Storåskolan läsåret 2011/2012

Comments

Transcription

Storåskolan läsåret 2011/2012
Storåskolan 4-9
Pedagogisk planering Storåskolan läsåret 2015/2016
Ämne:Kemi Åk 9
Arbetsområde: Material, kemisk bindning och elektrokemi
Tid:Ht 2015
Kursplanens syfte/förmågor och mål att arbeta mot:
• använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor
som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
• genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
• använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i
samhället, naturen och inuti människan.
Centralt innehåll:
•
•
•
•
•
•
•
•
Partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och
oförstörbarhet. Atomer, elektroner och kärnpartiklar.
Kemiska föreningar och hur atomer sätts samman till molekyl- och jonföreningar genom
kemiska reaktioner.
Kemiska processer vid framställning och återvinning av metaller, papper och plaster.
Livscykelanalys av några vanliga produkter.
Olika faktorer som gör att material, till exempel järn och plast, bryts ner och hur nedbrytning
kan förhindras.
Aktuella forskningsområden inom kemi, till exempel materialutveckling och nanoteknik.
Gruppering av atomslag ur ett historiskt perspektiv.
Systematiska undersökningar. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och
utvärdering.
Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Kunskapskraven under denna period är:
Du ska kunna:
Beskriva hur material är uppbyggda och förklara varför vissa ämnen bryts ner och hur
det går att förhindra.
Ta ställning, motivera och ange konsekvenser för valet av olika material.
Föra resonemang om kemiska processer kopplat till miljö och hälsa.
Utforma, utföra, dokumentera och dra slutsatser av dina undersökningar.
Visa att du har kunskap om olika kemiska bindningar.
Arbetsformer/Undervisning:
Vi kommer att ha genomgångar och se några filmer på faktadelen. Eget arbete med
frågor och uppgifter.
Vid laborationerna kommer ni att arbeta i grupp men skriva egna lab.rapporter.
Bedömning:
Uppgift om materialval där du värderar egenskaperna hos material.
Skriftligt förhör på atomer, joner, kemisk bindning och elektrokemi.
Bedömning av ditt arbete under laborationerna och dina inlämnade lab.rapporter.
För att se mer utförligt vilka kunskaper och förmågor som bedöms och de olika nivåerna
för betygsstegen, se det rosa pappret med kunskapskraven för kemi.

Similar documents