Styremøte 02 02 15 - Skogen Sør velforening

Comments

Transcription

Styremøte 02 02 15 - Skogen Sør velforening
________________________________________________________________________
REFERAT STYREMØTE
Møtenr: 2015 - 01
Dato : 02.02.2015
Hvor: Hos Espen Bjorli
Tilstede: Haakon Engen (styreleder), Ole Magnus Langseth (nestleder),
Espen Bjorli (kasserer) , Trond Brønmo (sekretær) og Ida Sagen Hansen
(varamedlem).
Møteleder: Haakon Engen
Referent: Trond Brønmo
_____________________________________________________________
1. Gjennomgang og signering av siste styremøtereferat
To tidligere styremøtereferat signert
2. Åpne aksjonspunkter
a. Status felles søppelanlegg
Det er vinter og lite framdrift. Vi må få framdrift i saken. Ole Magnus tar tak
og undersøker hva som skal til for å få videregang i saken.
Ole Magnus førsøker å booke et møte med kommunen til uka før
vinterferien. Innen 20.02
b. Planlegge utvikling av området bak trafokiosk ved plassen 6
Dugnad gjennomført i oktober. Ole Magnus har en kontakt som kan “harve
opp” området (med befaring først). Benker og tilhørende bord ønsker vi at
“Jobben” skal gjøre. Vi må selv legge ned dugnadsinsats på området. Vi
har 25.000 satt til side for å utvikle området.
1
Kan vi søke om å få omregulere områder til andre formål? Alt av
fellesområde er regulert til lekeområde. Her må styret evt komme opp med
en helhetlig plan for evt omreguleringer og vedlikehold av fellesarealer.
Dette bør vi få til en sak til behandling i styret. Ole Magnus og Haakon går
gjennom kart og kommer med forslag til neste styremøte.
c. Status internettside
Bilder av styremedlemmene ønskes slik at disse kan legges ut på
internettsiden.
Lanseres som informasjonskanal når dette styremøtereferatet legges ut.
Gjeldende vedtekter er lagt ut på sidene.
Trond legger ut informasjon angående viktigheten av kildesortering på
internettsidene.
d. Nye beboere – Galterudkvea – Informasjon
Ole Magnus lager ferdig informasjonsbrosjyra i inneværende uke, slik at
Trond kan levere til nye beboere i galterudkvea. Trond videreformidler
kontaktinfo til nye beboere til Espen, og oppdaterer informasjon i excel-ark.
e. Strøm Galterudkvea
Ikke fått regning på denne. Vi forholder oss rolig til vi hører nærmere fra
Boligpartner. Slik har det vært gjort på de første områdene på feltet.
3. Administrative saker
a. Informasjon om møte vedr reguleringsendring – Haakon/Ole
Magnus
Utbygger vil her lage en tegning av hvordan dette vil komme til å se ut, og
kalle inn til nytt møte.
b. Status Regnskap – Espen
Manglende velforenings-innbetalinger er purret på. På konto per 28.01. ca
kr 53.000.
4. Planlegging Generalforsamling
2
a. Dato, sted
Torsdag 23.april foreslåes, kl 19:30 – 22:00. Skogenhallen.
b. Årsberetning
Ole Magnus ser på denne
c. Regnskap/Revidering av Regnskap
Espen lager forslag til neste styremøte, og hører med Mattis om han kan
revidere regnskap. Frist 10.mars.
d. Budsjett
Espen lager budsjettforslag til neste styremøte
e. Endringer av vedtekter?
Forslag til endringer foreligger. Espen og Haakon lager et utkast til forslag
til vedtektsendringer. Frist for forslag 20.02.
f. Sette i gang Valgkomite
Haakon snakker med Kent og Ida for å høre om de kan steppe inn i
valgkomiteen for å hjelpe Gaute som nå blir alene igjen etter at Guro har
flyttet.
g. Annet?
Bite i bør vi ha. Foreløpig uavklart hvem som ordner dette.
Espen ordner projektor.
Ole Magnus tar med sjøteledning.
5. Annet
a. Forslag til rutiner for anskaffelse lages av Espen, slik at vi
kan bruke disse ved framtidig anskaffelser som snøbrøyting.
b. Utkast for organisasjonplan lages av Haakon.
c. Haakon følger videre opp asfaltering med byggeleder Enge
ved neste anledning.
Neste styremøte blir 10.mars 2015
Utover dette utfordrer vi alle beboere å være flinke til å kildesortere, spesielt ifbm
julefeiring har søppelsituasjonen vært noe utfordrende på feltet.
3

Similar documents