Informationsbrev inkl reviderat besöksschema Celsiusskolan

Comments

Transcription

Informationsbrev inkl reviderat besöksschema Celsiusskolan
Informationsbrev
2015-11-30
1 (3)
Dnr 40-2015:5823
Riktad tillsyn i Celsiusskolan
Skolinspektionen har tidigare meddelat att en riktad tillsyn av arbetet mot
kränkande behandling kommer att genomföras i Celsiusskolan. Din skolenhet
kommer att besökas den 7-8 december av Ingrid Essegård och Britta Seeger.
Efter tillsynsbesöket kommer huvudmannen i form av ett protokoll få ta del av
den information och det material som Skolinspektionen samlat in under besöket och som kommer att vara underlag för beslutet. Utifrån den utredning som
genomförs fattar Skolinspektionen sedan beslut där eventuella brister beskrivs
och krav på åtgärder finns redovisade.
Tillsynsbesöket
Under tillsynsbesöket kommer Skolinspektionen att intervjua rektor och representanter för personal och elever på idrottsutbildningen. Av schemaförslaget
nedan framgår vilka vi vill träffa. Den personal som intervjuas ska alla ha en
koppling till eleverna i idrottsutbildningen.
Övrigt underlag för tillsynen
Som underlag för tillsynen har utredarna bland annat tagit del av resultaten av
den enkätundersökning som genomförts av Skolinspektionen. Skolinspektionen har också tagit del av svaren på ”Frågor till rektor” och de dokument som
skickats in från skolan samt eventuella anmälningar som gjorts till Skolinspektionen.
Information om Skolinspektionens tillsyn
Det är viktigt att vårdnadshavare och elever informeras om Skolinspektionens
tillsyn. Det i tidigare mail bifogade informationsbladet kan användas för detta.
Intervjuer
Intervjuerna med personal genomförs i grupp om ca 5-6 personer. Rektor utser
personal till dessa intervjuer. Rektor hanterar även urvalet av elever till intervjuerna. Elevintervjuerna genomförs i grupp. De elever vi intervjuar bör utgöra
ett slumpvis urval om ca 5 elever per intervjutillfälle. Det är viktigt att eleverna
som ingår i gruppen bor eller har bott på elevhemmet. Vi ser gärna att det i
intervjugruppen ingår både flickor och pojkar.
Skolinspektionen, Nygatan 18 - 20, 903 27 Umeå
Telefon: 08-586 080 00, Fax: 08-586 080 10
www.skolinspektionen.se
Skolinspektionen
2015-11-26
2 (3)
För elever finns inget tvång att delta i intervjuerna. Eleverna och vårdnadshavarna till de elever som kan komma att bli utvalda att intervjuas ska därför informeras om möjligheten att avstå. Det i tidigare mail bifogade informationsbrevet om Skolinspektionens tillsyn kan användas för detta.
På den öppna tiden ges möjlighet för elever eller personal att samtala enskilt
med utredarna för att delge erfarenheter inom området. Rektor ombeds informera elever och personal om att denna möjlighet finns. Vi ser gärna att elevhälsopersonal finns på plats vid våra besök.
Schema för besöket
Måndagen den 7 december
10.00 – 10.20
Avstämning med rektorn inför besöket (Jörgen
Norman)
10.20 – 11.10
Intervju med elever åk 1, RIG golf (som bor på elevhemmet)
11.20 – 12.10
Intervju med elever åk 3, RIG golf(som bor på elevhemmet)
13.00 – 13.50
Intervju med elever åk 1, RIG am. Fotboll (som bor
på elevhemmet)
14.00 – 14.50
Intervju med elever åk 2, RIG am. Fotboll (som bor
på elevhemmet)
15.15 – 16.00
Intervju med personal som har uppdrag knutet till
elevboenden (Lisa Jepson, Emma Sjöö)
16.10 – 16.40
Öppen tid för elever och personal
Tisdagen den 8 december
08.00 – 08.50
Intervju med mentor, lärare inklusive specialidrottslärare/tränare, RIG golf (Martin Pettersson, Ronnie
Andersson, Henrik Gaddefors, Jonas Lundholm)
09.00 – 09.50
Intervju med mentor, lärare inklusive specialidrottslärare/tränare, RIG am. Fotboll (Robert Johansson,
Henrik Gaddefors, Rikard Önell, Jenny Ritscher)
10.00 - 10.45
Intervju med elevhälsan och ev. annan personal som
arbetar i trygghetsgrupp eller liknande (Sara Azrang, Jennie Rangevik, Sara Lundahl, Kerstin Blom
Nordström)
11.45 – 12.45
Intervju med rektor inkl. avslut (Jörgen Norman)
Skolinspektionen
2015-11-26
3 (3)
Mer om tillsynen
På Skolinspektionens webbsida hittar du mer material om hur tillsynen går till.
http://www.skolinspektionen.se.
Kontakta gärna undertecknad om något är oklart eller för ytterligare information beträffande tillsynsbesöket.
På Skolinspektionens vägnar
Ingrid Essegård
Utredare
Tfn: 08-586 086 21
E-post: [email protected]
Bilagor: Information till vårdnadshavare och elever om Skolinspektionens tillsyn

Similar documents