BRYGGERI 7 NULL 4 AS

Comments

Transcription

BRYGGERI 7 NULL 4 AS
Saksframlegg
Ark.:
U63
Lnr.: 5207/15
Arkivsaksnr.: 12/662-7
Saksbehandler: Jane Holoen
BRYGGERI 7 NULL 4 AS - SØKNAD OM SALGSBEVILLING FOR SALG AV ØL
FRA EGET BRYGGERI.
Vedlegg:
Ingen.
Andre saksdokumenter (ikke utsendt): Søknad m/vedlegg.
Uttalelser vedr. søknaden.
SAMMENDRAG:
Det foreslås at Bryggeri 7null4 as, org.nr. 915264964, innvilges salgsbevilling for salg av
øl med inntil 4,7 volumprosent alkohol fra eget bryggeri. Videre foreslås at Vidar
Kalløkken, f. 011263, godkjennes som styrer for salgsbevillingen.
SAKSOPPLYSNINGER:
Bryggeri 7null4 DA i Follebu, som eies av Vidar Kalløkken og Rune Heggen, søkte i 2012
om salgsbevilling for salg av øl inntil 4,7 volumprosent for salg av øl fra eget bryggeri. Det
viste seg da at salg ikke ble aktuelt da de hadde nok med å brygge til servering i Saloon
7null4.
Søknaden som salgsbevilling er nå igjen aktuell da det er blitt større kapasitet på
produksjonen. Bryggingen har vært vellykket og firmaet har i den siste tiden investert
betydelige beløp i nytt bryggeri og tappelinje, som vil bli levert til bryggeriet om to-tre mnd.
Bryggeriet ønsker å opprette et lite utsalg i tilknytning til bryggerilokalene og satse på en
forsiktig start med salg på fredager mellom kl. 1400 og kl. 1800. Adkomsten til utsalget vil
være avstengt med rullegitter eller lignende utenom åpningstida. Ihht. alkoholloven § 3-1, 2.
ledd, kan ikke salg og skjenking utøves i samme lokale. I dette tilfellet viser plantegninger at
lokalene for salg og skjenking er adskilt.
Ihht. alkoholloven § 1-7 c, skal det utpekes en styrer og en stedfortreder som har det faktiske
ansvar for utøvelsen av bevillingen. Det kan gjøres unntak fra krav om stedfortreder når det
virl virke urimelig bl.a av hensyn til salgs- eller skjenkestedets størrelse og antall ansatte ved
stedet. Styrer for salgsbevillingen skal være Vidar Kalløkken, f. 011263, og det søkes om
fritak fra krav om stedfortreder med bakgrunn i at bryggeriet pr. dato ikke har ansatte, det er
kun eierne som driver. Rune Heggen er styrer for skjenkebevillingen som er gitt til Saloon
7null4.
Bryggeri 7null4 DA fikk også innvilget statlig tilvirkerløyve, men siden eierne valgte å bytte
selskapsform til AS, måtte de søke om tilvirkningsløyve på nytt. Denne søknaden er nå til
behandling i Helsedirektoratet og vil etter all sannsynlighet bli innvilget. Når denne er på
plass kan Bryggeri 7null4 AS selge øl med inntil 4,7 volumprosent alkohol til butikker og
andre skjenkesteder.
Søknaden er sendt lensmannen i Gausdal, helsesjefen i Gausdal, kemneren i SørGudbrandsdal og sosialtjenesten v/NAV Gausdal til uttalelse. Det er kommet svar fra
lensmannen og kemneren, og ingen av disse har anmerkninger hverken til firma eller personer
som er involvert.
VURDERING:
Bryggeri 7null4 AS har nå brygget øl en stund og skjenket fra eget bryggeri i Saloon 7null4.
Eierne har utvidet produksjonen og er nå klare for salg til eksterne kunder. En lovendring i
2011 ga kommunene adgang til å gi bevilling til salg av øl med inntil 4,7 volumprosent
alkohol fra eget bryggeri. Et vilkår for å få slik bevilling er at det dreier seg om
egenproduksjon, og at salget bare kan skje ved tilvirkningsstedet og som den del av stedets
helhetlige karakter og salgstilbud. Lokaler for salg og skjenking er adskilt. Utfra
saksopplysningene vurderes saken dit hen at salgsbevilling til Bryggeri 7null4 as kan
innvilges.
Vidar Kalløkken, f. 011263, godkjennes som styrer for bevillingen. Søknad om fritak for
stedfortreder innvilges med bakgrunn i dagens bemanningssituasjon. Dersom det viser seg at
bevillingshaver ikke er i stand til å utøve tilfredsstillende kontroll med utøvelse av bevillingen
ved en slik løsning, forutsettes at det utpekes og søkes om godkjenning av stedfortreder.
… Sett inn saksutredningen over denne linja 
Rådmannen foreslår at det gjøres følgende
innstilling:
1. Bryggeri 7null4 as, org. nr 915264964, innvilges salgsbevilling for salg av øl med
inntil 4,7 volumprosent alkohol fra eget bryggeri. Bevillingen omfatter ikke salg til
bedrifter, kun enkeltpersoner.
2. Salget skal foregå fra et lokale i tilknytning til bryggeriet, og dette er fysisk adskilt fra
skjenkestedet.
3. Det innvilges skjenketid fredager mellom kl 14 og kl 18.
4. Vidar Kalløkken, f 011263, godkjennes som styrer for salgsbevillingen. Det innvilges
fritak fra krav om stedfortreder. Dersom det viser seg at bevillingshaver ikke er i stand
til å ha tilfredsstillende kontroll med utøvelse av bevillingen, forutsettes at det utpekes
og godkjennes stedfortreder for bevillingen.