Studieaktiviteter for modul 5 Tværprofessionel virksomhed

Comments

Transcription

Studieaktiviteter for modul 5 Tværprofessionel virksomhed
Studieaktiviteter for modul 5
Tværprofessionel virksomhed
23-10-2015
Indholdsfortegnelse
Studieaktiviteter for modul 5 ............................................................................................................................ 1
Studieaktivitetsmodel........................................................................................................................................ 3
TværSund-opgave .............................................................................................................................................. 4
Monofaglig opgave ............................................................................................................................................ 7
Retningslinjer for intern prøve - modul 5 - Tværprofessionel virksomhed ....................................................... 9
Studieaktiviteter for modul 5
Forudsætninger for modulet
Fagelementer inden for ergoterapi og de relaterede vidensfag fra modul 1-4.
Tema
Modulet rettes mod de sundhedsprofessionelles forudsætninger for at sikre borgere/patienter et
sammenhængende forløb blandt andet ved en samlet og fleksibel flerfaglig opgaveløsning i
sundhedssektoren. Der arbejdes med sundhedssektorens udvikling og ændrede krav fra borgerne, samt
med forskelle i kernefaglighed og kommunikation i forbindelse med tværprofessionel virksomhed.
Opbygning
Modulet er bygget op af tre dele. De første tre uger af modul 5 er tværsundhedsprofessionelle (TværSund). De næste tre uger er tværprofessionelle - Innovation PÅ TVÆRS (IPT) - og de sidste 3 uger er
monofaglige og 1 uge til afsluttende eksamen.
Modul
uge
Modul
forløb
1
2
3
TværSund
4
5
IPT
6
7
8
9
Monofagligt
10
Prøve
Beskrivelse af forløbets tre dele:
TværSund
TværSund er et forløb på tre uger, hvor bioanalytiker- (efterår), ergoterapeut-, fysioterapeut-, radiograf- og
sygeplejestuderende samarbejder om emnet: Tværprofessionelt samarbejde i bl.a. den fælles akutmodtagelse (FAM).
I forløbet er der fokus på de enkelte sundhedsfaglige professioners genstandsfelter for med afsæt heri at
skabe grobund for et flerfagligt fundament og arbejdsfællesskab.
Der arbejdes med at identificere og styrke den enkelte studerendes professionsidentitet og at opnå
kendskab til de øvrige sundhedsprofessioners kernefaglighed. Dette gøres igennem tværprofessionelt
gruppearbejde, med udarbejdning af artikler ud fra cases til interne faglige case-tidsskrifter.
I forløbet inddrages teori inden for relevante og aktuelle emner inden for tværprofessionelt samarbejde og
kommunikation, sundhedsjura, -økonomi og -politik og sundhedsvæsenets organisering.
IPT
Fælles tværprofessionelt modul – Innovation PÅ TVÆRS (IPT) - er et forløb på 3 uger, hvor de studerende
arbejder i tværprofessionelle teams med at løse udfordringer, som er stillet af praksis. De studerende har
på forhånd tilmeldt sig et ’tema’. Forløbet er tilrettelagt som et projektarbejds- og innovationsforløb med
forskellige faser, som projekterne gennemløber.
Formålet med IPT er, at den studerende udvikler kompetencer til at indgå i tværprofessionelle samarbejder
med henblik på at bidrage til at skabe nye og holdbare løsninger i velfærdsydelserne, samt udvikler
kompetencer til at agere innovativt og entreprenant og til at anvende teknologier.
Forløbet er opdelt i tre hovedområder, som udgøres af:
Uge 1: Tværprofessionalitet og værktøjer til innovationsforløb
Uge 2: Feltarbejde og samskabelsesprocesser – herunder metoder til dataindsamling
1
Uge 3: Innovationsforløb fra ide til prototype
Monofagligt
Monofagligt er et forløb på tre uger for ergoterapeutstuderende alene, hvor de arbejder med skolebørnsprojektet ”Hverdagen i skolen – skolen i hverdagen”. De studerende skal arbejde med egen kernefaglighed i
forhold til en tværfaglig sundhedsfremmende og forebyggende indsats, og gennem videnskabsteori og
sundhedspædagogik rustes de til teoretisk at formidle deres indsats.
De studerende skal arbejde i grupper og er i forløbet knyttet til en folkeskoleklasse, hvor de i praksis skal
undersøge, analysere og formidle. De studerende vil modtage ergoterapeutisk vejledning på forløbet.
Mål for læringsudbytte (overordnede for modul 5)
•
•
•
•
•
•
•
At den studerende kan:
forklare og anvende kernefaglighed i forhold til en tværfaglig indsats inden for sundhedsfremme,
forebyggelse, habilitering og/eller rehabilitering
indgå i tværprofessionelt samarbejde med respekt for og anerkendelse af egen professions ansvar og
kompetence såvel som øvrige sundhedsprofessioners ansvar og kompetence i forhold til en flerfaglig
opgaveløsning
redegøre for sundhedsvæsenets organisation og funktion
redegøre for og diskutere retslige og etiske aspekter i sundhedsvæsenet og de rammer, disse sætter for
udøvelsen af egen profession og et tværfagligt sundhedsprofessionelt samarbejde
forklare og diskutere kommunikation og informationsteknologiens anvendelse i forhold til
sundhedsprofessionelles arbejde med dokumentation og kvalitetssikring
søge, formidle og anvende praksis -, udviklings - og forskningsbaseret viden i relation til
sundhedsfremmende, sygdomsforebyggende, diagnosticerende, behandlende og/eller rehabiliterende
opgaver
formidle eget fagområdes bidrag i en tværprofessionel indsats
Indhold i modulet og ECTS point
Fag
ECTS
Workload
Ergoterapi
3
84
Sygdomslære
1
28
Anatomi
0,5
14
Fysiologi
0,5
14
Social- og sundhedspolitik og lovgivning
3
84
Pædagogik
1
28
Psykologi
1
28
Etik
1
28
Videnskabsteori og videnskabelig metode
1
28
Klinisk undervisning
3
84
I alt
15 ECTS
420
2
Studieaktivitetsmodel
I studieplanerne for modul 5-forløbene
forløbene - TværSund, IPT og Monofagligt forløb - beskrives aktiviteterne for
ovenstående indhold.
Tilrettelæggelsesformer og tilknyttede
tilknytt
læringsaktiviteter i kvadranten
• undervisning
• vejledning
• formidling
• eksamen
• projektarbejde
• studieopgave
• leverancer
• studiegrupper
Initieret af:
Undervisere
Kategori 1
Kategori 2
Deltagelse af
underviser og
studerende
Deltagelse af
studerende
Initieret af underviser
Initieret af underviser
75 timer
116 timer
Deltagelse af:
Underviser &
Studerende
• videndeling
• studieoplæg
• vejledning
Deltagelse af:
Studerende
Kategori 4
Kategori 3
Deltagelse af
underviser og
studerende
Deltagelse af
studerende
Initieret af studerende
Initieret af studerende
200 timer
29 timer
• videndeling
• studiegrupper
• forberedelse til eksamen
• forberedelse og efterbehandling af
undervisning
Initieret af:
Studerende
For nærmere uddybning af tilrettelæggelsesformer og tilknyttede læringsaktiviteter henvises til
studieplaner for de enkelte forløb i modul 5.
Obligatoriske
ske delaktiviteter i modul 5
Se særskilte beskrivelser og retningslinjer for opgaver i modul 5 knyttet til TværSund, IPT og Monofagligt
forløb.
3
TværSund-opgave
Opgavetype
Individuel skriftlig opgave udarbejdet på baggrund af gruppeproduktet fra TværSund-forløbet.
Indholdsmæssige rammer for TværSund-forløbet
I monofaglige grupper præsenterer de studerende ergoterapifaget for studerende fra bioanalytiker-,
fysioterapeut-, radiograf- og sygeplejerskeuddannelserne via video samt planlægning og afvikling af
workshop. Samtidig sætter de ergoterapeutstuderende sig ind i de øvrige sundhedsuddannelsers
kernekompetencer ved at deltage i præsentationen af videoer og workshops udarbejdet af studerende fra
de ovennævnte sundhedsuddannelser.
I grupper udarbejdes et tidsskrift bestående af en række faglige artikler, som med udgangspunkt i en given
case samlet belyser følgende:
•
•
Hver professions egen kernefaglighed - i forhold til casen
Samarbejde om opgaveløsning - i forhold til casen
Derudover belyser gruppen ét af følgende:
•
•
•
•
•
•
Sundhedsøkonomi, sundhedspolitik, jura og sundhedsvæsenets organisering i forhold til casen.
Beskriv patients symptomer og karakteristika og redegør herudfra for relevant diagnostik og
behandlingsindsats.
Et syn på, hvordan der kan skabes sammenhæng i pt. forløbet ud fra
patientens/borgerens/pårørendes perspektiv med udgangspunkt i casen.
Patientens forløb på kort og/eller lang sigt (afhængigt af casen), inkl. fokus på overgange mellem
sektorer.
Kommunikation og IT-kompetencer. Hvilke teknologier og kommunikationsmetoder kan sikre
kommunikation mellem pt. og fagprofessionelle og de fagprofessionelle imellem? Og hvad
anvendes?
Undersøg og beskriv, hvilke samarbejdsformer og relationer, der kan være med til at sikre et
sammenhængende patientforløb.
Opgaven skal indeholde
Overordnet beskrivelse af opgaven
Opgaven består af to dele.
Samlet skal opgaven vise den studerendes opnåelse af alle læringsudbytter (se bedømmelseskriterier).
Opgaven udarbejdes ud fra det case-tidsskrift, som den studerende har været med til at udarbejde i
TværSund-forløbet.
Første del af opgaven
Indhold:
• Den studerende vælger indhold (fokus og temaer) ud fra case-tidsskrift
Rammer:
• Delopgaven består af:
o Uddrag (citater) af artiklerne i eget case-tidsskrift
o Egne refleksioner over uddragenes indhold
4
•
•
•
Den studerende præsenterer indholdet i temaer (uddrag og refleksioner)
Relevant viden (praksis-, udviklings-, forskningsbaseret) anvendes til at begrunde og underbygge
refleksionerne
Antal af uddrag og omfang samt refleksioner vælges, så de bidrager til:
o den samlede opnåelse af mål for læringsudbytter
o sammenhæng i opgaven
Den studerendes valg afgør således, hvilke mål for læringsudbytte der opnås i første del af opgaven.
Denne del af opgaven må max. fylde 7.500 anslag.
Anden del af opgaven
Indhold:
•
•
En beskrivelse af et selvvalgt problemområde med tydeliggørelse af en monofaglig problemstilling i en
tværprofessionel kontekst (ud fra eget case-tidsskrift)
En beskrivelse af og en begrundelse for, hvordan den monofaglige problemstilling vil kunne løses
o monofagligt
o i samarbejde med relevante sundhedsprofessioner
Opgaven afsluttes med:
• Refleksion over, hvordan din læring inden for 2-3 af læringsudbytterne kan gavne dit
tværprofessionelle samarbejde
Rammer:
• Den studerende vælger fokus, således at indholdet bidrager til:
o Den samlede opnåelse af mål for læringsudbytter
o Sammenhæng i opgaven
•
Relevant viden (praksis-, udviklings-, forskningsbaseret) anvendes til at begrunde, underbygge og
forklare
o problemområde
o det monofaglige problem
o den tværprofessionelle kontekst
o løsning af det monofaglige problem
Den studerendes valg afgør, hvilke mål for læringsudbytte der opnås i anden del af opgaven.
Denne del af opgaven må max. fylde 7.500 anslag.
Bilag
• Opgaven skal vedhæftes et bilag, der indeholder Case og titel/titler på artikler, som den studerende
har været med til at skrive
• Opgaven kan endvidere vedhæftes max. 2 sider bilag
Bedømmelseskriterier
Den studerende bedømmes ud fra nedenstående læringsudbytter.
5
Efter modulet kan den studerende:
Viden
•
•
•
redegøre for sundhedsvæsenets organisation og funktion
redegøre for retslige og etiske aspekter i sundhedsvæsenet
forklare kommunikations- og informationsteknologiernes anvendelse til dokumentation og
kvalitetssikring
Færdigheder
•
•
•
•
diskutere betydningen af de retslige og etiske aspekter for, hvordan du som ergoterapeut kan løse
det monofaglige problem i den konkrete tværprofessionelle kontekst
diskutere, hvordan udvalgte kommunikations- og informationsteknologier kan anvendes i
sundhedsprofessionelles arbejde med dokumentation og kvalitetssikring
forklare og begrunde, hvordan det tværprofessionelle samarbejde kan foregå i de beskrevne
rammer. Det skal fremgå, hvilke samarbejdsformer der er relevante i den konkrete kontekst
søge og formidle praksis-, udviklings- og forskningsbaseret viden i relation til diagnosticerende,
behandlende og/eller rehabiliterende opgaver
Kompetencer
•
•
anvende praksis -, udviklings - og forskningsbaseret viden i relation til diagnosticerende,
behandlende og/eller rehabiliterende opgaver
indgå i et tværprofessionelt samarbejde med henblik på at løse sundhedsfaglige problemstillinger
og opgaver i et samarbejde med andre sundhedsprofessioner
(De samlede overordnede mål for læringsudbytte i modul 5 kan ses på s. 2).
6
Monofaglig opgave
Opgavetype
Individuel skriftlig opgave udarbejdet på baggrund af deltagelse i det monofaglige forløb – Hverdagen i
skolen – skolen i hverdagen.
Indholdsmæssige rammer for monofagligt forløb
Rammen for forløbet er skolen som arena/setting for sundhedsfremme og forebyggelse.
De studerende arbejder i grupper med sundhedsfremme/forebyggelse i relation til en bestemt skoleklasse
mellem 0. og 5. klassetrin. Fokus er på omgivelsernes betydning for sundhed, trivsel og livskvalitet i
skolehverdagen. Omgivelser skal forstås bredt, det kan både være
•
•
•
de fysiske omgivelser ude og inde, f.eks. skolegårdens, legepladsens eller klasserummets muligheder og
udfordringer i forhold til aktivitet og deltagelse
de sociale omgivelser, f.eks. elevernes oplevelse af klassens værdier og interesser - hvordan klassen har
det med hinanden, hvordan aktivitet kan bidrage til inklusion i det sociale fællesskab
de kulturelle omgivelser, f.eks. hvorledes holdninger, vaner, rutiner er med til at bestemme adfærd og
give mening til bestemte måder at handle på
De ergoterapeutstuderende samarbejder med klassen, lærere og pædagoger om at få ideer og inspiration
til en sund hverdag i skolen og sammen prøve forskellige aktiviteter, der muliggør sundhedsfremmende og
forebyggede aktivitet og deltagelse i hverdagen. Som led i forberedelser og planlægning besøger de
ergoterapeutstuderende klassen (hvis det er muligt) for at få et indtryk af skolen og dens omgivelser inden
sundhedsfremmedagen. På baggrund af besøg i klassen og/eller kontakt med klassens lærer udarbejder
gruppen et program for en sundhedsfremmedag med klassen. Det udarbejdede program tager
udgangspunkt i en ergoterapeutisk forståelse af omgivelser og deres betydning, og programmet bygger
endvidere på tilgængelig viden kernefagligt, sundhedsfremme/forebyggelse, lovgivning samt viden om børn
og deres udvikling.
Det udarbejdede program afvikles på en sundhedsfremmedag med skoleklassen, hvor de studerende
gennem klassens deltagelse i aktiviteter formidler viden om og forståelse for betydningen af
sundhedsfremmende og forebyggende aktivitet og deltagelse i hverdagen.
Ergoterapiens bidrag i en tværprofessionel indsats formidles dels gennem kontakten med klassens lærere/
pædagoger, hvor der sker et samarbejde omkring valg af fokus og emne for sundhedsfremmedagen, dels
gennem valg af de aktiviteter, der iværksættes på sundhedsfremmedagen.
Skolen som arena/setting for sundhedsfremme
Opgaven skal indeholde
• Opgaven starter med en kort redegørelse for ”skolen” som arena for sundhedsfremme og forebyggelse
• Beskriv kort den konkrete skole, ex. størrelse, antal klasser, omgivelser m.v.
• Beskriv kort den klasse, som den studerende har været i kontakt med, samt det forberedende
samarbejde med lærer, pædagog og klasse
• Redegør for planlægning og indhold for sundhedsfremmedagen, herunder:
o Beskriv hvilke overvejelser der er gjort i forhold til målgruppen, f.eks. udvikling, læring,
kompetencer, mv.
7
Forklar hvorledes disse overvejelser er inddraget i planlægningen af mål for og indhold i
sundhedsfremmedagen
Begrund valg af omgivelsesfokus og mål for klassens udbytte af sundhedsfremmedagen
o Giv eksempler, gerne flere, på hvorledes de valgte mål er omsat til aktiviteter, og forklar hvordan
det valgte omgivelsesfokus bidrager til, at aktiviteterne kan understøtte et eller flere mål for
sundhedsfremmedagen
Beskriv og uddyb dine valg af formidlingsmetode/r og reflekter kritisk over disse valg, herunder om og
hvordan formidlingsmetoden har understøttet opnåelsen af de ønskede mål
Forhold dig kritisk til hvordan samarbejdet med lærer/pædagog forløb i forhold til det aftalte på
sundhedsfremmedagen
Reflekter over hvordan dit arbejde med det monofaglige forløb har bidraget til din læring inden for 2-3
af læringsudbytterne
o
•
•
•
•
Bilag
•
•
Opgaven skal vedhæftes et bilag: Plan for sundhedsfremmedagen
Opgaven kan endvidere vedhæftes max. 2 sider bilag
Opgaven må max. fylde 15.000 anslag, eksklusiv bilag.
Opgaven skal anonymiseres.
Bedømmelseskriterier
Den studerende bedømmes ud fra nedenstående læringsudbytter.
Efter modulet kan den studerende:
Viden
•
•
•
redegøre for skolen som arena for sundhedsfremme og forebyggelse
redegøre for de lovgivningsmæssige rammer (”Fælles mål”) for det relevante klassetrin
beskrive kernefaglighedens bidrag til en sundhedsfremmende og/eller forebyggende indsats på et
tværfagligt arbejdsfelt
Færdigheder
•
•
•
•
forklare og begrunde, hvordan kernefaglighed inddrages i planlægningen af sundhedsfremmende
og/eller forebyggende aktiviteter i relation til en bestemt målgruppe
begrunde etiske overvejelser i relation til sundhedsfremmedagens indhold og målgruppe
vælge fokus på omgivelser og meningsfulde aktiviteter i en sundhedsfremmende og/eller
forebyggende indsats og gennem disse valg formidle og forklare fagområdets bidrag til en
tværprofessionel indsats
søge og formidle praksis-, udviklings- og forskningsbaseret viden i relation til sundhedsfremmende
og/eller forebyggende opgaver
Kompetencer
•
anvende kernefaglighed i valg og formidling af sundhedsfremmende og/eller forebyggende
aktiviteter til en bestemt målgruppe
8
•
anvende praksis-, udviklings- og forskningsbaseret viden i relation til sundhedsfremmende og/eller
forebyggende opgaver
Retningslinjer for intern prøve - modul 5 - Tværprofessionel virksomhed
Iflg. bekendtgørelse nr. 832 af 13. august 2008 om uddannelsen til professionsbachelor i ergoterapi
under Undervisningsministeriet, skal alle eksamener være bestået før bacheloreksamen.
Modul 5 eksamen skal være bestået inden klinisk undervisning, modul 9.
Generelt
Modulet afsluttes med en skriftlig individuel, intern prøve.
Modulprøven består af en individuel skriftlig opgave knyttet til enten TværSund eller det
Monofaglige forløb. Innovation PÅ TVÆRS (IPT) indgår i prøven med deltagelsespligt, der sammen
med aflevering af de obligatoriske leverancer i modulet er en prøveforudsætning for modul 5prøven.
Ved modulets afslutning udtrækkes opgaver, således at den enkelte studerende afleverer enten en
TværSund opgave eller en monofaglig opgave til bedømmelse. Hvilken opgave, den enkelte
studerende skal aflevere, meddeles, når alle 3 undervisningsforløb er afviklet.
Den studerendes læringsudbytte bedømmes efter 7-trins-skalaen.
Tilmelding til prøven
Den studerende er automatisk indstillet til eksamen på semestret eller årgangen. Det er ikke længere
muligt at framelde sig eksamen, hvis dette ikke er begrundet i lægedokumenteret sygdom jf.
Eksamensbekendtgørelsen § 5.
Det vil sige, at såfremt der ikke deltages i eksamen, har den studerende brugt et eksamensforsøg.
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=160839
Forudsætning for den individuelle interne modulprøve
Forudsætning for at blive indstillet til intern prøve i modul 5 er:
Deltagelse i modulets tre dele: tre ugers tværprofessionel sundhedsfaglig del (TværSund), tre ugers
Innovation PÅ TVÆRS (IPT) og tre ugers monofaglig del.
•
•
Den studerende opfylder sin deltagelsespligt i Innovation PÅ TVÆRS ved at deltage aktivt i
undervisningen og i teamarbejdet, ved at bidrage aktivt til teamets leverancer i forløbet samt deltage
ved fremlæggelse af resultater for ekspertpanelet.
Den studerende har afleveret den udtrukne opgave rettidigt.
Procedure ved manglende opfyldelse af deltagelsespligt på Innovation PÅ TVÆRS modul 5
• Du er altid forpligtet til at holde øje med din stud.ucl mail. Her får du i uge 12 og 13 (gældende for
modul 5 forår) eller uge 41 og 42 (gældende for modul 5 efterår) besked om aflevering af
dokumentation i form af en afløsningsopgave samt svar på, om opgaven er godkendt eller ikke
godkendt.
• Afløsningsopgaven skal dokumentere, at du lever op til Innovation PÅ TVÆRS-forløbets læringsmål og
krav. Opgaven udarbejdes i ugen efter Innovation PÅ TVÆRS ud fra fastlagte kriterier og sendes til IPTkoordinator Hanne Kallesøe [email protected]
9
•
Bliver afløsningsopgaven ikke afleveret inden for den udmeldte frist på én uge eller ikke godkendt,
sendes det samlede materiale til uddannelseschefen, som afgør det videre forløb. (Se uddybning i
modulbeskrivelsen for IPT).
Ifølge Studieordningen kap. 13 kan du søge dispensation for udarbejdelse af afløsningsopgave eller
afleveringstidspunktet. Dispensationen skal være begrundet i usædvanlige forhold. Dispensation gives
derfor kun undtagelsesvis.
Prøvens udstrækning og form
Første uge i modulet er der en samlet introduktion til modulprøven.
Det meddeles mandag i uge 15/44 kl. 8.15, hvilke studerende der skal aflevere en TværSund-opgave, og
hvilke studerende der skal aflevere en monofaglig opgave, som udgør modulprøven.
Senest onsdag i uge 15/44 kl. 12.00 afleveres den udtrukne individuelle opgave.
Opgaven afleveres elektronisk på WISEflow.
Der tilbydes ikke vejledning på opgaven.
Formelle krav til de to opgaver
Der er i UCL udarbejdet fælles formmæssige krav til skriftlige opgaver, som skal benyttes i alle opgaver på
Ergoterapeutuddannelsen - se linket
http://esdhweb.ucl.dk/476790.Formm%C3%A6ssige%20krav%202014.pdf
Opgaven skal afleveres anonymt, dvs. at navn og studienummer ikke må fremgå af titelbladet.
Eksamensopgaven kan være forsynet med en grafisk side, dette er frivilligt. Der må ikke benyttes UCL-logo
på opgaven.
Bedømmelse af læringsudbytte
Den opgave, der er udtrukket til bedømmelse, bedømmes efter 7-trins-skalaen og i henhold til
bedømmelseskriterierne for opgaven.
Se de uddybede beskrivelser af de to opgaver, som udgør modulprøven - TværSund-opgave og Monofaglig
opgave.
Reeksamination
Hvis opgaven bedømmes til en karakter under 2, skal den studerende udarbejde og aflevere en ny opgave.
Der er samme krav til reeksamen, som der var til den oprindelige prøve. Der vil herefter blive trukket lod
mellem reeksamensopgaven og den anden afleverede opgave (som ikke er bedømt). Den udtrukne opgave
vil herefter bliver bedømt efter de beskrevne kriterier for ordinær eksamen.
Der henvises desuden til retningslinjer for afholdelse af prøver for studerende ved
Ergoterapeutuddannelsen i Odense
http://esdhweb.ucl.dk/80134.Retningslinjer%20for%20afvikling%20af%20pr%C3%B8ver%20aug%202009.p
df
10

Similar documents