Referat - Kurland 1 Borettslag

Comments

Transcription

Referat - Kurland 1 Borettslag
PROTOKOLL
fra ordinærgeneralforsamling
Kurland1 Borettslagavholdt25. mars2015 kl. 18:00på Kurland
grendehus.
Møtet ble åpnet av:
AgnarRyan
FraforretningsførerBori møtte:
Ingenfremmøtte
Denoppsattesakslisteble referert.
SAK 1
KONSTITUERING
l.L Vals av møteleder
KjellVagstadble valgtsom møteleder.
1.2 Opptakav navnefortegnelse
Tilstede:20 andelseiere,
1 fullmakt,totalt: 21 stemmeberettigede.
1.3 Valgav sekretærog 2 andelseieretil å undertegneprotokollen
StyretssekretærArne Overøieble valgt som sekretær.
KjellTore Myre og HansEvenHelgerudble valgttil å underskriveprotokollen.
L.4 Spørsmålom møtet er lovligkalt inn
Møtet ble vedtatt lovligkalt inn.
SAK 2
ARSEERCTNING
FOR2014
Styretsårsberetningfor 2Ot4 ble referert og foreslått godkjent.
Vedtak:
Enstemmiggodkjent
Kommentarer:
o
Boriforhandlermed Nordeaom lavererente med Nordea.SidenborettslagetbenytterBori
som forretningsf6rerkan ikkevi uten videreinnhentetilbud fra andre banker.
o
Fraog med 1.L.2O15er det ikke lengerfritak for mva.for forvaltningstjenester
fra et
boligbyggelag
til et tilknyttet borettslag.
SAK 3
ANSOPPOJøRET
FOR2014
3.1 Årsresnskap
for 2014.
Resultatregnskap
og balanse
referertogforeslåttgodkjent.
Vedtak:
Enstemmiggodkjent
;v4
Åa
rr.#?.
3.2 Alrvendelseav årsresultatet
Styretforeslårat resultatetgår til dekningav tidligereudekkettap.
Vedtak:
Enstemmiggodkjent
SAK4
INNKOMNE
SAKER
4.1 Facebook
/ Hiemmeside
FraRolfJensen/ Rugstien3:
(Styret lageren Facebookside,
evt, hjemmeside,der de leggerut relevantinformasjon.
Deriblantdeler av styrereferat,som er av interessefor beboerne.>
Styretsinnstilling:
<Styretoppretteregen hjemmesideså snartsom mulig.Referatfra styreprotokollerblir ikke
offentliggiortda dette ifølgeBORIer ulovlig.Relevantinformasjonvil som vanligbli sendt ut i
rundskrivog bli lagt ut på hjemmesiden.Da det er noen i borettslagetsom ikke har internett
vil det fortsatt bli delt ut rundskriv.>
Vedtak:
Styretsinnstillingvedtatt mot 1 stemme.
Kommentar:
Styretvil forholdesegtil gjeldendereglementnår det gjelderoffentliggjØring
av
styresaker.Sakersom er av almen interessevil bli lagt ut på hjemmesiden.
4.2 Fellesmailadresse
til stvre
Fra RolfJensen/ Rugstien3
<Enfellesmailadresse
for styret.Slikvil all kontaktfangesopp og behandles.>
Styretsinnstilling:
<Styretopprettet en slikadresseetter generalforsamlingen
29.04.20L3.Den ble publiserti
rundskrivav 1L.06.2013.
Mailadressen
[email protected]
er kobletopp mot styremedlemmene
og 1. vara.Det er
om
ogsåopprettet mailadresse
Alle henvendelser
til styreleder:[email protected]
kan
utbedringer,klagerellerforslagskalsom vanligsendesstyreleder.Fellesmailadresse
brukestil generellesakerav fellesinteresse.>
forslaget.
Sidenen slik mailadresse
alleredeer opprettet trakk forslagsstiller
4.3 Alle forespørslermå besvares
FraRolfJensen/ Rugstien3
Styretsinnstilling:
*ø
1til
ffslJ
skalbesvares.Hvisdette har glippetvil styret beklagedet, og bestrebe
<Allehenvendelser
segtil bedreopPfølging.>
Vedtak:
Enstemmigvedtatt'
av pristilbud
4.4 Kvalitetssikrins
Fra RolfJensen/ Rugstien3
pristilbudog lignendefør det bringesut til beboerne'også på større
styret må kvalitetssikre
anbud.
Styretsinnstilling:
Styretarbeiderheletiden med best mulig pris og kvalitetfor leveransertil borettslaget'
Vedtak:
Enstemmigvedtatt.
4.5 Endrinsav kapittel8-1 i vedtekter
Frastyret kommerfølgendeforslagtil endringi kapittel8-L (3)
Teksten:
velgerstyrelederfor ett år
Generalforsamlingen
(3) Styretskalvelgesav generalforsamlingen.
ved særskiltvalg.styret velgernestlederblant sine medlemmer'
Endrestil:
velgerstyrelederfor ett
Generalforsamlingen
(3) Styretskalvelgesav generalforsamlingen'
eller to år ved særskiltvalg.Styretvelgernestlederblant sinemedlemmer'
er vanligi andre
Dettefor å sikrebedre kontinuiteti styret.Dette er ogsåi tråd med hva som
knyttedeborettslag.
BORI-til
Vedtak:
Vedtatt mot l stemme.
2015
4.6 VedlikeholdsPlan
for 2015.Sehele forslagetslikdet er skreveti
Frastyret kommerforslagtil vedlikeholdsplan
for Kurland1 borettslag2015'
innkallelsentil ordinærgeneralforsamling
for heleteksten'
Seinnkallingentil generalforsamlingen
å endretekstenunder avsnittetEl-bilertil:
Styretvalgtepå generalforsamlingen
<Styretfår fullmakttil å fastsettereglerfor ladingav el-bil>
{{
!t
. u*
i læ .!
r
iiå !i
Vedtak:
Alleenkeltpunktene
nevnti tekstenbleenstemmig
vedtatt.
Kommentarer:
r
r
.
o
o
SAK 5
Genereltønskefra salenom å starterehabilitering
av sidevegger
snarlig.
prosjekter
om at styretforhØrer
segi fellesstyret
om erfaringer
fra tilsvarende
@nske
i andreborettslag.
StyretbørsjekkemedEnovaom det er muligå få økonomisk
støttetil etterisolering.
retningslinjer
om at det utarbeides
estetiske
for fasadersomtar for seg
@nske
fargevalg
etc.
Kommentarer
vaktmestertjenestene:
angående
i stikkveiene
o KJører
for fort medbrøytebilene
o Brukerfor storemaskiner
til plenklipping.
Flerestederer plenenskadet.
o Erflinkeretil å brøytesmåveiene
ennforrigevaktmester.
VALGAV TILLITSVALGTE
5.1 Valsav stvreleder
Valgtble:
AgnarRyan
(Gjenvalgtfor 2 årl
5.2 Valgav stvremedlemmer
Valgtble:
Arne Overøie
KristinaAbijanac
(Gjenvalgtfor 2 årl
{Gjenvalgtfor 2 år)
5-3 Valgav varamedlemmer
Valgtble:
JØrnHagerup
HildegunnMangen
HanneJacobsen
(Ny 1år)
(Gjenvalgt
for 1 år)
(Gjenvalgtfor 1 år)
5.4 Valgav valekomite
Valgtble:
JohanMangen
Jan Ekern
JarleLeknes
(Gjenvalgtfor 1 år)
(Gjenvalgtfor 1 år)
(Gjenvalgtfor 1 år)
5.5 Som delegertog varatil BORI'sgeneralforsamling
t. AgnarRyan
2. Arne Overøie
SAK 6
med SivertBjørndalsæter
som personligvara
med KristinaAbijanacsom personligvara
GODTGJøRELSE
TIL STYRET
Valgkomiteens
forslag:
<Valgkomiteen
foreslårat styrehonoraret
for 2015økestil kr. 120000.-.
Styretfordelerselvhonoraret,
mendetoppfordres
til å deleetterdeltagelse.
Styrehonoraret
harværtuendreti noenår,og medforeslåttØkningrepresenterer
det et beløppr.
boenhetsomer i samsvar
medvanligpraksis.
Detteskalogsådekkeadministrasjon
av nettsidefor
>
borettslaget.
4
Å*
FraKjellVagstad
2L blefølgende
forslaglagtfrem:
/ Hvetestien
<Generalforsamlingen
for
til styrettor 2Ot4.Nettsiden
skalpååretsmøteta stillingtil godtgjørelse
godtgjØrelsen
gang
ikke
til
styret
fastsettes
kr.
borettslaget
er
satt i
i 2014og
til
L00.000,det samme
somfor 2073.>,
Vedtak:
Valgkomiteens
forslagble vedtatt med 19 stemmer.Forslagettil Vagstadfikk 2 stemmer.
Møteledervalgtav generalforsamlingen
sekretærvalgt av generalforsamlingen
//:/
{*/{*&yrc
Protokollvitnevalgtav generalforsamlingen
Protokollvitnevalgtav generalforsamlingen
Etter generalforsamlingen
har styret følgendesammensetning:
Styreleder:
AgnarRyan
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:
SivertBjørndalsæter
HeidiBuenget
Arne Overøie
KristinaAbijanac
L. varamedlem:
2. varamedlem:
3. varamedlem:
JØrnHagerup
HildegunnMangen
HanneJacobsen