Installatørhåndbok NIBE™ F470

Comments

Transcription

Installatørhåndbok NIBE™ F470
Installatørhåndbok
NIBE™ F470
Avtrekksvarmepumpe
LEK
IHB NO 1540-3
231492
Hurtigguide
Navigering
OK-knapp (bekreft/velg)
Tilbakeknapp (tilbake/angre/avslutte)
Betjeningsratt (flytte/øke/redusere)
En detaljert forklaring av knappenes funksjoner finner du på side 33.
Hvordan du blar mellom menyer og gjør ulike innstillinger beskrives på side side 35.
Stille inn inneklimaet
2X
Du kommer til modusen for innstilling av innetemperatur ved å trykke to ganger på OK-knappen når du befinner
deg i grunninnstillingen i hovedmenyen. Les mer om hvordan innstillingen gjøres, på side 37.
For å midlertidig øke mengden varmtvann vrir du først på betjeningsrattet for å markere meny 2 (vanndråpen)
og trykker deretter to ganger på OK-knappen. Les mer om hvordan innstillingen foregår på side 43.
Ved komfortforstyrrelse
Hvis du skulle bli utsatt for komfortforstyrrelser av et eller annet slag, er det noen tiltak du selv kan utføre før du
kontakter installatøren din. Se side 59 for instruksjoner.
Innhold
1 Viktig informasjon
Sikkerhetsinformasjon
2 Leveranse og håndtering
Transport
Plassering
Medfølgende komponenter
Demontering av luker
Demonter deler av isolasjonen
2
2
8
8
8
9
9
9
3 Varmepumpens konstruksjon
10
4 Rør- og ventilasjonstilkoplinger
13
Generelle rørtilkoplinger
Mål og rørtilkoplinger
Symbolnøkkel
Kaldt- og varmtvann
Varmebærerside
Tilluftsbatteri
Installasjonsalternativ
Generell ventilasjonstilkopling
Ventilasjonsvolumstrøm
Innjustering av ventilasjon
5 El-tilkoplinger
Generelt
Tilkoplinger
Innstillinger
Tilkoplingsmuligheter
Tilkopling av tilbehør
6 Igangkjøring og justering
Forberedelser
NIBE™ F470
13
14
15
15
15
16
16
17
17
17
18
18
20
23
24
27
Påfylling og lufting
Oppstart og kontroll
7 Styring - Introduksjon
Displayenhet
Menysystem
8 Styring - Menyer
Meny 1 - INNEKLIMA
Meny 2 - VARMTVANN
Meny 3 - INFO
Meny 4 - VARMEPUMPE
Meny 5 - SERVICE
9 Service
Servicetiltak
10 Komfortforstyrrelse
28
29
33
33
34
37
37
43
45
46
51
55
55
59
Info-meny
Håndtere alarm
Feilsøking
59
59
59
11 Ekstrautstyr
61
12 Tekniske opplysninger
62
Mål og oppstillingskoordinater
Tekniske data
Energimerking
Koplingsskjema
Stikkord
62
63
67
69
81
28
28
Innhold |
1
1 Viktig informasjon
Sikkerhetsinformasjon
OBS!
Inngrep i kuldemediesystemet skal utføres av
kvalifisert personale i henhold til kuldemediekunngjørelsen, komplettert med tilleggskrav
for brannfarlig gass, f.eks. produktkunnskap
samt serviceinstruksjon om gassystemer med
brannfarlig gass.
Denne håndboken beskriver installasjons- og servicemomenter som skal utføres av fagperson.
Dette apparatet kan brukes av barn fra
8 år og oppover. Det kan også brukes
av personer som har nedsatte fysiske,
sensoriske eller mentale evner, eller som
mangler erfaring og kunnskap, dersom
de er under oppsyn eller har fått opplæring i hvordan man bruker apparatet på
en sikker måte og forstår risikoen ved
uriktig bruk. Barn må ikke leke med apparatet. Rengjøring og vedlikehold må
ikke utføres av barn uten tilsyn.
Med forbehold om konstruksjonsendringer.
©NIBE 2015.
Symboler
OBS!
Dette symbolet betyr fare for maskin eller
menneske.
HUSK!
Ved dette symbolet finnes viktig informasjon
om hva du bør tenke på ved tilsyn på anlegget.
TIPS!
Ved dette symbolet får du tips om enklere
vedlikehold av produktet.
Merking
F470 er CE-merket og oppfyller IP21.
CE-merkingen innebærer at NIBE garanterer at produktet oppfyller alle gjeldende bestemmelser i henhold til
aktuelle EU-direktiver. CE-merket er obligatorisk for de
fleste produkter som selges innen EU, uansett hvor de
er produsert.
IP21 innebærer at produktet er sikret mot at gjenstander med en diameter som er større enn eller lik
12,5 mm, kan trenge inn og forårsake skade, samt at
det er beskyttet mot loddrett fallende vanndråper.
Håndtering
Varmepumpen inneholder brannfarlig kuldemedium.
Det må derfor utvises spesiell forsiktighet ved håndtering, installasjon, service, rengjøring og avhending for
å unngå skader på kuldemediesystemet og dermed
redusere faren for lekkasje.
Sikkerhetsforskrifter
Kabler
Kotroller at kablene ikke kan bli utsatt for slitasje, korrosjon, høyt trykk, vibrasjon, skarpe kanter eller andre
potensielt skadelige påkjenninger fra driftsmiljøet. Ved
kontrollen må man også være oppmerksom på langtidsaldring og langsom påvirkning fra konstant aktive
vibrasjonskilder som kompressorer og vifter.
Reparasjon av forseglede komponenter
Under reparasjoner av forseglede komponenter må all
strømtilførsel kobles fra utstyret som blir reparert før
forseglede luker eller lignende kan fjernes. Hvis det er
helt nødvendig å ha strømtilførsel til utstyret under
service, skal det foretas kontinuerlig lekkasjesøk på det
mest kritiske punktet for å hindre at det oppstår en
farlig situasjon.
Følgende må vies særlig oppmerksomhet, slik at dekselet ikke blir modifisert på en måte som påvirker graden
av beskyttelse ved arbeid med elektriske komponenter.
Dette gjelder skader på kabler, unødig mange koblinger, plinter som ikke følger originalspesifikasjonene,
skadde pakninger, feilaktig utførte gjennomføringer
og så videre.
Pass på at apparatet sitter ordentlig fast.
Kontroller at tetninger eller tetningsmidler ikke har
blitt i så dårlig forfatning at de ikke lenger hindrer antennelige gasser i å trenge inn. Reservedeler må oppfylle produsentens spesifikasjoner.
OBS! Bruk av silikontetninger kan reduserer effektiviteten til visse typer lekkasjesøkeutstyr. Komponenter med
innebygd sikkerhet trenger ikke isoleres før arbeidet
starter.
Ved behov for å foreta inngrep i kuldemediekretsen
Rørinstallasjonen skal holdes til et minimum.
Tilkoplinger i kuldemediekretsen skal utføres i henhold
til følgende:
■ Loddet, sveiset eller mekanisk tilkopling skal utføres
før ventilene åpnes for å tillate kuldemedium å
strømme mellom kjølesystemets deler. Systemet skal
utstyres med vakuumventil for å avlaste forbindelsesrør og/eller eventuelle ufylte deler av kjølesystemet.
■ Gjenbrukbare mekaniske koplinger og fuger med
flens er ikke tillatt innendørs.
■ Kuldemedierør skal beskyttes eller bygges inn for å
hindre skader.
■ Skal være tilgjengelige for framtidig vedlikehold.
Nasjonale gassbestemmelser skal overholdes.
Maksimal mengde kuldemedium: Se Tekniske data.
2
Kapitel 1 | Viktig informasjon
NIBE™ F470
■ Alle personer som arbeider med eller åpner en
kuldemediekrets, skal ha en aktuell og gyldig attest
fra et bransjegodkjent utstedelsesorgan. Attesten
skal bevitne at vedkommende er skikket til å håndtere
kuldemedier på en sikker måte, i henhold til den
vurderingsstandarden som gjelder for bransjen.
■ Service skal utføres utelukkende i henhold til utstyrsprodusentens anbefaling.
Vedlikehold og reparasjon som krever assistanse av
annet kvalifisert personale, skal utføres under oppsyn
av en person som har kompetanse til å håndtere
brennbare kuldemedier.
Vedlikehold og reparasjon som krever kompetanse av
annet personale, skal utføres under oppsyn av person
med ovenstående kunnskap.
Før det påbegynnes arbeid på systemer som inneholder
brennbare kuldemedier, må sikkerhetskontroller gjennomføres for å sikre at faren for antenning minimeres.
Arbeidet skal utføres på en kontrollert måte for å minimere risikoen for kontakt med brennbar gass eller
væske under arbeidet.
Alt vedlikeholdspersonale og andre som arbeider i
nærheten av produktet, skal instrueres om hvilken type
arbeid som skal utføres. Arbeid i lukkede rom skal
unngås. Området rundt arbeidsplassen skal sperres av.
Sørg for sikring av området ved å fjerne brennbare
materialer.
Bruk en egnet kuldemediedetektor før og under arbeidet for å kontrollere om det finnes kuldemedium i
rommet, slik at serviceteknikeren er klar over en eventuell antenningsfare. Sørg for at kuldemediedetektoren
passer for brennbare kuldemedier, dvs. at den ikke avgir
gnister eller kan forårsake antenning på andre måter.
Ved utføring av varmt arbeid på varmepumpen, skal
det være et brannslokkingsapparat av pulver- eller
kulldioksidtypen tilgjengelig.
Personer som utfører koplingsarbeid på kuldemediesystemet, blant annet blottlegging av rør som inneholder eller har inneholdt brennbart kuldemedium, skal
ikke benytte mulige antenningskilder på en slik måte
at det kan føre til risiko for brann og eksplosjon.
Alle mulige antenningskilder, blant annet sigarettrøyking, skal holdes på sikker avstand fra servicearbeid der
brennbart kuldemedium kan lekke ut. Før arbeidet
påbegynnes skal området rundt utstyret kontrolleres
for å sikre at det ikke foreligger risiko for antenning.
"Røyking forbudt"-skilt skal settes opp.
Sørg for at arbeidet utføres ute, eller at arbeidsområdet
er ventilert, før systemet åpnes og før eventuelt varmt
arbeid utføres. En viss ventilasjon skal opprettholdes
hele tiden mens arbeidet utføres. Ventilasjonen skal
spre eventuelt kuldemedium som kommer ut, og fortrinnsvis slippe det ut utendørs.
Ved utskifting av elektriske komponenter skal erstatningsdelene være egnet for formålet og ha korrekte
tekniske data. Produsentens retningslinjer for vedlikehold og service skal alltid følges. Kontakt produsentens
tekniske avdeling ved eventuell tvil.
Kontrollene nedenfor skal utføres for installasjoner
som benytter brennbare kuldemedier.
NIBE™ F470
■ Påfyllingsmengden er egnet for størrelsen på det
■
■
■
■
stedet der delene som inneholder kuldemedium, er
installert.
Ventilasjonsutstyr og -utløp fungerer korrekt og uten
hindringer.
Hvis indirekte kuldemediekrets benyttes, skal det
kontrolleres om den sekundære kretsen inneholder
kuldemedium.
All merking av utstyret er synlig og lesbar. Merking,
skilt og tilsvarende som ikke er lesbart, må byttes ut.
Kuldemedierør og -komponenter er plassert slik at
det ikke er sannsynlig at de kan utsettes for stoff som
kan korrodere komponenter som inneholder kuldemedium, så sant disse komponentene ikke er produsert av materiale som er resistent mot korrosjon, eller
som på egnet måte er beskyttet mot slik korrosjon.
Reparasjon og vedlikehold av elektriske komponenter
skal omfatte innledende sikkerhetskontroller og prosedyrer for komponentinspeksjon. Ved en eventuell feil
som kan medføre sikkerhetsrisiko, må det ikke koples
strøm til kretsen før feilen er utbedret. Hvis feilen ikke
utbedres umiddelbart, men driften må fortsette, skal
en egnet midlertidig løsning benyttes. Dette skal rapporteres til eieren av utstyret, slik at alle parter er informert.
Kontrollene nedenfor skal utføres ved innledende sikkerhetskontroll.
■ At kondensatorer er utladet. Utlading skal utføres
på en sikker måte, slik at faren for gnistdannelse
unngås.
■ At ingen spenningssatte elektriske komponenter eller
spenningsførende ledninger er blottlagt ved påfylling
eller oppsamling av kuldemedium, eller når systemet
skylles.
■ At systemet er kontinuerlig jordet.
Fjerning og tømming
Når en kjølekrets åpnes for reparasjon – eller av en annen grunn – skal arbeidet utføres på vanlig måte. På
grunn av brannfaren er det imidlertid viktig at beste
praksis benyttes. Følg fremgangsmåten nedenfor.
1. Fjern kuldemediet.
2. Skyll kretsen med inert gass.
3. Tøm kretsen.
4. Skyll på nytt med inert gass.
5. Åpne kretsen med skjærende eller brennende
metode.
Kuldemediet skal samles opp i dertil beregnede oppsamlingssylindere. Systemet skal skylles med oksygenfritt nitrogen for å gjøre enheten sikker. Denne prosessen må kanskje gjentas flere ganger. Trykkluft og oksygen skal ikke benyttes til dette formålet.
Skylling utføres ved at systemets vakuum brytes med
oksygenfritt nitrogen, og deretter fylles systemet til
arbeidstrykk, trykkavlastes til atmosfæretrykk og pumpes til slutt til vakuum. Prosessen gjentas til det ikke er
noe kuldemedium igjen i systemet. Etter den siste fyllingen med oksygenfritt nitrogen skal systemet trykkavlastes til atmosfæretrykk, slik at arbeidet kan utføres.
Denne skyllingen er påkrevd hvis det skal utføres varmt
arbeid på rørsystemet.
Kapitel 1 | Viktig informasjon
3
Sørg for at vakuumpumpens utløp ikke befinner seg i
nærheten av antennbare kilder, og at det finnes tilstrekkelig ventilasjon ved utløpet.
Fylling
I tillegg til vanlige påfyllingsprosedyrer må følgende
tiltak iverksettes.
■ Pass på at ikke forskjellige typer kuldemedier blandes,
når påfyllingsutstyr benyttes. Slanger og ledninger
skal være så korte som mulig, slik at det innelukkede
kuldemedievolumet minimeres.
■ Beholdere skal oppbevares stående.
■ Sørg for at kjølesystemet er jordet før systemet fylles
med kuldemedium.
■ Merk systemet etter endt påfylling (hvis det ikke allerede er merket).
■ Vær særlig nøye med å ikke overfylle kjølesystemet.
Før systemet fylles på nytt skal det prøvetrykksettes
med oksygenfritt nitrogen. Systemet skal lekkasjetestes
når påfyllingen er fullført, før systemet tas i bruk. En
lekkasjetest til skal utføres før anlegget forlates.
Lekkasjesøk
De lekkasjesøkingsmetodene som er angitt nedenfor,
er godkjent for systemer som inneholder antennelige
kuldemedier.
Elektroniske lekkasjesøkere skal brukes for å avdekke
antennelige kuldemedier, men lekkasjesøkerens følsomhet kan vise seg å være utilstrekkelig, eller den kan
måtte kalibreres på nytt (lekkasjesøkingsutstyret skal
kalibreres på et sted som er helt fritt for kuldemedier).
Lekkasjesøkeren må ikke være en potensiell antennelseskilde, og den må være egnet for det aktuelle
kuldemediet. Lekkasjesøkingsutstyret skal være innstilt
og kalibrert for det aktuelle kuldemediet for å sikre at
gasskonsentrasjonen er maks 25 % av den laveste antennelige konsentrasjonen (Lower Flammability Limit,
LFL) av det aktuelle kuldemediet.
Lekkasjesøkingsvæsker kan brukes sammen med de
fleste kuldemedier, men væsker som inneholder klorholdige rengjøringsvæsker, skal unngås ettersom klor
kan reagere med kuldemediet og forårsake korrosjon
på kobberrør.
Når det er mistanke om lekkasje, skal alle åpne flammer
slukkes eller fjernes fra området.
Ved lekkasjer som krever lodding, skal alt kuldemediet
fjernes fra systemet og oppbevares i en separat beholder. Alternativt kan kuldemediet oppbevares atskilt fra
loddeområdet i en systemdel på sikker avstand fra
lekkasjen hvis denne systemdelen kan adskilles på en
sikker måte med avstengningsventiler. Systemet skal
gjennomblåses med oksygenfritt nitrogen både før og
under loddingsarbeidet.
Sette ut av drift
Til utføring av denne prosedyren kreves det at teknikeren har svært god kunnskap om utstyret og alle tilhørende deler. God praksis tilsier at alt kuldemedium
samles opp på en sikker måte. Før arbeidet utføres skal
det tas prøver av olje og kuldemedium for å finne ut
om det er nødvendig med analyse før oppsamlet
kuldemedium kan gjenbrukes. Strømforsyning må være
tilgjengelig når denne oppgaven påbegynnes.
4
Kapitel 1 | Viktig informasjon
1. Gjør deg kjent med utstyret og bruken av det.
2. Isoler systemet elektrisk.
3. Før prosedyren påbegynnes må du sørge for:
at påkrevd utstyr for mekanisk håndtering a
kuldemediebeholder er tilgjengelig
at alt påkrevd personlig sikkerhetsutstyr er tilgjengelig og benyttes på riktig måte
at oppsamlingsprosessen hele tiden overvåkes av
en kvalifisert person
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
at oppsamlingsutstyr og beholder oppfyller gjeldende standarder.
Pump om mulig kuldemediesystemet til vakuum.
Hvis pumping til vakuum ikke er mulig, produseres
en grenledning, slik at kuldemedium kan hentes
fra ulike deler av systemet.
Kontroller at kuldemediebeholderen står på vekten
før oppsamling påbegynnes.
Start oppsamlingsenheten og utfør oppsamling i
henhold til produsentens instrukser.
Ikke overfyll beholderne (maks. 80 % (volum)
væskeinnhold).
Ikke overskrid beholdernes maksimalt tillatte arbeidstrykk – heller ikke midlertidig.
Når beholderen er fylt på riktig måte og prosessen
er fullført, skal alle avstengingsventiler i utstyret
lukkes og beholder og utstyr snarest fjernes fra
anlegget.
Oppsamlet kuldemedium skal ikke fylles i noe annet kjølesystem før det er renset og kontrollert.
Merking
Utstyret skal påføres merking som angir at det er tatt
ut av drift og tømt for kuldemedium. Merkingen skal
være datert og signert. Kontroller at utstyret er påført
merking som angir at det inneholder brennbart
kuldemedium.
Oppsamling
God praksis tilsier at alt kuldemedium samles opp på
en sikker måte når kuldemedium fjernes fra et system,
enten på grunn av service eller fordi det skal settes ut
av drift.
Kuldemediet skal samles opp bare i egnede kuldemediebeholdere. Sørg for at det nødvendige antallet beholdere, som rommer hele systemets volum, er tilgjengelig. Alle beholdere som skal benyttes, skal være beregnet for det oppsamlede kuldemediet og merket for
dette kuldemediet (altså spesielt beregnet for oppsamling av kuldemedium). Beholderne skal være utstyrt
med riktig fungerende trykkavlastingsventiler og avstengingsventiler. Tomme oppsamlingsbeholdere skal
tømmes og, om mulig, nedkjøles før oppsamling.
Oppsamlingsutstyret skal fungere korrekt, og instruksjoner for utstyret skal være tilgjengelig. Utstyret skal
være egnet for oppsamling av brennbare kuldemedier.
I tillegg skal en velfungerende kalibrert vekt være tilgjengelig.
Slanger skal være i god stand og utstyrt med lekkasjefrie hurtigkoblinger. Før oppsamlingsmaskinen benyttes
må du kontrollere at den fungerer korrekt og er riktig
NIBE™ F470
vedlikeholdt, samt at tilhørende elektriske komponenter er forseglet, dette for å hindre antenning hvis noe
av kuldemediet kommer ut. Kontakt produsenten hvis
du lurer på noe.
Det oppsamlede kuldemediet skal returneres til
kuldemedieleverandøren i korrekt oppsamlingsbeholder og med relevant Waste Transfer Note. Bland ikke
forskjellige kuldemedier i oppsamlingsenheter og absolutt ikke i beholdere.
Hvis kompressorer eller kompressorolje skal fjernes, må
du forsikre deg om at berørt enhet tømmes til akseptabelt nivå, for å være sikker på at ikke brennbart kuldemedium blir værende igjen i smøremiddelet. Kompressorer skal tømmes før retur til leverandøren. Det skal
bare benyttes elektrisk oppvarming av kompressorhuset
for å påskynde tømmingen. Olje skal tappes ut av systemet på en sikker måte.
Serienummer
Serienummer
Serienummeret finner du nederst til høyre på frontluken og i info-menyen (meny 3.1).
Serienummer
HUSK!
Oppgi alltid produktets serienummer (14 siffer)
når du varsler om en feil.
Landsspesifikk informasjon
Installatørhåndboken
Denne installatørhåndboken skal legges igjen hos
kunden.
NIBE™ F470
Kapitel 1 | Viktig informasjon
5
Installasjonskontroll
Ifølge gjeldende regler må varmeanlegget gjennomgå en installasjonskontroll før det tas i bruk. Kontrollen kan bare
utføres av en person med nødvendig kompetanse. Fyll også ut siden med anleggsdata i brukerhåndboken.
✔
Beskrivelse
Merknad
Signatur
Dato
Ventilasjon (side 17)
Innstilling av ventilasjonsvolumstrøm avtrekksluft
Innstilling av ventilasjonsvolumstrøm tilluft
Tilkopling av jordingskabler
Varmebærer (side 15)
System gjennomspylt
System utluftet
Sirkulasjonspumpe innstilt
Innstilling volumstrøm for varmebærer
Kjeletrykk
Innstilling trimventil, antall runder fra
lukket stilling
El (side 18)
Sikringer varmepumpe
Sikringer eiendom
Uteføler
Romføler
Strømføler (gjelder bare kobber)
Sikkerhetsbryter
Jordfeilbryter
Garanti
6
Kapitel 1 | Viktig informasjon
NIBE™ F470
Kontaktinformasjon
AT KNV Energietechnik GmbH, Gahberggasse 11, 4861 Schörfling
Tel: +43 (0)7662 8963-0 Fax: +43 (0)7662 8963-44 E-mail: [email protected] www.knv.at
CH NIBE Wärmetechnik c/o ait Schweiz AG, Industriepark, CH-6246 Altishofen
Tel: (52) 647 00 30 Fax: (52) 647 00 31 E-mail: [email protected] www.nibe.ch
CZ Druzstevni zavody Drazice s.r.o, Drazice 69, CZ - 294 71 Benatky nad Jizerou
Tel: +420 326 373 801 Fax: +420 326 373 803 E-mail: [email protected] www.nibe.cz
DE NIBE Systemtechnik GmbH, Am Reiherpfahl 3, 29223 Celle
Tel: 05141/7546-0 Fax: 05141/7546-99 E-mail: [email protected] www.nibe.de
DK Vølund Varmeteknik A/S, Member of the Nibe Group, Brogårdsvej 7, 6920 Videbæk
FI
Tel: 97 17 20 33 Fax: 97 17 29 33 E-mail: [email protected] www.volundvt.dk
NIBE Energy Systems OY, Juurakkotie 3, 01510 Vantaa
Puh: 09-274 697 0 Fax: 09-274 697 40 E-mail: [email protected] www.nibe.fi
FR NIBE Energy Systems France Sarl, Zone industrielle RD 28, Rue du Pou du Ciel, 01600 Reyrieux
Tel : 04 74 00 92 92 Fax : 04 74 00 42 00 E-mail: [email protected] www.nibe.fr
GB NIBE Energy Systems Ltd, 3C Broom Business Park, Bridge Way, Chesterfield S41 9QG
Tel: 0845 095 1200 Fax: 0845 095 1201 E-mail: [email protected] www.nibe.co.uk
NL NIBE Energietechniek B.V., Postbus 634, NL 4900 AP Oosterhout
Tel: 0168 477722 Fax: 0168 476998 E-mail: [email protected] www.nibenl.nl
NO ABK AS, Brobekkveien 80, 0582 Oslo, Postadresse: Postboks 64 Vollebekk, 0516 Oslo
Tel. sentralbord: +47 23 17 05 20 E-mail: [email protected] www.nibeenergysystems.no
PL NIBE-BIAWAR Sp. z o. o. Aleja Jana Pawła II 57, 15-703 BIAŁYSTOK
Tel: 085 662 84 90 Fax: 085 662 84 14 E-mail: [email protected] www.biawar.com.pl
RU © "EVAN" 17, per. Boynovskiy, Nizhny Novgorod
Tel./fax +7 831 419 57 06 E-mail: [email protected] www.nibe-evan.ru
SE NIBE AB Sweden, Box 14, Hannabadsvägen 5, SE-285 21 Markaryd
Tel: +46-(0)433-73 000 Fax: +46-(0)433-73 190 E-mail: [email protected] www.nibe.se
For land som ikke nevnes i denne listen, kontakt NIBE Sverige eller kontroller www.nibe.eu for mer informasjon.
NIBE™ F470
Kapitel 1 | Viktig informasjon
7
2 Leveranse og håndtering
Installasjonsplass
Transport
F470 skal transporteres og oppbevares stående og tørt.
Ved transport inn i bygningen kan imidlertid F470
legges forsiktig på rygg. Tyngdepunktet er i den øvre
delen.
0
R
La det være en klaring på 800 mm foran produktet. For
demontering av sideplatene kreves en klaring på ca.
50 mm på hver side. Det er imidlertid ikke nødvendig
å demontere platene ved service, all service på F470
kan utføres fra forsiden. La det være en klaring mellom
varmepumpen og veggen bak (samt for eventuell legging av tilførselskabel og rør) for å redusere risikoen
for forplantning av eventuelle vibrasjoner.
10-25
10-50*
R
0
10-50*
15 - 40 mm
Plassering
800
■ Plasser F470 på et fast underlag som tåler tyngden,
helst betonggulv eller betongfundament. Bruk de
justerbare føttene på produktet til å få en vannrett
og stabil plassering.
*Avhengig av om platene skal kunne demonteres eller ikke.
30 - 50 mm
OBS!
Pass på at det er nok plass (300 mm) over
varmepumpen for montering av ventilasjonsslanger.
■ Stedet der F470 plasseres, skal være utstyrt med av-
løp.
■ Plasser ryggsiden mot yttervegg i et rom som ikke er
30 - 50 mm
8
lydfølsomt, for å eliminere forstyrrelser. Hvis det ikke
er mulig, skal vegg mot soverom eller annet lydfølsomt rom unngås.
■ Uansett plassering skal vegg mot lydfølsomt rom
lydisoleres.
■ Rørtrekking skal utføres uten klemring i innvervegg
som sove- eller oppholdsrom.
■ Varmepumpens oppstillingsrom skal alltid ha en
temperatur på minst 10 °C og maks. 30 °C.
Kapitel 2 | Leveranse og håndtering
NIBE™ F470
Sideluker
Medfølgende komponenter
Uteføler
Romføler
LE
K
LE
K
LEK
K
LEK
LE
LE
K
Jordkabler
Strømføler
Demontering av luker
Sidelukene kan tas av for å lette installasjonen.
1. Løsne skruene i over- og underkant.
2. Vri luken litt utover.
3. Før luken bakover og litt til siden.
4. Dra luken til siden.
5. Trekk luken fremover.
Frontluke
Demonter deler av isolasjonen
Plassering
Medfølgende utstyr er plassert oppå produktet.
1
Deler av isolasjonen kan fjernes for å lette installasjonen.
3
Isolasjon, topp
1. Ta tak i håndtaket og dra rett ut, som vist på bildet.
4
2
LEK
1. Løsne luftbehandlingsluken ved å trekke den rett
ut.
2. Løsne skruene i underkant av frontluken.
3. Løft luken utover i underkant og opp.
4. Trekk luken mot deg.
NIBE™ F470
LEK
LEK
Kapitel 2 | Leveranse og håndtering
9
3 Varmepumpens konstruksjon
F470, kobber
EP13
BT22
BT21
XL33
HQ11
XL32
UR2
UR1
QM21
HQ10
BT20
UB1
UB2
LEK
AA4
EP1
SF1
XL31
AA101
XL34
GQ3
AA100
GQ2
AA4-XJ3
AA4-XJ4
BT7
W130
HZ1
QN1
AA3
BT30
AA2
FD1
AA1
PF1
FA1
PF3
BT19
BT6
EB1
RF3
BT18
WP3
BT3
QM11
QN11
FL6
FA2
BT2
BP5
MA1
QM20
LEK / APH
GP1
QM10
LEK
WM2
CM1
RN1
FL2
WP1
QM31
BP1
FL1
XL3
BP2
WM1
XL2
QM32
XL8
XL1
XL4
WP2
CA1
AA102
GQ10
LEK
EB1
10
GQ2
GQ10
XL32
XL31
UR1
Kapitel 3 | Varmepumpens konstruksjon
NIBE™ F470
LEK
UB1
UB2
F470, rustfri
EP13
BT22
XL33
BT21
XL32
HQ11
UR2
UR1
QM21
HQ10
BT20
UB1
UB2
LEK
AA4
EP1
SF1
XL31
AA101
XL34
GQ3
AA100
GQ2
AA4-XJ3
AA4-XJ4
BT7
W130
HZ1
QN1
AA3
BT30
AA2
FD1
AA1
PF1
FA1
PF3
BT19
BT6
EB1
RF3
BT18
WP3
BT3
QM13
FQ1
QN11
BT2
FA2
MA1
BP5
QM11
QM20
LEK / APH
GP1
QM10
LEK
WM2
CM1
RN1
FL2
WP1
QM31
BP1
FL1
XL3
BP2
WM1
XL2
QM32
XL8
XL1
XL4
WP2
CA1
AA102
GQ10
LEK
NIBE™ F470
Kapitel 3 | Varmepumpens konstruksjon
11
Rørtilkoplinger
XL 1
XL 2
XL 3
XL 4
XL 8
XL 31
XL 32
XL 33
XL 34
Tilkopling, varmebærer turledning
Tilkopling, varmebærer returledning
Tilkopling, kaldtvann
Tilkopling, varmtvann
Tilkopling, installasjon inn
Ventilasjonstilkopling, avtrekksluft
Ventilasjonstilkopling, avluft
Ventilasjonstilkopling, tilluft
Ventilasjonstilkopling, uteluft
VVS-komponenter
CM 1
EP 13
FL 1
FL 2
FL 6
FQ 1
GP 1
QM 10
QM 11
QM 13
QM 20
QM 21
QM 31
QM 32
QN 11
RN 1
WM 1
WM 2
WP 1
WP 2
WP 3
Ekspansjonskar
Tilluftsbatteri
Sikkerhetsventil, varmtvannsbereder
Sikkerhetsventil, klimasystem
Vakuumventil2
Blandeventil, varmtvann3
Varmebærerpumpe
Påfyllingsventil, varmtvannsbereder
Påfyllingsventil, klimasystem
Påfyllingsventil 2, klimasystem3
Lufting, varmebærer
Lufting, tilluftsbatteri1
Avstengingsventil, varmebærer tur
Avstengingsventil, varmebærer retur
Shuntventil
Trimventil
Spillkopp
Spillvannavledning
Spillrør, sikkerhetsventil varmtvannsbereder
Spillrør, sikkerhetsventil klimasystem
Spillrør, kondens
Føler osv.
BP 1
BP 2
BP 5
BT 1
BT 2
BT 3
BT 6
BT 7
BT 16
BT 18
BT 19
BT 20
BT 21
BT 22
BT 30
BT 50
12
Høytrykkspressostat
Lavtrykkspressostat
Trykkmåler, varmesystem
Uteføler1
Temperaturføler, varmebærer tur
Temperaturføler, varmebærer retur
Temperaturføler, varmtvann, styrende
Temperaturføler, varmtvann, visende
Temperaturføler, fordamper1
Temperaturføler, kompressordrift
Temperaturføler, el-elementdrift
Temperaturføler, avtrekksluft
Temperaturføler, avluft
Temperaturføler, tilluft
Termostat, reservevarme
Romføler 1
Kapitel 3 | Varmepumpens konstruksjon
El-komponenter
AA 1
AA 2
AA 3
AA 4
El-patronkort
Grunnkort
Inngangskort
Displayenhet
AA4-XJ3 USB-uttak
AA4-XJ4 Serviceuttak
AA100 Tilkoplingskort luftbehandlingsdel, avtrekksluft
AA101 Tilkoplingskort luftbehandlingsdel, tilluft
AA102 Tilkoplingskort kompressorkort
CA 1
Kondensator
EB 1
El-patron
FA 1
Automatsikring
FA 2
Automatsikring
FD 1
Temperaturbegrenser
MA 1 Shuntmotor med håndratt
RF 3
EMC-filter
SF 1
Strømbryter
W130 Nettverkskabel for NIBE UplinkTM
Kjølekomponenter
EP 1
GQ 10
HZ 1
QN 1
Fordamper
Kompressor
Tørkefilter med tank1
Ekspansjonsventil1
Ventilasjon
GQ 2
GQ 3
HQ 10
HQ 11
UR 1
UR 2
Avtrekksvifte
Tilluftsvifte
Avtrekksluftfilter1
Tilluftsfilter1
Filterluke, avtrekk
Filterluke, tilluft
Øvrig
PF 1
PF 3
UB1
UB2
Typeskilt
Serienummerskilt
Kabelgjennomføring
Kabelgjennomføring
1Vises
ikke på illustrasjonen
2Kun
varmepumpe med kobberkar.
3Kun
varmepumpe med rustfritt kar.
Betegnelser i komponentplassering iht. standard IEC
81346-1 og 81346-2.
NIBE™ F470
4 Rør- og ventilasjonstilkoplinger
Generelle rørtilkoplinger
Systemprinsipp
Rørinstallasjon skal utføres iht. gjeldende bestemmelser.
F470 består av varmepumpe, varmtvannsbereder, elpatron, vifter, sirkulasjonspumpe samt styresystem.
F470 koples til henholdsvis ventilasjonssystem og
varmebærerkrets.
Systemet krever lavtemperaturdimensjonering av radiatorkretsen. Ved laveste dimensjonerte utetemperatur
(DUT) er høyeste anbefalte temperaturer 55 °C på turledningen og 45 °C på returledningen.
Spillvannet fra fordamperens oppsamlingsbeholder og
sikkerhetsventilen føres via spillkoppen til avløpet slik
at sprut av varmt vann ikke kan forårsake personskader.
Spillvannsrøret skal legges sluttende i hele sin lengde
for å unngå vannsekker og skal ligge frostfritt.
OBS!
Rørsystemet skal være gjennomspylt før
varmepumpen koples til, slik at eventuelle
forurensninger ikke skader inngående komponenter.
Når den romtempererte avtrekksluften passerer fordamperen, fordampes kuldemediet på grunn av sitt lave
kokepunkt. Dermed avgir romluften energi til kuldemediet.
Kuldemediet komprimeres deretter i en kompressor,
der temperaturen økes kraftig.
Det varme kuldemediet ledes til kondensoren. Her avgir
kuldemediet energien sin til kjelevannet, og kuldemediet går fra damp til å bli væske.
Deretter ledes kuldemediet videre via filter til ekspansjonsventilen, der trykk og temperatur senkes.
Kuldemediet har nå fullbyrdet kretsløpet sitt og passerer igjen fordamperen.
Maks kjele- og radiatorvolum
Hvis fortrykket ikke er tilstrekkelig,
kan det økes ved påfylling av luft
gjennom ventilen i ekspansjonskaret. Ekspansjonskarets fortrykk skal
være oppført kontrolldokumentet.
Forandring av fortrykket påvirker
karets mulighet til å ta opp vannets ekspansjon.
H
Trykkekspansjonskarets (CM1) volum er 10 liter og har som standard et fortrykk på 0,5 bar (5 mvp).
Dette medfører at den maksimalt
tillatte høyden "H" mellom karet
og den høyest plasserte radiatoren
er 5 m, se figuren.
Maks systemvolum ekskl. kjele er ved ovenstående
fortrykk 219 liter.
XL2
XL 1
XL 2
XL 3
XL 4
XL 8
NIBE™ F470
XL8
XL4
XL3
XL1
Tilkopling, varmebærer tur
Tilkopling, varmebærer retur
Tilkopling, kaldtvann
Tilkopling, varmtvann
Tilkopling, installasjon
Kapitel 4 | Rør- og ventilasjonstilkoplinger
13
Rørdimensjoner
Mål og rørtilkoplinger
A
B
Tilkopling
XL1-XL2 Varmebærer utv. Ø
XL3 Kaldtvann utv. Ø
XL4 Varmtvann utv. Ø
XL8 Installasjon utv. Ø
WM2 Spillvannavledning
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
22
22
22
22
32
C
Kobber
LEK
WM1
XL2
XL8
XL1
XL4
XL3
Rustfri
LEK
WM1
XL2
XL8
XL1
XL4
XL3
Avsetningsmål
Tilkobling, kobber
XL1 Varmebærer tur
XL2 Varmebærer retur
XL3 Kaldtvann
XL4 Varmtvann
XL8 Installasjon
WM1 Spillkopp
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
Tilkopling, rustfri
XL1 Varmebærer tur
XL2 Varmebærer retur
XL3 Kaldtvann
XL4 Varmtvann
XL8 Installasjon
WM1 Spillkopp
14
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
A
B
C
30
45
165
170
175
60
465
420
455
400
290
200
320
365
210
260
295
420
A
B
C
30
45
165
140
175
60
465
420
455
400
290
200
320
365
210
260
295
420
Kapitel 4 | Rør- og ventilasjonstilkoplinger
NIBE™ F470
Symbolnøkkel
Symbol Betydning
Lufteventil
Avstengingsventil
Kaldt- og varmtvann
Tilkopling av kaldt- og varmtvann
Blandeventil skal eventuelt monteres hvis fabrikkinnstillingen for varmtvannet endres. Nasjonale regler skal
overholdes. Innstillingen utføres i meny 5.1.1 (side 51).
Trimventil
Shunt-/vekselventil
Sikkerhetsventil
Temperaturføler
Ekspansjonskar
P
Manometer
Sirkulasjonspumpe
Smussfilter
Kompressor
Varmeveksler
Varmebærerside
Tilkopling av klimasystem
NIBE™ F470
Kapitel 4 | Rør- og ventilasjonstilkoplinger
15
VV-BEREDARE
Tilluftsbatteri
MED "DELAT"
To eller flere klimasystemer
VENTILKOPPEL
Tilluftsbatteri
er koplet parallelt med radiatorkretsen
og varmer husets tilluft. Vannvolumstrømmen gjennom
tilluftsbatteriet stilles inn med en trimventil (RN1). Tilluftstemperaturen skal være omtrent den samme som
innetemperaturen,
gjerne noen grader lavere.
INK KV-ANSL
Når flere enn ett klimasystem skal varmes opp, kan
følgende tilkopling benyttes
For denne tilkoplingen kreves ekstrautstyret ECS 40/ECS
41.
VV
TIPS!
PROPPNING
Velg om mulig en kald dag for innjustering
av
KV
trimventilen.
VV
BACKVENTIL
Installasjonsalternativ
F470 kan installeres på flere ulike måter, og noen av
disse vises nedenfor.
Mer om alternativene finnes på www.nibeenergysystems.no samt i respektive monteringsanvisning for
benyttet ekstrautstyr. Se side 61 for liste over ekstrautstyr som kan brukes til F470.
Ekstra varmtvannsbereder
Ventilkoppel-del
Ekstra varmtvannsbereder
Hvis det installeres boblebasseng eller annet som er
storforbruker
av varmtvann, bør varmepumpen komVv från värmepump
pletteres med elektrisk varmtvannsbereder.
Proppas
Kv
Varmvannsbereder med el-element
Backventil
Vv
Hvis det er mulighet for å bruke en varmtvannsbereder
Blandningsventil-del
med el-patron, kan
beredere av typen NIBE COMPACT
eller EMINENT benyttes.
Hvis ventilkoblingen skal monteres eksternt, flyttes ut
eller deles, må den byttes ut med en delbar kobling, Ø
22 mm.
Tilkopling av varmtvannssirkulasjon.
For å redusere faren for bakterietilvekst i systemer med
varmtvannssirkulasjon bør det sirkulerende vannet ikke
ha temperatur under 50 °C. Det bør heller ikke finnes
noen ikke-sirkulerende varmtvannsledninger. Juster
varmtvannssystemet slik at temperaturen ikke er lavere
enn 50 °C lengst ut i systemet.
Sirkulasjonspumpen for varmtvannssirkulasjon kan
styres av varmepumpen. VVC-returen kan med fordel
kobles til en frittstående varmtvannsbereder.
Vvavfrån
värmepump
Vv
F470
Kv
Kv
Vv
Tilbakeslagsventil
Backventil
Vv
Blandningsventil
Blandeventil
Inkoppling av spetsberedare utan delbart
ventilkoppel.
16
Kapitel 4 | Rør- og ventilasjonstilkoplinger
NIBE™ F470
Generell ventilasjonstilkopling
Ventilasjonsvolumstrøm
Ventilasjonsinstallasjonen skal utføres iht. gjeldende
bestemmelser.
Koble til F470 slik at all avtrekksluft unntatt utløpskanal
(kjøkkenvifte) passerer fordamperen (EP1) i varmepumpen. Den laveste ventilasjonsvolumstrømmen skal
oppfylle gjeldende nasjonale normer. For at varmepumpen skal arbeide på best mulig måte, bør ventilasjonsvolumstrømmen ikke være lavere enn 28 l/s (100 m³/t)
ved en avtrekkslufttemperatur på minst 20 °C. I tilfeller
der avtrekkslufttemperaturen er lavere enn 20 °C (f.eks.
ved oppstart, og når ingen befinner seg i boligen) er
minimumsverdien
31 l/s (110 m³/t). Tilluftstrømmen
60
skal være lavere enn avtrekksluftstrømmen for å unngå
overtrykk i huset.
For å unngå at viftelyd ledes til ventilasjonsviftene skal
det monteres lyddemper i kanalsystemet.
35
Tilkobling skal gjøres med fleksible slanger som legges
slik at de lett kan byttes. Avlufts- og uteluftkanalen
isoleres diffusjonstett (PE30) i hele sin lengde. Ved
eventuelle skjøter og/eller ved gjennomføringsnippel,
lyddemper, takhette eller tilsvarende, må kondensisoleringen tettes ordentlig. Det skal være mulig å gjennomføre kanalinspeksjon og rengjøring. Kontroller at
arealreduksjon i form av folder, trange bender osv. ikke
forekommer, ettersom dette vil redusere ventilasjonskapasiteten. Kanalsystemet skal minst være i tetthetsklasse B. Avluftskanalen skal maksimalt være 20 m lang
og inneholde maks. seks bender.
Varmepumpens oppstillingsrom skal være ventilert
med minst 5 l/s (18 m³/t). Oppstillingsrommet skal ha
et volum på minst 8 m³.
Kontroller at ventilasjonsåpningene ikke er blokkerte.
Ventilasjonskapasiteten stilles inn i varmepumpens
menysystem (meny 5.1.5).
Fordi varmepumpen inneholder det brennbare kuldemediet propan (R290), skal luftkanalsystemet jordes.
Dette gjør du ved å, med god elektrisk forbindelse,
koble de medfølgende jordkablene (4 stk.) til de fire
ventilasjonskanalene. Kablene festes deretter på jordstiftene som er på oversiden av topplokket.
Innjustering av ventilasjon
2075
For å oppnå tilstrekkelig luftveksling i alle husets rom
kreves korrekt plassering og innjustering av avtrekksog tilluftsviftene og innjustering av viftene i varmepumpen.
Utløpskanal/kjøkkenvifte
Utløpskanal (kjøkkenvifte) må ikke kobles til F470.
Så snart som mulig etter installasjonen skal det utføres
en ventilasjonsjustering, slik at ventilasjonen stilles inn
i henhold til husets prosjekterte verdi.
For å unngå at matos ledes til F470 skal det tas hensyn
til avstanden mellom kjøkkenvifte og avtrekksventil.
Avstanden bør ikke være under 1,5 m, men dette kan
variere mellom forskjellige installasjoner.
Feil ventilasjonsinstallasjon kan medføre dårligere utbytte fra installasjonen og dermed forårsake en dårligere driftsøkonomi og til og med føre til fuktskader i
huset.
25-50
Bruk alltid kjøkkenvifte ved matlaging.
OBS!
Kanal i murt skorstein må ikke brukes til avtrekksluft.
560
440
550
60
600
440
Ø125
NIBE™ F470
200
615
430
Avluft
195
Avtrekksluft
120
600
300
155
Tilluft
Uteluft
200
Undvik rördragning
inom markerat område
Kapitel 4 | Rør- og ventilasjonstilkoplinger
17
5 El-tilkoplinger
Generelt
Alt elektrisk utstyr bortsett fra uteføler, romføler og
strømtransformator, er ferdigkoplet fra fabrikk.
■ Før isolasjonstest av boligen skal varmepumpen frakoples.
■ F470 kan ikke kobles om mellom 3 x 230 V og
3 x 400 V.
■ Hvis boligen har jordfeilbryter, bør F470 varmepumpen utstyres med en separat bryter.
■ Hvis det brukes en automatsikring, må denne minst
ha motorkarakteristikk "C". Se side 63 for sikringsstørrelse.
■ Koplingsskjema for varmepumpen finner du på side
69.
■ Kommunikasjons- og følerkabler tikl eksterne tilkoplinger må ikke legges i nærheten av sterkstrømsledninger.
■ Minste tverrsnitt på kommunikasjons- og følerkabler
til ekstern tilkobling skal være 0,5 mm² opptil 50 m,
f.eks. EKKX, LiYY eller lignende.
■ Ved kabeltrekking i F470 skal kabelgjennomføringene UB1 og UB2 (markert på illustrasjonen) brukes. I
UB1 og UB2 føres kablene gjennom varmepumpen
fra baksiden til forsiden. For måleskisse se side 20.
FD1
FD1-S2
FA1
Automatsikring (FA1)
Betjeningen (230 V), vifter, kompressor, sirkulasjonspumpe osv. er sikret internt med en automatsikring
(FA1).
HUSK!
Kontroller automatsikringen (FA1). Den kan
ha blitt utløst under transporten.
Temperaturbegrenser (FD1)
UB1
UB2
Temperaturbegrenseren (FD1) bryter strømtilførselen
til el-tilskuddet hvis temperaturen stiger til mellom 90
og 100 °C og tilbakestilles manuelt.
Tilbakestilling
Temperaturbegrenseren (FD1) er plassert bak frontluken. Tilbakestill temperaturbegrenseren ved å forsiktig
trykke inn knappen (FD1-SF2) med en liten skrutrekker.
OBS!
Strømbryter (SF1) skal ikke stilles i stillingen " "
eller " " før kjelevann er påfylt. Temperaturbegrenseren, termostaten og el-patronen kan
ta skade.
OBS!
LEK / APH
Hvis matekabelen er skadet, må den kun erstattes av NIBE, serviceansvarlig eller liknende
godkjent personale for å unngå eventuell fare
og skade.
OBS!
El-installasjonen og eventuell service skal kun
utføres under oppsyn av autorisert el-installatør. Bryt strømmen med arbeidsbryteren før
eventuell service. Elektrisk installasjon og
trekking av ledninger skal utføres i samsvar
med gjeldende forskrifter.
18
Kapitel 5 | El-tilkoplinger
NIBE™ F470
Tilgjengelighet, strømkopling
Demontering luke, grunnkort
Plastlokkene til koplingsboksene åpnes ved hjelp av en
skrutrekker.
HUSK!
For å kunne demontere luken for grunnkortet
må først luken for inngangskortet tas bort.
OBS!
Lokket til inngangskortet åpnes uten verktøy.
Demontering luke, inngangskort
A
B
1
1
2
2
1. Stikk inn skrutrekkeren (A) og bøy smekklåsen forsiktig nedover (B).
2. Vinkle lokket ut og fjern det.
1. Trykk ned smekklåsen.
2. Vinkle lokket ut og fjern det.
Kabellåsing
Bruk egnet verktøy til å løsne/låse fast kablene i
varmepumpens plinter.
Demontering luke, el-patronkort
3
3
3
1
2
A
3
1
1
2
2
1
1
B
2
1
2
3
2
1
3
2
1
4
1
K
LE
2
3
1
2
K
LE
4
3
2
1. Stikk inn skrutrekkeren (A) og bøy smekklåsen forsiktig nedover (B).
2. Vinkle lokket ut og fjern det.
NIBE™ F470
Kapitel 5 | El-tilkoplinger
19
Tilkobling 3 x 230 V
Tilkoplinger
OBS!
AA1-X1
For å unngå forstyrrelser må uskjermede
kommunikasjons- og/eller følerkabler til eksterne tilkoblinger ikke legges nærmere enn
20 cm fra sterkstrømledninger.
PE L1
Krafttilkopling
F470 skal installeres via en allpolet bryter med minst
3 mm bryteravstand. Minste kabeltverrsnitt skal være
dimensjonert etter hvilken sikring som benyttes. Medfølgende kabel (lengde ca. 2 m) for innkommende
strøm er koblet til plint X1 på el-patronkortet (AA1).
Tilkoblingskabelen finner du på baksiden av F470 (se
måleskisse nedenfor).
AA1-X1
1
L2
2
L3
PE1
Hvis du ønsker separat strømtilførsel til kompressor og
el-kassett, se avsnitt "Mulige valg for AUX-innganger"
på side 25.
Tariffstyring
Hvis spenningen til el-patron og/eller kompressoren
forsvinner i en viss tid, må det samtidig skje blokkering
via AUX-inngang, se "Mulige valg for AUX-innganger".
1670
UB1 og UB2
300
Tilførselskabel
50
30
OBS!
F470 kan ikke kobles om mellom 3 x 230 V og
3 x 400 V.
Tilkobling 3 x 400 V
AA1-X1
N
AA1-X1
20
Kapitel 5 | El-tilkoplinger
0
PE L1
1
L2 L3
PE1
NIBE™ F470
Tilkopling av ekstern styrespenning for
styresystemet
OBS!
Uteføler
Utetemperaturføleren (BT1) plasseres på et skyggefullt
sted mot nord eller nordvest, slik at den ikke påvirkes
av for eksempel morgensol.
Gjelder kun krafttilkopling 3 x 400 V.
Føleren kobles til plint X6:1 og X6:2 på inngangskortet
(AA3). Bruk en toleder med tverrsnitt på minst 0,5 mm².
OBS!
Eventuelt kabelrør bør tettes for ikke å forårsake kondens i utefølerkapselen.
Merk aktuell koplingsboks med advarsel for
ekstern spenning.
Eksternt
Hvis du skal kople til ekstern styrespenning for styresystemet til F470 på el-patronkortet (AA1), må kantkontakten ved AA1:X2 flyttes till AA1:X9 (iht. illustrasjonen).
Ved tilkopling av ekstern styrespenning for styresystemet med separate jordfeilbrytere, kopler du blå leder
fra plint X7:24 på el-patronkortet (AA1) og kopler
vedlagte toppklemme til nøytral på innkommende
betjening. Kople en blå leder (min. 0,75 mm2) mellom
toppklemmen og X11:N på el-patronkortet (som vist
på bildet).
AA3-X6
BT1
F470
1
2
3
4
5
6
7
8
AA3-X6
9
Styrespenning (230VAC) kobles til AA1:X11 (i henhold
til illustrasjonen).
1 2 3 4 5 6
ON
Til AA8
AA1-X8
AA1-X2
N
0
PE L1
1
L2 L3
AA1-X9
AA1
*
AA1-X7
AA1-X11
L PE N
230V ~1x230V+N+PE
50 Hz styrespenning
* Bare med separat jordfeilbryter.
NIBE™ F470
Kapitel 5 | El-tilkoplinger
21
Romføler
F470 leveres med romføler (BT50). Romføleren har
opptil tre funksjoner:
1. Vise aktuell romtemperatur i displayet til F470.
2. Gir mulighet til å endre romtemperaturen i °C.
3. Gir mulighet til å fininnstille/stabilisere romtemperaturen.
Monter føleren på et nøytralt sted der innstilt temperatur ønskes. Egnet sted er for eksempel en ledig innervegg i gangen, ca. 1,5 m over gulv. Det er viktig at føleren ikke hindres fra å måle riktig romtemperatur, for
eksempel ved plassering i nisje, mellom hyller, bak
gardin, ovenfor eller nær varmekilde, i trekk fra ytterdør
eller i direkte sol. Også avslåtte radiatortermostater
kan forårsake problemer.
Varmepumpen fungerer uten føleren, men hvis du
ønsker å kunne lese av boligens innetemperatur i displayet til F470, må føleren monteres. Romføleren koples
til på X6:3 og X6:4 på inngangskortet (AA3).
Hvis føleren skal brukes til å endre romtemperaturen
i °C og/eller til å fininnstille/stabilisere romtemperaturen, må føleren aktiveres i meny 1.9.4.
Hvis romføleren benyttes i rom med gulvvarme, bør
den bare ha en informativ funksjon og ikke styre romtemperaturen.
RG 05
Eksternt
F470
F1245
1
2
3
4
5
6
7
8
9
AA3-X6
BT50
AA3-X6
HUSK!
Det tar lang tid å endre temperaturen i boligen. Korte tidsperioder i kombinasjon med
gulvvarme kommer for eksempel ikke til å gi
en merkbar forandring i romtemperaturen.
22
Kapitel 5 | El-tilkoplinger
NIBE™ F470
Effektlåsing
Innstillinger
F470 følger gjeldende byggeforskrifter (BBR). Dette
innebærer at maks. effektuttak (maks. installert el-effekt for oppvarming) kan låses i menyen 5.1.13. Hvis
maks. effektuttak skal endres senere, må deler av produktet byttes ut.
BT30
AA1-X3
AA1-SF2
AA1-X7
El-tilskudd - maksimal effekt
El-elementets effekt er inndelt i trinn, som vist på tabellen.
Innstilling av maksimal effekt for el-tilskuddet utføres
i meny 5.1.12.
El-patronens el-trinn
3 x 400 V
El-tilskudd
(kW)
Sikring
(A)
Maks.
(A) L1
Maks.
(A) L2
Maks.
(A) L3
0
0,25
2
4,67
5,60*
8
10,25
10
10
10
16
16
20
25
6,3
6,3
6,3
6,3
6,3
17,9
17,9
1,1
11,6
11,6
11,6
12,7
8,7
8,7
11,6
11,6
20,3
*Fabrikkinnstilling
3 x 230 V
El-tilskudd
(kW)
Maks. (A)
L1
Maks. (A)
L2
Maks. (A)
L3
0
2
4,67
6,67*
8
10
4,5
4,5
14,4
14,4
24,1
24,1
4,5
11,6
11,6
20,0
24,1
31,6
8,7
17,6
25,3
20,1
28,0
*Fabrikkinnstilling
Tabellen viser maks. fasestrøm ved respektive el-trinn
for varmepumpen.
Hvis strømtransformatorene er tilkoplet, overvåker
varmepumpen fasestrømmene. Ved overbelastning på
en fase koples effekten om til en annen fase.
NIBE™ F470
Kapitel 5 | El-tilkoplinger
23
Reservestilling
Tilkoplingsmuligheter
Når varmepumpen settes i reservestilling (SF1 stilles til
), er bare de aller nødvendigste funksjonene aktivert.
■ Kompressoren og viftene er slått av og oppvarmingen
besørges av el-patronen.
■ Effektvakten er ikke tilkoplet.
OBS!
Strømbryteren (SF1) må ikke settes i stillingen
" " eller " " før F470 er fylt med vann. Temperaturbegrenseren, termostaten og el-patronen
kan ta skade.
Effekt i reservestilling
El-patronens effekt i reservestilling stilles inn med
dipswitchen (S2) på el-patronkortet (AA1), i henhold
til tabellen nedenfor.
Ved installasjon i henhold til gjeldende byggeregler
(BBR), må el-patronens effekt i reservestilling stilles inn
til maks. tillatt el-effekt.
3x400V
kW
1
2
3
4
5
6
2
4,67
5,30
8*
10,25
off
off
off
on
on
off
off
off
off
off
off
on
on
on
on
off
off
off
off
on
off
off
on
on
on
on
on
off
off
on
Effektvakt
Når mange strømdrevne maskiner er koblet til samtidig
i boligen, samtidig som el-tilskuddet er i drift, kan det
føre til at hovedsikringene i boligen blir utløst. Varmepumpen er utstyrt med en innebygd effektvakt som
styrer el-trinnene til el-tilskuddet ved å omfordele
kraften mellom de ulike fasene, eller ved å koble ut ved
overbelastning på en fase. Ny tilkobling skjer når det
øvrige strømforbruket reduseres.
Tilkopling av strømtransformator
Til måling av strømmen skal det monteres en strømføler
på hver innkommende faseleder til koplingsboksen.
Dette gjøres helst i koplingsboksen.
Koble strømfølerne til en flerleder i en kapsling med
direkte forbindelse til koblingsboksen. Flerlederen
mellom kapslingen og varmepumpen skal ha et tverrsnitt på minst 0,5 mm2.
Koble kabelen til inngangskortet (AA3) på plint X4:14 der X4:1 er fellesplinten for de tre strømtransformatorene.
Størrelsen på boligens hovedsikring stilles inn i meny
5.1.12.
Innkommende
Inkommande elstrømforsyning
PEN
L1 L2 L3
*Fabrikkinnstilling
3 x 230 V
kW
1
2
3
4
5
6
2
4,67
6,67
8*
10
off
off
off
on
on
off
off
off
on
on
on
off
on
off
off
off
on
on
on
on
off
on
on
off
on
off
off
off
off
off
Elcentral
Fordelingsskap
Värmepump
Varmepumpe
-T1
-T2
-T3
*Fabrikkinnstilling
1 2 3 4
1 2 3 4 5 6
ON
3 x 230 V
1 2 3 4 5 6
ON
3 x 400 V
AA3-X4
AA3-X4
Bildet viser dipswitchen (AA1-S2) i fabrikkinnstilling.
24
Kapitel 5 | El-tilkoplinger
NIBE™ F470
NIBE Uplink™
HUSK!
Kople en nettverkstilkoplet kabel (rett, Cat.5e UTP) med
RJ45-kontakt (hann) til RJ45-kontakt (hunn) på baksiden av varmepumpen.
Enkelte av de følgende funksjonene kan også
aktiveres og programmeres via menyinnstillinger.
Mulige valg for AUX-innganger
Kontakt for ekstern blokkering av tilleggsvarme
og/eller kompressor
Blokkering av tilleggsvarme og kompressor kobles til
på to ulike AUX-innganger.
I tilfeller der det er ønskelig med ekstern blokkering av
tilleggsvarme og/eller kompressor, skal denne kobles
til plint X6 på inngangskortet (AA3), som er plassert
bak frontluken.
Eksterne tilkoplingsmuligheter
På inngangskortet (AA3) har F470 programvarestyrte
inn- og utganger for tilkopling av ekstern kontaktfunksjon eller føler. Det betyr at når en ekstern kontaktfunksjon eller føler koples til en av seks spesialtilkoplinger,
må riktig funksjon velges til riktig tilkopling i programvaren i F470.
Tilleggsvarmen og/eller kompressoren frakobles ved
at en potensialfri kontaktfunksjon kobles til inngangen
som velges i meny 5.4, se side 53.
Ekstern blokkering av tilleggsvarme og kompressor kan
kombineres.
Sluttet kontakt medfører frakoplet effekt.
Kontakt for ekstern tariffblokkering
HUSK!
Hvis en ekstern kontaktfunksjon eller føler
koples til F470, må funksjonen for benyttet
inn- eller utgang velges i meny 5.4, se side 53.
Valgbare innganger på inngangskortet for disse funksjonene er AUX1 (X6:9-10)AUX2 (X6:11-12), AUX3
(X6:13-14), AUX4 (X6:15-16) og AUX5 (X6:17-18).
Valgbar utgang er AA3:X7.
myke inn-/utganger5.4
I tilfeller der ekstern tariffblokkering er ønskelig, skal
denne koples til plint X6 på inngangskortet (AA3), som
er plassert bak frontluken.
Tariffblokkering innebærer at tilleggsvarmen, kompressoren, varmen og varmtvannet blokkeres ved at en
potensialfri kontaktfunksjon kobles til inngangen som
velges i meny 5.4, se side 53.
Sluttet kontakt innebærer at tariffblokkering er aktivert.
OBS!
Hvis tariffblokkering er aktivert, er min. turledning ikke gjeldende.
blokker varme
aktiver midl.tidig luks
Kontakt for "SG ready"
ikke brukt
ikke brukt
OBS!
ikke brukt
Denne funksjonen kan kun benyttes i strømnett som støtter «SG Ready»-standarden.
alarmutgang
"SG Ready" krever to AUX-innganger.
Eksternt
Externt
B
A
AA3-X6
I de tilfellene der denne funksjonen er ønskelig, skal
denne kobles til plint X6 på inngangskortet (AA3).
F470
F1245
9
10
11
12
13
14
15
16
AA3-X6
I eksempelet ovenfor benyttes inngangene AUX1 (X6:9-10) og
AUX2 (X6:11-12) på inngangskortet (AA3).
NIBE™ F470
"SG Ready" er en smart form for tariffstyring der
strømleverandøren kan påvirke inne-, varmtvannsog/eller bassengtemperaturen (hvis aktuelt) eller rett
og slett blokkere tilleggsvarmen og/eller kompressoren
i varmepumpen til visse tider av døgnet (kan velges i
meny 4.1.5 etter at funksjonen er aktivert). Aktiver
funksjonen ved å koble potensialfrie kontaktfunksjoner
til to innganger som velges i meny 5.4 (SG Ready A og
SG Ready B), se side 53.
Sluttet eller åpen kontakt medfører noe av følgende:
■ Blokkering (A: Sluttet, B: Åpen)
Kapitel 5 | El-tilkoplinger
25
"SG Ready" er aktiv. Kompressoren i varmepumpen
og tilleggsvarme blokkeres som dagens tariffblokkering.
■ Normalstilling (A: Åpen, B: Åpen)
"SG Ready" er ikke aktiv. Ingen påvirkning på systemet.
■ Lavprisstilling (A: Åpen, B: Sluttet)
"SG Ready" er aktiv. Systemet fokuserer på kostnadsbesparelse og kan f.eks. benytte en lav tariff fra
strømleverandøren eller overkapasitet fra en eventuell egen strømkilde (påvirkningen på systemet kan
justeres i meny 4.1.5).
■ Overkapasitetsstilling (A: Sluttet, B: Sluttet)
"SG Ready" er aktiv. Systemet tillates å gå med full
kapasitet ved overkapasitet (svært lav pris) hos
strømleverandøren (påvirkningen på systemet kan
justeres i meny 4.1.5).
Kontakt for ekstern blokkering av varmtvann
I tilfeller der det benyttes ekstern blokkering av
varmtvann, kan denne kobles til X6 på inngangskortet
(AA3), som er plassert bak frontluken.
Varmtvannsdriften kobles fra ved at en potensialfri
kontaktfunksjon kobles til inngangen som velges i
meny 5.4, se side 53.
Sluttet kontakt medfører blokkert varmtvannsdrift.
Kontakt for aktivering av "midlertidig luksus"
En ekstern kontaktfunksjon kan koples til F470 for aktivering av varmtvannsfunksjonen "midlertidig luksus".
Kontakten skal være potensialfri og koples til på valgt
inngang (meny 5.4, se side 53) på plint X6 på inngangskortet (AA3).
"midlertidig luksus" er aktivert i den tiden kontakten
er sluttet.
(A = SG Ready A og B = SG Ready B )
Kontakt for aktivering av "ekstern justering"
Kontakt for +Adjust
En ekstern kontaktfunksjon kan koples til F470 for
endring av turledningstemperaturen og dermed endring av romtemperaturen.
Ved hjelp av +Adjust kommuniserer anlegget med
gulvvarmens styresentral* og tilpasser varmekurven
og beregnet turledningstemperatur etter gulvvarmesystemets tilbakekobling.
Aktiver det klimasystemet som +Adjust skal påvirke,
ved å markere funksjonen og trykke på OK-knappen.
*Støtte for +Adjust kreves
OBS!
+Adjust må først velges i meny 5.4 "myke inn/utganger".
OBS!
Kretskort AA3 i anlegget må ha minst "input
version" 34 og programvareversjonen må ha
"display version" 5539 eller nyere for at +Adjust skal fungere. Versjonen kan kontrolleres
i meny 3.1 under henholdsvis "input version"
og "display version". Ny programvare kan lastes
ned gratis fra www.nibeuplink.com.
OBS!
Ved systemer med både gulvvarme og radiatorer bør NIBE ECS 40/41 brukes for optimal drift.
Kontakt for ekstern blokkering av varme
I tilfeller der det benyttes ekstern blokkering av varme,
kan denne koples til plint X6 på inngangskortet (AA3),
som er plassert bak frontluken.
Når kontakten er sluttet, endres temperaturen i °C (hvis
romføleren er tilkoplet og aktivert). Hvis romføleren
ikke er tilkoplet eller aktivert, stilles ønsket forandring
av "temperatur" (forskyvning av varmekurve) med det
antall trinn som velges. Verdien kan stilles inn mellom
-10 og +10.
■ klimasystem 1
Kontakten skal være potensialfri og koples til på valgt
inngang (meny 5.4, se side 53) på plint X6 på inngangskortet (AA3).
Innstilling av verdien for endringen utføres i meny
1.9.2, "ekstern justering".
■ klimasystem 2 til 4
Ekstern justering for klimasystem 2 til 4 krever ekstrautstyr (ECS 40 eller ECS 41).
Se ekstrautstyrets installatørhåndbok for installasjonsanvisning.
Kontakt for aktivering av viftehastighet
En ekstern kontaktfunksjon kan koples til F470 for aktivering av en av fire viftehastigheter. Kontakten skal
være potensialfri og tilkoples på valgt inngang (meny
5.4, se side 53) på plint X6 på inngangskortet (AA3).
Når kontakten sluttes, aktiveres valgt viftehastighet.
Normal hastighet gjenopptas når kontakten åpnes
igjen.
Varmedriften frakoples ved at en potensialfri kontaktfunksjon koples til inngangen som velges i meny 5.4,
se side 53.
Sluttet kontakt medfører frakoplet varmedrift.
OBS!
Hvis varmeblokkering er aktivert, er min. turledning ikke gjeldende.
26
Kapitel 5 | El-tilkoplinger
NIBE™ F470
Mulige valg for AUX-utgang (potensialfritt
vekslende relé)
1 2 3
Det er mulighet for ekstern tilkopling ved reléfunksjon
via et potensialfritt vekslende relé (maks. 2 A) på inngangskortet (AA3), plint X7.
Valgbare funksjoner for ekstern tilkopling:
■ Indikering av summeralarm.
■ Styring av sirkulasjonspumpe for varmtvannssirkulasjon.
■ Ekstern sirkulasjonspumpe, for eksempel ekstern
pumpe- og shuntgruppe.
Hvis noe av det ovennevnte koples til plint X7, må det
velges i meny 5.4, se side 53.
AA3-X7
C NO NC
F1X45
F470
Externt
Eksternt
L
N
PE
L
N PE
AA3-X7
Sirkulasjonspumpe
Summeralarm er forhåndsvalgt fra fabrikk.
OBS!
Tilbehørskort er nødvendig hvis flere funksjoner skal koples til plint X7 samtidig som indikering av summeralarm er aktivert (se side 61).
Tilkopling av tilbehør
Instruksjoner for tilkopling av ekstrautstyr finnes i den
medfølgende bruksanvisningen. Se side 61 for liste
over ekstrautstyr som kan brukes til F470.
1 2 3
C NO NC
AA3-X7
AA3-X7
Bildet viser releet i alarmstilling.
Hvis strømbryteren (SF1) står på "
i alarmstilling.
" eller "
", er releet
Ekstern sirkulasjonspumpe eller varmtvannssirkulasjonspumpe koples til summeralarmreleet, som vist på bildet
nedenfor.
OBS!
Merk aktuell koplingsboks med advarsel for
ekstern spenning.
NIBE™ F470
Kapitel 5 | El-tilkoplinger
27
6 Igangkjøring og justering
Forberedelser
1. Kontroller at strømbryteren (SF1) står i stillingen "
".
Kontroller
at påfyllingsventilene (QM10) og (QM11)
2.
er stengt helt igjen.
HUSK!
Kontroller automatsikringen (FA1) i varmepumpen. Den kan ha blitt utløst under transporten.
Påfylling og lufting
F470, kobber
LEK
QM11
FL2
QM10
FD1
QM21
SF1
4. For F470, kobber: Åpne påfyllingsventilen (QM11).
Kjeledelen og resten av klimasystemet fylles med
vann.
For F470, rustfri: Åpne påfyllingsventilene (QM11),
(QM13). Kjeledelen og resten av klimasystemet
fylles med vann.
5. Når vannet som kommer ut av lufteventilene
(QM20) og (QM21) ikke lenger er blandet med luft,
stenger du ventilene. Trykket begynner etter en
stund å stige på trykkmåleren (BP5). Når trykket
når 2,5 bar (0,25 MPa), begynner sikkerhetsventilen
(FL2) å slippe ut vann. Steng da påyllingsventilen/påfyllingsventilene (QM11) og (QM13).
6. Senk kjeletrykket til normalt arbeidsområde (ca. 1
bar) ved å åpne lufteventilene (QM20) og (QM21)
eller sikkerhetsventilen (FL2).
7. Kontroller at det er vann i spillkoppen (WM1).
Hvis spillkoppen trenger påfylling:
1. Vri sikkerhetsventilen for varmtvann (FL1) forsiktig
mot klokken.
Avlufting av klimasystemet
LEK
BP5
QM20
WM1
QM32
FL1
QM31
F470, rustfri
QM13
FL2
QM10
FD1
1. Bryt strømtilførselen til varmepumpen.
2. Avluft varmepumpen gjennom avluftingsventilen
(QM20) og klimasystemet ellers gjennom de respektive avluftingsventilene.
3. Avluft tilluftsbatteriet gjennom lufteventilen
(QM21).
4. Gjenta påfylling og avlufting til all luft er fjernet
og korrekt trykk oppnådd.
QM21
OBS!
Avluftingsrøret fra karet må tømmes for vann
før luften kan fjernes. Det betyr at systemet
ikke nødvendigvis er avluftet, til tross for at
det kommer vann når lufteventilen (QM20)
åpnes.
LEK / APH
SF1
LEK
BP5
QM20
LEK
WM1
QM32
FL1
QM11
QM31
Påfylling av varmtvannsbereder
1. Åpne en varmtvannskran i huset.
2. Åpne påfyllingsventilen (QM10). Ved senere drift
skal denne ventilen være helt åpen.
3. Når det kommer vann ut av varmtvannskranen, er
varmtvannsberederen fylt og kranen kan stenges.
LEK
Påfylling av klimasystemet
1. Kontroller at stengeventilene for varmesystemet
(QM31) og (QM32) er åpne.
2. Åpne lufteventilene (QM20) og (QM21).
3. For F470, rustfri: Kontroller om den medfølgende
fleksislangen er tilkoplet mellom tilkopling (QM11)
og tilkopling (QM13). Kople til slangen hvis dette
ikke er gjort.
28
Kapitel 6 | Igangkjøring og justering
NIBE™ F470
Oppstart og kontroll
Startguide
Manøvrering i startguiden
A.Side
B. Navn og menynummer
språk 4.6
OBS!
Det må være vann i klimasystemet før strømbryteren settes på " ".
1. Sett varmepumpens strømbryter () på " ".
2. Følg instruksjonene i startguiden i varmepumpens
display. Hvis startguiden ikke starter når du starter
varmepumpen, kan du starte den manuelt fra meny
5.7.
TIPS!
Se side 33 for en mer inngående introduksjon
av varmepumpens styresystem (betjening,
menyer osv.).
Hvis du går ut av startguiden på denne siden,
avsluttes den automatisk om
60 min
C. Alternativ/innstilling
Igangkjøring
A.Side
Første gangen varmepumpen startes, åpnes en startguide. Startguiden gir instruksjoner om hva som må
utføres ved første oppstart, og leder deg gjennom
grunnleggende innstillinger for varmepumpen.
Her ser du hvor langt du har kommet i startguiden.
Startguiden sikrer at oppstarten utføres på riktig måte,
og kan derfor ikke hoppes over. Startguiden kan startes
i ettertid fra meny 5.7.
F470
Slik blar du mellom sidene i startguiden:
1. Vri på betjeningsrattet til en av pilene i øverste
venstre hjørne (ved sidetallet) blir markert.
2. Trykk på OK-knappen for å hoppe mellom sidene
i startguiden.
B. Navn og menynummer
HUSK!
Så lenge startguiden er aktiv, starter ingen av
funksjonene i anlegget automatisk.
Guiden åpnes ved hver omstart av anlegget
til dette velges bort på siste side.
Her ser du hvilken meny i styresystemet denne siden i
startguiden bygger på. Tallene i parentes er menyens
nummer i styresystemet.
Du kan lese mer om menyen i dens hjelpemeny eller i
installatørhåndboken fra side 37.
C. Alternativ/innstilling
Her definerer du innstillinger for systemet.
D. Hjelpemeny
I mange menyer er det et symbol som viser at
ekstra hjelp er tilgjengelig.
Slik kommer du til hjelpteksten:
1. Bruk betjeningsrattet til å merke hjelpsymbolet.
2. Trykk på OK-knappen.
Hjelpteksten består ofte av flere vinduer som du kan
bla mellom ved hjelp av betjeningsrattet.
NIBE™ F470
Kapitel 6 | Igangkjøring og justering
29
Innstilling av ventilasjon
Effekt
Effekt
(W)
(watt)
Ventilasjonen skal stilles inn i henhold til gjeldende
norm. Tilluftsvolumstrømmen innjusteres slik at den er
80 % av avtrekksvolumstrømmen. Innstillingene gjøres
i meny 5.1.5.
Selv om det utføres en grovinnstilling av ventilasjonen
ved installeringen, er det viktig å bestille og få utført
en ventilasjonsjustering.
Effekt likestrømvifte avtrekksluft
140
90/100%
120
80%
100
70%
80
60
OBS!
40
Bestill en ventilasjonsinnjustering for å ferdigstille innstillingen.
20
60%
50%
40%
30%
0
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
Volumstrøm
(l/s)
Luftflöde (l/s)
Kapasitet likestrømvifte tilluft
Tilgjengelig
Tillgängligt
trycktrykk
(Pa)
(Pa)
450
400
350
300
250
200
150
90/100%
100
50
30%
0
0
10
20
Effekt
Effekt
(watt)
(W)
40%
30
40
70%
60%
50%
80%
Volumstrøm
50
60
Luftflöde
80 (l/s)
(l/s)
70
Effekt likestrømvifte tilluft
120
90/100%
100
80%
80
70%
60
60%
40
50%
40%
20
30%
0
0
10
20
Tillgängligt
Tilgjengelig trykk
tryck
(Pa)
(Pa)
30
40
50
60
70
80
Volumstrøm
Luftflöde
(l/s)
(l/s)
Kapasitet likestrømvifte tilluft
450
400
350
300
250
90/100%
80%
200
150
70%
60%
100
50%
50
40%
30%
0
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
Volumstrøm
(l/s)
Luftflöde (l/s)
30
Kapitel 6 | Igangkjøring og justering
NIBE™ F470
Tilluftsbatteri
TIPS!
Vannvolumstrømmen gjennom tilluftsbatteriet stilles
inn med en trimventil (RN1). Denne ventilen skal innjusteres for å unngå unødig energiforbruk i boligen. Effekttilskuddet bestemmes i henhold til diagrammet
nedenfor. Tilluftstemperaturen skal være omtrent den
samme som innetemperaturen, gjerne noen grader
lavere.
VattenTrimventilinställning
Vannflöde
(Antal öppnade varv)
Trimventilinnstilling
Etterjuster trimventilen en dag når utetemperaturen er lav.
Avgiven
Avgitt
effekt
volumstrøm effekt
kW
kW
l/t
l/h
55/45
-35
-30
-25
-20
(Antall åpnede omdreininger)
DUT
DUT
Fullt
5
Fullt
öppen
åpen
DUT
-1
400
7
-35
Risiko for lav
tilluftstemperatur
3
-30
4
-25 35/25
300
-20
3
-15
2
200
2
1
100
1
Tryckfall
TilluftsTilluftsvolumstrøm
flöde
Trykkfall
radiator-/
värmesystem-/
batterikrets
batterikrets
mvp
mvp
5
4
3
2
1
0
50
100
150
200
250
m³/t
m³/h
Avgitt effekt er i diagrammet beregnet ved varmesystemsdimensjoneringen henholdsvis 55/45 °C 35/25 °C (gulvvarme)
Eksempel: Hvis tilluftsvolumstrømmen er bestemt til
150 m³/t og DUT er -20 °C oppnås ved et pumpetrykk
(= trykkfall batterikrets) på 3,3 mvp (33 kipa), innstillingen 2,8 på trimventilen.
Dette innebærer at trimventilen skal åpnes 2,8 omdreininger fra stengt posisjon. Samtidig kan du lese av at
batteriet tilfører tilluften ca. 3 kW i effekttilskudd ved
-20 °C.
OBS!
Luft batteriet gjennom luftskrue (QM21)
gjentatte ganger, slik at sirkulasjonen gjennom
batteriet sikres.
NIBE™ F470
Kapitel 6 | Igangkjøring og justering
31
Igangkjøring uten vifter
Varmepumpen kan kjøres uten gjenvinning, altså kun
som el-kjele, for å produsere varme og varmtvann for
eksempel før ventilasjonsinstallasjonen er klar.
Gå inn i meny 4.2 - "driftsstilling" og velg "kun til.varme".
Gå deretter inn i meny 5.1.5 - "viftehast. avtr.luft" og
sett ned viftehastigheten til 0 %. Gå også til meny 5.1.6
- "viftehast. tilluft" og sett ned viftehastigheten for tilluftsviften til 0 %.
Tillgängligt
tryck
Trykk
(kPa)
Kapasitet sirkulasjonspumpe
(kPa)
60
50
40
30
III
20
II
10
OBS!
I
Velg driftsmodus "auto" eller "manuelt" når
varmepumpen igjen skal kjøres med gjenvinning.
0
0
0,05
0,11
0,16
0,22
0,27
0,33
0,38
Luftflöde
(l/s)
0,38
Flöde
(l/s)
Volumstrøm (l/s)
Effekt sirkulasjonspumpe
Innstilling av pumpehastighet
Hastigheten på sirkulasjonspumpen (GP1) stilles inn
ved hjelp av strømbryteren (GP1-SF4) på pumpen, slik
at man oppnår husets prosjekterte volumstrøm.
Effekt
Effekt
(W)
(watt)
50
III
45
40
35
30
II
25
20
15
10
LE
K
I
5
LE
K
0
0
GP1-SF4
0,05
0,11
0,16
0,22
0,27
0,33
Volumstrøm (l/s)
Etterjustering, lufting
I begynnelsen frigjøres luft fra varmevannet, og avluftinger kan bli nødvendig. Hvis det kommer boblelyder
fra varmepumpen eller klimasystemet, må hele systemet avluftes enda mer. Avlufting av varmepumpen
skjer gjennom avluftingsventil (QM20), samt gjennom
tilluftsbatteriets avluftingsventil (QM21). Ved avlufting
skal F470 være avstengt.
32
Kapitel 6 | Igangkjøring og justering
NIBE™ F470
7 Styring - Introduksjon
Displayenhet
INNEKLIMA
VARMTVANN
VARMEPUMPE
INFO
F
A Display
F470
A
Display
B
Statuslampe
C
OK-knapp
D
Tilbakeknapp
E
Betjeningsratt
E
Betjeningsratt
F
Strømbryter
) (se side 55)
Reservestilling skal bare benyttes ved feil på
varmepumpen. I denne stillingen slås kompressoren og viftene av, og el-patronen settes inn.
Varmepumpens display er slokt og statuslampen lyser gult.
OK-knapp
D Tilbakeknapp
Strømbryteren har tre posisjoner:
■ På ( )
■ Standby ( )
■ Reservestilling (
B Statuslampe
C
Strømbryter (SF1)
G
USB-port
USB-porten er skjult under plastskiven med
produktnavnet.
USB-porten brukes til å oppgradere programvaren.
Gå til http://www.nibeuplink.com og klikk på
fliken «Programvare» for å laste ned den nyeste
programvaren til anlegget ditt.
I displayet vises instruksjoner, innstillinger og
driftsinformasjon. Ved hjelp av det tydelige
displayet og et brukervennlig menysystem kan
du enkelt navigere mellom ulike menyer og alternativer for å stile inn den komforten eller få
den informasjonen du ønsker.
Statuslampen indikerer varmepumpens status:
Den:
■ lyser grønt ved normal funksjon.
■ lyser gult ved aktivert reservestilling.
■ lyser rødt ved utløst alarm.
OK-knappen brukes til å:
■ bekrefte valg av undermeny/alternativ/innstilt verdi/side i startguiden.
Tilbakeknappen brukes til å:
■ gå tilbake til forrige meny
■ angre en innstilling som ikke bekreftes
Betjeningsrattet kan vris til høyre eller venstre.
Du kan:
■ forflytte deg i menyer og mellom alternativer.
■ øke eller minske verdiene
■ bytte side i flersidevisninger (f.eks. hjelptekster og serviceinfo).
NIBE™ F470
Kapitel 7 | Styring - Introduksjon
33
Symboler i displayet
Menysystem
Når døren til varmepumpen åpnes, vises de fire hovedmenyene i menysystemet samt noe grunnleggende
informasjon i displayet.
Utetemperatur
Innetemperatur - (hvis romføler er installert)
INNEKLIMA
VARMTVANN
Følgende symboler kan dukke opp i displayet under
drift.
Symbol
Beskrivelse
Dette symbolet vises ved informasjonstegnet hvis det er informasjon du bør være
oppmerksom på, i meny 3.1.
Varmtvannstemperatur
Disse to symbolene viser om kompressoren eller tilleggsvarmen er blokkert i F470.
Informasjon om drift
SERVICE
VARMEPUMPE
Midlertidig luksus (hvis aktivert)
INFO
Ønsket mengde varmtvann
Disse kan f.eks. være blokkert, avhengig
av hvilken driftsstilling som er valgt i
meny 4.2, om blokkering er programmert
i meny 4.9.5, eller om en alarm som
blokkerer en av dem, har blitt utløst.
Blokkering av kompressor.
Blokkering av tilleggsvarme.
Meny 1 - INNEKLIMA
Innstilling og programmering av inneklimaet. Se side
37.
Meny 2 - VARMTVANN
Innstilling og programmering av varmtvannsproduksjonen. Se side 43.
Meny 3 - INFO
Visning av temperatur og annen driftsinformasjon samt
tilgang til alarmloggen. Se side 45.
Meny 4 - VARMEPUMPE
Innstilling av tid, dato, språk, display, driftsstilling mm.
Se side 46.
Meny 5 - SERVICE
Avanserte innstillinger. Disse innstillingene er ikke tilgjengelige for sluttbrukeren. Du får fram menyen ved
å holde tilbakeknappen inne i 7 sekunder når du står
i startmenyen. Se side 51.
34
Kapitel 7 | Styring - Introduksjon
Dette symbolet viser om periodisk økning
eller luksusstilling for varmtvann er aktivert.
Dette symbolet viser om "ferieinnstilling"
er aktiv i meny 4.7.
Dette symbolet viser om F470 har kontakt
med NIBE Uplink™.
Dette symbolet viser aktuell viftehastighet hvis hastigheten er endret fra normalinnstillingen.
Dette symbolet viser om soloppvarming
er aktiv.
Ekstrautstyr kreves.
NIBE™ F470
Menynummer - merket undermeny
Navn og menynummer - hovedmeny
Symbol hovedmeny
INNEKLIMA
VARMTVANN
INNEKLIMA 1
temperatur
VENTILASJON
programmering
normal
av
avansert
VARMEPUMPE
INFO
Merket hovedmeny
Symboler - undermenyer
Manøvrering
Flytt markøren ved å vri betjeningsrattet til
høyre eller venstre. Den merkede posisjonen
er hvit og/eller har en oppbrettet flik.
Statusinformasjon - undermenyer
Navn - undermenyer
Stille inn en verdi
tid & dato4.4
tid
24 t
Velge meny
12 t
For å komme videre i menysystemet velger du en hovedmeny ved først å merke den og deretter trykke på
OK-knappen. Da åpnes et nytt vindu med undermenyer.
Velg en av undermenyene ved å merke den og deretter
trykke på OK-knappen.
dato
dag
måned
år
Velge alternativ
komfortstilling2.2
økonomi
normal
luksus
Alternativer
I en meny med alternativer vises det valgte alternativet med en grønn hake.
Verdi som skal endres
Slik stiller du inn en verdi:
1. Bruk betjeningsrattet til å markere den verdien du vil stille inn.
2. Trykk på OK-knappen. Verdiens bakgrunn til
grønn, som betyr at du er i innstillingsmodus.
3. Vri betjeningsrattet til høyre for å øke verdien
eller til venstre for å redusere verdien.
4. Trykk på OK-knappen for å bekrefte verdien
du har stilt inn. Trykk på tilbakeknappen hvis
du angrer og vil ha tilbake den opprinnelige verdien.
Slik velger du et annet alternativ:
1. Merk det alternativet du vil skal gjelde. Et av
alternativene er forhåndsvalgt (hvitt).
2. Trykk på OK-knappen for å bekrefte valgt alternativ. Det valgte alternativet får en grønn hake.
NIBE™ F470
Kapitel 7 | Styring - Introduksjon
35
Bruk det virtuelle tastaturet
Hjelpmeny
I mange menyer er det et symbol som viser at
ekstra hjelp er tilgjengelig.
Slik kommer du til hjelpteksten:
1. Bruk betjeningsrattet til å merke hjelpsymbolet.
2. Trykk på OK-knappen.
Forskjellige tastaturer
Hjelpteksten består ofte av flere vinduer som du kan
bla mellom ved hjelp av betjeningsrattet.
I visse menyer der det kan være nødvendig å legge inn
tekst, finnes det et virtuelt tastatur.
Du får tilgang til ulike tegnoppsett, avhengig av meny,
og disse velger du ved hjelp av betjeningsrattet. Hvis
du vil bytte til en annen tegntabell, trykker du på tilbakeknappen. Hvis en meny bare har ett tegnoppsett,
vises tastaturet direkte.
Når du har skrevet ferdig, markerer du "OK" og trykker
på OK-knappen.
Bla mellom vinduer
En meny kan bestå av flere vinduer. Bla mellom vinduene ved å vri på betjeningsrattet.
Aktuelt
menyvindu
Antall vinduer i
menyen
Bla mellom vinduer i startguiden
språk 4.6
Pil for å bla gjennom vinduene i startguiden
1. Vri på betjeningsrattet til en av pilene i øverste
venstre hjørne (ved sidetallet) blir markert.
2. Trykk på OK-knappen for å hoppe mellom punktene i startguiden.
Hvis du går ut av startguiden på denne siden,
avsluttes den automatisk om
36
60 min
Kapitel 7 | Styring - Introduksjon
NIBE™ F470
8 Styring - Menyer
Meny 1 - INNEKLIMA
Oversikt
1 - INNEKLIMA
1.1 - temperatur
1.2 - VENTILASJON
1.3 - programmering
1.3.1 - varme
1.3.3 - ventilasjon
1.9 - avansert
1.9.1.1 – varmekurve
1.9.2 - ekstern justering
1.9.3 - min. turledningstemp.
1.9.4 - romfølerinnstillinger
1.9.6 - viftetilbakeføringstid
1.9.7 - egen kurve
1.9.8 - punktforskyvning
1.9.9 - nattkjøling
Til menyen INNEKLIMA er det flere undermenyer. Til
høyre for menyene i displayet finner du statusinformasjon for respektive meny.
Hvis du vil endre romtemperaturen, bruker du betjeningsrattet til å stille inn ønsket temperatur i displayet.
Bekreft den nye innstillingen ved å trykke på OKknappen. Den nye temperaturen vises på høyre side av
symbolet i displayet.
temperatur Innstilling av temperatur for klimasystem.
Statusinformasjonen viser innstilte verdier for klimasystem.
Innstilling av temperaturen (uten aktivert romføler):
Undermenyer
VENTILASJON Innstilling av viftehastighet. Statusinformasjonen viser valgt innstilling.
programmering Programmering av varme og ventilasjon. Statusinformasjonen "innstilt" betyr at du har stilt
inn programmering, men at den ikke er aktiv akkurat
nå, "ferieinnstilling" vises hvis ferieinnstilling er aktiv
samtidig med programmering (i og med at feriefunksjonen er prioritert), "aktiv" vises hvis deler av programmeringen er aktiv, ellers vises "av".
avansert Innstilling av varmekurve, justering med ytre
kontakt, minimumsverdi for turledningstemperatur,
romføler og nattkjøling.
Meny 1.1 - temperatur
Innstilling av temperaturen (med romføler installert og aktivert):
varme
Innstillingsområde: 5–30 °C
Fabrikkinnstilling: 20
Verdien i displayet vises som en temperatur i °C hvis
klimasystemet styres av romfølere.
HUSK!
Det kan være lite hensiktsmessig å styre «trege» varmesystemer, f.eks. gulvvarme, ved hjelp
av varmepumpens romføler.
NIBE™ F470
Innstillingsområde: -10 til +10
Fabrikkinnstilling: -1
Displayet viser innstilt verdi for varme (kurveforskyvning). For å sette innetemperaturen opp eller ned øker
eller reduserer du verdien i displayet.
Bruk betjeningsrattet til å stille inn en ny verdi. Bekreft
den nye innstillingen ved å trykke på OK-knappen.
Hvor mange trinn verdien må endres for at innetemperaturen skal endres med én grad, avhenger av husets
varmeanlegg. Det er vanligvis nok med ett trinn, men
i visse tilfeller kan flere trinn behøves.
Still inn ønsket verdi. Den nye verdien vises på høyre
side av symbolet i displayet.
HUSK!
En økning av romtemperaturen kan bremses
av termostatene til radiatorene eller gulvvarmen. Åpne derfor termostatene helt, bortsett
fra i rom der det ønskes lavere temperatur,
f.eks. i soverom.
Hvis avtrekkslufttemperaturen er under 16 °C,
blokkeres kompressoren og el-tilskuddet kan
settes inn. Når kompressoren er blokkert,
gjenvinnes det ikke varme fra avtrekksluften.
Kapitel 8 | Styring - Menyer
37
TIPS!
Aktivert
Vent et døgn før du definerer en ny innstilling,
slik at romtemperaturen rekker å stabilisere
seg.
aktivert
Fabrikkinnstilling: normal
system
tir
ons
tor
fre
21:30 - 06:00
20.5°
lør
søn
Konflikt
Dag
Tidsperiode
Justering
Program: Her velges det programmet som skal endres.
Aktivert: Her aktiveres programmeringen for valgt
periode. Innstilte tider påvirkes ikke ved deaktivering.
System: Her velger du for hvilket klimasystem det aktuelle programmet gjelder. Dette alternativet vises kun
hvis det finnes flere enn ett klimasystem.
Når du har valgt en ny hastighet, begynner en klokke
å telle ned. Når tiden er ute, går ventilasjonshastigheten
tilbake til normalinnstillingen.
Dag: Her velger du hvilken eller hvilke dager i uken
programmeringen skal gjelde på. Hvis du vil fjerne
programmeringen for en bestemt dag, nullstiller du
tiden for denne dagen ved å sette starttiden til samme
tid som stopptiden. Hvis linjen "alle" benyttes, stilles
alle dager i perioden inn etter denne linjen.
De forskjellige tilbakeføringstidene kan ved behov
endres i meny 1.9.6.
Tidsperiode: Her velges starttid og stopptid på valgt
dag for programmeringen.
Viftehastigheten (i prosent) vises i parentes etter hvert
hastighetsalternativ.
TIPS!
Justering: Brukes til å stille inn hvor mye varmekurven
skal forandres i forhold til meny 1.1 under programmeringen. Hvis romføler er installert, stilles ønsket romtemperatur inn i °C.
Ved behov for lengre tidsforandringer, bruk
feriefunksjon eller programmering.
Konflikt: Hvis to forskjellige innstillinger kolliderer med
hverandre, vises det med et rødt utropstegn.
Her kan du midlertidig øke eller redusere ventilasjonen
i boligen.
Meny 1.3 - programmering
I menyen programmering programmeres innekomforten (varme/VENTILASJON) for hver ukedag.
Det er også mulig å programmere en lengre tid i en
valgbar periode (ferie) i meny 4.7.
Meny 1.3.1 - varme
Her kan du programmere en økning eller senkning av
temperaturen i boligen i opptil tre forskjellige tidsperioder per dag. Hvis romføler er installert og aktivert,
stilles ønsket romtemperatur (°C) inn i løpet av tidsperioden. Uten aktivert romføler stilles ønsket endring
inn (av innstillingen i meny 1.1) inn. For én grads endring av romtemperaturen kreves vanligvis ett trinn, men
i enkelte tilfeller kan flere trinn behøves.
38
1.3.1
program 3
man
Hvis det er varmt ute og romtemperaturen er
for lav, bør verdien i meny 1.1.1 økes med ett
trinn.
Innstillingsområde: normal samt hastighet 1-4
program 2
alle
Hvis det er kaldt ute og romtemperaturen er
for høy, bør kurvehellingen i meny 1.9.1.1
senkes med ett trinn.
Meny 1.2 - VENTILASJON
System
PROGRAMMERING VARME
program 1
Hvis det er kaldt ute og romtemperaturen er
for lav, bør kurvehellingen i meny 1.9.1.1 økes
med ett trinn.
Hvis det er varmt ute og romtemperaturen er
for høy, bør verdien i meny 1.1.1 senkes med
ett trinn.
Program
Kapitel 8 | Styring - Menyer
TIPS!
Hvis du vil utføre en tilsvarende programmering for alle dager i uken, kan du begynne med
å fylle ut "alle" og deretter endre ønskede dager.
TIPS!
For å få perioden til å strekke seg over midnatt
stiller du inn slik at stopptiden er tidligere enn
starttiden. Da stanser programmeringen ved
innstilt stopptid dagen etter.
Programmeringen starter alltid på den dagen
starttiden er stilt inn.
NIBE™ F470
HUSK!
TIPS!
Det tar lang tid å endre temperaturen i boligen. Korte tidsperioder i kombinasjon med
gulvvarme kommer for eksempel ikke til å gi
en merkbar forandring i romtemperaturen.
For å få perioden til å strekke seg over midnatt
stiller du inn slik at stopptiden er tidligere enn
starttiden. Da stanser programmeringen ved
innstilt stopptid dagen etter.
Hvis avtrekksluften er under 16 °C, blokkeres
kompressoren og el-tilskuddet kan settes inn.
Når kompressoren er blokkert, gjenvinnes det
ikke varme fra avtrekksluften.
Programmeringen starter alltid på den dagen
starttiden er stilt inn.
Meny 1.3.3 - ventilasjon
Her kan du programmere en økning eller reduksjon av
ventilasjonen i boligen i opptil to forskjellige tidsperioder per dag.
Program
Aktivert
PROGRAMMERING VENTILASJON
program 1
1.3.3
program 2
alle
Meny 1.9 - avansert
Meny avansert har oransje tekst og er beregnet på
avanserte brukere. Denne menyen har flere undermenyer.
varmekurve Innstilling av varmekurvens helling.
min. turledningstemp. Innstilling av minste tillatte
turledningstemperatur.
man
tir
ons
romfølerinnstillinger Innstillinger for romføleren.
tor
21:30 - 06:00
hastighet 3
lør
søn
Konflikt
Dag
En omfattende forandring over lengre tid kan
forårsake dårlig innemiljø samt eventuelt dårligere driftsøkonomi.
ekstern justering Innstilling av varmekurvens forskyvning når ytre kontakt er tilkoplet.
aktivert
fre
HUSK!
Tidsperiode
Justering
Program: Her velges det programmet som skal endres.
Aktivert: Her aktiveres programmeringen for valgt
periode. Innstilte tider påvirkes ikke ved deaktivering.
Dag: Her velger du hvilken eller hvilke dager i uken
programmeringen skal gjelde på. Hvis du vil fjerne
programmeringen for en bestemt dag, nullstiller du
tiden for denne dagen ved å sette starttiden til samme
tid som stopptiden. Hvis linjen "alle" benyttes, stilles
alle dager i perioden inn etter denne linjen.
viftetilbakeføringstid Innstillinger av tilbakestillingstider for vifte ved midlertidig hastighetsendring av ventilasjonen.
egen kurve Innstilling av egen varmekurve
punktforskyvning Innstilling av forskyvning av
varmekurven ved en spesifikk utetemperatur.
nattkjøling Innstilling av nattkjøling.
Meny 1.9.1 - varmekurve
varmekurve 1.9.1.1
system
turledningstemp. °C
Tidsperiode: Her velges starttid og stopptid på valgt
dag for programmeringen.
utetemp. °C
Justering: Her stiller du inn ønsket viftehastighet.
Konflikt: Hvis to forskjellige innstillinger kolliderer med
hverandre, vises det med et rødt utropstegn.
TIPS!
Hvis du vil utføre en tilsvarende programmering for alle dager i uken, kan du begynne med
å fylle ut "alle" og deretter endre ønskede dager.
NIBE™ F470
varmekurve
Innstillingsområde: 0 - 15
Fabrikkinnstilling: 5
I menyen varmekurve kan du se den såkalte varmekurven for huset ditt. Varmekurvens oppgave er å gi en
jevn innetemperatur uansett utetemperatur, og dermed energigjerrig drift. Det er ut fra denne varmekurven at varmepumpens styringsdatamaskin bestemmer
temperaturen på vannet til varmesystemet, turledningstemperaturen og dermed innetemperaturen. Her kan
du velge varmekurve og også lese av hvordan turledningstemperaturen endres ved ulike utetemperaturer.
Kapitel 8 | Styring - Menyer
39
Kurvehelling
Varmekurvens helling angir hvor mange grader turledningstemperaturen skal økes/senkes når utetemperaturen synker/øker. En brattere kurvehelling medfører
en høyere turledningstemperatur ved en viss utetemperatur.
FRAMLEDNINGSTEMPERATUR
Turledningstemperatur
°C
70
Brattere
kurvehelling
Brantare
kurvlutning
60
50
40
30
10
0
- 10
- 20
- 30
- 40°C
UTETEMPERATUR
Utetemperatur
Den optimale kurvehellingen avhenger av klimaforholdende på stedet, om huset har radiatorer eller gulvvarme, og hvor godt isolert huset er.
Varmekurven stilles inn når varmeanlegget installeres,
men kan ha behov for etterjustering. Det skal deretter
normalt ikke være nødvendig å endre varmekurven.
HUSK!
Ved finjusteringer av innetemperaturen skal
varmekurven i stedet forskyves opp eller ned,
og det gjøres fra menyen 1.1 temperatur .
Kurveforskyvning
En forskyvning av varmekurven betyr at turledningstemperaturen endres like mye for alle utetemperaturer,
f.eks. at en kurveforskyvning på +2 trinn øker turledningstemperaturen med 5 °C ved alle utetemperaturer.
Turledningstemperatur - maksimums- og minimumsverdier
Fordi turledningstemperaturen ikke kan beregnes
høyere enn den innstilte maksimumsverdien eller lavere
enn den innstilte minimumsverdien, flater varmekurven
ut ved disse temperaturene.
HUSK!
Ved gulvvarmesystemer skal normalt maks.
turledningstemp. stilles inn mellom 35 og 45
°C.
Kontroller maks. temperatur for gulvet med
gulvinstallatøren/-leverandøren.
Slik velger du en annen varmekurve (kurvehelling):
OBS!
Hvis det bare finnes ett varmesystem, er kurvens nummer allerede merket når menyvinduet åpnes.
1. Velg det systemet (hvis det finnes mer enn ett) som
varmekurven skal endres for.
2. Når valget av system er bekreftet, blir nummeret
på varmekurven merket.
3. Trykk på OK-knappen for å komme til innstillingsmodus.
4. Velg en ny varmekurve. Varmekurvene er nummerert fra 0 til 15, der høyere nummer gir brattere
helling og høyere turledningstemperatur. Varmekurve 0 vil si at egen kurve (meny 1.9.7) benyttes.
5. Trykk på OK-knappen for å avslutte innstillingen.
Slik skal varmekurven leses:
1. Vri betjeningsrattet slik at ringen på akselen med
utetemperaturen merkes.
2. Trykk på OK-knappen.
3. Følg den grå linjen opp til varmekurven og ut til
venstre for å avlese verdien for turledningstemperaturen ved valgt utetemperatur.
4. Det er nå mulig å foreta avlesninger for de forskjellige temperaturene ved å vri betjeningsrattet til
høyre eller venstre og lese av tilsvarende turledningstemperatur.
5. Trykk på OK- eller tilbakeknappen for å komme ut
av avlesingsstilling.
TIPS!
Vent et døgn før du definerer en ny innstilling,
slik at romtemperaturen rekker å stabilisere
seg.
Hvis det er kaldt ute og romtemperaturen er
for lav, bør kurvehellingen økes med ett trinn.
Hvis det er kaldt ute og romtemperaturen er
for høy, senk kurvehellingen med ett trinn.
Hvis det er varmt ute og romtemperaturen er
for lav, øk kurveforskyvningen med ett trinn.
Hvis det er varmt ute og romtemperaturen er
for høy, senk kurveforskyvningen med ett trinn.
Tallet lengst ute på kurven angir kurvehellingen. Tallet
ved siden av termometeret angir kurveforskyvningen.
Bruk betjeningsrattet til å stille inn en ny verdi. Bekreft
den nye innstillingen ved å trykke på OK-knappen.
Kurve 0 er en egen varmekurve opprettet i meny 1.9.7.
40
Kapitel 8 | Styring - Menyer
NIBE™ F470
Meny 1.9.2 - ekstern justering
klimasystem
Innstillingsområde: -10 til +10 eller ønsket romtemperatur hvis romføler er installert.
Fabrikkinnstilling: 0
Ved å koble til en utvendig kontakt, for eksempel
romtermostat eller et koblingsur, kan romtemperaturen
settes opp eller ned under oppvarmingen, enten midlertidig eller periodevis. Når kontakten er på, endres
forskyvningen av varmekurven med det antall trinn
som er valgt i menyen. Hvis romføler er installert og
aktivert, stilles ønsket romtemperatur (°C) inn.
Hvis det finnes mer enn et klimasystem, kan innstillingen gjøres separat for hvert system.
Meny 1.9.3 - min. turledningstemp.
varme
Innstillingsområde: 20-70 °C
Fabrikkinnstilling: 20 °C
Her stiller du inn laveste temperatur på turledningstemperaturen til klimasystemet. Det innebærer at F470
aldri beregner en lavere temperatur enn den som er
innstilt her.
Hvis det finnes mer enn ett klimasystem, kan innstillingen gjøres for hvert system.
OBS!
En for høyt innstilt verdi på "faktor system"
kan, avhengig av type klimasystem, gi en
ustabil romtemperatur.
Hvis flere klimasystem er installert, kan ovenstående
innstillinger gjøres for hvert system.
Meny 1.9.6 - viftetilbakeføringstid
hastighet 1-4
Innstillingsområde: 1 – 99 h
Fabrikkinnstilling: 4 h
Her velger du tilbakestillingstid for tilfeldig hastighetsendring (hastighet 1-4) på ventilasjonen i meny 1.2.
Tilbakeføringstid er den tiden det tar før ventilasjonshastigheten er tilbake til det normale.
Meny 1.9.7 - egen kurve
turledningstemp.
varme
Innstillingsområde: 0 – 80 °C
Hvis du har spesielle behov, kan du her lage din egen
varmekurve ved å stille inn ønskede turledningstemperaturer ved ulike utetemperaturer.
TIPS!
HUSK!
Hvis du f.eks. har en kjeller som du alltid vil ha
litt varme i, selv på sommeren, kan verdien
økes.
Kurve 0 i meny 1.9.1 skal velges for at egen
kurve skal gjelde.
Du kan også trenge å forhøye verdien i "stopp
av varme" meny 4.9.2 "autodriftsinnstilling".
Meny 1.9.8 - punktforskyvning
utetemperaturpunkt
Meny 1.9.4 - romfølerinnstillinger
Innstillingsområde: -40 – 30 °C
Fabrikkinnstilling: 0 °C
faktor system
varme
Innstillingsområde: 0,0 - 6,0
forandring av kurve
Innstillingsområde: -10 – 10 °C
Fabrikkinnstilling: 0 °C
Fabrikkinnstilling: 2,0
Her kan du aktivere romføler for styring av romtemperatur.
HUSK!
Det kan være lite hensiktsmessig å styre «trege» varmesystemer, f.eks. gulvvarme, ved hjelp
av varmepumpens romføler.
Du kan også stille inn en faktor (en matematisk verdi)
som bestemmer hvor mye en over- eller undertemperatur (differansen mellom ønsket og aktuell romtemperatur) i rommet skal påvirke turledningstemperaturen
ut til klimasystemet. En høyere verdi gir en større og
raskere forandring av varmekurvens innstilte forskyvning.
NIBE™ F470
Her kan du velge en endring av varmekurven ved en
viss utetemperatur. For én grads endring av romtemperaturen kreves vanligvis ett trinn, men i visse tilfeller
kan flere trinn behøves.
Varmekurven påvirkes ved ± 5 °C fra innstilt utetemperaturpunkt.
Det som er viktig, er at riktig varmekurve er valgt, slik
at romtemperaturen ellers oppleves som jevn.
TIPS!
Hvis det føles kaldt i huset ved f.eks. -2 °C,
settes "utetemperaturpunkt" til "-2" og "forandring av kurve" økes til ønsket romtemperatur oppnås.
Kapitel 8 | Styring - Menyer
41
HUSK!
Vent et døgn før du definerer en ny innstilling,
slik at romtemperaturen rekker å stabilisere
seg.
Meny 1.9.9 - nattkjøling
starttemp. avtrekksluft
Innstillingsområde: 20 – 30 °C
Fabrikkinnstilling: 25 °C
min diff. ute- og avtrekksluft
Innstillingsområde: 3 – 10 °C
Fabrikkinnstilling: 6 °C
Her kan du deaktivere nattkjøling.
Når temperaturen i huset er høy og utetemperaturen
er lav, kan man oppnå en kjølende effekt ved å forsere
ventilasjonen.
Hvis temperaturforskjellen mellom avtrekksluft- og
utelufttemperaturen er større enn innstilt verdi ("min
diff. ute- og avtrekksluft"), og at avtrekkslufttemperaturen er høyere enn innstilt verdi ("starttemp. avtrekksluft") kjører ventilasjonen på hastighet 4 til et av vilkårene ikke oppfylles lenger.
HUSK!
Nattkjøling kan bare aktiveres når husvarme
er deaktivert. Dette utføres i meny 4.2.
42
Kapitel 8 | Styring - Menyer
NIBE™ F470
Meny 2 - VARMTVANN
Oversikt
2 - VARMTVANN
2.1 - midlertidig luksus
2.2 - komfortstilling
2.3 - programmering
2.9 - avansert
2.9.1 - periodisk økning
2.9.2 - varmtvannssirk. *
* Ekstrautstyr kreves.
Undermenyer
Til menyen VARMTVANN er det flere undermenyer.
Til høyre for menyene i displayet finner du statusinformasjon for respektive meny.
midlertidig luksus Aktivering av midlertidig økning av
varmtvannstemperaturen. Statusinformasjonen viser
"av"eller hvor lang tid det er igjen av den midlertidige
temperaturøkningen.
komfortstilling Innstilling av varmtvannskomfort.
Statusinformasjonen viser hvilken stilling som er valgt,
"økonomi", "normal" eller "luksus".
programmering Programmering av varmtvannskomfort. Statusinformasjonen "innstilt" betyr at du har stilt
inn programmering, men at den ikke er aktiv akkurat
nå, "ferieinnstilling" vises hvis ferieinnstilling er aktiv
samtidig med programmering (i og med at feriefunksjonen er prioritert), "aktiv" vises hvis deler av programmeringen er aktiv, ellers vises "av".
avansert Innstilling av periodisk økning av varmtvannstemperaturen.
Meny 2.1 - midlertidig luksus
Forskjellen mellom de valgbare stillingen er temperaturen på tappevarmtvannet. Høyere temperatur gjør
at varmtvannet holder lengre.
økonomi: Denne stillingen gir mindre varmtvann enn
de andre, men er samtidig mer økonomisk. Denne stillingen kan brukes i mindre husholdninger med lite
varmtvannsbehov.
normal: Normalstillingen gir en større mengde varmtvann og passer de fleste husholdninger.
luksus: Luksusstilling gir største mulige varmtvannsmengde. I tillegg til kompressoren benyttes også elpatronen til å varme varmtvannet i denne stillingen,
noe som gir økt driftskostnad.
Meny 2.3 - programmering
Her kan du programmere hvilken varmtvannskomfort
varmepumpen skal jobbe med i opptil to forskjellige
tidsperioder per dag.
Programmering aktiveres/deaktiveres ved å sette/fjerne
kryss ved "aktivert". Innstilte tider påvirkes ikke ved
deaktivering.
Program
Aktivert
PROGRAMMERING VARMTVANN
Innstillingsområde: 3, 6 og 12 timer, samt stilling
"av"
program 1
Fabrikkinnstilling: "av"
2.3
program 2
aktivert
alle
Ved midlertidig økt varmtvannsbehov kan du fra denne
menyen velge å øke varmtvannstemperaturen til en
luksusstillingen under valgbar tid.
man
normal
tir
ons
tor
HUSK!
fre
lør
Hvis komfortstilling "luksus" er valgt i meny
2.2, er det ikke mulig å øke ytterligere.
søn
Konflikt
Funksjonen aktiveres direkte når en tidsperiode velges
og bekreftes med OK-knappen. Til høyre vises gjenstående tid for den valgte innstillingen.
Når tiden har gått ut, går F470 tilbake til innstilt stilling
i meny 2.2.
Velg "av" for å slå av midlertidig luksus .
Meny 2.2 - komfortstilling
Innstillingsområde: økonomi, normal, luksus
Fabrikkinnstilling: normal
NIBE™ F470
Dag
Tidsperiode
Justering
Program: Her velges det programmet som skal endres.
Aktivert: Her aktiveres programmeringen for valgt
periode. Innstilte tider påvirkes ikke ved deaktivering.
Dag: Her velger du hvilken eller hvilke dager i uken
programmeringen skal gjelde på. Hvis du vil fjerne
programmeringen for en bestemt dag, nullstiller du
tiden for denne dagen ved å sette starttiden til samme
tid som stopptiden. Hvis linjen "alle" benyttes, stilles
alle dager i perioden inn etter denne linjen.
Kapitel 8 | Styring - Menyer
43
Tidsperiode: Her velges starttid og stopptid på valgt
dag for programmeringen.
"driftstid" bestemmer hvor lenge varmtvannssirkulasjonspumpen skal være i gang per driftstilfelle.
Justering: Her stiller du inn den varmtvannskomforten
som skal gjelde under programmeringen.
"stillstandstid" bestemmer hvor lenge varmtvannssirkulasjonspumpen skal stå stille mellom driftstilfellene.
Konflikt: Hvis to forskjellige innstillinger kolliderer med
hverandre, vises det med et rødt utropstegn.
TIPS!
Hvis du vil utføre en tilsvarende programmering for alle dager i uken, kan du begynne med
å fylle ut "alle" og deretter endre ønskede dager.
TIPS!
For å få perioden til å strekke seg over midnatt
stiller du inn slik at stopptiden er tidligere enn
starttiden. Da stanser programmeringen ved
innstilt stopptid dagen etter.
Programmeringen starter alltid på den dagen
starttiden er stilt inn.
Meny 2.9 - avansert
Meny avansert har oransje tekst og er beregnet på
avanserte brukere. Denne menyen har flere undermenyer.
Meny 2.9.1 - periodisk økning
periode
Innstillingsområde: 1 - 90 dager
Fabrikkinnstilling: 14 dager
starttid
Innstillingsområde: 00:00 - 23:00
Fabrikkinnstilling: 00:00
For å hindre bakterievekst i varmtvannsberederen kan
kompressoren sammen med el-patronen med jevne
mellomrom øke varmtvannstemperaturen på kort tid.
Du kan stille inn hvor lang tid det skal gå mellom hver
gang varmtvannstemperaturen økes. Tiden kan stilles
mellom 1 og 90 døgn. Fabrikkinnstillingen er 14 døgn.
Merk av / fjern avmerkingen for "aktivert" for å slå
funksjonen på/av.
Meny 2.9.2 - varmtvannssirk.
driftstid
Innstillingsområde: 1 - 60 min.
Fabrikkinnstilling: 60 min.
stillstandstid
Innstillingsområde: 0 - 60 min.
Fabrikkinnstilling: 0 min.
Her kan du stille inn varmtvannssirkulasjon i opptil tre
perioder per døgn. I de innstilte periodene kommer
varmtvannssirkulasjonspumpen til å gå i henhold til
innstillingene ovenfor.
44
Kapitel 8 | Styring - Menyer
NIBE™ F470
Meny 3 - INFO
Oversikt
3 - INFO
3.1 - serviceinfo
3.2 - kompressorinfo
3.3 - info tilleggsvarme
3.4 - alarmlogg
3.5 - innendørstemperaturlogg
Undermenyer
Menyen INFO har flere undermenyer. I disse menyene
er det ikke mulig å stille inn noe, de er bare til visning
av informasjon. Til høyre for menyene i displayet finner
du statusinformasjon for respektive meny.
serviceinfo viser temperaturnivåer og innstillinger i
anlegget.
kompressorinfo viser driftstider, startantall m.m. for
kompressoren i varmepumpen.
info tilleggsvarme viser informasjon om tilleggsvarmens driftstider m.m.
alarmlogg viser de siste alarmene og informasjon om
varmepumpen ved alarmtilfellet.
innendørstemperaturlogg gjennomsnittstemperaturen innendørs uke for uke det siste året.
Meny 3.3 - info tilleggsvarme
Her får du informasjon om innstillinger, driftsstatus og
statistikk for tilleggsvarme. Ingen endringer kan gjøres.
Informasjonen kan finnes på flere sider. Bla mellom sidene ved å vri på betjeningsrattet.
Meny 3.4 - alarmlogg
For å lette ved feilsøking er varmepumpens driftsstatus
ved alarmtilfellet lagret her. Du kan se informasjonen
for de siste 10 alarmene.
Hvis du vil se driftsstatus for en spesiell alarm, merker
du den aktuelle alarmen og trykker på OK-knappen.
Meny 3.5 - innendørstemperaturlogg
Meny 3.1 - serviceinfo
Her kan du se gjennomsnittlig innetemperatur uke for
uke det siste året. Den stiplede linjen viser gjennomsnittlig temperatur for året.
Her får du informasjon om varmepumpens aktuelle
driftsstatus (f.eks. aktuelle temperaturer osv.). Ingen
endringer kan gjøres.
Gjennomsnittlig innetemperatur vises bare hvis romføler/romenhet er montert. Ellers vises temperaturen til
avtrekksluften.
Informasjonen vises på flere sider. Bla mellom sidene
ved å vri på betjeningsrattet.
Slik skal gjennomsnittstemperaturen leses
Symboler i denne i menyen:
Kompressor
Varme
Tilleggsvarme
Varmtvann
Sirkulasjonspumpe, klimasystem
Ventilasjon
1. Vri betjeningsrattet slik at ringen på akselen med
ukenummer merkes.
2. Trykk på OK-knappen.
3. Følg den grå linjen opp til grafen og ut til venstre
for å avlese gjennomsnittlig innetemperatur den
valgte uken.
4. Du kan nå foreta avlesninger for de forskjellige
ukene ved å vri betjeningsrattet til høyre eller
venstre og lese av gjennomsnittstemperaturen.
5. Trykk på OK- eller tilbakeknappen for å komme ut
av avlesingsstilling.
Meny 3.2 - kompressorinfo
Her får du informasjon om kompressorens driftsstatus
og statistikk. Ingen endringer kan gjøres.
Informasjonen kan finnes på flere sider. Bla mellom sidene ved å vri på betjeningsrattet.
NIBE™ F470
Kapitel 8 | Styring - Menyer
45
Meny 4 - VARMEPUMPE
Oversikt
4 - VARMEPUMPE
4.1 - plussfunksjoner *
4.1.3 - internett
4.1.3.1 - nibe uplink
4.1.3.8 - tcp/ip-innstillinger
4.1.3.9 - proxy-innstillinger
4.1.4 - sms *
4.1.5 - SG Ready
4.1.6 - smart price adaption
4.2 - driftsstilling
4.3 - mine ikoner
4.4 - tid & dato
4.6 - språk
4.7 - ferieinnstilling
4.9 - avansert
4.9.2 - autodriftsinnstilling
4.9.4 - fabrikkinnstilling bruker
4.9.5 - program blokkering
* Ekstrautstyr kreves.
Undermenyer
Til menyen VARMEPUMPE er det flere undermenyer.
Til høyre for menyene i displayet finner du statusinformasjon for respektive meny.
plussfunksjoner Innstillinger som gjelder eventuelle
installerte ekstrafunksjoner i varmesystemet.
driftsstilling Aktivering av manuell eller automatisk
driftsstilling. Statusinformasjonen viser valgt driftsstilling.
mine ikoner Innstillinger som gjelder hvilke av ikonene
i varmepumpens brukergrensesnitt som skal vises i luken når døren er lukket.
tid & dato Innstilling av aktuell tid og dato.
språk Her velger du hvilket språk informasjonen i displayet skal vises på. Statusinformasjonen viser valgt
språk.
ferieinnstilling Ferieinnstilling av varme, varmtvann
og ventilasjon. Statusinformasjonen "innstilt" vises hvis
ferieinnstilling er innstilt, men ikke aktiv akkurat nå,
"aktiv" vises hvis deler av ferieinnstillingen er aktiv, ellers
vises "av".
avansert Innstillinger av varmepumpens arbeidsmåte.
Meny 4.1 - plussfunksjoner
I undermenyene til denne gjør du innstillinger for
eventuelle installerte ekstrafunksjoner til F470.
Meny 4.1.3 - internett
OBS!
For at disse funksjonene skal fungere, må
nettverkskabel være tilkoplet.
Meny 4.1.3.1 - nibe uplink
Her kan du håndtere anleggets tilkopling mot NIBE
Uplink™ (http://www.nibeuplink.com) og få oversikt
over hvor mange brukere som er koplet til anlegget.
En tilkoplet bruker har en brukerkonto i NIBE Uplink™
som har fått tillatelse til å styre og/eller overvåke anlegget.
Be om ny tilkoplingsstreng
For å kunne tilkople en brukerkonto på NIBE Uplink™
til anlegget ditt må du be om en unik tilkoplingsstreng.
1. Merk "be om ny tilkoplingsstreng" og trykk på OKknappen.
2. Anlegget kommuniserer nå med NIBE Uplink™ for
å fastsette en tilkoplingsstreng.
3. Når en tilkoplingsstreng er fastsatt, vises den i
denne menyen ved "tilkoplingsstreng" og er gyldig
i 60 minutter.
Slå av samtlige brukere
1. Merk "slå av samtlige brukere" og trykk på OKknappen.
2. Anlegget kommuniserer nå med NIBE Uplink™ for
å frigjøre anlegget ditt fra alle brukere som er tilkoplet via Internett.
Her gjør du innstillinger for tilkopling av F470 mot Internett.
46
Kapitel 8 | Styring - Menyer
NIBE™ F470
OBS!
Etter at du har slått av alle brukere, kan ingen
av dem lenger overvåke eller styre anlegget
ditt viaNIBE Uplink™ uten å be om en ny tilkoplingsstreng.
Meny 4.1.3.8 - tcp/ip-innstillinger
5. Gjenta 1 - 3 for "port", "brukernavn" og "passord".
6. Merk "bekreft" og trykk på OK-knappen.
TIPS!
Du kan tilbakestille alle innstillinger som er
gjort etter at menyen ble åpnet, ved å markere
"tilbakestill" og trykke på OK-knappen.
Her kan du stille inn tcp/ip-innstillinger for anlegget
ditt.
Meny 4.1.4 - sms (ekstrautstyr kreves)
Automatisk innstilling (DHCP)
Her definerer du innstillinger for ekstrautstyret SMS
40.
1. Sett kryss i "automatisk". Anlegget får nå TCP-/IPinnstillingene ved hjelp av DHCP.
2. Merk "bekreft" og trykk på OK-knappen.
Legg til de mobilnumrene som skal ha tilgang til å
endre og få status fra varmepumpen. Mobilnummer
skal være med landkode, f.eks. +46XXXXXXXX.
Manuell innstilling
Hvis du ønsker å få en SMS-melding ved alarm, bestiller
du i ruten til høyre for telefonnummeret.
1. Fjern kryss ved "automatisk", du får nå tilgang til
flere innstillingsmuligheter.
2. Merk "ip-adresse" og trykk på OK-knappen.
3. Legg inn korrekte opplysninger via det virtuelle
tastaturet.
4. Merk "OK" og trykk på OK-knappen.
5. Gjenta 1 - 3 for "nettmaske", "gateway" og "dns".
6. Merk "bekreft" og trykk på OK-knappen.
HUSK!
Uten korrekte TCP/IP-innstillinger kan ikke
anlegget bli koplet til Internett. Hvis du er
usikker på gjeldende innstillinger, bruk stillingen automatisk eller kontakt nettverksadministratoren (eller tilsvarende) for mer informasjon.
OBS!
Angitte telefonnumre må kunne ta imot SMSmeldinger.
Meny 4.1.5 - SG Ready
Denne funksjonen kan kun benyttes i strømnett som
støtter «SG Ready»-standarden.
Her definerer du innstillinger for funksjonen "SG Ready".
Lavprisdrift innebærer at strømleverandøren har en lav
tariff, og at systemet benytter dette for å redusere
kostnadene.
Overkapasitetsinnstilling innebærer at strømleverandøren har satt tariffen svært lavt, og at systemet benytter
dette for å redusere kostnadene så mye som mulig.
TIPS!
påvirk romtemperatur
Du kan tilbakestille alle innstillinger som er
gjort etter at menyen ble åpnet, ved å markere
"tilbakestill" og trykke på OK-knappen.
Her velger du om romtemperaturen skal påvirkes ved
aktivering av "SG Ready".
Meny 4.1.3.9 - proxy-innstillinger
Her kan du stille inn proxy-innstillinger for anlegget
ditt.
Proxy-innstillinger benyttes for å angi tilkoplingsinformasjon til en mellomliggende server (proxy-server) som
er plassert mellom anlegget og Internett. Disse innstillingene brukes hovedsakelig når anlegget koples til
Internett via et bedriftsnettverk. Anlegget støtter proxyautentisering av typen HTTP Basic og HTTP Digest.
Hvis du er usikker på gjeldende innstillinger, kontakt
nettverksadministratoren (eller tilsvarende) for mer
informasjon.
Innstilling
1. Sett kryss i "benytt proxy" hvis du skal benytte deg
av proxy.
2. Merk "server" og trykk på OK-knappen.
3. Legg inn korrekte opplysninger via det virtuelle
tastaturet.
4. Merk "OK" og trykk på OK-knappen.
NIBE™ F470
Ved lavprisstilling på "SG Ready" økes parallellforskyvningen for innetemperaturen med "+1". Hvis romføler
er installert og aktivert, økes i stedet ønsket romtemperatur med 1 °C.
Ved overkapasitetsstilling på "SG Ready" økes parallellforskyvningen for innetemperaturen med "+2". Hvis
romføler er installert og aktivert, økes i stedet ønsket
romtemperatur med 2 °C.
påvirk varmtvann
Her velger du om varmtvannstemperaturen skal påvirkes ved aktivering av "SG Ready".
Ved lavprisstilling på "SG Ready" settes varmtvannets
stopptemperatur så høyt som mulig ved bare kompressordrift (el-patron tillates ikke).
Ved overkapasitetsstilling på "SG Ready" settes varmtvannet i "luksus" (el-patron tillates).
OBS!
Funksjonen må være koblet til to AUX-innganger og aktivert i meny 5.4.
Kapitel 8 | Styring - Menyer
47
Meny 4.1.6 - smart price adaption
Driftsstilling manuelt
strømprisoversikt
I denne driftsstillingen kan du selv velge hvilke funksjoner som skal tillates. Du kan ikke velge bort "kompressor" i manuell stilling.
Her kan du få informasjon om hvordan strømprisen
varierer over opptil tre døgn.
område
I denne menyen angir du i hvilket området varmepumpen befinner seg, og velger hvor stor rolle strømprisen
skal spille. Jo høyere verdi, desto større påvirkning har
strømprisen, og den mulige besparelsen blir dermed
større. Samtidig øker faren for at det går ut over komforten.
påvirk romtemperatur
Innstillingsområde: 1–10
Fabrikkinnstilling: 5
påvirk varmtvann
Innstillingsområde: 1–4
Fabrikkinnstilling: 2
Denne funksjonen kan kun benyttes hvis du har en
timeprisbasert strømavtale hos en strømleverandør
som støtter Smart price adaption.
Smart price adaption fordeler deler av varmepumpens
forbruk utover døgnet til de klokkeslettene som har
lavest strømpris, noe som kan gi en besparelse hvis man
har en timeprisbasert strømavtale. Funksjonen er basert
på at det innhentes timepriser for det kommende
døgnet via NIBE Uplink™, og derfor er det nødvendig
med internettilkobling og en konto på NIBE Uplink™.
Fjern krysset ved "aktivert" for å slå av smart price
adaption.
Meny 4.2 - driftsstilling
driftsstilling
I denne driftsstillingen er ikke kompressoren aktiv og
bare tilleggsvarmen brukes.
HUSK!
Hvis du velger posisjonen "kun til.varme" blir
kompressoren valgt bort, og du får en høyere
driftskostnad.
Funksjoner
"kompressor" er det som sørger for varmtvann og
varme til boligen. Hvis "kompressor" velges bort, vises
det med et symbol i hovedmenyen på varmepumpesymbolet. Du kan ikke velge bort "kompressor" i manuell stilling.
"till.varme" er det som hjelper kompressoren med å
varme boligen og/eller varmtvannet når den ikke klarer
hele behovet alene.
"varme" gjør at du får det varmt i boligen. Du kan velge
bort funksjonen når du ikke vil ha varmen i gang.
HUSK!
Velger du bort "till.varme" kan det føre til at
du ikke får tilstrekkelig med varmtvann og/eller varme i boligen.
Meny 4.3 - mine ikoner
Her kan du velge hvilke ikoner som skal være synlige
når døren til F470 er lukket. Du kan velge opptil 3 ikoner. Velger du flere, forsvinner den du valgte først.
Ikonene vises i den rekkefølgen du velger dem.
Innstillingsområde: auto, manuelt, kun til.varme
Meny 4.4 - tid & dato
Fabrikkinnstilling: auto
Her stiller du inn tid, dato, visningsmodus og tidssone.
funksjoner
TIPS!
Innstillingsområde: kompressor, till.varme, varme
Tid og dato stilles inn automatisk hvis varmepumpen koples mot NIBE Uplink™. For å få
korrekt tid må tidssone stilles inn.
Varmepumpens driftsstilling er normalt innstilt i "auto".
Du har også mulighet til å stille inn varmepumpen i
"kun til.varme", der det bare benyttes tilleggsvarme,
eller "manuelt" og selv velge hvilke funksjoner som skal
tillates.
Endre driftsstilling ved å merke ønsket stilling og trykke
på OK-knappen. Når en driftsstilling er valgt, hvises
hvilke funksjoner som er tillatt i varmepumpen (overstrøket = ikke tillatt) og valgbare alternativer til høyre.
For å velge hvilke valgbare funksjoner som skal tillates
eller ikke, markerer du funksjonen med betjeningsrattet
og trykker på OK-knappen.
Driftsstilling auto
I denne driftsstillingen velger varmepumpen automatisk hvilke funksjoner som skal tillates.
48
Driftsstilling kun til.varme
Kapitel 8 | Styring - Menyer
Meny 4.6 - språk
Her velger du det språket du vil at informasjonen i displayet skal vises på.
Meny 4,7 - ferieinnstilling
Du kan redusere energiforbruket i ferien ved å programmere en reduksjon av varme, ventilasjon og varmtvannstemperatur. Solfangerkjøling kan også programmeres
hvis funksjonen er tilkoblet.
Hvis romføler er installert og aktivert, stilles ønsket
romtemperatur (°C) inn i løpet av tidsperioden. Denne
innstillingen gjelder samtlige klimasystemer med
romfølere.
NIBE™ F470
Hvis romføler ikke er aktivert, stilles ønsket forskyvning
av varmekurven inn. For én grads endring av romtemperaturen kreves vanligvis ett trinn, men i enkelte tilfeller kan flere trinn behøves. Denne innstillingen gjelder
samtlige klimasystemer uten romfølere.
Ferieinnstillingen starter kl. 00:00 startdatoen og
stopper kl. 23:59 stoppdatoen.
TIPS!
Avslutt ferieinnstillingen omtrent ett døgn før
hjemkomst, slik at romtemperaturen og
varmtvannstemperaturen rekker å komme tilbake til normalt nivå.
Du kan også stille inn i løpet av hvor lang tid (filtreringstid) gjennomsnittstemperaturen skal beregnes. Velger
du 0, betyr det at aktuell utetemperatur benyttes.
HUSK!
Det er ikke mulig å stille inn "stopp av till.varme" høyere enn "stopp av varme".
Meny 4.9.4 - fabrikkinnstilling bruker
Her kan du tilbakestille alle innstillinger som er tilgjengelige for brukeren (inkludert avansert-menyene), til
fabrikkinnstillingene.
HUSK!
TIPS!
Still inn ferieinnstillingen på forhånd og aktiver
den like før avreisen for å opprettholde komforten.
HUSK!
Hvis du velger å slå av varmtvannsproduksjonen i ferien, blokkeres "periodisk økning"
(forhindre bakterietilvekst) i denne perioden.
"periodisk økning" startes i forbindelse med
at ferieinnstillingen avsluttes.
Etter fabrikkinnstillingen må personlige innstillinger som f.eks. varmekurve eller ventilasjon
stilles inn igjen.
Meny 4.9.5 - program blokkering
Her kan du programmere om kompressoren og/eller
tilleggsvarmen i varmepumpen skal blokkeres i opptil
to ulike tidsperioder.
Når programmeringen er aktiv, vises aktuelt blokkeringssymbol i hovedmenyen på varmepumpesymbolet.
Program
Aktivert
HUSK!
Hvis fratrekksluften ligger under 16 °C, blokkeres kompressoren og el-tilskuddet tillates å gå
inn. Når kompressoren er blokkert, gjenvinnes
ikke noe varme fra avtrekksluften.
program blokkering4.9.5
program 1
program 2
aktivert
alle
man
Meny 4.9 - avansert
tir
ons
Meny avansert har oransje tekst og er beregnet på
avanserte brukere. Denne menyen har flere undermenyer.
tor
fre
lør
søn
Meny 4.9.2 - autodriftsinnstilling
stopp av varme
Konflikt
Dag
Tidsperiode
Blokkering
Innstillingsområde: -20 – 40 °C
Fabrikkinnstilling: 20
Program: Her velges den tidsperioden som skal endres.
stopp av till.varme
Aktivert: Her aktiveres programmeringen for valgt
periode. Innstilte tider påvirkes ikke ved deaktivering.
Innstillingsområde: -25 – 40 °C
Fabrikkinnstilling: 15
filtreringstid
Innstillingsområde: 0 – 48 h
Fabrikkinnstilling: 24 h
Når driftsstillingen er satt til "auto", velger varmepumpen selv, avhengig av gjennomsnittlig temperatur, når
start og stopp av tilleggsvarme samt varmeproduksjon
skal tillates.
I denne menyen velger du disse gjennomsnittlige utetemperaturene.
NIBE™ F470
Dag: Her velger du hvilken eller hvilke dager i uken
programmeringen skal gjelde på. Hvis du vil fjerne
programmeringen for en bestemt dag, nullstiller du
tiden for denne dagen ved å sette starttiden til samme
tid som stopptiden. Hvis linjen "alle" benyttes, stilles
alle dager i perioden inn etter denne linjen.
Tidsperiode: Her velges starttid og stopptid på valgt
dag for programmeringen.
Blokkering: Her velges ønsket blokkering.
Konflikt: Hvis to forskjellige innstillinger kolliderer med
hverandre, vises det med et rødt utropstegn.
Kapitel 8 | Styring - Menyer
49
Blokkering av kompressor.
Blokkering av tilleggsvarme.
TIPS!
Hvis du vil utføre en tilsvarende programmering for alle dager i uken, kan du begynne med
å fylle ut "alle" og deretter endre ønskede dager.
TIPS!
For å få perioden til å strekke seg over midnatt
stiller du inn slik at stopptiden er tidligere enn
starttiden. Da stanser programmeringen ved
innstilt stopptid dagen etter.
Programmeringen starter alltid på den dagen
starttiden er stilt inn.
HUSK!
Langvarig blokkering kan medføre dårligere
komfort og driftsøkonomi.
50
Kapitel 8 | Styring - Menyer
NIBE™ F470
Meny 5 - SERVICE
Oversikt
5 - SERVICE
5.1 - driftsinnstillinger
5.1.1 - varmtvannsinnst.
5.1.2 - maks. turledningstemp.
5.1.4 - alarmtiltak
5.1.5 - viftehast. avtr.luft
5.1.6 - viftehast. tilluft
5.1.12 - internt el-tilskudd
5.1.13 - maks installert el-effekt (BBR)
5.1.99 - øvrige innstillinger
5.2 - systeminnstillinger
5.2.4 - tilbehør
5.3 - tilbehørsinnstillinger
5.3.3 - ekstra klimasystem *
5.4 - myke inn-/utganger
5.5 - fabrikkinnstilling service
5.6 - tvangsstyring
5.7 - startguide
5.8 - hurtigstart
5.9 - gulvtørkingsfunksjon
5.10 - endringslogg
5.12 - land
* Ekstrautstyr kreves.
Plasser deg i hovedmenyen og hold tilbakeknappen
inne i 7 sekunder for å komme til Servicemenyen.
Undermenyer
Menyen SERVICE har oransje tekst og er beregnet på
avanserte brukere. Denne menyen har flere undermenyer. Til høyre for menyene i displayet finner du statusinformasjon for respektive meny.
Meny 5.1 - driftsinnstillinger
I undermenyene til denne definerer du driftsinnstillinger for varmepumpen.
Meny 5.1.1 varmtvannsinnst.
økonomi
Innstillingsområde starttemp. økonomi: 15 - 52 °C
driftsinnstillinger Driftsinnstillinger for varmepumpen.
Fabrikkinnstilling starttemp. økonomi: 45 °C
systeminnstillinger Systeminnstillinger for varmepumpen, aktivering av tilbehør etc.
Innstillingsområde stopptemp. økonomi: 15 - 55 °C
tilbehørsinnstillinger Driftsinnstillinger for diverse
ekstrautstyr.
Fabrikkinnstilling stopptemp. økonomi: 51 °C
normal
myke inn-/utganger Innstilling av programvarestyrte
inn- og utganger på inngangskort (AA3).
Innstillingsområde starttemp. normal: 15 - 52 °C
fabrikkinnstilling service Total tilbakestilling av alle
innstillinger (inkludert innstillinger som er tilgjengelige
for brukeren) til fabrikkinnstillingene.
Innstillingsområde stopptemp. normal: 15 - 55 °C
tvangsstyring Tvangsstyring av de ulike komponentene i varmepumpen.
luksus
startguide Manuell start av startguiden som kjøres
første gangen varmepumpen startes.
Fabrikkinnstilling starttemp, luksus: 52 °C
hurtigstart Hurtigstart av kompressoren.
Fabrikkinnstilling starttemp. normal: 49 °C
Fabrikkinnstilling stopptemp. normal: 55 °C
Innstillingsområde starttemp, luksus: 15 - 62 °C
Innstillingsområde stopptemp, luksus: 15 - 65 °C
Fabrikkinnstilling stopptemp, luksus: 58 °C
OBS!
Feil innstillinger i servicemenyene kan skade
varmepumpen.
NIBE™ F470
Kapitel 8 | Styring - Menyer
51
stopptemp. per. økning
HUSK!
Innstillingsområde: 55 – 70 °C
Feil innstilt verdi kan på sikt skade huset og
eventuelt øke energiforbruket.
Fabrikkinnstilling: 60 °C
Her stiller du inn start- og stopptemperatur på varmtvannet for de ulike komfortalternativene i meny 2.2
samt stopptemperatur for periodisk økning i meny
2.9.1.
Meny 5.1.2 - maks. turledningstemp.
klimasystem
Innstillingsområde: 20-70 °C
Fabrikkinnstilling: 60 °C
Her stiller du inn maks. turledningstemperatur for
klimasystemet. Hvis anlegget har mer enn ett klimasystem, er det mulig å stille inn maks. turledningstemperaturer for hvert enkelt system. Klimasystem 2–8 kan
ikke stilles inn til en høyere maks. turledningstemperatur enn klimasystem 1.
HUSK!
Ved gulvvarmesystemer skal normalt maks.
turledningstemp. stilles inn mellom 35 og 45
°C.
Kontroller maks. temperatur for gulvet med
gulvleverandøren.
Meny 5.1.4 - alarmtiltak
Her velger du om du vil at varmepumpen skal varsle
deg om at det er en alarm i displayet.
Meny 5.1.12 - internt el-tilskudd
max innstillt eleffekt
Innstillingsområde 3x400 V: 0–10,25 kW
Innstillingsområde 3x230 V: 0–12 kW
Fabrikkinnstilling: 5,3 kW
sikringsstørrelse
Innstillingsområde: 1–200 A
Fabrikkinnstilling: 16 A
omsetningstall
Innstillingsområde: 300–3000
Fabrikkinnstilling: 300
Her stiller du inn maks. el-effekt for det interne el-tilskuddet i F470 samt sikringsstørrelsen for anlegget.
Her kan du også kontrollere hvilken strømføler som er
montert på hvilken innkommende fase til boligen
(dette krever at du har installert strømfølerne, se side
24). Dette gjør du ved å merke "detektere faseordning"
og trykke på OK-knappen.
Resultatet av denne kontrollen dukker opp like under
der du aktiverer kontrollen.
Meny 5.1.13 - maks installert el-effekt (BBR)
maks installert el-effekt (kun dette apparat)
HUSK!
Innstillingsområde: 0,000 - 30,000 kW
Hvis ingen alarmtiltak velges, kan det medføre
høyere energiforbruk ved alarm.
Fabrikkinnstilling: 15,000 kW
Meny 5.1.5 - viftehast. avtr.luft
normal samt hastighet 1-4
Innstillingsområde: 0–100 %
Her stiller du inn hastigheten for de fem ulike valgbare
vifteposisjonene.
HUSK!
Hvis ovenstående byggekrav ikke er aktuelle, skal ikke
denne innstillingen brukes.
For å oppfylle enkelte byggelover er det mulig å sperre
apparatets maksimale effektuttak. I denne menyen
stiller man inn den verdien som tilsvarer varmepumpens
maksimale effektinnkobling for varme, varmtvann og
eventuell kjøling. Det må tas hensyn til om det også
finnes eksterne el-komponenter som skal regnes med.
Når denne verdien er låst, har man én ukes angretid.
Etter det må man bytte ut deler i maskinen for å ta ut
høyere effekt.
Feil innstilt ventilasjon kan på sikt skade huset
og eventuelt øke energiforbruket.
Meny 5.1.6 - viftehast. tilluft
normal samt hastighet 1-4
Innstillingsområde: 0 – 100 %
Her stiller du inn hastigheten for de fem ulike valgbare
vifteposisjonene.
52
Kapitel 8 | Styring - Menyer
NIBE™ F470
Meny 5.1.99 - øvrige innstillinger
Meny 5.3.3 - ekstra klimasystem
trendberegningsgrense
shuntforsterking
Innstillingsområde: 0 – 20 °C
Innstillingsområde: 0,1 – 10,0
Fabrikkinnstilling: 7 °C
Fabrikkinnstilling: 1,0
transfertid
shuntventetid
Innstillingsområde: 1 - 60 min.
Innstillingsområde: 10 – 300 s
Fabrikkinnstilling: 15 min.
Fabrikkinnstilling: 30 s
måneder mellom filteralarm
Innstillingsområde: 1 – 12
Fabrikkinnstilling: 3
Her stiller du inn trendberegningsgrense, transfertid,
måneder mellom filteralarm samt viftesynkdrift .
trendberegningsgrense
Her stiller du inn ved hvilken utetemperatur trendberegningen skal være aktiv. Over denne grensen forsinkes innkobling av el-patronen, og el-patronen kobles
ikke inn dersom kompressoren klarer å heve temperaturen i karet.
transfertid
HUSK!
Dette innstillingsalternativet vises bare hvis
"passiv/aktiv kjøling 2-rør" eller "passiv kjøling
2-rør" er aktivert i meny 5.2.4.
Her stiller du også inn shuntforsterkning og shuntventetid for de ulike ekstra klimasystemene som er installert.
Se ekstrautstyrets installasjonsanvisning for funksjonsbeskrivelse.
Meny 5,4 - myke inn-/utganger
Her kan du velge hvilken inn-/utgang på inngangskortet (AA3) ekstern kontaktfunksjon (side 24) skal tilkoples.
Her stiller du inn transfertid mellom varmtvannsproduksjon og varmedrift i F470. Under transfertiden beholder
kompressoren den stopptemperaturen som gjaldt under varmtvannsproduksjonen.
Valgbare innganger på plint AUX1-5 AA3-X6:9-18 og
utgang AA3-X7 (på inngangskortet).
måneder mellom filteralarm
Her kan du tilbakestille alle innstillinger (inkludert innstillinger som er tilgjengelige for brukeren) til fabrikkinnstillingene.
Her stiller du inn antall måneder som skal gå mellom
hver alarm for påminnelse om å rengjøre filteret i F470.
viftesynkdrift
Her velger du om viften skal ha samme hastighet, uavhengig av om kompressoren er i drift eller ikke, alternativt ulike hastigheter. Hvis funksjonen aktiveres, gjelder
viftehastighet 2 når kompressoren ikke er i drift, og
viftehastighet normal når kompressoren er i drift.
Meny 5,2 - systeminnstillinger
Meny 5.5 - fabrikkinnstilling service
OBS!
Ved tilbakestilling vises startguiden neste gang
varmepumpen startes.
Meny 5.6 - tvangsstyring
Her kan du tvangsstyre de ulike komponentene i
varmepumpen og eventuelt kople til ekstrautstyr.
Her kan du definere forskjellige systeminnstillinger for
varmepumpen, f.eks. hva slags ekstrautstyr som er installert.
Meny 5.7 - startguide
Meny 5.2.4 - tilbehør
Se side 29 for mer informasjon om startguiden.
Når varmepumpen startes første gangen, starter startguiden automatisk. Her kan du starte den manuelt.
Her kan du angi hvilket ekstrautstyr som er installert
for varmepumpen.
Det er to måter å aktivere tilkoplet ekstrautstyr på. Du
kan enten markere alternativet i listen eller bruke den
automatiske funksjonen "søk installert ekstrautstyr".
søk installert ekstrautstyr
Merk "søk installert ekstrautstyr" og trykk på OKknappen for automatisk å finne tilkoplet ekstrautstyr
til F470.
Meny 5.3 - tilbehørsinnstillinger
I undermenyene til denne definerer du driftsinnstillinger for ekstrautstyr som er installert og aktivert.
NIBE™ F470
Kapitel 8 | Styring - Menyer
53
Meny 5.8 - hurtigstart
Meny 5,10 - endringslogg
Her kan du muliggjøre start av kompressoren.
Her kan du lese av tidligere endringer som er gjort i
styresystemet.
HUSK!
For start av kompressoren må det foreligge et
varme- eller varmtvannsbehov.
HUSK!
Kompressoren må ikke hurtigstartes for mange
ganger etter hverandre i løpet av kort tid, da
dette kan skade kompressoren og utstyret
omkring den.
Meny 5.9 - gulvtørkingsfunksjon
For hver endring vises dato, tid, id-nr. (unikt for en viss
innstilling) og den nye innstilte verdien.
OBS!
Endringsloggen lagres ved omstart og forblir
uendret etter fabrikkinnstilling.
5.12 - land
Her velger du hvilket land produktet er installert i. Det
gir deg tilgang til landsspesifikke innstillinger i produktet.
Du kan velge et hvilket som helst språk uavhengig av
valgt land.
lengde periode 1 – 3, 5 – 7
Innstillingsområde: 0 – 30 dager
OBS!
Fabrikkinnstilling: 2 dager
Dette valget låses etter 24 timer, omstart av
display eller programoppdatering.
temperatur periode 1 – 3, 5 – 7
Innstillingsområde: 15 – 70 °C
Fabrikkinnstilling:
temperatur periode 1
temperatur periode 2
temperatur periode 3
temperatur periode 5
temperatur periode 6
temperatur periode 7
20 °C
30 °C
40 °C
40 °C
30 °C
20 °C
lengde periode 4
Innstillingsområde: 0 – 30 dager
Fabrikkinnstilling: 3 dager
temperatur periode 4
Innstillingsområde: 15 – 70 °C
Fabrikkinnstilling: 45 °C
Her stiller du inn funksjon for gulvtørking.
Du kan stille inn opptil sju periodetider med forskjellig
beregnede turledningstemperaturer. Hvis færre enn
sju perioder skal benyttes, stiller du inn gjenværende
periodetider til 0 dager.
Hvis du vil aktivere gulvtørkingsfunksjonen, krysser du
av i ruten for aktiv. Lengst nede er det en teller som viser hvor mange hele døgn funksjonen har vært aktiv.
TIPS!
Hvis driftsstillingen "kun til.varme" skal benyttes, velger du dette i meny 4.2.
54
Kapitel 8 | Styring - Menyer
NIBE™ F470
9 Service
Tømming av varmtvannsberederen
Servicetiltak
OBS!
Eventuell service skal bare utføres av en person
som er kvalifisert for oppgaven.
Ved utskifting av komponenter på F470 skal
bare reservedeler fra NIBE benyttes.
Reservestilling
Reservestilling benyttes ved driftsforstyrrelser og i forbindelse med service.
Reservestilling aktiveres ved at strømbryteren (SF1)
settes i stillingen " ". Dette innebærer at:
■ Statuslampen lyser gult.
■ Displayet er slokt og styringsdatamaskinen er frakoplet.
■ Temperaturen i varmepumpens kjeledel styres av en
fast termostat (BT30) på 63 °C.
■ Kompressoren og viftene er slått av, og bare varmebærerpumpen og el-tilskuddet er aktive. El-tilskuddets effekt i reservestilling stilles inn på el-patronkortet (AA1). Se side 24 for instruksjoner.
■ Varmeautomatikken er ikke i drift, slik at manuell
shunting kreves. Dette gjør du ved å vri justeringsskruen på shuntmotoren (MA1) til «håndstilling» og
deretter dreie shuntspaken til ønsket stilling.
Tømming av klimasystemet
For å kunne utføre service på klimasystemet er det ofte
enklest å tømme systemet først.
OBS!
Det kan forekomme varmt vann ved tømming
av varmebærersiden/klimasystemet. Det kan
foreligge fare for skålding.
Varmevannet kan tappes ut gjennom sikkerhetsventilen
(FL2) via spillkoppen (WM1) eller gjennom en slange
som koples til sikkerhetsventilens (FL2), eventuelt
tappeventilens, (XL10) utløp.
1. Åpne sikkerhetsventilen (FL2), eventuelt tappeventilen(XL10).
2. Sett lufteventilen for klimasystemet (QM20) i åpen
stilling for lufttilførsel.
LEK
MA1
Berederen kan tømmes gjennom sikkerhetsventilen
(FL1) eller via spillkoppen ((WM1).
1. Løsne spillrøret fra sikkerhetsventilen (FL1) og
monter i stedet en slange til en tømmepumpe. Hvis
du ikke har tilgang til tømmepumpe, kan du i stedet slippe vannet direkte ut i spillvannskoppen
(WM1).
2. Åpne sikkerhetsventilen (FL1).
3. Sørg for lufttilførsel ved å åpne en varmtvannskran.
Hvis dette ikke er nok, løsner du rørkoplingen (XL4)
på varmtvannssiden. Pass på at det kommer inn
luft.
Justeringsskrue
NIBE™ F470
Kapitel 9 | Service
55
Data for temperaturgiver
56
Temperatur (°C) Resistans
(kOhm)
Spenning (VDC)
-40
-35
-30
-25
-20
-15
-10
-5
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
3,256
3,240
3,218
3,189
3,150
3,105
3,047
2,976
2,889
2,789
2,673
2,541
2,399
2,245
2,083
1,916
1,752
1,587
1,426
1,278
1,136
1,007
0,891
0,785
0,691
0,607
0,533
0,469
0,414
Kapitel 9 | Service
351,0
251,6
182,5
133,8
99,22
74,32
56,20
42,89
33,02
25,61
20,02
15,77
12,51
10,00
8,045
6,514
5,306
4,348
3,583
2,968
2,467
2,068
1,739
1,469
1,246
1,061
0,908
0,779
0,672
NIBE™ F470
USB-serviceuttak
Meny 7.1 - oppdater programvaren
oppdater programvaren7.1
start oppdatering
velg annen fil
Her kan du oppgradere programvaren i F470.
OBS!
LEK
For at følgende funksjoner skal fungere, kreves
det at USB-minnet inneholder filer med programvare for F470 fra NIBE.
F470 er utstyrt med USB-uttak i displayenheten. Til
disse USB-uttakene kan du f.eks. kople til et USB-minne
og bruke det til å oppdatere programvaren, lagre logget informasjon og betjene innstillingene i F470.
INNEKLIMA
VARMTVANN
I en faktarute øverst i displayet vises informasjon (alltid
på engelsk) om den mest sannsynlige oppdateringen
som oppdateringsprogramvaren har valgt fra USBminnet.
Denne informasjonen forteller om hvilket produkt
programvaren er beregnet på, hvilken versjon programvaren har og gir i tillegg generell informasjon om den.
Hvis du ønsker en annen fil enn den som er valgt, kan
du velge riktig fil med "velg annen fil".
start oppdatering
Velg "start oppdatering" hvis du vil starte oppdateringen. Du får først opp et spørsmål om du virkelig vil
oppdatere programvaren. Svar "ja" for å gå videre eller
"nei" for å angre.
USB
VARMEPUMPE
INFO
Hvis du har svart "ja" på det foregående spørsmålet,
starter oppdateringen, og du kan nå følge oppdateringsforløpet i displayet. Når oppdateringen er ferdig,
starter F470 på nytt.
OBS!
USB 7
En oppdatering av programvaren nullstiller
ikke menyinnstillingene i F470.
OBS!
oppdater programvaren
logging
håndtere innstillinger
Hvis oppdateringen blir avbrutt før den er ferdig (f.eks. ved strømbrudd), kan programvaren
tilbakestilles til en tidligere versjon. Dette gjøres ved at OK-knappen holdes inne under
oppstart til den grønne lampen begynner å
lyse (det tar ca. 10 sekunder).
Når et USB-minne kobles til, vises en ny meny (meny 7)
i displayet.
NIBE™ F470
Kapitel 9 | Service
57
Meny 7.3 - håndtere innstillinger
velg annen fil
oppdater programvaren7.1
håndtere innstillinger7.3
lagre innstillinger
tilbakestill innstillinger
Velg "velg annen fil" hvis du ikke vil benytte den foreslåtte programvaren. Når du blar gjennom filene, vises
informasjon om den markerte programvaren i en faktarute akkurat som før. Når du har valgt en fil med OKknappen, kommer du tilbake til forrige side (meny 7.1),
der du kan velge å starte oppdateringen.
Meny 7.2 - logging
Via "lagre innstillinger" lagrer du menyinnstillingene i
USB-minnet for å kunne tilbakestille senere eller for å
kopiere innstillingene til en annen F470.
OBS!
logging7.2
Når du lagrer menyinnstillingene i USB-minnet,
erstatter du eventuelle innstillinger som er
lagret i USB-minnet fra før.
Via "tilbakestill innstillinger" tilbakestilles samtlige
menyinnstillinger fra USB-minnet.
aktivert
intervall
Her kan du betjene (lagre eller hente) samtlige menyinnstillinger (bruker- eller servicemenyene) i F470 med
et USB-minne.
5
s
OBS!
Tilbakestilling av menyinnstillingene fra USBminnet kan ikke angres.
Innstillingsområde intervall: 1 s – 60 min
Fabrikkinnstilling intervall: 5 s
Her kan du stille inn hvordan aktuelle måleverdier fra
F470 skal lagres i en logg på USB-minnet.
1. Still inn ønsket intervall mellom loggingene.
2. Sett kryss i "aktivert".
3. Nå lagres aktuelle måleverdier fra F470 i en fil på
USB-minnet med innstilt verdi til krysset fjernes fra
"aktivert".
OBS!
Fjern kryss ved "aktivert" før du tar ut USBminnet.
58
Kapitel 9 | Service
NIBE™ F470
10 Komfortforstyrrelse
I de aller fleste tilfeller registrerer varmepumpen en
driftsforstyrrelse (en driftsforstyrrelse kan føre til forstyrrelse av komforten) og viser dette med alarm og
instruksjoner om tiltak i displayet.
Info-meny
Under meny 3.1 i varmepumpens menysystem er alle
måleverdiene for varmepumpen samlet. Verdiene i
denne menyen kan være til god hjelp når du leter etter
en feilkilde. Se side 45 for mer informasjon om meny
3.1.
Håndtere alarm
Lavtrykksalarm
alarm
info / tiltak
tilbakestill alarm
hjelpedrift
HUSK!
Å velge ”hjelpedrift” er ikke det samme som å
utbedre problemet som forårsaket alarmen.
Statuslampen vil derfor fortsette å lyse rødt.
Feilsøking
Hvis driftsforstyrrelsen ikke vises i displayet, kan følgende tips benyttes:
Grunnleggende tiltak
Begynn med å kontrollere følgende mulige feilkilder:
■ Strømbryterens (SF1) stilling.
■ Boligens gruppe- og hovedsikringer.
■ Boligens jordfeilbryter.
■ Varmepumpens automatsikring (FA1).
■ Varmepumpens temperaturbegrenser (FD1).
■ Korrekt innstilt effektvakt (hvis den er installert).
Lav temperatur på varmtvannet, eller uteblitt varmtvann
■ Lukket eller strupt påfyllingsventil (QM10) til varmt-
Ved alarm har det oppstått en eller annen form for
driftsforstyrrelse, noe som vises ved at statuslampen
ikke lenger lyser med et fast grønt skinn, men med et
fast rødt skinn. I tillegg vises en alarmklokke i informasjonsvinduet.
Alarm
Ved alarm med rød statuslampe har det oppstått en
driftsforstyrrelse som varmepumpen ikke kan rette opp
selv. I displayet kan du, ved å vri på betjeningsrattet og
trykke på OK-knappen, se hvilken type alarm det er
samt tilbakestille alarmen. Du kan også velge å sette
varmepumpen i hjelpedrift.
info / tiltak Her kan du lese hva alarmen skyldes, og
få tips om hva du kan gjøre for å rette opp problemet
som forårsaket alarmen.
tilbakestill alarm I mange tilfeller er det nok å velge
"tilbakestill alarm" for å rette opp problemet som forårsaket alarmen. Hvis det begynner å lyse grønt etter
at du har valgt "tilbakestill alarm", er alarmen borte.
Hvis det fortsetter å lyse rødt, og en meny som heter
"alarm" vises i displayet, er problemet som forårsaket
alarmen, ikke løst. Hvis alarmen først forsvinner og
deretter fortsetter, se avsnittet om feilsøking (side 59).
hjelpedrift ”hjelpedrift” er en slags reservestilling.
Dette innebærer at varmepumpen produserer varme
og/eller varmtvann til tross for et problem. Dette kan
innebære at varmepumpens kompressor ikke er i drift.
Det er i så fall el-patronen som produserer varme
og/eller varmtvann.
OBS!
For at du skal kunne velge hjelpedrift, må et
alarmtiltak være valgt i meny 5.1.4.
NIBE™ F470
vannsberederen.
■ Åpne ventilen.
■ Varmepumpen er i feil driftsmodus.
■ Gå inn i meny 4.2. Hvis stillingen "auto" er valgt,
velger du en høyere verdi for "stopp av till.varme"
i meny 4.9.2.
■ Hvis stillingen "manuelt" er valgt, velg på "till.varme".
■ Stort varmtvannsforbruk.
■ Vent til varmtvannet er varmet opp. Midlertidig
økt varmtvannskapasitet (midlertidig luksus) kan
aktiveres i meny 2.1.
■ For lav varmtvannsinnstilling.
■ Gå inn i meny 2.2 og velg en høyere komfortstilling.
Lav romtemperatur
■ Lukkede termostater i flere rom.
■ Se avsnittet "Sparetips" i brukerhåndboken for
nærmere informasjon om hvordan du bør stille inn
termostatene.
■ Varmepumpen er i feil driftsmodus.
■ Gå inn i meny 4.2. Hvis stillingen "auto" er valgt,
velger du en høyere verdi for "stopp av varme" i
meny 4.9.2.
■ Hvis stillingen "manuelt" er valgt, velg på "varme".
Hvis det ikke er nok, velg også på "till.varme".
■ For lavt innstilt verdi på varmeautomatikken.
■ Gå inn i menyen 1.1 "temperatur" og juster opp
forskyvningen av varmekurven. Hvis romtemperaturen bare er lav ved kaldt vær, kan det hende du
bør justere opp kurvehellingen i meny 1.9.1
"varmekurve".
■ "komfortstilling" "luksus" valgt i kombinasjon med
stort varmtvannsuttak.
■ Gå inn i menyen 2.2 og velg "økonomi" eller "normal".
Kapitel 10 | Komfortforstyrrelse
59
■ "Feriestilling" aktivert i meny 4.7.
■ Gå inn i meny 4.7 og velg "Av".
■ Ekstern kontakt for endring av romvarme aktivert.
■ Kontroller eventuelle eksterne kontakter.
■ Sirkulasjonspumpe (GP6) har stoppet.
■ Luft i varmesystemet.
■ Minste tid mellom kompressorstarter er ikke opp-
nådd.
■ Vent i 30 minutter og kontroller deretter om kompressoren har startet.
■ Alarm utløst.
■ Følg instruksjonene i displayet.
■ Luft varmesystemet (se side 28).
■ Lukkede ventiler (QM31), (QM32) til varmesystemet.
■ Åpne ventilene.
Høy romtemperatur
■ For høyt innstilt verdi på varmeautomatikken.
■ Gå inn i meny 1.1 (temperatur) og juster ned for-
skyvningen av varmekurven. Hvis romtemperaturen
bare er høy ved kaldt vær, kan det hende du må
nedjustere kurvehellingen i meny 1.9.1 (varmekurve).
■ Ekstern kontakt for endring av romvarme aktivert.
■ Kontroller eventuelle eksterne kontakter.
■ Trimventilen til tilluftsbatteriet (RN1) er ikke justert.
■ Juster ventilen (se diagram på side 31).
Lavt systemtrykk
■ For lite vann i varmesystemet.
■ Fyll på vann i varmesystemet (se side 28).
Lav eller uteblitt ventilasjon
■ Ventilasjonen er ikke justert inn.
■ Bestill/utfør ventilasjonsjustering.
■ Filter (HQ10/HQ11) tett.
■ Rengjør eller bytt filter.
■ Lukket, for hardt strupt eller tett avtrekksvifte.
■ Kontroller og rengjør avtrekksviftene.
■ Viftehastighet i redusert stilling.
■ Gå inn i meny 1.2 og velg "normal".
■ Ekstern kontakt for endring av viftehastighet aktivert.
■ Kontroller eventuelle eksterne kontakter.
Høy eller forstyrrende ventilasjon
■ Ventilasjonen er ikke justert inn.
■ Bestill/utfør ventilasjonsjustering.
■ Viftehastighet i forsert stilling.
■ Gå inn i meny 1.2 og velg "normal".
■ Ekstern kontakt for endring av viftehastighet aktivert.
■ Kontroller eventuelle eksterne kontakter.
■ Filter (HQ10) tett.
■ Rengjør eller bytt filter.
Kompressoren starter ikke
■ Det er ikke behov for varme.
■ Varmepumpen kjøler verken ned varmen eller
varmtvannet.
■ Varmepumpen avrimer.
■ Temperaturvilkår utløst.
■ Vent til temperaturvilkåret er tilbakestilt.
60
Kapitel 10 | Komfortforstyrrelse
NIBE™ F470
11 Ekstrautstyr
Ekstra shuntgruppe ECS 40/ECS 41
Dette tilbehøret benyttes når F470 blir installert i hus
med to eller flere varmesystemer som krever ulike turledningstemperaturer.
ECS 40 (Maks. 80 m²)
ECS 41 (Min. 80 m²)
Art.nr. 067 287
Art.nr. 067 288
Forhøyningsfot EF 45
Art.nr. 067 152
Installasjonssett DEH
Det finnes et eget installasjonssett for tilkopling av
andre varmekilder til varmepumpen.
Installasjonssett ved olje/pellets DEH 40
Art.nr. 066 101
Installasjonssett gass DEH 41
Art.nr. 066 102
Kommunikasjonsmodul SMS 40
SMS 40 gjør at styring og overvåking av F470 kan
foretas med mobiltelefon og SMS-meldinger via en
GSM-modul. Hvis mobiltelefonen dessuten bruker
operativsystemet Android, er det mulig å bruke den
mobile applikasjonen ”NIBE Mobile App”.
Art.nr. 067 073
Overskap
Overskap for romhøyde 2400, 2500, 2550-2800 mm.
2400 mm
Art.nr. 089 756
2500 mm
Art.nr. 089 757
2550-2800 mm
Art.nr. 089 758
Romenhet RMU 40
RMU 40 gjør det mulig å styre og overvåke varmepumpen i en annen del av boligen enn der F470 er plassert.
Art.nr. 067 064
Solar 41
Solar 41 gjør at F470 kan koples til solvarme.
Art.nr. 067 127
NIBE™ F470
Kapitel 11 | Ekstrautstyr
61
12 Tekniske opplysninger
35
Mål og oppstillingskoordinater
25-50
2075
60
560
440
550
60
600
440
600
300
120
200
615
430
195
155
200
Unngå
rørtrekking
innenfor
Undvik
rördragning
markert område
Ø125
62
Kapitel 12 | Tekniske opplysninger
inom markerat område
NIBE™ F470
Tekniske data
IP 21
3x400 V
Kobber
Effektdata iht. EN 14 511
Avgitt varmeeffekt (PH)1
kW
COP1
kW
Avgitt varmeeffekt (PH)3
kW
Avgitt varmeeffekt (PH
COP2
Tilleggsvarmeeffekt
Effekt el-element
Elektriske data
Merkespenning
Maks. driftsstrøm
Driftseffekt sirkulasjonspumpe
Driftseffekt avtrekksvifte
Driftseffekt tilluftsvifte
Sikring
Kapslingsgrad
Kuldemediekrets
Type kuldemedium
Påfyllingsmengde
Trykkgr. pressostat HP
Trykkgr. pressostat LP
Varmebærerkrets
Maks. trykk i kjeledel
Maks. temperatur (turledning)
Ventilasjon
Minste luftstrøm ved avtrekkstemperatur på
minst 20 °C
Minste luftstrøm ved avtrekkstemperatur under
20 °C
Lydeffektnivå iht. EN 12 102
Lydeffektnivå (LW(A))4
Lydtrykknivåer
Lydtrykknivå i oppstillingsrom (LP(A))5
2,03
3,24
COP3
NIBE™ F470
2,18
3,93
)2
Rørtilkoplinger
Varmebærer utv. Ø
Varmtvann utv. Ø
Kaldtvann utv. Ø
Installasjon utv. Ø
Ventilasjon Ø
Rustfri
1,88
2,74
kW
10,25 (fabrikkinnstilling 5,6)
V
A
W
W
W
A
400 V 3N~50 Hz
Se tabell side 23
5-45
25-140
25-140
Se tabell side 23
IP 21
kg
MPa/bar
MPa/bar
R290, propan
0,440
2,45/24,5
0,15/1,5
MPa/bar
°C
0,25/2,5
70 (fabrikkinnstilling 60)
l/s
28
l/s
31
dB(A)
51,5-54,5
dB(A)
47,5-50,5
mm
mm
mm
mm
mm
22
22
22
22
125
Kapitel 12 | Tekniske opplysninger
63
Øvrig 3x400V
Kobber
Varmtvannsberedere
Volum totalt
liter
Volum kjeledel
liter
Volum varmtvannsbereder
liter
Maks. trykk i varmtvannsbereder
MPa/bar
Korrosjonsbeskyttelse
Kapasitet varmtvannsberedning iht. EN 16 1476
Tappevolum 40 °C ved Normal-komfort (Vmaks.)
240
70
170
1,0/10
Kobber
liter
1A20(12)W35,
avtrekksluftstrøm 200 m3/h
2A20(12)W45,
avtrekksluftstrøm 150 m3/h
3A20(12)W55,
avtrekksluftstrøm 110 m3/h
Rustfri
281
COP ved Normal-komfort (COPt)
2,8
Tomgangstap ved Normal-komfort (Pes)
Mål og vekt
Bredde
Dybde
Høyde
Nødvendig oppstillingshøyde
Vekt
Art. nr.
Rustfri
W
54
mm
mm
mm
mm
kg
600
616
2100-2125
2270
212
066 014
204
066 051
4Verdien varierer avhengig av valgt viftekurve. Mer ut-
førlige lyddata, inkludert lyd til kanal, finner du på
www.nibeenergysystems.no.
5Verdien
kan variere med rommets dempeevne. Disse
verdiene gjelder ved en demping på 4 dB.
6A20(12)
64
avtrekksluftstrøm 180 m3/h
Kapitel 12 | Tekniske opplysninger
NIBE™ F470
3x230 V
Effektdata iht. EN 14 511
Avgitt varmeeffekt (PH)1
kW
2,18
COP1
3,93
)2
kW
Avgitt varmeeffekt (PH)3
kW
Avgitt varmeeffekt (PH
2,03
COP2
3,24
1,88
COP3
Tilleggsvarmeeffekt
Effekt el-element
Elektriske data
Merkespenning
Maks. driftsstrøm
Driftseffekt sirkulasjonspumpe
Driftseffekt avtrekksvifte
Driftseffekt tilluftsvifte
Sikring
Kapslingsgrad
Kuldemediekrets
Type kuldemedium
Påfyllingsmengde
Trykkgr. pressostat HP
Trykkgr. pressostat LP
Varmebærerkrets
Maks. trykk i kjeledel
Maks. temperatur (turledning)
Ventilasjon
Minste luftstrøm ved avtrekkstemperatur på minst 20 °C
Minste luftstrøm ved avtrekkstemperatur under 20 °C
Lydeffektnivå iht. EN 12 102
Lydeffektnivå (LW(A))4
Lydtrykknivåer
Lydtrykknivå i oppstillingsrom (LP(A))5
Rørtilkoplinger
Varmebærer utv. Ø
Varmtvann utv. Ø
Kaldtvann utv. Ø
Installasjon utv. Ø
Ventilasjon Ø
NIBE™ F470
2,74
kW
10,0 (fabrikkinnstilling 6,67)
V
A
W
W
W
A
230 V 3N~50 Hz
Se tabell side 23
5-45
25-140
25-140
Se tabell side 23
IP 21
kg
MPa/bar
MPa/bar
R290, propan
0,440
2,45/24,5
0,15/1,5
MPa/bar
°C
0,25/2,5
70 (fabrikkinnstilling 60)
l/s
l/s
28
31
dB(A)
51,5-54,5
dB(A)
47,5-50,5
mm
mm
mm
mm
mm
22
22
22
22
125
Kapitel 12 | Tekniske opplysninger
65
Øvrig 3x230 V
Varmtvannsberedere
Volum totalt
Volum kjeledel
Volum varmtvannsbereder
Maks. trykk i varmtvannsbereder
Korrosjonsbeskyttelse
Kapasitet varmtvannsberedning iht. EN 16 1476
Tappevolum 40 °C ved Normal-komfort (Vmaks.)
liter
liter
liter
MPa/bar
240
70
170
1,0/10
Rustfri
liter
281
COP ved Normal-komfort (COPt)
Tomgangstap ved Normal-komfort (Pes)
Mål og vekt
Bredde
Dybde
Høyde
Nødvendig oppstillingshøyde
Vekt
Art. nr.
1A20(12)W35,
avtrekksluftstrøm 200 m3/h
2A20(12)W45,
avtrekksluftstrøm 150 m3/h
3A20(12)W55,
avtrekksluftstrøm 110 m3/h
2,8
W
54
mm
mm
mm
mm
kg
600
616
2100-2125
2270
205
066 052
4Verdien varierer avhengig av valgt viftekurve. Mer ut-
førlige lyddata, inkludert lyd til kanal, finner du på
www.nibe.no.
5Verdien
kan variere med rommets dempeevne. Disse
verdiene gjelder ved en demping på 4 dB.
6A20(12)
66
avtrekksluftstrøm 150 m3/h
Kapitel 12 | Tekniske opplysninger
NIBE™ F470
Energimerking
Informasjonsblad
Produsent
NIBE
Modell
F470
Temperaturanvendelse
°C
35 / 55
L
A+ / A+
A
Deklarert tappeprofil varmtvannsberedning
Effektivitetsklasse romoppvarming, middelklima
Effektivitetsklasse varmtvannsberedning, middelklima
Nominell varmeeffekt (Pdesignh), middelklima
Årlig energiforbruk romoppvarming, middelklima
Årlig energiforbruk varmtvannsberedning, middelklima
Sesonggjennomsnitt virkningsgrad for romoppvarming, middelklima
Energieffektivitet ved varmtvannsberedning, gjennomsnittsklima
Lydeffektnivå LWA innendørs
kW
kWh
kWh
3/3
1505 / 1806
1299
%
140 / 116
%
79
dB
52
Nominell varmeeffekt (Pdesignh), kaldt klima
Nominell varmeeffekt (Pdesignh), varmt klima
Årlig energiforbruk romoppvarming, kaldt klima
Årlig energiforbruk varmtvannsberedning, kaldt klima
Årlig energiforbruk romoppvarming, varmt klima
Årlig energiforbruk varmtvannsberedning, varmt klima
Sesonggjennomsnitt virkningsgrad for romoppvarming, kaldt klima
Energieffektivitet ved varmtvannsberedning, kaldt
klima
Sesonggjennomsnitt virkningsgrad for romoppvarming, varmt klima
Energieffektivitet ved varmtvannsberedning, varmt
klima
Lydeffektnivå LWA utendørs
kW
kW
kWh
kWh
kWh
kWh
%
3/3
3/3
1737 / 2091
1299
973 / 1168
1299
145 / 120
%
79
%
140 / 116
%
79
dB
-
Data for pakkens energieffektivitet
Modell
Temperaturanvendelse
Temperaturregulator, klasse
Temperaturregulator, bidrag til effektivitet
Pakkens sesonggjennomsnittlige virkningsgrad for
romoppvarming, gjennomsnittsklima
Pakkens effektivitetsklasse for romoppvarming, gjennomsnittlig klima
Pakkens sesonggjennomsnittlige virkningsgrad for
romoppvarming, kaldt klima
Pakkens sesonggjennomsnittlige virkningsgrad for
romoppvarming, varmt klima
F470
°C
35 / 55
%
%
VII
3,5
143 / 119
A+ / A+
%
148 / 123
%
143 / 119
Pakkens oppgitte effektivitet tar også høyde for temperaturregulatoren. Hvis pakken utvides med ekstern tilleggsvarmekjele eller solvarme,
skal pakkens totale effektivitet regnes ut på nytt.
NIBE™ F470
Kapitel 12 | Tekniske opplysninger
67
Teknisk dokumentasjon
Modell
F470
Type varmepumpe
Luft-vann
Avtrekksluft-vann
Væske-vann
Vann-vann
Lavtemperatur-varmepumpe
Ja
Nei
Innebygd el-patron for tilleggsvarme
Ja
Nei
Varmepumpe for varme og varmtvann
Ja
Nei
Klima
Middels
Kaldt
Varmt
Temperaturanvendelse
Middels (55 °C)
Lav (35 °C)
Gjeldende standarder
EN14825, EN16147
Nominell avgitt varmeeffekt
Prated
2,6
kW
Sesonggjennomsnittlig virkningsgrad for
ƞs
116
%
romoppvarming
Oppgitt kapasitet for romoppvarming ved delbelastning og ved utendørstemOppgitt COP for romoppvarming ved delbelastning og ved utendørstempeperatur Tj
ratur Tj
Tj = -7 °C
Pdh
1,7
kW
Tj = -7 °C
COPd
2,72
kW
Tj = +2 °C
Pdh
1,7
kW
Tj = +2 °C
COPd
3,22
kW
Tj = +7 °C
Pdh
1,7
kW
Tj = +7 °C
COPd
3,37
kW
Tj = +12 °C
Pdh
1,7
kW
Tj = +12 °C
COPd
3,28
kW
Tj = biv
Pdh
1,7
kW
Tj = biv
COPd
3,04
kW
Tj = TOL
Pdh
1,7
kW
Tj = TOL
COPd
2,56
kW
Tj = -15 °C (hvis TOL < -20 °C)
Pdh
kW
Tj = -15 °C (hvis TOL < -20 °C)
COPd
kW
Bivalenttemperatur
-1,6
°C
Minste utelufttemperatur
Pcych
Cdh
0,96
kW
-
COP ved syklus
Maks. turledningstemperatur
Effektforbruk i andre posisjoner enn aktiv
Avtrekksposisjon
POFF
0,002
kW
Tilleggsvarme
Nominell varmeeffekt
Termostat–avtrekksposisjon
PTO
0,02
kW
Standbyposisjon
PSB
0,015
kW
Veivhusvarmeposisjon
PCK
0
kW
Lydeffektnivå, innendørs/utendørs
LWA
52 /
dB
Årlig energiforbruk
QHE
1.806
kWh
Kapasitet ved syklus
Degraderingskoeffisient
Tbiv
Øvrige poster
Kapasitetsregulering
68
Fast
TOL
-10
°C
COPcyc
WTOL
58
°C
Psup
0,9
kW
Type tilført energi
Elektrisk
Nominell luftstrøm (luft-vann)
150
m3/h
Nominell volumstrøm for varmebærer
0,18
m3/h
m3/h
Volumstrøm for kuldebærer væske-vann eller
vann-vannvarmepumper
For varmepumpe med både romoppvarming og varmtvannsberedning
Deklarert tappeprofil varmtvannsberedning
L
Energieffektivitet ved varmtvannsberedning
ƞwh
Daglig energiforbruk
Qelec
5,92
kWh
Daglig brenselforbruk
Qfuel
kWh
Årlig energiforbruk
AEC
1.299
kWh
Årlig brenselforbruk
AFC
GJ
Kapitel 12 | Tekniske opplysninger
79
%
NIBE™ F470
Koplingsskjema
3 x 400 V
NIBE™ F470
Kapitel 12 | Tekniske opplysninger
69
70
Kapitel 12 | Tekniske opplysninger
NIBE™ F470
NIBE™ F470
Kapitel 12 | Tekniske opplysninger
71
72
Kapitel 12 | Tekniske opplysninger
NIBE™ F470
NIBE™ F470
Kapitel 12 | Tekniske opplysninger
73
74
Kapitel 12 | Tekniske opplysninger
NIBE™ F470
3 x 230 V
NIBE™ F470
Kapitel 12 | Tekniske opplysninger
75
76
Kapitel 12 | Tekniske opplysninger
NIBE™ F470
NIBE™ F470
Kapitel 12 | Tekniske opplysninger
77
78
Kapitel 12 | Tekniske opplysninger
NIBE™ F470
NIBE™ F470
Kapitel 12 | Tekniske opplysninger
79
80
Kapitel 12 | Tekniske opplysninger
NIBE™ F470
13 Stikkord
Stikkord
A
Alarm, 59
Automatsikring, 18
Avlufting av klimasystemet, 28
Avsetningsmål, 14
B
Betjeningsratt, 33
Bla mellom vinduer, 36
Bruk det virtuelle tastaturet, 36
D
Data for temperaturgiver, 56
Demontere deler av isolasjonen, 9
Demontering av luker, 9
Demontering luke, el-patronkort, 19
Demontering luke, grunnkort, 19
Demontering luke, inngangskort, 19
Display, 33
Displayenhet, 33
Betjeningsratt, 33
Display, 33
OK-knapp, 33
Statuslampe, 33
Strømbryter, 33
Tilbakeknapp, 33
E
Effektlåsing, 23
Eksterne tilkoblingsmuligheter
Kontakt for "Smart Grid ready", 25
Eksterne tilkoplingsmuligheter, 25
Kontakt for aktivering av "ekstern justering", 26
Kontakt for aktivering av "midlertidig luksus", 26
Kontakt for aktivering av viftehastighet, 26
Kontakt for ekstern blokkering av tilleggsvarme og/eller
kompressor, 25
Kontakt for ekstern blokkering av varme, 26
Kontakt for ekstern tariffblokkering, 25
Mulige valg for AUX-innganger, 25
Mulige valg for AUX-utgang (potensialfritt vekslende relé), 27
Ekstrautstyr, 61
El-tilkoplinger, 18
Automatsikring, 18
Demontering luke, el-patronkort, 19
Demontering luke, grunnkort, 19
Demontering luke, inngangskort, 19
Effektlåsing, 23
Effektvakt, 24
Eksterne tilkoplingsmuligheter, 25
El-tilskudd - maksimal effekt, 23
Generelt, 18
Innstillinger, 23
Kabellåsing, 19
Krafttilkopling, 20
NIBE Uplink™, 25
Reservestilling, 24
Romføler, 22
Temperaturbegrenser, 18
Tilgjengelighet, strømkopling, 19
Tilkopling av ekstern styrespenning for styresystemet, 21
Tilkopling av ekstrautstyr, 27
Tilkoplinger, 20
Tilkoplingsmuligheter, 24
Uteføler, 21
El-tilskudd - maksimal effekt, 23
F
Feilsøking, 59
NIBE™ F470
Forberedelser, 28
H
Hjelpmeny, 29, 36
Håndtere alarm, 59
Håndtering, 2
I
Igangkjøring og justering, 28
Forberedelser, 28
Oppstart og kontroll, 29
Påfylling og lufting, 28
Startguide, 29
Innjustering av pumpe
Varmebærerside, 32
Innjustering av ventilasjon, 17
Innstillinger, 23
Installasjonsalternativ, 16
Ekstra varmtvannsbereder, 16
Tilkopling av varmtvannssirkulasjon., 16
To eller flere klimasystemer, 16
Varmtvannsbereder med el-patron, 16
Installasjonskontroll, 6
Installasjonsplass, 8
K
Kabellåsing, 19
Kaldt- og varmtvann, 15
Koblingsskjema
3 x 230 V, 75
3 x 400 V, 69
Komfortforstyrrelse, 59
Alarm, 59
Feilsøking, 59
Håndtere alarm, 59
Kontakt for "Smart Grid ready", 25
Kontakt for aktivering av "ekstern justering", 26
Kontakt for aktivering av "midlertidig luksus", 26
Kontakt for aktivering av viftehastighet, 26
Kontakt for ekstern blokkering av tilleggsvarme og/eller kompressor, 25
Kontakt for ekstern blokkering av varme, 26
Kontakt for ekstern tariffblokkering, 25
Kontaktinformasjon, 7
Koplingsskjema, 69
Krafttilkopling, 20
L
Leveranse og håndtering, 8
Demontere deler av isolasjonen, 9
Demontering av luker, 9
Installasjonsplass, 8
Medfølgende komponenter, 9
Plassering, 8
Transport, 8
M
Manøvrering, 35
Medfølgende komponenter, 9
Meny 1 - INNEKLIMA, 37
Meny 2 - VARMTVANN, 43
Meny 3 - INFO, 45
Meny 4 - VARMEPUMPE, 46
Meny 5 - SERVICE, 51
Menysystem, 34
Bla mellom vinduer, 36
Bruk det virtuelle tastaturet, 36
Hjelpmeny, 29, 36
Manøvrering, 35
Stille inn en verdi, 35
Kapitel 13 | Stikkord
81
Velge alternativ, 35
Velge meny, 35
Merking, 2
Mulige valg for AUX-innganger, 25
Mulige valg for AUX-utgang (potensialfritt vekslende relé), 27
Mål og oppstillingskoordinater, 62
Mål og rørtilkoplinger, 14
N
NIBE Uplink™, 25
O
OK-knapp, 33
Oppstart og kontroll, 29
Igangkjørng uten vifter, 32
Innstilling av pumpehastighet, 32
Innstilling av ventilasjon, 30
Tilluftsbatteri, 31
P
Plassering, 8
Påfylling av klimasystemet, 28
Påfylling av varmtvannsbereder, 28
Påfylling og lufting, 28
Avlufting av klimasystemet, 28
Påfylling av klimasystemet, 28
Påfylling av varmtvannsbereder, 28
R
Reservestilling, 55
Effekt i reservestilling, 24
Romføler, 22
Rørdimensjoner, 14
Rør- og ventilasjonstilkoplinger, 13
Avsetningsmål, 14
Generelle rørtilkoplinger, 13
Generell ventilasjonstilkopling, 17
Innjustering av ventilasjon, 17
Installasjonsalternativ, 16
Kaldt- og varmtvann, 15
Maks. kjele- och radiatorvolym, 13
Mål og rørtilkoplinger, 14
Rørdimensjoner, 14
Symbolnøkkel, 15
Systemprinsipp, 13
Tilkopling av kaldt- og varmtvann, 15
Tilkopling av klimasystem, 15
Tilluftsbatteri, 16
Utløpskanal, 17
Varmebærerside, 15
Ventilasjonsvolumstrøm, 17
S
Serienummer, 5
Service, 55
Servicetiltak, 55
Servicetiltak, 55
Data for temperaturgiver, 56
Reservestilling, 55
Tømming av klimasystemet, 55
Tømming av varmtvannsberederen, 55
USB-serviceuttak, 57
Sikkerhetsforskrifter, 2
Fjerning og tømming, 3
Fylling, 4
Kabler, 2
Lekkasjesøk, 4
Merking, 4
Oppsamling, 4
Reparasjon av forseglede komponenter, 2
Sette ut av drift, 4
Ved behov for å foreta inngrep i kuldemediekretsen, 2
82
Kapitel 13 | Stikkord
Sikkerhetsinformasjon, 2
Håndtering, 2
Installasjonskontroll, 6
Kontaktinformasjon, 7
Merking, 2
Serienummer, 5
Sikkerhetsforskrifter, 2
Symboler, 2
Startguide, 29
Statuslampe, 33
Stille inn en verdi, 35
Strømbryter, 33
Styring, 33, 37
Styring - Introduksjon, 33
Styring - Menyer, 37
Styring - Introduksjon, 33
Displayenhet, 33
Menysystem, 34
Styring - Menyer, 37
Meny 1 - INNEKLIMA, 37
Meny 2 - VARMTVANN, 43
Meny 3 - INFO, 45
Meny 4 - VARMEPUMPE, 46
Meny 5 - SERVICE, 51
Symboler, 2
Symbolnøkkel, 15
Systemprinsipp, 13
T
Tekniske data, 63
Tekniske opplysninger, 62
Koplingsskjema, 69
Mål og oppstillingskoordinater, 62
Tekniske data, 63
Temperaturbegrenser, 18
Tilbakestilling, 18
Tilbakeknapp, 33
Tilgjengelighet, strømkopling, 19
Tilkopling av ekstern styrespenning for styresystemet, 21
Tilkopling av ekstrautstyr, 27
Tilkopling av kaldt- og varmtvann, 15
Tilkopling av klimasystem, 15
Tilkopling av strømtransformator, 24
Tilkoplinger, 20
Tilkoplingsmuligheter, 24
Tilluftsbatteri, 16
Transport, 8
Tømming av klimasystemet, 55
Tømming av varmtvannsberederen, 55
U
USB-serviceuttak, 57
Uteføler, 21
Utløpskanal, 17
V
Varmebærerside, 15
Varmepumpens konstruksjon, 10
Komponentliste, 12
Plassering av komponenter, 10
Velge alternativ, 35
Velge meny, 35
Ventilasjonsvolumstrøm, 17
Viktig informasjon, 2
Sikkerhetsinformasjon, 2
NIBE™ F470
SE
Återvinning
Lämna avfallshanteringen av emballaget till den installatör som installerade produkten eller till särskilda
avfallsstationer.
När produkten är uttjänt får den inte slängas bland vanligt hushållsavfall. Den ska lämnas in till särskilda
avfallsstationer eller till återförsäljare som tillhandahåller denna typ av service.
Felaktig avfallshantering av produkten från användarens sida gör att administrativa påföljder tillämpas
i enlighet med gällande lagstiftning.
GB
Recovery
Leave the disposal of the packaging to the installer who installed the product or to special waste stations.
Do not dispose of used products with normal household waste. It must be disposed of at a special waste
station or dealer who provides this type of service.
Improper disposal of the product by the user results in administrative penalties in accordance with current
legislation.
DE
Recycling
Übergeben Sie den Verpackungsabfall dem Installateur, der das Produkt installiert hat, oder bringen Sie
ihn zu den entsprechenden Abfallstationen.
Wenn das Produkt das Ende seiner Lebensdauer erreicht hat, darf es nicht über den normalen Hausmüll
entsorgt werden. Stattdessen muss es bei speziellen Entsorgungseinrichtungen oder Händlern abgegeben
werden, die diese Dienstleistung anbieten.
Eine unsachgemäße Entsorgung des Produkts durch den Benutzer zieht Verwaltungsstrafen gemäß
geltendem Recht nach sich.
WS name: Niklas
WS version: a4 (working edition)
Publish date: 2015-09-14 13:20
NIBE AB Sweden
Hannabadsvägen 5
Box 14
SE-285 21 Markaryd
[email protected]
www.nibe.eu
231492

Similar documents