Program for Søgne Senterparti 2015 - 2019 Bruk

Comments

Transcription

Program for Søgne Senterparti 2015 - 2019 Bruk
M Sp valg 2015_V Master 02/05 15.06.15 14:31 Side 1
Nærhet og likeverd
Program for Søgne Senterparti 2015 - 2019
Gamlekjerka
Noen av kandidatene
for Senterpartiet ved
kommunevalget 2015
Lunde
Brygga på Try
Høllegada
Bruk stemmeretten din!
M Sp valg 2015_V Master 02/05 15.06.15 14:31 Side 2
Nærhet og likeverd
Forutsetningen for et levende folkestyre er nærhet,
likeverd og korte avstander mellom de som fatter
beslutninger og de som berøres av dem. Senterpartiet
ønsker å styrke de folkevalgtes rolle. Byråkrati og
offentlig forvaltning må begrenses for å unngå at
teknokratisk styring vinner plass på bekostning av
politiske beslutninger.
Forvalteransvar
Søgne senterparti tror på forvalteransvaret,
Ressursene skal høstes på en måte som ikke forringer
mulighetene til framtidige generasjoner. Dette gjelder
syn på naturen, miljøet og økonomien. Kortsiktige
økonomiske hensyn skal vike for det langsiktige
forvalterperspektivet.
Bjarne Bentsen Lieng, nr. 1 på lista
Jørund Try, nr. 2 på lista
Førstekandidatene for Senterpartiet ved kommunevalget 2015
2
M Sp valg 2015_V Master 02/05 15.06.15 14:32 Side 3
Søgne senterparti vil arbeide for:
‹
‹
‹
Vern om dyrket og dyrkbar jord
‹
Kommunale veier holdes i god stand, der flere strekninger bør
oppgraderes
‹
‹
‹
Sikre barnehageplass til alle
‹
‹
‹
Flytting av bygdemuseet til Søgne gamle prestegård
‹
‹
Så lav eiendomsskatt som mulig
‹
‹
‹
‹
‹
‹
Privatisering i offentlig sektor bør begrenses
Tilrettelagt og sikker offentlig skole
Kompetanseheving av helsepersonell og omsorgsarbeidet i
kommunen
Opprettholde miljøstasjonen i Høllen Vest
Frivillige lag og foreninger skal støttes. Det tilrettelegges for idrettog kulturskole
Utgivelse av nærings- og kulturhistorie for Søgne
Kommunens administrasjon og folkevalgte bør vise moderasjon når
det gjelder tjenestereiser i inn- og utland.
Styrke mulighetene for bosetting og styring av boligbygging i hele
kommunen
Allsidig og variert næringsliv
Tilrettelegge for fiskerinæringa både øst og vest i bygda
Reduksjon av urimelig høye gebyrer i byggesaker
God integrering av innvandrere og flyktninger
Nærdemokrati. Strukturen i de politisk valgte organer må ikke bli
snever, slik at bare politiske gjengangere får innflytelse
‹
Ved eventuell kommunesammenslåing foretrekker vi samarbeid med
Sogndalen, eventuelt også med Marnardal
‹
Hurtig igangsetting av ny E39 gjennom bygda
3
M Sp valg 2015_V Master 02/05 15.06.15 14:32 Side 4
Senterpartiets kandidater til
kommunestyrevalget i
Søgne 2015
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
4
Bjarne Bentsen Lieng
Jørund Try
Annette Synnøve Ramsland
Annika Meland Fiskå
Kristian Eikaas Ukkelberg
Leif Gustav Fladestad
Annette Solaas Try
Ole Martin Roland
Alf Gunnar Kylland
Bente Ljosland
Trine Eidstø
Ruben Byberg Olsen
Bjørn Arild Stea
Benedikte Alice Try
Arvid Torbjørn Ramsland
Syvert Øyslebø
Helge Pettersen
Roald Refstie
Erling Eidem
Ole Johan Sverdrup

Similar documents