Schema Psykologi 1 VT2015

Comments

Transcription

Schema Psykologi 1 VT2015
Tid; lokal
Vecka 8
Måndag 16/2
09.00-10.00
Rockefeller
10.00-12.00
13.00-16.00
Rockefeller
Tisdag 17/2
09.00-12.00
13.00-16.00
Rockefeller
SCHEMA
PSYKOLOGI 1 – TEMA TRÄNING (3HP)
FYSIOTERAPEUTPROGRAMMET TERMIN 2; VT15 16/2-11/3
1SY035
Grupp Ämne
Lärare Rekommenderad litteratur
Alla
Alla
Alla
Introduktion, upprop,
praktisk information etc.
Obligatorisk närvaro
Inlärning - grunden för
all förändring
SW
Metoder för beteendeförändring
SW
Kapitel 42 & 44 i ACSM, Martin
& Pear, Siegert & Taylor samt
kompendiet ”beslutsbalans och
återfallsprevention” (finns på
kursweb.)
Rautalinko
Kap 46 i ACSM
SW
Dokument till
hemuppgift presenteras
Torsdag 19/2
09.00-12.00
Rockefeller
Vecka 10
Onsdag 4/3
10.00-12.00
13.00-16.00
Farmakologi
Fredag 6/3
9.00-12.00
Rockefeller
13.00-16.00
Rockefeller
Vecka 11
Måndag 9/3
9.00-12.00
Gunnar
Höglund
9.00-12.00
Grupprum 215,
216
13.00-16.00
Grupp 215, 216
Se litteraturlista nedan för
fullständiga referenser. Här ges
bara förkortningar.
Ramnerö & Törneke, kap 1-7
Ayers & de Visser, kap 10 s 232238
Alla
Samtalsmetod
Obligatorisk närvaro
AW
Alla
Bemötande inom vården
utifrån ett interkulturellt
perspektiv
Obligatorisk närvaro
RAB
Alla
Att bemöta olika lika HBTQ och genus i
patientarbete
Obligatorisk närvaro
Teorier kring förändring
av hälsobeteenden
TS
Läs gärna RFSL:s Begreppslista
(länk finns på Pingpong)
JEP
Ayers & de Visser Kap 5
Kap 44 i ACSM
SW
Hemuppgiften ska vara inlämnad
via Pingpong inför seminariet.
Grupp
B
Seminarium kring
obligatorisk hemuppgift
och arbete kring
övningstenta. Möjlighet
till repetition och frågor
inför tentan.
Obligatorisk närvaro
Samtalsmetod, övning I
Obligatorisk närvaro
Grupp
A
Samtalsmetod, övning I
Obligatorisk närvaro
AW
MK
Alla
Grupp
A
Ta gärna med dina svar på
övningstentan som finns på
PingPong.
AW
MK
13.00-16.00
Gunnar
Höglund
Tisdag 10/3
13.00-16.00
Wretlind,
Parker
Onsdag 11/3
09.00-11.00
Skrivsal
Grupp
B
Seminarium kring
obligatorisk hemuppgift
och arbete kring
övningstenta. Möjlighet
till repetition och frågor
inför tentan.
Obligatorisk närvaro
SW
Hemuppgiften ska vara inlämnad
via Pingpong inför seminariet.
Alla
Samtalsmetod, övning II
Obligatorisk närvaro
AW
MK
Alla
Tentamen. Medtag leg.
Omfattar vad som tagits upp på lektioner
och/eller i den rekommenderade
litteraturen inklusive artiklar och enskilda
kapitel.
Ta gärna med dina svar på
övningstentan som finns på
PingPong.
Omtentamen
Tid och lokal för omtentamen meddelas senare.
Lokaler
All undervisning sker på Karolinska Institutet i Solna.
Sal
Adress
Rockefeller
Farmakologi
Gunnar Höglund
Grupprum 215, 216
Wretlind, Parker
Nobels väg 11
Nanna Svartz väg 2
Berzelius väg 3
Retzius väg 13 a-c
Tomtebodavägen 18a
Lärare
Kursansvarig: Sara Widén (SW), Leg psykolog, Karolinska Institutet
E-post: [email protected], tel 0730-83 89 06
Anna Warensjö (AW), Leg psykolog, WeMind Psykiatri
Riyad Al-Baldawi (RAB), Docent, Överläkare, Leg psykoterapeut, VD för Orienthälsan
Marie Kanstrup (MK), Leg psykolog, doktorand, Karolinska Institutet
Tanja Suhinina (TS), Leg psykolog
Johanna Enö Persson (JEP), Leg psykolog, doktorand, Karolinska Institutet
Studietips
Tid som inte är schemalagd är avsedd för läsning och hemuppgift.
- Börja läs litteraturen direkt kursen börjar. Detta är särskilt viktigt i och med att kursen
varvas med moment ingående i tema träning. Den som har läst mycket av litteraturen redan
innan den sista kursveckan kommer att ha mer tid till repetition och kan tillgodogöra sig
undervisningen bättre.
- Gå på föreläsningarna även om de inte är obligatoriska. Där tas även saker upp som inte
finns beskrivet i litteraturen och du får chansen att ställa frågor, konkreta exempel ges,
hemuppgift påbörjas och gruppövningar/bikupor kan förekomma.
- Det finns mycket sagt och skrivet om studieteknik. På KI:s hemsida under studievägledning
får du tips om bl.a. goda studievanor, en annan hemsida där du kan finna många råd finns vid
Uppsala Universitet. http://www.psyk.uu.se/information/studieteknik.html
Kurslitteratur
American College of Sports Medicine. (2010, 6th Edition,).
ACSM's Resource Manual for Guidelines for Exercise Testing and Prescription.
Philadelphia. Lippincott Williams & Wilkins. Kap 42, 43, 44
Ayers, Susan and de Visser, Richard:
Psychology for Medicine
London: Sage, 2011 ISBN 978-1-4129-4691-9
(Boken återkommer på Psykologi 2)
Ramnerö, Jonas och Törneke, Niklas:
Beteendets ABC. En introduktion till behavioristisk psykoterapi
Lund: Studentlitteratur, 2013 ISBN 9789144079592
(Boken återkommer på Psykologi 2)
Rautalinko, Erik:
Samtalsfärdigheter – stöd, vägledning och ledarskap
Liber, 2013 ISBN 9789147111312
(Boken återkommer på Psykologi 2)
Enstaka kapitel ur böcker/rapporter och vetenskapliga artiklar
Artiklarna finns för nedladdning från PingPong. Någon ytterligare artikel kan tillkomma
vilket i så fall meddelas i samband med undervisningen. Dessa kapitel och artiklar är lika
viktiga att läsa som övrig litteratur.
Martin, G., & Pear, J. (2007). Getting a new Behavior to Occur: An Application of Shaping.
In Behavior Modification: What it is and how to do it. (pp. 125-134). New Jersey: Pearson
Prentice Hall.
Siegert, R. J., & Taylor, W. J. (2004). Theoretical aspects of goal-setting and motivation in
rehabilitation. Disabil Rehabil, 26(1), 1-8. Sid 1-4.