VÅR

Comments

Transcription

VÅR
EKSAMENSOPPGAVE
Eksamen i: GEO-2004
Dato:
Mandag 1. juni 2015
Tid:
Kl 09:00 – 13:00
Sted:
Åsgårdvegen 9
Tillatte hjelpemidler: ikke-programmerbar kalkulator og linjal
Oppgavesettet er på 5 sider inklusiv forside
Kontaktperson under eksamen:
Karina Monsen - telefon: +47 41 31 40 33
Jiri Konopasek – telefon: +420 728 445 679 (i felt, telefonen fungerer
kanskje ikke)
NB! Det er ikke tillatt å levere inn kladd sammen med besvarelsen
1) Mineralsammensetningen i en glimmerskifer tilsier at bergarten kom i likevekt ved 580°C og 8
kbar (0.8 GPa). Ved hvilken dybde ekvilibrerte denne bergarten dersom det antas en
gjennomsnittlig skorpetetthet på 2650 kg/m3? (Utregning)
(2 poeng)
2) Forklar forskjellen mellom begrepene «ortogneis» og «paragneis».
(2 poeng)
3) Forklar begrepet «eksolusjonsreaksjon» (exsolution reaction) og gi minst ett eksempel fra
naturlig forekommende bergarter.
(2 poeng)
4) Hvilken reaksjon fant sted mellom de kemografiske (chemographic) diagrammene a) og b)?
(2 poeng)
5) Tegn skjematisk formen til reaksjonskurven for den følgende reaksjonen
3 dolomitt + 4 kvarts + H2O = talk + 3 kalsitt + 3 CO2
i T-XCO2-diagrammet. Ikke glem at det må komme fram av figuren hvilke mineraler det er som
reagerer og hvilke som utgjør reaksjonsproduktene.
(2 poeng)
6) Forklar begrepet «2. sillimanitt-isograd» eller «sillimanitt + K-feltspat-isograd» og beskriv
hvorfor denne reaksjonen er viktig innenfor metamorfosen av klastiske sedimentære bergarter.
(4 poeng)
7) Hvilket metamorft mineral er diagnostisk i granulittfacies ved metamorfose av mafiske bergarter?
Forklar hva som er forskjellen på mineralsammensetningen for metamorfe mafiske bergarter ved
granulittfacies ved lav- og ved mediumtrykksforhold.
(4 poeng)
UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / 77 64 40 00 / [email protected] / uit.no
2
8) På ekskursjonen til Tromsøya observerte vi linser av eklogitt omringet av marmorer som
inneholdt tremolitt. Hvilken metamorf temperatur tyder forekomsten av dette mineralet på når det
opptrer i metamorfoserte karbonatbergarter?
(2 poeng)
9) Den magmatiske bergarten “trondhjemitt” kan også beskrives som “leukokratisk tonalitt”.
Forklar betydningen av ordet “leukokratisk“ og hva som er forskjellen i mineralsammensetningen
mellom trondhjemitt og “normal“ tonalitt.
(2 poeng)
10) En magmatisk bergart har fanerittisk tekstur og består av 45% K-feltspat, 19% biotitt, 20%
oligoklas, 10% kvarts, 4% amfibol og 2% apatitt. Hva er det offisielle navnet på bergarten (bruk
egnet klassifikasjonsdiagram fra siste side).
(2 poeng)
11) Hva er betydningen av begrepet «ofittisk tekstur», og i hvilke magmatiske bergarter er dette
typisk forekommende?
(2 poeng)
12) Beskriv på bakgrunn av likevektssmelte-/krystallisasjonsdiagrammet (equlibrium
melting/crystallization) nedenfor hvilke faser som er stabile ved 1450°C og hva som er deres
kjemiske sammensetning når det gjelder vekt-% av anortitt(An)-komponenten.
Systemsammensetningen er vist ved den tykke vertikale linjen.
(4 poeng)
UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / 77 64 40 00 / [email protected] / uit.no
3
13) Hva er mineralsammensetningen til en “uberørt” (pristine), også kalt “fruktbar” (fertile)
mantel?
(2 poeng)
14) Figuren nedenfor viser kjemiske analyser av magmatiske bergarter i AFM-diagrammet fra fire
forskjellige magmatiske provinser. Hvordan vil du beskrive den kjemiske trenden til bergartene fra
“Shasta”-provinsen vist med gråe triangler? Kan du antyde ved hvilke geotektoniske forhold disse
bergartene er dannet?
(2 poeng)
15) Hva menes med forkortelsen «MORB» og hva er de kjemiske kjennetegnene for denne type
bergarter?
(2 poeng)
16) Skriv et essay om temaet «Barrowian-type metamorfose av pelittiske sedimenter».
(10 poeng)
UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / 77 64 40 00 / [email protected] / uit.no
4
UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / 77 64 40 00 / [email protected] / uit.no
5

Similar documents