Kommunale besparelser er da ligetil...! v

Comments

Transcription

Kommunale besparelser er da ligetil...! v
Deltagelse i ”Sparebanden”
Hvordan griber en ekstern konsulent
sådan en opgave an ?
November 2010
Agenda
1.
Hvordan griber en ekstern konsulent en sådan opgave an ?
-
Med ydmyghed og respekt
-
Med afsæt i data og fakta
2. Den konkrete opgave – forberedelse og gennemførelse
3. Kommunal tilgang til besparelser – observationer og erfaringer
4. Afsluttende budskaber
Økonomidirektørforeningen – Besparelser på kommunal medfinansiering
PwC
November 2010
2
…. med ydmyghed og respekt
Ydmyghed fordi ….
•
Væsentligt indgreb i mange dygtige medarbejderes dagligdag
•
Væsentligt indgreb i medarbejderes komfort zone:
•
•
Bliver kigget over skuldrene
•
Skal åbne bøgerne for os
•
Skal åbne op for dialog og kritiske spørgsmål i opskruet tempo
•
På landsdækkende TV
Vi konsulenter er fjernt fra medarbejdernes dagligdag
Økonomidirektørforeningen – Besparelser på kommunal medfinansiering
PwC
November 2010
3
…. med ydmyghed og respekt
Respekt fordi ….
•
Vi skal udfordre professionelle og opgavefokuserede menneskers
viden, synspunkter og handlinger
•
En økonomifaglig tilgang ikke kan stå alene men må kombineres med
den politiske virkelighed
•
Det ikke alene handler om penge, men også om borgere og samfund
Økonomidirektørforeningen – Besparelser på kommunal medfinansiering
PwC
November 2010
4
…. med afsæt i data og fakta
Data og fakta fordi …
•
Man kan ikke reelt styre på følelser, fornemmelser og antagelser
•
Store besparelser skal findes hvor der er et stort forbrug
•
Ikke nødvendigvis de ubesatte stillinger
•
Ikke nødvendigvis støttefunktioner og administration
•
Fordi en større del af økonomien end ofte antaget reelt er styrbar
•
•
Også på de ”varme områder” er der et pris og mængde element
•
Mængde kan være regulatorisk fastlåst
•
Pris og praksis kan altid justeres
Skelne mellem oplevede serviceforringelser (oplysning og
kommunikation) og egentlige serviceforringelser (debat)
Økonomidirektørforeningen – Besparelser på kommunal medfinansiering
PwC
November 2010
5
Den konkrete opgave …… opdraget fra DR
•
Realiserbare besparelser
•
På toppen af stort forarbejde af kommunen selv
•
Kort sigt
•
Ikke politisk
•
1-2 dage on-site
•
På landsdækkende TV i prime time uden adgang til forlods
kommentering og indsigelse
•
Vælg selv område
Økonomidirektørforeningen – Besparelser på kommunal medfinansiering
PwC
November 2010
6
Den konkrete opgave …… hvorfor sundhed ?
•
Relativt nyt område med begrænset eller fragmenteret kommunal
historik og fokus:
•
Medfinansiering - ca. 11 mia. på landsplan - forventeligt stigende,
fuldt aktivitetsbaseret og differentierede takster hvor kommuner
kan gøre en forskel
•
Forebyggelse og sundhedsfremme
•
Genoptræning og hjemmepleje
•
Væsentligt at kunne skabe indsigt i dispositioner, økonomiske
konsekvenser og sundhedsmæssige effekter
•
Faktisk medfinansiering pr. borger / borgergruppe
•
Faktisk sygdomsbillede – hvad fejler borgerne ?
•
Faktiske indsatsområder – målrettethed, relevans, lønsomhed
Økonomidirektørforeningen – Besparelser på kommunal medfinansiering
PwC
November 2010
7
Den konkrete opgave …… hvorfor sundhed nu?
•
I efteråret 2009 blev Sundhedsstyrelsens Kommunaløkonomisk
Sundhedsinformationsgrundlag (KØS) stillet til rådighed for
kommunernes anvendelse til prioritering og opfølgning:
•
Hvilke aktiviteter driver sundhedsomkostningerne
•
Sammenhæng mellem sundhed og arbejdsmarked
•
Sammenhæng mellem sundhed og pleje
•
Processer for håndtering af sygdomsramte borgere
•
Hvordan reduceres sygefravær
•
Begrænset opmærksomhed på mulighederne i KØS anvendelse
•
Begrænset kompetence og ressource til at arbejde med dataene
Økonomidirektørforeningen – Besparelser på kommunal medfinansiering
PwC
November 2010
8
Den konkrete opgave …… eksempel på anvendelse
•
Kommune X kombinerer KØS data med CPR numre fra
kommunens jobcenter og analyserer på:
•
Fritagelsesborgere
•
Kontanthjælp med / uden sygeopfølgningsplan
•
Sygedagpengemodtagere
•
Borgere på ledighedsydelse eller fleksjob
•
Borgere med sygeopfølgningsplan som er aktive hhv. passive
•
Kontanthjælpsmodtagere med sygeopfølgningsplan
•
Effekter – 360 graders syn på samlede indsatser og effekter på
selektive borgergrupper.
•
Fokus på effekter såvel som på besparelser.
Økonomidirektørforeningen – Besparelser på kommunal medfinansiering
PwC
November 2010
9
Den konkrete opgave …… forberedelse og
gennemførelse
1.
Tilladelse fra Nyborg Kommune til at hente data i KØS
2. Igangsætning af PwC´s koncept for kommunal sundhedsøkonomi:
a.
Indlæsning i pre-konfigureret værktøj
b. Foranalyse af data
c.
Opstilling af teser
d. Foreløbig analyseresultat og rapportudarbejdelse
e.
Definition af undersøgelser og detailanalyser
3. Interview og dybdegående analytiske drøftelser med Nyborg
Kommunes medarbejdere indenfor sundhed, ældreområde,
økonomi, IT m.v., herunder formulering af yderligere teser
Økonomidirektørforeningen – Besparelser på kommunal medfinansiering
PwC
November 2010
10
Den konkrete opgave …… forberedelse og
gennemførelse
4. Supplerende datatræk og analyse
5. Supplerende interview, drøftelser, kvalificering m.v.
6. Konklusion og sammenfatning
a.
Kort og lang sigt
b. Direkte og indirekte
c.
Egentlige besparelser eller blot forkerte afregninger
d. Kvantificering og accept
Økonomidirektørforeningen – Besparelser på kommunal medfinansiering
PwC
November 2010
11
Den konkrete opgave …… læringspunkter
•
Vigtigt at kunne kvantificere effekter/resultater
•
Accepter data
•
Data kan flytte virkelighedsopfattelsen
•
Vær åben for brug af tilgængelige data til at understøtte
beslutningstagere og beslutninger
•
Data er ikke et angreb på kompetence og professionalisme
•
KØS data er en ny mulighed – der er ingen der har sovet i timen
•
Forbedret samarbejde mellem kommuner, regioner og praksis
sektor kan gøre en forskel
Økonomidirektørforeningen – Besparelser på kommunal medfinansiering
PwC
November 2010
12
Kommunal tilgang til besparelser… observationer
og erfaringer fra kommunale projekter
•
Erkend udfordringerne
•
•
Se samarbejde med konsulenter som et servicetjek. Det er OK at
kunne finde besparelsesmuligheder
Stræb efter reel effektivisering
•
•
Italesættelse alene gør ingen forskel. Dokumentér konsekvens og
effekt af tiltag og vær villig til eksekvering.
Vær nøgtern og modig i identifikation af besparelsesområder
•
Ikke kun stillinger / tomme stillinger men også mængder og
priser – også på ”de varme hænders område”.
•
Se fx på visitationspraksis – gør man som man plejer, sker der
overservicering ?. Dyrest er ikke altid bedst !
Økonomidirektørforeningen – Besparelser på kommunal medfinansiering
PwC
November 2010
13
Kommunal tilgang til besparelser… observationer
og erfaringer fra kommunale projekter
•
Fokus på styring
•
Synliggør sammenhæng mellem beslutninger og økonomi.
•
Ikke nok at levere rå mængder af forældet økonomidata, der
fokuserer på forbrug på finansposter – kan ikke forstås eller
anvendes.
•
Tilbyd reel økonomisparring om besparelser uden kvalitetsfald
•
Vær proaktiv i beslutningsunderstøttende information og frigør
tid til analyse og sparring
Økonomidirektørforeningen – Besparelser på kommunal medfinansiering
PwC
November 2010
14
Afsluttende budskaber !
•
Der er penge og effekter i at styre pro-aktivt på kommunal
medfinansiering og sundhedsøkonomi i øvrigt
•
Der er behov for øget fokus på dette ”nye” område
•
Der er kvalitative og kvantitative gevinster ved øget brug af data og
fakta
•
Der er behov for kompetencer og ressourcer til området
•
Der er data til rådighed – er der også vilje til at brug dem ?
Økonomidirektørforeningen – Besparelser på kommunal medfinansiering
PwC
November 2010
15
For yderligere information og sparring:
Christian Klibo
[email protected]
+4540419520
Bo Colbe
[email protected]
+4521996733
Jesper Tüchsen
[email protected]
+4520109511
Henrik Petersen
[email protected]
+4523619369
Jesper Vedsø
[email protected]
+4521345307
© 2010 PricewaterhouseCoopers. All rights reserved. “PricewaterhouseCoopers” refers to the
network of member firms of PricewaterhouseCoopers International Limited, each of which is a
separate and independent legal entity.