Referat fra instituttstyemøte ved ISS 16. juni 2015

Comments

Transcription

Referat fra instituttstyemøte ved ISS 16. juni 2015
Institutt for sosiologi, statsvitenskap og
samfunnsplanlegging
Arkivref: 2015/439 RME000
Dato: 15.06.2015
MØTEREFERAT
Utvalg/møte i:
Instituttstyret ved ISS
Møteleder/referent:
Marcus Buck/Randi S. Meleng
Møtedato:
16. juni 2015, kl 10.15-12.00
Til stede:
Instituttleder Marcus Buck,
Professor Anne Britt Flemmen (representant fast vitenskapelig ansatte),
Førstelektor Tor Dahl Eriksen (representant fast vitenskapelig ansatte),
Professor Nils Aarsæther (representant fast vitenskapelig ansatte)
Førsteamanuensis Hilde Marie Pettersen (vararepresentant fast
vitenskapelig ansatte)
Førstelektor
Anne
Grete
Sandaunet
(representant
midlertidige
vitenskapelelig ansatte)
Seniorkonsulent Lena Bogstrand (representant tekn./administrativt ansatte)
Fra administrasjon:
Elisabet Aase (kontorsjef)
Randi S. Meleng (rådgiver)
Forfall:
Professor Hilde Bjørnå (representant fast vitenskapelig ansatte)
Eirik Solhaug (studentrepresentant)
Andras Thorkildsen Smørvik (studentrepresentant)
Ingen merknader til dagsorden og innkalling. Anne Britt Flemmen meldte en sak til eventuelt.
Instituttleder Marcus Buck meldte to saker til eventuelt.
SAK IS-ISS -2015 Referatsaker (2015/439)
1. Referat fra instituttstyremøte ved ISS 27. april 2015.
2. Saker behandlet på instituttleder Marcus Bucks fullmakt og sirkulasjon i perioden 23. april
– 8. juni 2015.
3. Brev fra HSL-fakultetet. Opptak til ph.d.-program i humaniora og samfunnsvitenskap,
studieretning statsvitenskap.
Ingen merknader til referatet. Ad. referatsak pkt. 2) vedtak i sak IS-ISS 79 rettes opp administrativt.
Ad pkt. 3) faglig vurdering og saksbehandling i forbindelse med ph.d.-opptaket ble drøftet.
SAK IS-ISS 106-2015 Orientering - MPA
Det var ikke lagt fram innstilling til vedtak i saken. Det ble orientert om MPA og MBA. Saken ble
drøftet av instituttstyret. Innhold i stillingen tilknyttet MPA ble drøftet og det ble lagt fram forslag
til fomuleringer av stillingsinnholdet, som skal framgå av betenkningen. Det vil bli utarbeidet
forslag til betenkning for stillingen.
Det ble ikke fattet vedtak i saken.
Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / 77 64 40 00 / [email protected] / uit.no
SAK IS-ISS 107-2015 Eventuelt
1. Anne Britt Flemmen ba om at det samtidig som det opprettes et nytt emne sees på emner
som kan legges ned, slik at mengde emner totalt blir håndterbar for instituttet. Spørsmålet
ble tatt opp i forbindelse med nylig behandlet sirkulasjonssak om oppretting av et emne i
beslutningsteori.
2. Instituttleder Marcus Buck orienterte om at det pågår en gjennomgang av
studieprogramporteføljen.
3. Instituttleder Marcus Buck orienterte om at det planlegges et felles seminar for alle ansatte
på ISS. Det vil bli søkt midler til å gjennomføre dette.
–
UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / 77 64 40 00 / [email protected] / uit.no
2