og miljøverndepartementet sitt svar på søknad

Comments

Transcription

og miljøverndepartementet sitt svar på søknad
Fylkesmannen i Troms
v/ Erlend Winje
Postboks 6105
9291 TROMSØ
Deres ref
Vår ref
Dato
14/3238-
14.07.2015
Svar på søknad om bruk av nye virkemidler ved lisensfelling av jerv
Det vises til brev 7. mai 2015 fra prosjektet "Dyr i Drift" v/ Erlend Winje med søknad om
bruk av nye virkemidler ved lisensfelling av jerv.
Dere har søkt om praktisk utprøving av mer effektiv lisensfelling av jerv der man prøver ut
kunstig lys på åte, jervebås med kameraovervåking og bruk av snøscooter i forbindelse med
tilsyn.
Klima- og miljødepartementet ser det som positivt at dere og flere andre rundt om i
landet har tatt initiativ til å prøve ut flere virkemidler for å se om det kan gjøre
lisensfelling av jerv mer effektivt.
Departementet gir med dette tillatelse til å igangsette en prøveordning med virkning fra
10. september 2015. Det er stilt vilkår for gjennomføringen av prosjektet.
Prøveordningen har en varighet på 3 år frem til 15. februar 2018.
Det forutsettes at Klima- og miljødepartementet får en årlig rapport pr. 1. april om
erfaringene fra prosjektet.
Det er gjennomført følgende regelendringer for å kunne iverksette prøveordningen:
Postadresse
Postboks 8013 Dep
NO-0030 Oslo
[email protected]
Kontoradresse
Kongens gate 20
http://www.kld.dep.no/
Telefon*
22 24 90 90
Org no.
972 417 882
Naturforvaltningsavdelingen
Saksbehandler
Harald Askilsrud
22 24 60 38



Forskriftsendringene som gjelder bruk av kunstig lys er satt i kraft som en
prøveordning enkelte steder i landet.
Forskriftsendringene som gjelder bruk av snøscooter ved uttransportering av
åte, åtebu og fangstbås for jerv, er satt i kraft som en permanent ordning.
Det iverksettes en prøveordning enkelte steder i landet med bruk av
kameraovervåking/elektronisk overvåking av fangstbås for jerv, med strenge
vilkår for gjennomføring.
Nedenfor følger noen kommentarer og vilkår knyttet til de omsøkte tiltakene.
Kunstig lys på åte
Klima- og miljødepartementet har vedtatt en begrenset forskriftsbestemmelse som tillater at
fastmontert kunstig lys benyttes ved åtejakt på jerv i forbindelse med dette prosjektet.
Bestemmelsen begrenses både mht. geografisk utstrekning og varighet.
I forskrift 22. mars 2002 nr. 313 om utøvelse av jakt, felling og fangst skal ny § 29a lyde:
"§ 29a. Kunstig lys ved åtejakt på jerv
Fast montert kunstig lys kan benyttes ved åtejakt på jerv i prosjektområdene for
prosjekter godkjent av Klima- og miljødepartementet for utprøving av slikt tiltak. Klima- og
miljødepartementet kan fastsette vilkår for bruk av kunstig lys.
Avgrensningen av prosjektområdene skjer i samråd med Fylkesmannen.
Bestemmelsene i første ledd gjelder til og med 15. februar 2018."
Kommentar
Av hensyn til erfaringsinnhentingen stilles krav om føring av logg for hvert åte der det
benyttes kunstig lys. Av loggen skal det framgå avstand fra lys til åte, radius på opplyst areal
fra åte, registrert vilt inklusiv jerv på åtet, skutt/påskutt jerv på åtet og hendelsesforløp. Dette
inngår i retningslinjene til forskriften.
Bruk av snøscooter til etablering og drift av åter og jervebåser og transport av jegere til
og fra jaktområdene
Departementet har gjort forskriftsendring som setter bruk av snøscooter ved uttransportering
av åte, åtebu og fangstbås for jerv i kraft som en permanent ordning.
Når det gjelder å tillate snøscooter for å drive tilsyn med jervebås ble det som en følge av
føringene fra Stortinget i Innstilling 253 L (2014-2015) nylig vedtatt endringer i forskrift for
bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag som følger opp dette. I forskrift 15.
mai 1988 nr. 356 for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag ble
bestemmelsen vedtatt med følgende ordlyd:
Side 2
"§ 5b.
Kommunen kan etter søknad gi tillatelse til bruk av snøscooter på vinterføre for tilsyn
med jervebåser som er tillatt av fylkesmannen etter forskrift 22. mars 2002 nr. 313 om
utøvelse av jakt, felling og fangst § 31 første ledd bokstav a). Kjøring skal skje etter bestemte
traseer som angis i kommunens vedtak."
Når det gjelder bruk av snøscooter for uttransportering av åte, åtebu og fangstbås for jerv blir
bestemmelsen endret til følgende (nye endringer i kursiv):
"§ 5b.
" Kommunen kan etter søknad gi tillatelse til bruk av snøscooter på vinterføre for
utkjøring og tilsyn med jervebåser som er tillatt av fylkesmannen etter forskrift 22. mars 2002
nr. 313 om utøvelse av jakt, felling og fangst § 31 første ledd bokstav a). Kommunen kan etter
søknad gi tillatelse til bruk av snøscooter på vinterføre for utkjøring av åte og åtebuer i
forbindelse med felling av jerv. Kjøring etter første og annet punktum skal skje etter bestemte
traseer som angis i kommunens vedtak. Antall tillatte turer etter annet punktum skal
avgrenses og framgå av tillatelsen. Lisenshaver skal føre logg som på forespørsel må
forevises til naturoppsynet."
Kommentar
Av hensyn til kontrollerbarhet og erfaringsinnhenting stilles krav om føring av kjørebok, der
opplysninger om når, hvem og hvor man har kjørt skal framgå. Kjøreboka skal framvises på
forespørsel til naturoppsynet. Antall turer det kan kjøres skal framgå av tillatelsen, og normalt
vil utkjøring av åtebu og bås kun kreve én transportering pr. lisensfellingsperiode. Åte vil
kreve flere turer pr. periode, men vil avgrenses ved kommunens tillatelse, slik det fremgår av
forskriften.
Kameraovervåking/elektronisk overvåking av fangstbås for jerv
I høringsrunden i forbindelse med vårt brev 20. februar 2015 med forslag til
forskriftsendringer for mer effektiv felling av jerv, har departementet mottatt nyttige innspill.
Vi ser det som formålstjenlig å få erfaring med kameraovervåking/elektronisk overvåking av
fangstbås for jerv som del av prøveordningen. Et slikt prøveprosjekt forutsetter, ut fra
hensynet til human, etisk og sikker fangst, klare og strenge vilkår som ikke kan fravikes.
Kommentar
Følgende vilkår skal gjelde for kameraovervåking/elektronisk overvåking:
 Det må benyttes viltkameraer som er innstilt slik at de sender bilde til jegeren
minimum to ganger daglig, morgen og kveld. Dato og tidspunkt skal framgå av
bildene.
 Viltkameraene må stilles slik at man lett kan se om båsen er åpen eller lukket, samt at
det kan identifiseres hvilke dyr som går inn i fangstbåsen.
Side 3






I tillegg til minimum to bilder pr. dag skal kameraene ta bilder som sendes jegeren ved
bevegelse foran kameraet. Jegeren skal også kunne sende SMS til kameraet slik at det
tar bilde av båsen og sender det til jegeren.
Som supplement til kameraet bør en fellevarsler monteres, som sender varsel til jeger
dersom lokket faller ned.
Det skal være en alarmløsning som melder fra straks systemet ikke fungerer, som
eksempel om mobilnettet er nede eller alarmen ikke har kontakt.
Det skal umiddelbart gjøres tilsyn med båsen ved teknisk svikt med kamera og/eller
alarmløsningen.
Alle bilder skal arkiveres sikkert i en logg. Dersom bilde(r) mangler skal det gå klart
fram av loggen hva som er årsak og hvilke tiltak som er iverksatt. Loggen skal
løpende kunne fremvises på forespørsel fra naturoppsynet. Etter endt
lisensfellingsperiode skal loggen rapporteres til Fylkesmannen i sin helhet.
Ved godkjenning av fangstbåser til jerv skal Fylkesmannen vurdere plasseringen
strengt før tillatelse blir gitt. God dekning for sending av bilder fra kameraene er en
forutsetning. Videre skal jervebåsen plasseres slik at fysisk tilsyn kan gjennomføres
uansett vær- og føreforhold, og uten at fysisk tilsyn tar uforholdsmessig lang tid. Av
kontrollhensyn legges det opp til at Fylkesmannen lagrer plassering av fangstbåsene
digitalt i et egnet verktøy, og sørger for at naturoppsynet får tilgang til GPSposisjoner. Dette er noe departementet kan instruere Fylkesmannen om å gjøre.
Disse vilkårene fremgår nå av retningslinjene til forskrift 22. mars 2002 nr. 313 om utøvelse
av jakt, felling og fangst (utøvelsesforskriften).
Lykke til med gjennomføringen av prøveordningen!
Med hilsen
Torbjørn Lange (e.f.)
avdelingsdirektør
Harald Askilsrud
rådgiver
Dokumentet er godkjent elektronisk, og har derfor ikke håndskrevet signatur.
Kopi til:
Miljødirektoratet
Side 4
Postboks 5672 Sluppen
7485
TRONDHEIM
Side 5