Kriterier Medel för särskilda folkhälsosatsningar

Comments

Transcription

Kriterier Medel för särskilda folkhälsosatsningar
LULEÅ KOMMUN
Dnr
Stadsbyggnadskontoret
Strategisk planering
2015-03-09
Barbro Müller
Folkhälsostrateg
Kriterier – stöd för ansökan om Medel för särskilda
folkhälsosatsningar
Besvara nedanstående och beräkna poäng. Vid bedömning av projektmedel
beaktas poängen och de projekt med högre poäng har förtur. Observera att
vissa delar är obligatoriska. I projektdirektivet ska nedanstående delar
framgå.
Kriterier för bedömning
Obligatoriskt
X
X
X
X
X
Ja
Samverkan mellan minst två
förvaltningar/bolag
Prioriterar barn och ungas hälsa
Syftar till långsiktigt hållbara och
mätbara resultat
Innehåller bedömning av
socioekonomiska vinster
Plan för utvärdering
Poäng
Ja
7
Bygger på utvärderad metod eller
beprövad praxis
5
Satsningen är generell/universell vänder sig till alla
5
Riktad till utvalda grupper
10
Bidrar till att minska skillnader i hälsa
bland barn och unga
5
Samverkan med externa aktörer
POSTADRESS
BESÖKSADRESS
TELEFON/ VÄXEL
MOBILTELEFON
Luleå kommun
Stadsbyggnadskontoret
Strategisk planering
971 85 LULEÅ
Rådstugatan 11
0920-45 3000
070-529 44 54
DIREKT
TELEFAX
0920-45 44 54
0920-45 48 17
PLUSGIRO
?
Nej
E-POSTADRESS
[email protected]
BANKGIRO
www.lulea.se
1 (3)
LULEÅ KOMMUN
Stadsbyggnadskontoret
Strategisk planering
5
3
Dnr
2015-03-09
Riktar sig till barn och ungas livsvillkor
Riktar sig till barn och ungas
levnadsvanor
Max 43 poäng
Komplettering till projektdirektiven
Kommunens mall för Projektdirektiv ska användas. Nedan finns lite
kompletterande information till de olika rubrikerna i mallen.
Bakgrund
Det nationella folkhälsomålet är att minska skillnader i hälsa. Hur ser det ut
med den målgrupp som projektet vänder sig till?
Syfte, avgränsning och omfattning
Viktigt att vara tydlig med syftet.
Ska någon speciell metod användas? Är den utvärderad?
Är det en generell eller riktad insats? Når ni dem med störst behov? Även en
generell insats/metod kan vara utformad så att den når dem med störst
behov, beskriv detta i så fall.
Är det levnadsvanor och/eller levnadsvillkor som projektet vill påverka?
Resultat
Vad vill man uppnå? Här ska den socioekonomiska bedömningen redovisas.
Vilka vinster görs genom denna satsning? Var görs vinsterna?
Bidrar projektet till att minska skillnader i hälsa för den aktuella
målgruppen?
Budget och finansiering
Beskrivning av projektets kostnader och hur dessa är tänkt att finansieras.
Tidsplan
Vilken tidsplan gäller och vilka avrapporteringstillfällen och beslutspunkter
ska finnas?
Eftersom det är viktigt med utvärdering bör detta beskrivas tydligt.
2 (3)
LULEÅ KOMMUN
Stadsbyggnadskontoret
Strategisk planering
Dnr
2015-03-09
Intressenter
Här kan ni beskriva vilka ni kommer att samarbeta med förutom de
ingående förvaltningar/bolag/externa aktörer som ni gör ansökan
tillsammans med.
Finns det liknande projekt hos andra aktörer? Hur påverkar det detta
projekt?
Framgångskriterier
Är det några kriterier ni vill lyfta som speciellt viktiga för ert projekt?
Rapportering och utvärdering
De förvaltningar/bolag som ansöker om projektbidrag ska lämna årliga
rapporteringar till samhällsutvecklingskontoret och ansvara för utvärdering.
För att möjliggöra fortsättning av ett lyckat projekt bör utvärdering starta i
god tid innan projektavslut, gäller främst två och treåriga projekt.
Luleå tekniska universitet kan vara behjälplig vid utvärdering och löpande i
projektet genom elevarbeten. Kontakta samhällsutvecklingskontoret för mer
information.
Beskriv plan för utvärdering.
Samverkan
Skriv in vilka förvaltningar/bolag som gemensamt gör ansökan. Ansökan ska
beslutas i respektive nämnd/styrelse. I beslutet ska framgå att man kommer
att ansvara för fortsatt finansiering ifall utvärdering visar att projektet är
lyckat, att mänskliga och ekonomiska vinster gjorts enligt beräkning.
3 (3)

Similar documents