Nr. 1/2015 KSE

Comments

Transcription

Nr. 1/2015 KSE
KSE-posten
Nr. 1/2015
18.02.15
Eiendomsskatt på faste
eiendommer og anlegg i reindriften
For en tid tilbake utredet KS Advokatene
for KSE spørsmålet om kommunene kan
ilegge eiendomsskatt på bygg og anlegg i
reindriften. I den forbindelse ble
Finansdepartementets skattelovavdeling
spurt om landbruksfritaket i
eiendomsskatteloven § 5 bokstav h)
kommer til anvendelse for reindriften.
Finansdepartementet konkluderte med at
landbruksfritaket ikke kommer til
anvendelse for den tradisjonelle
reindriften, se vedlagte fortolkningsuttalelse datert 18.09.2013. KSE har
samme syn som FIN i dette spørsmålet,
det vil si at bygninger og andre faste
anlegg i reindriften er eiendomsskattepliktige såfremt de alminnelige vilkårene
for beskatning i eiendomsskatteloven er
oppfylt.
Ileggelse av eiendomsskatt forutsetter at
det heller ikke foreligger andre obligatoriske fritak for eiendomsskatt etter
eiendomsskatteloven § 5. I Finnmark er
særlig § 5 bokstav i) viktig. Bestemmelsen
fritar «Ikkje utbygde delar av
Finnmarkseiendommen sin grunn i
Finnmark fylke. Dette fritaket gjeld likevel
ikkje tomteareal, jamvel om arealet ikkje
er utbygd enno». Bygninger og anlegg på
Finnmarkseiendommens grunn kan ilegges
eiendomsskatt, men ikke grunneiendom
(unntatt areal som har karakter av
tomteareal for utbygging).
Gjenstand for eiendomsskatt er «fast
eiendom» jf. eiendomsskatteloven § 4.
Hytter, gjeterbuer og i noen tilfeller
gammer er fast eiendom så lenge de er
bygget for permanent plassering –
det vil si ikke er flyttbare brakker eller
lignende som i praksis flyttes rundt med
virksomheten. Det samme gjelder
samleanlegg og slakteanlegg osv. Alle slike
anlegg er å anse som fast eiendom etter
loven hvis det er konstruksjoner av varig
karakter, og som nevnt - de er anlagt for
permanent plassering der de er. Dette er
ting som må vurderes konkret.
Bygninger og anlegg i reindriften som
etter en vurdering av disse kriteriene er
«fast eiendom», er skattepliktige såfremt
de omfattes av et utskrivingsalternativ i
eiendomsskatteloven § 3 som kommunen
benytter.
De alminnelige regler og retningslinjer for
verdsettelse / takstfastsettelse kommer til
anvendelse også for anlegg i reindriften.
Eiendommer skal takseres til sin antatte
omsetningsverdi, jf. esktl. § 8-A 2 første
ledd. Eiendomsskatten er en objektskatt,
der objektets fysiske beskaffenhet normalt
er avgjørende for «klassifiseringen». Det
blir derfor det mest nærliggende å anse en
gjeterhytte i reindriften som «fritidseiendom» i eiendomsskattesammenheng hvis
den er innredet slik at den fremstår som
en fritidseiendom – selv om den bare blir
benyttet i forbindelse med reindriften og
ikke til fritidsformål. Man må være
oppmerksom på at sjablonger kun er
hjelpemidler for å komme frem til
eiendommens antatte omsetningsverdi,
og nemnda må ved verdsettelsen alltid
vurdere den konkrete eiendommens
beliggenhet og standard (som for
gjeterhytter kan medføre taksten blir
lavere enn for en ordinær fritidseiendom).
KSE, Postboks 1378 Vika, 0114 Oslo. Tlf.: 24 13 26 00
Side 2 av 3
På samme måte skal sekundærboliger i
reindriften som brukes for overnatting
takseres etter regler for bolig- eller
fritidseiendommer. (Her kan det nevnes at
kårboliger/våningshus er skattepliktige
selv for tradisjonelle landbrukseiendommer som ellers er fritatt etter § 5 h.)
For ordens skyld; For at skatten skal anses
utskrevet innen fristen1, skal også en enkel
skatteseddel sendes skattyter,
jf. eiendomsskatteloven § 14 siste ledd.
Anlegg som for eksempel brukes til
oppsamling og slakt og lignende vil bli
klassifisert som næringseiendom.
KSEs årssamling holdes i Oslo tirsdag
24. mars. Sekretariatet sendte ut
innbydelse med program den 4. februar.
Det er ingen avgift for å delta.
Faglig program er som følger:
Industrielle anlegg av et visst omfang, der
driften i en viss utstrekning er basert på
bruk av mekaniske installasjoner, er «verk
og bruk» etter eiendomsskatteloven.
Slakterier i dag kan være av en slik
størrelse og innretning at de skal takseres
som verk og bruk. Hvorvidt slakterianlegg i
reindriften fyller kriteriene som verk og
bruk, må vurderes konkret ut fra størrelse
og driftsmåte.
Det antas at folkerettslige regler om
urfolks rettigheter ikke begrenser
adgangen til å skrive ut eiendomsskatt
på faste bygg og anlegg i reindriften.
KS Advokatene har ikke foretatt en
inngående undersøkelse av dette
spørsmålet.
KSEs årssamling 24. mars
 Nyere uttalelser fra FIN om
eiendomsskatt
 Nyere rettsavgjørelser om
eiendomsskatt
 Kommunesammenslåing og
eiendomsskatt
. Orientering om kommunereformen
. Kommunesammenslåing og
eiendomsskattelovens regler
. Erfaringer med gjennomført
kommunesammenslåing Harstad og
Bjarkøy
 Scheel-utvalgets behandling av
eiendomsskattespørsmål
 Taksering av landbrukseiendom
Dersom det er spørsmål om
eiendomsskatt på faste bygg og anlegg i
reindriften, kan Elisabeth Aasheim eller
Hakon Huus-Hansen i KS Advokatene
kontaktes.
 Formuesgrunnlag for boligeiendommer
– problemområder i en oppstartsfase
Link for påmelding til årssamlingen:
http://www.moduladb.no/htl_kurs/pamel
ding.aspx?kursnr=23032015
Utskriving av skatt før 1. mars
Den 1. mars i år faller på en søndag.
Lovkrav om å skrive ut skatten før 1. mars
bør tolkes strengt. De kommuner som har
frist til å skrive ut skatten før 1. mars i år,
bør legge ut eiendomsskattelisten til
offentlig ettersyn senest fredag
27. februar.
1
I KSE-posten nr. 2/2013 var «utskriving
av skatten innen fristen» eget tema
Side 3 av 3
Ny medarbeider
Det har vært behov for å øke kapasiteten
i KS hva gjelder arbeid innenfor
eiendomsskatterett, og vi er derfor glade
for å informere om at
adv. Anne-Lise Hellebostad ble ansatt hos
KS Advokatene fra nyttår.
Hun har primært jobbet med
skatt/selskapsrett, merverdiavgift og
arv/generasjonsskifter. Forut for tiden hos
Advokatfirma Ræder DA jobbet hun ved
Oslo likningskontor, der hun jobbet både
med person- og selskapsbeskatning.
Hellebostad kommer fra stilling som
senioradvokat hos Advokatfirma Ræder
DA, der hun var tilknyttet firmaets
skattegruppe.
KSEs kursplan
Kurs taksering - forberedelse og gjennomføring
Grunnkurs i eiendomsskatt
Kurs taksering - forberedelse og gjennomføring
Grunnkurs i eiendomsskatt
Kurs taksering - forberedelse og gjennomføring
18. - 19. mars 2015
27. - 28. april 2015
15. - 16. juni 2015
5. - 6. oktober 2015
16. - 17. nov 2015
Oslo
Oslo
Trondheim
Bodø
Oslo
Det er for tiden mulig å melde seg på kurset i mars. Innbydelser til øvrige kurs sendes ut
etter hvert. Spørsmål om kurs kan rettes til konsulent Elisabeth Sletten på tlf. 24 13 26 95,
e-post e[email protected]
Kontaktinformasjon




Advokat Hakon Huus-Hansen
Tlf. 24 13 28 10 m. 41 56 57 90 [email protected]
Adv.flm. Elisabeth M. Aasheim
Tlf. 24 13 26 58 m. 93 65 35 88 [email protected]
Advokat Anne-Lise Hellebostad
Tlf. 24 13 27 44 m. 95 22 40 50 [email protected]
Sekretariatsleder Liv Elin Vermundsberget
Tlf. 24 13 28 91 m. 95 75 87 03 [email protected]