Utredningsmetodik

Comments

Transcription

Utredningsmetodik
KOD:
Kurskod: PC1224
Kursnamn: Arbets- och Organisationspsykologi 2 – Förändringsarbete och Statistiska metoder
Provmoment: Statistiska metoder
Ansvarig lärare: Chris von Borgstede
Tentamensdatum: 2015-05-30
Tillåtna hjälpmedel: inga
Maxpoäng: 28 poäng, för betyget godkänt krävs minst 18 poäng, för väl godkänt krävs minst 23 poäng
Skriv utförligt och tydligt! Tag god tid på Dig. Läs igenom frågan så att Du verkligen svarar på det som
efterfrågas.
OBS!
Detta är en anonym tenta. Skriv ditt namn och personnummer på avsedd plats nedan. Detta försättsblad
kommer att tas bort före rättning. Koden ersätter dina personuppgifter på tentamen. Kontrollera att din
tentamen är komplett och att samma kodnummer står på tentamen som på detta försättsblad. Notera koden
även på din talong nedan.
Giltig legitimation/pass är obligatoriskt att ha med sig. Tentamensvakt kontrollerar detta.
Tentamensresultaten anslås med hjälp av kodnummer.
Studentens namn:_______________________________________________
Studentens personnummer:________________________________________
Kom ihåg att notera din kod på talongen nedan, riv av och ta med den innan du lämnar in
tentamen. Om du slarvar bort eller glömmer koden så kan vi inte ge ut den, utan du måste
vänta tills betyget är inlagt i Ladok.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kod: _____________
Kurs:______________________________________
Fråga 1.
Hypoteser. Beskriv skillnaden mellan H0 och H1. (1p)
Formulera hypoteser (H0 och H1) för nedanstående frågeställningar. (3p)
a) Om det finns en skillnad mellan heltids- och deltidsanställda i arbetsrelaterad
stressnivå.
b) Om det finns ett samband mellan självskadebeteende och ålder.
c) Om människor blir mer generösa när det är soligt väder än när det regnar.
Fråga 2:
Beskriv typ 1-fel och typ 2-fel och vad det finns för risker med att begå dessa fel. (3p).
Redogör även kortfattat för hur man kan förhindra att begå dessa fel? (2p)
Fråga 3.
Urvalsprocessen är en viktig faktor inom forskningen.
(a) Beskriv de två sätt vilka man kan använda sig av vid urval. (2 p)
(b) En forskare vill undersöka om män och kvinnor har samma färgseende. Forskaren
väljer ut 100 män och 100 kvinnor genom att ge frivilliga deltagare ett färgtest i ett
shoppingcenter. (max 3 p)
(i) Vilken sorts urvalsmetod har forskaren använt?
(ii) Är samplet sannolikt representativt för populationen i allmänhet? Motivera svaret.
(iii) Är samplingsmetoden lämplig givet forskningsfrågan? Motivera svaret.
4.
Centraltendensmått (6p)
(a) Är fördelningarna i de två datamängderna snedfördelade? Om så fall, i vilken
riktning?
(i) 7, 6, 5, 1, 5, 5, 6, 4, 7, 5, 3, 2, 4, 6, 4
(ii) 1, 2, 4, 3, 5, 3, 5, 3, 2, 3, 6, 7, 3, 4, 2, 2, 2, 1, 2, 4, 2
(b) Räkna fram Medelvärdet, Median och Typvärdet för varje datamängd.
(c) Beskriv för och nackdelar med olika centraltendensmått?
5.
Att välja t-test. Vad innebär vart och ett av de olika t-test som nämns nedan? Beskriv
också vad det är man testar i de olika testen.
t-test för ett stickprovsmedelvärde? (max 2p)
Oberoende t-test? (max 2p)
Beroende t-test? (max 2p)
6.
Rangordna nedanstående korrelationer från den som beskriver det svagaste till den som
beskriver det starkaste sambandet. (2 p)
r = {0,34; -0,56; -0,94; -0,13; 0,47; 0,86}