Årsplan 2015-2016

Comments

Transcription

Årsplan 2015-2016
Årsplan 2015-2016
Vallset barnehage
Årsplan Vallset barnehage 2015-2016
1. Innledning
Vi vil få ønske nye og "gamle" barn og foreldre hjertelig velkomne til Vallset barnehage, og
barnehageåret 2015-2016! Håper sommeren har vært fin for dere alle.
Som ny styrer i barnehagen gleder jeg meg til å bli kjent med både barn, foreldre og ansatte,
og jeg ser frem til å være her sammen med dere. Dette er helt klart en utfordrende, men også
en veldig spennende jobb, som jeg gleder meg til å ta fatt på.
Grunnlaget for barnehagens pedagogiske arbeid finner vi i "Barnehageloven" og lovens
forskrift – "Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver". Personalet planlegger arbeidet
ute på avdelingene ut ifra disse rammeverkene, samtidig som Virksomhet for barnehager har
gitt oss noen satsingsområder å jobbe med, der to av fjorårets satsingsområder videreføres.
Det ene er prosjektet "Framtida er nå", og det andre er fagområdet "Antall, rom og form"
(matematikk). Begge satsingsområdene er felles for barnehagene og skolene i Stange
kommune. I tillegg har vi her i Vallset fagområdet «Kommunikasjon, språk og tekst» som et
eget satsningsområde, som går igjen i det meste av det vi gjør på de ulike avdelingene.
"Framtida er nå" startet i januar 2013 og avsluttes i desember 2016. Prosjektet er ledet av
"Senter for praksisrettet utdanningsforskning (SEPU)" ved Høgskolen i Hedmark, og består
av fire moduler. Vi er nå inne i modul 3, som har overskriften "Dokumentasjon og vurdering".
Den ble påbegynt med felles kursing i januar og avsluttes desember 2015.
Årsplanen omhandler barnehagens pedagogiske grunnsyn, og utdyper årets satsingsområder
og hovedtemaer. Dere vil også finne en oversikt over faste begivenheter og møter, som for
eksempel foreldremøter, høstfest og grøtfest. Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) har en side
med omtale av sitt arbeid.
Godt barnehageår!
Årsplanen er godkjent av samarbeidsutvalget.
Med vennlig hilsen
Gunn-Elin Engen
Styrer Vallset barnehage
2
Årsplan Vallset barnehage 2015-2016
1. Presentasjon av virksomhet for barnehager
Alle kommunale barnehager er en felles virksomhet. Virksomheten har en felles administrasjon.
Kontaktinformasjon:
Leder
Rådgiver
Rådgiver
Marit Ødegaard
Inger Tove Kulseth
Heidi Holt Larsen
62 56 20 41
62 56 20 42
62 56 20 40
Spesialpedagogisk team:
Spesialpedagog
Kari Opøien
Spesialpedagog
Karine Røhnebæk
Spesialpedagog
Heidi Myhre
Migrasjonspedagog
Lisa N. Østgård
952 08 566
906 03 529
416 81 771
979 58 338
979 58 588
416 69 412
991 67 549
Adresse:
Nettside:
Rådhuset, postboks 214, 2336 Stange
www.stange.no/barnehager
Epostadresse:
[email protected]
Virksomhet for barnehager fungerer som Stange kommunes barnehagemyndighet, og har ansvar for all
drift av barnehager i Stange.
I forhold til tilsyn med barnehager, er denne myndighet lagt direkte under Rådmannen, og spørsmål
rundt tilsyn med barnehager kan rettes til
Rådgiver for grunnskole Venke Nystuen
62 56 21 36
974 12 454
2. Mål for virksomheten
Legge til rette for en glad, trygg og utviklende oppvekst for alle barnehagebarn i Stange kommune,
ved tydelig brukerorientering, trygg og utviklende oppvekst og best mulig utnyttelse av virksomhetens
samlede ressurser.
3. VFBs satsingsområder 2015 – 2016
Videreføre prosjektet ”Framtida er NÅ”:
1. Vi skal ha pedagogisk praksis i Stange kommune med profesjonelle voksne som fremmer
læring for alle barn og elever i kommunen uavhengig av skole og barnehage, individuelle
forutsetninger, kjønn eller foreldrebakgrunn.
2. Alle barn og unge skal oppleve helhet og sammenheng fra barnehage og ut grunnskolen. Det
skal være nært samarbeid mellom barnehager og skoler i Stange.
3. Utviklingsarbeid skal ivareta både sosial og faglig utvikling.
4. Vi skal ha en resultat- og utviklingsorientert kultur, hvor resultater blir analysert som grunnlag
for videre utvikling av pedagogisk praksis.
5. Vi skal ha god analysekompetanse ved å speile praksis i forhold til samfunnsoppdraget.
Gjennomføre kurs/samlinger innenfor tema ”Dokumentasjon og vurdering”
Fagområdet ”Antall rom og form”:
I samarbeid med skolene har vi felles satsingsområde knyttet til matematikk med
målsetninger:
Oppleve glede over å utforske og leke med tall og former
Tilegne seg gode og anvendbare matematiske begreper
To-veis kommunikasjon med foreldre/foresatte:
3
Årsplan Vallset barnehage 2015-2016
Videreutvikle bruken av digitale verktøy for å bedre to-veis kommunikasjon med foreldre/foresatte.
3. Barnehagens formål
Lov om barnehager § 1
”Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med barnas hjem ivareta barnas behov for omsorg
og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal
bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for
menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet,
verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i
menneskerettighetene.
Barna skal utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv,
hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal
ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger.
Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi.
Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for
fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle
former for diskriminering.”
4
Årsplan Vallset barnehage 2015-2016
4 Pedagogikk i Vallset barnehage – ” Barnehagens omsorgs – og læringsmiljø skal
fremme barns trivsel, livsglede, mestring og følelse av egenverd”
Visjon
Livsglede i omsorg, lek, danning og læring
FRAMTIDA ER VÅRMULIGHETENE
ER NÅ
4.1 For å virkeliggjøre visjonen ønsker vi å
overføre til barna
og
bidra til å gi dem
-
positive holdninger
omsorg, anerkjennelse og
mulighet for medvirkning
Gi dem rikelig
anledning til
-
lek og fysisk aktivitet
naturopplevelser
skapende aktiviteter
å delta i daglige gjøremål
Individuelt være med på å
utvikle deres evne
til
-
Sosialt gi barna mulighet
til
-
nysgjerrighet
kreativitet
selvstendighet
forstå og å uttrykke humor
å snakke og kommunisere
å føle og gi uttrykk for følelser
å tenke og gi uttrykk for
tanker
å være deltakere og oppleve
tilhørighet i barnehagen og i
barnegruppa
å vise omsorg for hverandre
å utvikle vennskap og humor
å glede seg sammen og
dele opplevelser
å være nyttige sammen
å eie ting sammen
5
Årsplan Vallset barnehage 2015-2016
5.
Lek
”Lek i seg selv er et normalt behov hos barn, og leken, hvis den blir gitt de rette vilkår, gjør
barns liv rikere, mer fylt av glede og derfor bedre å leve.” (Eva Balke)
"Barnehageloven" og "Rammeplan for barnehagen" slår fast at leken skal ha en framtredende
plass i barns liv i barnehagen. Lek er viktig for vennskap, og gjennom vennskap legges
grunnlaget for barns trivsel i barnehagen. I lek og samhandling legges også grunnlaget for
læring og sosiale kompetanse. Personalet i barnehagen har en viktig rolle som observatører og
veiledere for å hindre utestenging og maktkamp i leken. Jfr. Handlingsplan mot mobbing.
Barnet har en indre drivkraft og en spontan trang til å leke helt fra fødselen av. Lek er
lystbetont og lærerikt, og god lek gir barnet mestringsfølelse og sjøltillit. Barn leker av lyst,
leken er oppslukende, og barn i lek har ofte ingen opplevelse av tid og sted. Den utvikler
fantasi, språk og evnen til å samhandle med andre.
Leken starter allerede da barnet er noen uker gammelt med imitasjon, herming og øyekontakt
med omsorgspersonene. Borte, titt deg – lek, kaste leker på gulvet slik at de voksne må ta det
opp, og lek med kroppen. Denne nærheten og samhandlingen mellom barn og omsorgsperson
de første leveårene er veldig viktig for barns videre utvikling. De yngste barna er også opptatt
av jevnaldrende, og viser tydelig glede over å være sammen med andre barn. De begynner å
imitere hverandre, som for eksempel å løpe etter hverandre, le av samme ting og bytte leker.
Leken blir stadig mer komplisert, og utvikler seg gradvis etter hvert som barnet vokser og
modnes.
Stein Erik Ulvund, professor i pedagogikk ved Universitetet i Oslo, deler leken inn i fire ulike
typer lek som ofte kan gå over i hverandre.
1. Øvelseslek fra 2-3 års alder (for eksempel å øve på å løpe, sykle, klatre)
2. Konstruksjonslek fra 2 års alder (bygge, forme)
3. Symbollek fra 2-3 års alder, men mest dominerende i 5-6 års alder (latesom-lek, rollelek)
4. Regelstyrt lek fra 3-4 års alder (lek med faste regler som for eksempel spill og gjemsel).
Med dette utgangspunktet vil vi i Vallset barnehage legge til rette for god og variert lek
gjennom aktivt og engasjert personale, tid, areal og materiell nok til at leken kan få gode
vilkår. Lek kan stagnere uten nye impulser. Derfor er det viktig at barnehagen gir næring til
lek gjennom aktuelle tema, opplevelser, litteratur, sang/musikk, drama og forming noe vi også
har lagt vekt på i vårt pedagogiske opplegg.
6
Årsplan Vallset barnehage 2015-2016
6.
Satsingsområder / hovedemner 2015/16
”Barnehagen skal styrke barns læring i formelle og uformelle læringssituasjoner.
De formelle situasjonene er planlagt og ledet av personalet.
Uformelle læringssituasjoner er nærmere knyttet til hverdagsaktiviteter,
og her- og nå-situasjoner, i lek, oppdragelse og annen samhandling.
Det er ikke hensiktsmessig å trekke et klart skille mellom formelle
og uformelle læringssituasjoner. Begge har en pedagogisk hensikt.
De sju fagområdene må knyttes til både formelle og uformelle læringssituasjoner”.
(Rammeplanen s. 33.)
Månedsplaner
og månedsbrev
informerer om
detaljer i det
pedagogiske
arbeidet!
Tilsendt via
Hypernet.
6.1 Antall, rom og form
Matematikk er et satsningsområde i vår skolekrets. Alle barnehager, barneskoler og
ungdomsskolen deltar med samme intensjon; å styrke matematikkfaget. I barnehagens
rammeplan omtales matematikk som ”Antall, rom og form”. Telling, sortering, forming,
konstruksjonslek, spill, bøker, plassering, avstand, matlaging, borddekking, lek med sand og
vann, eventyr, dramaaktiviteter, tur i skogen, sanger, rim og regler kan alt sammen være
matematikk!
I år vil vi jobbe med følgende emner innenfor matematikkfaget både i lek, og i strukturerte
læringssituasjoner:
 Klassifisering og ordning
 Begynnende tallforståelse
 Plassering, form(geometri)
 Måling
6.2 Kommunikasjon, språk og tekst
Kommunikasjon, språk og tekst er et av fagområdene i barnehagens rammeplan, og dette er
et satsningsområde i Vallset barnehage. Barnehagen skal formidle verdier og kultur, gi rom
for barns egen kulturskaping og bidra til at alle barn får oppleve glede og mestring i et sosialt
og kulturelt fellesskap. (Barnehageloven § 2 Barnehagens innhold, 4. ledd).
Tidlig og god språkstimulering er en viktig del av barnehagens innhold. Kommunikasjon
foregår i et vekselspill mellom å motta og tolke et budskap, og selv være avsender av et
budskap. Både den nonverbale og den verbale kommunikasjonen er viktig for å utvikle et godt
muntlig språk. Å få varierte og rike erfaringer er avgjørende for å forstå begreper. Å samtale
om opplevelser, tanker og følelser er nødvendig for utvikling av et rikt språk. Tekst omfatter
både skriftlige og muntlige fortellinger, poesi, dikt, rim, regler og sanger. Viktige sider ved
kulturoverføringen er knyttet til kommunikasjon, språk og tekst.
Gjennom arbeid med kommunikasjon, språk og tekst skal barnehagen bidra til at
barna:
Lytter, observerer og gir respons i gjensidig samhandling med barn og voksne. Videreutvikler
sin begrepsforståelse og bruker et variert ordforråd. Bruker sitt språk for å uttrykke følelser,
ønsker og erfaringer, til å løse konflikter og å skape positive relasjoner i lek og annet samvær.
7
Årsplan Vallset barnehage 2015-2016
Får et positivt forhold til tekst og bilde som kilde til estetiske opplevelser og kunnskaper,
samtaler, og som inspirasjon til fabulering og nyskaping.
Lytter til lyder og rytme i språket og blir fortrolige med symboler som tallsiffer og bokstaver.
Blir kjent med bøker, sanger, bilder, media m.m.
For å arbeide i retning av disse målene må personalet blant annet:
Være seg bevisst sin forbildefunksjon for hvordan en lytter, gir konstruktiv respons og bruker
kroppsspråk, talespråk og tekst.
Fremme tillit mellom barn, og mellom barn og voksne, slik at barn føler glede ved å
kommunisere og trygghet til å benytte ulike språk- og tekstformer i hverdagen.
6.3
Dokumentasjon og vurdering
Styrer har overordnet ansvar for at den pedagogiske virksomheten vurderes på en planlagt,
systematisk og åpen måte. Pedagogisk leder på avdelingen har sammen med personalet i
oppgave å sørge for at vurderingen blir gjennomført i henhold til planen. Barna skal få
mulighet til å delta i vurderingsarbeidet. Vurderingen hjelper personalet i den videre
planleggingen, og sikrer at utviklingen av barnehagen skjer på en bevisst måte.
Vurdering foregår på ukentlige avdelingsmøter, fortløpende i det daglige arbeidet sammen
med barna og i forbindelse med satsingsområder og emner vi har jobber med, både underveis
og i etterkant.
Dere foreldre vil også få anledning delta i vurderingen gjennom foreldresamtaler,
foreldremøter og brukerundersøkelser. Kommunen gjennomfører brukerundersøkelse i
barnehagene annet hvert år, neste er tidlig på året i 2016.
6.4
Sosial kompetanse og vennskap
Sosial kompetanse handler om å kommunisere og samhandle positivt med andre mennesker i
ulike situasjoner, og er ferdigheter som naturlig inngår i en helhet i barnets samspill. Disse
ferdighetene kan for eksempel være empati og selvfølelse. I barnehagen videreutvikler barnet
denne kompetansen i disse relasjonene, og den er sentral for at barnet skal bli verdsatt som
venn og likeverdig deltaker i dette fellesskapet.
Å etablere og opprettholde vennskap er viktig i sosialiseringsprosessen. Vi voksne i
barnehagen, sammen med foreldre/foresatte, ønsker å være trygge støttespillere for barna i
denne prosessen. Vi vil legge til rette for gode og varierte samspillsituasjoner i hverdagen –
både i lek og andre gjøremål, slik at de kan oppleve gleden ved å ta initiativ til og
opprettholde vennskap. Sosial tilhørighet skaper trygghet, og er grunnleggende for barnets
læring. Venner gjør barn mer robuste. Venner er en slags "vaksinasjon" for å takle stress og
motgang. Vårt mål er at alle barna skal ha minst én venn.
8
Årsplan Vallset barnehage 2015-2016
7.
Grupper
Vi har organisert barna i grupper etter alder på tvers av avdelingene en dag pr. uke.
Gruppene har følgende navn.
Treåringene: Stjernegruppa
Fireåringene: Månegruppa
Femåringene: Solgruppa
7.1
Solgruppa
Vi har et eget opplegg for de barna som har siste året sitt i barnehagen. De starter med egen
gruppe en gang i uka fra uke 36. Barna kommer fra avdelingene Blåveisen og Kvitveisen.
Innholdet vil bygge på ”Fra elle melle til ABC”, som er en handlingsplan for «hva
barnehagebarn i Stange skal ha med seg av grunnleggende kompetanse for best mulig å kunne
tilegne seg kunnskap, ferdigheter og holdninger når de starter på 1.trinn».
Planen kan du lese på www.stange.kommune.no
På høsten vil vi legge vekt på å skape samhold i gruppa, og å øve på basisferdigheter som er
viktige å ha med seg fra barnehagen, som for eksempel å kunne vente på tur, dele med andre,
lytte til andre, stemmebruk, fortelle om egne opplevelser, lytte til bøker, øve rim, regler og
sanger. Leken er også viktig, barn lærer mye gjennom opplevelser og lek!
Etter hvert vil vi legge mer vekt på lese–og skriveforberedende aktiviteter, bl.a. gjenkjenning
av eget navn (i skrift), blyantgrep, telling og grunnleggende begreper om rom, form og tid.
Praktiske ferdigheter som påkledning, ta vare på egne ting og ordne seg på do, renslighet blir
også en del av opplegget. Alle disse ferdighetene legges det også vekt på gjennom hele året på
de enkelte avdelingene
Utover våren vil det bli mer samarbeid med skolen. Gruppa vil besøke skolen og SFO, leke på
skolens/ SFOs uteområde og gjøre seg kjent med det fysiske miljøet på skolen. Vi vil ha
samarbeid med rektor, sfoleder, 1.trinn og 4. trinn (skolevennklasse) angående overgangen til
skolen. Vi blir også invitert til enkelte av skolens arrangement i gymsalen der trinnene
underholder. Alt dette gjør vi for å skape en best mulig overgang fra barnehage til skole, og
for at barna skal bli ”ferdige” med barnehagen og klare for nye utfordringer i et nytt miljø.
Faste begivenheter
Aktiviteter
2015
Planleggingsdager
Foreldremøte
Foreldremøte førskole
Brannvernuke, prøve å få besøk av
brannbil
Friluftsuka
Høstsuppefest foreldre og søsken
Høstferie
Fotografering
Fremtida er nå
Luciaopptog til Bo og service
senteret- solgruppa
Grøtfest
Dato
12,13,14/8, 20/11 og 6.5.16
Tirsdag 22/9
Torsdag 22/10
Uke 38
23/9 – 29/9
Tirsdag 20/10
Uke 41. 5-9/10
Uke 42: Tirs 13./onsd.14.10. kl.9
September - november
Fredag 11.12
Eventuelle endringen /
tilleggsopplysninger
Følge med på det lokale
brannvernets hjemmeside
Skriftlig avtale inngått
Torsdag 17/12
9
Årsplan Vallset barnehage 2015-2016
Juleferie
Vinteraktivitetsuke
2016
Samefolkets dag
Torsdag 24/12 tom 3./01.16
Uke 6 8.-12/2.
3 arbeidsdager i jula
5/2.16
Samefolkets dag er 6/2, men vi
feirer dagen fredag 5/2
Karneval
Vinterferie
Påskefrokost søsken og foreldre
Påskegudstjeneste 4+5 åringer
Påskeferie
Foreldremøte
Ruskendag
Dugnad
Fredag 19/2
Uke 8, 22/2 tom. 26/2
Fredag 18/3
Uke ?
Uke 12. 21/3 tom 28/3
Tirsdag 5.4.
Onsdag 27/4
Torsdag 28/4
Basar
Sommerfest
Fellessamlinger
Gruppedag
Måltidsdager
Avdelingsmøter
8.
Torsdag 9/6
26/8 B , 25/9 HH , 28/10 G, 27/11 K
Adventssamlinger i desember
29/1 B , 24/2 HH , 18/3 G, 27/4 K ,
27/5 B
Torsdag
Mandag, onsdag og fredag
Avhengig av skolen
Vask av leker
Gjelder personalet:
Hestehoven og Gåsongen deltar på
dugnad med en repr. hver
Blåveisen og Kvitveisen ordner
kaffemat
Foreldrearrangement
Kl 10.00
Siste gruppedag 28.4.
Gåsongen og Hestehoven starter
opp 1/9
Mandag HH+BV+KV
Onsdag GO
Informasjon om FAU i Vallset barnehage
Alle foreldre/foresatte som har barn i barnehagen, er medlemmer av foreldrerådet.
Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg (FAU) som fungerer som et styre for foreldrerådet. FAU
står for foreldrenes arbeidsutvalg. I Vallset barnehage velges det fire nye representanter til
FAU hvert år som sitter i styret i to år. Vi forsøker å få to representanter fra hver avdeling i
barnehagen.
Målsettinger for FAU er å:
 Bidra til et godt samarbeid mellom hjem og barnehage.
 Medvirke til at foreldre/foresatte tar aktivt del i arbeidet for å skape et godt miljø og
trivsel.
 Fremme og overbringe fellesinteressene fra foreldre/foresatte til de ansatte i
barnehagen gjennom samarbeidsutvalget (SU).
 Gi tilbud om hyggelige felles opplevelser for å styrke samholdet mellom barn, familier
og personale gjennom foreldrestyrte arrangementer.
Oppgaver som er knyttet til arbeidet i FAU, vil denne gruppen selv informere etter hvert.
10
Årsplan Vallset barnehage 2015-2016
Viktige datoer fra FAU er:
19. og 20.sept 2015 Bli-kjent-dager – se oppslag på avdelingene
13.des 2015
Juletrefest på Folkets Hus kl 1500-1700
10.april 2016
Basar på Folkets hus kl. 1400-1700
9.
Barnas navn og fødselsår
9.1.
Gåsongen
Barn født 2014
Ingrid Linneberg Maagaard
Gaute Viken Olafsen
Hermine Fjestad
Ivar Hellene
Hestehoven
Barn født 2014
Ida Stadshaug Pettersen
Barn født 2013
Elvira Settevik Andrå
Peder Grønberg
Pia Korsbakken
Maja Syverstuen Tronsrud
Audun Jacobsen Sjøenden
9.2
Barn født 2013
Siri Mæhlum Hylland
Robin Holmen Maagaard
Amelia Granli Lien
Minde Oline Berget
Oda Therese Vestlund
Endre Snekkerhaugen
Oline Fjærgård Midtbruget
Barn født 2012
Magnus Endre Stenhaug
Gine Sofie Stefferud Holter
Ingrid Settevik Engen
Martin Stadshaug Pettersen
Johan Syver Lien Lundby
Synne Engen Eriksfallet
Maia Eline Lundsbakken
Lien
Signe Bryhni
9.3
Blåveisen
Barn født 2012
Sebastian Settevik Andrå
Mattis Syverstuen Tronsrud
Barn født 2011
Håkon André Fagerhaug
Oda Hellene
Sigurd Viken Olafsen
Pernille Korsbakken
Olivia Fjestad
Martinus Restad- Amundrud
Elida Oftedal Huset
Ine Therese Thorsteinsen
Helgesen
Alva Maagaard Skjønsberg
Gabriel
Barn født 2010
Adrian Eriksfallet
Hille Benedicte
Stenseth -Ringstad
Tille Kristian
Lundsbakken Norstad
Vetle Nordengen Stråbø
Tuva Engen Eriksfallet
Mina Christine Fagerhaug
Julie Langrusten Bråten
11
Årsplan Vallset barnehage 2015-2016
9.4
Kvitveisen
Barn født 2012
Kirsti Linneberg Maagaard
Håvard Standerholen
Haakon Skaaraas Hofseth
Barn født 2011
Maria Bakstad Holm
Milla Sofie Lundsbakken
Lien
Ågot Fjærgård Midtbruget
Isabella Aurora Olafsen
Patrick Roset Kristiansen
Barn født 2010
Audun Fjærgård Midtbruget
Aagot Linneberg Maagaard
Marie Skjellet Lundsbakken
Adrian Snekkerhaugen
Ola Rognstad
Raymond Junior Lien
Thea Sofie Thorsteinsen
Helgesen
Jørn Ola Vestlund
Finn Tobias Østli
Didrik Langseth
Thomas Wenseth Vestlund
10.
Barnehagens personale
Styrer har hovedansvaret for å lede barnehagens personale, og for at barnehagens pedagogiske
arbeid blir planlagt og gjennomført etter gjeldende lover, forskrifter og kommunale planer.
Styrer er også delegert deler av arbeidsgiveransvaret. Pedagogisk leder har ansvar for å
planlegge, og å lede det pedagogiske arbeidet på sin avdeling. Hun har ansvar for
foreldresamarbeidet, inkludert foreldresamtaler og er leder for sitt personale. Styrer og
pedagogiske ledere utgjør barnehagens lederteam, og har jevnlige ledermøter. Fagarbeidere
og assistenter har medansvar for å planlegge, og å gjennomføre det pedagogiske arbeidet, og
for foreldresamarbeidet. Avdelingene har ukentlige planleggingsmøter.
Det er ikke til å unngå at vi må bruke vikarer fra tid til annen. Noen ganger over lengre tid,
andre ganger for en dag eller to. Noen har mye erfaring fra arbeid i barnehage, noen er helt
ferske. Vi må vanligvis ansette og lære opp nye vikarer hver høst. Noen av de vikarene vi har
brukt er studenter som har hatt et friår. Når vi har en ny vikar som er ukjent for dere, setter vi
opp lapp i garderoben med navn på vikaren, og for hvem vedkommende er vikar. Det er fint
om dere har forståelse for at en ny vikar trenger tid til å bli kjent på avdelingen, med dere,
barna og rutinene.
På de neste sidene finner dere en oversikt over hvem som jobber hvor kommende
barnehageår. (Med forbehold om endringer underveis i året).
12
Årsplan Vallset barnehage 2015-2016
Kvitveisen:
Mob: 95 13 65 46
Torill Nøkleholm
Pedagogisk leder 80%
Jill Johansen
Pedagogisk leder 20%
Liv M Lunder
Fagarbeider 100%
Vibeke Johansen
Assistent 50%
Torhild Bjørnsen
Assistent 50%
Blåveisen:
Mob: 95 14 69 90
Lene Prestaasen
Pedagogisk leder 60%
Jill Johansen
Pedagogisk leder 40%
Heidi slutter
31.oktober, ny
kommer så fort
som mulig.
Tove E Rasmussen
Fagarbeider 100%
Torhild Bjørnsen
Assistent 30%
Assistent 70%
13
Årsplan Vallset barnehage 2015-2016
Gåsongen:
Mob: 95 16 75 58
Mette Stensrud
Pedagogisk leder 100%
Hege Østli
Førskolelærer 20%
Mona Rosnæss
Fagarbeider 80%
Line Karstensen
Fagarbeider 100%
Amanda Dammen
Lærling 100%
Hestehoven:
Mob: 97 56 33 57
Eileen Bjørnsen
Pedagogisk leder 100%
Marianne Lundby
Assistent 80%
Hege Østli
Førskolelærer 2 80%
Bjørn Evensen
Assistent 100%
Benthe Evenrud
Støtteassistent 70%
Sirirat Stensby
Assistent 70%
Øvrig personale:
Gunn-Elin Engen
Styrer 100%
Solveig Hansen
Renholder
Joe Melbye
Vaktmester
14
www.stange.no
Tlf: 62 56 20 00
E-post: [email protected]
Adr: postboks 214, 2336 Stange

Similar documents