Program - Fylkesmannen.no

Comments

Transcription

Program - Fylkesmannen.no
NORGES KEMNER- OG KOMMUNEØKONOMERS
FORBUND
SØR-TRØNDELAG FYLKESLAG
KOMØKNETT Sør-Trøndelag
Bakeriet Home hotell, Trondheim, 17. desember 2015
Program
Onsdag 16.12.2015
09:30 – 15.30
NKK: Kurs i årsavslutning av kommuneregnskap (egen påmelding)
19:00
Felles middag
Torsdag 17.12. 2015. KOMØKNETT.
09:00 – 09.05
Velkommen til ny samling
- Presentasjon
- Opplegg for dagen
09.05 – 09.45
Offentlige innkjøp; hvordan sikre at offentlige innkjøp bidrar til å forvalte
felleskapets ressurser på en best mulig måte?
Offentlig sektor i Norge forestår anskaffelser for store summer hvert eneste år.
Området krever høy kompetanse, både regelverkskompetanse og
anskaffelsesfaglig kompetanse. Reglene skal sikre at felleskapets ressurser
utnyttes best mulig, at det offentlige opptrer med stor integritet og at publikum har
tillit til at offentlige innkjøp skjer på en samfunnstjeneslig måte.
Foredragsholder er Tove Jebens. Jebens er Jus- og innkjøpssjef i Sør-Trøndelag
fylkeskommune. Innkjøpstjenesten har blant annet ansvaret for å gi generell
innkjøpsveiledning og bistand, velge ut og inngå fylkeskommunens fellsavtaler for
kjøp av varer og tjenester og følge opp inngåtte avtaler.
09:45 – 10.00
Pause
10.00 – 10.45
Eiendomsskatt
Aktuelt tema som
følge av at den sterke økningen i utbredelsen av eiendomsskatt
som inntektspost. Temaer som taksering, regelverk og utskriving er aktuelle.
Skattereformen er også et relevant tema; hvilke tanker har KS om dette?
Foredragsholder er Børge Hind Jacobsen. Hind er nestleder i KSeiendomsskatteforum og foredragsholder på et av KS sine kurs i eiendomsskatt.
Han er bygg- og anleggsingeniør/oppmålingsingeniør med praksis i hovedsak fra
byggesaksbehandling og eiendomsskatt i Hamar kommune.
10.45 – 11:00
Pause
24.10.2013
NORGES KEMNER- OG KOMMUNEØKONOMERS
FORBUND
SØR-TRØNDELAG FYLKESLAG
11.00 – 11.45
Eiendomsskatt, fortsettelse…
11.45 – 12.45
Julelunsj
12.45 – 13.00
Kommunereformen
Status i prosesser i Sør-Trøndelag,
Økonomiske forhold (herunder høring nytt inntektssystem 2017)
Innlegg ved seniorrådgiver Frode Rabben, FMST. Prosessveileder for
Kommunereformen hos Fylkesmannen.
13.00 – 13.15
Pause
13.15 – 14.00
Diktatur eller styring?
… om bruk av handlingsregler i Trondheim kommune og fordeler og ulemper
med dette.
Å håndtere endret befolkningssammensetting og vekst eller nedgang kan være
krevende. Å sikre økonomisk kontroll krever god styring og disiplinerte
prioriteringer, der ulike handlingsregler kan bidra til en bærekraftig økonomi.
Trondheim kommune har jobbet med dette over lang tid. Det vil bli gitt eksempler
på plan og styring innenfor flere områder. Målet er å oppnå så høy grad av
forutsigbarhet som mulig. Trondheim vil gi oss en innføring i sine handlingsregler
og økonomiske målsettinger og hvilke fordeler og begrensninger disse har.
Presentasjon vil bli holdt av:
 Einar Spjøtvoll, fagleder budsjett og økonomistyring, rådmannens fagstab,
Trondheim kommune
 Hilde Aunvåg, fagleder finansforvaltning, rådmannens fagstab, Trondheim
kommune
- Spjøtvoll har jobbet i Trondheim kommune siden 2002 og har den totale
oversikten over og ansvaret for alle makrostørrelsene i budsjettet til Trondheim
kommune. Han har også i stor grad bidratt til utvikling av handlingsregler og
økonomiske målsetninger som benyttes som grunnlag for budsjetteringen.
- Aunvåg har jobbet i Trondheim kommune siden 2009 og er ansvarlig for
finansforvaltningen. I den sammenheng er det utviklet regler for kapitalkostnader
og anvendelse av avkastning fra Trondheim kommunes kraftfond.
14:00 – 14:15
Pause
14.15 – 15.30
Fylkesmannen informerer
- Skjønnsmidler 2016
- Nøkkeltall
- Lånegjeld
- Eventuelt
15.30 – 15.45
Oppsummering og avslutning
24.10.2013