Modulbeskrivelse modul 9 E13

Comments

Transcription

Modulbeskrivelse modul 9 E13
VIA, Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg
Modulbeskrivelse
Modul 9 E13
Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte
Tema: Sygepleje - etik og videnbaseret virksomhed
Modulet retter sig mod menneskets viden, værdier, kultur og livsanskuelse. Modulet retter sig ligeledes mod bearbejdning af en klinisk
sygeplejefaglig problemstilling, hvor der demonstreres anvendelse af grundlæggende arbejdsmetoder og samarbejde om at udforske
en klinisk sygeplejefaglig problemstilling.
Efter modulet har den studerende kompetence til:
 At beskrive, afgrænse, analysere, diskutere og dokumentere en klinisk sygeplejefaglig problemstilling inden for sygeplejens
genstandsområde

At søge, sortere og kritisk vurdere praksis-, udviklings- og forskningsbaseret viden med relevans for en selvvalgt klinisk
sygeplejefaglig problemstilling

At inddrage viden om grundlæggende filosofiske, videnskabsteoretiske og forskningsmetodologiske aspekter knyttet til
sygeplejeforskning og –udvikling

At formidle og argumentere sammenhængende og stringent

At reflektere over etiske aspekter vedrørende udviklings- og forskningsarbejder

At reflektere over menneskets livsanskuelse og kulturelle religiøse baggrund i relation til sygeplejerskers virksomhed

At reflektere over sygeplejefaglige fænomener i forhold til eksistentielle, åndelige og etiske problemstillinger

At perspektivere sygepleje i relation til sygeplejefagets historiske opkomst og udvikling

At beskrive klassiske sundhedsvidenskabelige forestillinger om viden og give eksempler på sundhedsvidenskabens bidrag til
sygeplejeteori og sygepleje praksis

At planlægge og evaluere egen læring, herunder indgå i et forpligtende samarbejde med andre
u:\sis\z_organisation\u_sygeplejerskeuddannelsen2008\modul 9\læseplaner og modulbeskrivelser\modulbeskrivelse modul 9 e13.docx
Side 1 af 9
17. august 2015
VIA, Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg
Modulbeskrivelse
Modulets struktur og opbygning
ECTS-point
Teoretisk
Sygepleje
7
Filosofi, religion, etik
3
Videnskabsteori og
forskningsmetodologi
5
Klinisk
0
0
0
Modulet indeholder teoretisk undervisning. og opbygning
Modulets indhold
Modulets indhold er beskrevet i læseplanen med centrale begreber.
Fagenes indhold er udvalgt således, at det sygeplejefaglig læringsudbyttet som helhed kan opnås.
Modulets sygeplejefaglige tema
 Sygeplejefagets historiske opkomst og udvikling og dennes betydning for sygeplejen i dag
 Sygeplejeforskning og udvikling i sygepleje
 Livsanskuelse og religion i sygeplejevirksomhed
 Eksistentielle, åndelige og etiske problemstillinger i sygepleje
Sygeplejeprofessionens metoder
Teoretiske og kliniske metoder
Forskningsprocessen
Refleksionsmetoder
Gruppesparring
Forsknings- og udviklings metoder
Naturvidenskabelig metode
Samfundsvidenskabelig metode
Humanvidenskabelig metode
Øvrige metoder
Kritisk læsning
Informationssøgning
u:\sis\z_organisation\u_sygeplejerskeuddannelsen2008\modul 9\læseplaner og modulbeskrivelser\modulbeskrivelse modul 9 e13.docx
Side 2 af 9
17. august 2015
VIA, Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg
Modulbeskrivelse
Undervisnings- og arbejdsformer
På modulet anvendes følgende undervisnings- og arbejdsformer:
 Forelæsninger
 Dialog- og diskussionsbaseret undervisning
 Gruppearbejde
 Oplæg
 Vejledning
 Selvstudium
Udover skemalagte timer er der selvstudium i alle fag. Gennemsnitligt er en studieuge på 41,5 timer – det kan være mere i forbindelse
med opgaver og prøver.
Bedømmelse
Modulet afsluttes med en ekstern prøve.
Deltagelse i en planlagt studieaktivitet, som afvikles som kritisk læsning af forskningsartikler, er en forudsætning for, at den
studerende kan indstilles til prøven.
u:\sis\z_organisation\u_sygeplejerskeuddannelsen2008\modul 9\læseplaner og modulbeskrivelser\modulbeskrivelse modul 9 e13.docx
Side 3 af 9
17. august 2015
VIA, Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg
Modulbeskrivelse
Læseplan
Sygepleje
Lektion
Indhold
Undervisning- og
Arbejdsformer
Litteratur
Temaer
Sygeplejefagets historiske opkomst og udvikling og dennes betydning for sygeplejen i dag
Sygeplejeforskning og udvikling i sygepleje
Livsanskuelse og religion i sygeplejevirksomhed
Eksistentielle, åndelige og etiske problemstillinger i sygepleje
1-14
Perspektivere udvalgte områder i
Forelæsning
Bjerrum, M., & Frederiksen, K. (2008). Eksempler på historiske metoder. In S.
sygepleje i relation til
Gruppearbejde med
Glasdam, J. Bydam & K. Beedholm (Eds.), Sygepleje i fortid og nutid sygeplejefagets historiske
opsøgende vejledning historiske indblik (1st ed.) Kbh.: Nyt Nordisk Forlag (side 281-304) (24 sider).
opkomst og udvikling
Posterudarbejdelse
Posterpræsentation
Chinn, P. L., & Kramer, M. K. (2005). Udvikling af kundskaber i sygeplejen (1st
Sygeplejehistorie – metoder.
med dialog og
ed.). Kbh.: Akademisk (side 16-32) (17 sider).
Kildekritik, tekstanalyse,
diskussion
diskursanalyse
Hall, Elisabeth og Harder, Ingegerd. (2014). Teoriudvikling i sygeplejen. In
Frederiksen, Kirsten og Glinsvad Birte (Ed.). Fag. Kbh. (s. 175-198) (24 sider):
Sygeplejefagets opkomst,
Munksgaard.
udvikling og betydning for fagets
aktuelle situation med fokus på
Henderson, V. (2012). ICN: Sygeplejens grundlæggende principper (7th ed.).
udvalgte områder
København: Dansk Sygeplejeråd (side 6-17) (12 sider).
Sygeplejeforskning og udvikling i
sygepleje
Nightingale, F. (1995). Notes on nursing. (1st ed.). Kbh.: Munksgaard (side
119-134) (15 side).
Etik, filosofi og religion
Lektion
Indhold
Undervisning- og
Arbejdsmetoder
Temaer
Livsanskuelse og religion i sygeplejevirksomhed
Eksistentielle, åndelige og etiske problemstillinger i sygepleje
1-5
Værdier
Forelæsning
Kultur og livsanskuelse –
Dialog
Litteratur
Willig, R. (2009). Anerkendelsesteoriens anvendelse. In A. Honneth (Ed.),
Behovet for anerkendelse: En tekstsamling (1st ed.). Kbh.: Hans Reitzel (side
u:\sis\z_organisation\u_sygeplejerskeuddannelsen2008\modul 9\læseplaner og modulbeskrivelser\modulbeskrivelse modul 9 e13.docx
Side 4 af 9
17. august 2015
VIA, Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg
Modulbeskrivelse
Lektion
Indhold
betydning for sygeplejen
Undervisning- og
Arbejdsmetoder
Diskussion
Litteratur
19-20) (2 sider).
Willig, R. (2009). Honneths anerkendelsesteori. In A. Honneth (Ed.), Behovet
for anerkendelse: En tekstsamling (1st ed.). Kbh.: Hans Reitzel (side 14-19)
(6 sider).
Honneth, A. (2009). Usynlighed - se igennem, synlig. In A. Honneth (Ed.),
Behovet for anerkendelse: En tekstsamling (1st ed.). Kbh.: Hans Reitzel (side
98-109) (20 sider).
Rasmussen, J. (2011). Livsanskuelser - filosofi, etik og religion (1st ed.). Kbh.:
Nyt Nordisk Forlag (side 13-41) (29 sider).
Slettebø, Å., & Nortvedt, P. (2010). Autonomi som udfordring. In Å. Slettebø, &
P. Nortvedt (Eds.), Etik for sundhedsfagene (1st ed.). Århus: Klim (side 229255) (26 sider).
6-10
Etik og filosofi
Forelæsning
Dialog
Diskussion
Solbrekke, T. D., & Heggen, K. (2009). Sykepleieansvar - fra profesjonelt
moralsk ansvar til teknisk regnskapsplikt? Tidsskrift for Arbejdsliv, 11(3), 4961, 94 (14 sider).
Rasmussen, J. (2011). Livsanskuelser - filosofi, etik og religion (1st ed.). Kbh.:
Nyt Nordisk Forlag (side 45-100) (66 sider).
Nørregaard, C. (2010). Udfordring i mødet mellem personale og patient. In N.
Baig, M. Kastrup & L. Rasmussen (Eds.), Tro, omsorg og interkultul: Erfaringer
fra social- og sundhedsområdet (1st ed.). Kbh.: Hans Reitzel (side 183-196)
(14 sider).
Slettebø, Å. (2010). Etik og jura. In Å. Slettebø, & P. Nortvedt (Eds.), Etik for
sundhedsfagene (1st ed.). Århus: Klim (side 17-22) (6 sider).
Dansk Sygeplejeråd. (2014). Sygeplejeetiske retningslinjer. Retrieved
17/06/2015 from
http://www.dsr.dk/ser/SygeplejeetiskeRetningslinjer/Sider/Sygeplejeetiske
Retningslinier.aspx
u:\sis\z_organisation\u_sygeplejerskeuddannelsen2008\modul 9\læseplaner og modulbeskrivelser\modulbeskrivelse modul 9 e13.docx
Side 5 af 9
17. august 2015
VIA, Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg
Modulbeskrivelse
Lektion
Indhold
Undervisning- og
Arbejdsmetoder
Litteratur
Institut for Menneskerettigheder. FN's verdenserklæring om
menneskerettighederne. Retrieved 17/06/2015 from
http://www.menneskeret.dk/menneskerettigheder/globalt/de+forenede+nati
oner/fn-dokumenter/fn's+verdenserkl%c3%a6ring
11-20
Religion
Forelæsning
Dialog
Diskussion
Vetlesen, A. J. (2007). Hvad er etik (1st ed.). Kbh.: Akademisk forlag (side 6887) (10 sider).
Det Danske Bibelselskab. (2010). Bibelen: Den hellige skrifts kanoniske
bøger (Standardudgave 1992 ed.). Kbh.: Det Danske Bibelselskab (Matt. 5,
17-48, Luk. 10, 25-37).
Rasmussen, J. (2011). Livsanskuelser - filosofi, etik og religion (1st ed.). Kbh.:
Nyt Nordisk Forlag (side 130-156) (27 sider).
Ehlers, A., & Mandrup, G. H. (2009). Krop og religion: Kulturværdier og
religion i plejen af den etniske ældre. Kbh.: Book on demand (side 49-55, 5769, 71-94, 95-125) (74 sider).
Videnskabsteori og forskningsmetodologi
Lektion
Indhold
1-2
Forskningsprocessen
Undervisning- og
Arbejdsmetoder
Forelæsning
Dialog
Litteratur
Priebe, G., & Landström, C. (2014). Den videnskabelige erkendelses
muligheder og begrænsninger - grundlæggende videnskabsteori. In M.
Henricson (Ed.), Videnskabelig teori og metode: Fra idé til eksamination.
Kbh.: Munksgaard (s.33-54) (22 sider).
Henricson M. (2014). Forskningsprocessen: Problem, formål og
indledning/baggrund. In M. Henricson (Ed.), Videnskabelig teori og metode:
Fra idé til eksamination. Kbh.: Munksgaard (s. 55-68) (14 sider).
Henricson, M. (2014). Diskussion. In M. Henricson (Ed.), Videnskabelig teori
og metode: Fra idé til eksamination. Kbh.: Munksgaard (s. 487-495) (9 sider).
u:\sis\z_organisation\u_sygeplejerskeuddannelsen2008\modul 9\læseplaner og modulbeskrivelser\modulbeskrivelse modul 9 e13.docx
Side 6 af 9
17. august 2015
VIA, Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg
Modulbeskrivelse
Lektion
Indhold
Undervisning- og
Arbejdsmetoder
Litteratur
Verdenslægeforeningen. (2000). Helsinki deklarationen.
Retrieved 17/06/2015 from
http://www.laeger.dk/portal/page/portal/LAEGERDK/Laegerdk/R%C3%A5dgivning%
20og%20regler/ETIK/WMA_DEKLARATIONER/HELSINKI_DEKLARATIONEN
3-8
Kvalitativ metode
9-13
Kvantitativ metode
14-21
Videnskabsteori
Forelæsning
Dialog
Diskussion
Øvelser
Forelæsning
Dialog
Diskussion
Øvelser
Henricson, M & Billhult, Annika. (2014). Kvalitativt design. In M. Henricson
(Ed.), Videnskabelig teori og metode: Fra idé til eksamination. Kbh.:
Munksgaard (s.129-138) (11 sider).
Forelæsning
Dialog
Diskussion
Billhult, Annika & Gunnarson, Ronny. (2014). Frafaldsanalyse og beskrivende
statistik. In M. Henricson (Ed.), Videnskabelig teori og metode: Fra idé til
eksamination. Kbh.: Munksgaard (s.297-306) (10 sider).
Billhult, Annika & Gunnarson, Ronny. (2014). Kvantitative
undersøgelsesdesign og stikprøver. In M. Henricson (Ed.), Videnskabelig teori
og metode: Fra idé til eksamination. Kbh.: Munksgaard (s.115-127) (13
sider).
Gunnarson, R., & Billhut, A. (2014). Måleinstrumenter og diagnostiske test. In
M. Henricson (Ed.), Videnskabelig teori og metode: Fra idé til eksamination.
Kbh.: Munksgaard (s.151-154) (4 sider).
Danielson, E. (2014). Kvalitativt forskningsinterview. In M. Henricson (Ed.),
Videnskabelig teori og metode: Fra idé til eksamination. Kbh.: Munksgaard
(s.161-173) (13 sider).
Friber, Febe & Öhlén, Joakim. (2014). Fænomenologi og hermeneutik. In M.
Henricson (Ed.), Videnskabelig teori og metode: Fra idé til eksamination.
Kbh.: Munksgaard (S. 333-359) (26 sider).
22-24
Kritisk læsning af
forskningsartikler
Forelæsning
Øvelser
Persson, C., & Sundin, K. (2014). Fænomenologisk og hermeneutisk
analysemetode - en dialektisk tilgang. In M. Henricson (Ed.), Videnskabelig
teori og metode: Fra idé til eksamination. Kbh.: Munksgaard (s.361-375) (15
sider).
Høstrup, H., Schou, L., Poulsen, I., Larsen, S., & Lyngsø, E. (2009). Vurdering af
Kvalitative Studier – VAKS. Dasys.dk. Lokaliseret 17/06/2015 på:
u:\sis\z_organisation\u_sygeplejerskeuddannelsen2008\modul 9\læseplaner og modulbeskrivelser\modulbeskrivelse modul 9 e13.docx
Side 7 af 9
17. august 2015
VIA, Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg
Modulbeskrivelse
Lektion
Indhold
Undervisning- og
Arbejdsmetoder
Litteratur
http://dasys.dk/images/VAKS-danskversion.pdf
Planlagt
studieaktivitet
25-30
Stoltz, P., Willman, A., Bahtsevani, C., & Spliid Ludvigsen, M. (2007).
Evidensbaseret sygepleje-en bro mellem forskning og den kliniske
virksomhed (2nd ed.). Kbh.: Gad (Side 103-123) (21 sider).
2 udvalgte forskningsartikler
Studiekompetence mm.
Lektion
Indhold
1
Introduktion til modulet
2-5
Konflikthåndtering
6-7
Introduktion til prøven og
Gruppedannelse
Me2
Innovative metoder i
projektarbejde
8-9
Undervisning- og
arbejdsmetoder
Oplæg
Dialog
Litteratur
Modulbeskrivelse modul 9
VIA Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg. (2013). Konflikthåndtering, CRECEA.
Retrieved 17/06/2015 from
https://studienet.via.dk/sites/uddannelse/sygeplejerske/silkeborg/vaerktoejer/
Sider/default.aspx
Kriterier til ekstern prøve
Oplæg
Diskussion
Bager, LT., Blenker, P., Rasmussen, P., Trahne, C. (2011)
Entreprenørskabsundervisning – proces, refleksion og handling. Aarhus: AU
Center for Entreprenørskab og Innovation (s. 40-94) (55 sider)
Korsgaard, S. (2011) Usikkerhed og ressourcedrevne processer i
entreprenørskabsundervisning In A. Kirketerp & Greve, L.
Entreprenørskabsundervisning. Aarhus: Aarhus Universitetsforlag. (s. 113-125)
(13 sider).
10-11
Det gode metodeafsnit
Det Entreprenørielle Universitet, Aarhus universitet (2013) Om ME2 - Model for
Entrepreneurial Education Lokaliseret 17/06/2015 på
http://eship.au.dk/undervisning/me2-model-for-entrepreneurial-education/
Rienecker, L., & Stray Jørgensen, P. (2012). Den gode opgave: Håndbog i
opgaveskrivning på videregående uddannelser (4th ed.). Frederiksberg:
Samfundslitteratur (Side 233-252, 288-289) (22 sider)
u:\sis\z_organisation\u_sygeplejerskeuddannelsen2008\modul 9\læseplaner og modulbeskrivelser\modulbeskrivelse modul 9 e13.docx
Side 8 af 9
17. august 2015
VIA, Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg
Modulbeskrivelse
Lektion
Indhold
Undervisning- og
arbejdsmetoder
Litteratur
Wallengren, C., & Henricson, M. (2014). Videnskabelig kvalitetssikring af
litteraturbaserede eksamensopgaver. In M. Henricson (Ed.), Videnskabelig teori
og metode: Fra idé til eksamination (). Kbh.: Munksgaard (s.497-513) (17 sider).
12-13
RefWork
14-15
Informationssøgning
Oplæg
Øvelser
Oplæg
Dialog
Øvelser
Bønløkke, M. (2011). Informationskompetence. In L. W. Erdman (Ed.),
Sundhedsinformatik i klinisk praksis (1st ed.). København: Gads Forlag (61.7)
(side145-158) (14 sider).
Høstrup, H., Schou, L., Poulsen, I., Larsen, S., & Lyngsø, E. (2009). Vurdering Af
Kvalitative Studier – VAKS. Dasys.dk. Lokaliseret 17/06/2015 på:
http://dasys.dk/images/VAKS-danskversion.pdf
Karlsson E.K. (2014). Informationssøgning. In M. Henricson (Ed.), Videnskabelig
teori og metode: Fra idé til eksamination. Kbh.: Munksgaard
(s. 97-114) (18 sider)
Stoltz, P., Willman, A., Bahtsevani, C., & Spliid Ludvigsen, M. (2007).
Evidensbaseret sygepleje: En bro mellem forskning og klinisk virksomhed (2nd
ed.). Kbh.: Gad (Side 103-123) (11 sider).
Vejledning til Cinahl Complete
Vejledning til PubMed
u:\sis\z_organisation\u_sygeplejerskeuddannelsen2008\modul 9\læseplaner og modulbeskrivelser\modulbeskrivelse modul 9 e13.docx
Side 9 af 9
17. august 2015