IA-K2 BLOCK K2.2 - Kursbeskrivning

Comments

Transcription

IA-K2 BLOCK K2.2 - Kursbeskrivning
KONSTFACK Institutionen DKK Kandidatprogram: IA Kurskod: IAK213 Kursnamn: Rum, Aspekter, Kritisk tänkande Testkoder: 2001, 2002, 2003 Nivå: K2 Gäller för: HT15 BLOCK K2.2 vecka 40-­‐50 KURSBESKRIVNING FÖR DELMOMENTEN Rumsgestaltning 7,5 hp, Aspekter 7,5 hp, Kritisk tänkande 3 hp avser 18 högskolepoäng av totalt 27,5 hp Kursansvarig lärare: Sergio Montero Bravo Medverkande lärare: Åsa Conradsson, Einar Rodhe och Rochus Hinkel Allmänt Den studerande kommer att utforska i hur inredningsarkitektens olika redskap kan integreras och användas när man utvecklar ett design förslag för en bostadsmiljö som förhåller sig till studier av historiska, samtida och framtida vardagspraktiker utifrån ett socialt användarperspektiv. Aspekter på hur materiella och atmosfäriska kvalitéer kan utforskas sker I form av uppgifter där den studerande får förflytta sig I kunskap som förhåller sig till bostadens olika beståndsdelar/fasta inredning/modulsystem utifrån historiska erfarenheter, samtida tendenser och gestaltning av framtida scenarier. I delmoment möbel 6 får den studerande ytterligare metoder och redskap I hur man kan utveckla bostadens beståndsdelar/fasta inredning/modulsystem genom konstruktion och digitala tillverkningsmetoder. Färdigheter i planlösningsmetodik sker genom övningar och föreläsningar i ritningsteknik samt självstudier av referenser. Lärandemål Se kursplan Rum, möbel, färg ljus 5 för delarna: Rumsgestaltning ht, 7,5 hp Aspekter, 7,5 hp Kritisk Tänkande 3 hp Förkunskapskrav Se kursplan Kursblockets uppläggning och undervisningsformer: Den studerande kommer genom workshop, föreläsningar, övningar och självstudier i grupparbete samt individuellt utveckla redskap i hur en getaltningsprocess kan se ut när man utvecklar en planlösning, utforskar material och ritar lösninar för fast inredning som förhåller sig till sociala-­‐ och samhälleliga frågeställningar och behov. Genom undervisning i digitala representationstekniker I resentation 3 och 4 får den studerande redskap I hur man kan utvekla och gestalta sina idéer genom visualisering och tillverkningstekniker för att studera materialegenskaper och modeller I skala. Kursen kommer att vara fördelade I fyra huvuduppgifter med både lärarledd undervisning och självstudier. Uppgiften i Rumsgestaltning sker i S5 varje måndag och Aspekter i S5 varje onsdag. Uppgiften i Framtida vardagspraktiker och bostadens beståndsdelar undervisas genom workshop, föreläsningar och självstudier. Där bostadens beståndsdelar/fast inredning/modulsystem utvecklas vidare av den studerande I delmoment möbel 6 med start V.47 Examination
För kursen används betygskalan Underkänt, Godkänt. Löpande examinationer under
obligatoriska handledningstillfällen och delmoment redovisningar. Slutexamination av
gestaltningsuppgift, muntlig och/eller skriftlig presentation av varje delmoment.
De olika delmomenten examineras slutgiltigt vid slutet av vecka 50 där den studerande
förväntas presentera processens alla delmoment och studier i utställningsformat genom
representationer, ritningar, modeller samt digital inlämning av materialutforskning med text
där den studerande reflekterar över användingen av respective material. Vecka 51 förväntas
studenten ordna en utställning med hela sitt arbete.
Betygskriterier Rumsgestaltning 7,5 hp -­‐
Presentera design förslaget för en bostadslösning som visar användarscenarier och situationer utifrån sociala studier framtagna genom en workshop i framtida vardagspraktiker och argumentera för förslaget genom en planlösning, sektionsritningar, vägguppställningar, diagram, modellstudier i skala och digitala representationer samt visualiseringar utifrån en 3D-­‐Modell -­‐
Presentera rumsskapande element/beståndsdelar/fastinredning/modulsystem för bostaden och argumentera för designprinciper, material val genom representationer, visualiseringar, konstruktionsritningar och modellstudier i skala framtagna med digitala tillverkningsmetoder under kursmoment möbeldesign där bedömningskriterier från kursmoment levereras av ansvarig lärare vid uppstart av delmoment. -­‐
Argumentera för en gestaltningsprocess genom tillämpning av digitala representationsverktyg och metoder utifrån bedömningskriterier från kursmoment Representation 3 och 4 som levereras av ansvarig lärare vid uppstart av delmoment. Aspekter 7,5 hp För betyget G skall studenten: Material: -­‐
välja material till projektet, samt kunna reflektera och motivera de gjorda materialvalen ur ett gestaltningsperspektiv samt ur minst ytterligare tre aspekter. Redovisas i delgenomgång och slutgenomgång. -­‐ Visa en sammanställning av fysiska materialprover valda för projektet. Redovisas i delgenomgång och slutgenomgång. -­‐ I en 3D-­‐representation/bild återge materialegenskaper -­‐ Kritiskt och konstnärligt förhålla sig till digitala redskap för att i bild representera materialitet i en rumslig gestaltning. -­‐ Vidare bearbeta 3D-­‐representationer/bildler utifrån ett gestaltande/konstnärligt perspektiv Redovisas i delgenomgång och slutgenomgång. Mått: -­‐ vid handledningstillfällen och presentationer kunna redovisa val och ställningstaganden till mått, storlek och standarder och hur det påverkat planlösningen i det gestaltade projektet. -­‐ Redovisas i delgenomgång och handledning. Kök: -­‐ redovisa representationer av ett köksutrymme där man kan avläsa funktioner, mått, materialval, tekniska lösningar samt gestaltning/utformning. Redovisas i delgenomgång och slutgenomgång. Kritisk tänkande 3 hp Presentera genom text och bild en bostads-­‐, material-­‐ och representationsutforskning med bilder och text där den studerande visar förmåga att kritiskt reflektera och hänvisa till olika referenser från föreläsningar, kurslitteratur och filmer under kursen som varit viktiga för processen och förslagets bostadsrelaterade teorier, metoder och estetiska val i förhållande till historiska erfarenheter, samtida tendenser och framtida perspektiv. Kurslitteratur och övriga läromedel Manualer: Bostadens omätbara värden (Levereras av ansvarig lektor), Elements från Venedig Biennalen 2014 (Levereras av ansvarig lektor), Neufert (Finns i Biblioteket), Arkitektens Handbok (Finns i Biblioteket), Housing Design A manual by Bernard Leupen (Levereras av ansvarig lektor), Kritisk tänkande: Georges Perec Species of Spaces s.5 – s.39, Frederick J. Kiesler, Endless Space manifesto 92 – s.99 Grön Filosofi, Kapitel Processteori s.79 – s.83 och Kapitel Grön fenomenologi s.84 – s.88 Frank Lloyd Wright, The future of Architecture s.10 – s.31, Negotiating Domesticity Spatial production of gender in modern architecture s.1 –s.29 Filmer: V.41 Medianeras (Sidewalls)2011, V.42 Mon Oncle 1958, V.43 Eat drink Man Woman 1994 V.44 My Architect 2003, V.45 Her 2014 Schema Vecka 38 – 50 Schema och kursprogram levereras vid kursstart Kursen börjar med en introduktion och föreläsning den 28e september kl 9:00 – 12:00 i S5 Ramtiderna för den lärarledda undervisningen är 9.00 -­‐ 16.00. Studierna omfattar heltid, vilket motsvarar 40 timmars arbetsvecka. Den tid inom ramen som inte upptas av lärarledd undervisning samt övrig tid upp till 40 timmar är självstudietid. Normaltider: 9.00 -­‐ 12.00, 13.00 -­‐ 16.00. Dokument upprättat av: 2015-­‐09-­‐27 Sergio Montero Bravo, Lektor i inredningsarkitektur 

Similar documents