07 Camilla Bjerkli

Comments

Transcription

07 Camilla Bjerkli
Kan sentralsortering som et
supplement til kildesortering bidra til å
nå målet om 70 % materialgjevinning?
Camilla Louise Bjerkli
1
26 JANUAR 2015
SORTERING PÅ BYGGEPLASS ELLER
SENTRALSORTERING - HVA ER BEST?
Formål
› Nettverk for gjennomføring av Nasjonal Handlingsplan for bygg- og
anleggsavfall (NHP) har som mål at 70 % av det totale BA-avfallet
skal materialgjenvinnes eller gjenbrukes innen utgangen av 2016.
› Utredningen har som mål å anslå hva som kan være realistisk å
oppnå av materialgjenvinning dersom:
› Byggereglene i TEK 10 i større grad skal åpne for en kombinasjon
av kildesortering på byggeplass og sentralsortering av byggavfall.
› Krav til kildesortering gjøres gjeldene også for tiltak med areal
under grensene gitt i TEK 10 § 9-6.
2
26 JANUAR 2015
SORTERING PÅ BYGGEPLASS ELLER
SENTRALSORTERING - HVA ER BEST?
Innhold
› Avfallsstatistikk
› Hva vet vi om avfallsstrømmene i dag?
› Hvilken utsorteringsgrad er mulig å oppnå dersom man åpner for
sentralsortering som et supplement til kildesortering?
› Hvilke utfordringer står vi ovenfor for å kunne øke andelen
utsortert og som går til materialgjenvinning?
› Hva må til for å oppnå 70 % materialgjenvinning av BA-avfallet?
3
26 JANUAR 2015
SORTERING PÅ BYGGEPLASS ELLER
SENTRALSORTERING - HVA ER BEST?
Hva vet vi om avfallsstrømmene i dag?
Totale mengder generert
avfall
Avfall generert med
krav til avfallsplan
Avfall generert uten
krav til avfallsplan
Kildesortert avfall
på byggeplass
Blandet avfall på
byggeplass
Blandet avfall på
byggeplass
Kildesortert avfall
på byggeplass
Levert kildesortert
avfall
Blandet restavfall til
Sentralsortering
Blandet restavfall til
sentralsortering
Levert kildesortert
avfall
Totalt utsortert
4
26 JANUAR 2015
SORTERING PÅ BYGGEPLASS ELLER
SENTRALSORTERING - HVA ER BEST?
?
?
Materialgjenvinning
Blandet restavfall
?
Forbrenning
?
Deponi
SSBs avfallsstatistikk for BA-avfall
Genererte mengder avfall fra nybygging, rehabilitering og
riving (tonn) 2010-2012
2000000
1800000
1600000
1400000
1200000
1000000
800000
600000
400000
200000
0
Byggeaktivitet i alt
Nybygging
2010
5
26 JANUAR 2015
SORTERING PÅ BYGGEPLASS ELLER
SENTRALSORTERING - HVA ER BEST?
Rehabilitering
2011
2012
Riving
SSBs avfallsstatistikk for BA-avfall
Genererte mengder avfall fordelt på fraksjoner fra nybygging,
rehabilitering og riving (tonn), 2012
800 000
700 000
600 000
500 000
400 000
300 000
200 000
100 000
0
Byggeaktivitet i alt
6
26 JANUAR 2015
SORTERING PÅ BYGGEPLASS ELLER
SENTRALSORTERING - HVA ER BEST?
Nybygging
Rehabilitering
Riving
Andel utsortert avfall basert på SSB`s statistikk
%-vis andel utsortert og blandet restavfall av totale mengder avfall generert for nybygg, rehabilitering og riving (SSB, 2012).
Byggeaktivitet i alt
Sum utsortert
Rehabilitering
Riving
1 520 549
475 825
523 186
521 537
371 419
140 173
185 335
45 911
1 891 968
615 998
708 521
567 448
%-vis utsortert
80 %
77 %
74 %
92 %
%-vis blandet restavfall
20 %
23 %
26 %
8%
100 %
100 %
100 %
100 %
Sum blandet restavfall
SUM totalt
SUM totalt
7
Nybygging
26 JANUAR 2015
SORTERING PÅ BYGGEPLASS ELLER
SENTRALSORTERING - HVA ER BEST?
Hvor stor andel av utsortert BA-avfall kan man
anta går til materialgjenvinning i dag?
%-vekt av fraksjoner og antatt sluttbehandling (SSB, 2012)
Byggeaktivitet i alt
8
Nybygging
Rehabilitering
Riving
Materialgjenvinning?
(Papp og papir, plast, glass,
metall og gips)
11
13
13
5
Forbrenning?
(Treavfall, blandet restavfall og
annet avfall)
34
41
41
18
Deponi?
(Tegl, betong og andre tyngre
bygningsmaterialer og asfalt)
Farlig avfall/EE-avfall
SUM
53
2
100
45
1
100
43
3
100
75
2
100
26 JANUAR 2015
SORTERING PÅ BYGGEPLASS ELLER
SENTRALSORTERING - HVA ER BEST?
Hvilken utsorteringsgrad er mulig å oppnå dersom man
åpner for sentralsortering samt at krav til kildesortering
gjøres gjeldene for flere tiltak?
60 % kildesortering og 20 % sentralsortering
60 %
40 %
Totalt
80 %
20 %
Krav til
Uten
Krav til
Uten
avfallsplan avfallsplan
avfallsplan avfallsplan
Kildesortering på
byggeplass
36
8
44
48
4
52
Blandet avfall sendt til
sentralsortering
Utsortering sentralt
Ikke sortert sentralt
Totalt utsortert
24
5
19
41
32
6
26
14
56
11
45
55
32
6
26
54
16
3
13
7
48
10
38
62
70 % kildesortering og 30 % sentralsortering
60 %
40 %
80 %
20 %
Totalt
Krav til
Uten
Krav til
Uten
avfallsplan avfallsplan
avfallsplan avfallsplan
9
26 JANUAR 2015
Totalt
Kildesortering på
byggeplass
Blandet avfall sendt til
sentralsortering
Utsortering sentralt
Ikke sortert sentralt
Totalt utsortert
SORTERING PÅ BYGGEPLASS ELLER
SENTRALSORTERING - HVA ER BEST?
Totalt
42
8
50
56
4
60
18
5
13
47
32
10
22
18
50
15
35
65
24
7
17
63
16
5
11
9
40
12
28
72
Hva er hovedutfordringene ved dagens system?
Rapportering
TEK 10
Rapportering TEK 10
+ sluttbehandling
Materialgjenvinning
Byggeplass
Avfallsmottak
Forbrenning
Deponi
10
26 JANUAR 2015
SORTERING PÅ BYGGEPLASS ELLER
SENTRALSORTERING - HVA ER BEST?
Hva må til for å oppnå 70 % materialgjenvinning av
BA-avfall?
›
Kildesortering på byggeplass gir best utsortering og bør etterstrebes
›
Sentralsortering bør utgjøre et supplement til kildesortering
›
›
Kravet om kildesortering i TEK 10 bør økes
›
›
det bør differensieres mellom nybygg/rehabilitering og riving
En større andel av avfallet som genereres må komme inn under kravet til TEK 10.
›
11
Større andel av restavfallet vil bli utsortert og gå til materialgjenvinning
hvor settes grensen?
›
Eventuell innføring av økonomiske incentiver nedstrøms som kan styre
avfallsstrømmen mot materialgjenvinning?
›
Hovedfokus bør være på de tyngre fraksjonene som betong men også fraksjoner det
er mye av eksempelvis, mineralull og takpapp som det ikke finnes
nedstrømsløsninger for i dag.
26 JANUAR 2015
SORTERING PÅ BYGGEPLASS ELLER
SENTRALSORTERING - HVA ER BEST?