Rapport fra PwC - Forsyningssamarbejde

Comments

Transcription

Rapport fra PwC - Forsyningssamarbejde
www.pwc.dk
Foranalyse
Revurdering af synergipotentiale
ved samarbejde mellem fire eller
fem forsyninger
20. oktober 2014
Indholdsfortegnelse
1. Introduktion ...................................................................................................................................................... 3
1.1 Introduktion og afgrænsning af foranalyse .................................................................................................... 3
2. Økonomiske gevinster ...................................................................................................................................... 4
2.1 Metode og proces............................................................................................................................................. 6
2.2 Vurdering af synergigevinster ........................................................................................................................ 6
2.3 Forudsætninger for synergiberegningerne .................................................................................................... 8
2.4 Synergier, administration............................................................................................................................... 8
2.4.1 Synergier, administrative medarbejdere ............................................................................................... 8
2.4.2 Synergier, administrationsomkostninger ............................................................................................. 9
2.5 Synergier, drift ................................................................................................................................................ 9
2.6 Synergier, finansiering .................................................................................................................................. 11
2.7 Omkostninger ved realisation af synergipotentiale ..................................................................................... 11
2.8 Takstanalyser ................................................................................................................................................. 11
2.8.1 Takstanalyse – vand og spildevand ...................................................................................................... 12
2.8.2 Takstanalyse – varme ........................................................................................................................... 13
2.8.3 Synergigevinsternes betydning for taksterne ...................................................................................... 13
2.9 Individuelle synergier ....................................................................................................................................14
2.9.1 Forudsætninger og metoder .................................................................................................................. 14
2.9.2 Vurdering af fordeling af synergigevinster .......................................................................................... 15
A. Organisation ....................................................................................................................................................18
Eksempel på en samlet teknisk driftsorganisation ............................................................................................18
B. Individuelle synergier ......................................................................................................................................19
B.1 Individuelle synergier, model 1 ..................................................................................................................... 19
B.2 Individuelle synergier, model 2 ................................................................................................................... 20
PwC
2
1. Introduktion og opsummering
1.1 Introduktion og afgrænsning af foranalyse
I rapport af 1. maj 2014 ”Foranalyse – Vurdering af potentialer ved samarbejde mellem ni forsyninger” og
rapport af 20. august 2014 ”Foranalyse – Vurdering af potentialer ved samarbejde mellem tolv forsyninger”
har vi på overordnet niveau afdækket potentialerne ved, at ni henholdsvis tolv forsyninger indgår i et samarbejde eller foretager en egentlig fusion.
På denne baggrund har 5 kommuner; Roskilde Kommune, Sorø Kommune, Lejre Kommune, Holbæk
Kommune og Odsherred Kommune ønsket en revurdering af synergipotentialet ved samarbejde mellem
deres respektive forsyningskoncerner.
De deltagende kommuner har alene ønsket potentialerne vurderet på baggrund af Fælles Holdingselskabsmodellen. Nærværende rapport beskriver og præsenterer dermed de økonomiske synergigevinster,
som skønnes at kunne realiseres ved denne model. De oprindelige rapporters tre øvrige modeller vurderes
ikke i nærværende rapport.
Synergierne vurderet i denne rapport er vurderet for såvel de fem, som de fire kommuner (ekskl. Odsherred Forsyning), da rapporten skal indgå i beslutningsgrundlaget for Odsherred Kommune. Herudover er
resultaterne for foranalysen foretaget for de tolv kommuner opstillet til sammenligning, hvor det findes
relevant.
Nærværende analyse er baseret på indberetninger af oplysninger i selskabernes årsregnskaber for 2013. I
de oprindelige analyser blev årsrapporterne for 2012 anvendt som grundlag, hvorfor de beregnede synergier ikke er direkte sammenlignelige. Fremgangsmåden til at skønne synergigevinsterne er uændret, og der
er således ikke større nøjagtighed i synergierne i denne rapport end tidligere. Den øgede sikkerhed vil blive
skabt i takt med, at der arbejdes videre med detailanalyser og træffes konkrete valg i forbindelse med
sammenlægning af systemer, organisationer, serviceniveau mv.
Rapporten er opbygget med udgangspunkt i de oprindelige rapporters kapitel 5, og hvor det findes hensigtsmæssigt, henvises til disse rapporter.
Nedenstående skema giver et overblik over de fem kommuners forsyningsselskaber og de aktiviteter, de er
involveret i.
Figur 1.1: Oversigt over forsyningsarter opdelt pr. forsyning
Holbæk
Lejre
Roskilde
Sorø
Odsherred
Vand
√
√
√
√
√
Spildevand
√
√
√
√
√
Varme
√
Affald
√
Service
√
√
√
√
√
√
√
Analysen vil på overordnet niveau afdække de revurderede økonomiske synergipotentialer samt afdække
de tilsvarende konsekvenser for takster og tariffer på vand, spildevand og varmeområdet.
PwC
3
Der er alene foretaget en opdatering af de oprindelige rapporters afsnit om økonomiske synergier og takstanalyser. Der er ikke sket en opdatering af de oprindelige rapporters afsnit om juriske og skattemæssige
forhold samt perspektiveringer om erhvervsudvikling. For analysen af disse forhold henvises til vores rapport dateret 20. august om foranalyse om potentiale ved samarbejde mellem 12 forsyninger.
1.2 Opsummering
Som tilsvarende konkluderet i de oprindelige rapporter, ligger muligheden i et samarbejde mellem fem
henholdsvis fire forsyninger i skabelse af en stærk, levedygtig virksomhed, der ikke alene kan løse forsyningsopgaven effektivt med tilfredse kunder, men også kan bidrage til erhvervsudviklingen på Sjælland og
udgøre en markant spiller i forsyningsbranchen i Danmark.
Analysen viser, at der er væsentlige gevinster ved et øget samarbejde. I tabel 1.2 er nærværende analyses
resultater opsummeret.
Tabel 1.2 Opsummering af hovedresultater
Antal årsværk i dag
Antal årsværk i ny organisation
Omkostningsbase ekskl. afskrivninger og upåvirkelige omkostninger (DKK mio.)
Anlægsinvesteringer (DKK mio.)
Samlede synergier (DKK mio.)
Fælles Holdingselskab (5)
252
210
Fælles Holdingselskab (4)
222
188
Fælles Holdingselskab (12)
570
425
550
320
67
500
270
55
1.200
1.050
196
De beregnede synergigevinster er baseret på følgende forudsætninger:



Alle nødvendige strukturændringer forudsættes at være gennemført, fx sammenlægning af processer, it-systemer, etablering af nødvendige nye driftscentre og administrationsdomicil mv.
Alle in-house-funktioner fastholdes, og det er i analysen af synergigevinster forudsat, at der ikke
hjemtages yderligere opgaver i forhold til i dag.
Analyserne omfatter alene synergier, som opnås ved sammenlægning, og ikke synergier, som måske allerede kan gennemføres i dag.
De beregnede synergigevinster forudsætter desuden at alle eksisterende forsyningsarter og –selskaber indgår i den fælles koncern. Som det fremgår af rapporten for de 9 forsyninger (afsnit 5.6.2) er det forbundet
med betydelige dissynergier hvis varme eller affaldsselskaberne udeholdes.
PwC
4
2. Fælles Holdingselskab
Etablering af et Fælles Holdingselskab indebærer, at de nuværende fem henholdsvis fire forsyningskoncerner sammenlægges til en ny samlet forsyningskoncern.
Den nye samlede forsyningskoncern består af ét Fælles Holdingselskab og ét Fælles Serviceselskab. Derudover opretholdes de eksisterende driftsselskaber som selvstændige selskaber under det Fælles Holdingselskab.
Fælles Serviceselskab danner rammen for samtlige medarbejdere og en samlet driftsorganisation, der varetager driften af de koncernforbundne driftsselskaber. Det fælles serviceselskab etableres ved at sammenlægge de nuværende fem henholdsvis fire forsyningskoncerners eksisterende serviceselskaber.
Figur 2.1 Organisering af Fælles Holdingselskab
K1
K2
K5
Fælles Holding A/S
Vand 1 A/S
Spildevand 1
A/S
Varme 1 A/S
Vand 2 A/S
Spildevand 2
A/S
Varme 2
A/S
Vand 5 A/S
Spildevand 5
A/S
Varme 3A/S
Affald 1 A/S
Fælles
Service A/S
210 medarbejdere
(188 medarbejdere ved fire forsyninger)
Indplacering af medarbejdere
Aftalerne om koncerninterne ydelser fastlægges konkret mellem Fælles Serviceselskab og driftsselskaberne.
Der forudsættes et fælles niveau for levering af serviceydelser fra det fælles serviceselskab til driftsselskaberne.
Modellen giver mulighed for en enstrenget styring via holdingselskabet med fokus på optimering af driften.
Samtidig giver modellen mulighed for opretholdelsen af særskilt investeringsniveau og takster i driftsselskaberne. Der forudsættes fastlagt en ensartet takststrategi for hele koncernen i dialog med ejerne. Det vil
være den fælles bestyrelse, der løbende fastsætter taksterne i de enkelte selskaber (kommunerne legalitetsgodkender fortsat takster for vand og spildevand).
Odsherred Tømning A/S er i modellen behandlet sammen med de øvrige spildevandsselskaber.
PwC
5
3. Økonomiske gevinster
Dette afsnit præsenterer og beskriver de revurderede økonomiske synergigevinster, som skønnes at kunne
realiseres ved Fælles Holdingselskab-modellen. Synergierne er beregnet som henholdsvis administrative
synergier (afsnit 3.4), tekniske driftssynergier og anlægssynergier (afsnit 3.5) i lighed med foranalyserapporterne for de ni henholdsvis tolv forsyninger.
Afsnittet indeholder desuden en opdateret analyse af det nuværende takstniveau i vand, spildevand og
varmeforsyningsselskaberne samt en opdateret analyse af takstkonsekvenserne, hvis alle synergigevinster
anvendes til takstreduktioner.
3.1 Metode og proces
Analysemetoden er uændret i forhold til metoden anvendt i foranalyserapporterne for de ni henholdsvis
tolv forsyninger.
En sammenlægning af funktioner i et formaliseret samarbejde mellem de fem henholdsvis fire forsyninger
vil naturligt realisere en række stordriftsfordele og synergigevinster. Disse stordriftsfordele realiseres bl.a.
gennem følgende områder:





Standardisering af it-systemer og teknik (pumper, styring og overvågning)
Fælles indkøb (større indkøbsstyrke), lager og logistik
Fælles domicil(er)/administration
Fælles materieludnyttelse
Centralisering af funktioner (fx kundeservice, bogføring, løn, HR, vagt, tilsyn, service og reparation, planlægning, projekt).
Som for de oprindelige rapporter er der foretaget en analyse af omkostningerne i de involverede forsyningsselskaber med udgangspunkt i en opdeling i administrations- og driftsomkostninger. Analysen er
baseret på indberetninger af oplysninger om medarbejdere pr. 1. januar 2014 samt omkostninger, fordelt
på funktioner i årsregnskaberne for 2013 (årsrapporterne for 2012 blev anvendt som grundlag for de oprindelige rapporter).
Analysen af administrationsomkostninger er foretaget i økonomisporet i en workshop med deltagelse af
repræsentanter fra selskabernes økonomiledelse. På denne workshop er endvidere vurderet den organisering af økonomi og kundeservice, der er nødvendig for at kunne servicere en sammenlagt virksomhed.
Den nye organisering er vurderet ud fra uændret omfang af in-house-funktioner, det vil sige, at der ikke
sker outsourcing af eksisterende opgaver, og der sker ikke in-sourcing af opgaver, der i dag løses udefra –
bortset fra en vurdering af, at fx behov for konsulenter og revisorassistance er et andet ved en sammenlagt
organisation. Disse forudsætninger har været væsentlige for alene at skønne sammenlægningsgevinster i
modsætning til almindelig effektivisering.
Det har ikke været muligt at afholde workshop i tekniksporet pga. ferie hos de tekniske ansvarlige medarbejdere. De tekniske synergiberegninger er udsendt til orientering og der vil efter rapportens færdiggørelse
ske en bilateral gennemgang heraf med de tekniske ansvarlige medarbejdere.
3.2 Vurdering af synergigevinster
Vores oprindelige analyser viste, at der er markante synergier forbundet med sammenlægning af aktiviteter
og selskaber i de tolv forsyningskoncerner. Når et Fælles Holdingselskab for de fem henholdsvis fire forsyninger analyseres op imod de tolv forsyninger, er vurderingen, at de administrative stordriftsfordele reduceres, da de fem henholdsvis fire forsyningskoncerner skal etablere fundamentet for et samlet selskab. Ved
deltagelse af yderligere forsyninger, vurderes det, at de marginale administrative stordriftsfordele vil vøre
PwC
6
forholdsmæssigt større, jf. den oprindelige rapport for de tolv kommuner. For øvrige områder vurderes
synergierne at ligge på niveau med synergierne vurderet for de oprindelige ni henholdsvis tolv forsyninger.
Synergierne, der udgør ca. 67 mio. kr. (55 mio. kr. for de fire), fordeles på administration, teknisk drift og
anlæg i nedenstående figur 3.2.1.
Figur 3.2.1 Sammensætning af synergier
Sammensætning af synergier (5)
Sammensætning af synergier (4)
Synergier, administration mv. DKK mio. 21
Synergier, administration mv. DKK mio. 18
Synergier, anlæg DKK mio. 20
Synergier, anlæg DKK mio. 17
Synergier, teknisk drift DKK mio. 26
Synergier, teknisk drift DKK mio. 20
39%
31%
37%
30%
32%
31%
De samlede driftssynergier udgør ca. 40-45 mio. kr. i Fælles Holdingselskab, svarende til ca. 8 % af de samlede drifts- og administrationsomkostninger (eksklusive afskrivninger) i de fem forsyningskoncerner. Hvis
de samlede drifts- og administrationsomkostninger reduceres med upåvirkelige omkostninger (fx køb af
energi, indsamlingsordninger for dagrenovation samt drift af genbrugspladser), udgør den samlede driftssynergi ca. 16 % af de påvirkelige omkostninger.
De opgjorte anlægssynergier udgør ca. 6 % af de samlede anlægsinvesteringer i 2013.
Medarbejdersynergier indgår alene i synergier for administration, økonomi og kundeservice samt teknisk
drift. Synergierne på anlægssiden indeholder alene synergier i forhold til de eksterne omkostninger til indkøb. De samlede synergier i forhold til beskæftigede årsværk, omkostningsbase og anlægsinvesteringer kan
opsummeres som i vist i tabel 3.2.2 nedenfor:
Tabel 3.2.2 Oversigt over synergier og årsværk
Antal årsværk i dag
Antal årsværk i ny organisation
Omkostningsbase ekskl. afskrivninger og upåvirkelige omkostninger (DKK mio.)
Anlægsinvesteringer (DKK mio.)
Samlede synergier (DKK mio.)
PwC
Fælles Holdingselskab (5)
252
210
Fælles Holdingselskab (4)
222
188
Fælles Holdingselskab (12)
570
425
550
320
67
500
270
55
1.200
1.050
196
7
3.3 Forudsætninger for synergiberegningerne
Forudsætningerne for synergiberegningerne er uændret i forhold til rapporterne for de ni henholdsvis tolv
forsyninger.
De beregnede synergigevinster er baseret på samme forudsætninger, som anvendt i de to oprindelige rapporter for de ni henholdsvis tolv kommuner:
Tabel 3.3 Forudsætninger for synergiberegninger
Forudsætning
Beskrivelse
Strukturændringer er gennemført
Alle nødvendige strukturændringer forudsættes at være
gennemført, fx sammenlægning af processer, it-systemer,
etablering af nødvendige nye driftscentre og administrationsdomicil mv.
Uændret omfang af in-house-funktioner i
forhold til i dag
Alle in-house-funktioner fastholdes, og det er i analysen af
synergigevinster forudsat, at der ikke hjemtages yderligere
opgaver i forhold til i dag.
Kun sammenlægningssynergier
Analyserne omfatter alene synergier, som opnås ved
sammenlægning, og ikke synergier, som måske allerede
kan gennemføres i dag.
3.4 Synergier, administration
De administrative synergier er analyseret på baggrund af indberetninger af oplysninger om administrative
medarbejdere pr. januar 2014 samt administrationsomkostninger afholdt i regnskabsåret 2013 (seneste
aflagte årsregnskab). I de oprindelige rapporter blev anvendt regnskabsgrundlag for 2012.
3.4.1 Synergier, administrative medarbejdere
I samarbejde med økonomiledelsen er der foretaget en vurdering af den nødvendige bemanding af økonomi, kundeservice og administration i et fælles holdingselskab.
Resultatet af analyserne viser, at det skønnes muligt at foretage en betydelig reduktion af antallet af administrative medarbejdere ved etableringen af Fælles Holdingselskab, primært som følge af, at der foretages
en sammenlægning af alle administrative funktioner og dermed en samling af alle administrative medarbejdere i ét selskab.
Potentialet for medarbejderreduktioner vurderes at være en reduktion på ca. 25 %, både ved deltagelse af
fem henholdsvis fire forsyningskoncerner, da der ikke vurderes at være større marginale synergier knyttet
til Odsherred Forsyning.
De opgjorte medarbejderreduktioner er omregnet til økonomiske synergier baseret på standardlønninger
for forskellige medarbejderkategorier i forsyningssektoren.
Tabel 3.4.1 Synergier, administrative medarbejdere
Fælles Holdingselskab (5)
Antal administrative
årsværk i dag
Antal administrative
årsværk i ny organisation
Synergier, årsværk
Synergier, mio. kr.
PwC
Fælles Holdingselskab (4)
Fælles Holdingselskab (12)
67
58
149
50
44
90
22-27 %
9-11
22-27 %
7-9
35-40 %
30-34
8
De angivne årsværk er baseret på den vurderede nødvendige nye organisation. Usikkerheden forbundet
hermed er illustreret ved angivelse af synergierne i et skønnet interval.
3.4.2 Synergier, administrationsomkostninger
Synergierne, forbundet med administrationsomkostningerne, er tilsvarende blevet analyseret baseret på en
detaljeret opdeling af de afholdte administrationsomkostninger i de eksisterende serviceselskaber i 2013.
Analysen har desuden omfattet de administrative omkostninger, som placeres direkte i forsyningsselskaberne uden om serviceselskaberne.
Resultatet af analyserne viser, at der også er en væsentlig potentiel synergi forbundet med de administrative omkostninger i de eksisterende selskaber. Synergierne skønnes at kunne hentes bl.a., som følge af reduktion af lokale- og bygningsomkostningerne og it-omkostningerne foranlediget af reduktionerne, i de
administrative medarbejdere.
Herudover viser analyserne, at større indkøbsstyrke forventes at bidrage med prisreduktioner på 5-10 % på
en lang række indkøbsfunktioner, ligesom der forventes markante reduktioner af omkostninger til konsulenter og rådgivere.
Tabel 3.4.2 Synergier, administrative omkostninger
Synergier, mio. kr.
Fælles Holdingselskab (5)
Fælles Holdingselskab (4)
Fælles Holdingselskab (12)
10-12
9-11
27-36
3.5 Synergier, drift
Driftssynergi er vurderet med udgangspunkt i uændrede miljø- og servicemål og med det udgangspunkt, at
der etableres en fælles driftsorganisation. Synergier omfatter dels effektivisering grundet stordrift, dels
synergi ved deling af fælles ressourcer og kompetencer på tværs af forsyninger, og dels synergi, opnået ved
storkøb.
De skønnede %-vise driftssynergier er i nærværende analyse vurderet at ligge på tilsvarende niveau som i
de oprindelige foranalyser. Det er således vurderet, at dette niveau kan realiseres, selvom den samlede
omkostningsbase er reduceret væsentligt.
Tabel 3.5.1 Synergier, teknik – driftsomkostninger
Synergier, mio. kr.
Fælles Holdingselskab (5)
Fælles Holdingselskab (4)
Fælles Holdingselskab (12)
25-28
21-24
65-75
Som for administrative medarbejdere, er der for driftsmedarbejdere skønnet en forventet medarbejderreduktion. Disse er estimeret på baggrund af en vurdering af behovet i den fremtidige koncern. Det bemærkes, at der i beregningen af driftssynergier ikke er beregnet synergier for medarbejdere i Odsherred Forsyning, der alene arbejder med tømningsordninger.
PwC
9
Tabel 3.5.2 Synergier, driftsmedarbejdere
Antal årsværk i dag
Antal årsværk i ny
organisation
Synergier, årsværk
Synergier, mio. kr.
Fælles Holdingselskab (5)
185
Fælles Holdingselskab (4)
164
Fælles Holdingselskab (12)
421
160
144
335
11-15 %
12-14
11-15 %
9-11
19-22 %
36-40
De angivne årsværk er baseret på den vurderede nødvendige nye organisation. Usikkerheden forbundet
hermed er illustreret ved angivelse af synergierne i et skønnet interval.
Tabel 3.5.3 Synergier, teknik – anlægsprojekter
Synergier, mio. kr.
Fælles Holdingselskab (5)
Fælles Holdingselskab (4)
Fælles Holdingselskab (12)
18-22
15-19
60-70
For at kunne høste synergier i driftsområdet, er der en række forudsætninger, som det er nødvendigt at
arbejde målrettet med for at få etableret. Disse omfatter bl.a.:






PwC
Dokumentation af anlæg og it til styring og overvågning skal have et løft, så anlæg kan tilgås centralt uafhængigt af lokalitet, således at behovet for ”lokal”-kendskab er reduceret.
Der skal gennemføres en standardisering og automatisering af anlæg. Det gør organisationen mere
uafhængig af lokal tilstedeværelse, og det giver grundlag for planlægning og effektivisering af arbejdsopgaver.
Organisationen forudsættes samlet i et primært stillested. En samlet organisation er en væsentlig
forudsætning for udvikling af organisationen, så synergier kan opnås. Der kan fastholdes sekundære stillesteder geografisk spredt i regionen og på enkelte store anlæg.
Der skal ske en opkvalificering af medarbejderne. Brug af it i langt større omfang end i dag og
kompetencer som planlægning, løbende forbedring og procesoptimering vil blive en naturlig del af
arbejdet på alle niveauer og i stort set alle funktioner.
Der skal ske en specialisering af medarbejdernes kompetencer. Der skal etableres en opgavebaseret
teamstruktur på tværs af kommunegrænser. Det vil give de enkelte teams et væsentligt større antal
anlæg at arbejde med og dermed et grundlag for at høste stordriftsfordele gennem faglig udvikling,
planlægning, effektivisering og proces- og anlægsoptimering.
Endelig skal der ske en passende kvalificering og kompetenceløft af den tekniske ledelse generelt,
således at der udvikles og implementeres ny fælles kultur, kompetencer og arbejdsprocesser i overensstemmelse hermed.
10
3.6 Synergier, finansiering
Vi har til de oprindelige rapporter i samarbejde med forsyningernes økonomichefer foretaget en analyse af
de nuværende lånebehov i forsyningskoncernerne. Analyserne viser, at alle forsyningerne finansierer den
del af anlægsinvesteringerne, som ikke takstfinansieres, ved optagelse af anlægslån i Kommunekredit. De
midlertidige udsving i den årlige likviditet finansieres ved træk på kreditfaciliteter i banker, ligesom overskudslikviditet også primært placeres i banker.
Vores analyser viste, at der ikke vil realiseres væsentlige synergier i forhold til finansieringsområdet i en
fælles koncern. Omkostningerne til finansiering er i forvejen meget lave, hvilket ikke ændres som følge af,
at antallet af deltagende kommuner reduceres.
3.7 Omkostninger ved realisation af synergipotentiale
De opgjorte synergier er det niveau, der kan opnås, når en ny virksomhed er etableret og organisation, it
mv. er på plads. Som anført i de oprindelige rapporter, udgør omkostningerne, der skal investeres for at
realisere synergi, som en generel tommelfingerregel normalt et halvt til halvandet års synergigevinster.
Baseret på denne ovenstående tommelfingerregel kan omkostningerne i forbindelse med etableringen af et
Fælles Holdingselskab for de fem henholdsvis fire forsyningskoncerner indikeres til et niveau på ca. 60
mio. kr. og en overgangsperiode på et til to år, før synergierne overstiger omkostningerne forbundet hermed. Omkostningerne vil være afhængige af muligheden for at forberede sammenlægningen og bl.a. allerede tidligt i processen at tilpasse de fem henholdsvis fire forsyningers individuelle bindinger i kontrakter og
aftaler. Det er forudsat at det fremtidige fælles hovedsæde lejes. Ved opgørelsen af omkostninger ved realisation af synergipotentialet er ikke medregnet en eventuel engangsinvestering i køb af nyt hovedsæde.
Ved etablering af en fælles virksomhed, er det vigtigt, af hensyn til at kunne realisere synergierne, at fastholde nøglemedarbejdere og være til mindst mulig gene for kunderne, at en sammenlægningsorganisation
hurtigst muligt etablerer en detaljeret sammenlægningsplan og arbejder for at realisere denne. Dette planlægningsarbejde er ikke en del af denne foranalyse. Et sådant arbejde vil kræve assistance fra rådgivere,
interne ressourcer og økonomi fra de involverede selskaber.
3.8 Takstanalyser
I foranalysen for de ni henholdsvis tolv forsyningskoncerner blev der foretaget takstanalyser, da Fuld Fusion-modellen med den nuværende lovgivning ville medføre, at der, i hvert fald på spildevandsområdet,
skulle ske en harmonisering af taksterne. Takstanalyserne blev foretaget som en beregning af den vægtede
gennemsnitlige takst, som ville kunne opkræves ved en fuld fusion af vand- og spildevandsselskaberne
samt varmeselskaberne i de ni henholdsvis tolv forsyninger i 2013. Herved illustreredes, hvorledes forbrugerne reelt ville blive påvirket af en fusion af vand- og spildevandsselskaberne.
Ved sammenlægning i Fælles Holdingselskab-modellen vil selskaberne som udgangspunkt fastholde egne
prislofter. Vi har dog til sammenligning foretaget tilsvarende beregninger på baggrund af de beregnede
synergigevinster ved etablering af Fælles Holdingselskab for de fem forsyningskoncerner.
Beregninger er foretaget med udgangspunkt i selskabernes takster i 2013, svarende til beregningerne i de
oprindelige rapporter. Øvrige forudsætninger for beregningerne er ligeledes uændrede.
PwC
11
3.8.1 Takstanalyse – vand og spildevand
Resultaterne er illustreret i figur 3.8.1.1 og 3.8.1.2 nedenfor, hvor taksterne er omregnet til husstandsomkostninger baseret på et standardforbrug på 150 m3 vand.
Figur 3.8.1.1: Illustration af takstharmonisering for spildevand
Husstandsomkostning, spildevand DKK inkl. moms
9.000
8.000
7.000
6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
Lejre
Roskilde
Sorø
Holbæk
Odsherred
Figur 3.8.1.2: Illustration af takstharmonisering for vand
Husstandsomkostning, drikkevand DKK inkl. moms
4.000
3.500
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000
500
Lejre
Roskilde
Sorø
Holbæk
Odsherred
Hvis de skønnede synergigevinster anvendes fuldt ud til takstreduktioner vil den gennemsnitlige årlige
husstandsomkostning for spildevand og vand inklusive moms kunne reduceres fra ca. 9.300 kr. til under
ca. 8.500 kr.
PwC
12
3.8.2 Takstanalyse – varme
Den gennemsnitlige husstandsomkostningen udgør ca. 14.000 kr., inklusive moms baseret på et husstandsforbrug på 18,1 MWh.
Tabel 3.8.2 Illustration af takstharmonisering for varme
Husstandsomkostning, varme, DKK inkl. moms
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
Roskilde
Holbæk (gns)
Odsherred Varme A/S
Hvis de skønnede synergigevinster anvendes fuldt ud til takstreduktioner, vil den gennemsnitlige årlige
husstandsomkostning inklusive moms kunne reduceres fra ca. 14.000 kr. til ca. 13.700 kr.
3.8.3 Synergigevinsternes betydning for taksterne
Som i de oprindelige rapporter har vi ikke vurderet, hvorvidt de samlede synergier anvendes til takstnedsættelser, forbedring af service, øget forsyningssikkerhed eller fremrykkelse af investeringer. Denne beslutning foretages af ledelsen i den fremtidige koncern.
I praksis vil en fordeling af synergierne basere sig på den fremtidige samhandel med Fælles Holdingselskab-modellens serviceselskab, og synergierne vil dermed fordeles til forsyningsarterne – og efterfølgende
til de enkelte forsyningsselskaber – på baggrund af trækket på de fælles ressourcer.
For at illustrere konsekvenserne har vi foretaget en fordeling af synergierne på forsyningsaktiviteterne i de
fem forsyningskoncerner. Fordelingen er foretaget på baggrund af de samlede drifts- og administrationsomkostninger, der i 2013 har været afholdt af de forskellige forsyningsarter, eksklusive afskrivninger og
væsentlige upåvirkelige omkostninger, herunder køb af energi. Det er således alene de skønnede drifts- og
administrative synergier, der fordeles nedenfor. Udover disse, er anlægssynergier skønnet til 20 mio. kr.
(17 mio. kr.). Disse synergier er ikke indarbejdet i takstanalysen, men vil i praksis påvirke taksterne igennem lavere fremtidige afskrivninger. Fordelingen illustreres nedenfor i figur 3.8.3.
PwC
13
Figur 3.8.3 Fordeling af synergier i forhold til forsyningsarter (mio. kr.)
Fordeling af synergier på forsyningsarter
35
30
25
20
15
10
5
0
Figur 3.8.3 illustrerer, at der kan relateres årlige omkostningssynergier til vand- og spildevandsaktiviteterne for samlet ca. 40 mio. kr., til varmeaktiviteterne for ca. 7 mio. kr. samt til affaldsaktiviteten ca. 3 mio. kr.
Forudsat at omkostningssynergierne anvendes til takstreduktioner, kan synergierne relateret til vand- og
spildevandsaktiviteterne medføre en reduktion af taksterne (2013-niveau) på ca. 8 %, svarende til ca. 800
kr. pr. husstand.
For varmeaktiviteten kan synergierne medføre en reduktion af taksterne (2013-niveau) på ca. 2%, svarende
til ca. 300 kr. pr. hustand. Det relativt lave fald skyldes, at en stor del af varmeprisen består af omkostninger til energikøb.
3.9 Individuelle synergier
I dette afsnit beskrives hvordan individuelle synergigevinster og fordelingen heraf på de fem forsyningskoncerner er beregnet. Principperne er uændrede i forhold til principperne, som blev anvendt i de to oprindelige analyser.
3.9.1 Forudsætninger og metoder
Fordelingen af synergigevinster til de fem forsyninger er baseret på følgende forudsætninger:


Den samlede økonomiske synergigevinst opnået ved etablering af fælles holdingselskab på 67 mio.
kr. (55 mio. kr.)
Alle fem henholdsvis fire forsyninger deltager i etableringen af fælles holdingselskab
Synergigevinster for de fem (fire) forsyninger er skønnet ud fra to beregningsmodeller, hvor synergigevinsterne fordeles på baggrund af fordelingsnøglerne: antal kunder, omkostningsbase og netvolumenmål
(vand- og spildevandsselskaber), jf. beskrivelsen nedenfor. Den samlede økonomisynergigevinst ved etablering af fælles holdingselskab på 67 mio. kr. (55 mio. kr.) er dermed fordelt ud på de fem (fire) forsyninger
uden hensyn til, hvorvidt selskaberne i dag drives effektivt eller ineffektivt.
Model 1 fordeler synergigevinsten på 67 mio. kr. (55 mio. kr.) direkte til de fem (fire) forsyninger på baggrund af antal kunder, størrelsen af koncernens omkostningsbase og netvolumenmålet i forsyningernes
vand- og spildevandsselskaber.
PwC
14
Model 2 beregner de individuelle synergigevinster som forskellen mellem forsyningens driftsomkostninger
i 2013 og den estimerede andel af de fremtidige driftsomkostninger i den sammenlagte koncern. Beregningen af de fem (fire) forsyningers andel af driftsomkostningerne i den sammenlagte koncern er foretaget på
baggrund af antal kunder, størrelsen af koncernens nuværende omkostningsbase og netvolumenmålet i
forsyningens vand- og spildevandsselskaber.
For begge metoder, fordeles anlægssynergierne efter forsyningernes afholdte anlægsinvesteringer i 2013.
Illustration af de intervaller, der er vurderet for hver model, fremgår af bilag B.
3.9.2 Vurdering af fordeling af synergigevinster
På grundlag af beregningerne i de to modeller, jf. ovenfor, er et interval, der indikerer den mest sandsynlige
størrelse af den individuelle synergi for de enkelte forsyninger, vurderet. Intervallet er skønsmæssigt vurderet med udgangspunkt i medianer opgjort på baggrund af beregningsmetoderne beskrevet i [bilag B]. De
samlede individuelle synergier er illustreret nedenfor:
Tabel 3.9.1 Fordeling af samlede individuelle synergier (fem forsyningskoncerner)
DKK mio.
Samlede synergigevinster
Heraf anlægssynergier
Samlede driftssynergier
Holbæk
18-21
8
10-13
Lejre
5-8
3
2-5
Roskilde
22-25
4
18-21
Sorø
5-8
1
4-7
Odsherred
9-12
3
6-9
Total
59-74
19
40-55
Median
67
47
Tabel 3.9.2 Fordeling af samlede individuelle synergier (fire forsyningskoncerner)
DKK mio.
Samlede synergigevinster
Heraf anlægssynergier
Samlede driftssynergier
Holbæk
18-21
8
10-13
Lejre
5-8
3
2-5
Roskilde
22-25
4
18-21
Sorø
5-8
1
4-7
Total
50-62
16
34-46
Median
55
40
De i tabel 3.9.1 og tabel 3.9.2 viste tal for anlægssynergier afviger en smule fra figur 2.2.1 som følge af afrunding.
Beskrivelse af de bagvedliggende beregninger samt illustration af resultaterne fremgår af [bilag B].
Størrelsen af de individuelle synergier er i høj grad påvirket af skøn og generelle antagelser. Den faktiske
fordeling af realiserede synergigevinster vil afhænge af den model og de fordelingsnøgler, der besluttes
anvendt til fordeling af fremtidige koncernomkostninger ved et fremtidig samarbejde.
Til sammenligning er de individuelle synergier for de fem forsyningskoncerner fra foranalysen for de tolv
forsyningskoncerner illustreret nedenfor:
Tabel 3.9.3 Fordeling af samlede individuelle synergier (tolv forsyningskoncerner)
DKK mio.
Samlede synergigevinster
Heraf anlægssynergigevinster
Samlede driftssynergigevinster
Holbæk
20 - 25
7
13 - 18
Lejre
4-6
2
2-4
Roskilde
24 - 27
7
17 - 20
Sorø
7 - 12
2
5 - 10
Odsherred
10 - 15
5
5 - 10
Ændringerne i fordelingen af individuelle synergier i foranalysen for de tolv forsyningskoncerner til nærværende analyse skyldes primært udviklingen i selskabernes drift- og anlægsomkostninger fra 2012 til
2013. Særligt de mindre forsyningskoncerner er endvidere mere følsomme overfor afrundinger.
PwC
15
www.pwc.dk
Bilag til foranalyse
20. oktober 2014
Bilag
Indholdsfortegnelse
A. Organisation ....................................................................................................................................................18
B. Individuelle synergier ......................................................................................................................................19
B.1 Individuelle synergier, model 1 ..................................................................................................................... 19
B.2 Individuelle synergier, model 2 ................................................................................................................... 20
Page 17 of 20
Bilag
A. Organisation
Eksempel på en samlet teknisk driftsorganisation
Page 18 of 20
Bilag
B. Individuelle synergier
B.1 Individuelle synergier, model 1
Synergigevinsterne er i model 1 fordelt direkte på de fem (fire) forsyninger på baggrund af kunder, samlet
omkostningsbase og netvolumenmål for vand- og spildevandsselskaberne.
Anlægssynergierne er fordelt efter koncernernes afholdte anlægsinvesteringer i 2013.
Resultatet af fordelingen er illustreret i figurerne nedenfor. Figuren viser en høj grad af robusthed i de anvendte fordelingsnøgler og der ses relativt lave forskelle mellem de højeste og laveste fordelte synergigevinster.
Tabel B.1.1 Individuelle synergier (fem forsyningskoncerner) (DKK mio.)
25
23
22
20
15
10
8
8
5
5
0
Holbæk
Lejre
Roskilde
Sorø
Odsherred
De røde markeringer er udtryk for intervallet i de beregnede individuelle synergigevinster. Den røde streg og de anførte beløb er udtryk for den gennemsnitlige individuelle synergigevinst i de røde intervaller.
Tabel B.1.2 Individuelle synergier (fire forsyningskoncerner) (DKK mio.)
25
21
21
20
15
10
8
5
5
0
Holbæk
Lejre
Roskilde
Sorø
De røde markeringer er udtryk for intervallet i de beregnede individuelle synergigevinster. Den røde streg og de anførte beløb er udtryk for den gennemsnitlige individuelle synergigevinst i de røde intervaller.
Page 19 of 20
Bilag
B.2 Individuelle synergier, model 2
De individuelle synergigevinster er i model 2 beregnet som forskellen mellem koncernens driftsomkostninger i dag og den estimerede andel af de fremtidige driftsomkostninger i den sammenlagte koncern (holdingmodellen).
Beregningen af de fem (fire) forsyningers andel af driftsomkostningerne i den sammenlagte koncern er
beregnet på baggrund af antal kunder, størrelsen af forsyningens nuværende omkostningsbase og netvolumenmål i koncernens vand- og spildevandsselskaber.
Anlægssynergierne er fordelt efter koncernernes afholdte anlægsinvesteringer i 2013.
Resultatet af fordelingen er illustreret i figurerne nedenfor. Figuren viser større forskelle mellem de individuelle synergigevinster baseret på de 3 fordelingsnøgler.
Tabel B.2.1 Individuelle synergier (fem forsyningskoncerner) (DKK mio.)
35
30
25
25
20
15
16
14
10
7
5
5
0
Holbæk
Lejre
Roskilde
Sorø
Odsherred
De røde markeringer er udtryk for intervallet i de beregnede individuelle synergigevinster. Den røde streg og de anførte beløb er udtryk for den gennemsnitlige individuelle synergigevinst i de røde intervaller.
Tabel B.2.2 Individuelle synergier (fire forsyningskoncerner) (DKK mio.)
30
25
25
20
15
16
10
7
5
5
0
Holbæk
Lejre
Roskilde
Sorø
De individuelle synergier fordelt efter model 2 er betydeligt mere usikre end synergierne fordelt efter model 1 (størrelsen af intervallerne er markant større, og den andel, der kan henføres til Holbæk falder ved at
inddrage Odsherred i sammenlægningen). Beregningerne efter model 2 er derfor ikke tillagt så stor vægt
ved opgørelsen af intervallerne i tabellerne 3.9.1 og 3.9.2.
Page 20 of 20