Samfunnsfag - Minskole.no

Comments

Transcription

Samfunnsfag - Minskole.no
LOKAL LÆREPLAN ETTER
LK-06 VED TORDENSKJOLDS GATE SKOLE
FAG: Samfunnsfag
TRINN: 5
Timefordeling på trinnet:
Grunnleggende ferdigheter i regning, lesing, skriving og digitale ferdigheter.
Uke
Kompetansemål i
LK-06
Læringsmål for trinnet
3339
-Plassere tidlege
elvekulturar på kart og
tidsline, og presentere
sentrale trekk ved dei.
Fortelle om samfunnene som
utviklet seg langs de store
elvene i Egypt og
Mesopotamia.
Gi eksempler på hvordan vi i
dag kan vite noe om livet ved
de store elvene.
Lage en presentasjon av livet i
det gamle Egypt og
Mesopotamia ved hjelp av
digitale verktøy.
4145
-Finne informasjon om
greske og romerske
samfunn i antikken og
finne døme på korleis
kulturen deira har
påverka vår eiga tid
Fortelle noe om religion,
styresett og levevis i det gamle
Hellas.
Fortelle om hva ulike kilder kan
fortelle om livet i Hellas i
antikken.
Gi eksempler på noe fra det
Hovedområde
Læremidler og
lærebøker, lokalt lærestoff
HISTORIE
Livet ved de store elvene.
.Kap 1 (Side 6-33) i Midgard.
Vurdering og kartlegging.
Måloppnåelse






HISTORIE
Hellas i antikken
Ukeprøver
Egenvurdering av
læringsmål.
Lærers tilbakemelding om
læringsmål.
Muntlig og skriftlig
tilbakemelding på arbeid
Ukenytt
Kap.2 (side 34-57) i Midgard




Ukeprøver
Egenvurdering av
læringsmål.
Lærers tilbakemelding om
læringsmål.
Muntlig og skriftlig
gamle Hellas som har påvirket
samfunnet vårt i dag.
4650
2-5
Finne informasjon om
greske og romerske
samfunn i antikken og
finne døme på korleis
kulturen deira har
påverka vår eiga tid
Fortelle om utviklingen i
Romerriket fra by til et stort rike.
Gi eksempler på hvordan
arkeologene har arbeidet for å
finne ut om livet i Romerriket.
Gi eksempler på noe fra
Romerriket som har påvirket vårt
eget samfunn.
HISTORIE
Romerriket
-Gjere greie for kva eit
Beskrive hva et samfunn er.
Forklare hvorfor mennesker
søker sammen i samfunn.
Gi eksempler på skrevne og
uskrevne regler i samfunnet.
SAMFUNNSFAG
I samfunnet
samfunn er, og
reflektere over kvifor
menneske søkjer saman
i samfunn
Kap 3 (side 58-81) i Midgard.

tilbakemelding på arbeid


Ukeprøver
Egenvurdering av
læringsmål.
Lærers tilbakemelding om
læringsmål.
Muntlig og skriftlig
tilbakemelding på arbeid
Ukenytt




Kap. 4 (s 82-97) i Midgard






6-9
-Beskrive roller i eigen
kvardag og undersøkje
og samtale om
forventningar som
knyter seg til desse
rollene
Forklare hva det vil si at vi har
ulike roller.¨
Beskrive ulike roller vi kan ha,
og hva som forventes av oss i
de ulike rollene.
SAMFUNNSFAG
Du og jeg….og vi to
Kap 5 (s 98-117) i Midgard
Ukeprøver
Egenvurdering av
læringsmål.
Lærers tilbakemelding om
læringsmål.
Muntlig og skriftlig
tilbakemelding på arbeid
Ukenytt
1113
Lese og finne fram på ulike typer
kart.
Finne fram i et atlas.
Bruke målestokk på kart.
GEOGRAFI
Kart (Kurskapittel)
Kap 6 (s 118-126) i Midgard



1417
1825
-Registrere og tolke spor
etter istida på
heimstaden og forklare
kva istida hadde å seie
for danning av landskap
og heile landet
-Gi eksempler på hvordan istida
har vært med på å forme landet.
-Beskrive de ulike
landskapstypene vi har i Norge.
-Gi eksempler på hvordan vi
mennesker utnytter naturen
omkring oss.
GEOGRAFI
Levende landskap
Kap 7 (s. 128-147) i Midgard
-Bruke atlas, hente ut
informasjon frå
papirbaserte temakart
og digitale karttenester
og plassere
nabokommunane, fylka i
Noreg, dei tradisjonelle
samiske områda og dei
største landa i verda på
kart
-forklare samanhengar
mellom naturressursar,
næringar, busetnad og
levevis
-Plassere landsdelene, fylkene,
de samiske områdene, de
viktigste byene, elvene, fjordene
på kartet.
-Beskrive natur og klima i de
ulike landsdelene.
-Gi eksempler på hvor folk i de
ulike landsdelene bor, og hva de
arbeider med.
-Fortelle om hvor, og hvordan
samene lever i Norge i dag.
GEOGRAFI
Norge rundt
Kap 8 (s 148-193) i Midgard









Ukeprøver
Egenvurdering av
læringsmål.
Lærers tilbakemelding om
læringsmål.
Muntlig og skriftlig
tilbakemelding på arbeid
Ukenytt
Ukeprøver
Egenvurdering av
læringsmål.
Lærers tilbakemelding om
læringsmål.
Muntlig og skriftlig
tilbakemelding på arbeid
Ukenytt
Maria Sødal