Dnr_101-15

Comments

Transcription

Dnr_101-15
YTTRANDE
DATUM
2015-04-08
1 (3)
DIARIENR
101/15
Mark- och miljööverdomstolen
Näringsdepartementet
Yttrande över Boverkets rapport 2014:20 – Uppdrag att
överväga ytterligare åtgärder som kan undantas från
kravet på bygglov Regeringskansliets dnr. N2015/408/PUB
_____________________________________________________________
Mark- och miljööverdomstolen (MÖD) lämnar följande synpunkter på rapporten.
Överväga ytterligare åtgärder
Mark- och miljööverdomstolen instämmer i Boverkets bedömning att det i nuläget inte är lämpligt att undanta fler åtgärder från kravet på bygglov.
Författningsändringar med anledning av Mark- och miljööverdomstolens dom i mål nr P 3537-12
Lovprövning av en åtgärd
När bygglov ska beviljas för viss åtgärd inom detaljplanerat område anges i 9
kap. 30 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL. Lite förenklat kan sägas att det
enligt första punkten finns ett krav på att det byggnadsverk som den lovsökta åtgärden avser, dvs. åtgärden ska utföras på, överensstämmer med detaljplanen
(planenligt utgångsläge) och att det enligt andra punkten finns ett krav på att den
lovsökta åtgärden inte strider mot detaljplanen (åtgärdens planenlighet).
Något stöd för att bortse från lovbefriade åtgärder vid bedömningen av om
byggnadsverket är planenligt respektive åtgärden stämmer överrens med detaljplanen finns, liksom även Boverket har påpekat, varken i tillämplig lagtext, dvs. 9
kap. 30 § PBL, i motsvarande bestämmelse i ÄPBL, eller i förarbetena till dessa
bestämmelser.
R2B
Vad som sägs ovan angående krav på planenligt utgångsläge avseende byggnadsverk gäller även för den fastighet som åtgärden ska utföras på. Det Boverket
skriver på sidan 12 och 13 i rapporten förefaller utgå från uppfattningen att fastighetens planenlighet är avhängig av om de åtgärder som utförts på fastigheten
är planenliga. Mark- och miljööverdomstolen delar inte den uppfattningen. Det
som krävs är att fastigheten i sig inte strider mot gällande detaljplan. (Jfr. prop.
1985/86:1 sid 710 samt ”Boken om lov, tillsyn och kontroll”, Boverkets allmänna råd 1995:3, ändrad genom 2004:2, s. 74). Detta innebär att frågan om fastighetens planenlighet aldrig kan bli en fråga i de sammanhang som nu aktuellt
uppdrag gäller.
Box 2290, 103 17 Stockholm • Besöksadress: Birger Jarls torg 16, Riddarholmen • Telefon: 08-561 670 00 • Fax: 08-21 93 27 • [email protected] • www.svea.se
Expeditionstid: Måndag-fredag 08.00-15.00
YTTRANDE
DATUM
2015-04-08
2 (3)
DIARIENR
101/15
Boverket hänvisar på sidorna 11 och 12 till ”praxis”. Vad som avses framgår inte
av rapporten.
Skäl för en lagändring
Boverket har i sin rapport pekat på ett antal konsekvenser vid tillämpning av nu
gällande bestämmelser. Mark- och miljööverdomstolen instämmer i att lagstiftningen kan upplevas som inkonsekvent eftersom den tidsföljd som olika åtgärder
utförs i får betydelse för om bygglov kan meddelas för en åtgärd. Det finns därför goda skäl för en lagändring. Denna måste dock bygga på en mer fullständig
analys än den som gjorts i Boverkets rapport.
Mark- och miljööverdomstolen vill därför tillägga följande. Åtgärder som har
undantagits från lovplikt får bygglovfritt utföras i strid med planbestämmelser
(10 kap. 2 § PBL). Om bygglov därefter söks för ytterligare åtgärder på samma
fastighet kan följande situationer uppstå.
Situation 1 - Byggnadsverket som åtgärden avser (9 kap. 30 § första
stycket 1 a PBL) överensstämmer inte med planen. Denna situation uppstår exempelvis när en planstridig och lovbefriad tillbyggnad/takkupa har uppförts på en byggnad eller om en ytterligare
bostad har inretts i strid med en planbestämmelse.
Situation 2 - Åtgärden strider mot planen (9 kap. 30 § första stycket 2
PBL) Denna situation uppstår exempelvis när den lovsökta åtgärden utgör en komplementbyggnad mer än vad detaljplanen tillåter
– jfr. P 3537-12.
I båda dessa situationer saknas förutsättningar för att bevilja bygglov enligt 9
kap. 30 § PBL.
Denna reglering kan upplevas som ologisk av den enskilde och kan inte motiveras av någon uppenbar samhällsnytta.
Boverkets förslag till lagändring
Enligt förslaget ska följande tillägg göras i 9 kap. 30 § PBL.
”Sådana åtgärder som utförts utan bygglov med stöd av 9 kap. 4- 6 §§ eller motsvarande äldre bestämmelser ska inte beaktas vid bedömning av en fastighets eller ett byggnadsverks överensstämmelse med detaljplanen”.
Förslaget omfattar endast situationen 1 ovan och löser alltså inte problemet när
själva åtgärden strider mot planen (dvs. situation 2 ovan).
Enligt Mark- och miljööverdomstolen är det olyckligt att Boverket i sin rapport
ger förslag på en lagändring som enbart löser delar av de problem som kan uppstå till följd av nu gällande bestämmelser. Detta är särskilt anmärkningsvärt med
tanke på att uppdraget har varit att se över behov av författningsändringar med
anledning av Mark- och miljööverdomstolens dom i mål P 3537-12. Den föreslagna ändringen saknar, som framgår av domstolens yttrande ovan, relevans för
den prövning som domstolen hade att göra i målet.
Mark- och miljööverdomstolens förslag till lagändring
Mark- och miljööverdomstolen föreslår istället följande tillägg i 9 kap. 30 § PBL.
YTTRANDE
DATUM
2015-04-08
3 (3)
DIARIENR
101/15
”Vid prövningen enligt första stycket 1 och 2 ska det bortses från sådana åtgärder som har utförts utan bygglov med stöd av 9 kap. 4- 6 §§ eller motsvarande
äldre bestämmelser.”
__________________
I handläggningen av detta ärende har deltagit hovrättslagmannen Lars Dirke,
tekniska rådet Maria Lotz samt föredraganden Linn Gloppestad.
Lars Dirke
Linn Gloppestad

Similar documents