SØKNADSSKJEMA - NETTBASERT AGRONOMUTDANNING

Comments

Transcription

SØKNADSSKJEMA - NETTBASERT AGRONOMUTDANNING
SØKNADSSKJEMA - NETTBASERT AGRONOMUTDANNING
PERSONLIGE OPPLYSNINGER:
Etternavn – fornavn:
Adresse:
Postnr/poststed:
Telefon privat/arbeid:
E-post:
Personnr. (11 siffer)
Nåværende stilling:
Mobil:
Kjønn: (M/K)
Faks:
Morsmål:
LESE- OG SKRIVEVANSKER
Alle våre kurstilbydere vil ha kompetanse innen veiledning og tilrettelegging for personer med leseog skrivevansker.
Har du dokumenterte lese- og skrivevansker?
(hvis ”ja” legg ved dokumentasjon)
Ja:
Nei:
INFORMASJON TIL FREMMEDSPRÅKLIGE SØKERE
For å kunne behandle din søknad må disse dokumentene følge søknaden:


Dokumentasjon på fullført grunnskole eller tilsvarende
Kopi av permanent oppholdstillatelse
ARBEIDSPRAKSIS – Lønnet og ulønnet (Attester må vedlegges)
Arbeidsgiver
Stilling –
Tidsrom
arbeidsoppgaver
Vedlegg nr
FORMELL UTDANNING – SKOLEGANG (kopier av vitnemål må vedlegges)
Skole/linje
Fullført år
Ikke fullført
(sett X)
Vedlegg nr
SERTIFIKATER/KURS
Type sertifikat/bevis
Utstedt år
Utløper år
Vedlegg nr
ANNEN PRAKSIS – ERFARING UTENFOR ARBEIDSSITUASJONEN (F.eks. fagligepolitiske- private verv/oppgaver, arbeid i frivillige organisasjoner, omsorgs- pleieerfaring,
støttefunksjoner). Attester må vedlegges.
Type aktivitet
Tidsrom
Omfang
Vedlegg nr
(timer)
Jeg gir tillatelse til å kontakte nåværende og tidligere arbeidsgivere: Ja:
Nei:
Er det forhold som må tas hensyn til i opplæringssituasjonen?
Utdyp: __________________________________________________________________________
Rett til videregående opplæring:
Du har voksenrett fra og med det året du fyller 25 år, dersom du har fullført grunnskolen, men ikke har
fullført videregående skole. Du må søke fylkeskommunen før du starter på opplæringen, da det er
fylkeskommunen som velger kursarrangør etter vedtatte kvalitetskriterier.
Kostnader:
Opplæringen er gratis, og skal normalt lede fram mot vitnemål eller fag-/svennebrev. Lærebøker kan
lånes på spesielle vilkår. Annet læremateriell, reise, samt eventuelle kostnader til datautstyr og
tellerskritt må dekkes av den enkelte deltaker.
VED EVENTUELT VURDERING AV VOKSENRETT - KRYSS AV HER:
Jeg tillater at gitte opplysninger kan gis til aktuelle institusjoner vedr. opplæring.
Jeg går god for at gitte opplysninger er riktige og at nødvendig informasjon ikke er utelatt.
Sted
Dato
Underskrift
Begge sider i søknadsskjema fylles ut og sendes til: Melsom videregående skole,
Melsomvikveien 180, 3159 MELSOMVIK Husk dokumentasjon (attester og vitnemål).