerende prototype til salgbart produkt.
På ansøgningstidspunket skal du have en fungerende
prototype/servicekoncept. Det vil sige, at de centrale funktioner, der udgør løsningens konkurencemæssige fordel,
skal være udviklet. Dette skal du kunne redegøre for i
præscreeningen og eventuelt bevise senere i ansøgningsprocessen.
Samtidig er det vigtigt, at der endnu er tale om en egentlig
prototype; hvis produktet er klart til salg på ansøgningstidspunktet, vil du være for langt i udviklingen til at kunne
opnå medfinansiering i Markedsmodningsfonden. Markedsmodningsfonden medfinansierer ikke projekter, hvis
primære mål er at skabe markedsreferencer og kundekanaler. Sådanne typer af aktiviteter vil som hovedregel
skulle gennemføres efter et egentligt markedsmodningsforløb.
Side 8 af 20
TRIN 2: SKRIFTLIGT MATERIALE
VIRKSOMHEDENS NØGLETAL
Markedsmodningsfonden indhenter projektholders
seneste årsrapport fra Erhvervsstyrelsen. Har du
endnu ikke udarbejdet en årsrapport for virksomheden, skal du indsende de seneste nøgletal
/regnskaber.
Efter præscreeningen vil du, hvis du ønsker det, få adgang til Markedsmodningsfondens online ansøgninsmodul. Herfra indsender du det skriftlige materiale, som er
nødvendigt for fondens sagsbehandlere til at kunne vurdere, i hvor høj grad projektet lever op til fondens tildelingskriterier. Materialet vil ligge til grund for, hvorvidt du
vil blive indkaldt til en præsentation og bedømmelse, eller
i modsat fald om din ansøgning skal tildeles et afslag. Der
vil kun være mulighed for at indsende skriftligt materiale
efter gennemførslen af en præscreening, og sidste indsendelsestidspunkt er 21 dage efter præscreeningen kl.
12:00 på dagen. Materialet vil blive behandlet i den rækkefølge, det kommer ind, så jo hurtigere, du indsender, jo
hurtigere vil du få svar. Materiale der indsendes for sent
vil ikke blive behandlet.
Udover det materiale, du skal indsende, skal du udfylde
stamoplysninger om din virksomhed og dine samarbejdspartnere i starten af ansøgningsmodulet (vejledning til
dette kan findes i Bilag 2).
konkurrencesituation, kundesegment og salgsstrategi.
Fonden har ingen faste krav til rammer og form på forretningsplaner, da du som projektholder selv skal bestemme, hvordan dit produkt/serviceydelse præsenteres. Du
kan dog finde inspiration til en almindeligt fyldestgørende
forretningsplan på https://startvaekst.virk.dk/opstart/laven-forretningsplan/skabeloner-til-din-forretningsplan.
Hvis din forretningsplan vurderes at være mangelfuld i
forhold til at give et grundlag for en vurdering af produktets/serviceydelsens markedspotentiale, vil du modtage et
afslag på den baggrund. Det giver dig mulighed for at
tilrette i forhold til fondens tilbagemelding, og hvis relevant
ansøge igen til næste ansøgningsfrist (offentliggøres på
markedsmodningsfonden.dk). Du kan ikke genansøge i
samme ansøgningsrunde efter at have modtaget et afslag.
CV'ER
Du skal indsende CV’er på de personer, der skal drive og
forme projektet – som minimum et CV på projektholder og
de primære aktører hos eventuelle samarbejdspartnere.
Angiv både de tekniske/faglige og de kommercielle kompetencer, der skal sikre at test- og tilpasningsfasens mål
opnås og bidrager til en succesfuld markedsintroduktion.
Endvidere opfordres til så vidt muligt at vedhæfte CV’er
for bestyrelsesmedlemmer, advisory board og lignende.
TESTBRUGERERKLÆRING
Det materiale, du skal indsende består af:

En forretningsplan for produktet/serviceydelsen

CV’er på projektets centrale aktører

Mindst én underskrevet testbrugererklæring

En beskrivelse af opfyldelse af fire tildelingskriterier
(max. 1800 ord)

En projektplan med individuelle arbejdspakker

Et budget for projektets omkostninger
Nedenfor gennemgås kravene til de enkelte dokumenter.
FORRETNINGSPLAN
Du skal vedhæfte en forretningsplan for dit produkt/serviceydelse. Som en tommelfingerregel skal forretningsplanen have samme kvalitet som den, der normalt
fremvises til investorer og finansieringsforbindelser. Den
skal som minimum beskrive jeres produkt/serviceydelse,
Du skal fremsende underskrevne testbrugererklæringer
fra testbrugere i projektet. På ansøgningstidspunktet kræves der vedlagt som minimum en underskreven testbrugererklæring fra projektets første testbruger. Testbrugererklæringen skal dokumentere, at testbrugeren er indforstået med at deltage i det forløb af test og tilpasning, der
er anført i ansøgningen. Erklæringen skal derfor beskrive
på hvilken måde testbrugeren deltager. Der er ikke en
skabelon for erklæringen.
Hvis man samtidig med at være testbruger er samarbejdspartner i projektet, skal de alene underskrive projektplanen sammen med projektholder (se afsnittet ”indsendelse af skriftligt materiale” på side 11).
Side 9 af 20
TILDELINGSKRITERIER
Skabelonen til dette dokument findes i ansøgningsmodulet og kan udfyldes med et samlet maksimalt omfang på
1800 ord (ca. 3 sider). Som ansøger skal du beskrive dit
projekts formål og produktet/serviceydelsen indenfor fire
af fondens fem tildelingskriterier, som ses nedenfor.

Nyhedsværdi

Marked og forretningsmodel

Vækst- og beskæftigelseseffekter

Tilskyndelseseffekt
Din udfyldelse af skemaet går uændret videre til Markedsmodningsfondens bestyrelse. Det er derfor vigtigt, at
du skriver letforståeligt og ikke forudsætter, at læser har
viden om emnet på forhånd.
Hvis dokumentet om tildelingskriterier vurderes at være
mangelfuld, eller det vurderes, at projektet ikke lever tilstrækkeligt op fondens tildelingskriterier, vil du modtage
et afslag på den baggrund. Det giver dig mulighed for at
tilrette i forhold til fondens tilbagemelding, og hvis relevant
ansøge igen til næste ansøgningsfrist (offentliggøres på
markedsmodningsfonden.dk). Du kan ikke genansøge i
samme ansøgningsrunde efter at have modtaget et afslag.
Nedenfor gennemgås de enkelte felter i skabelonen –
herunder de fire tildelingskriterier:
Beskrivelse af produktet/serviceydelsen (max 200 ord)
Her skal du give en helt kort overordnet præsentation af
dit produkt/serviceydelse.
Du kan med fordel forsøge at afdække de aspekter af
nyhedsværdien, som blev gennemgået i præscreeningen.
Beskriv under dette tildelingskriterie også din plan i forhold til intellektuel ejendomsret/immaterielle rettigheder
(IP), dvs. patent, brugsmodel, varemærke, design eller
ophavsret (find information på Patent- og Varemærkestyrelsen). Det giver bl.a. mening at komme ind på, om der
er lavet nyheds- og krænkelsesundersøgelse, hvis det er
relevant for produktet.
Marked og forretningsmodel (max 400 ord)
Der lægges vægt på, at de produkter/serviceydelser, som
testes, har et stort kommercielt potentiale, der kan realiseres og skabe god forretning. Herunder lægges bl.a.
vægt på markedspotentiale, konkurrentanalyse, salgs- og
markedsføringskanaler samt prissætning.
Du skal forklare hvor stort det samlede globale markedspotentiale er for løsningen, og hvordan du har tænkt dig
at nå en tilstrækkelig stor markedsandel. Beskriv hvordan
du prissætter din løsning i forhold til konkurrenterne, og
hvorfor din løsning er attraktiv for køberne. Forklar desuden, hvis der er særlige vilkår på markedet, der har indflydelse på dine afsætningsmuligheder på markedet –
altså hvis markedet har en karakter, der gør at der er særlige barrierer for at få afsat dit produkt/serviceydelse til
kunderne.
Angiv ved afkrydsning, om du i tilfælde af tilsagn ønsker
at modtage fem timers gratis rådgivning om relevante
standarder fra Dansk Standard. (Læs mere på
www.ds.dk/markedsmodningsfonden)
Formål (max 400 ord)
Her skal du beskrive, hvad projektet med medfinansiering
fra Markedsmodningsfonden skal resultere i. Med andre
ord skal du forklare, hvad pengene fra fonden skal bruges
til. Der spørges her ikke til løsningens funktion, eller hvordan du kommer på markedet med produktet.
Vækst- og beskæftigelseseffekter (max 400 ord)
Fortæl hvor stor omsætning og eksport, du forventer, bliver skabt som resultat af en succesfuld markedsintroduktion af din løsning. Fortæl også, hvor mange arbejdspladser, du regner med, bliver nødvendige at oprette i virksomheden (og hos eventuelle samarbejdspartnere) i forlængelse heraf. Forklar efterfølgende, hvordan du er nået
frem til dine forventninger.
Nyhedsværdi (max 400 ord)
Her skal du redegøre for løsningens funktion, og hvordan
produktet/serviceydelsen er nyskabende i forhold til allerede kendte løsninger på det globale marked. Du skal
med andre ord forklare produktets/serviceydelsens merværdi for brugerne. I præscreeningen er dette kriterie
blevet afklaret, men nu skal du med egne ord beskrive dit
produkts nyhedsværdi for sagsbehandler og bestyrelsen.
Du skal angive, hvad den årlige hhv. omsætning og eksport forventes at blive for din virksomhed og eventuelle
samarbejdspartnere direkte afledt af projektets gennemførsel. Du skal angive ét samlet beløb (i DKK) for projektholder og eventuelle samarbejdspartnere, og beløbet angives i forhold til to tidspunkter:

I året hvor projektet afsluttes
Side 10 af 20

I år fem efter projektstart
Ligeledes skal du angive hvor mange nye arbejdspladser,
der forventes akkumuleret over årene direkte afledt af
projektets gennemførsel. Du skal angive ét samlet tal for
projektholder og eventuelle samarbejdspartnere. Eventuelle deltidsstillinger omregnes til fuldtidsstillinger. Antal
arbejdspladser angives ligeledes for to tidspunkter

I året hvor projektet afsluttes

I år fem efter projektstart
Tilskyndelseseffekt (max 400 ord)
Der lægges vægt på, at der med fondens medfinansiering
igangsættes økonomiske aktiviteter, som ikke ville kunne
gennemføres uden medfinansieringen.
Her skal du derfor redegøre for, på hvilken måde dit projekt vil kunne gennemføres uden medfinansiering fra fonden. Hvilke andre muligheder har du for finansiering og
hvad vil det betyde for projektets omfang og resultater
ikke at opnå medfinansiering fra fonden? Beskriv desuden, hvordan du hidtil har oppebåret dine udgifter til udviklingen af produktet/serviceydelsen.
PROJEKTPLAN
Skabelonen til dette dokument findes i ansøgningsmodulet. Her opdeler du din projektplan i arbejdspakker, der
beskriver, hvad formålet er med projektets forskellige leverancer, hvordan de skal opnås og hvem, der er ansvarlige for de enkelte leverancer. Du kan udfylde så mange
arbejdspakker, du ønsker, og der skal som minimum udfyldes tre arbejdspakker for at udgøre en fyldestgørende
projektplan. Arbejdspakkernes navne skal gå igen i budgettet.
Hvis din projektplan vurderes at være mangelfuld eller
indeholder et væsentligt omfang af aktiviteter, som ikke er
tilskudsberettigede under fonden, vil du modtage et afslag
på den baggrund. Det giver dig mulighed for at tilrette i
forhold til fondens tilbagemelding, og hvis relevant ansøge igen til næste ansøgningsfrist (offentliggøres på markedsmodningsfonden.dk). Du kan ikke genansøge i
samme ansøgningsrunde efter at have modtaget et afslag.
SÆRLIGT OM TESTARBEJDET
Det er et krav, at minimum én af arbejdspakkerne i
projektplanen beskriver de forventede gennemførte
tests af din prototype. Du skal redegøre for, hvor og
hvordan testen gennemføres, samt hvem der varetager opgaven. Markedsmodningsfondens bestyrelse vil
i vurderingen af, hvilke projekter der skal have tilskud,
vægte produkter /serviceydelser, der afprøves hos
flere slutbrugere frem for enkeltstående tests. Testbrugerne skal være relevante og repræsentative for
det marked, du forventer at skulle afsætte dit produkt/serviceydelse på.
Præcisér følgende:

Hvad er testsituationen (set up/formål)?

Hvor skal prototypen/serviceydelsen testes (teststeder)?

Hvem er testpopulationen (antal brugere) og
hvorfor er denne testpopulation relevant for projektet?

Hvor mange enheder af produktet/serviceydelsen
forventes testet per år i projektperioden? Begrund
endvidere antallet af testbrugere i projektet.
Betaling fra teststeder

Hvis løsningen, der testes og tilpasses i projektet
erstatter en eksisterende løsning hos testbrugeren, og derved skaber en direkte og umiddelbar
værdi for teststedet, skal teststedet betale for at
benytte løsningen. Betalingen skal afspejle
brugsværdien af den konkrete løsning i den givne
periode med hensynstagen til, at der er tale om
en test. I disse tilfælde skal du redegøre for,
hvordan teststederne betaler for at benytte løsningen. Dette skal også fremgå af budgettet (se
bilag 1).
BUDGET
En vigtig del af din ansøgning til Markedsmodningsfonden
er projektets budgetskema. Det er afgørende for, at fonden kan se, at dine estimerede udgifter er velfunderede
og tilskudsberettigede. Det er vigtigt at indlevere et så
nøjagtigt budget som muligt, men fonden er dog samtidig
opmærksom på, at et budget består af estimater og vil i
næsten alle tilfælde ændre sig over tid i projektforløbet.
Derfor skal budgettet ikke ses som en bindende plan
overfor fonden. Der vil i de tilfælde, hvor det er velbegrundet være rum til ændringer i løbet af projektforløbet.
Side 11 af 20
Dog skal du være opmærksom på, at det samlede ansøgte beløb vil udgøre den maksimale ramme for, hvad du i
tilfælde af tilsagn vil kunne modtage i medfinansiering.
Skabelonen til skemaet findes i ansøgningsmodulet.
udføre de væsentlige dele af et projekt er bundet op i samarbejdskredsen. Eksterne omkostninger i form af konsulentydelser kan således kun udgøre en mindre del af projektets samlede omkostninger.
I Bilag 1 er der en trin-for-trin vejledning til udfyldelse af
budgetskemaet.
OBS:
Før du går i gang med at udfylde budgetskemaet er det
vigtigt, at du nedenfor sætter dig ind i hvilke omkostninger, fonden kan medfinansiere. Husk at udspecificere
dine omkostninger under ”Udspecificering af budgetposter”. Manglende udspecificeringer vil give administrativt
afslag.
Tilskudsberettigede omkostninger – hvilke omkostninger kan fonden medfinansiere
De tilskudsberettigede omkostninger er udgifter relateret
til test og tilpasning af dit produkt/serviceydelse i brugssituationen hos testbrugere. Tilskudsberettigede omkostninger kan være:








Direkte lønomkostninger (se nedenfor under ”Kolonnen Lønudgifter”)
Afskrivningsværdien af instrumenter og udstyr i projektperioden
Materialer
Service, konsultation og teknisk viden i forbindelse
med:
Konceptmæssig formulering
Planlægning
Udvikling og fremstilling af testelementer.
Testdokumentation af prototype eller serviceydelse, opsamling af resultater og dokumentation
Køb eller licensering af viden og patenter fra eksterne
kilder (forudsat at dette udgør en begrænset andel af
projektets samlede støtteberettigede omkostninger).
Sådan køb eller licensering skal ske på armslængdebetingelser. Det vil sige, at der ikke må være interessekonflikter mellem køber og sælger.
Projektrelevante omkostninger ved udtagning og validering af patenter og andre immaterielle aktiver, der er
afholdt inden for projektperioden (gælder kun for små
og mellemstore virksomheder)
Projektrelaterede udgifter til revisor
Projektrelaterede rejseomkostninger
Kerneaktiviteterne i et projekt skal hovedsageligt være
forankrede hos projektholder og projektets samarbejdspartnere, idet det forudsættes, at kompetencerne til at
 Afskrivningsværdien for instrumenter og udstyr kan
kun medregnes i den periode, de bliver anvendt i projektet, og maksimalt for hele projektperioden. Afskrivningsværdien er beregnet på grundlag af god regnskabspraksis.
 Det samlede projektbudget skal være fratrukket en
eventuel markeds- eller scrapværdi af prototypen efter
projektperioden.
Følgende omkostninger er ikke tilskudsberettigede (ikke
udtømmende liste):
 Omkostninger til markedsførings- og salgsaktiviteter
 Moms for momsregistrerede projektholdere eller samarbejdspartnere
 Omkostninger i forbindelse med udarbejdelse af ansøgningen
Finansielle omkostninger (renter mv.)
 Testbrugeres betaling til øvrige projektpartnere i form
af testabonnementer, gebyrer m.v.
INDSENDELSE AF SKRIFTLIGT MATERIALE
Når du trykker ”Indsend materiale”, modtager du en mail
med din projektplan i pdf-udgave samt denne meddelelse:
”Det skriftlige materiale er modtaget af Markedsmodningsfonden.
Markedsmodningsfonden vil nu vurdere det indsendte
materiale, hvorefter du vil få at vide, om du er gået videre
i ansøgningsprocessen. Senest den 9. oktober 2015 vil
du modtage en e-mail med enten en invitation til et møde
i Erhvervsstyrelsen i København eller et afslag på din
ansøgning.
Inviteres du til Erhvervsstyrelsen, vil det foregå den 20.
eller 22. oktober 2015. Der vil ikke være mulighed for at
ønske én af dagene eller et tidspunkt. Mødet vil komme til
at vare maksimalt 45 minutter.”
Modtager du ikke denne kvitteringsmail inden for 10 minutter, skal du kontakte Markedsmodningsfonden.
Side 12 af 20
TRIN 3: PRÆSENTATION OG BEDØMMELSE
OBS: Hvis du ansøger Markedsmodningsfonden via
den dialogbaserede ansøgningsproces, accepterer du
at kunne komme til Erhvervsstyrelsen i København
den 20. og 22. oktober 2015. Der vil ikke være mulighed for at ønske én af dagene eller et tidspunkt. Mødet vil komme til at vare maksimalt 45 minutter.
Hvis det vurderes, at det skriftlige materiale, du har indsendt, er fyldestgørende og anskueliggør et projekt, der
lever op til fondens tildelingskriterier, vil du via e-mai blive
indkaldt til et møde om projektet i Erhvervsstyrelsen i København. Det vil blive den 20. eller den 22. oktober 2015.
Der vil ikke være valgmulighed, så du skal være forberedt
på at skulle til Erhvervsstyrelsen begge dage. Senest 9.
oktober 2015 vil du enten få en indkaldelse til Erhvervsstyrelsen eller et afslag på din ansøgning.
Hvis du bliver indkaldt vil du få tilsendt en projektdeltagererklæring, som du og dine eventuelle samarbejdspartnere skal underskrive som bekræftelse på, at de angivne
partnere i projektet er indforståede med at deltage i tilfælde af et eventuelt tilsagn. Udfyldte erklæringer skal sendes til [email protected] inden mødedatoen
eller som det seneste medbringes fysisk til mødet.
På mødet vil en sagsbehandler fra Markedsmodningsfonden og en ekstern bedømmer med markedsviden være til
stede. Hele mødet vil blive videoptaget til dokumentation
og til bestyrelsens reference. Som ved præscreeningen er
det vigtigt, at det er den person i virksomheden med
størst kendskab til projektet og produktet/serviceydelsen,
der kommer til mødet. Maksimalt fire personer kan møde
op og repræsentere projektet til mødet.
DETTE SKAL DU FORBEREDE
Der vil være whiteboard og projektor med tilkoblet computer tilstede i mødelokalet. Du vil også have mulighed for at
tislutte din egen computer via almindeligt VGA-stik.
Du skal lave en præsentation, som du synes bedst forklarer dit produkt/serviceydelse og det projekt, du søger
penge til. Du behøver ikke at gennemgå alle aspekter, da
både sagsbehandler og bedømmer har læst det skriftlige
materiale inden mødet. Vi forventer dog, at du som minimum kommer ind på produktets merværdi, hvordan du vil
tjene penge på det, og hvordan du forventer at komme på
markedet. Du skal forberede din præsentation, så den
ikke varer mere end 10 minutter.
Formen på din præsentation er ikke vigtig, og du vil ikke
blive bedømt på dine præsentationsevner. Formålet med
præsentationen er udelukkende at give dig mulighed for
at indlede samtalen med at fortælle om dit produkt på
dine præmisser. Hvad du medbringer af fysisk materiale
eller andet er desuden helt op til dig. Hvis du er i tivlv om,
hvorvidt fonden har mulighed for at tage særlige hensyn,
er du velkommen til at ringe til sagsbehandler.
BEDØMMELSE
Efter præsentationen vil bedømmer og sagsbehandler
stille spørgsmål til din ansøgning i maksimalt 20 minutter.
Formålet er at sørge for, at sagsbehandler og bedømmer
er tilstrækkeligt oplyst om projektet til fyldestgørende at
kunne vurdere ansøgnignen indenfor alle tildelingskriterier. Det er også her, at du vil blive spurgt ind til det sidste
tildelingskriterie, som vedrører de kompetencer, der er i
projektets samarbejdskreds på baggrund af de indsendte
CV’er.
Efter de 20 minutter vil du blive bedt om at forlade lokalet
mens bedømmer samler op på ansøgnignen. Herefter vil
bedømmer give dig sin vurdering indenfor hvert tildelingskriterie, og du vil få mulighed for at svare på bedømmelsen. Det er her vigtigt at understrege, at bedømmelsen
ikke er afgørende for bestyrelsens beslutning om tilsagn
eller afslag. Således er en positiv bedømmelse ikke nødvendigvis ensbetydende med et tilsagn, og en negativ
bedømmelse er ikke ensbetydende med et afslag.
I alt vil mødet komme til at vare maksimalt 45 minutter.
EFTER PRÆSENTATION OG BEDØMMELSE
Det skriftlige materiale sammen med bedømmers skriftlige opsummering på bedømmelsen bliver overdraget til
bestyrelsen, som vil træffe afgørelse om din ansøgning.
Du vil modtage et svar på e-mail senest 30. november
2015.
Side 13 af 20
BILAG 1: VEJLEDNING TIL UDFYLDELSE AF BUDGETSKEMAET
OBS: Vær særligt opmærksom på boksen ”Udspecificering af budgetposter”. Hvis denne ikke er udfyldt, vil
du få et administrativt afslag på din ansøgning, da
rigtigheden af budgettet ellers ikke kan vurderes.
Det er afgørende for at fonden kan se, at dine estimerede
udgifter er velfunderede og tilskudsberettigede. Det er
vigtigt at indlevere et så nøjagtigt budget som muligt, men
fonden er dog samtidig opmærksom på, at et budget består af estimater og vil i næsten alle tilfælde ændre sig
over tid i projektforløbet. Derfor skal budgettet ikke ses
som en bindende plan overfor Markedsmodningsfonden.
Der vil i de tilfælde, hvor det er velbegrundet, være rum til
ændringer i løbet af projektforløbet. Dog skal du være
opmærksom på, at det samlede ansøgte beløb vil udgøre
den maksimale ramme for, hvad du i tilfælde af tilsagn vil
kunne modtage i medfinansiering fra Markedsmodningsfonden.
I online ansøgningsmodulet kan du finde et eksempel på
et korrekt udfyldt budgetskema.
I excel-arket for Budgetskemaet er der en række faneblade, du skal udfylde. Du kan skifte mellem fanebladene
nederst i excel-arket. Det første faneblad er en kort oversigt over projektplanens arbejdspakker.
I det andet faneblad fremgår totalbudget og finansiering.
Det efterfølgende faneblad handler om budget for projektholderen. De resterende faneblade er budgettet for
hver enkelt af samarbejdspartnerne, hvis du har nogen.
Det første faneblad ”Projektplan” er et overblik over den
projektplan, du har udarbejdet i den særskilte skabelon.
Her angives projektets arbejdspakker i projektperioden.
Navnene på arbejdspakkerne fra projektplanen gengives
ordret og ligeledes skal start- og slutdatoer stemme
overens med det, der angives i projektplanen.
Det er vigtigt, at projektplanen og budgettet sammentænkes, da du skal budgettere på baggrund af arbejdspakkerne. Projektplanen danner sammen med budgettet udgangspunkt for projektets halvårlige afrapporteringer til
fonden i tilfælde af tilsagn.
De efterfølgende faneblade opdeles automatisk efter
projektplanen. Fanebladet ”Totalbudget” kan ikke redigeres, idet tallene fra projektholders og samarbejdspartner-
nes budgetter automatisk overføres og summeres op på
dette fanablad.
Tredje faneblad er budgettet for projektholder og er det
samme som de efterfølgende for eventuelle samarbejdspartnere. Du skal her udfylde de hvide celler. Nogle af
felterne på siden er allerede udfyldt (markeret med grå)
fra dine tidligere indtastninger i ansøgningsskemaet og
kan ikke redigeres.
I Kolonnen ”Lønudgifter”: indføres udgifter til løn af
ansatte i projektet. Dette gøres separat for projektholder
og eventuelle samarbejdspartnere i projektet.
Som tilskudsberettigede lønudgifter kan du medregne den
tid, der bruges direkte på at gennemføre projektet, herunder projektledelse og administration, samt timelønnen
herfor.
Når du udfylder kolonnen for lønudgifter, skal udgifterne
specificeres i boksen ”Udspecificering af budgetposter”,
som fremgår under budgettet for projektholder og hver
enkelt samarbejdspartner.
Markedsmodningsfonden anvender faste timesatser for
løn. Timelønnen er inklusiv 20 pct. til administrative udgifter i forbindelse med projektet.
Der er tre forskellige timesatser for medarbejderes timeløn:



250 kr. i timen.
450 kr. i timen.
650 kr. i timen.
Du kan medtage alle medarbejdere til satsen 250 kr. uden
at dokumentere, at denne timesats oppebæres i virksomheden.
Hvis du ønsker en højere sats på 450 kr. eller 650 kr. i
timen, skal du dokumentere, at medarbejderen minimum
tjener 450 kr. eller 650 kr. i timen, hvis lønnen tillæges 20
pct.
Hvis du på ansøgningstidspunktet ikke har medarbejdere
ansat til en løn, der kan oppebære de højere timesatser,
men forventer at skulle ansætte til den løn inden projektets start, kan du vente med at indsende dokumentation,
til du eventuelt har modtaget et tilsagn fra Markedsmod-
Side 14 af 20
ningsfonden. Du skal dog huske at budgettere med de
højere satser, da budgetloftet ikke kan hæves efter et
eventuelt tilsagn.
Til at dokumentere satserne 450 kr. og 650 kr. kan du for
eksempel medsende lønsedler eller en oversigt med de
enkelte medarbejderes navne, titler og bruttoårsløn.
Beregningsgrundlaget for timesatserne er medarbejderens bruttoårsløn divideret med 1613 timer (dette er det
anerkendte antal arbejdstimer i løbet af et år minus feriefridage o.lign.). Denne timeløn tillægges 20 pct. Den faktiske timeløn inklusiv 20 pct. skal være større eller lig med
enten 450 kr. eller 650 kr., for at disse satser kan anvendes. Beregningsgrundlaget skal være udtryk for den sædvanlige lønomkostning.
Eksempel: En medarbejder, der har en brutto månedsløn på 55.000 kr. om måneden har en brutto årsløn på
660.000 kr. Det divideres med 1613 = 409 kr. 20 pct.
lagt oveni giver 491 kr./time. Du kan dermed anvende
satsen 450 kr./time for medarbejderen.
Du skal for hver enkelt medarbejder i projektet angive
antal timer og den valgte timesats, i boksen ”Udspecificering af budgetposter”.
Markedsmodningsfonden godkender udelukkende arbejdsuger på op til 37 timer. Hvis der bliver arbejdet mere,
skal du dokumentere, at det også bliver modsvaret af en
udbetaling for overarbejde.
Kolonnen ”Tilskudsprocent”: På fanebladene for projektholder og de enkelte samarbejdspartnere, du eventuelt har tilføjet, er der under budgettets finansieringsdel en
kolonne om tilskudsprocent. Her skal du i det øverste felt
angive den tilskudsprocent, du ansøger om. Du skal ansøge om den tilskudsprocent, som passer til din situation
(jf. tabel 1) Selve tilskudsbeløbet bliver automatisk udregnet ud fra den tilskudsprocent, du angiver
Kolonnen ”Egen medfinansiering”: Her angives der på
baggrund af din tilskudsprocent, hvor meget projektholder
og den enkelte samarbejdspartner bidrager med i egen
medfinansiering af projektet. Egen medfinansiering kan
både bestå af arbejdstimer og likvide midler.
Vær opmærksom på, at for private aktører kan tilskud fra
andre offentlige kilder blive modregnet eventuelt tilskud
fra Markedsmodningsfonden. Du skal derfor specificere,
hvorfra du har din egen medfinansiering i boksen ”Udspecificering af budgetposter”.
I udspecificeringen skal du også redegøre for, hvordan
projektholder og eventuelle samarbejdspartnere sikrer
likviditet til at gennemføre projektet. Det kan eksempelvis
være ved, at en investor tilkendegiver, at denne vil finansiere projektomkostningerne, en kassekredit, eller at virksomheden selv har likviditet til egen medfinansieringen af
projektet mm.
Kolonnen ”Anden offentlig finansiering”: Hvis projektet bliver eller forventes at blive medfinansieret af andre
offentlige midler end Markedsmodningsfonden (kommune, region, andre statslige fonde eller EU), skal denne
finansiering angives i denne kolonne. Vær opmærksom
på, at den samlede offentlige tilskudsandel ikke kan overstige procentsatserne, som vist i tabel 1 ovenfor.
Hvis projektet bliver eller forventes at blive medfinansieret
af andre offentlige midler, skal du i boksen ”Udspecificering af budgetposter” angive hvilken anden offentlig myndighed, midlerne kommer fra.
Kolonnen ”Direkte eksterne omkostninger”: Kolonnen
”Direkte eksterne omkostninger” i budgettet udfyldes automatisk efter, du har udfyldt skemaet ”Direkte eksterne
omkostninger” under det overordnede budgetskema på
fanebladene for projektholder og eventuelle samarbejdspartnere.
De forskellige kolonner i ”Direkte eksterne omkostninger”
handler om de budgetposter, der ikke er løntimer. Det vil
for eksempel sige udgifter til konsulenter, rejser, instrumenter og udstyr, materialer, mv.
Kerneaktiviteterne i et projekt skal hovedsageligt være
forankret hos projektholder og de økonomiske samarbejdspartnere, idet det forudsættes, at kompetencerne til
at udføre de væsentlige dele af et projekt er bundet op i
samarbejdskredsen. Eksterne omkostninger i form af
konsulentydelser kan således kun udgøre en mindre del
af projektets samlede omkostninger.
Konsulentbistand: Du skal specificere timepris ganget
med forventet antal timer, samt eventuelle planer for udbud af opgaven i boksen ”Udspecificering af budgetposter”.
Side 15 af 20
Rejseomkostninger: Omkostninger ved projektrelevante
rejser. Specificer omkostningerne i boksen ”Udspecificering af budgetposter”.
Instrumenter og udstyr: Eventuelle udgifter til at anskaffe
diverse relevante og nødvendige instrumenter og udstyr
til at gennemføre projektet. OBS! Husk, at det kun er afskrivningsværdien af instrumenter og udstyr i projektperioden, der er tilskudsberettiget (se yderligere i afsnittet
ovenfor om ”tilskudsberettigede omkostninger”). Specificer omkostningerne i boksen ”Udspecificering af budgetposter”.
Materialer: Eventuelle udgifter til at anskaffe diverse relevante og nødvendige materialer til at gennemføre projektet. OBS! Husk, at modregne eventuel markeds- eller
scrapværdi i kolonnen ”Eventuel markeds- eller scrapværdi” (beløbet indtastes med negativt fortegn - (minus)).
Specificer omkostningerne til materialer i boksen ”Udspecificering af budgetposter”.
Revision: Omkostninger til revision af projektets regnskab
mv.
Andet: Dit projekt kan have andre typer direkte eksterne
omkostninger, som ikke er nævnt i standardskemaet. Du
skal anføre udgifterne i kolonnen ”Andet”. Specificer omkostningerne, og hvad udgifterne dækker over i boksen
”Udspecificering af budgetposter”.
Eventuel markeds- eller scrapværdi: Du skal i boksen
”Udspecificering af budgetposter” udspecificere omkostningerne ved at anskaffe og fremstille testelementerne
samt den forventede markedsværdi af den/de færdige
produkter efter projektets afslutning. Det skal gøres, fordi
de oplysninger udgør en indtægt for projektet. Du skal
derfor estimere enten markedsværdien eller alternativt
skrotværdien, hvis du ikke forventer, at produktet har en
markedsværdi. Du skal også sørge for at fratrække det i
det samlede projektbudget i kolonnen ”Eventuel markedseller scrapværdi” i de direkte eksterne omkostninger.
Eventuelle indtægter fra testbrugere: Hvis du forventer at
modtage betaling fra testbrugere, angiver du det i kolonnen ”Eventuelle indtægter fra testbrugere” (beløbet indtastes med negativt fortegn - (minus)). Testbrugere skal
betale for at benytte løsningen, hvis den løsning, der bliver testet og tilpasset i projektet, erstatter en eksisterende
løsning, og dermed skaber en direkte og umiddelbar værdi for teststedet.
Betalingen skal afspejle brugsværdien af den konkrete
løsning i en given periode, men skal dog tage hensyn til,
at brugerne indgår i en test.
Side 16 af 20
BILAG 2: STAMOPLYSNINGER OM PROJEKTHOLDER OG SAMARBEJDSPARTNERE
Du skal angive, hvilken virksomhed, der er projektholder
og dermed ansvarlig for projektets gennemførelse og
økonomi, og som har ret til at indgå aftaler, der vedrører
projektet.
For at sikre tilstrækkelig erhvervsmæssig forankring af
projektet skal projektholder på ansøgningstidspunktet
være en virksomhed, hvor der beskæftiges mindst to fuldtidsstillinger på ansøgningstidspunktet, dvs. to fuldtidsansatte eller flere deltidsansatte, der tilsammen udgør to
fuldtidsstillinger.
Bemærk, at stillinger, årlig omsætning og årlig balance
opgøres på koncernniveau, hvilket kan få betydning for,
hvor stort et tilskud, de enkelte deltagervirksomheder kan
opnå. Se uddybning i Bilag 3.
Udover virksomhedens navn og adresse skal du bl.a.
oplyse følgende:
Tegningsberettiget person
Den person, der har ret til at indgå aftaler på projektets
vegne.
CVR/SE-nummer
Virksomhedens identifikationsnummer.
Selskabsform
Du skal angive, hvorvidt der er tale om en enkeltmandsvirksomhed, I/S, ApS, A/S eller anden form for privat virksomhed, forening mv.
P-nummer
En virksomhed skal have et P-nummer for hver fysisk
beliggenhed, hvorfra virksomheden har aktiviteter. Der
kan være tilknyttet flere P-numre til samme CVR-nummer.
Nummeret angives for den ansøgende enhed.
Antal ansatte
Her angives antal fuldtidsstillinger opgjort på koncernniveau. Projektholder skal være en virksomhed, der har et
sammenlagt timeforbrug som svarer til mindst to fuldtidsstillinger på ansøgningstidspunktet. Bemærk, at én person ikke kan tælle for mere end én fuldtidsstilling, men at
de to fuldtidsstillinger godt kan fordeles ud på flere personer.
Mindre virksomheder og opstartsvirksomheder kan afkræves dokumentation for antallet af fuldtidsstillinger i
virksomheden. Sådan dokumentation kan for eksempel
være ansættelseskontrakter eller udskrift af lønindberetninger til SKAT.
For virksomheder, der endnu ikke har lønomkostninger,
kan en ejeraftale eller andre typer skriftlige aftaler anvendes som dokumentation for antal stillinger i virksomheden. Ved eventuelt tilsagn om støtte fra Markedsmodningsfonden kan der stilles betingelse om, at en revisor
bekræfter antallet af fuldtidsstillinger som en del af den
obligatoriske revisorpåtegning.
Årlig omsætning
Det vil sige salg af varer og tjenesteydelser i alt opgjort på
koncernniveau.
Årlig balance
Det vil sige aktiver og passiver i alt, som angiver den
samlede kapitalanvendelse opgjort på koncernniveau.
Kontaktperson
Angiv navn og kontaktoplysninger på den person, der er
ansvarlig for projektets daglige drift. Kontaktpersonen står
også for den løbende kontakt med Markedsmodningsfonden under ansøgningsforløbet og projektets afvikling.
Kontaktpersonen kan godt være den samme som den
tegningsberettigede person.
Regnskabsansvarlig
Angiv, hvem der er ansvarlig for projektets regnskab, som
halvårligt og ved projektets afslutning indsendes til Markedsmodningsfondens sekretariat. Den regnskabsansvarlige skal ikke nødvendigvis være ansat hos projektholder.
Samarbejdspartnere
Angiv eventuelle samarbejdspartnere i projektet – bemærk, at projektet maksimalt kan involvere syv samarbejdspartnere, for eksempel virksomheder, organisationer
eller offentlige institutioner.
Ved samarbejdspartnere forstås deltagere, som bidrager
økonomisk til projektets gennemførelse enten i form af
løntimer eller likvider og får del i det ansøgte tilskud.
Samarbejdspartnere kan også indgå som teststed i projektet. Samarbejdspartnernes bidrag til projektet og deres
del i det ansøgte tilskud skal angives i budgetskemaet.
Bemærk, at offentlige samarbejdspartnere ikke behøver
angive antal fuldtidsstillinger, årlig omsætning og balance.
Side 17 af 20
Publikationsret
Inddrages der forskningsinstitutioner som samarbejdspartnere i projektet?
Hvis ja – angiv, om samarbejdspartnerne har ret til at offentliggøre resultaterne af projektet, hvis de stammer fra
forskning gennemført af den pågældende samarbejdspartner.
Side 18 af 20
BILAG 3: BEREGNING AF VIRKSOMHEDSSTØRRELSE OG TILSKUDSPROCENT
Som virksomhed betragtes enhver enhed, uanset dens
retlige form, der udøver en økonomisk aktivitet.
Virksomhedens størrelse har betydning for, hvor meget
statsstøtte virksomheden kan modtage (se TRIN 10 vedr.
projektbudget). Virksomhedens størrelse følger EU’s definitioner:
Små virksomheder forstås som virksomheder, der beskæftiger under 50 personer, og som har en årlig omsætning og/eller en samlet årlig balance på ikke over ca. 75
mio. kr. (10 mio. EUR).
Små virksomheder kan modtage op til 60 pct. i støtte.
Mellemstore virksomheder forstås som virksomheder,
der beskæftiger under 250 personer, og som har en årlig
omsætning på ikke over ca. 375 mio. kr. (50 mio. EUR)
og/eller en samlet årlig balance på ikke over ca. 320 mio.
kr. (43 mio. EUR).
Mellemstore virksomheder kan få op til 50 pct. i støtte.
Store virksomheder forstås som virksomheder, der beskæftiger over 250 personer, og som har en årlig omsætning på over ca. 375 mio. kr. (50 mio. EUR) og/eller en
samlet årlig balance på over ca. 320 mio. kr.
Store virksomheder kan få op til 40 pct. i støtte.
Se mere i tabellen på næste side.
EU’s definition skelner mellem uafhængige og afhængige
virksomheder. Du bør derfor være opmærksom på, om
din virksomhed er uafhængig eller forbundet med andre
virksomheder.
UAFHÆNGIGE VIRKSOMHEDER
De fleste SMV’er er uafhængige virksomheder, hvilket vil
sige, at din virksomhed besidder mindre end 25 pct. af en
anden virksomhed (kapital eller stemmerettigheder)
og/eller ingen anden virksomhed besidder 25 pct. eller
derover af din virksomhed. Er din virksomhed uafhængig
skal kun medregnes virksomhedens egne ansatte, omsætning og balance.
IKKE-UAFHÆNGIGE VIRKSOMHEDER
Er din virksomhed derimod ikke uafhængig af andre virksomheder, dvs. at den for eksempel er koncernforbundet,
skal du tage stilling til, om disse virksomheders antal ansatte, omsætning og balance skal indregnes i din virksomheds data. Kort fortalt arbejder EU med følgende kategorier for ikke-uafhængige virksomheder:
Partnervirksomheder: Din virksomhed besidder mindst
25 pct. men ikke over 50 pct. (kapital eller stemmerettigheder) af en anden virksomhed, og/eller en anden virksomhed besidder mindst 25 pct., men ikke over 50 pct. af
din virksomhed. Er dette tilfældet, skal du lægge en forholdsmæssig procentandel af den anden virksomheds
antal ansatte, omsætning og balance til dine egne data.
Tilknyttede virksomheder: Din virksomhed besidder
over 50 pct. af selskabsdeltagernes stemmerettigheder i
en anden virksomhed, og/eller en anden virksomhed besidder over 50 pct. af stemmerettighederne i din virksomhed. Er dette tilfældet, skal alle data fra den tilknyttede
virksomhed lægges til dataene for din virksomheds størrelse.
Er din virksomhed enten partnervirksomhed eller tilknyttet
virksomhed, kan du finde en uddybende forklaring på,
hvordan du opgør størrelsen på din virksomhed i EuropaKommissionens vejledning til den nye definition af små og
mellemstore virksomheder. Hent den her:
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/files/sme_defi
nition/sme_user_guide_da.pdf
Side 19 af 20
TABEL 1: MAKSIMAL OFFENTLIG TILSKUDSPROCENT
Størrelsen på tilskudsprocenten, du kan søge om, er afhængig af virksomhedsstørrelsen på projektholder og
eventuelle samarbejdspartnere.
Vær opmærksom på, at ændringer i fordelingen af omkostningerne mellem samarbejdsparterne under projektperioden kan få konsekvenser for tilskudsprocenten.
Den enkelte samarbejdspartners maksimale tilskudsstørrelse kan være forskellig, jf. tabellen herunder.
Maksimum offentlig tilskudsandel
Eksperimentel udvikling1
Basistilskud til den enkelte virksomhed
En forhøjelse på 15 procent-points tillades ved:
Enten
1 Et reelt samarbejde mellem uafhængige virksomheder,
1.1 hvoraf mindst én virksomhed er en lille eller
mellemstor virksomhed, eller hvor projektet gennemføres i mindst to medlemsstater eller i en
medlemsstat og i en kontraherende part til EØSaftalen, og
1.2 ingen virksomhed afholder mere end 70 % af
de tilskudsberettigede omkostninger ved projektet,
eller
2 et reelt samarbejde mellem en virksomhed og én
eller flere forsknings- og vidensformidlende institutioner, hvor det gælder, at
2.1 sidstnævnte afholder mindst 10 % af de tilskudsberettigede omkostninger ved projektet, og
2.2 har ret til at offentliggøre egne forskningsresultater.
Små
Mellemstore
Store
virksomheder2
virksomheder3
virksomheder4
45 %
35 %
25 %
60 %
50 %
40 %
1
Tilskud fra Markedsmodningsfonden til markedsmodning af serviceydelser og produkter er statsstøtte og falder inden for EuropaKommissionens generelle gruppefritagelsesforordnings støtte til forsknings- og udviklingsprojekter og bestemmelserne om ”eksperimentel
udvikling” (EU nr. 651/2014).
2
Ved små virksomheder forstås virksomheder, som beskæftiger under 50 personer, og som har en årlig omsætning og/eller en samlet årlig
balance på ikke over ca. 75 mio. kr. (10 mio. euro).
3
Ved mellemstore virksomheder forstås virksomheder, som beskæftiger under 250 personer, og som har en årlig omsætning på ikke over
ca. 375 mio. kr. (50 mio. euro) og/eller en samlet årlig balance på ikke over ca. 320 mio. kr. (43 mio. euro).
4
Ved store virksomheder forstås virksomheder, som beskæftiger over 250 personer, og som har en årlig omsætning på over ca. 375 mio. kr.
og/eller en samlet årlig balance på over ca. 320 mio. kr. (43 mio. EUR).
(For uddybning af opgørelse af virksomhedsstørrelse, se bilag 3 ovenfor).
Side 20 af 20
I det omfang der ydes tilskud til små og mellemstore virksomheder til omkostninger ved udtagning, validering og
beskyttelse af patenter og andre immaterielle aktiver kan
tilskudsintensiteten ikke overstige 50 pct. af de tilskudsberettigede omkostninger til disse aktiviteter.
Offentlige aktører kan derudover ansøge om maks. 50
pct. tilskud fra Markedsmodningsfonden.
En offentlig part er defineret som et organ der:
a)
specielt er oprettet for at imødekomme almenhedensbehov, dog ikke behov af industriel eller kommerciel karakter, og
b)
hvor størstedelen af driften er finansieret af staten,
regionale eller lokale myndigheder eller andre offentligretlige organer. Eller hvor driften er underlagt disse
myndigheders kontrol. Eller hvor staten, regionale eller lokale myndigheder eller andre offentligretlige organer udpeger mere end halvdelen af medlemmerne
i administrations-, ledelses- eller tilsynsorganet.
En offentlig part kan kun give anledning til en forøgelse af
tilskudsprocenten på 15 procent-point i forbindelse med et
reelt samarbejde mellem en virksomhed og en forskningsinstitution, jf. tabellens pkt. 2.

Similar documents