Korrespondens mellan MKG och SSM om rapporterna, 151013

Comments

Transcription

Korrespondens mellan MKG och SSM om rapporterna, 151013
Från: Egan, Michael [email protected]
Ämne: SV: SSM2015-1740 (Re: Angående MKG:s synpunkter på SKB:s samlade redovisning om kunskapsläget rörande
kopparkorrosion i syrgasfritt vatten)
Datum: 13 oktober 2015 15:13
Till: Johan Swahn [email protected]
Kopia: Linder, Jan [email protected], Sonnerfelt, Lena [email protected], Gerhardsson, Ansi [email protected],
Oscar Alarik [email protected], Christine Anvegård [email protected], Magdalena Romanov
[email protected], Peter Andersson [email protected], Willis Forsling [email protected]
, Ingmar Persson [email protected], Holmfridur Bjarnadottir [email protected]
HejJohan,
Tackförmailensamtbilagorna.
SSMharföljtfråganomkopparkorrosionisyrgasfri>va>enundermångaår.Myndighetenharäven
anlitatoberoendeexperDsidennafrågaföra>gey>erligareinsynfrånbådeteoreDskaoch
experimentellaperspekDv.IenavarDklarnasomduharskickat(Clevelandm.fl.)hänvisasdetäven
DllarbetesomharpubliceratsavSSM.
EKera>hadiskuteratde>amedSSM:shandläggarekanjagkonstateraa>myndighetenintehar
se>dessatvådokumentDdigare.Medennärmareläsningavdokumentensinnehåll,ochmed
hänsyntagenDlldenkunskapsomviharbyggtuppunderårenslopp,sermyndigheteningetsom
skulleändravårtställningstagandeifråganomkungörelseavSKB:smiljöbalksansökan.
IdagslägetanserSSMdärföra>ingeny>erligarekomple>eringbehövsidennafrågaföra>
myndighetenskakunnaprövaansökanisak.SSM:sbedömningarkommera>redovisasinomramen
före>framDday>randeDlldomstolenochslutligenisambandmedberedningeninföre>
regeringsbeslutiKTL-ärendet.
SSMharföravsikta>isinomDdskickasamtligaremissynpunkterisakfrågorDllSKBförbemötande
inomramenförmyndighetensprövningavKTL-ansökan.Givetdocka>dennafrågaharfå>särskild
uppmärksamhetskaSKBberedasmöjlighetredannua>kommenteraarDklarnasbetydelseför
företagetsredovisningavkunskapslägetangåendekorrosionavkopparisyrgasfri>va>en.Under
DdenavvaktarSSMföretagetssvar.
Medvänlighälsning
MichaelEgan
Michael Egan
Strålsäkerhetsmyndigheten
Swedish Radiation Safety Authority
Utredare, Slutförvaring av radioaktivt avfall
Analyst, Disposal of radioactive waste
Avd. för radioaktiva ämnen
Dept. of Radioactive Materials
SE-171 16 Stockholm
Solna strandväg 96
Tel: + 46 8 799 43 14
Mobil: + 46 739 87 79 15
Fax: + 46 8 799 40 10
Web: stralsakerhetsmyndigheten.se
-----Ursprungligtmeddelande----Från:JohanSwahn[mailto:[email protected]]
Skickat:den12oktober201513:14
Till:Egan,Michael
Kopia:Linder,Jan;Sonnerfelt,Lena;Gerhardsson,Ansi;OscarAlarik;ChrisDneAnvegård;Magdalena
Romanov;PeterAndersson;WillisForsling;IngmarPersson;HolmfridurBjarnadodr
Ämne:Fwd:SSM2015-1740(Re:AngåendeMKG:ssynpunkterpåSKB:ssamladeredovisningom
kunskapslägetrörandekopparkorrosionisyrgasfri>va>en)
HejigenMichael,
MKGharidagblivituppmärksammadepåännuenarDkelfrån2014somexperimentelltvisara>
kopparkorroderariensyrgasfrislugörvarsmiljö.ÄvendennaarDkelbifogas.
DetäroklartexakthurarDkelförfa>arnagå>Dllvägaföra>erhållasyrgasfrihetidedelarav
experimentensomangessom"deaerated”.Resultatenliknardockdesomfinnsirapporten
"ExposureofCopperinAlspöGroundwaters”,ClaesTaxén,Swerea/KIMAB”från2009som
kärnavfallsbolagetSKBöverlämnadeDllSSMförsthösten2014.SKBhävdara>resultatenidenna
rapportberorpåa>detkommitinsyreiutrustningen.SammasakkanSKBhävdaangåendeden
bifogadearDkeln.
Faktumärdocka>SKBinteharkunnatgenomförae>liknandeförsöksomvisarpåa>kopparinte
korroderarsomidenbifogadearDkelnelleriSwerea/KIMAB-rapporten.Alltsåfinnsdetinget
experimentelltstödföra>kopparintebetersigsåsomiarDkelnochrapporten.Tvärtomvisar
upptagetavLOTA2från2006a>kopparkorroderarmedenoväntadhögkorrosionshasDghetien
slugörvarsmiljösomvinuvetblirrelaDvtsnabbtanoxisktpgaavkonsumDonavsyreavbakterier.
BaragenomdetheltorealisDskaantagandeta>alladefriasyrgasatomersominnesluDtsiförsöket
lyckatsundvikabakterierochkemiskareakDonerochtasigframDllkopparytankankorrosionen
förklaras.MendeträckteinterikDgtändå.
NaturskyddsföreningenochMKGharkrävta>försöksgenomförssomvisarpåa>kopparinte
korroderariensyrgasfrislugörvarsmiljöinnanansökankanansesvarakomple>nogföra>
kungöras.Föreningarnaharävenkrävta>försökspaketetLOTS2iÄspölaboratoriettasuppoch
analyserasinnanansökankankungöras.
SSMharie>y>randeDlldomstolenijuniindirektmotsa>sigdessakravgenoma>framföraa>
ansökanärkomple>vadgällerstrålsäkerhetsfrågorochdärmedkankungöras.
MKGställersammafrågafördennaarDkelsomfördenförraarDkeln.HarSSMse>dennuaktuella
arDkelninnanidag?HarSKBinformeratSSMomdennuaktuellaarDkeln?
Medvänlighälsning,
Johan
>Vidarebefordratbrev:
>
>Från:JohanSwahn<[email protected]>
>Datum:5oktober201516:44:42CEST
>Till:MichaelEgan<[email protected]>
>Till:MichaelEgan<[email protected]>
>Kopia:JanLinder<[email protected]>,"Sonnerfelt,Lena"
><[email protected]>,AnsiGerhardsson<[email protected]>,
>OscarAlarik<[email protected]>,ChrisDne
>Anvegård<[email protected]>,MagdalenaRomanov
><[email protected]>,PeterAndersson
><[email protected]>,WillisForsling
><[email protected]>
>Ämne:SSM2015-1740(Re:AngåendeMKG:ssynpunkterpåSKB:ssamlade
>redovisningomkunskapslägetrörandekopparkorrosionisyrgasfri>
>va>en)
>
>Re:SSM2015-1740
>
>HejMichael!
>
>Jagblevförstföre>pardagaruppmärksammadpåa>bifogadarDkelharpublicerats2014.
Tydligenhardenpresenteratspåenkonferensredanimaj2013.
>
>ArDkelnärenoberoendeupprepningave>försöksomvisara>kopparkorroderarirent
syrgasfri>va>enmedenhasDghet>2.5nmperdag,dvsrunt1µmperår.SomjagharlästarDkeln
handlardetomrumstemperaturvilketbetydera>reakDonenfortgårmycketsnabbarevid
slugörvarstemperaturer,vilketstämmermeduppmä>avärdeniÄspölaboratoriet(upptagetav
försökspaketetLOTS2).
>
>JournalofTheElectrochemicalSocietyärenavdemestvälrenommeradeDdskriKernanärdet
gällerelektrokemi.
>
>De>aärnaturligtvisväldigtvikDgtfördenpågåendeprövningenavslugörvarssystemetföranvänt
kärnbränsle.
>
>HarSSMse>arDkelninnan?HarSKBinformeratSSMomarDkeln?
>
>Medvänlighälsning,
>
>Johan
>->JohanSwahn
>
>Kanslichef
>MiljöorganisaDonernaskärnavfallsgranskning,MKGFörstaLånggatan18
>41328Göteborg
>
>Telefon:031-7110092Fax:031-7114620
>Mobil:070-4673731
>E-post:[email protected]
>Skype:jswahn
>Hemsida:h>p://www.mkg.se
>

Similar documents