Tilbud om intensivkurs i svømming for elever på 8

Comments

Transcription

Tilbud om intensivkurs i svømming for elever på 8
Oslo kommune
Utdanningsetaten
Alle grunnskoler med ungdomstrinn
Dato:
Deres ref:
Vår ref (saksnr):
Saksbeh:
14/06537-5
Martine Finne, 23 46 71 73
21.05.2015
Arkivkode:
Tilbud om intensivkurs i svømming for elever på 8. - 10. trinn som ikke kan svømme
Det er et mål at Sommerskolen Oslo skal bidra til å styrke osloelevenes svømmeferdigheter.
Sommerskolen Oslo tilbyr derfor også i år intensivkurs for elever på 8. – 10. trinn som ikke kan
svømme.
Tilbudet består av 60 minutter med svømmeopplæring i basseng hver dag i en uke. Det er
erfarne svømmeinstruktører som gjennomfører svømmeopplæringen. Elever som kan svømme
har ikke mulighet til å delta.
Skolen må informere om tilbudet til foresatte med elever i målgruppen og vurdere å ta direkte
kontakt med foresatte for å sikre at informasjonen om tilbudet når frem. Skolen må også bistå
elever som trenger hjelp til påmelding.
Vi ber skolen dele ut vedlagte skriv med informasjon om intensivkurset i svømming til
alle elever på 8. – 10. trinn som ikke kan svømme.
Praktisk informasjon om tilbudet:
 Elevene får svømme 60 minutter hver dag fra mandag til fredag i en uke.
 Det er satt av tid til skift og dusjing før og etter svømmeopplæringen.
 Svømmeopplæringen gjennomføres av erfarne svømmeinstruktører med instruktør- og
livredningskompetanse.
 En assistent er med i badet og følger opp elevene i garderoben og svømmehallen.
 Elevene må ha med badetøy, badehette, håndkle og såpe.
 Elever kan kun delta på intensivkurset om de ikke deltar på andre kurs i Sommerskolen
Oslo i uke 32.
Tabellen nedenfor viser tid og sted for svømmekurset:
Kurs uke 32: mandag 3. august – fredag 7. august
Oppmøte
Adresse
Linderud bad
Statsråd Mathiesens vei 25, 0594 Oslo
Utdanningsetaten
Besøksadresse:
Strømsveien 102
0663 OSLO
Postadresse:
Pb 6127 Etterstad, 0602 OSLO
Tid
14:50 – 16:20
Telefon: 02 180
Telefaks: 22 65 79 71
Org.nr.: 976820037
[email protected]
www.ude.oslo.kommune.no
Påmelding:
Skolen har ansvar for å hjelpe til med registrering av elevenes påmeldinger, evt. sende
påmeldingslinken til foresatte som selv ønsker å melde på eleven.
Elever kan meldes på kurs frem til fredag 19. juni via linken under:
https://response.questback.com/oslokommuneutdanningsetaten/ovs6ei0soi/
Skolen må ha følgende informasjon for å melde på elever:
 Hvilket kurs og uke eleven skal meldes på
 Elevens navn, hvilket trinn eleven går på, fødselsdato og adresse
 Foresattes navn, e-postadresse og telefonnummer
Påmeldingslinken ligger også ut på www.sommerskolenoslo.no under Intensivsvømmekurs.
Ta gjerne kontakt med Sommerskolen Oslo v/ Martine Finne om dere har spørsmål. Ta kontakt
på tlf. 23 46 71 73 eller e-post [email protected]
Med hilsen
Margaret Westgaard
avdelingsdirektør
Kirsten Riise
rektor
Dokumentet er elektronisk godkjent
Vedlegg: 1
2
Oslo kommune
Utdanningsetaten
SommerskolenOslo
Til foresatte og eleverpå 8. – 10. trinn
Svømmekursfor elever på 8. – 10. trinn som ikke kan svømme
SommerskolenOslotilbyr svømmekursfor eleverpå 8. trinn, 9. trinn, og 10. trinn som ikke kan
svømme.Eleversom kan svømmekan ikke delta på kurset.
Informasjonom tilbudet
Elevenefår svømme60 minutter hver dag fra mandagtil fredagi en uke.
Det er satt av tid til skift og dusjingfør- og etter svømmeopplæringen.
Svømmeopplæringen
gjennomføresav erfarne svømmeinstruktørermed instruktør- og
livredningskompetanse.
Enassistenter med i badet og følger opp elevenei garderobenog svømmehallen.
Elevenemå ha med badetøy,badehette,håndkleog såpe.
Eleverkan kun delta på intensivkursetom de ikke deltar på andre kurs i SommerskolenOslo i
uke 32.
Tabellennedenfor visertid og sted for svømmekurset:
Kurs i uke 32: mandag 3. august– fredag 7. august
Oppmøte
Adresse
Linderudbad
StatsrådMathiesensvei 25, 0594Oslo
Tid
14:50– 16:20
Påmelding
Du kan ta kontakt med skolenfor å melde elevenpå kurs.
Du kan ogsåmelde elevenpå kurset på SommerskolenOslosin side
www.sommerskolenoslo.no
. Linktil påmeldingfinner du under Intensivsvømmekurs.
Frist for påmeldinger fredag19. juni.
Har du spørsmål,kan du ta kontakt med SommerskolenOslopå telefon 815 68 443 eller sendee-post
til [email protected]
.
Velkommentil svømmekursi sommer!
HilsenSommerskolenOslo
Utdanningsetaten
Besøksadresse:
Strømsveien102
0663 OSLO
Postadresse:
Pb 6127Etterstad,0602OSLO
Telefon:02 180
Telefaks:22 65 79 71
Org.nr.: 976820037
[email protected]
www.ude.oslo.kommune.no