Avlusing og dødelighet

Comments

Transcription

Avlusing og dødelighet
Status Lus og AGD Midt-Norge Sør
Avlusing og dødelighet
Fosenseminaret 25.11.2015
Lene-Catrin Ervik
Havbrukstjenesten AS
Tjenester
Teknisk
Miljø
Fiskehelse
Kvalitet
Undervisning
Lokalitetsundersøkelse
Olex, oppmåling
bunn
Fiskehelsekontroll
Revisjoner
Fiskevelferdskurs
Anleggssertifikat
Plassering og
design
Diagnostikk
- Leverandør
Legemiddelhandtering
Bølgeberegning
Strøm og
bølgemåling
Lusebekjempelse
- Global Gap, andre
standarder
Kjemikaliehandtering
Prosjektledelse
MOM-B prøvetaking
Koordinering av
fiskehelsearbeid
Sertifisering
Hygienekurs
Fortøyningsanalyser
MOM-C prøvetaking
Hygieneinspeksjoner
båt, slakteri
Konsulentoppdrag
hygiene
Lusetellingskurs
Kurs og undervisning
Strandsoneovervåki
ng
Kurs og undervisning
Videreutdanning
Konsulentoppdrag
Støymåling
Konsulentoppdrag
Undervisning NVH
Anleggsdesign i 3D
CTD /
Vannprøvetaking
FOU-deltakelse
Kurs og
undervisning
Rådgivning
Konsulentoppdrag
Følsomhetstester
Organisering av lusekontroll
Arbeidsgruppe lakselus sub-region
Nordmøre og Sør-Trøndelag (2009)
– Beslutningstager fra alle aktører
– Representant fra alle fiskehelsetjenester
– Fysiske møter og korrespondanse
• Fiskehelsegruppe
– Faglig veileder for arbeidsgruppen i
fiskehelsefaglige spørsmål
Sonesamarbeid – fordelt på 130 lokaliteter
Status AGD Midt-Norge Sør
Overvåking 2015
•
•
•
Test 1 x pr. mnd ev. hver 14 dag etter
første påvisning så langt i år
Fortløpende innmelding av positive
resultater
Info sendes ut via ukesrapport lus
Ressurskrevende oppfølging!
Foto: Kristine Marie Hestetun
Foto: Siri Ørstavik
Behandlinger og førstegangs
påvisning AGD Midt-Norge Sør
AGD påvisninger og behandlinger
2014 - Påvisninger (ant)
2014 - Behandlinger (ant)
2015 - Påvisninger (ant)
2015 - Behandlinger (ant)
2013 - Påvisninger (ant)
2013 - Behandlinger (ant)
8
7
6
5
4
3
2
1
0
42 45 46 48 16 18 21 25 28 29 30 31 39 41 35 37 39 40 43 44 45 46 47 48 49 50 18 23 28 30 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 41 43 45 47 48 51
Fosen
Nordmøre
Sør-Fosen
Behandlinger mot AGD
• 2013: 0
• 2014: 15:
– Ferskvann og H2O2
– Utfordringer med tilgang på H2O2, kom sent i gang på enkelte behandlinger
• 2015: 6 så langt – enkeltmerder vurderes fortløpende
– H2O2
– Kapasitet generelt og FV spesielt begrenset pga. lusesituasjonen
– En lokalitet med betydelig klinikk før behandling og påflølgende dødelighet
• Vanskelig avveining: Is i magen eller føre var?
Generell oppsummering 2015 så langt
•
•
•
•
•
•
Tidligere påvisninger, men også høyere fokus
Utviklingen går rolig frem mot slutten av september
Rask utvikling i oktober – første halvdel av november
Stagnerer noe nå fremover
Noen lokaliteter valgte å behandle tidlig – disse har enkeltmerder som
vurderes på nytt.
Forventer nedgang, men må følge utvikling nøye fortsatt der det er klinikk
Status Lus
Utvikling lus 2013-2015
Midt-Norge sør (Nordmøre og Sør-Trøndelag)
Antall lus totalt per uke 2013-2015
14,0
2,50
10,0
2,00
8,0
1,50
6,0
1,00
2,0
0,50
Midt-Norge
Midt-Norge
Midt-Norge
Midt-Norge
Midt-Norge
Midt-Norge
Midt-Norge
Midt-Norge
Midt-Norge
Midt-Norge
Midt-Norge
Midt-Norge
2015
Midt-Norge
Midt-Norge
Midt-Norge
Midt-Norge
Midt-Norge
Midt-Norge
Midt-Norge
Midt-Norge
Midt-Norge
Midt-Norge
Midt-Norge
Temperatur
Lus fastsittende
Midt-Norge
Midt-Norge
Midt-Norge
Midt-Norge
Arbeidsgruppe havbruk Nordmøre og Sør-Trøndelag.
Midt-Norge
Midt-Norge
Midt-Norge
Midt-Norge
Midt-Norge
Midt-Norge
Midt-Norge
Midt-Norge
Midt-Norge
Midt-Norge
Midt-Norge
Midt-Norge
Midt-Norge
Midt-Norge
Midt-Norge
Midt-Norge
Midt-Norge
Midt-Norge
Midt-Norge
Midt-Norge
Midt-Norge
Midt-Norge
Midt-Norge
Midt-Norge
Midt-Norge
Midt-Norge
Midt-Norge
Midt-Norge
Midt-Norge
Midt-Norge
Midt-Norge
Midt-Norge
Midt-Norge
Midt-Norge
Midt-Norge
Midt-Norge
Midt-Norge
Midt-Norge
Midt-Norge
Midt-Norge
Midt-Norge
Midt-Norge
Midt-Norge
Midt-Norge
Midt-Norge
Midt-Norge
7
7
Lus bevegelige
Midt-Norge
Midt-Norge
7
Midt-Norge
5
5
5
Lus voksne hunner
3
3
3
2014
9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47
9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 1
9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 1
1
2013
0,0
0,00
16,0
3,00
12,0
4,0
Lusenivå gjennom 2015…
Lusenivå uke 8 - 2015
Bevegelig
Voksen ho
Fastsittende
4,50
4,00
3,50
3,00
2,50
2,00
1,50
1,00
0,50
0,00
Gjenomsnitt pr. fisk
Gjenomsnitt pr. fisk
Voksen ho
Lusenivå snitt uke 22
Lusenivå uke 46 - 2015
Fastsittende
Voksen ho
Gjenomsnitt pr. fisk
Gjenomsnitt pr. fisk
4,50
4,00
3,50
3,00
2,50
2,00
1,50
1,00
0,50
0,00
Bevegelig
Fastsittende
4,50
4,00
3,50
3,00
2,50
2,00
1,50
1,00
0,50
0,00
Lusenivå uke 40 - 2015
Voksen ho
Bevegelig
4,50
4,00
3,50
3,00
2,50
2,00
1,50
1,00
0,50
0,00
Bevegelig
Fastsittende
Betydningen av temperatur
gjennom vinteren?
Midt-Norge Sør Temperatur 2009-2015
16,0
14,0
12,0
10,0
8,0
6,0
4,0
2,0
0,0
41
33
25
17
9
1
45
37
29
21
13
5
49
41
33
25
17
9
1
45
37
29
21
13
5
49
41
33
25
17
9
1
45
37
29
21
13
5
50
42
34
26
18
10
2
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Betydningen av
generasjonsfordeling og biomasse
•
Ref. Peder A. Jansen
Hva er status på Trønder/Møre-lusa?
Følsomhetstester….
Prinsipper i tiltaks – og medikamentplan 2015: Vurdering av
medikamentene
Medikamenter
Kitinsyntesehemmere
Status
Generelt om bruk
Følsom
Benyttes iht.
risikovurdering miljø
Emamektin
Nedsatt følsomhet,
ikke lengre effekt mot
km lus
Fortrinnsvis 1, maks 2
behandlinger pr.
generasjon/lokalitet
Pyretroider
Nedsatt følsomhet /
resistens
Benyttes ikke alene
Organofosfater
Nedsatt følsomhet /
resistens
Benyttes ikke alene
H2O2
Nedsatt følsomhetfallende effekt i merd
og båt
Fortrinnsvis i båt
Pyr+Org
Nedsatt følsomhet /
resistens
Bruk vurderes
områdevis
H2O2+Org
Aqui S
Kommentarer optimal bruk
Øvrige begrensinger
• Ved definerte påslag
I kombinasjon med andre tiltak som tar
voksen lus
Miljø. Sesong. Effekt skallskifte kun i
behandlingsperioden. Ikke
dokumentert effekt på lave T / må
treffe skallskifte
• Som påslagshemmer
I kombinasjon med andre tiltak som tar
voksen lus
• Siste erfaringer tyder på best effekt på
mindre fisk, og ren påslagshemmende effekt
på større fisk
500 dgr. ved off-label bruk som nå
er praksis for å sikre effekt
•
•
Bruker opp i 0,4 – 0,5 ppm dose - men obs. mht.
sikkerhet
En del risiko ved merdbehandling
spesielt på høsten. Volum ikke
tilstrekkelig kjent i merd
Brukes sammen med andre alternativer, dose
Ikke effekt på fastsittende stadier
0,2 ppm
• Usikker / ikke dokumentert effekt fastsittende
lus
• Mulig påslag av bevegelige stadier som ikke Raske påslag i etterkant ved høye
blir drept eller florerer i vannmassene der lus
lusenivå
ikke samles opp
En del risiko ved merdbehandlinger
Utdoseringssystemet bør sikre god innblanding
Nedsatt følsomhet men Kun i båt. Nærmere
•
bedre effekt enn H2O2 vurdering rundt metoden
alene
er nødvendig
Organofosfater brytes ned av H2O2 og må
ha virketid først
• Sikkerhet må vurderes
•
En del risiko ved merdbehandling
spesielt på høsten. Volum ikke
tilstrekkelig kjent i merd
Ny metode, en del ukjente faktorer.
Ingen av midlene tar fastsittende
stadier
Benyttes sammen med andre metoder som sedasjon. Kan ha en effekt på
behandlingsresultat – ikke dokumentert
21
Prinsipper i tiltaks – og medikamentplan 2015:
Vurdering av ikke-medikamentelle metoder
Type metode
Status
Rensefisk
I bruk av alle
Skamik*
I bruk hos enkelte aktører
Flatsetsund*
Termolicer
Generelle kommentarer
Anbefalt bruk
Leppefisk prioriteres 2. år i sjø på høstfisk før vårfisk ved begrenset
tilgang. Rognkjeks kan brukes på alle utsett.
Under utprøving, erfaringsgrunnlag er begrenset. Skamik er mest prøvd
og dokumentert, Flatsetsund og Termolicer er ikke eller lite prøvd i
regionen.
Kapasitetskrevende.
Utfordrende operasjonsmessig.
Ikke i bruk i regionen – i bestilling
God effekt ved riktig bruk.
Risikovurdering: Årstid, størrelse fisk, erfaring osv. Generelt høyere risiko
ved håndtering på lave temperaturer, vær spesielt obs i perioden januar mai
I bestilling/ delvis i bruk
Ferskvann
I bruk hos enkelte aktører
Luseskjørt
Andre påslagshemmende
metoder
I bruk på enkelte lokaliteter
Lite i bruk
Tidskrevende,
Forutsatt at håndteringen er godt ivaretatt er det pt. ingen uttalte
kapasitetskrevende. Tar opp
forbehold ifht. størrelse på fisk. Temperatur på høsten kan være en risiko
brønnbåtkapasitet. God effekt.
mht. vannkvalitet og styring av vannparametre
Ser lovende ut mht. fiskevelferd
Anbefales brukt på generelt grunnlag – etter nærmere vurderinger
Anbefales bruk på generelt grunnlag
*Mekaniske metoder likestilles ifht. preferanser og kapasitet. Anbefaler å sedere fisken med Aqui S eller tilsvarende.
23
Oppsummering våravlusing 2015
Pyr/Sal
Rensefisk
Slåttøya
100
Seiskjæret
Medikament og effekt våravlusing 2015 - FOSEN
90
80
70
60
50
40
30
20
10
Fosen N V14
Skjørafj. H14
Åfjord V14
Bjugn BL
Tristeinen
Rundklumpen
Tranøya
Persflua
Krabbholmen 1 og 2
Sandøya 3
Hosøyan
Gjessingen
Farmansøya
0
Tristen H14
Andre tiltak
Begrense spredning av lus
Ventemerd
Transport
Slaktekapasitet
Brønnbåtkapasitet
…Klarer vi oss med ikke-medikamentell behandling og økt kapasitet?
Nye medikamenter?
Tiltak
Nye medikamenter?
MÅ AVKLARE FORNUFTIG BRUK FØR DET SLIPPES PÅ
MARKEDET!
MÅ INN I EN MEDIKAMENTPLAN – LEVERANDØR
OG
FISKEHELSEPERSONELL MÅ TA ANSVAR
SAMMEN!
Avlusing og dødelighet
Fosenseminaret 25.11.2015
Lene-Catrin Ervik
Antall behandlinger fordelt på metode
Antall registrerte behandlinger Midt-Norge Sør
400
350
300
250
200
150
100
50
0
2013
Pyretroider
Pyr+Org
2014
H2O2
H2O2+Org
Slice
Kitinhemmere
2015
Mekaniske metoder
Ferskvann
Annet
Risikovurdering før behandling
• Valg av metode
– Effekt
– Fiskevelferd
– Kost/nytte
• Kan en ha både god
effekt og ivareta god
fiskevelferd i dag?
Hva er «normal» dødelighet?
• Avhenger av omstendigheter rundt
–
–
–
•
Normal dødelighet = ingen ekstra dødelighet utover grunntap i vanlig
produksjon
–
–
–
•
Er fiske frisk?
Skal den håndteres til tross for risikofaktorer som taler mot?
….
Det ER mulig
Vi HAR mange eksempler
0 – 0,2 % tap
Tradisjonelt, kategorisering av dødelighet
–
–
Opp til 0,5 % tap; Moderat/akseptabel. Vurderer oppfølging
Over 0,5 % tap: Høy – grunnlag for oppfølging
Dødelighet relatert til avlusing 1
• Sesongbasert risiko 1
– «Tradisjonelt» høstperioden i skjørt/presenning
•
•
•
•
•
•
•
Årstid – sensommer/høst
Daglengde
Tilgjengelig oksygen
Temperatur
Rask vekst / oksygenforbruk
Usikkerhet volum/dose
Til dels ukjent helsestatus?
– Mye gjelleproblematikk den senere tid; både endring i reell status og økt fokus?
• Underliggende sykdom; PD, HSMB, gjellelidelser, CMS
• Metodikk: Utdosering, opplining, nedlining, slipp, sultetid
• Konklusjon: Uavklart / Forgiftning?
Dødelighet relatert til avlusing 2
• Sesongbasert risiko 2
– «Tradisjonelt» knyttet til håndtering i brønnbåt
•
•
•
•
•
Årstid – vinter/vår
Temperatur
Underliggende sykdom; PD, HSMB, gjellelidelser, CMS
Sultetid
Håndtering: Opplining, trenging, antall kast, kulerekke, oksygen i
orkast, hviletid i båt før (og etter) behandling
• Mekaniske skader
– H2O2 under våravlusing
– Avlusing sammen med sortering på lave/synkende temperaturer
• Konklusjon: Håndtering?
Dødelighet relatert til avlusing 3
• Ny dimensjon: H2O2 i merd
– Effektivt
– Nøye oppfølging: Titrering av dose, bestemmelse av volum i presenning
– Vurdering av helsepersonell for hver merd til et vellykket regimer er
oppnådd
– Justering av dose/holdetid
– Evaluering av effekt og dødelighet umiddelbart
– ROV
• På mange måter en suksess, men…
– Til dels mange tilfeller med høy dødelighet – ikke like sesongbasert
– Til dels uforutsigbart og uforklarlig
• Konklusjon: ???
Dødelighet relatert til avlusing 4
• Nye varianter…
–
–
–
–
Kombinasjon av midler
Varianter av doser og holdetider
Båter med ulike egenskaper
…
• Konklusjon: ???
Dødelighet relatert til
avlusing 3, H2O2 i merd:
Hva skjer med fisken?
• Forgiftning?
• Trykker mot bunn under behandling
og ved slipp?
• Synker sakte mot bunn av not ved
endt behandling – klemmes i hjel?
• Akutt reaksjon vs. dødelighet dagen
etter
Merdbehandling etter slipp av presenning
Hvilke faktorer spiller inn og påvirker
resultat under og etter behandling?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Helsestatus
Biomasse
Størrelse
Volum (titrering - beregning)
Tetthet i presenning
Type presenning
Dose / holdetid
Mengde H202
Metodikk utdosering
Fortynning av H2O2
Fordleing i merd
Total lukketid presenning
•
•
•
•
Temperatur
Oksygen
Siktedyp
Algeforekomst /
oppblomstring
• Giftige og ikke giftige
alger
• Rene nøter
• Menneskelige faktorer
– Bemanning, erfaring,
kompetanse
– Motivasjon, ledelse
– Sjekk av teknisk utstyr
– Kontroll
Innsamling av data fra hver merd
EVALUERING: Avlusing med hydrogenperoksid i merd
Lokalitet
Generasjon
Reseptutsteder
DATO
MERD
STR.
Merd
Temp
SNITTBIO-MASSE
VEKT
(kg)
(g)
Antall fisk
Temp.
Reseptnr.
Båt/lev.
SULTEDØGN
OPPLINING:
Bestilt
H2O2
Sikt
Driftsleder
Type
presenning
Oksygen (% / mg/L) VOLUM DOSE
HovedMål, ppm
Råvann Max
dose
Brukt
H2O2
Algesjekk
(j/n)
Oppnådd,
ppm
FORBRUK HOLDEH2O2
TID
Total tid
lukket
pres.
DØDELIGHET (#)
1 døgn
1 uke
UTFYLLENDE KOMMENTARER - VIKTIG!!
OMRØRING- beskriv hvordan det er utført (hele veien,
frem til start, ikke brukt)?
OKSYGEN: beskriv hva som er gjort, slått av underveis,
oksygenert i etterkant?
NEDLINING: Beskriv utførelse - alt i ett, bunn holdt igjen,
annet?
LUSETELLING før
DATO
1. LUSETELLING rett etter beh.
2. LUSETELLING
EFFEKT 1. telling
EFFEKT 2. telling
Merd
Kom.
Dato
0
Bev
Km
Tid etter
beh.
Bev
Km
Tid etter
beh.
Bev
Km
Bev
Km
Total
Bev
Km
EVALUERING 2. telling
Total
Total effekt
#DIV/0!
Total red. kj. Holus
Total red. bevegelige
Kommentar
#DIV/0!
#DIV/0!
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Meldeplikt (j/n)
Hvis ja, kommenter
Total reduksjon under 90 %, må meldes Mattilsynet.
Dødelighet og sammenhenger….?
Dose / Død
60,0 %
50,0 %
40,0 %
30,0 %
20,0 %
10,0 %
0,0 %
900
1100
1300
1500
1700
1500
1700
1900
Dose / Død
5,0 %
4,0 %
3,0 %
2,0 %
1,0 %
0,0 %
900
1100
1300
Dose ppm
1900
Hva er «normal» dødelighet?
•
Avhenger av omstendigheter rundt
–
–
–
•
Normal dødelighet = ingen ekstra dødelighet utover grunntap i vanlig produksjon
–
–
–
•
Er fiske frisk?
Skal den håndteres til tross for risikofaktorer som taler mot?
….
Det ER mulig
Vi HAR mange eksempler
0 – 0,2 % tap
Tradisjonelt, kategorisering av dødelighet
–
–
Opp til 0,5 % tap; Moderat/akseptabel. Vurderer oppfølging
Over 0,5 % tap: Høy – grunnlag for oppfølging
• Tilpasning av grenser ut fra situasjon
– …xxx: Moderat/akseptabel. Vurderer oppfølging
– …xxx: Høy – grunnlag for oppfølging
Viktig å få kontroll over situasjonen og korrigere kurs!
Hva er situasjonen?
• Noe må gjøres…
Valget mellom to onder: Tiltak med risiko eller
fravær av tiltak med tilhørende konsekvenser
•
•
•
•
Luseforskiften
Dyrevelferdsloven
Plikter som dyrehelsepersonell
Plikter som oppdretter
Felles mål: God produksjon = god
fiskevelferd = lusenivå under kontroll
Tilgjengelige avlusingsmetoder
Rangert ut fra risiko for dødelighet etter siste tids erfaringer
•
•
•
•
•
•
•
•
Rensefisk
Slice
Kitinhemmere
Ferskvann
Andre mekaniske metoder
Pyrethroider
Merd / presenning
Azametifos
Brønnbåt
Hydrogenperoksid
SPØRSMÅL?