FDV dokumentasjon mal

Comments

Transcription

FDV dokumentasjon mal
FDV-DOKUMENTASJON
mai 2015
Alvdal Skurlag AS
Alvdal Malmfuru
Alvdal Malmfuru
1. PRODUKTBESKRIVELSE
Alvdal Malmfuru er trevirke som er spesialsortert av senvokst furu fra bærekraftige
skogbestander i Nord-Scandinavia. Tømmeret sorteres og spesialskjæres for å gi ønsket
kjerneved/malmandel i ferdig produkt. Malmfuru / kjerneveden utgjør den indre delen av
stammeveden i et aldrende tre.
Malmfuru Terrasse
Malmfuru er en betegnelse på furu som har hatt sein (tett mellom årringer) vekst og
derfor har stor malmandel. Kjerneveden i furu er naturlig beskyttet ved at harpiks er fylt i
treverkets celler/porer.
Slike furutrær finnes først og fremst i høyereliggende strøk. Selve «malmingen» skjer
ved at harpiksen i treet stopper til porene i midten av treet slik at det dannes en mørk
kjerne som forsterker furua. Malmfuru er naturlig impregnert og derfor meget varig, selv
på værutsatte steder.
Når Malmfuru er tenkt benyttet ubehandlet er det viktig å tenke på at treverket er
hygroskopisk, det vil si at det har evnen til å trekke til seg og avgi fuktighet. Det er derfor
viktig at konstruksjon gjør god utlufting og opptørking mulig. På malmfuru tak og
malmfuru kledning er dette i de fleste tilfeller uproblematisk, på grunn av rask opptørking
fra sol og vind. Ved bruk av malmfuru terrasse er det svært viktig at dette blir hensyntatt,
da med god klaring fra bakkenivå samt åpning mellom terrassebordene.
Malmfuru har blitt benyttet til byggemateriale i Norge i uminnelige tider, blant annet til
konstruksjon av stavkirkene våre som i enkelte tilfeller har stå i flere hundre år.
Nylagt
Malmfuru Tak
Skal du bygge og ha det mest miljøvennlige produktet på markedet, er Malmfuru
kjernevirke fra Alvdal det beste å bruke. Ingen produkter vi kjenner på det norske
markedet har en bedre miljøprofil enn vår malmfuru med 90-100% kjernevirke.
Malmfuru brukes til utvendige formål som: Kledning, tretak, terrasser, villmarkspanel,
gjerder, støyskjermer, lekeapparater og hagemøbler.
Malmfuru vil gråne relativt fort etter montering. Det visuelle preget vil påvirkes av
eksponering fra sollys, regn, vær og vind. Hvis man ønsker en raskere og mer enhetlig
gråning av materialene, kan Jernvitrol benyttes. Dette har kun en visuell effekt på
materialene og vil ikke bidra til ytterligere beskyttelse av treverket.
De fleste kundene ønsker å benytte ubehandlet malmfuru, men hvis ønsket kan
malmfuru overflatebehandles med beis maling tilsvarende annet ubehandlet treverk.
Nylagt
Malmfuru Kledning
(Jernvitrol behandlet)
Vennesla bibliotek,
tak i Malmfuru
Side 1 av 2
FDV-DOKUMENTASJON
mai 2015
Alvdal Malmfuru
Alvdal Skurlag AS
Alvdal Malmfuru
2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD
Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter
Det er greit og årlig rengjøre produktene for å få fram gløden i treverket, samt fjerne smuss og lignende som kan bidra til å holde
på fuktighet samt bidra til å være grobunn for soppsporer og lignende. Da gjerne først med kost / børste for å fjerne smuss, løv og
lignende for deretter å vaske med mild såpe og vann.
Ettersyn/kontroll
Årlig ettersyn anbefales.
Vedlikeholdsinstruks og –intervall
Vedlikehold avhenger av om du har valgt å overflatebehandle produktene eller ikke. Har du valgt å overflatebehandle produktene
følges vedlikeholdsintervallet til den overflatebehandlingen du har valgt.
Velger du derimot en ubehandlet løsning er det å rengjøre materialer årlig tilstrekkelig som vedlikehold.
3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER
Antatt teknisk levetid uten utskiftninger
Teknisk levetid avhenger av konstruksjonen og omgivelsene materialene plasseres i. Enkelte stavkirker har stått i flere hundre år.
Fuktbestandighet
Malmfuru tåler moderate mengder fukt.
Renholdsvennlighet
God
Øvrige opplysninger
Alvdal Skurlag anbefaler at syrefaste skruer benyttes ved montering av Malmfuru. Bruk av galvaniserte festemidler (på bl.a
ubehandlet kledning) resulterer i misfarging av treverk, dette som følge av avrenning fra festemiddel ved regnvær.
Miljø
Malmfuru er et miljøprodukt og påvirker ikke miljøet etter endt levetid/ved utskiftning. Kapp og avfall kan brukes til oppvarming
eller leveres mottak, sorteres som ubehandlet trevirke.
Montering
Malmfuru monteres som annen trelast, men med følgende presiseringer: Konstruksjoner i Malmfuru må monteres slik hurtig
tørking etter nedfukting kan skje. Malmfuru nær bakknivå på steder med rolig, fuktig luft er dette spesielt viktig (gjelder spesielt
Malmfuru terrasse). Malmfuru må ikke monteres med jordkontakt. Det anbefales syrefaste festemidler til Malmfuru, dette er
spesielt viktig hvis produktene skal Jernvitriol behandles.
4. TEKNISK SERVICE
Produsent
Postadresse
Postnr. og poststed
Telefon
E-post
Internett
Side 2 av 2
Alvdal Skurlag AS
2560 Alvdal
62 48 93 50
[email protected]
www.alvdalskurlag.no

Similar documents