RUTIN Fallprevention

Comments

Transcription

RUTIN Fallprevention
Doknr. i Barium
17441
Dokumentserie
su/med
RUTIN
Fallprevention
Giltigt fr o m
2015-01-07
Version
2
Innehållsansvarig: Mai Winter, Verksamhetsutvecklar, Verksamhetsledning (maiwi)
Godkänd av: Johan Sandelin, Verksamhetschef, Verksamhetsledning (johsa)
Denna rutin gäller för: Verksamhet Neuropsykiatri
Bakgrund och syfte
Fallskador bland äldre personer har länge uppmärksammats som ett stort folkhälsoproblem. Varje
fallskada innebär ett ökat lidande för patienten med risk för försämrad livskvalitet och/eller förlängd
vårdtid. Fall kan också medföra ökade vårdkostnader. Vår vision är att inga patienter skall falla under
sin vårdtid inom Neuropsykiatrin.
Arbetsbeskrivning
All personal ska vara informerade om att fallriskbedömning och förebyggande åtgärder ska utföras. I
introduktionsutbildningen för nyanställd personal ingår utbildning i fallprevention.
Då patienten anländer till avdelningen görs en första fallriskbedömning. Den ska vara utförd inom 24
timmar. Bedömningen ska dokumenteras under mallen Riskbedömning i patientjournalen. Vid
förändringar i patientens tillstånd ska ny riskbedömning utföras. Avvikelserapport ska fyllas i om
patienten har fallit, oavsett skadeföljd. Ärendenummer dokumenteras i Melior.
Ansvar
Verksamhetschefen eller annan utsedd person i verksamheten informerar om att rutinen finns, att den
följer gällande författningar/lagar samt informerar när rutinen revideras. Via linjecheferna på
respektive enhet ansvarar verksamhetschefen för att rutinen är känd och följs.
Uppföljning, utvärdering och revision
Verksamhetsutvecklaren ansvarar för uppföljning, utvärdering och revision av rutinen. Avvikelse från
rutinen hanteras enligt SU:s riktlinjer för avvikelsehantering i MedControl PRO.
Relaterad information
Vårdhandboken http://www.vardhandboken.se/Texter/Fallprevention/Oversikt/
Broschyren: Fall och fallskador: Åtgärder för att förebygga. http://webbutik.skl.se/sv/artiklar/fall-ochfallskador-atgarder-for-att-forebygga.html
Fallpreventionspärm (finns på varje avdelning).
Demonstrationskollektion (förvaras i träningsköket avd 207)
Granskare/arbetsgrupp
Matz-Ewan Olsson skötare avd 206, Kerstin Persson skötare avd 244, Jannike Smedberg
sjuksköterska avd 244 och Sofia Tunerstedt sjukgymnast.
www.sahlgrenska.se
Giltig version är publicerad på intranätet, ett utskrivet dokument är alltid en kopia
1 (av 3)
Doknr. i Barium
17441
Giltigt fr.o.m
2015-01-07
Version
2
RUTIN
Fallprevention
Faktorer som ökar risken för fall

på individnivå
o Tidigare fall
o Balansnedsättning
o Förflyttningssvårigheter
o Störd nattsömn
o Inkontinens
o Konfusion
o Syn/hörselnedsättning
o Yrsel
o Aggressivitet
o Läkemedelspåverkan

i miljön
o Hala golv
o Felaktig belysning
o Trånga utrymmen
o Sängens placering och utformning
o Avstånd till t.ex. toalett
Åtgärdsförslag vid fallrisk
Miljö

Anpassa sängen till patienten, till exempel höjd. Det finns sängar av varierande modeller
varav några är extremt låga. Sänggrindar kan användas till de flesta modeller. Tänk på att de
kan utgöra ytterligare en risk. Observera att det är läkarordination på sänggrindar. Kan
fallskyddsmatta vara att föredra? Är sänglarm ett alternativ?

Kan patienten vara hjälpt av speciell placering av säng och sängbord?

Tänk även på placering av droppställning, rullstol, rollator m.m.

Informera patienten att sängbordet rullar på hjul.

Tänk på den äldre människans nedsatta mörkerseende. Belysningen ska vara individuellt
anpassad.

Kontrollera ringsignalen samt informera patienten om hur den används.

Ibland kan val av rum minska fallrisken, kanske behöver patienten tät tillsyn och ett rum nära
expeditionen kan vara att föredra. Behöver patienten ofta uppsöka toaletten kan ett rum nära
toan eller en toalettstol bredvid sängen vara ett alternativ nattetid

Placera alltid urinflaskan lättillgängligt.

Torka upp eventuellt spill på golvet.
www.sahlgrenska.se
Giltig version är publicerad på intranätet, ett utskrivet dokument är alltid en kopia.
Sida 2 (av 3)
Doknr. i Barium
17441
Giltigt fr.o.m
2015-01-07
Version
2
RUTIN
Fallprevention
Hjälpmedel

Använd lämpliga skor såsom promenadskor eller sandaler med hälrem. Glömmer patienten
att ta på sig skor kan antihalksockor vara ett alternativ. Antihalksockor rekommenderas även
nattetid.

Motivera patienten att använda höftskyddsbyxor om det är lämpligt. Dokumentera i
patientjournalen.

Använd utprovade förflyttningshjälpmedel. Har patienten inget gånghjälpmedel kontakta
sjukgymnast för bedömning av behov.

Rullstolen ska vara låst då den är parkerad, speciellt viktigt att tänka på då patienten kan
förflytta sig själv.

Mjukt förband kan ibland vara indikerat om patienten inte kan gå utan tillsyn. Patienten får då
inte lämnas ensam. Observera att det är läkarordination på mjukt förband.

Viktigt att patienter som har syn- och hörselhjälpmedel även använder dessa.
Fysiskt

Har patienten besvär av yrsel kontrollera blodtryck liggande och stående. Uteslut att yrseln
beror på läkemedelsbiverkan eller undernäring.

Viktigt att patienten får sitta en stund på sängkanten innan uppresning, gärna ”trampa
symaskin”. Använd ev. stödstrumpor

Konsultera sjukgymnast för bedömning och ev. åtgärd av balansnedsättning
Omvårdnad

Viktigt att skapa en så lugn och trygg miljö som möjligt för att minska konfusion och
aggressivitet. Överväg extra tillsyn. Bolltäcke eller kedjetäcke kan användas för att lugna.
Mjukdjur med värme kan även användas.

För äldre som kan ha svårt att sova kan kanske en kaloririk mättande dryck på kvällen ersätta
sömnmedel.

Förebygg aggressivitet. När aggressivitet förekommer försök att avleda den.

Aktivitet på dagen för att gynna nattsömnen.

Undvik att lämna patienten med fallrisk ensam vid aktivitet såsom toalettbesök och
morgonbestyr.
www.sahlgrenska.se
Giltig version är publicerad på intranätet, ett utskrivet dokument är alltid en kopia.
Sida 3 (av 3)