BIB2300 2015 VÅR eksamensoppgave

Comments

Transcription

BIB2300 2015 VÅR eksamensoppgave
Fakultet for samfunnsfag
Bachelorstudium i bibliotek- og informasjonsvitenskap
Bibliotek og læring
BIB2300
________________________________________________
Eksamensform:
Hjemmeeksamen
Utlevering:
Tirsdag 21. april 2015 kl. 10.00 i Fronter
Innlevering:
Fredag 24. april 2015 kl.10.00 i Fronter
Antall sider (inkl. forside og vedlegg):
Antall oppgaver:
5 sider
2
Merknad:
Kandidaten må selv kontrollere at oppgavesettet er fullstendig.
Besvarelsen skal merkes med kandidatnummer, ikke navn.
OM KONTAKT MELLOM FAGLÆRER OG EKSAMINAND UNDER
HJEMMEEKSAMEN
1. Under hjemmeeksamensperioden skal det ikke være kontakt om eksamen mellom faglærer
og eksaminand, verken på e-post, telefonisk eller i samtale.
2. Eksaminander som mener det foreligger feil og/eller uklarheter i oppgaven som er gitt til
eksamen, eller har nødvendige oppklaringsspørsmål, kontakter fakultetsadministrasjonen på
e-post <[email protected]>. Instituttleder avgjør om spørsmålet skal besvares og har
ansvar for å formidle svar til alle eksaminander.
3. Alle eksaminander må forvisse seg om at de har tilgang på e-post i eksamensperioden og ta
ansvar for å holde seg a jour i perioden.
Emnekode:
1
BIB2300
BOKMÅL
Oppgaven består av to deler. Begge delene må besvares. Bruk pensum og gjerne annen relevant
litteratur i besvarelsen.
DEL 1 (Omfang: 9.000 - 10.000 tegn – inklusive mellomrom)
Forestill deg at du arbeider på et relativt stort folkebibliotek. Kommunens administrasjon ønsker at
det skal tilbys kurs i nettvett for voksne. Biblioteket er en av institusjonene som har fått en
henvendelse, der dere bes om å lage en skisse til et kurs, samt å drøfte hvordan biblioteket
eventuelt kan egne seg som arena for slik opplæring.
Målgrupper kan være både grupper som har mye kontakt med barn og voksne som trenger
kompetansen for egen del.
Ta for eksempel utgangspunkt i Medietilsynets «Trygg Bruk» (http://www.medietilsynet.no/tryggbruk/) eller andre tilsvarende ressurser.
A
Bruk den didaktiske relasjonsmodellen som grunnlag for kursskissen. Alle elementene i modellen
kan være relevante, men besvarelsen skal minst beskrive punktene «Elev» (minst to ulike grupper),
«Innhold» og «Arbeidsmåter».
B
Diskuter i hvilken grad biblioteket kan egne seg som arena for denne typen opplæring.
DEL 2 (omfang: mellom 4.700 og 5.000 tegn inklusive mellomrom)
Informasjonskompetanse
Ta utgangspunkt i Store norske leksikon (SNL) sin artikkel om informasjonskompetanse (se
nedenfor). Diskuter begrepet i lys av minst en annen definisjon gjennomgått i faget. Er det element
du synes mangler, eller ikke burde være med i SNL sin forståelse av fenomenet? Beskriv kort et
eksempel på en aktivitet der undervisningsbiblioteket legger til rette for å utvikle
informasjonskompetente studenter. Eksempelet på aktivitet skal være et annet enn de som er
presentert i pensum og på forelesninger.

Begrunn svaret med utgangspunkt i pensum.
2
Informasjonskompetanse (SNL)
Informasjonskompetanse, en samling av ferdigheter som gjør en person i stand til å identifisere når
informasjon er nødvendig, og som setter vedkommende i stand til å lokalisere, vurdere og effektivt
anvende denne informasjonen. Opplæring i informasjonskompetanse gis ofte av bibliotekene.
Moseid, Tone Eli & Redse, Torill. (2011, 2. november). Informasjonskompetanse. I Store norske
leksikon. Henta 7. april 2015 fra https://snl.no/informasjonskompetanse
3
NYNORSK
Oppgåva består av to delar. Du skal svare på begge. Bruk pensum og gjerne annan relevant
litteratur i svara.
Del 1 (Omfang: 9.000 - 10.000 teikn – inklusive mellomrom)
Sjå for deg at du arbeider i eit relativt stort folkebibliotek. Kommunens administrasjon ønsker å
tilby kurs i nettvett for vaksne. Biblioteket er ein av institusjonane som har fått ein førespurnad om
å lage ei skisse til eit kurs. Samstundes vert dei bedne om å drøfte korleis biblioteket eventuelt kan
eigne seg som arena for slik opplæring.
Målgrupper kan vere både grupper som har mykje kontakt med barn, eller vaksne som treng
kompetansen for eigen del.
Ta til dømes utgangspunkt i Medietilsynets «Trygg Bruk» (http://www.medietilsynet.no/trygg-bruk/)
eller andre tilsvarande ressursar.
A
Bruk den didaktiske relasjonsmodellen som grunnlag for kursskissa. Alle element i modellen kan
vere relevante, men svaret skal minst skildre punkta «Elev» (minst to ulike grupper), «Innhald» og
«Arbeidsmåtar».
B
Diskuter i kva grad biblioteket er tenleg som arena for denne typen opplæring.
DEL 2 (omfang: mellom 4.700 og 5.000 teikn inklusive mellomrom)
Informasjonskompetanse
Ta utgangspunkt i Store norske leksikon (SNL) sin artikkel om informasjonskompetanse (sjå
nedanfor). Diskuter omgrepet i lys av minst ein annan definisjon presentert i faget. Er det element
du synest manglar, eller ikkje burde vere med i SNL si forståing av fenomenet? Beskriv kort eit
døme på ein aktivitet der undervisningsbiblioteket legg til rette for å utvikle
4
informasjonskompetente studentar. Dømet på aktivitet skal vere eit anna enn dei som er presentert
i pensum og førelesningar.
Grunngje svaret med utgangspunkt i pensum.
Informasjonskompetanse (SNL)
Informasjonskompetanse, en samling av ferdigheter som gjør en person i stand til å identifisere når
informasjon er nødvendig, og som setter vedkommende i stand til å lokalisere, vurdere og effektivt
anvende denne informasjonen. Opplæring i informasjonskompetanse gis ofte av bibliotekene.
Moseid, Tone Eli & Redse, Torill. (2011, 2. november). Informasjonskompetanse. I Store norske
leksikon. Henta 7. april 2015 fra https://snl.no/informasjonskompetanse
5