F 7666-15 - Mark- och miljööverdomstolen

Comments

Transcription

F 7666-15 - Mark- och miljööverdomstolen
1
SVEA HOVRÄTT
Mark- och miljööverdomstolen
Rotel 060203
DOM
2015-10-02
Stockholm
Mål nr
F 7666-15
ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE
Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, slutliga beslut 2015-08-12 i mål nr
F 2897-15, se bilaga
KLAGANDE
1. T D
2. L E
3. C H
4. P N
5. M S
6. G W
7. B W
8. A Z
SAKEN
Avvisat överklagande
___________________
Dok.Id 1233972
Postadress
Box 2290
103 17 Stockholm
Besöksadress
Birger Jarls Torg 16
Telefon
Telefax
08-561 670 00
08-561 675 59
08-561 675 50
E-post: [email protected]
www.svea.se
Expeditionstid
måndag – fredag
09:00-15:00
2
SVEA HOVRÄTT
Mark- och miljööverdomstolen
DOM
F 7666-15
MARK- OCH MILJÖÖVERDOMSTOLENS DOMSLUT
1. Mark- och miljööverdomstolen ger prövningstillstånd.
2. Mark- och miljööverdomstolen undanröjer mark- och miljödomstolens beslut och
återförvisar målet till mark- och miljödomstolen för fortsatt handläggning.
___________________
3
SVEA HOVRÄTT
Mark- och miljööverdomstolen
DOM
F 7666-15
YRKANDEN M.M. I MARK- OCH MILJÖÖVERDOMSTOLEN
Klagandena har yrkat att Mark- och miljööverdomstolen ska återförvisa målet till
mark- och miljödomstolen. De har som skäl för sitt yrkande anfört att mark- och
miljödomstolens föreläggande om komplettering inte nått fram till T D, att de inte haft
kännedom om kraven i föreläggandet och att den komplettering som ingavs till markoch miljödomstolen gavs in av A Z på eget initiativ.
MARK- OCH MILJÖÖVERDOMSTOLENS DOMSKÄL
Av handlingarna i målet framgår att kompletteringsföreläggandet endast var riktat till
T D. Vidare framgår att T D inte delgetts föreläggandet, trots att talan avser sådant
förhållande där en tidsfrist för talans väckande kunnat löpa ut om talan avvisas (se 46
§ första stycket lagen [1973:1150] om förvaltning av samfälligheter).
Mark- och miljödomstolens handläggning har mot denna bakgrund innefattat ett sådant
rättegångsfel att avvisningsbeslutet bör undanröjas och målet återförvisas till markoch miljödomstolen för fortsatt handläggning.
Domen får enligt 54 kap. 3 § andra stycket rättegångsbalken inte överklagas.
I avgörandet har deltagit hovrättsrådet Malin Wik, tekniska rådet Karina Liljeroos,
hovrättsrådet Christina Ericson (deltar inte i beslutet om prövningstillstånd) och
tf. hovrättsassessorn Christoffer Sheats, referent.
Föredragande har varit hovrättsfiskalen Alexander Häggkvist.
Bilaga A
1
NACKA TINGSRÄTT
Mark- och miljödomstolen
PROTOKOLL
2015-08-12
Handläggning i
Nacka Strand
Aktbilaga 13
Mål nr
F 2897-15
Handläggning i parternas utevaro
RÄTTEN
Rådmannen Bjarne Karlsson, tillika protokollförare
PARTER
KÄRANDEN
1. T D
2. L E
3. C H
4. P N
5. M S
6. G W
7. B W
8. A Z
SVARANDE
Rycklinge-Borrlövsta samfällighetsförening
Dok.Id 422694
Postadress
Box 1104
131 26 Nacka Strand
Besöksadress
Augustendalsvägen
20
Telefon
Telefax
08-561 656 00
08-561 657 99
E-post: [email protected]
www.nackatingsratt.domstol.se
Expeditionstid
måndag – fredag
08:00-16:30
2
NACKA TINGSRÄTT
PROTOKOLL
F 2897-15
SAKEN
Klander av stämmobeslut vid Rycklinge-Borrlövsta samfällighetsförenings årsstämma
den 3 maj 2015
_____________
Det antecknas.
Efter att klandertalan väckts har mark- och miljödomstolen utfärdat förelagande om
komplettering av stämningsansökan under fyra punkter avseende att ansökningsavgift
ska betalas (p 1), uppgifter om styrelsens ledamöter (p 2), beslutet om
samfälligheternas bildande (p 3) samt adress till en av de klagande (p 4).
Kompletteringen skulle inges till domstolen senast den 10 juni 2015 vid äventyr av att
ansökan kan komma att avvisas.
Föreläggandet har i skrift inkommen till domstolen den 9 juni 2015 fullgjorts avseende
punkterna 2 och 4 men inte i övrigt.
Mark- och miljödomstolen meddelar
SLUTLIGT BESLUT
Då ansökningsavgift inte betalts och beslutet om samfällighetens bildande inte getts in
inom förelagd tid avvisas ansökan om stämning.
HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga (DV 428)
Överklagande senast den 2 september 2015.
Bjarne Karlsson