ÅRSREDOVISNING 2014 - Sveriges Åkeriföretag

Comments

Transcription

ÅRSREDOVISNING 2014 - Sveriges Åkeriföretag
ÅRSREDOVISNING 2014
2
ORDFÖRANDEN HAR ORDET
Framgångar!
Året som gått har varit händelserikt, både vad gäller internt inom vår organisation och inte minst har vi börjat se de
politiska effekterna av vårt lobbyarbete. Vi vet alla att den utveckling som vi i branschen sett på vägarna de senaste
åren har gått fort, betydligt fortare än någon kunnat förutse. Äntligen börjar vi se teoretiska framgångar i form av en
anpassad lagstiftning. Nu gäller det att vi i vårt vardagliga arbete på vägarna också kommer att se en förändring. Jag är
övertygad om att klampningen som verktyg för polisen i samband med kraftigt höjda sanktionsavgifter gör att det ska
vara alltför kännbart att inte följa gällande regelverk. Alltför att vi ska kunna jobba på en marknad där det ska löna sig
att göra rätt.
Fair Transport har utvecklats på ett betydligt bättre sätt än vad vi kunnat hoppas på. Vi är idag mer än 1200 företag
som tar de initiativ och ställningstagande som Fair Transport är uppbyggt på. Transportköpare och myndigheter har
uttryckt sitt gillande för detta och arbetet med Fair Transport går nu in i en ny ännu tydligare fas – vi måste lyfta fram
de goda exemplen och de företag som lyckas.
Fenixprocessens ”uppgång och fall” var en stor händelse under 2014, men vi lärde oss mycket om vår egen verksam­
het i det arbete som gjordes och som vi har nytta av i vårt framtida arbete. Men
vi var tvungna att lägga ned projektet, vi riskerade att splittra SÅ samt att vi insåg
att vi har en hel del interna uppgifter vi måste lösa innan vi är redo för nästa steg.
Det blir istället ett utökat samarbete med BA.
Vår VD Rickard Gegö har varit på plats i ett år och tillsammans med vår kom­
munikationsavdelning och övriga medarbetare har vi lyckats öka antalet media­
träffar med 28 procent trots ett allt tuffare mediebrus. Bra jobbat. Vi kommer
öka resurserna ännu mer för att fortsätta denna utveckling. Vi medlemmar
behöver bli ännu bättre på att hjälpa till att föra ut vårt budskap om vad vi gör,
för utan en engagerad medlemskår får inte våra duktiga medarbetare den hjälp
de behöver för att jobba med våra frågor. Detta ser jag som min största och vik­
tigaste uppgift som förtroendevald ordförande – att engagera och motivera våra
medlemmar – vi får inte glömma att det är vår organisation!
Mikael Nilsson
Ordförande Sveriges Åkeriföretag
Innehåll
Ordförande har ordet . . . . . . . . . . 2
SVERIGES ÅKERIFÖRETAG
Förvaltningsberättelse . . . . . . .
Koncernens resultaträkning. . . .
Konsernens balansräkning. . . .
Koncernens kassaflödesanalys .
Moderbolagets resultaträkning .
Moderbolagets balansräkning .
Redovisnings- och
värderingsprinciper. . . . . . . . .
Noter . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Revisionsberättelse . . . . . . . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
3
4
5
7
8
9
. . 11
. . 12
. . 17
AB ÅKERIKONSULT
Förvaltningsberättelse .
Resultaträkning. . . . . .
Balansräkning. . . . . . .
Redovisnings- och
värderingspriciper. . . .
Noter . . . . . . . . . . . .
Revisionsberättelse . . .
Granskningsrapport . .
. . . . . . . . 19
. . . . . . . . 20
. . . . . . . . 21
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
23
24
28
29
SÅ-ÅKERIFÖRLAGET AB
Förvaltningsberättelse . . . .
Resultaträkning. . . . . . . . .
Balansräkning. . . . . . . . . .
Redovisnings- och
värdringspriciper. . . . . . .
Noter . . . . . . . . . . . . . . .
Revisionsberättelse . . . . . .
. . . . . 30
. . . . . 31
. . . . . 32
. . . . . . 33
. . . . . 34
. . . . . 37
CEVE BYSTRÖMS JUBILEUMSFOND
Reultaträkning. . . . . . . . . . . . . . . 39
Balansräkning. . . . . . . . . . . . . . . 40
Noter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Revisionsberättelse . . . . . . . . . . . 42
SVERIGES ÅKERIFÖRETAG – FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
3
Org.nr. 802001-9983
SVERIGES ÅKERIFÖRETAG
Information om verksamheten
Sveriges Åkeriföretag organiserar företag verksamma i Sverige med yrkesmässiga transporter av gods på väg. Sverig­
es Åkeriföretag arbetar för en sund utveckling av åkerinäringen och goda förutsättningar för en lönsam utveckling
av medlemsföretagen. Detta sker bl a genom att Sveriges Åkeriföretag bevakar och framhäver näringens trafik- och
näringspolitiska intressen, informerar medlemmarna om bestämmelser som påverkar deras företagande samt är
pådrivande i miljö- och trafiksäkerhetsarbetet.
Vidare så informerar Sveriges Åkeriföretag medlemmarna om vikten av kompetensutveckling, gott affärsmannas­
kap och god företagaranda. Sveriges Åkeriföretag tillhandåller, förutom den ideella verksamheten, konsulttjänster till
AB Åkerikonsult samt bedriver värdepappersförvaltning.
Koncernredovisningen omfattar det helägda dotterbolaget AB Åkerikonsult och dess dotterbolag SÅ-Åkeri­
förlaget AB.
Utsikter för 2015
Inriktningen för 2015 är att på olika sätt fortsätta stödja medlemsföretagen för en bättre lönsamhet, att fortsätta
driva arbetet mot harmoniserade villkor och öka yrkets attraktionskraft.
RESULTAT OCH STÄLLNING
Översikt koncernen (tkr)
Nettoomsättning
Resultat efter finansiella poster
2014
2013
2012
2011
97 359
98 991
100 765
76 026
4 296
49 451
3 420
3 132
147 447
146 659
94 112
87 948
Soliditet, %
84
82
78
79
Medelantal anställda
64
64
64
47
Balansomslutning
Översikt moderbolaget (tkr)
Nettoomsättning
Resultat efter finansiella poster
Balansomslutning
Soliditet, %
Medelantal anställda
2014
2013
2012
2011
5 332
2 908
2 613
2 683
-1 242
52 039
3 046
5 519
103 699
105 124
53 648
53 351
98
98
96
92
4
1
1
1
Förslag till vinstdisposition
Till årsstämmans förfogande står följande :
Balanserad vinst
102 974 798
Årets resultat
-1 443 372
Kronor 101 531 426
Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att:
i ny räkning överförs
101 531 426
Kronor 101 531 426
4
SVERIGES ÅKERIFÖRETAG – Koncernens REsultaträkning
Not
2014-01-01 2013-01-01
–2014-12-31 –2013-12-31
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning
97 359 050
98 990 948
97 359 050
98 990 948
-22 176 503
-23 817 200
Rörelsens kostnader
Varor och tjänster
Övriga externa kostnader
1
-26 556 993
-28 702 360
Personalkostnader
1
-49 216 259
-50 754 471
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar
2
Rörelseresultat
Resultat från finansiella investeringar
-106 758
-187 950
-98 056 513
-103 461 981
-697 463
-4 471 033
4 995 313
53 990 965
-1 668
-69 300
4
Ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
4 993 645
Resultat efter finansiella poster
Skatt på årets resultat
ÅRETS RESULTAT
5
53 921 665
4 296 182
49 450 632
-1 456 270
-1 591 943
2 839 912
47 858 689
SVERIGES ÅKERIFÖRETAG – Koncernens BALANSRÄKNING
5
TILLGÅNGAR
Not
2014-12-31
2013-12-31
171 492
278 250
171 492
278 250
109 362 054
55 192 195
514 301
474 052
109 876 355
55 666 247
110 047 847
55 944 497
138 564
155 542
5 316 485
5 940 119
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier
6
Finansiella anläggningstillgångar
8
Andra långfristiga värdepappersinnehav
Deposition IRU
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Varulager
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Skattefordran
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
9
879 182
868 905
2 336 074
11 032 700
9 869 941
12 433 540
18 401 682
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR
18 859 033
30 275 264
60 283 826
37 399 279
90 714 632
147 447 126
146 659 129
6
SVERIGES ÅKERIFÖRETAG – Koncernens BALANSRÄKNING
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Not
2014-12-31
2013-12-31
Annat kapital
121 027 758
73 169 069
Årets resultat
2 839 912
47 858 689
123 867 670
121 027 758
3 603 007
3 562 758
Eget kapital
10
Summa eget kapital
Avsättningar
13
3 603 007
3 562 758
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
5 590 460
8 025 911
Aktuella skatteskulder
2 267 998
1 427 802
Övriga skulder
1 397 514
1 980 842
10 720 477
10 634 058
19 976 449
22 068 613
147 447 126
146 659 129
911 750
911 750
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
11
POSTER INOM LINJEN
Ställda säkerheter
Hyresgaranti
Ansvarsförbindelser
Garantiförbindelse utfärdad tillsammans med R.L Davison & Co. Ltd. För TIR-carnets.
SVERIGES ÅKERIFÖRETAG – Koncernens kassaflödesanalys
Not
7
2014-01-01
–2014-12-31
2013-01-01
–2013-12-31
4 296 182
49 450 632
106 758
187 950
Värdeförändring värdepapper
0
0
Realisationsresultat vid försäljning av materiella anläggningstillgångar
0
0
Realisationsresultat vid försäljning av finansiella anläggningstillgångar
-3 579 239
-50 345 581
Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet
Avskrivningar
Återförda nedskrivningar
Återinvesterade utdelningar
-1 596 548
-
-
-
3 289 978
-626 351
-385 470
197 350
600 961
Förändring av varulager
16 978
-42 358
Förändring av fordringar
11 883 859
-12 168 668
-2 932 360
489 864
9 165 827
-11 120 201
-
-
-50 590 620
49 097 249
-
111 800
-50 590 620
49 209 049
Amortering av skuld
0
0
Förändring av långfristiga fordringar
0
0
0
0
Årets kassaflöde
-41 424 793
38 088 848
Likvida medel vid årets början
60 283 826
22 194 978
Likvida medel vid årets slut
18 859 033
60 283 826
Förändring i avsättning
Betald inkomstskatt
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital
Förändringar i rörelsekapital
Förändring av kortfristiga skulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Investeringsverksamheten
Förvärv av materiella anläggningstillgångar
Nettoförändring av finansiella anläggningstillgångar
Försäljning av materiella anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten
Finansieringsverksamheten
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
8
SVERIGES ÅKERIFÖRETAG – Moderbolagets resulaträkning
Not
2014-01-01
–2014-12-31
2013-01-01
–2013-12-31
5 331 566
2 908 002
5 331 566
2 908 002
-2 151 534
-685 270
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning
Rörelsens kostnader
Varor och tjänster
Övriga externa kostnader
1
-570 836
-579 568
Personalkostnader
1
-5 405 516
-3 057 916
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar
2
-
-
-8 127 886
-4 322 754
-2 796 320
-1 414 752
1 553 876
53 455 688
-
-1 450
Rörelseresultat
Resultat från finansiella investeringar
3
4
Ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Resultat efter finansiella poster
Skatt på årets resultat
Årets resultat
5
1 553 876
53 454 238
-1 242 444
52 039 486
-200 928
-305 043
-1 443 372
51 734 443
SVERIGES ÅKERIFÖRETAG – Moderbolagets balansräkning
9
TILLGÅNGAR
Not
2014-12-31
2013-12-31
Anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag
7
4 000 000
4 000 000
Andra långfristiga värdepappersinnehav
8
91 330 705
40 286 039
514 301
474 052
Deposition IRU
Summa anläggningstillgångar
95 845 006
44 760 091
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Skattefordran
44 099
Fordringar hos koncernföretag
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR
9
25 566
809 107
469 130
1 230 190
7 480 486
211 140
474 112
2 294 536
8 449 294
5 559 745
51 914 276
7 854 281
60 363 570
103 699 287
105 123 661
10
SVERIGES ÅKERIFÖRETAG – Moderbolagets balansräkning
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Not
2014-12-31
2013-12-31
Annat kapital
102 974 798
51 240 355
Årets resultat
-1 443 372
51 734 443
101 531 426
102 974 798
514 301
474 052
Eget kapital
10
Summa eget kapital
Avsättningar
Deposition IRU
514 301
474 052
129 562
24 609
12 500
-
270 055
906 859
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skulder till koncernföretag
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
11
1 241 443
743 343
1 653 560
1 674 811
103 699 287
105 123 661
Inga
Inga
POSTER INOM LINJEN
Ställda säkerheter
Ansvarsförbindelser
Garantiförbindelse utfärdad tillsammans med R.L. Davison & Co. Ltd. För TIR-carnets.
SVERIGES ÅKERIFÖRETAG – Redovisnings- och värderingsprinciper
Allmänt
Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen (1995:1554) och BFNAR 2012:1 årsredovisning och kon­
cernredovisning(K3).
Övergången till K3 har inte inneburit någon förändring i redovisningsprinciperna utan begränsas till utformning
av upplysningar i årsredovisningen.
Klassificering
Anläggningstillgångar, långfristiga skulder och avsättningar består i allt väsentligt enbart av belopp som förväntas
återvinnas eller betalas efter mer än tolv månader räknat från balansdagen. Omsättningstillgångar och kortfristiga
skulder består i allt väsentligt enbart av belopp som förväntas återvinnas eller betalas inom tolv månader från balans­
dagen.
Värderingsprinciper
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget anna anges nedan.
Intäkter
Intäkter har upptagits till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas och redovisas i den omfattning
det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras bolaget och intäkterna kan beräknas på ett
tillförlitligt sätt.
Anläggningstillgångar
Anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella
nedskrivningar. Avskrivningar enligt plan baseras på tillgångarnas anskaffningsvärde och beräknade ekonomiska
livslängd vilket är 3 år för datorer och 5 år för övriga inventarier.
Fordringar och skulder
Fordringar har upptagits till det lägsta av anskaffningsvärde och det belopp varmed de beräknas inflyta och skulder
till nominellt belopp.
Varulager
Varulagret är värderat till det lägsta av anskaffningsvärde, enligt den s.k. först in-först-ut principen (FIFU), och net­
toförsäljningsvärde.
Fordringar och skulder i utländsk valuta
Fordringar och skulder i utländsk valuta har omräknats till balansdagens kurs. Kursvinster och kursförluster på rörel­
sens fordringar och skulder tillförs rörelseresultatet.
Finansiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde med avdrag för eventuella nedskrivningar. I de fall
det är tillåtet har portföljvärdesmetoden tillämpats.
Koncernredovisning
Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden. Koncernredovisningen omfattar moderföretaget samt
dess dotterföretag. Med dotterföretag avses de företag i vilka moderföretaget, direkt eller indirekt, har ett bestäm­
mande inflytande. Utöver vad som framgår om bokslutsdispositioner och obeskattade reserver så överensstämmer
samtliga i koncernredovisningen tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper med de som beskrivs och tilläm­
pas av moderföretaget.
11
12
SVERIGES ÅKERIFÖRETAG – Noter
NOT 1
PERSONALKOSTNADER, ERSÄTTNINGAR OCH ARVODEN
Medelantalet anställda
Moderbolaget
Dotterbolag
Koncernen totalt
Löner och andra ersättningar
2014
2013
Antal
anställda
Varav
män
Antal
anställda
Varav
män
4
50%
1
100%
60
50%
64
53%
64
50%
65
52%
Koncernen
Moderbolaget
2014
2013
2014
2013
Styrelsen och VD
2 453 955
2 923 656
1 223 875
1 722 200
Övriga anställda
30 063 836
30 562 153
2 149 922
-
32 517 791
33 485 809
3 373 797
1 722 200
Sociala kostnader
Pensionskostnader för styrelse och VD
Pensionskostnader övriga anställda
Sociala kostnader
342 468
393 231
342 468
393 231
4 135 386
3 872 962
313 628
-
11 463 858
11 968 752
1 338 072
727 086
15 941 712
16 234 945
1 994 168
1 120 317
Av SÅ årsmöte beslutade styrelsearvoden för 2014 har samtliga arvoden utbetalats av AB Åkerikonsult.
Koncernen
Könsfördelning i företagsledningen
Moderbolaget
2014
2013
2014
2013
Kvinnor
1
1
1
1
Män
6
6
6
6
-
3
-
3
2
5
2
5
Fördelningen mellan kvinnor och män i företagets styrelse
Fördelningen mellan kvinnor och män i företagsledningen
Kvinnor
Män
Avtal om avgångsvederlag
Arbetsgivarens uppsägningstid gentemot VD uppgår till 12 månader och VD:s uppsägningstid gentemot arbetsgivaren till 6 månader.
Arvoden till revisorer
R3 Revisionsföretag
Revisionsuppdrag
Övriga uppdrag
Summa
Koncernen
Moderbolaget
2014
2013
2014
2013
180 000
180 000
25 000
25 000
10 000
66 000
10 000
20 000
190 000
246 000
35 000
45 000
I moderföretaget och koncernen finns endast avgiftsbestämda pensionsplaner. Som avgiftsbestämda planer klassificeras planer där fastställda
avgifter betalas och det inte finns förpliktelser att betala något ytterligare, utöver dessa avgifter. Utgifter för avgiftsbestämda planer redovisas
som en kostnad under den period de anställda utför de tjänster som ligger till grund för förpliktelsen.
SVERIGES ÅKERIFÖRETAG – Noter
13
NOT 2
AVSKRIVNINGAR
Koncernen
Avskrivningar
Inventarier
Summa
Moderbolaget
2014
2013
2014
2013
106 758
187 950
-
-
106 758
187 950
-
-
NOT 3
INKÖP OCH FÖRSÄLJNING MELLAN KONCERNBOLAG
Av årets inköp avser 922 291(808 142) kr inköp från andra koncernbolag.
Av årets försäljning avser 3 699 954(1 218 633) kr försäljning till andra koncernbolag.
NOT 4
RESULTAT FRÅN ÖVRIGA VÄRDEPAPPER OCH FORDRINGAR SOM ÄR ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Koncernen
Utdelningar
Ränteintäkter
Realisationsresultat vid för säljningar
Moderbolaget
2014
2013
2014
2013
521 241
710 999
511 405
563 061
894 833
1 337 837
588 425
950 498
3 579 239
50 345 581
454 046
50 345 581
Återföring av tidigare nedskrivningar
Räntekostnader
Summa
-
1 596 548
-
1 596 548
-1 668
-69 300
-
-1 450
4 993 645
53 921 665
1 553 876
53 454 238
NOT 5
SKATT PÅ ÅRETS RESULTAT
Koncernen
Moderbolaget
2014
2013
2014
2013
-1 456 270
-1 591 943
-200 928
-305 043
Redovisad skattekostnad
-1 456 270
-1 591 943
-200 928
-305 043
Redovisat resultat före skatt
4 296 182
-1 242 444
Avgår ideell verksamhet
2 609 798
2 609 798
265 066
-
Aktuell skattekostnad
Övriga ej avdragsgilla kostnader
Ej skattepliktiga intäkter
-95 015
-
-454 046
-454 046
6 708 711
913 308
22
22
Utnyttjat underskott på kapitalförluster
Beskattningsbar inkomst
Årets skattekostnad i %
Redovisat resultat före skatt i moderbolaget avser den skattepliktiga verksamheten.
14
SVERIGES ÅKERIFÖRETAG – Noter
NOT 6
MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Inventarier
Ingående anskaffningsvärden
Nyanskaffningar
Avyttringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Avyttringar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Bokfört värde
Koncernen
Moderbolaget
2014
2013
2014
2013
2 071 987
2 263 637
-
-
-
-
-
-
-
-191 650
-
-
2 071 987
2 071 987
-
-
-
-
-1 793 737
-1 685 637
-
-
-
79 850
-
-
-106 758
-187 950
-
-
-1 900 495
-1 793 737
-
-
171 492
278 250
-
-
Kapitalandel
Rösträttsandel
Antal
andelar
Bokfört
värde
100%
100%
20 000
4 000 000
NOT 7
ANDELAR I KONCERNFÖRETAG
AB Åkerikonsult
Summa
Eget kapital
Varav årets resultat
4 000 000
24 061 380
4 205 812
Uppgifter om dotterföretagets organisationsnummer och säte:
AB Åkerikonsult, Org.nr: 556098-6696, Säte: Stockholm
NOT 8
AKTIER OCH ANDRA ANDELAR
Koncernen
Noterade aktier och andra andelar, anläggningstillgångar
Moderbolaget
Bokfört
värde
Marknadsvärde
Bokfört
värde
Marknadsvärde
109 362 054
110 576 551
91 330 705
92 433 352
NOT 9
FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER
Koncernen
Moderbolaget
2014
2013
2014
2013
Förutbetalda hyror
1 175 757
1 166 417
-
-
Upplupna provisionsintäkter
6 490 714
9 125 008
-
-
Övriga poster
2 203 470
2 142 115
211 140
474 112
9 869 941
12 433 540
211 140
474 112
Summa
SVERIGES ÅKERIFÖRETAG – Noter
15
NOT 10
EGET KAPITAL
Koncernen
Annat kapital
Årets resultat
Totalt
121 027 758
Belopp vid årets ingång
73 169 069
47 858 689
Överföring av föregående års resultat
47 858 689
-47 858 689
Årets resultat
2 839 912
2 839 912
121 027 758
2 839 912
123 867 670
Balanserat
resultat
Årets
resultat
Totalt
Belopp vid årets ingång
51 240 355
51 734 443
102 974 798
Överföring av föregående års resultat
51 734 443
-51 734 443
Belopp vid årets utgång
Moderbolaget
Årets resultat
Belopp vid årets utgång
102 974 798
-1 443 372
-1 443 372
-1 443 372
101 531 426
NOT 11
UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER
Koncernen
Moderbolaget
2014
2013
2014
2013
Semesterlöneskuld
5 324 947
5 966 173
534 143
538 242
Sociala avgifter
3 740 297
2 879 332
326 995
205 101
Förutbetalda intäkter
Övriga poster
Summa
435 140
866 148
-
-
1 220 093
922 405
380 305
-
10 720 477
10 634 058
1 241 443
743 343
NOT 12
STÄLLDA SÄKERHETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER
Koncernen
Moderbolaget
2014
2013
2014
2013
911 750
911 750
911 750
911 750
Ställda säkerheter
Hyresgaranti
Garantiförbindelser
Garantiförbindelse utfärdad tillsammans med R.L Davison & Co. Ltd. för TIR-carnets.
NOT 13
AVSÄTTNINGAR
Avser beräknade tillkommande skatter och avgifter med anledning av skatterevision avseende åren 2012-2013.
16
SVERIGES ÅKERIFÖRETAG – Noter
Stockholm den 26 mars 2015
Mikael NilssonPer Göransson
Ordf
Marie Hagén-Landegren
Lars LundstamPer Adolfsson
Rickard Gegö
Extern VD
Vår revisionsberättelse har lämnats den 1 april 2015.
Anders Lindby
Auktoriserad revisor
Lise-Lotte Eriksson Dahl
Maria Werpers Dahl
Andreas Lindström
SVERIGES ÅKERIFÖRETAG – Revisionsberättelse
Till årsstämman i Sveriges Åkeriföretag
Org.nr. 802001-9983
REVISIONSBERÄTTELSE
Rappor t om årsredovisningen och koncernredovisningen
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för Sveriges Åkeriföretag för år 2014. Förenin­
gens årsredovisning och koncernredovisning ingår i den tryckta versionen av detta dokument på sidorna 3–16.
Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för årsredovisningen
och koncernredovisningen
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning och koncernre­
dovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen och
verkställande direktören bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning och koncernredovisning som inte
innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.
Revisorernas ansvar
Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och koncernredovisningen på grundval av vår revision. Gransknin­
gen har utförts enligt god revisionssed. För den auktoriserade revisorn innebär detta att han har utfört revisionen en­
ligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att den auktoriserade
revisorn följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen
och koncernredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter.
En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsre­
dovisningen och koncernredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedö­
ma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen och koncernredovisningen, vare sig dessa beror på oegent­
ligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för
hur föreningen upprättar årsredovisningen och koncernredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma
granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande
om effektiviteten i föreningens interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i
de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens uppskattning­
ar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen och koncernredo­
visningen.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.
Uttalanden
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och koncernredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningsla­
gen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av föreningens och koncernens finansiella ställning per den
31 december 2014 och av dess finansiella resultat och kassaflöden för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltnings­
berättelsen är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar.
Rappor t om andra krav enligt lagar och andra för fattningar
Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och
verkställande direktörens förvaltning för Sveriges Åkeriföretag för år 2014.
17
18
SVERIGES ÅKERIFÖRETAG – Revisionsberättelse
Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för förvaltningen.
Revisorernas ansvar
Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om styrelsens och verkställande direktörens förvaltning på grundval
av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige.
Som underlag för vårt uttalande om förvaltningen har vi utöver vår revision av årsredovisningen och koncernre­
dovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon
styrelseledamot eller verkställande direktören har företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till försummelse som
kan föranleda ersättningsskyldighet. Vi har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på
annat sätt har handlat i strid med föreningens stadgar.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.
Uttalanden
Styrelseledamöterna och verkställande direktören har inte handlat i strid med föreningens stadgar. Vi tillstyrker att
föreningsstämman beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Stockholm den 1 april 2015
Anders Lindby
Auktoriserad revisor
Lise-Lotte Eriksson Dahl
Maria Werpers Dahl
AB ÅKERIKONSULT – Förvaltningsberättelse
19
Org.nr. 556098-6696
AB ÅKERIKONSULT
Ägar förhållanden
Bolaget är moderbolag till SÅ-Åkeriförlaget AB(556213-0194) och äger 100 % av aktierna. SÅ-Åkeriförlaget AB bed­
river förlagsverksamhet. AB Åkerikonsult är ett helägt dotterbolag till Sveriges Åkeriföretag(802001-9983) som är
huvudmoderföretag i koncernen.
Information om verksamheten
AB Åkerikonsult bedriver verksamhet som servicebolag för medlemsföretag inom åkerinäringen. AB Åkerikonsult
ger åkeriföretag stöd och service i syfte att företagen ska vara framgångsrika och uppvisa god lönsamhet. AB Åker­
ikonsult har under 2014 prioriterat olika verksamheter inriktade på att stödja företag inom åkerinäringen i arbetet
med företagsutveckling. Detta innefattar bl a utbildning, certifiering och kvalitets-, miljö- och trafiksäkerhet samt
transportekonomi. Vidare tillhandahålls även medlemmarna stöd inom juridik och teknikfrågor.
Utsikter för 2015
Bolaget avser att under 2015 fortsätta prioritera verksamhet inriktad mot företagsutveckling och övriga
medlemstjänster.
RESULTAT OCH STÄLLNING
Översikt(tkr)
Nettoomsättning
Resultat efter finansiella poster
Balansomslutning
2014
2013
2012
2011
94 748
95 288
96 653
73 092
6 553
-2 207
909
-2 082
46 324
43 576
43 045
38 040
Soliditet, %
52
45
57
59
Medelantal anställda
57
61
61
43
Förslag till vinstdisposition
Till årsstämmans förfogande står följande :
Balanserad vinst
15 655 568
Årets resultat
4 205 812
Kronor 19 861 380
Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att:
i ny räkning överförs
19 861 380
Kronor 19 861 380
20
AB ÅKERIKONSULT – RESULTATRÄKNING
Not
2014-01-01 2013-01-01
–2014-12-31 –2013-12-31
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning
94 748 480
95 287 670
94 748 480
95 287 670
-25 755 301
-25 900 630
Rörelsens kostnader
Varor och tjänster
Övriga externa kostnader
1
-24 253 599
-26 211 768
Personalkostnader
1
-41 504 013
-45 647 978
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar
2
Rörelseresultat
Resultat från finansiella investeringar
3
-106 758
-182 506
-91 619 671
-97 942 882
3 128 809
-2 655 212
3 425 498
514 629
-1 666
-66 479
3 423 832
448 150
6 552 641
-2 207 062
-1 091 487
-1 107 504
-1 255 342
-1 286 900
4 205 812
-4 601 466
4
Ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Resultat efter finansiella poster
Bokslutsdispositioner
Lämnat koncernbidrag
Skatt på årets resultat
ÅRETS RESULTAT
5
AB ÅKERIKONSULT – BALANSRÄKNING
21
TILLGÅNGAR
Not
2014-12-31
2013-12-31
171 492
278 250
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier
6
171 492
278 250
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag
7
400 000
400 000
Andra långfristiga värdepappersinnehav
8
18 031 349
14 906 156
18 431 349
15 306 156
18 602 841
15 584 406
138 564
155 542
5 001 834
5 437 438
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Varulager
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Skattefordran
Fordringar hos koncernföretag
Övriga fordringar
-
-
68 063
55 100
1 095 741
3 542 651
9 658 801
11 863 890
15 824 439
20 899 079
11 758 189
6 937 153
Summa omsättningstillgångar
27 721 192
27 991 774
SUMMA TILLGÅNGAR
46 324 033
43 576 180
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Kassa och bank
9
22
AB ÅKERIKONSULT – BALANSRÄKNING
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Not
2014-12-31
2013-12-31
Aktiekapital (20 000 aktier)
2 000 000
2 000 000
Reservfond
2 200 000
2 200 000
15 655 568
20 257 034
4 205 812
-4 601 466
24 061 380
19 855 568
3 088 706
3 088 706
Leverantörsskulder
5 134 170
7 576 996
Skulder till koncernföretag
1 986 844
1 645 384
Aktuell skatteskuld
2 267 998
1 427 802
Övriga skulder
1 049 072
967 846
8 735 863
9 013 878
Summa kortfristiga skulder
22 262 653
23 720 612
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
46 324 033
43 576 180
911 750
911 750
Inga
Inga
Eget kapital
10
Bundet eget kapital
Fritt eget kapital
Balanserat resultat
Årets resultat
Summa eget kapital
Avsättningar
12
Kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
11
POSTER INOM LINJEN
Ställda säkerheter
Hyresgaranti
Ansvarsförbindelser
AB ÅKERIKONSULT – Redovisnings- och värderingsprinciper
Allmänt
Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen(1995:1554) och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och kon­
cernredovisning(K3). Övergången till K3 har inte inneburit någon förändring i redovisningprinciperna utan begrän­
sas till utformning av upplysningar i årsredovisningen.
Klassificering
Anläggningstillgångar, långfristiga skulder och avsättningar består i allt väsentligt enbart av belopp som förväntas
återvinnas eller betalas efter mer än tolv månader räknat från balansdagen. Omsättningstillgångar och kortfristiga
skulder består i allt väsentligt enbart av belopp som förväntas återvinnas eller betalas inom tolv månader från balans­
dagen.
Värderingsprinciper m m
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.
Intäkter
Intäkter har upptagits till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas och redovisas i den omfattning
det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras bolaget och intäkterna kan beräknas på ett
tillförlitligt sätt.
Anläggningstillgångar
Anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella
nedskrivningar. Avskrivningar enligt plan baseras på tillgångarnas anskaffningsvärde och beräknade ekonomiska
livslängd vilket är 3 år för datorer och 5 år för övriga inventarier.
Fordringar och skulder
Fordringar har upptagits till det lägsta av anskaffningsvärde och det belopp varmed de beräknas inflyta och skulder
till nominellt belopp.
Varulager
Varulagret är värderat till det lägsta av anskaffningsvärde, enligt den s.k. först in-först-ut principen (FIFU), och net­
toförsäljningsvärde. Nettoförsäljningsvärdet är det beräknade försäljningsvärdet minskat med beräknade kostnader
för färdigställande samt beräknade försäljningskostnader.
Fordringar och skulder i utländsk valuta
Fordringar och skulder i utländsk valuta har omräknats till balansdagens kurs. Kurs vinster och kursförluster på rörel­
sens fordringar och skulder tillförs rörelseresultatet.
Finansiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde med avdrag för eventuella nedskrivningar. I de fall
det är tillåtet har portföljmetoden tillämpats.
23
24
AB ÅKERIKONSULT – NOTER
NOT 1
PERSONALKOSTNADER, ERSÄTTNINGAR OCH ARVODEN
Medelantalet anställda
Moderbolaget
Löner och andra ersättningar
Styrelsen och VD
Övriga anställda
2014
Antal
anställda
61
2013
Varav
män
51%
Antal
anställda
61
2014
2013
1 230 080
1 201 456
26 306 362
29 125 820
27 536 442
30 327 276
-
-
Varav
män
51%
Sociala kostnader
Pensionskostnader för styrelse och VD
Pensionskostnader övriga anställda
3 668 620
3 753 857
Sociala kostnader
9 623 267
10 812 123
13 291 887
14 565 980
VD är anställd i Sveriges Åkeriföretag.
Leasingavgifter
Under året har leasingkostnaderna uppgått till 1 841 964 kr. Framtida minileasingavgifter uppgår till 2 186 774 kr.
Bolagets leasingkostnader avser främst operationella leasingavtal avseende tjänstebilar.
Könsfördelning i företagsledningen
2014
2013
Kvinnor
1
1
Män
6
6
-
3
2
5
2014
2013
125 000
125 000
-
20 000
125 000
145 000
Fördelningen mellan kvinnor och män i företagets styrelse
Fördelningen mellan kvinnor och män i företagsledningen
Kvinnor
Män
Arvoden till revisorer
R3 Revisionsbyrå
Revisionsuppdrag
Övriga uppdrag
Summa
I bolaget finns endast fastställda pensionsplaner. Som avgiftsbestämda planer klassificeras planer där fastställda avgifter
betalas och det inte finns förpliktelser att betala något ytterligare utöver dessa avgifter. Utgifter för avgiftsbestämda planer
redovisas som en kostnad under den period de anställda utför de tjänster som ligger till grund för förpliktelsen.
AB ÅKERIKONSULT – NOTER
25
NOT 2
AVSKRIVNINGAR
Avskrivningar
Inventarier
Summa
2014
2013
106 758
182 506
106 758
182 506
NOT 3
INKÖP OCH FÖRSÄLJNING MELLAN KONCERNBOLAG
Av årets inköp avser 7 568 441 kr inköp från andra koncernbolag.
Av årets försäljning avser 3 734 793 kr försäljning till andra koncernbolag.
NOT 4
RESULTAT FRÅN ÖVRIGA VÄRDEPAPPER OCH FORDRINGAR SOM ÄR ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Utdelningar
Ränteintäkter
2014
2013
9 836
147 938
290 469
366 691
3 125 193
-
-1 666
-66 479
3 423 832
448 150
2014
2013
-1 255 342
-439 824
Redovisad skattekostnad
-1 255 342
-439 824
Redovisat resultat före skatt
5 461 154
Realisationsresultat vid försäljningar
Räntekostnader
Summa
NOT 5
SKATT PÅ ÅRETS RESULTAT
Aktuell skattekostnad
Övriga ej avdragsgilla kostnader
245 857
Ej skattepliktiga intäkter
-904
Beskattningsbar inkomst
5 706 107
Årets skattekostnad i %
22
NOT 6
MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Inventarier
Ingående anskaffningsvärden
Nyanskaffningar
Avyttringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
2014-12-31
2013-12-31
1 554 255
1 745 905
-
-
-
-191 650
1 554 255
1 554 255
26
AB ÅKERIKONSULT – NOTER
Ingående avskrivningar
-1 276 005
-1 173 350
-
79 851
Avyttringar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Bokfört värde
-106 758
-182 506
-1 382 763
-1 276 005
171 492
278 250
NOT 7
ANDELAR I KONCERNFÖRETAG
SÅ-Åkeriförlaget AB
Kapitalandel
Rösträttsandel
Antal
andelar
Bokfört
värde
100%
100%
400
400 000
Summa
Eget kapital
Årets resultat
400 000
2 674 866
77 472
Uppgifter om dotterföretagens organisationsnummer och säte:
SÅ-Åkeriförlaget AB, Org.nr: 556213-0194, Säte: Stockholm
NOT 8
AKTIER OCH ANDRA ANDELAR
Noterade aktier och andra andelar, anläggningstillgångar
Bokfört
värde
Marknadsvärde
18 031 349
18 143 199
NOT 9
FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER
2014
2013
Förutbetalda hyror
1 175 757
1 166 417
Upplupna provisionsintäkter
6 490 714
9 125 008
Övriga poster
1 992 330
1 572 465
9 658 801
11 863 890
Summa
NOT 10
EGET KAPITAL
Moderbolaget
Belopp vid årets ingång
Kapital
Reservfond
Balanserat
resultat
Årets
resultat
Totalt
2 000 000
2 200 000
20 257 034
-4 601 466
19 855 568
-4 601 466
4 601 466
-
4 205 812
4 205 812
15 655 568
4 205 812
24 061 380
Fg års resultat
Årets resultat
Belopp vid årets utgång
Villkorat aktieägartillskott
2 000 000
2 200 000
2014
2013
8 566 593
8 566 593
AB ÅKERIKONSULT – NOTER
27
NOT 11
UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER
2014
2013
Semesterlöneskuld
4 511 380
5 103 883
Sociala avgifter
3 288 356
2 514 328
162 000
575 028
Förutbetalda intäkter
Övriga poster
Summa
774 127
820 639
8 735 863
9 013 878
NOT 12
AVSÄTTNINGAR
Avser beräknade tillkommande skatter och avgifter med anledning av skatterevision avseende åren 2012 och 2013.
Stockholm den 26 mars 2015
Mikael NilssonPer Göransson
Ordf
Marie Hagén-Landegren
Lars LundstamPer Adolfsson
Rickard Gegö
Extern VD
Min revisionsberättelse har lämnats den 1 april 2015.
Anders Lindby
Auktoriserad revisor
Andreas Lindström
28
AB ÅKERIKONSULT – REVISIONSBERÄTTELSE
Till årsstämman i Aktiebolaget Åkerikonsult
Org.nr. 556098-6696
REVISIONSBERÄTTELSE
Rappor t om årsredovisningen
Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Aktiebolaget Åkerikonsult för år 2014. Bolagets årsredovisning ingår
i den tryckta versionen av detta dokument på sidorna 19–27.
Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för årsredovisningen
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en rätt­
visande bild enligt årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen och verkställande direktören
bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa
beror på oegentligheter eller på fel.
Revisorns ansvar
Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen på grundval av min revision. Jag har utfört revisionen enligt Inter­
national Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att jag följer yrkesetiska krav
samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felak­
tigheter.
En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsre­
dovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga
felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar
revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur bolaget upprättar årsredovisningen för att ge en
rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna,
men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i bolagets interna kontroll. En revision innefattar också en
utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens och
verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen
i årsredovisningen.
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.
Uttalanden
Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsent­
liga avseenden rättvisande bild av Aktiebolaget Åkerikonsults finansiella ställning per den 31 december 2014 och av
dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens
övriga delar.
Jag tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.
Rappor t om andra krav enligt lagar och andra för fattningar
Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en revision av förslaget till dispositioner beträffande
bolagets vinst eller förlust samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Aktiebolaget Åkerikon­
sult för år 2014.
AB ÅKERIKONSULT – REVISIONSBERÄTTELSE
Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust, och det är
styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för förvaltningen enligt aktiebolagslagen.
Revisorns ansvar
Mitt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala mig om förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust
och om förvaltningen på grundval av min revision. Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige.
Som underlag för mitt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har
jag granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.
Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag utöver min revision av årsredovisningen granskat väsen­
tliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande
direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Jag har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande di­
rektören på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.
Uttalanden
Jag tillstyrker att årsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens le­
damöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Stockholm den 1 april 2015
Anders Lindby
Auktoriserad revisor
Granskningsrappor t
Till årsstämman i Aktiebolaget Åkerikonsult
Org.nr. 556098-6696
Vi har på uppdrag av årsstämman granskat förvaltningen och den interna kontrollen i AB Åkerikonsult för år 2014.
Vi har granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget, för att kunna bedöma om verksamheten skötts
på ett ändamålsenligt och ur ekonomisk synvinkel tillfredsställande sätt och om bolagets interna kontroll är tillräcklig.
Vår granskning har inte uppvisat förhållanden som föranleder anmärkning. Varken styrelseledamöterna eller verk­
ställande direktören har vidtagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som enligt vår bedömning
föranleder anmärkning.
Stockholm den 1 april 2015
Maria Werpers Dahl
Lise-Lotte Eriksson Dahl
29
30
SÅ-ÅKERIFÖRLAGET AB – FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Org.nr. 556213-0194
SÅ-ÅKERIFÖRLAGET AB
Ägar förhållanden
Bolaget är ett helägt dotterbolag till AB Åkerikonsult, org. Nr 556098-6696, med säte i Stockholm,
vars moderorganisation är Sveriges Åkeriföretag, org. nr 802001-9983.
Information om verksamheten
SÅ-Åkeriförlaget AB ger ut den ledande branschtidningen Svensk Åkeritidning med 11 nummer per år,
den dagliga nyhetswebben akeritidning.se och ett veckobaserat nyhetsbrev. SÅ-Åkeriförlaget AB har
även under 2014 medverkat vid ett flertal branschmässor, däribland Lastbilsmässan i Elmia, för att
marknadsföra sina olika medier.
Resultat och ställning
Översikt (tkr)
2014
2013
2012
2011
Nettoomsättning
8 582
8 905
9 803
9 701
Resultat efter finansiella poster
-1 014
-382
-535
-304
Balansomslutning
3 879
4 060
3 168
3 825
69
64
59
63
3
3
2
3
Soliditet, %
Medelantal anställda
Utsikter för 2015
Bolagets huvuduppgift för det kommande året är att fortsätta producera och ge ut sina medier.
Förslag till vinstdisposition
Till årsstämmans förfogande står följande :
Balanserad vinst
2 117 394
Årets resultat
77 472
Kronor 2 194 866
Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att:
i ny räkning överförs
2 194 866
Kronor 2 194 866
SÅ-ÅKERIFÖRLAGET AB – Resultaträkning
31
Not
2014-01-01
–2014-12-31
2013-01-01
–2013-12-31
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning
3
8 582 239
8 905 642
8 582 239
8 905 642
-5 572 902
-5 341 666
Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter
Övriga externa kostnader
1
-1 732 559
-1 911 024
Personalkostnader
1
-2 306 730
-2 048 577
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar
2
Rörelseresultat
-
-5 444
-9 612 191
-9 306 711
-1 029 952
-401 069
15 937
20 648
-
-1 371
Resultat från finansiella investeringar
Ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
15 937
Resultat efter finansiella poster
19 277
-1 014 015
-381 792
1 091 487
1 107 504
77 472
725 712
Bokslutsdispositoner
Erhållet koncernbidrag
Årets resultat
32
SÅ-ÅKERIFÖRLAGET AB – Balansräkning
TILLGÅNGAR
Not
2014-12-31
2013-12-31
-
-
-
-
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
5
Inventarier
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
314 651
502 681
1 177 737
1 176 254
845 226
852 902
-
95 538
2 337 614
2 627 375
1 541 099
1 432 397
Summa omsättningstillgångar
3 878 713
4 059 772
SUMMA TILLGÅNGAR
3 878 713
4 059 772
400 000
400 000
80 000
80 000
2 117 394
1 391 682
77 472
725 712
2 674 866
2 597 394
326 728
424 306
55 563
55 100
Fordringar hos koncernföretag
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
6
Kassa och bank
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
7
Bundet eget kapital
Aktiekapital (400 aktier)
Reservfond
Fritt eget kapital
Balanserat resultat
Årets resultat
Summa eget kapital
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skulder till koncernföretag
Övriga skulder
78 385
106 135
743 171
876 837
Summa kortfristiga skulder
1 203 847
1 462 378
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
3 878 713
4 059 772
Ställda säkerheter
Inga
Inga
Ansvarsförbindelser
Inga
Inga
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
8
POSTER INOM LINJEN
SÅ-ÅKERIFÖRLAGET AB – Redovisnings- och värderingsprinciper
Allmänt
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2008:1, Årsredovisning i mindre ak­
tiebolag(K2). Detta är första året som K2 tillämpas.
Klassificering
Anläggningstillgångar, långfristiga skulder och avsättningar består i allt väsentligt enbart av belopp som förväntas
återvinnas eller betalas efter mer än tolv månader räknat från balansdagen. Omsättningstillgångar och kortfristiga
skulder består i allt väsentligt enbart av belopp som förväntas återvinnas eller betalas inom tolv månader från balans­
dagen.
Värderingsprinciper
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.
Intäkter
Intäkter har upptagits till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas och redovisas i den omfattning
det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras bolaget och intäkterna kan beräknas på ett
tillförlitligt sätt.
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och
eventuella nedskrivningar. Avskrivningar enligt plan har baserats på tillgångarnas anskaffningsvärde och beräknade
ekonomiska livslängd vilket är 3 år för datorer och 5 år för övriga inventarier.
Fordringar och skulder
Fordringar upptas till det lägsta av anskaffningsvärde och det belopp varmed de beräknas inflyta och skulder till
nominellt belopp.
Fordringar och skulder i utländsk valuta
Fordringar och skulder i utländsk valuta värderas till balansdagens kurs. Kursvinster och kursförluster på rörelsens
fordringar och skulder tillförs rörelseresultatet.
Nyckeltalsdefinition
Soliditeten har beräknats som justerat eget kapital dividerat med balansomslutning.
33
34
SÅ-ÅKERIFÖRLAGET AB – NOTER
NOT 1
PERSONALKOSTNADER, ERSÄTTNINGAR OCH ARVODEN
Medelantalet anställda
2014
2013
Män
2
2
Kvinnor
1
1
3
3
Löner och andra ersättningar
Styrelsen och verkställande direktören
-
-
1 607 552
1 436 333
1 607 552
1 436 333
-
-
Pensionskostnader övriga anställda
153 138
119 105
Sociala avgifter enligt lag och avtal
502 519
429 543
655 657
548 648
Övriga anställda
Sociala kostnader
Pensionskostnader för styrelsen och verkställande direktören.
Verkställande direktören är anställd i AB Åkerikonsult. Till styrelse och verkställande direktör utgår inte något arvode.
Arvoden till revisorer
2014
2013
30 000
30 000
-
26 000
30 000
56 000
2014
2013
-
5 444
-
5 444
R3 Revisionsbyrå
Revisionsuppdrag
Övriga uppdrag
Summa
NOT 2
AVSKRIVNINGAR
Inventarier
Summa
NOT 3
INKÖP OCH FÖRSÄLJNING MELLAN KONCERNBOLAG
Av årets inköp avser 2 812 502(2 996 541) kr inköp från moderföretag.
Av årets försäljning avser 3 868 487(3 678 685) kr försäljning till moderföretag.
NOT 4
SKATT PÅ ÅRETS RESULTAT
2014
2013
Aktuell skattekostnad
-
-
Redovisad skattekostnad
-
-
SÅ-ÅKERIFÖRLAGET AB – NOTER
NOT 5
INVENTARIER
35
2014
2013
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden
-
517 732
Nyanskaffningar
-
-
Avyttringar
-
-
-
517 732
Ingående ackumulerade avskrivningar
-
-512 288
Avyttringar
-
-
Årets avskrivningar
-
-5 444
Utgående ackumulerade avskrivningar
-
-517 732
Bokfört värde
-
0
2014
2013
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
NOT 6
FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER
Förutbetalda hyror
-
-
Övriga förutbetalda kostnader
-
95 538
-
95 538
Summa förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
NOT 7
EGET KAPITAL
Belopp vid årets ingång
Aktiekapital
Reservfond
Balanserat
resultat
Årets
resultat
Totalt
400 000
80 000
1 391 682
725 712
2 597 394
725 712
-725 712
Överföring av föregående års resultat
Årets resultat
Belopp vid årets utgång
NOT 8
UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER
400 000
80 000
2014
2013
279 424
324 048
Sociala avgifter
124 946
122 302
Förskott prenumerationer
273 140
291 120
65 661
139 367
743 171
876 837
Semesterlöneskuld
Övriga poster
Summa upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
2 117 394
77 472
77 472
77 472
2 674 866
36
SÅ-ÅKERIFÖRLAGET AB – NOTER
Stockholm den 26 mars 2015
Mikael NilssonPer Göransson
Ordf
Marie Hagén-Landegren
Lars LundstamPer Adolfsson
Rickard Gegö
Extern VD
Min revisionsberättelse har lämnats den 1 april 2015.
Anders Lindby
Auktoriserad revisor
Andreas Lindström
SÅ-ÅKERIFÖRLAGET AB – Revisionsberättelse
Till årsstämman i SÅ-ÅKERIFÖRLAGET AB
Org.nr. 556213-0194
REVISIONSBERÄTTELSE
Rappor t om årsredovisningen
Jag har utfört en revision av årsredovisningen för SÅ Åkeriförlaget AB för år 2014. Bolagets årsredovisning ingår i den
tryckta versionen av detta dokument på sidorna 30-36.
Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för årsredovisningen
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en rätt­
visande bild enligt årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen och verkställande direktören
bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa
beror på oegentligheter eller på fel.
Revisorns ansvar
Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen på grundval av min revision. Jag har utfört revisionen enligt Inter­
national Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att jag följer yrkesetiska krav
samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felak­
tigheter.
En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsre­
dovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga
felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar
revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur bolaget upprättar årsredovisningen för att ge en
rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna,
men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i bolagets interna kontroll. En revision innefattar också en
utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens och
verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen
i årsredovisningen.
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.
Uttalanden
Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsen­
tliga avseenden rättvisande bild av SÅ Åkeriförlaget ABs finansiella ställning per den 31 december 2014 och av dess
finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens
övriga delar.
Jag tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.
Rappor t om andra krav enligt lagar och andra för fattningar
Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en revision av förslaget till dispositioner beträffande bo­
lagets vinst eller förlust samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för SÅ Åkeriförlaget AB för år 2014.
37
38
SÅ-ÅKERIFÖRLAGET AB – Revisionsberättelse
Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust, och det är
styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för förvaltningen enligt aktiebolagslagen.
Revisorns ansvar
Mitt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala mig om förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust
och om förvaltningen på grundval av min revision. Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige.
Som underlag för mitt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har
jag granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.
Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag utöver min revision av årsredovisningen granskat väsen­
tliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande
direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Jag har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande di­
rektören på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.
Uttalanden
Jag tillstyrker att årsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens le­
damöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Stockholm den 1 april 2015
Anders Lindby
Auktoriserad revisor
Granskningsrappor t
Till årsstämman i SÅ-ÅKERIFÖRLAGET AB
Org.nr. 556213-0194
Vi har på uppdrag av årsstämman granskat förvaltningen och den interna kontrollen i SÅ-Åkeriförlaget AB för år
2014.
Vi har granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget, för att kunna bedöma om verksamheten
skötts på ett ändamålsenligt och ur ekonomisk synvinkel tillfredsställande sätt och om bolagets interna kontroll är
tillräcklig.
Vår granskning har inte uppvisat förhållanden som föranleder anmärkning. Varken styrelseledamöterna eller verk­
ställande direktören har vidtagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som enligt vår bedömning
föranleder anmärkning.
Stockholm den 1 april 2015
Maria Werpers Dahl
Lise-Lotte Eriksson Dahl
STIFTELSEN CEVE BYSTRÖMS JUBILEUMSFOND
39
Org.nr. 802000-5040
CEVE BYSTRÖMS JUBILEUMSFOND
Stiftelsens ändamål
Stiftelsen Ceve Byströms Jubileumsfond bildades på initiativ från dåvarande Svenska Lastbilstrafikbilägandeförbundet, numera Sveriges Åkeriföretag, och fonden upprättades i samband med Ceve
Byströms 60-årsdag. Stiftelsens ändamål är att genom givande av stipendier stimulera till särskild
utbildning eller vidareutbildning , dock ej studieresor, inom för åkerinäringen betydelsefulla ämnesområden.
Främjande av ändamålet
Enligt stipendiereglerna får fondens avkastning under föregående år, sedan nödvändiga kostnader för fonden
avräknats, till 90 % disponeras för stipendieutdelning. Det har under 2014 inte har inkommit några
ansökningar varför inga stipendier beviljats för 2014.
Resultat och ställning
Stiftelsens samlade tillgångar uppgår per 2014-12-31 till 576 585(574 002) kr och 2014 års avkastning
i form av ränteintäkter till 3 833(7 145) kr. Årets resultat uppgår till 2 583(5 895) kr.
Styrelsens arbete
Styrelsen har under året sammanträtt vid ett tillfälle. Styrelsen består utav Mikael Nilsson, Ordf,
Per Göransson och Rickard Gegö.
Förslag till vinstdisposition
Styrelsen föreslår att balansräkningen fastställs samt att årets resultat läggs till kapitalkontot.
I övrigt hänvisas till resultat- och balansräkningarna.
RESULTATRÄKNING
Not
2014-01-01
–2014-12-31
2013-01-01
–2013-12-31
-
-
-
-
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning
Rörelsens kostnader
Beviljade stipendier
1
-
-
-1 250
-1 250
-1 250
-1 250
-1 250
-1 250
3 833
7 145
3 833
7 145
Resultat efter finansiella poster
2 583
5 895
Årets resultat
2 583
5 895
Övriga externa kostnader
Rörelseresultat
2
Resultat från finansiella investeringar
Ränteintäkter
40
STIFTELSEN CEVE BYSTRÖMS JUBILEUMSFOND
BALANSRÄKNING
TILLGÅNGAR
Not
2014-12-31
2013-12-31
576 585
574 002
Summa omsättningstillgångar
576 585
574 002
SUMMA TILLGÅNGAR
576 585
574 002
Kapitalkonto
573 402
567 507
Årets resultat
2 583
5 895
575 985
573 402
-
-
600
600
600
600
576 585
574 002
Ställda säkerheter
Inga
Inga
Ansvarsförbindelser
Inga
Inga
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kassa och bank
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Summa eget kapital
Kortfristiga skulder
Stipendieskuld
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
3
POSTER INOM LINJEN
STIFTELSEN CEVE BYSTRÖMS JUBILEUMSFOND
41
REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER
Allmänt
Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd.
Klassificering
Anläggningstillgångar, långfristiga skulder och avsättningar består i allt väsentligt enbart av belopp som förväntas
återvinnas eller betalas efter mer än tolv månader räknat från balansdagen. Omsättningstillgångar och kortfristiga
skulder består i allt väsentligt enbart av belopp som förväntas återvinnas eller betalas inom tolv månader från balans­
dagen.
Värdering av fordringar och skulder
Tillgångar och skulder har redovisats till belopp varmed de beräknas inflyta och skulder till nominellt belopp.
NOTER
NOT 1
BEVILJAT STIPENDIUM
Med anledning av att det under 2014 inte inkommit några ansökningar så har inga stipendier beviljats.
NOT 2
PERSONAL
Stiftelsen har inga anställda och det finns ingen kvinna representerad i styrelsen.
NOT 3
UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER
Upplupen kostnad
2014
2013
600
600
Stockholm den 26 mars 2015
Mikael NilssonPer Göransson
Ordf
Rickard Gegö
Vår revisionsberättelse har lämnats den 1 april 2015
Maria Werpers Dahl
Lise-Lotte Eriksson Dahl
Anders Lindby
Auktoriserad revisor
42
STIFTELSEN CEVE BYSTRÖMS JUBILEUMSFOND
Till styrelsen i Stiftelsen Ceve Byströms Jubileumsfond
Org.nr. 802000-5040
REVISIONSBERÄTTELSE
Rappor t om årsredovisningen
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Stiftelsen Ceve Byströms Jubileumsfond för år 2014. Stiftelsens årsre­
dovisning ingår i den tryckta versionen av detta dokument på sidorna 39-41.
Styrelsens ansvar för årsredovisningen
Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovisning­
slagen och för den interna kontroll som styrelsen bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte
innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.
Revisorernas ansvar
Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på grundval av vår revision. Granskningen har utförts enligt god
revisionssed. För den auktoriserade revisorn innebär detta att han har utfört revisionen enligt International Standards
on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att den auktoriserade revisorn följer yrkesetiska
krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga
felaktigheter.
En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsre­
dovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga
felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar
revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur stiftelsen upprättar årsredovisningen för att ge
en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna,
men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i stiftelsens interna kontroll. En revision innefattar också en ut­
värdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens uppskat­
tningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.
Uttalande
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga
avseenden rättvisande bild av stiftelsens finansiella ställning per den 31 december 2014 och av dess finansiella resultat
för året enligt årsredovisningslagen.
Rappor t om andra krav enligt lagar och andra för fattningar
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning av Stiftelsen Ceve
Byströms Jubileumsfond för år 2014.
Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen enligt stiftelselagen och stiftelseförordnandet.
STIFTELSEN CEVE BYSTRÖMS JUBILEUMSFOND
Revisorernas ansvar
Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om huruvida vi vid vår granskning funnit att någon ledamot i
styrelsen handlat i strid med stiftelselagen eller stiftelseförordnandet. Vi har utfört revisionen enligt god revisions­
sed i Sverige. Som underlag för vårt uttalande om förvaltningen har vi utöver vår revision av årsredovisningen
granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i stiftelsen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot är
ersättningsskyldig mot stiftelsen eller om det finns skäl för entledigande.
Vi har även granskat om någon styrelseledamot på annat sätt har handlat i strid med stiftelselagen eller stif­
telseförordnandet.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.
Uttalande
Styrelseledamöterna har inte handlat i strid med stiftelselagen eller stiftelseförordnandet.
Stockholm den 1 april 2015
Anders Lindby
Lise-Lotte Eriksson Dahl
Maria Werpers Dahl
Auktoriserad revisor
43
SVERIGES ÅKERIFÖRETAG
Kungsgatan 24
Box 7248
103 89 Stockholm
Tfn: 08-753 54 00
Mail: [email protected]

Similar documents