SSM inbjudan möte i mars

Comments

Transcription

SSM inbjudan möte i mars
t,,t?
Stnål sä kenhetsmynd jg heten
l)<lst..
t.lcstyrclsen,
l.) l
'ch
Elsäkt,,rhctSvr:rkct
S
l)aturn: 2016..02_03
l)iaricnr: SSM2016-583
l)okumentnr: ssM2016-'583'-1
l':örcningcn Svr.'rigcs Siårrdart.'arnatorcr, *SSA
l:ixpcrimcntt:ran<lc Svcnska l{adioarnatörcr, l :Sill
l:rivilliga llatdioorganisationcn, | :flO
Kaa[iloHso: [Vlöto
saå n d
ea
rی rT]
ی
orn
strraällskycjlajl fon
[0 r'o r
l'id: Dcn l6 mars 2016, kl.l3-15.
Plats:
Strålsäkcrhctsrnyndighctcn, SSM
Solna strandväg 96, Solna
'l' Solna strand
Inbjudqa cleltagare: SSM, P'l'S, Illsäkerhetsverket, SSA, IISR, FRO
Baserat på rapporterna (SSM[2.0I5 409'l octr Äp0O'l 192,1) bedömer SSM att en god
kunskapsnivå hos sändaramatörer kan utSröra tillnäcklig grund för ett gott strålskydd. Detta
skulle kunna uppnås f]enom riktade informationsinsatser till aktiva sändaramatörer och
genorn ökacle krav i blivande sändaramatörers utbildninli.
En förutsättning ftir att reglering av effektnivåer in,, ,f.u Uli nödvändig är att foreningarna
SSA, ESR. och FRO aktivt bidrar till att öka och upprätthålla medlemmarnas kunskapsnivå
avseeude strålskydd. F{ur cletta kan tr1enomftlras och foljas upp ska diskuteras på mötet.
Om F,lsäkerhetsverket har möjlitr;het att delta under mötet kan även EMC- och
elsäkerhetsaspekter tas upp.
l)et är viktigt att i alla amatörradiosammanhang medvetanclegöra strålskyddsaspekterna,
exempelvis hur antennval och antennplacerinl,. påverkar människors exponering. SSM
medverkar därfor gänra uncler årsmöten och liknande, nå1;ot som även P'l'S har visat
intresse för.
Anmälan om deltalgande skickas
till
jinrnr_r,.estenberrg(iitssnr.se senast 2.016-.03..0'1.
Mled vänlig, hälsning,
Jimmy Estenberg
Enheten for mi lj öövervakning,
Avd. fiir strålskydd
Ji
mmy. Este nberg,(ilssm. se
Strålsäkcrhetsnr yndiohcten
!lr ;tliir s i: R. t; iit tii:r i !i;t i r,,:ty' /\r.iih(
Sl :.-1 /1 16 Stockholnr
Solna strandväg 96
'l
) r'i
l\/
cl: t 46 U /99 40
00
10
liax:t46 8 /99 40
I : post: [email protected]
Wcbb. stralsakerhctsmyndig;ht tcn.sc