150206 Beskrivelse kap 1-75

Comments

Transcription

150206 Beskrivelse kap 1-75
Hjellnes Consult AS
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
09.02.2015
Side 01-1
10 TEKNISKE BESTEMMELSER
Generelt
Av praktiske årsaker er Kap 76 Veier plasser og grøntarealer beskrevet ihh Prosesskopden, og må sees i
sammenheng med denne beskrivelsen og prises som ett arbeid. Dette dokumentet er beskrevet ihht NS3420
versjon 201401.
Kapittel 71 og 72 Utendørs konstruksjoner er beskrevet av Multiconsult AS.
Rigg og drift er generelt beskrevet slik at de oppførte poster skal inkludere alle nødvendige ytelser fra
entreprenøren for å oppfylle kontrakten, inkl. krav og ytelser som beskrevet nedenfor og i de generelle
bestemmelser som er gjort gjeldende for denne kontrakten.
Etappeområder, trafikktraseer og vekslingsområder (områder der trafikktraseen til enhver tid må holdes åpen
eller midlertidig legges om mens arbeidet gjennomføres i etapper) er vist på tegning Y001 og Y02.
Bestemmelser på tegningene gjelder i tillegg til bestemmelsene i Kap Rigg og Drift. Kfr tegning Y001/Y02 som
legges til grunn for gjennomføringen sammen med bestemmelsene i tilbudsgrunnlaget.
Etappe 1.1
Byggingen av ny vektstasjonen m/tilhørende ytre anlegg skal gjøres mens det er full drift hele anlegget den
første perioden. Etter vårens høysesong vil dagens gjenvinningsstasjon flytte, og området der ny
gjenvinnningsstasjon skal bygges frigjøres. I denne perioden fullføres resten av Etappe 1.2 med nye
tverforbindelser over til flishuggeriet og omlastingsstasjonen. En kritisk fase etter at Etappe 1 er ferdigstilt er
omkobling fra eksisterende vektstasjon til ny vektstasjon. Dette skal gjøres i løpet av en helg etter at Norsk
Gjenvinning (NG) har montert og testet ut nye vekter, og hele vektstasjonen er uttestet og klar for idriftsetting.
Trafikken gjennom området skal til enhver tid holdes åpen. Stengning gjøres helt unntaksvis og etter avtale
med byggeleder. Trafikken vil gå inn til dagens gjenvinningsstasjon så lenge den er intakt på stedet. Senere
flytter gjenvinngsstasjonen lenger inn på området, og vil da generere trafikk gjennom området, først på
ddagens traseer, og senere over vektstasjonen. Det samme gjelder kjøring til NG's andre anlegg og
aktiviteter på Grinda.
Dette gjelder også adkomst for utrykningskjøretøy - brann-/sykebil. Det skal til enhver tid etableres
provisoriske veger slik at trafikken til/fra til enhver tid opprettholdes med de innskrenkninger som det er gitt
adgang til i dette dokumentet. Omkjøringsveier skal etableres i nødvendig utstrekning. Disse bygges med
tilstrekkelig bæreevne over duk som legges direkte på bakken uten å fjerne vegetasjonsdekket. Etter bruk
skal veiene fjernes og permanent vei istandsettes snarest etter at ledningsarbeidet på stedet er fullført.
Veien til flishuggeriet og omlastestasjonen syd for gjenvinningsstasjonen skal på samme måte holdes åpen til
enhver tid.
Under gjennomføringen av arbeider som må krysse kjøretraseer, f.eks VA og kabelgrøfter skal veien holdes
åpen med kjøreplater, eller arbeidene utføres etappevis og veien legges om med midlertidig dekke. All
koordinering og avklaring skal gå gjennom byggeleder.
Eksisterende nettstasjon og all annen infrastruktur for forsyning til og avløp fra de eksisterende bygninger og
funksjoner skal holdes intakt inntil ny vektstasjon er satt i drift. Dvs hele Etappe 1 og 1.2 ferdigstilt, overtatt og
igangkjørt/idriftsatt. For uttesting og prøvedrift skal nytt vekthus forsynes med provisorisk el.forsyning.
Vannforsyning fra RV40 og eksisterende HS-kabel i adkomstveien helt fra RV40 skal også holdes i drift.
Vannforsyning til nytt vekthus og gjenvinningstasjon skal føres fram fra ny brannvannsforsyning til området.
Når dette er på plass kobles dagens vannforsyning fra i eksisterende kum på hovedledningen. På den
strekningen som veien heves skal eksisterende HS-kabel skiftes ut ved innskjøting av nytt fremlegg til ny
nettstasjon. Omkoblingen gjøres samtidig som ny vektstasjon settes i drift
Under arbeidene med Etappe 2 skal anleggsområdet begrenses med permanent gjerdelinje ihht tegn Y02.
Det gjelder klare krav til gjennomføringsrekkefølge og delfrister som satt opp i Innbydelse til Anbud
pkt 6.6.
NB! Omfang av verken forsikring eller sikkerhetsstillelse reduseres som følge av delovertakelsen, men blir
stående med full verdi til hele kontraktsarbeidet er fullført og overtatt.
Entreprenøren skal på en proaktiv måte ta initiativ til all nødvendig kontakt og avklaring mot NG/vekt og trafikk
mm og alle sideordnede entrepriser/leveranser i god tid. Alle kontakt skal gå via byggeleder.
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
09.02.2015
Side 01-2
10 TEKNISKE BESTEMMELSER
Miljøhensyn (ytre miljø), sikkerhet/helse/arbeidsmiljø (SHA)
Det vises til byggherrens SHA som inluderer de prosjekterendes grovrisikoanalyse og Miljøplaner utarbeidet
av Rambøll AS. Alle kostnader forbundet med kravene skal inkluderes i dette kapittel. Det vises videre til
saneringsplan for rivearbeider fra Hjellnes Consult.
NB! Det påpekes at det ikke er adgang til å arbeide i bekkeløpet i gytetiden (antas medio aug. til ut
september).
Besiktigelse av arbeidsplassen
Entreprenøren overtar anleggsområdet i den stand det befinner seg og med de instrukser som gis ved
anbudsbefaringen. Det forutsettes at entreprenøren innen han gir sitt anbud, ved omhyggelig befaring har
gjort seg kjent med de stedlige forhold, herunder også forhold som kan ha betydning for anleggsdriften
og/eller kan medføre ansvar.
Disponering av grunn
Arbeidene med gjenvinningsstasjonen skal begrenses til angitt anleggsområde for hver av etappene. For de
enkelte deletapper gjelder avsnittet foran, tegning Y001.
Oppgradering av adkomstveg med infrastuktur gjelder følgende:
Veien skal holdes åpen med ett kjørefelt til enhver tid. Innskrenkningen til ett kjørefelt skal begrenses til en
lengde på 30 m. Det skal være manuell dirigering, eller lysstyring av trafikken. I perioder kan VESAR sammen
med drifterne av det eksisterende anlegget stoppe arbeidet i adkomstveien. Dette gjelder spesielle ukedager
og sesongtopper.
Innspleising av ny veg til eksisterende:
Dette arbeidet utføres i sin helhet utenfor gjenvinngsstasjonens åpningstid.
NB! Kostnader for dette skal inkluderes i Kap 001 RIGG OG DRIFT.
Tilrigging
Nødvendig plass for tilrigging (brakker, lager, o.l) er innenfor gjerdelinjen for Etappe 1 under gjennomføringen
av denne etappen, og tilsvarende for Etappe 2, hvis ikke annet avtales. Behov for rigg- og lagerplass utover
dette skal entreprenøren evt. skaffe selv og inkludere kostnader i dette kap.
Entreprenøren må selv sørge for all tilrigging på anlegget, så som fremføring av vann, elektrisitet og telefon,
samt oppsetting av hvile- og spisebrakker, andre brakker, priveter, lagerskur og annet i nødvendig
utstrekning. Entreprenørens brakkerigg skal ha plass til å avholde byggemøter.
Entreprenøren besørger nødvendig elektrisitet, telefoner, vann og avløp innlagt til arbeidsplassens kontor,
brakker og boder mm., og betaler alle faste og løpende utgifter. Spillvannsavløp skal føres til tett tank.
Entreprenøren skal sende inn byggemelding på riggplass.
Stikningsarbeider og oppmåling
Entreprenøren skal utføre oppmåling/utstikking som beskrevet, og evt. foreslå nødvendige og/eller
hensiktsmessige tilpasninger. Arbeidene utføres med nøyaktighet i hht. "Norm for kart og kommunale
oppmålingsarbeider."
Før utsetting skal det foretas en tilstrekkelig undersøkelse med henblikk på lokalisering av eksist. rør, kabler
eller andre anlegg i grunnen.
Ledningstraseer som ikke skal følge eksisterende, blir koordinatbestemt med stikningspunkt i knekkpunkt.
Det er dels utført innmåling av eksisterende anlegg, dels er det lagt inn på kartet ut fra antatt beliggenhet.
Noen justeringer vil derfor kunne bli nødvendig.
All utsetting skal foretas av entreprenøren på grunnlag av stikningsdata fra byggherren. Entreprenøren skal
fortløpende måle inn endelige høyder og koordinatbestemme alle ledningstraseer og oppgitte punkter
(kummer, bend, sluk, etc.) før gjenfylling av grøftene.
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 01-3
10 TEKNISKE BESTEMMELSER
Som grunnlag for oppgjør av regulerbare poster skal entreprenøren utarbeide sporbare målebrev. Disse
forelegges byggherrens representant fortløpende og straks etter arbeidenes utførelse.
Orden, sperring og sikring
Arbeidsplassen skal til enhver tid være oversiktlig og ryddig. Generelt gjelder at anleggsområdet, samt de
enkelte anlegg og arbeidssteder, avsperres og sikres på den mest betryggende måte mot uhell og ulykker.
Mot offentlig vei og adkomstveien skal forskriftsmessig (tungt) sperremateriell benyttes.
Entreprenøren plikter til enhver tid under anleggsperioden å rette seg etter alminnelige og spesielle påbud gitt
av byggherre, arbeidstilsyn, politi, vegvesen, eller andre offentlige etater eller myndigheter som arbeidet
angår. Utførelsen av slike eventuelle påbud hjemler ikke noe økonomisk vederlag fra den som gir påbudet,
eller byggherren. Alle direkte omkostninger, heft og ulemper som følger med en betryggende trafikkavvikling
etter de pålegg veimyndigheter og politi vil gi, skal være inkludert i RS-post for drift av byggeplass eller i
enhetsprisene for de enkelte arbeider.
Ved hel eller delvis sperring av offentlig veg eller plass skal søknad sendes vegeieren og godkjennelse
innhentes av entreprenøren. Eventuell annonsering av vegsperring besørges av entreprenøren. Ved hel
stengning av offentlig veg eller privat veg åpen for alminnelig ferdsel, må det alltid være muligheter for
omkjøring. Entreprenør besørger og bekoster skiltplan og skilting av veger samt vasling av AMK-sentral mm.
All søknad, innhenting av godkjennelse, kunngjøring og nødvendig skilting besørges og bekostes av
entreprenøren.
All kryssing av offentlig veg med ledninger skal som hovedregel utføres ved boring/pressing. Kryssing av
private veger/avkjørsler utføres ved graving. Erstaningsveg/omkjøring evt bruk av kjøreplate skal alltid
iverksettesslik at adkomst til enhver tid opprettholdes.
Vedlikehold av veier og plasser
Entreprenøren skal til en hver tid sørge for rydding og rengjøring av offentlige og private veier, fortau og
plasser der disse blir tilsølt som følge av anleggsdriften. Asfaltarealer på slike områder skal om nødvendig
spyles/kostes/slamsuges hver ettermiddag eller når byggeleder finner det nødvendig.
Vedlikehold og snørydding av veier og plasser, påføring av kalsiumklorid og vann i tørkeperioder etc.
besørges og bekostes av entreprenøren gjennom hele anleggstiden.
Det legges spesiell vekt på å hindre støv som generer driften av det eksisterende anlegget og naboer.
Entreprenøren har evt. erstatningsansvar overfor tredjemann.
Anleggsledelse
Entreprenøren er forpliktet til å ha egen arbeidsleder, godkjent av byggherren for anlegget. Vedkommende
skal ha nødvendige kunnskaper og kvalifikasjoner for å utføre arbeidet fagmessig og i samsvar med
tegninger og beskrivelse. Det kreves minst kompetanse i hht VA-Miljøblad 42 UTF.
Kontrollarbeider
Entreprenør skal utføre utvidet egenkontroll i henhold til VA Miljøblad nr. 27, alle relevante punkter skal
gjennomføres. Kostnader skal inkluderes i de enkelte poster.
Rapportering av kontrollarbeidene utføres ved utfylling av rapport/kontrollskjemaer utarbeidet av
entreprenøren.
Entreprenøren skal være ansvarlig utførende og kontrollerende for utførelsen (egenkontroll) og må sørge for
ansvarsrett/ godkjenning for dette.
FDV-dokumentasjon
Utarbeidelse av driftsunderlag, produktdokumentasjon og "som utført" dokumentasjon leveres for hele
entreprisen.
Alle endringer som avtales under arbeidsutførelsen skal entreprenøren markere på ett kopisett av tegningene
reservert for dette formål. Byggherren skal leveres kopi av disse, fortløpende slik at han kan gjennomføre
egen stikkontroll av entreprenørens registrering.
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
09.02.2015
Side 01-4
10 TEKNISKE BESTEMMELSER
Ved overlevering skal alle endringer være tegnet inn på prosjektets tegninger, og overleveres både digitalt og
på papir sammen med annen produktdokumentasjon og test- og kontrollrapporter.
VA-norm for Larvik kommunene legges til grunn for omfang av FDV.
Provisorisk vannforsyning
Entreprenøren skal til enhver tid opprettholde vannforsyningen. Entreprenøren skal ivareta dette gjennom at
eksisterende vannledning holdes intakt inntil ny forsyning er etablert, eller ved nødvendige provisoriske
ledningsanlegg. Dette skal entreprenøren innarbeide i sin gjennomføringsplan etter følgende retningslinjer:
Det vises til bestemmelser i kap Generelt.
Adkomst til deponiet og gjenvinningsstasjonen
All adkomst gjennom anleggsplassen skal opprettholdes til enhver tid. Kostnader inkluderes.
El-/telekaber og linjer
Entreprenøren skal sørge for all kabelpåvisning og kontakt og koordinering med kabeletatene.
Kostnader for dette skal inkluderes.
Kostnader som følge av kryssing/nærføring av kabler/høyspent inkluderes i egne poster.
Eksisterende anlegg over bakken
Anlegget kan berøre eksisterende skilting, stolper mm. Dette skal demoneteres og oppsettes midlertidig slik
at det opprettholder sin funksjon i anleggstiden. Ved istandsetting skal anleggene monteres tilbake i sin
permanente posisjon.
Planter, busker og trær skal i størst mulig grad stå urørt. Hogstgrense settes generelt til 2,0 m utenfor
inngrepets begrensning som fyllingsfot eller skjæringstopp.
Eksisterende anlegg i grunnen
Entreprenøren må selv ta kontakt med de aktuelle parter og byggherrens representant for å få påvist anlegg,
samt registrere øvrige forhold ved eksisterende anlegg som kan komme i konflikt med anleggsarbeidene.
Entreprenør plikter å etterfølge anleggeiers bestemmelser.
Eks. VA-ledninger og kabler som skal tilkobles eller krysses skal:
- Lokaliseres så godt som mulig
- Framgraves/ avdekkes med nødvendig forsiktighet
- Innmåles
- Kontrolleres mot planer
Alle kostnader forbundet med forsiktig graving, tilbakefylling, og provisorier for kontinuerlig drift av anleggene,
skal dekkes av entreprenøren og innkalkuleres i de enkelte poster som berøres.
Høyder og posisjon for eksisterende ledningsanlegg skal måles inn ved oppgraving, og resultatet oversendes
byggherre og konsulent. Før videre arbeid skal konsulent revidere tegningsgrunnlaget til arbeidstegninger.
Oppgitte høyder må kontrolleres ved måling på stedet før arbeidet påbegynner eller leveranser settes i
bestilling. Dette arbeidet skal gjøres i så god tid at planene kan justeres hvis nødvendig. Kostnader sees i
sammenheng med poster i Kap 73.
Opprydding
Hele anleggsområdet inkludert riggplasser skal være ryddet og satt i stand innenfor hver av fristene for angitt
etappe fristenes utløp. Dette inkluderer planering/utbedring av sår og skader på tilstøtende områder, gjerder,
overvannsgrøfter, mm. i anleggsområdet og traseer for tilkomst til dette. Entreprenøren skal ta hensyn til og
samarbeide positivt med driften av anlegget på Grinda, og grunneiere for en best mulig samordnet utførelse.
Istandsetting gjøres fortløpende etappe for etappe.
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 01-5
Kapittel: 01 RIGG OG DRIFT
Postnr
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
01.20
KAPITALYTELSER, RIGG OG DRIFT
01.20.1
AB1
FORSIKRING AV ANSVAR
Rund sum
Enh.
Mengde
Pris
Sum
RS
Andre krav: Nei
01.20.2
AB2
FORSIKRING AV EGET KONTRAKTARBEID
Rund sum
RS
Andre krav: Nei
01.20.3
AE1
SIKKERHETSSTILLELSE FOR
KONTRAKTSFORPLIKTELSER
Rund sum
RS
Andre krav: Nei
01.20.4
AK3.116A
KLARGJØRING AV ADKOMST ELLER PLASSER
Rund sum
Type/formål: Trafikkavvikling
Lokalisering: For nødvendige hensyn som entr. må
yte for å opprettholde adkomst til virksomheter
utover det som er tatt med i andre poster i dette
kapittel.
Beskrivelse: Kfr spesifikasjon foran. Alle kostnader
inkluderes.
Andre krav:
a)
RS
Omfang og prisgrunnlag; pris sees i
sammenheng med kap utomhusarbeider.
Sum denne side:
Akkumulert Bygningsdel 20 KAPITALYTELSER, RIGG OG DRIFT:
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 01-6
Kapittel: 01 RIGG OG DRIFT
Postnr
01.20.5
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
AK3.116A
KLARGJØRING AV ADKOMST ELLER PLASSER
Rund sum
Type/formål: Trafikkavvikling
Lokalisering: Alle arealer med oransje farge på
tegning Y001.
Beskrivelse: Midlertidig veidekke av 100 mm
veigrus innenfor arealer med oransje farge på
tegning Y001 og på VA-grøft fra RV40 til der
veiheving starter. Posten benyttes kun på traseer
for publikumstrafikk og for driftstrafikk til
eksisterende virksomheter.
Andre krav:
a)
x)
01.20.6
b)
c)
m
2
Mengde
Pris
Sum
4000,00
Omfang og prisgrunnlag; Iverksettes etter avtale
med byggeleder i ethvert tilfelle. Pris sees i
sammenheng med kap utomhusarbeider.
Mengderegler; Avregnes etter dokumenrt
midlertidig utlagt prov. veidekke
AK3.2111A
TILRIGGING AV PROVISORISK TEKNISK
INSTALLASJON
Rund sum
Installasjon: Vannforsyning
Formål: Offentlig nett
Lokalisering: Hele anleggsområdet
Utførelse: Entreprenørens opplegg
Dimensjon/kapasitet: Se generell beskrivelse
Andre krav:
a)
Enh.
RS
Omfang og prisgrunnlag
Gjelder opprettholdelse av dagens
vannforsyning under bygging og idriftsetting av
Etappe 1 ihht generelle bestemmelser og krav
fra ledningseier. Nødvendige kostnader for
vinterdrift av dette inkluderes her. Frakobling av
eksisterende anlegg i kum 54043 inkluderes.
Posten omfatter også planlegging og kontakt
med NG og Larvik kommune i forbindelse med
arbeidene. All ut- og innkobling skal gjøres ihht
retnigslinjer fra kommunen.
Materialer
se generell beskrivelse
Utførelse
I parseller ihht entreprenørens plan, vannavslag
i angitt periode.
x) Mengderegler
RS
Sum denne side:
Akkumulert Bygningsdel 20 KAPITALYTELSER, RIGG OG DRIFT:
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 01-7
Kapittel: 01 RIGG OG DRIFT
Postnr
01.20.7
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
AK3.2119A
TILRIGGING AV PROVISORISK TEKNISK
INSTALLASJON
Rund sum
Installasjon: Vannforsyning
Formål: Brakke og produserende utstyr
Lokalisering: Hele anleggsområdet
Utførelse: Entreprenørens opplegg
Dimensjon/kapasitet: Se generell beskrivelse
Andre krav:
a)
b)
c)
01.20.8
Mengde
Pris
Sum
RS
Omfang og prisgrunnlag
Gjelder provisorisk vannforsyning til egne
brakker ihht generelle bestemmelser og krav fra
kommunen. Nødvendige kostnader for
vinterdrift av dette inkluderes her. Fjerning av
provisorisk anlegg og tilbakestilling inkluderes.
Posten omfatter også planlegging og kontakt
kommunen og driftsorganisasjonen på det
eksisterende anlegget for godkjenning av det
provisoriske vannforsyningssystemet. All ut- og
innkobling skal gjøres i hht retningslinjer fra
Larvik kommune.
Materialer
se generell beskrivelse
Utførelse
I parseller ihht entreprenørens plan, vannavslag
i angitt periode.
AK3.2818A
TILRIGGING AV PROVISORISK TEKNISK
INSTALLASJON
Rund sum
Installasjon: Alle provisoriske tekniske
installasjoner
Formål: Hele bygge- eller anleggsplassen
Lokalisering: Hensyntakelse til alle anlegg over
bakken som må bli stående og i full drift unde
arbeidenes utførelseså som master, gjerder mm.
Kfr beskrivelse foran.Fjerning av provisorisk
beskyttelse inkluderes.
Utførelse: Midlertidig og permanet
Dimensjon/kapasitet: Andre krav:
a)
Enh.
RS
Omfang og prisgrunnlag
Herunder inkluderes også nødvendig
vedlikehold i anleggsperioden og tilbakesetting
etter arbeidets utførelse. Omfang baseres på
entreprenørens egen vurdering ved befaring av
traseen.
Sum denne side:
Akkumulert Bygningsdel 20 KAPITALYTELSER, RIGG OG DRIFT:
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 01-8
Kapittel: 01 RIGG OG DRIFT
Postnr
01.20.9
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
AK3.2999A
TILRIGGING AV PROVISORISK TEKNISK
INSTALLASJON
Rund sum
Installasjon: Eksisterende hovedport
Formål: Midlertidig trafikkregulering mens Etappe 1
bygges
Lokalisering: Flyttes til posisjon som angitt på tegn
Y001
Utførelse: Midlertidig
Dimensjon/kapasitet: Andre krav:
a)
01.20.10
Mengde
Pris
Sum
RS
Omfang og prisgrunnlag
Portens styringssystem skal benyttes i
midlertidig drift og åpnes/lukkes på samme
systemn som nå, dvs at nødvendig provisorisk
kabling inkluderes. Herunder inkluderes også
nødvendig vedlikehold i anleggsperioden og
demonering for montering i ny permanent
posisjon. Omfang baseres på entreprenørens
egen vurdering ved befaring av traseen.
AK3.323A
TILRIGGING FOR SIKRING ELLER
BESKYTTELSE - LENGDE
Lengde
Formål: Gjerde
Lokalisering: I etappegrense for etappe 1.1, 1.2 og
Etappe 2 i henhold til tegn Y001. Ved byggherrens
krav om flytting utover det som framgår av tegning
avregnes etter egen post.
Omfang: Lengde etter pålegg fra byggherre
Utførelse: 2 m høyt flettverksgjerde
Andre krav:
a)
Enh.
m
1150,00
Omfang og prisgrunnlag; Nødvendige
anleggsporter inkluderes. Alt nødvendig
vedlikehold i hele anleggsperioden inkluderes
også.
Sum denne side:
Akkumulert Bygningsdel 20 KAPITALYTELSER, RIGG OG DRIFT:
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 01-9
Kapittel: 01 RIGG OG DRIFT
Postnr
01.20.11
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
AM3.116A
DRIFT AV ADKOMST ELLER PLASSER
Rund sum
Type/formål: Trafikkavvikling
Lokalisering: Adkomst til alle virksomheter langs
traseen.
Beskrivelse: All drift av adkomsttiltak,
omkjøringsveier mm som er nødvendig for å
opprettholde adkomst mm, skal inkluderes her.
Dimensjoner: Som eksisterende, dvs 50 tonn
Andre krav:
a)
01.20.12
Enh.
Mengde
Pris
Sum
RS
Omfang og prisgrunnlag; sees i sammenheng
med post i utomhuskapitlet.
AM3.822A
AVFALLSHÅNDTERING - RUND SUM
Rund sum
RS
Lokalisering: Hele anlegget
Type avfall: Alt avfall fra hele kontraktsarbeidet
Leveringssted: Godkjent mottak, inkludert
borttransport og gebyr.
Andre krav:
a)
c)
01.20.13
01.20.14
Omfang og prisgrunnlag; Gjelder også
etablering, drift og nedrigging
Utførelse; Ihht TEK10
AM3.868
DRIFT FOR VINTERARBEID
Rund sum
Omfang: Alt vinterarbeide
Lokalisering: Alle nødvendige tiltak for alle arbeider
som utføres i vintersesongen
Snødeponi: Avtales m byggeleder
Andre krav: Nei
RS
AOA
Kvalitetssikrende tiltak
Andre krav:
a)
Omfang og prisgrunnlag
Alle tiltak og dokumentasjoner iflg. kfr generell
beskrivelse, som ikke er inkludert i andre
poster.
RS
Sum denne side:
Akkumulert Bygningsdel 20 KAPITALYTELSER, RIGG OG DRIFT:
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 01-10
Kapittel: 01 RIGG OG DRIFT
Postnr
01.20.15
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
c)
x)
Omfang og prisgrunnlag
Tiltak for å opprettholde Rent Tørt Bygg i hht
krav i RIF håndbok 6606-S for Vekbygget
RS
Omfang og prisgrunnlag
Tiltak for å opprettholde Rent Tørt Bygg i hht
krav i RIF håndbok 6606-S for Driftsbygget
RS
Omfang og prisgrunnlag
Tiltak for å opprettholde Rent Tørt Bygg i hht
krav i RIF håndbok; 6606-S
Utførelse -"Mengderegler
For Vektbygget
RS
AOA
Kvalitetssikrende tiltak
Andre krav:
c)
x)
01.20.19
Sum
AOA
Kvalitetssikrende tiltak
Andre krav:
a)
01.20.18
Pris
AOA
Kvalitetssikrende tiltak
Andre krav:
a)
01.20.17
Mengde
AOA
Kvalitetssikrende tiltak
Andre krav:
a)
01.20.16
Enh.
a) Omfang og prisgrunnlag
Tiltak for å opprettholde Rent Tørt Bygg i hht
krav i RIF håndbok; 6606-S
Utførelse -"Mengderegler
For Driftsbygget
AQ1.229A
AVSLUTTENDE BYGGRENGJØRING FOR EGET
KONTRAKTARBEID - RUND SUM
Rund sum
Tidspunkt: Ved overlevering
Lokalisering: Vektbygget
Type rom: Alle, kfr tegn
Arealangivelse: RS
Krav til renhet: RIF Håndbok 6606-S
Andre krav:
c)
RS
RS
Utførelse umiddelbart før overlevering
Sum denne side:
Akkumulert Bygningsdel 20 KAPITALYTELSER, RIGG OG DRIFT:
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 01-11
Kapittel: 01 RIGG OG DRIFT
Postnr
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
01.20.20
AQ1.229A
AVSLUTTENDE BYGGRENGJØRING FOR EGET
KONTRAKTARBEID - RUND SUM
Rund sum
Tidspunkt: Ved overlevering
Lokalisering: Driftsbygget
Type rom: Alle, kfr tegn
Arealangivelse: RS
Krav til renhet: RIF Håndbok 6606-S
Andre krav:
c)
01.20.21
Mengde
Pris
Sum
RS
Utførelse umiddelbart før overlevering
AU2.1A
SLUTTDOKUMENTASJON
Rund sum
Dokumentasjonskrav: Ihht VESARS's krav - se
nedenfor og generelle bestemmelser.
Andre krav:
a)
Enh.
RS
Omfang og prisgrunnlag
Utarbeidelse av driftsunderlag,
produktdokumentasjon og "som utført"
dokumentasjon for hele entreprisen.
Alle endringer som avtales under
arbeidsutførelsen skal entreprenøren markere
på ett kopisett av tegningene reservert for dette
formål. Byggherren skal leveres kopi av disse
fortløpende slik at han kan gjennomføre egen
stikkontroll av entreprenørens registrering.
Ved overlevering skal alle endringer være lagt
inn digitalt på prosjektets tegninger, og
overleveres både digitalt og på papir sammen
med annen dokumentasjon og test- og
kontrollrapporter.
Kostnad angis som rund sum for all
dokumentasjon i 1 eks. på papir og ett eks.
digitalt på format angitt av VESAR.
Posten inkluderer også rapportering av
innmåling av ferdig lagt ledning på papir og
digitalt for direkte importering i kommunens
ledningskartverk.
Innmålingsdata og "Som bygget"
dokumentasjonen på digitalt format (sosi el.
dwg) er en del av leveransen.
Sum denne side:
Akkumulert Bygningsdel 20 KAPITALYTELSER, RIGG OG DRIFT:
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 01-12
Kapittel: 01 RIGG OG DRIFT
Postnr
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
Enh.
Mengde
Pris
Sum
Under etterfølgende AV-koder skal alle rigg,
drifts- og nedriggingskostnader for hele
anlegget inkluderes, herunder alle vannulemper
i den utstrekning disse ikke er inkludert i
gravearbeidene.
01.20.23
AV1.1A
ETABLERING AV EGET KONTRAKTARBEID
Rund sum
Lokalisering: Som angitt i generell beskrivelse.
Andre krav:
a)
01.20.24
Omfang og prisgrunnlag
All etablering av adkomstveier for
anleggsarbeidene mm skal inkluderes her.
Anleggsveier anlegges med tilfredsstillende
bæreevne på eksisterende grunn uten fjerning
av vegetasjonsdekket men ved utlegging av
duk.
AV2.1A
DRIFT AV EGET KONTRAKTARBEID
Rund sum
Lokalisering: Som angitt i generell beskrivelse.
Andre krav:
a)
RS
RS
Omfang og prisgrunnlag
All planlegging for og gjennomføring av
anlegget inkluderes her.
Krav i henhold til Byggherren SHA, Miljø og
administrative forhold inkluderes her.
Alle tillegg for vinterarbeider innenfor avtalt
anleggsperiode inkluderes.
Måling og profilering og utarbeidelse av
målebrev som grunnlag for oppgjør utføres og
bekostes av entreprenøren.
Entreprenøren skal utarbeide målebrev så
snart et arbeid eller en prosess er fullført.
Målebrev oversendes byggherren fortløpende.
Ved anleggsslutt skal perm med komplette
målebrev overleveres byggherren. Godkjente
målebrev danner grunnlaget for sluttoppgjøret.
c)
Utførelse
Kfr bestemmelser om arbeider som skal utføres
utenfor ordinær arbeidstid.
Sum denne side:
Akkumulert Bygningsdel 20 KAPITALYTELSER, RIGG OG DRIFT:
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 01-13
Kapittel: 01 RIGG OG DRIFT
Postnr
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
Enh.
01.20.25
AV5.1A
NEDRIGGING ETTER EGET KONTRAKTARBEID
Rund sum
Lokalisering: Som angitt i generell beskrivelse.
Andre krav:
RS
a)
Mengde
Pris
Sum
Omfang og prisgrunnlag
All opprydding, kostiing/støvsuging og evt.
istandsetting av adkomstveier for
anleggsarbeidene, og aalle midlertidige tiltak
som er nødvendig for å opprettholde adkomst til
eiendommer/virksomheter skal inkluderes her.
Nedrigging og opprydding av provisorier,
inkluderes her.
Herunder inkluderes også etappedelt
opprydding ved overlevering av Etappe 1.
01.20.26
AJ1.1A
PLANLEGGING AV EGET KONTRAKTARBEID
Rund sum
RS
Andre krav:
a)
x)
Omfang og prisgrunnlag;
Posten gjelder entreprenørens samordning av
byggherrens direkte leveranser inn i eget arbeid
så som NG/Vekt med alt utstyr, trafikktelleutstyr,
og øvrig samordning mot utstyrsleveranse for
adgangskontroller både til VESAR og NG
anlegg, områdesikring og overvåking samt VAog kabeletater. Samordningen skal gå via
byggeleder.
Mengderegler; prises som rund sum utover det
som er direkte inkludert i fagposter i dette
dokumentet.
Sum denne side:
Sum Bygningsdel 20 KAPITALYTELSER, RIGG OG DRIFT:
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 03-1
Kapittel: 03 GRAVING, SPRENGNING
Postnr
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
03
GRAVING, SPRENGNING
03.20
GENERELT
a)
Enh.
Mengde
Pris
Sum
Omfang og prisgrunnlag
Gjelder graving innenfor uavstivet byggegrop for
gjenvinningsstasjon, rampe, støttemurer, vekt og
vektbygg. Alle løsmasser skal graves bort ned til de
angitte gravenivå, som vist på tegninger.
All graving beskrevet i dette kapittel gjelder fra nivå
u.k. overbygning av eksisterende plasser og veier, til
endelige gravenivå.
Alle masser er regulerbare og skal avregnes etter
oppmåling. Postene i dette kapittel skal ses i
sammenheng med postene beskrevet under kap.
for veier og plasser.
Generelt gravenivå er satt til bart fjell eller faste
masser.
Ved graving i forurenset grunn, se Bilag
"Miljøsaneringsbeskrivelse".
All overvannshåndtering/drenering av byggegrop skal
være innkludert i enhesprisene for graving.
Pelearbeider for rampe skal foregå fra eksisterende
asfaltert plass. Prisen skal inkludere evt. forboring
av hull gjenom plate samt tetting av plate rundt
pelene med egnet tettemasse (bitumen eller tilsv.)
b)
Materialer
Grunnforhold
Nytt bygg for gjenvinningsstasjon er tenkt plassert på
den østre delen av tomten. Nordre del av bygget er
plassert på ikke opparbeidet areal, resten bygges
over dagens asfaltareal. Massene i området består
av leirige og siltige masser, siltig leire til 9 meters
dybde og videre siltig sand. Over dagens asfaltareal
skal planum bygges opp lagvis med ikke telefarlige
masser som komprimeres. Dersom det ved
utgraving for bygget mot nord påtreffes berg skal
dette undersprenges slik at fundamenteringsforholdene blir like for hele bygget. Sprengning av
fjell medtas under kap. for veier og plasser.
Det vil i detaljprosjekteringen bli avklart om massene
under asfaltflaten skal helt eller delvis skiftes ut.
Rampene for oppstilling av containere er plassert
midt i byggetomta. Massene består av siltig sandig
leire med vanninnhold 16-20 % i vestre del og siltig
leire med vanninnhold på om lag 15 % mot øst.
Forholdene vil antagelig variere noe med hensyn på
Sum denne side:
Akkumulert Bygningsdel 20 GENERELT:
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 03-2
Kapittel: 03 GRAVING, SPRENGNING
Postnr
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
Enh.
Mengde
Pris
Sum
setnings- og styrkeparametre over de 130 meter som
rampene dekker.
Vekter og vektbygg er plassert på vestre delen av
tomten og fundamenteres på berg eller på oppfylte
telesikre løsmasser over berg. Dersom det ved
utgraving for konstruksjonen påtreffes berg skal
dette undersprenges slik at fundamenteringsforholdene blir like for hele konstruksjonen.
Tilbakefyllingsmasser
Ved tilbakefylling under, på sidene og over nye
konstruksjoner skal det benytte "ikke-telefarlige
masser".
c)
Utførelse
Det forutsettes at entreprenøren planlegger sine
arbeider slik at omfanget av massehåndtering fra
utgraving til massen er lagt ut i fylling minimaliseres.
Gravemassene vil ha varierende kvalitet i forhold til
de kvalitetskrav som er satt for oppbygging under
ulike deler av de arealene som skal opparbeides.
Entreprenøren pålegges aktivt å drive
avstøvningstiltak (med bl.a. fukting av masser i tørt
vær og salting av veger) og å ta værhensyn ved
utførelse av arbeidene for å begrense all avstøvning.
Rapporthenvisninger:
For detaljer rundt grunnundersøkelsene og resultater
fra disse, samt grunnvannsregistreringer henvises
det til vedlagt geoteknisk notat. Se vedlegg.
Tegningshenvisninger:
Fundamentplan ekspedisjonsbygg
Rampe for containeroppstilling
Vekter og vektbygg
Støttemur B1
Støttemur B2
B-210-G-100-01
B-200-G-200-02
B-200-G-200-04
B-200-G-200-05
B-200-G-200-06
Sum denne side:
Sum Bygningsdel 20 GENERELT:
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 03-3
Kapittel: 03 GRAVING, SPRENGNING
Postnr
03.21
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
Enh.
Mengde
Pris
Sum
GRUNN- OG FUNDAMENTER
GENERELT
Generell graving for avdekking av fjell, rensk av
fjelloverflate samt sprengning av fjell er medtatt i
kap. for veier og plasser.
I dette kapittel medtas tilleggsgraving for
masseutskifing under konstruksjoner, samt
tilbakefylling mot samme.
Rampe for oppstilling av containere forutsettes
etableres på eksisterende undarlag av asfalt.
Støttemurer forutsettes delvis etablert på underlag av
oppfylte masser og delvis på utsprengt fjell.
03.21.1
FD1.13210A
GRAVING TIL GENERELLE GRAVENIVÅER
Prosjektert fast volum
Omfang: Inkludert opplasting
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: Valgfri
Lokalisering: Graving til fjell eller faste masser i
forbindelse med masseutskifting.
Formål: Masseutskifting
Grunnforhold: Løsmasser og fyllmasser. Konfr.
geoteknisk rapport
Andre krav:
a)
m
3
1110,00
Omfang og prisgrunnlag
Se post 03.20.1.
Riving og fjerning av asfalt under støttemur B2
medtas i kap. for veier og plasser.
Masseutskiftingen skal kontrolleres av
geotekniker.
Gjenvinningsstasjon
Rampe. Støttemurer
Vekter og vektbygg
950,00
160,00
0,00
Sum denne side:
Akkumulert Bygningsdel 21 GRUNN- OG FUNDAMENTER:
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 03-4
Kapittel: 03 GRAVING, SPRENGNING
Postnr
03.21.2
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
FM2.223110A
TRANSPORT UTENFOR ANLEGGSOMRÅDET FAST VOLUM
Prosjektert fast volum
Opplastingssted: Gravested
Total transportlengde: Uspesifisert
Lokalisering: Anleggsområdet
Leveringssted: Godkjent mottak
Type masser: Sprengstein, løsmasser
Andre krav:
a)
m
3
1110,00
m
2
980,00
Pris
Sum
950,00
160,00
0,00
GU5.22A
GEOTEKSTIL SOM FILTER
Areal
Poreåpning: O90 < 10d50 og O90 < 2d90
Brukskrav: Modifisert bruksklasse 2
Lokalisering: Mot morenemasser.
Anvendelse: Separasjonssjikt
Andre krav:
a)
Mengde
Omfang og prisgrunnlag
Se post 03.20.1.
Transport inkl. leverings- og behandlingavgift.
Gjenvinningsstasjon
Rampe. Støttemurer
Vekter og vektbygg
03.21.3
Enh.
Omfang og prisgrunnlag
Se post 03.20.1.
Gjenvinningsstasjon
Rampe. Støttemurer
Vekter og vektbygg
720,00
180,00
80,00
Sum denne side:
Akkumulert Bygningsdel 21 GRUNN- OG FUNDAMENTER:
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 03-5
Kapittel: 03 GRAVING, SPRENGNING
Postnr
03.21.4
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
FS1.171122A
UTLEGGING I FYLLING
Prosjektert anbrakt volum
Type masse/sortering: Sprengt stein
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Masseutskifting under konstruksoner
Underlag: Rensket fjell eller faste stedlige masser
Kote/nivå: Tykkelse: Krav til lagvis utlegging: Andre krav:
a)
3
Pris
Sum
2040,00
1660,00
160,00
220,00
FS4.1231122A
TILBAKEFYLLING MED LØSMASSER
MOT KONSTRUKSJON - LENGDE
Lengde
Type utlegging: Gjenfylling
Type masser/sortering: 22/63
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Mot støpte konstruksjoner
Type konstruksjon: Fundamenter og
fundamentvegger i betong
Underlag: Nivå/kote: Toleranse: Andre krav:
a)
m
Mengde
Omfang og prisgrunnlag
Se post 03.20.1.
Masseutskiftingen skal kontrolleres av
geotekniker.
Gjenvinningsstasjon
Rampe. Støttemurer
Vekter og vektbygg
03.21.5
Enh.
m
815,00
Omfang og prisgrunnlag
Se post 03.20.1.
Tilbakefyllinger utlegges delvis på komprimerte
fyllinger og delvis på avrettet fjell.
Gjenvinningsstasjon
Rampe. Støttemurer
Vekter og vektbygg
170,00
235,00
410,00
Sum denne side:
Akkumulert Bygningsdel 21 GRUNN- OG FUNDAMENTER:
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 03-6
Kapittel: 03 GRAVING, SPRENGNING
Postnr
03.21.6
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
FS1.127122A
UTLEGGING I FYLLING
Prosjektert anbrakt volum
Type masse/sortering: 16/32
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Bærelag for gulv på grunn. Avrettes
og tettes i topp med subbus
Underlag: Knuste masser av sprengstein
Kote/nivå: Tykkelse: 300 mm
Krav til lagvis utlegging: Andre krav:
a)
m
3
245,00
m
2
180,00
Pris
Sum
175,00
0,00
70,00
SB5.122932A
ISOLERING AV BYGNINGSDELER I GRUNNEN
MED CELLEMATERIALER
Isolert areal
Isolasjonsmateriale: XPS
Montasje: Markisolasjon under såler
Tykkelse: 80 mm
Lokalisering: Under såle for støttemur
Krav til fysiske egenskaper: Langtidslast 90 kN/m2
Krav til beskyttelse: Andre krav:
a)
Mengde
Omfang og prisgrunnlag
Se post 03.20.1.
Gjenvinningsstasjon
Rampe. Støttemurer
Vekter og vektbygg
03.21.7
Enh.
Omfang og prisgrunnlag
Se post 03.20.1.
Gjenvinningsstasjon
Rampe. Støttemurer
Vekter og vektbygg
0,00
180,00
0,00
Sum denne side:
Akkumulert Bygningsdel 21 GRUNN- OG FUNDAMENTER:
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 03-7
Kapittel: 03 GRAVING, SPRENGNING
Postnr
03.21.8
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
FS1.133022A
UTLEGGING I FYLLING
Prosjektert anbrakt volum
Type masse/sortering: 0/300 - sprengt stein
Levering: Valgfri
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Over såle for støttemur
Underlag: Betongsåle/markisolasjon
Kote/nivå: Til nivå for veioverbygg
Tykkelse: Tilpasses
Krav til lagvis utlegging: Valgfritt
Andre krav:
a)
m
3
370,00
m
2
15,00
Pris
Sum
0,00
250,00
120,00
FF5.2423A
BUNNRENSK
Prosjektert areal
Krav til nøyaktighet: Nøyaktighetsklasse 3
Lokalisering: Under punktfundamenter
Andre krav:
a)
Mengde
Omfang og prisgrunnlag
Se post 03.20.1.
Avregnes til uk nivå for fylling for vei. Se kap. for
veier og plasser.
Gjenvinningsstasjon
Rampe. Støttemurer
Vekter og vektbygg
03.21.9
Enh.
Omfang og prisgrunnlag
Se post 03.20.1.
Rensk av fjelloverflate for kontaktstøp av
punktfundamenter under støttemursåle,
støttemur B2.
Gjenvinningsstasjon
Rampe. Støttemurer
Vekter og vektbygg
0,00
15,00
0,00
Sum denne side:
Akkumulert Bygningsdel 21 GRUNN- OG FUNDAMENTER:
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 03-8
Kapittel: 03 GRAVING, SPRENGNING
Postnr
03.21.10
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
GE1.1139011A
BORING AV HULL I BERG
DIAMETER TIL OG MED 150 mm
FRA DAGEN - LENGDE
Samlet lengde
Formål: Boring for forankringsbolter
Høyde over sålen: Uspesifisert
Total hullengde: Til og med 3m
Lokalisering: I punktfundamenter
Hulldiameter: Valgfritt
Toleranser: Andre krav:
a)
Omfang og prisgrunnlag
Se post 03.20.1.
b)
Materialer
Bolter av varmforsinket kamstål ø25 mm
Gjenvinningsstasjon
Rampe. Støttemurer
Vekter og vektbygg
03.21.11
Enh.
m
36,00
stk
12
Pris
Sum
0,00
36,00
0,00
LM1.3192A
MONTERING OG INNSTØPING AV
INNSTØPNINGSGODS
Antall
Type: Bolter
Metode: Faststøpes med epoxy i hull i berget
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: I punktfundamenter
Dimensjon innstøpingsgods: ø25 mm
Innstøpingsmørtel: Epoxy
Andre krav:
a)
Mengde
Omfang og prisgrunnlag
Se post 03.20.1.
Bolter leveres varmforsinkes og medtas i
bøyelisten
Gjenvinningsstasjon
Rampe. Støttemurer
Vekter og vektbygg
0
12
0
Sum denne side:
Akkumulert Bygningsdel 21 GRUNN- OG FUNDAMENTER:
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 03-9
Kapittel: 03 GRAVING, SPRENGNING
Postnr
03.21.12
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
Enh.
FS1.127122A
UTLEGGING I FYLLING
Prosjektert anbrakt volum
Type masse/sortering: 16/32
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Kvalitetsfylling under prefabrikkerte
punktfundamenter for vektbro
Underlag: Avrettet sprengt fjell
Kote/nivå: Iht. tegning fra vektleverandør
Tykkelse: Iht. tegning fra vektleverandør
Krav til lagvis utlegging: Iht. tegning fra
vektleverandør
Andre krav:
a)
m
3
Mengde
Pris
Sum
40,00
Omfang og prisgrunnlag
Se post 03.20.1.
Gjenvinningsstasjon
Rampe. Støttemurer
Vekter og vektbygg
0,00
0,00
40,00
Sum denne side:
Akkumulert Bygningsdel 21 GRUNN- OG FUNDAMENTER:
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 03-10
Kapittel: 03 GRAVING, SPRENGNING
Postnr
03.21.13
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
Enh.
KM2.61A
MUR I TERRENG
Areal
Lokalisering: Støttemur B2
Type mur: Tørrmur med grove blokker
Materialspesifiksjon: Utsortert sprengstein el.l.
Utførelsesmetode: Legges minst 0.2 m under
terreng
Dimensjon: Tverrmål ca. 1x1m, fallende lengder
Mønster: Forband
Andre krav:
a)
Omfang og prisgrunnlag
På løsmasser legges muren på gruspute, på
fjell legges den på avrettet flate. Pris inkl. hull
c/c 2 m for gjerde på topp mur.
c)
Utførelse
Stein i mur som ikke får fylling på begge sider
forankres innbyrdes med varmforsinkede dybler
ø16 mm.
x)
Mengderegler
m
2
Mengde
180,00 [
Pris
Sum
]
NB! Alternativ utførelse. Posten føres ikke til
sum.
Gjenvinningsstasjon
Rampe. Støttemurer
Vekter og vektbygg
0,00
180,00
0,00
Sum denne side:
Sum Bygningsdel 21 GRUNN- OG FUNDAMENTER:
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 05-1
Kapittel: 05 BETONGARBEID
Postnr
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
05
BETONGARBEID
05.20
GENERELT
Enh.
Mengde
Pris
Sum
TEKNISKE BESTEMMELSER
GENERELT
Utførelsesklasse 2 i hht. NS-EN-13670+NA legges til
grunn for utførelsen.
1.0 FORSKALING
Forskalingen utføres i nøye overensstemmelse med
gjeldende tegninger, NS 3420 og NS-EN-13670+NA.
Entreprenøren er eneansvarlig for dimensjonering av
forskalingen.
Alle synlige hjørner i topp av brystninger, sokler,
støpefuger, hjørner, ender av vegger og ved nedbrett
av membraner m.v. skal avfases med trekantlekt
15x15mm. Arbeidet skal inkluderes i enhetsprisene.
2.0 ARMERING
Armeringen skal utføres i nøye overensstemmelse
med gjeldene tegninger, NS3420 og NS-EN-13670
+NA.
Armeringen skal tilfredstille kravene i NS 3576-3 og4.
Armeringen skal generelt ha kamstålkvalitet B500NC
og nettarmering B500A.
Skjøtejern o.l armering som entreprenøren finner å
ville anvende av praktiske grunner, medregnes ikke
uten at det foreligger skriftlig rekvisisjon fra
byggherren.
Hvis entreprenøren velger å kappe og bøye
armeringen utenfor tomten, plikter han likevel å
etablere en bøyebenk, samt et beredskapslager med
alle de aktuelle dimensjoner av armeringsstål på
byggeplassen.
Armeringen avregnes etter netto mengder etter
bøyelister (kfr. måleregler NS 3420)
Armeringsnett avregnes etter netto lagt areal. Ekstra
mengder for omfar o.l. skal innkalkuleres i
enhetsprisen.
I betongoverflater direkte mot grunnen og i vanntette
konstruksjoner skal overdekning sikres med
underlagsklosser av betong. I andre konstruksjoner
kan det også tillates benyttet underlagsklosser av
annet korrosjonsbestandig materiale.
Sum denne side:
Akkumulert Bygningsdel 20 GENERELT:
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 05-2
Kapittel: 05 BETONGARBEID
Postnr
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
Enh.
Mengde
Pris
Sum
Dokumentasjon for type underlagsklosser som er
tenkt benyttet forelegges byggherre for gjennomsyn.
Hvor det kan påvises at armeringen ikke har den
foreskrevne overdekningen kan byggherren, om han
finner det nødvendig, forlange at flatene blir
behandlet med egnet type mørtel for å oppnå
foreskrevet overdekning. Byggherren forbeholder
seg retten til evt. å foreskrive annen behandling.
Fjellbolter skal leveres varmforsinket, tykkelse 70
um.
3.0 BETONG
Betongarbeidene skal utføres i nøye
overenstemmelse med gjeldene tegninger, NS 3420
og
NS-EN-13670+NA. Betongen skal tilfredsstille
kravene i NS-EN 206-1.
Støpeplaner skal forelegges byggherren for
gjennomsyn i god tid før støpearbeidene igangsettes.
Betongresept for betong til vanntette konstruksjoner
skal forelegges byggherren for gjennomsyn i god tid
før støpearbeidene igangsettes.
Beskyttelses- og herdetiltak i hht. herdeklasse 4.
Betongen skal ha en konsistens som er tilpasset de
aktuelle konstruksjoners egenskaper,
armeringsmengde, arbeidsplan etc.
Utstøpt betong som ikke tilfredstiller de gitte krav,
kan bli forlangt fjernet på entreprenørens bekostning.
Støpeskjøter anlegges der det er naturlig i overgang
mellom bunnplate og vegg, og mellom vegg og
topplate. Entreprenør må etablere en plan der
støpeskjøter angis. Vanntette støpeskjøter er
beskrevet spesiellt og vist på tegning.
4.0 HENVISNINGER
Hvor det i postene er henvist til en eller flere
detaljtegninger/ tegninger begrenser ikke
nødvendigvis akseangivelsen på detaljen arbeidets
utstrekning. Det spesifikke arbeidet kan også
forekomme på andre detaljer uten at det i posten er
henvist til disse.
I enkelte poster er det vist til detaljer som prinsipp.
Det presiseres at det bare er deler av disse detaljene
som gjelder for den beskrevne post.
Sum denne side:
Akkumulert Bygningsdel 20 GENERELT:
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 05-3
Kapittel: 05 BETONGARBEID
Postnr
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
Enh.
Mengde
Pris
Sum
5.0 KRAV TIL BETONGOVERFLATER
Alle tiltak som er nødvendige for å oppnå en
overflate som tilfredstiller byggherrens krav skal
ivaretas. Det nevnes her enkelte viktige forhold som
skal utføres på riktig måte:
- Planlegging
- Utvelgelse og evt. opplæring av personell
- Avstiving av forskaling, stramming ved skjøter
- Påføringsmetode for formolje, samt type formolje
- Betongproporsjonering
- Vibreringsmetode/staking
- Lagtykkelse, samt stigehastighet ved utstøping
- Utførelsesmetode og utstøpningsmedtode generelt
Anbyder skal i god tid før utførelse beskrive den
prosedyre/utførelsesmetode og kontroller han vil
benytte for å sikre oppfyllelse av de krav som settes
til overflatene.
Forskalingsstag skal settes symmetrisk og linjer
mellom stag skal danne rette horisontale og vertikale
linjer. Metode for tetting av staghull skal velges i
overenskomst med byggherre. For synlige flater
legges det stor vekt på at en oppnår en flate som
forutsatt. Eventuelle støpefeil skal generelt utbedres
straks etter at forskaling er revet. For flater som skal
stå ubehandlet eller med klar overflatebehandling
(ikke pigmentert), vil byggherren i hvert enkelt tilfelle
bestemme utbedringsmetode.
6.0 GEOMETRISKE TOLERANSER
Geometriske toleranser i hht NS-EN 13670+NA.
7.0 MILJØKRAV
Det skal i størst mulig grad benyttes miljøbetong hvor
deler av sementen er erstattet av flyveaske.
Armeringsstål skal bestå av minimum 95%
resirkulert stål.
Det skal ikke brukes trematerialer fra tropisk tømmer
i bygget eller i materialer som brukes i byggetiden.
Trevirke og trebaserte produkter skal være produsert
av tømmer fra FCS-sertifisert, Levende skog/ISO
14001-sertifisert skog eller PEFC sertifisert
skogsdrift eller tilsvarende sertifisering.
Det skal ikke benyttes materialer og produkter som
inneholder stoffer på Klima- og
forurensningsdirektoratets prioritetsliste.
Produkter og materialer som eksponeres mot
Sum denne side:
Akkumulert Bygningsdel 20 GENERELT:
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 05-4
Kapittel: 05 BETONGARBEID
Postnr
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
Enh.
Mengde
Pris
Sum
oppholdsrom skal tilfredsstille klasse M1 i Finnish
Society of indoor Air Quality system for klassifisering
av emisjon til innemiljø. Følgende krav skal
tilfredsstilles:
Stoff
TVOC
Formaldehyd
Ammoniakk
Kreftfremkallende stoffer
M1 kriterium
< 0,2 mg/m2h
< 0,05 mg/m2h
< 0,03 mg/m2h
< 0,005 mg/m2h
Krav til dokumentasjon for materialer:
Det stilles følgende krav til dokumentasjon av
materialers miljøegenskaper:
· Sikkerhetsdatablader skal foreligge for alle
kjemiske produkter som kan inneholde miljø- og
helseskadelige stoffer
- Det skal dokumenteres at produkter og materialer
som eksponeres mot innendørs oppholdsrom
tilfredsstiller kravene til emisjon.
- For faste produkter skal miljøegenskaper
dokumenteres med EPD (Environmental Product
Declaration) eller annen tilsvarende dokumentasjon
som muliggjør vurdering opp mot stilte miljøkrav,
herunder innhold av miljø- og helsefarlige stoffer,
ressursbelastning og klimagassutslipp.
- Det skal dokumenteres at trevirke og trebaserte
produkter stammer fra bærekraftig hugst.
- For betong, prefabrikkert betong, stålmaterialer og
trematerialer skal det redegjøres for
transportavstand og transportmiddel fra
produksjonssted til byggeplass.
Dokumentasjon skal leveres til Byggherre senest en
uke før entreprenøren inngår avtale med leverandør.
8.0 SHA
Oppstikkende armering skal sikres med kopper eller
bord.
9.0 INNSTØPNINGSGODS
Dersom annet ikke er angitt skal innstøpningsgods
utføres med stålkvalitet S355J2G3 iht. NS-EN
10025-2 eller bedre.
Korrosjonsbeskyttes i hht. korrosivitetskategori C3
ute, C2 inne, samt holdbarhet H.
Korrosjonsbeskyttelse iht. NS-EN ISO 12944.
Sum denne side:
Sum Bygningsdel 20 GENERELT:
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 05-5
Kapittel: 05 BETONGARBEID
Postnr
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
Enh.
05.21
GRUNN OG FUNDAMENT
05.21.1
LB1.1112A
FORSKALING AV FUNDAMENT
Areal forskaling
Forskalingsoverflate: Glatt
Forskalingstype: Vertikal
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Vertikal forskaling av fundamentsåle
Andre krav:
a)
2
322,00
m
2
1890,00
Sum
85,00
187,00
50,00
LB1.4112A
FORSKALING AV VEGG
Areal forskaling
Forskalingsoverflate: Glatt
Forskalingstype: Plan, vertikal forskaling
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Vegg i rampe
Tykkelse vegg: Kortsider, t= 600 mm, langsider, t=
250 mm
Andre krav:
a)
m
Pris
Omfang og prisgrunnlag
Omfatter også enkeltfundamenter for UU-rampe
ved vektbod.
Spesifikasjoner angitt i tekniske bestemmelser
skal inkluderes.
Gjenvinningsstasjon
Rampe. Støttemurer
Vekter og vektbygg
05.21.2
Mengde
Omfang og prisgrunnlag
I prisen skal medtas forskaling for avfasing av
ok ringmur for bygg, b= 120 mm, h= 70 mm
samt nedsenkninger i ok mur for dører og
porter.
Spesifikasjoner angitt i tekniske bestemmelser
skal inkluderes.
Gjenvinningsstasjon
Rampe. Støttemurer
Vekter og vektbygg
252,00
1418,00
220,00
Sum denne side:
Akkumulert Bygningsdel 21 GRUNN OG FUNDAMENT:
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 05-6
Kapittel: 05 BETONGARBEID
Postnr
05.21.3
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
LB1.2112A
FORSKALING AV SØYLE
Areal forskaling
Forskalingsoverflate: Glatt
Forskalingstype: Rektangulær
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Søyle/sokkel under taksøyler i rampe
Dimensjon: 600 x 600 mm, h= 900 mm
Andre krav:
a)
m
2
Mengde
Pris
Sum
66,00
Omfang og prisgrunnlag
Spesifikasjoner angitt i tekniske bestemmelser
skal inkluderes.
Gjenvinningsstasjon
Rampe. Støttemurer
Vekter og vektbygg
05.21.4
Enh.
0,00
66,00
0,00
LB3.112A
FORSKALING AV KANAL
Rund sum
Forskalingsoverflate: Glatt
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Forskaling av grube under el-tavle i
teknisk rom.
Dimensjon: Se plantegning
Andre krav:
a)
Omfang og prisgrunnlag
I prisen inngår levering og innstøping av ramme
for lokk samt levering og montering av lokk.
Spesifikasjoner angitt i tekniske bestemmelser
skal inkluderes.
x)
Mengderegler
Mengderegel endres til RS
Gjenvinningsstasjon
Rampe. Støttemurer
Vekter og vektbygg
RS
0,50
0,00
0,50
Sum denne side:
Akkumulert Bygningsdel 21 GRUNN OG FUNDAMENT:
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 05-7
Kapittel: 05 BETONGARBEID
Postnr
05.21.5
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
Enh.
LB2.2122A
FORSKALING AV PILASTER
Lengde
Forskalingsoverflate: Glatt
Forskalingstype: Trapesformet
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Pilaster på vegg for veglysstolpe
Dimensjon: 300 x 50 mm
Andre krav:
a)
2,00
m
15,00
Sum
0,00
2,00
0,00
LB2.13212A
FORSKALING AV SOKKEL - LENGDE
Lengde
Forskalingsoverflate: Glatt
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Sokkel under skillevegg i akse 4-5
og 8-9.
Dimensjon: h= 400 mm
Andre krav:
a)
m
Pris
Omfang og prisgrunnlag
Plassering iht. stolpeplan fra RIE.
Spesifikasjoner angitt i tekniske bestemmelser
skal inkluderes.
Gjenvinningsstasjon
Rampe. Støttemurer
Vekter og vektbygg
05.21.6
Mengde
Omfang og prisgrunnlag
Spesifikasjoner angitt i tekniske bestemmelser
skal inkluderes.
Gjenvinningsstasjon
Rampe. Støttemurer
Vekter og vektbygg
15,00
0,00
0,00
Sum denne side:
Akkumulert Bygningsdel 21 GRUNN OG FUNDAMENT:
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 05-8
Kapittel: 05 BETONGARBEID
Postnr
05.21.7
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
SB1.121141A
ISOLERING AV VEGGER MED
CELLEMATERIALER
Isolert areal
Isolasjonsmateriale: EPS
Montasje: I forskaling
Tykkelse: 100 mm
Lokalisering: Innside av ringmur samt isolering av
taknedløp i rampe
Krav til fysiske egenskaper: Andre krav:
a)
Omfang og prisgrunnlag
Spesifikasjoner angitt i tekniske bestemmelser
skal inkluderes.
c)
Utførelse
Alle arbeider med tilpassinger mot såler skal
være med.
Gjenvinningsstasjon
Rampe. Støttemurer
Vekter og vektbygg
05.21.8
Enh.
m
2
287,00
m
2
630,00
Pris
Sum
165,00
60,00
62,00
SF1.332A
ETTLAGS MEMBRAN AV PLAST- ELLER
GUMMIBASERT BELEGG
LØSTLIGGENDE
Areal
Lokalisering: Over isolasjonslag i
gjenvinningsstasjon og vektbygg.
Underlag: Plater av EPS
Materiale: Uarmert polyetylenfolie
Tykkelse: Min. 0,8 mm
Andre krav:
a)
Mengde
Omfang og prisgrunnlag
Radonmembran av godkjent fabrikat.
Membranen føres over topp ringmur og
klemmes med bunnsvill i vegg.
Prisen skal inkludere alle oppbrett, klemlister etc
for tetting mot ringmur samt et overliggende
beskyttelsessjikt av plast, t= min. 0,8 mm.
Spesifikasjoner angitt i tekniske bestemmelser
skal inkluderes.
Gjenvinningsstasjon
Rampe. Støttemurer
Vekter og vektbygg
560,00
0,00
70,00
Sum denne side:
Akkumulert Bygningsdel 21 GRUNN OG FUNDAMENT:
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 05-9
Kapittel: 05 BETONGARBEID
Postnr
05.21.9
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
SB1.221361A
ISOLERING AV GULV
MED CELLEMATERIALER
Isolert areal
Isolasjonsmateriale: EPS
Montasje: I gulv på grunnen
Tykkelse: 200 mm
Lokalisering: Personalavdelingen i
gjenvinningsstasjon og vektbygg.
Krav til fysiske egenskaper: Dimensjonerende belastning: Andre krav:
a)
m
2
290,00
m
2
340,00
Pris
Sum
220,00
0,00
70,00
SB1.229341A
ISOLERING AV GULV
MED CELLEMATERIALER
Isolert areal
Isolasjonsmateriale: EPS S150
Montasje: I gulv på grunnen
Tykkelse: 100 mm
Lokalisering: Verksted og lager i
gjenvinningsstasjon.
Krav til fysiske egenskaper: Dimensjonerende belastning: Korttidslast 150 kN/m2
Andre krav:
a)
Mengde
Omfang og prisgrunnlag
Prisen skal omfatte isolasjon i fuge mellom gulv
og ringmur, b= 20 mm, h= 100 mm.
Spesifikasjoner angitt i tekniske bestemmelser
skal inkluderes.
Gjenvinningsstasjon
Rampe. Støttemurer
Vekter og vektbygg
05.21.10
Enh.
Omfang og prisgrunnlag
Prisen skal omfatte isolasjon i fuge mellom gulv
og ringmur, b= 20 mm, h= 100 mm.
Spesifikasjoner angitt i tekniske bestemmelser
skal inkluderes.
Gjenvinningsstasjon
Rampe. Støttemurer
Vekter og vektbygg
340,00
0,00
0,00
Sum denne side:
Akkumulert Bygningsdel 21 GRUNN OG FUNDAMENT:
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 05-10
Kapittel: 05 BETONGARBEID
Postnr
05.21.11
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
LC1.1102A
ARMERING MED KAMSTENGER
Masse
Armeringsklasse: B500NA
Diameter: Uspesifisert
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Fundament og ringmur samt gruber i
gjenvinningsstasjon og vektbygg.
Andre krav:
a)
Mengde
kg
66250,00
Pris
Sum
Omfang og prisgrunnlag
Spesifikasjoner angitt i tekniske bestemmelser
skal inkluderes.
Gjenvinningsstasjon
Rampe. Støttemurer
Vekter og vektbygg
05.21.12
Enh.
7000,00
52650,00
6600,00
LC2.132A
ARMERING MED ARMERINGSNETT
Areal
Nettype: K 257
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Gulv på grunn i gjenvinningsstasjon
og vektbygg.
Andre krav:
a)
Omfang og prisgrunnlag
Spesifikasjoner angitt i tekniske bestemmelser
skal inkluderes.
x)
Mengderegler
Mengde endres til m2.
Gjenvinningsstasjon
Rampe. Støttemurer
Vekter og vektbygg
m
2
622,00
558,00
0,00
64,00
Sum denne side:
Akkumulert Bygningsdel 21 GRUNN OG FUNDAMENT:
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 05-11
Kapittel: 05 BETONGARBEID
Postnr
05.21.13
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
LG1.1949220A
PLASSTØPT NORMALBETONG
Volum
Konstruksjonsdel: Fundamenter og vegger
Fasthetsklasse: B35
Bestandighetsklasse: Innvendig M45 - Utvendig
MF45
Kloridklasse: Cl 0,40
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Herdetiltak: Valgfritt etter NS-EN 13670+NA
Lokalisering: Fundament og ringmur samt gruber i
gjenvinningsstasjon og vektbygg.
Andre krav:
a)
Mengde
m
3
518,00
m
3
622,00
Pris
Sum
Omfang og prisgrunnlag
Spesifikasjoner angitt i tekniske bestemmelser
skal inkluderes.
Gjenvinningsstasjon
Rampe. Støttemurer
Vekter og vektbygg
05.21.14
Enh.
60,00
413,00
45,00
LG1.1225222A
PLASSTØPT NORMALBETONG
Volum
Konstruksjonsdel: Gulv på grunnen
Fasthetsklasse: B25
Bestandighetsklasse: M40
Kloridklasse: Cl 0,40
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Herdetiltak: Herding ved utlegging av plastfolie
Lokalisering: Gulv på grunn i gjenvinningsstasjon
og vektbygg.
Andre krav:
a)
Omfang og prisgrunnlag
I prisen medtas fuge mellom gulv og ringmur.
Prisen skal i tillegg omfatte avtrekking med fall
til sluk i rom for mottak av farlig avfall.
Spesifikasjoner angitt i tekniske bestemmelser
skal inkluderes.
x)
Mengderegler
Mengde endres til m2.
Gjenvinningsstasjon
Rampe. Støttemurer
Vekter og vektbygg
558,00
0,00
64,00
Sum denne side:
Akkumulert Bygningsdel 21 GRUNN OG FUNDAMENT:
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 05-12
Kapittel: 05 BETONGARBEID
Postnr
05.21.15
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
LG8.5532A
OVERFLATEBEARBEIDING
Lengde
Konstruksjonsdel: Vegg
Overflatebearbeiding: Stålglatting
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Overkant av murer
Andre krav:
lm
a)
Omfang og prisgrunnlag
Spesifikasjoner angitt i tekniske bestemmelser
skal inkluderes.
c)
Utførelse
Overkant ringmur for bygg avtrekkes med fall
som vist på tegning.
x)
Mengderegler
Endres til lm
Gjenvinningsstasjon
Rampe. Støttemurer
Vekter og vektbygg
05.21.16
Enh.
Pris
Sum
424,00
168,00
203,00
53,00
LG8.5222A
OVERFLATEBEARBEIDING
Areal
Konstruksjonsdel: Gulv på grunnen
Overflatebearbeiding: Brettskuring
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Gulv på grunn i gjenvinningsstasjon
og vektbu.
Andre krav:
a)
Mengde
m
2
608,00
Omfang og prisgrunnlag
Spesifikasjoner angitt i tekniske bestemmelser
skal inkluderes.
Gjenvinningsstasjon
Rampe. Støttemurer
Vekter og vektbygg
544,00
0,00
64,00
Sum denne side:
Akkumulert Bygningsdel 21 GRUNN OG FUNDAMENT:
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 05-13
Kapittel: 05 BETONGARBEID
Postnr
05.21.17
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
LG8.5232A
OVERFLATEBEARBEIDING
Areal
Konstruksjonsdel: Gulv på grunnen
Overflatebearbeiding: Stålglatting
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Etablering av fall til sluk i dusjrom.
Andre krav:
a)
Omfang og prisgrunnlag
Spesifikasjoner angitt i tekniske bestemmelser
skal inkluderes.
c)
Utførelse
Evt. avsetting av steng skal inkluderes i
enhetsprisen. Arealet kontrolleres mot
akrkitektens planer. Fall tilpasses oppstikk iht.
bunnledningsplan.
Gjenvinningsstasjon
Rampe. Støttemurer
Vekter og vektbygg
05.21.18
Enh.
2
Pris
Sum
14,00
14,00
0,00
0,00
LG8.5932A
OVERFLATEBEARBEIDING
Lengde
Konstruksjonsdel: Sokkel under skillevegg
Overflatebearbeiding: Stålglatting
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Skillevegg mot verksted/lager
Andre krav:
lm
a)
Omfang og prisgrunnlag
Spesifikasjoner angitt i tekniske bestemmelser
skal inkluderes.
c)
Utførelse
Overkant sokkel avtrekkes/avfases som vist på
tegning.
x)
Mengderegler
Endres til lm
Gjenvinningsstasjon
Rampe. Støttemurer
Vekter og vektbygg
m
Mengde
15,00
15,00
0,00
0,00
Sum denne side:
Akkumulert Bygningsdel 21 GRUNN OG FUNDAMENT:
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 05-14
Kapittel: 05 BETONGARBEID
Postnr
05.21.19
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
LM1.3112A
MONTERING OG INNSTØPING AV
INNSTØPNINGSGODS
Antall
Type: Bolter
Metode: Settes i forskalingen og faststøpes
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Bolter for forankring av taksøyler
Dimensjon innstøpingsgods: M30 x 600, kval. 8.8
syrefaste
Innstøpingsmørtel: Andre krav:
a)
Omfang og prisgrunnlag
Spesifikasjoner angitt i tekniske bestemmelser
skal inkluderes.
c)
Utførelse
Monteres med mal
Gjenvinningsstasjon
Rampe. Støttemurer
Vekter og vektbygg
05.21.20
Mengde
stk
120
stk
25
Pris
Sum
0
120
0
LM1.3812A
MONTERING OG INNSTØPING AV
INNSTØPNINGSGODS
Antall
Type: Rør
Metode: Settes i forskalingen og faststøpes
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Rør for takvann, og el.kabler i
fundamenter
Dimensjon innstøpingsgods: ø110 mm og ø75 mm
Innstøpingsmørtel: Andre krav:
a)
Enh.
Omfang og prisgrunnlag
Prisen omfatter levering, montering og
innstøping av rør i fundamenter inkl.
nødvendige bend, overganger etc. iht tegn. fra
RIV / RIE
Spesifikasjoner angitt i tekniske bestemmelser
skal inkluderes.
Gjenvinningsstasjon
Rampe. Støttemurer
Vekter og vektbygg
0
19
6
Sum denne side:
Akkumulert Bygningsdel 21 GRUNN OG FUNDAMENT:
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 05-15
Kapittel: 05 BETONGARBEID
Postnr
05.21.21
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
LM2.2A
GJENSTØPING
Antall
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Gysing under fotplater for taksøyler
Dimensjon: Andre krav:
a)
b)
stk
30
kg
2220,00
Pris
Sum
0
30
0
PB1.2321A
STÅLBJELKER
Masse
Profil: Rektangulære/kvadratiske hulprofiler
Utførelsesklasse: EXC2
Toleranser: Grunnleggende toleranser og
funksjonstoleranseklasse 1
Lokalisering: Stålprofil som fender montert på
rampevegg
Dimensjoner: HUP 120x60x10 med hull for bolter
og drenering
Materiale: Fender S355, bolter 8.8 syrefaste
Antall: Utførelseskrav: Varmforsinket
Andre krav:
a)
Mengde
Omfang og prisgrunnlag
Spesifikasjoner angitt i tekniske bestemmelser
skal inkluderes.
Materialer
Ekspanderende mørtel
Gjenvinningsstasjon
Rampe. Støttemurer
Vekter og vektbygg
05.21.22
Enh.
Omfang og prisgrunnlag
Prisen skal omfatte levering og montering iht
tegning B-200-L-200-02.
Spesifikasjoner angitt i tekniske bestemmelser
skal inkluderes.
Gjenvinningsstasjon
Rampe. Støttemurer
Vekter og vektbygg
0,00
2220,00
0,00
Sum denne side:
Akkumulert Bygningsdel 21 GRUNN OG FUNDAMENT:
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 05-16
Kapittel: 05 BETONGARBEID
Postnr
05.21.23
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
Enh.
PB1.2321A
STÅLBJELKER
Masse
Profil: Rektangulære/kvadratiske hulprofiler
Utførelsesklasse: EXC2
Toleranser: Grunnleggende toleranser og
funksjonstoleranseklasse 1
Lokalisering: Stålprofil som fender montert på
rampevegg
Dimensjoner: HUP 120x60x10 med hull for bolter
og drenering
Materiale: Cortenstål S355, bolter 8.8 syrefaste
Antall: Utførelseskrav: Andre krav:
a)
Mengde
kg
2220,00 [
stk
8
Pris
Sum
]
Omfang og prisgrunnlag
Prisen skal omfatte levering og montering iht
tegning B-200-L-200-02.
Spesifikasjoner angitt i tekniske bestemmelser
skal inkluderes.
Alternativ pris, føres ikke til sum.
Gjenvinningsstasjon
Rampe. Støttemurer
Vekter og vektbygg
05.21.24
0,00
2220,00
0,00
LM1.3112A
MONTERING OG INNSTØPING AV
INNSTØPNINGSGODS
Antall
Type: Bolter
Metode: Settes i forskalingen og faststøpes
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Bolter for forankring av veglysstolpe
på mur B1
Dimensjon innstøpingsgods: Stolpeleverandørens
valg
Innstøpingsmørtel: Andre krav:
a)
Omfang og prisgrunnlag
Spesifikasjoner angitt i tekniske bestemmelser
skal inkluderes.
c)
Utførelse
Monteres med mal
Gjenvinningsstasjon
Rampe. Støttemurer
Vekter og vektbygg
0
8
0
Sum denne side:
Akkumulert Bygningsdel 21 GRUNN OG FUNDAMENT:
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 05-17
Kapittel: 05 BETONGARBEID
Postnr
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
05.21.25
LM2.2A
GJENSTØPING
Antall
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Gysing under fotplater for veglysstolper
Dimensjon: Andre krav:
a)
Omfang og prisgrunnlag
Spesifikasjoner angitt i tekniske bestemmelser
skal inkluderes.
b)
Materialer
Ekspanderende mørtel
Gjenvinningsstasjon
Rampe. Støttemurer
Vekter og vektbygg
05.21.26
Enh.
stk
2
stk
25
Pris
Sum
0
2
0
LM1.3812A
MONTERING OG INNSTØPING AV
INNSTØPNINGSGODS
Antall
Type: Rør
Metode: Settes i forskalingen og faststøpes
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Korrugerte rør for rekkverksstolper
Dimensjon innstøpingsgods: ø50 mm, l= 300 mm
Innstøpingsmørtel: Andre krav:
a)
Mengde
Omfang og prisgrunnlag
Spesifikasjoner angitt i tekniske bestemmelser
skal inkluderes.
Gjenvinningsstasjon
Rampe. Støttemurer
Vekter og vektbygg
0
25
0
Sum denne side:
Akkumulert Bygningsdel 21 GRUNN OG FUNDAMENT:
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 05-18
Kapittel: 05 BETONGARBEID
Postnr
05.21.27
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
LB8.22312A
FORSKALING AV STENG - AREAL
Lengde
Type konstruksjon: Vegg
Forskalingsoverflate: Glatt
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Tildanning av dillatasjonsfuger i vegg
Dimensjon: b= 20 mm
Andre krav:
a)
Omfang og prisgrunnlag
Prisen skal inkludere avfasing av synlige kanter,
montering av fugeisolasjon og tetting med
bunnfylling og elastiskfugemasse.
Spesifikasjoner angitt i tekniske bestemmelser
skal inkluderes.
x)
Mengderegler
Endres til lm.
Gjenvinningsstasjon
Rampe. Støttemurer
Vekter og vektbygg
05.21.28
Enh.
Pris
Sum
7,00
0,00
7,00
0,00
LM1.3512A
MONTERING OG INNSTØPING AV
INNSTØPNINGSGODS
Antall
Type: Dybler
Metode: Settes i forskalingen og faststøpes
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: I dillatasjonsfuger i støttemurvegg
Dimensjon innstøpingsgods: ø16 mm, l= 600 mm
Innstøpingsmørtel: Andre krav:
a)
lm
Mengde
stk
20
Omfang og prisgrunnlag
Halve dyblen skal ha påført heftbrytende hylse
Gjenvinningsstasjon
Rampe. Støttemurer
Vekter og vektbygg
0
20
0
Sum denne side:
Sum Bygningsdel 21 GRUNN OG FUNDAMENT:
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 07-1
Kapittel: 07 STÅLARBEIDER
Postnr
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
07
STÅLARBEIDER
07.20
GENERELT
Enh.
Mengde
Pris
Sum
TEKNISKE BESTEMMELSER
1.0 GENERELT
For utførelse av stålkonstruksjonene gjelder NS-EN
1090-2.
Utførelsesklasse: EXC2
2.0 PRISGRUNNLAG
Ved prissetting av spesifiserende poster skal alle
forhold som er nevnt i post 07.20.1 Tekniske
bestemmelser, samt det som fremkommer direkte i
den spesifiserende tekst innkalkuleres.
Entreprenøren skal på bakgrunn av systemtegninger
levert av byggherren utarbeide verksteds- og
montasjetegninger. Entreprenørens tegninger skal
forelegges byggherren for gjennomsyn i god tid før
stålet produseres. Selv om entreprenørens tegninger
er gjennomgått fra byggherrens side har
entreprenøren det fulle og hele ansvaret for egne
tegninger.
Nødvendige innmålinger og registreringer på plassen
i forbindelse med utarbeidelse av verksteds- og
montasjetegninger skal inkluderes.
Priser skal dekke levering, transport, eventuell
mellomlagring og montering, inkludert nødvendige
tiltak/arbeider og løst materiale (sveiser, bolter mm.)
for korrekt montasje.
Forbindelsesmidler (sveiser, skruer, muttere, skiver,
knute- og stiverplater), samt fot- og topplate skal
være medregnet i enhetsprisene dersom ikke annet
er angitt.
Det skal ikke benyttes materialer og produkter som
inneholder stoffer på Klima- og
forurensningsdirektoratets prioritetsliste.
Tilbudet skal omfatte alle nødvendige utgifter til en
komplett leveranse og montasje iht. denne
beskrivelse og tegninger.
3.0 KRAV TIL MATERIALER
Det skal så langt som mulig benyttes resirkulert stål i
alle konstruktive stålmaterialer. Andeler resirkulert
stål skal være stå høy som mulig i forhold til
spesifisert stålkvalitet. Byggevareforordningen (CPR)
er trådd i kraft i sin helhet og fra og med 1. juli 2014
Sum denne side:
Akkumulert Bygningsdel 20 GENERELT:
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 07-2
Kapittel: 07 STÅLARBEIDER
Postnr
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
Enh.
Mengde
Pris
Sum
skal alt stål, tilvirket iht. NS-EN 1090-2, CE-merkes
og leveres med Ytelseserklæring. Stålverkstedet
(produsenten) som tilvirker stålkonstruksjonene, må
være sertifisert mot NS-EN 1090-1, og må CE-merke
stålkonstruksjonene (enten alle komponenter eller
hele byggesett).
Alle profiler skal være nye. Dersom ikke annet er
angitt i de spesifiserende poster, skal det benyttes
følgende stålsorter:
Valseprofiler og plater : S355J2G3 iht. NS-EN
10025-2 eller bedre kvalitet.
Hulprofiler: S355J2H iht. NS-EN 10210-1
(varmformet) eller bedre kvalitet.
Skruer og innstøpte bolter: 8.8.
4.0 MONTASJE OG TRANSPORT
Under montasje skal konstruksjonens og
enkeltdelenes stabilitet være sikret til enhver tid.
Stålkonstruksjonene skal håndteres på en slik måte
at overflatebehandling ikke skades.
Spesielle hensyn må tas ved arbeid nær tilstøtende
konstruksjoner, slik at disse ikke påføres skader.
Det stilles krav til at montør oppfyller kravene til
utførelse ihht respektiv utførelsesklasse i NS-EN
1090-2, herunder krav til personellkompetanse
(sveisekoordinator, godkjente sveisere), kvalifiserte
sveiseprosedyrer, sveiseplan, montasjeplan,
kontrollplan etc.
Der ikke annet er angitt skal sveisene utføres med amål min. 5 mm rundt hele profilet. Synlige sveiser
skal slipes.
5.0 OVERFLATEBEHANDLING
Entreprenøren skal selv foreslå et egnet system for
korrosjonsbeskyttelse og overflatebehandling.
Systemet skal minst tilfredsstille kravene for
korrosivitetskategori C4 ute, C2 inne, samt
holdbarhet H. Korrosjonsbeskyttelse iht. NS-EN ISO
12944.
Varmforsinking iht. NS-EN ISO 1461 med min. lokal
tykkelse på 70 um.
Stålkonstruksjonene skal leveres ferdig
korrosjonsbeskyttet og overflatebehandlet til
byggeplass. Overflatefarge iht. fargeskjema fra ARK
er RAL 2001. Korrugerte stålplater leveres
varmforsinket, beslag av lakkerte stålplater.
Etter montasjen skal alle sår og skader gis samme
korrosjonsbeskyttelse og overflatebehandling som
konstruksjonen forøvrig.
Sum denne side:
Akkumulert Bygningsdel 20 GENERELT:
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 07-3
Kapittel: 07 STÅLARBEIDER
Postnr
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
Enh.
Mengde
Pris
Sum
Generell korrosjonsbeskyttelse og toppstrøk skal
inkluderes i enhetsprisene.
Brannmaling/brannisolering er medtatt i egne poster
der dette er aktuelt å levere i denne entreprisen.
Brannmaling/brannisolering dimensjoneres av
leverandør på bakgrunn av angitte stålprofiler og
tillatt ståltemperatur på 500 grader C.
6.0 HENVISNINGER
Hvor det i postene er henvist til en eller flere
detaljtegninger/ tegninger begrenser ikke
nødvendigvis akseangivelsen på detaljen arbeidets
utstrekning. Det spesifikke arbeidet kan også
forekomme på andre detaljer uten at det i posten er
henvist til disse.
I enkelte poster er det vist til detaljer som prinsipp.
Det presiseres at det bare er deler av disse detaljene
som gjelder for den beskrevne post.
7.0 MILJØKRAV
Det skal ikke benyttes materialer og produkter som
inneholder stoffer på Klima- og
forurensningsdirektoratets prioritetsliste.
Produkter og materialer som eksponeres mot
oppholdsrom skal tilfredsstille klasse M1 i Finnish
Society of indoor Air Quality system for klassifisering
av emisjon til innemiljø. Følgende krav skal
tilfredsstilles:
Stoff
TVOC
Formaldehyd
Ammoniakk
Kreftfremkallende stoffer
M1 kriterium
< 0,2 mg/m2h
< 0,05 mg/m2h
< 0,03 mg/m2h
< 0,005 mg/m2h
Krav til dokumentasjon for materialer:
Det stilles følgende krav til dokumentasjon av
materialers miljøegenskaper:
- Sikkerhetsdatablader skal foreligge for alle
kjemiske produkter som kan inneholde miljø- og
helseskadelige stoffer
- Det skal dokumenteres at produkter og materialer
som eksponeres mot innendørs oppholdsrom
tilfredsstiller kravene til emisjon.
- For faste produkter skal miljøegenskaper
dokumenteres med EPD (Environmental Product
Declaration) eller annen tilsvarende dokumentasjon
Sum denne side:
Akkumulert Bygningsdel 20 GENERELT:
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 07-4
Kapittel: 07 STÅLARBEIDER
Postnr
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
Enh.
Mengde
Pris
Sum
som muliggjør vurdering opp mot stilte miljøkrav,
herunder innhold av miljø- og helsefarlige stoffer,
ressursbelastning og klimagassutslipp.
- For stålmaterialer skal det redegjøres for
transportavstand og transportmiddel fra
produksjonssted til byggeplass.
Dokumentasjon skal leveres til Byggherre senest en
uke før entreprenøren inngår avtale med leverandør.
Sum denne side:
Sum Bygningsdel 20 GENERELT:
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 07-5
Kapittel: 07 STÅLARBEIDER
Postnr
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
Enh.
07.22
BÆREKONSTRUKSJONER
07.22.1
PB1.132A
STÅLSØYLER
Masse
Profil: Rektangulære/kvadratiske hulprofiler
Utførelsesklasse: EXC2
Lokalisering: Bæresøyler i tak over containere
Dimensjoner: 250x250x10 mm
Materiale: S355
Antall: 30
Utførelseskrav: Leveres ferdig korrosjonsbeskyttet
og overflatebehandlet iht. innledende beskrivelse.
Andre krav:
a)
kg
Mengde
Pris
Sum
8690,00
Omfang og prisgrunnlag
Komplett stålsøyle type RHS250x250x10 mm
med påsveiset topp- og fotplate. Platene skal ha
ferdigboret hull for bolter. På søyler med
taknedløp og el-tilkopling (7+6 stk) skal
fotplaten ha hull for rør samt at det avsettes en
inspeksjonsluke, 120x200 mm, som avdekkes
med en plate t=4 mm.
Spesifikasjoner angitt i tekniske bestemmelser
skal inkluderes.
Gjenvinningsstasjon
Rampe. Støttemurer
Vekter og vektbygg
0,00
8690,00
0,00
Sum denne side:
Akkumulert Bygningsdel 22 BÆREKONSTRUKSJONER:
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 07-6
Kapittel: 07 STÅLARBEIDER
Postnr
07.22.2
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
PB1.322A
FAGVERK MED SVEISTE FORBINDELSER
Masse
Utførelsesklasse: EXC2
Lokalisering: Fagverksbjelker over bæresøyler i
post 07.22.1.
Profil/dimensjoner: Undergurt av 150x200x10,
overgurt og staver av 150x150x10
Materiale: S355
Antall: 15
Utførelseskrav: Leveres ferdig korrosjonsbeskyttet
og overflatebehandlet iht. innledende beskrivelse.
Andre krav:
a)
Enh.
Mengde
kg
21175,00
Pris
Sum
Omfang og prisgrunnlag
Komplett fagverk med påsveiste plater for
innfesting på søyler. Platene skal ha ferdigboret
hull for bolter. Det påsveises plater med
gjengede hull på siden av undergurten for
innfesting av sekundærbjelker med bolter.
Spesifikasjoner angitt i tekniske bestemmelser
skal inkluderes.
Gjenvinningsstasjon
Rampe. Støttemurer
Vekter og vektbygg
0,00
21175,00
0,00
Sum denne side:
Akkumulert Bygningsdel 22 BÆREKONSTRUKSJONER:
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 07-7
Kapittel: 07 STÅLARBEIDER
Postnr
07.22.3
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
PB1.2321A
STÅLBJELKER
Masse
Profil: Rektangulære/kvadratiske hulprofiler
Utførelsesklasse: EXC2
Toleranser: Grunnleggende toleranser og
funksjonstoleranseklasse 1
Lokalisering: Sekundærbjelker mellom fagverk for
bæring av takplater.
Dimensjoner: 100x200x10
Materiale: S355
Antall: 78
Utførelseskrav: Leveres ferdig korrosjonsbeskyttet
og overflatebehandlet iht. innledende beskrivelse.
Andre krav:
a)
Enh.
Mengde
kg
22650,00
Pris
Sum
Omfang og prisgrunnlag
Leveres med påsveiset skråstilte endeplate for
innfesting mot fagverk. Platene skal ha
ferdigboret hull for bolter.
Spesifikasjoner angitt i tekniske bestemmelser
skal inkluderes.
Gjenvinningsstasjon
Rampe. Støttemurer
Vekter og vektbygg
0,00
22650,00
0,00
Sum denne side:
Akkumulert Bygningsdel 22 BÆREKONSTRUKSJONER:
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 07-8
Kapittel: 07 STÅLARBEIDER
Postnr
07.22.4
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
Enh.
PB1.621A
LASTBÆRENDE KORRUGERTE PLATER AV
STÅL
Areal
Utførelsesklasse: EXC2
Toleranser: Grunnleggende toleranser og
funksjonstoleranseklasse 1
Lokalisering: Takplater over sekundærbjelker
Profilhøyde: 100 mm
Platetykkelse: Dimmensjoneres av entreprenørens
Materiale: Iht. produsenten
Korrosjonsbeskyttelse: Korrosivitetskategori C4,
holdbarhet H.
Utførelseskrav: Leveres ferdig korrosjonsbeskyttet
med varmforsinking iht. innledende beskrivelse..
Andre krav:
a)
m
2
Mengde
Pris
Sum
975,00
Omfang og prisgrunnlag
Platene skråskjæres, trapesformet, før
montering på sekundærbjelker. Plater samt
innfesting til bjelke dimensjoneres av
leverandør.
Snølast på mark: s0= 4,0 kPa
Spesifikasjoner angitt i tekniske bestemmelser
skal inkluderes.
Gjenvinningsstasjon
Rampe. Støttemurer
Vekter og vektbygg
0,00
975,00
0,00
Sum denne side:
Akkumulert Bygningsdel 22 BÆREKONSTRUKSJONER:
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 07-9
Kapittel: 07 STÅLARBEIDER
Postnr
07.22.5
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
Enh.
PB1.52A
PLATEKONSTRUKSJONER AV STÅL
Lengde
Utførelsesklasse: EXC2
Lokalisering: Takrenne mellom takplater
Materiale: Stålplater, t= 2 mm
Utførelseskrav: Leveres ferdig korrosjonsbeskyttet
og overflatebehandlet iht. innledende beskrivelse.
Andre krav:
a)
Omfang og prisgrunnlag
Trapesformet renne med ensidig fall til utløp.
Utløp av rør ø70 mm, l= 200 mm. Utløpet skal
beskyttes med løvrist. Renne monteres til
bjelker før takplater legges på.
Prisen skal inkludere sammenkopling av utløpet
fra renne med nedløpsrør i søyle.
Spesifikasjoner angitt i tekniske bestemmelser
skal inkluderes.
x)
Mengderegler
Mengderegel endres til lm
Gjenvinningsstasjon
Rampe. Støttemurer
Vekter og vektbygg
lm
Mengde
Pris
Sum
93,00
0,00
93,00
0,00
Sum denne side:
Akkumulert Bygningsdel 22 BÆREKONSTRUKSJONER:
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 07-10
Kapittel: 07 STÅLARBEIDER
Postnr
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
07.22.6
PB1.122A
STÅLSØYLER
Antall
Profil: Sirkulære hulprofiler
Utførelsesklasse: EXC2
Lokalisering: Innsveiset stålrør i søyle som
taknedløp.
Dimensjoner: Rør ø76,1x4 mm
Materiale: S355
Antall: 7
Utførelseskrav: Andre krav:
Enh.
stk
a)
Omfang og prisgrunnlag
Stålrøret skal monteres innvendig i søyle slik at
det stikker ut på siden i toppen i høyde for
tilkopling av rør fra takrenne. I bunn avsluttes
røret i høyde med uk fotplate.
Spesifikasjoner angitt i tekniske bestemmelser
skal inkluderes.
x)
Mengderegler
Mengderegel endres til stk.
Gjenvinningsstasjon
Rampe. Støttemurer
Vekter og vektbygg
Mengde
Pris
Sum
7
0
7
0
Sum denne side:
Akkumulert Bygningsdel 22 BÆREKONSTRUKSJONER:
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 07-11
Kapittel: 07 STÅLARBEIDER
Postnr
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
07.22.7
PB1.122A
STÅLSØYLER
Antall oppstikk
Profil: Sirkulære hulprofiler
Utførelsesklasse: EXC2
Lokalisering: Innsveiset stålrør i søyle som
trekkerør for elektro.
Dimensjoner: 2 stk rør ø60,3x4 mm
Materiale: S355
Antall: 6 stk (2 stk i hver søyle)
Utførelseskrav: Andre krav:
Enh.
a)
Omfang og prisgrunnlag
Stålrørene skal monteres innvendig i søyle, 2
stk rør i hver søyle, og slik at de stikker ut på
siden i toppen like under toppplate. I bunn
avsluttes rørene i høyde med inspeksjonsluke.
Spesifikasjoner angitt i tekniske bestemmelser
skal inkluderes.
x)
Mengderegler
Mengderegel endres til stk
Gjenvinningsstasjon
Rampe. Støttemurer
Vekter og vektbygg
07.22.8
stk
6
stk
15
Pris
Sum
0
6
0
PN2.634197A
INNTEKKING
Antall gjennomføringer
Type: Hel inntekking av rektangulær
rørgjennomføring
Type tekning: Tynnplater
Materiale: Stålplater
Overflate: Lakkert
Lokalisering: Inntekking av staver og undergurt i
fagverksbjelke.
Materialtykkelse: 1 mm
Type/dimensjon: Iht. ARK
Andre krav:
a)
Mengde
Omfang og prisgrunnlag
Komplett inkl. fuging etc.
Spesifikasjoner angitt i tekniske bestemmelser
skal inkluderes.
Gjenvinningsstasjon
Rampe. Støttemurer
Vekter og vektbygg
0
15
0
Sum denne side:
Akkumulert Bygningsdel 22 BÆREKONSTRUKSJONER:
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 07-12
Kapittel: 07 STÅLARBEIDER
Postnr
07.22.9
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
PN2.52997A
GESIMS-/BRYSTNINGSBESLAG
Lengde
Plassering: Kantbeslag på tak
Materiale: Stålplater
Overflate: Lakkert
Lokalisering: Beslag over kanten på langsiden av
taket. Trekkes ned til uk bjelke og avsluttes med
dryppnese.
Materialtykkelse: 1 mm
Utfoldet bredde: ca. 450 mm
Andre krav:
a)
m
162,00
m
350,00
Pris
Sum
0,00
162,00
0,00
SF3.4488A
TETTING MED TETTELIST
Lengde tettet fuge
Materiale: Profilert list av plast
Isolasjon: Ingen
Fugeavdekning: Ingen
Lokalisering: Korrugert tettelist mellom takplater og
renne samt mellom takplater og kantbeslag.
Fugebredde: Valgfritt
Andre krav:
a)
Mengde
Omfang og prisgrunnlag
Spesifikasjoner angitt i tekniske bestemmelser
skal inkluderes.
Gjenvinningsstasjon
Rampe. Støttemurer
Vekter og vektbygg
07.22.10
Enh.
Omfang og prisgrunnlag
Spesifikasjoner angitt i tekniske bestemmelser
skal inkluderes.
Gjenvinningsstasjon
Rampe. Støttemurer
Vekter og vektbygg
0,00
350,00
0,00
Sum denne side:
Akkumulert Bygningsdel 22 BÆREKONSTRUKSJONER:
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 07-13
Kapittel: 07 STÅLARBEIDER
Postnr
07.22.11
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
TB7.499227A
MALEBEHANDLING PÅ METALL - ANTALL
Rund sum
Konstruksjon: Fagverk, søyler og bjelker
Bruksområde: Utvendig
Metall: Varmforsinket stål
Behandling: 2 strøk maling
Lokalisering: Stålkonstruksjon for tak over ramper
Underlag: Varmforsinket stål
Materialer: Farge: Iht. til anvisning fra ARK
Glanstall: Andre krav:
a)
Omfang og prisgrunnlag
Spesifikasjoner angitt i tekniske bestemmelser
skal inkluderes.
x)
Mengderegler
Mengderegel endres til RS
Gjenvinningsstasjon
Rampe. Støttemurer
Vekter og vektbygg
07.22.12
Enh.
Mengde
Pris
Sum
RS
0,00
1,00
0,00
PW2A
Stålelementer
Rund sum
RS
Andre krav:
a)
Omfang og prisgrunnlag
Utvendig rampe for vektbod
Dimensjonering, levering og montering.
Spesifikasjoner angitt i tekniske bestemmelser
skal inkluderes.
b)
Materiale
Utvendig UU-rampe for vektbod med vanger av
flattstål og repos og skrårampe av gitterrist.
c)
Utførelse
Leveres varmforsinket inkl. rekkverk iht. UUregelverket. Settes på støpte fundamenter og
med braketter på ringmur.a)
Omfang og
prisgrunnlag
Gjenvinningsstasjon
Rampe
Vektbod
0,00
0,00
1,00
Sum denne side:
Sum Bygningsdel 22 BÆREKONSTRUKSJONER:
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 07-14
Kapittel: 07 STÅLARBEIDER
Postnr
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
07.23
Yttervegger
07.23.1
TEKNISKE BESTEMMELSER
Enh.
Mengde
Pris
Sum
Hvor ikke annet er angitt, gjelder NS 3420 versjon
2011 og generelt toleranseklasse 3.
Det montasjeklare råbygget skal kontrolleres m.h.t.
unøyaktigheter i mål, plan og lodd, slik at eventuelle
problemer med punkter som fraviker
toleransekravene kan løses før selve montasjen.
Entreprenøren har ansvaret for de statiske
beregninger og dimensjoneringen av leveransen
totalt: Alle profiler, festemidler, skjøtbeslag og
avstivninger.
For krav til materialer og utførelse gjelder NS 3420 3.
utg. og NS 3472.
Stålkonstruksjoner er forutsatt utført etter følgende
klasser i NS 3472:
Sveisekvalitetsklasse B
Sveisekontrollklasse II
Dimensjonerende laster skal være i h.t. NS 3479.
Vindhastighetskurve A (ikke værharde strøk).
Alt festemateriell skal være korrosjonsbestandig, og
ikke kunne forårsake at galvanisk strøm oppstår. Det
skal alltid være pakninger under skruehodene.
Skruehodene skal ha samme farve som
platener/beslag.
Korrosjonsmotstand for festemidler: Rustfritt stål SS
2343 / AISI 316.
Kapping av av metall skal utføres med verktøy som
ikke skader metallets overflate.
Sum denne side:
Akkumulert Bygningsdel 23 Yttervegger:
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 07-15
Kapittel: 07 STÅLARBEIDER
Postnr
07.23.2
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
Enh.
Mengde
stk
56
Pris
Sum
PRISGRUNNLAG OG MÅLEREGLER
Prisene skal inkludere følgende ytelser:
1. Dimensjonering av platekonstruksjoner og
festemidler.
2. Utarbeidelse av verkstedtegninger av alle
vesentlige deler og overganger som skal
godkjennes innen arbeidet påbegynnes.
3. Levering, transport, mellomlagring og montering.
4. Nødvendige bolter, festemateriell,
småprofil/underbygging og tetningsmidler.
5. Stillaser og løfteutstyr.
6. Kapping og tilpasning til bestående deler hvor
nødvendig.
7. Etterflikk etter egne arbeider.
8. Nødvendig måltagning på stedet.
De virkelige mengder blir å regulere etter angitte
måleregler og anbudets enhetspriser. (Regulerbare
mengder). Alle RS-poster er faste og skal ikke
justeres ved endringer av mengdenes størrelse.
07.23.2.1
PB3.1192A
PLASSMONTERTE SUPPLERENDE
STÅLKOMPONENTER - ANTALL
Antall
Komponent: FLATTSTÅL
Utførelsesklasse: EXC2
Lokalisering: I Yttervegg, se fasadetegning A-23FA00-01 og detaljtegnig AA-23-DT00-01 og A-23DT00-201
Type/utforming: Flattstål med ører c/c 600mm
Materiale: Stål 8x120mm
Overflatebehandling/korrosjonsbeskyttelse:
Galvanisert, varmforinket stål
Utførelseskrav: Flattstål må ha en vinkel på 30gr i
topp og bunn
Andre krav:
c)
Utførelse: Høyde flattstål= 790mm
Det monteres ører med en avstand på
c/C600mm hvor flattstålet kan skrus til stendere.
Galvaniserte skruer skal medtas i pris.
Miljøstasjon
Vektbod
56
0
Sum denne side:
Akkumulert Bygningsdel 23 Yttervegger:
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 07-16
Kapittel: 07 STÅLARBEIDER
Postnr
07.23.2.2
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
PB3.1192A
PLASSMONTERTE SUPPLERENDE
STÅLKOMPONENTER - ANTALL
Antall
Komponent: FLATTSTÅL
Utførelsesklasse: EXC2
Lokalisering: I Yttervegg, se fasadetegning A-23FA00-01 og detaljtegnig AA-23-DT00-01 og A-23DT00-201
Type/utforming: Flattstål med ører c/c 600mm
Materiale: Stål 8x90mm
Overflatebehandling/korrosjonsbeskyttelse:
Galvanisert, varmforinket stål
Utførelseskrav: Flattstål må ha en vinkel på 30gr i
topp og bunn
Andre krav:
c)
stk
18
stk
38
Pris
Sum
18
0
PB3.1192A
PLASSMONTERTE SUPPLERENDE
STÅLKOMPONENTER - ANTALL
Antall
Komponent: FLATTSTÅL
Utførelsesklasse: EXC2
Lokalisering: I Yttervegg, se fasadetegning A-23FA00-01 og detaljtegnig AA-23-DT00-01 og A-23DT00-201
Type/utforming: Flattstål med ører c/c 600mm
Materiale: Stål 8x90mm
Overflatebehandling/korrosjonsbeskyttelse:
Galvanisert, varmforinket stål
Utførelseskrav: Flattstål må ha en vinkel på 30gr i
topp og bunn
Andre krav:
c)
Mengde
Utførelse: Høyde flattstål= 2200mm
Det monteres ører med en avstand på
c/C600mm hvor flattstålet kan skrus til stendere.
Galvaniserte skruer skal medtas i pris.
Miljøstasjon
Vektbod
07.23.2.3
Enh.
Utførelse: Høyde flattstål= 3200mm
Det monteres ører med en avstand på
c/C600mm hvor flattstålet kan skrus til stendere.
Galvaniserte skruer skal medtas i pris.
Miljøstasjon
Vektbod
38
0
Sum denne side:
Akkumulert Bygningsdel 23 Yttervegger:
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 07-17
Kapittel: 07 STÅLARBEIDER
Postnr
07.23.2.4
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
PB3.1192A
PLASSMONTERTE SUPPLERENDE
STÅLKOMPONENTER - ANTALL
Antall
Komponent: FLATTSTÅL
Utførelsesklasse: EXC2
Lokalisering: I Yttervegg, se fasadetegning A-23FA00-01 og detaljtegnig AA-23-DT00-01 og A-23DT00-201
Type/utforming: Flattstål med ører c/c 600mm
Materiale: Stål 8x120mm
Overflatebehandling/korrosjonsbeskyttelse:
Galvanisert, varmforinket stål
Utførelseskrav: Flattstål må ha en vinkel på 30gr i
topp og bunn
Andre krav:
c)
stk
8
stk
8
Pris
Sum
8
0
PB3.1192A
PLASSMONTERTE SUPPLERENDE
STÅLKOMPONENTER - ANTALL
Antall
Komponent: FLATTSTÅL
Utførelsesklasse: EXC2
Lokalisering: I Yttervegg, se fasadetegning A-23FA00-01 og detaljtegnig AA-23-DT00-01 og A-23DT00-201
Type/utforming: Flattstål med ører c/c 600mm
Materiale: Stål 8x90mm
Overflatebehandling/korrosjonsbeskyttelse:
Galvanisert, varmforinket stål
Utførelseskrav: Flattstål må ha en vinkel på 30gr i
topp og bunn
Andre krav:
c)
Mengde
Utførelse: Høyde flattstål= 790mm
Det monteres øre til en side med en avstand på
c/C600mm hvor flattstålet kan skrus til stendere.
Galvaniserte skruer skal medtas i pris.
Monteres vertikalt ved portåpning.
Miljøstasjon
Vektbod
07.23.2.5
Enh.
Utførelse: Høyde flattstål= 3200mm
Det monteres øre til en side med en avstand på
c/C600mm hvor flattstålet kan skrus til stendere.
Galvaniserte skruer skal medtas i pris.
Monteres vertikalt ved portåpning.
Miljøstasjon
Vektbod
8
0
Sum denne side:
Sum Bygningsdel 23 Yttervegger:
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 07-18
Kapittel: 07 STÅLARBEIDER
Postnr
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
07.29
Andre bygningtekniske deler
07.29.1
SKILT
Enh.
Mengde
Pris
Sum
Det skal medtas utvendig og innvendig skilting i
henhold til vedlagte pdf: skiltoversikt og beskrivelse
skiltoversikt.
07.29.1.1
PB3.1193A
PLASSMONTERTE SUPPLERENDE
STÅLKOMPONENTER - ANTALL
Antall
Komponent: Stolpe med for skilt
Utførelsesklasse: EXC3
Lokalisering: Utvendig
Type/utforming: Ø60mm, lengde 2000mm
Materiale: Stål
Overflatebehandling/korrosjonsbeskyttelse:
Galvanisert varmforsinket stål
Utførelseskrav: Standard
Andre krav:
a)
stk
1
8
0
PB3.1193A
PLASSMONTERTE SUPPLERENDE
STÅLKOMPONENTER - ANTALL
Antall
Komponent: Stolpe med fot for skilt
Utførelsesklasse: EXC3
Lokalisering: Utvendig
Type/utforming: Ø60mm, lengde 2000mm
Materiale: Stål
Overflatebehandling/korrosjonsbeskyttelse:
Galvanisert varmforsinket stål
Utførelseskrav: Standard
Andre krav:
a)
8
Omfang og prisgrunnlag
Pris skal inkludere fot i betong
Miljøstasjon
Vektbod
07.29.1.2
stk
Omfang og prisgrunnlag
Pris skal inkludere fundament i betong
Miljøstasjon
Vektbod
1
0
Sum denne side:
Akkumulert Bygningsdel 29 Andre bygningtekniske deler:
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 07-19
Kapittel: 07 STÅLARBEIDER
Postnr
07.29.1.3
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
PB3.1193A
PLASSMONTERTE SUPPLERENDE
STÅLKOMPONENTER - ANTALL
Antall
Komponent: Stolpe med for for skilt
Utførelsesklasse: EXC3
Lokalisering: Utvendig
Type/utforming: Ø60mm, lengde 2000mm
Materiale: Stål
Overflatebehandling/korrosjonsbeskyttelse:
Galvanisert varmforsinket stål
Utførelseskrav: Standard
Andre krav:
a)
stk
1
stk
1
Pris
Sum
1
0
RP2.398A
TAVLE ELLER SKILT
Antall
Type: Skilt, ensidig
Formål: Se pdf beskrivelse skiltoversikt, Type A
Lys: Uten lys
Lokalisering: Utvendig
Utførelse: 2mm sandwich-plate
Dimensjoner: 1200x300mm
Plassering: Avklares med byggherre
Underlag: Tre
Festemåte: Skrus
Andre krav:
c)
Mengde
Omfang og prisgrunnlag
Frittstående stativ. 2 vertkale stolper og to
vertikale avstivere.Pris skal inkludere fundament
i betong.
Miljøstasjon
Vektbod
07.29.1.4
Enh.
Utførelse: I henhold til vedlagte pdf for skilt.
Miljøstasjon
Vektbod
1
0
Sum denne side:
Akkumulert Bygningsdel 29 Andre bygningtekniske deler:
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 07-20
Kapittel: 07 STÅLARBEIDER
Postnr
07.29.1.5
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
RP2.398A
TAVLE ELLER SKILT
Antall
Type: Skilt, ensidig
Formål: Se pdf beskrivelse skiltoversikt, Type B
Lys: Uten lys
Lokalisering: Utvendig
Utførelse: 2mm sandwich-plate
Dimensjoner: 150x40mm
Plassering: Avklares med byggherre
Underlag: Tre
Festemåte: Skrus
Andre krav:
c)
stk
1
stk
12
Pris
Sum
1
0
RP2.398A
TAVLE ELLER SKILT
Antall
Type: Skilt, ensidig
Formål: Se pdf beskrivelse skiltoversikt, Type C
Lys: Uten lys
Lokalisering: Innvendig
Utførelse: Folie
Dimensjoner: 150x40mm
Plassering: Avklares med byggherre
Underlag: Innerdør
Festemåte: Limes
Andre krav:
c)
Mengde
Utførelse: I henhold til vedlagte pdf for skilt.
Miljøstasjon
Vektbod
07.29.1.6
Enh.
Utførelse: I henhold til vedlagte pdf for skilt.
Miljøstasjon
Vektbod
12
0
Sum denne side:
Akkumulert Bygningsdel 29 Andre bygningtekniske deler:
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 07-21
Kapittel: 07 STÅLARBEIDER
Postnr
07.29.1.7
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
RP2.398A
TAVLE ELLER SKILT
Antall
Type: Skilt, ensidig
Formål: Se pdf beskrivelse skiltoversikt, Type C
Lys: Uten lys
Lokalisering: Utvendig
Utførelse: 2mm sandwich-plate
Dimensjoner: 150x40mm
Plassering: Avklares med byggherre
Underlag: Ståldør
Festemåte: Avklares
Andre krav:
c)
stk
1
stk
2
Pris
Sum
1
0
RP2.398A
TAVLE ELLER SKILT
Antall
Type: Skilt, ensidig
Formål: Se pdf beskrivelse skiltoversikt, Type D
Lys: Uten lys
Lokalisering: Utvendig
Utførelse: 2mm sandwich-plate
Dimensjoner: 1200x400mm
Plassering: Avklares med byggherre
Underlag: Tre
Festemåte: Skrus
Andre krav:
c)
Mengde
Utførelse: I henhold til vedlagte pdf for skilt.
Miljøstasjon
Vektbod
07.29.1.8
Enh.
Utførelse: I henhold til vedlagte pdf for skilt.
Miljøstasjon
Vektbod
2
0
Sum denne side:
Akkumulert Bygningsdel 29 Andre bygningtekniske deler:
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 07-22
Kapittel: 07 STÅLARBEIDER
Postnr
07.29.1.9
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
RP2.398A
TAVLE ELLER SKILT
Antall
Type: Skilt, ensidig
Formål: Se pdf beskrivelse skiltoversikt, Type E
Lys: Uten lys
Lokalisering: Utvendig
Utførelse: 2mm aluminiumsplate
Dimensjoner: 1200x500mm med knekk på begge
sider
Plassering: Avklares med byggherre
Underlag: Stålsøyler
Festemåte: Skrus
Andre krav:
c)
Mengde
stk
28
stk
6
Pris
Sum
Utførelse: I henhold til vedlagte pdf for skilt.
Miljøstasjon
Vektbod
28
0
07.29.1.10 RP2.398A
TAVLE ELLER SKILT
Antall
Type: Skilt, ensidig
Formål: Se pdf beskrivelse skiltoversikt, Type F
Lys: Uten lys
Lokalisering: Utvendig
Utførelse: 2mm sandwich-plate
Dimensjoner: 800x400mm
Plassering: Avklares med byggherre
Underlag: Stolpe med fot, medtatt i annen post
Festemåte: Skrus
Andre krav:
c)
Enh.
Utførelse: I henhold til vedlagte pdf for skilt.
Miljøstasjon
Vektbod
6
0
Sum denne side:
Akkumulert Bygningsdel 29 Andre bygningtekniske deler:
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 07-23
Kapittel: 07 STÅLARBEIDER
Postnr
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
Enh.
07.29.1.11 RP2.398A
TAVLE ELLER SKILT
Antall
Type: Skilt, ensidig
Formål: Se pdf beskrivelse skiltoversikt, Type G
Lys: Uten lys
Lokalisering: Utvendig
Utførelse: 2mm sandwich-plate
Dimensjoner: 1200x500mm
Plassering: På innkjørselsport
Underlag: Port
Festemåte: Skrus
Andre krav:
c)
stk
1
stk
5
Pris
Sum
Utførelse: I henhold til vedlagte pdf for skilt.
Miljøstasjon
Vektbod
1
0
07.29.1.12 RP2.998A
TAVLE ELLER SKILT
Antall
Type: Klistrelapper
Formål: Se pdf beskrivelse skiltoversikt, Type H
Lys: Uten lys
Lokalisering: Innvendig
Utførelse: Klistrelapper
Dimensjoner: 40x40mm
Plassering: Avklares
Underlag: Vegg
Festemåte: Limes
Andre krav:
c)
Mengde
Utførelse: I henhold til vedlagte pdf for skilt.
Miljøstasjon
Vektbod
5
0
Sum denne side:
Akkumulert Bygningsdel 29 Andre bygningtekniske deler:
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 07-24
Kapittel: 07 STÅLARBEIDER
Postnr
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
Enh.
07.29.1.13 RP2.398A
TAVLE ELLER SKILT
Antall
Type: Skilt, ensidig
Formål: Se pdf beskrivelse skiltoversikt, Type I
Lys: Uten lys
Lokalisering: Utvendig
Utførelse: 2mm sandwich-plate
Dimensjoner: 1200x1500mm
Plassering: Avklares med byggherre
Underlag: Frittstående stativ
Festemåte: Skrus
Andre krav:
c)
stk
1
stk
1
Pris
Sum
Utførelse: I henhold til vedlagte pdf for skilt.
Miljøstasjon
Vektbod
1
0
07.29.1.14 RP2.398A
TAVLE ELLER SKILT
Antall
Type: Skilt, ensidig
Formål: Se pdf beskrivelse skiltoversikt, Type
"Hageavfall"
Lys: Uten lys
Lokalisering: Utvendig
Utførelse: 2mm sandwich-plate
Dimensjoner: 800x400mm
Plassering: Avklares med byggherre
Underlag: Frittstående stolpe
Festemåte: Skrus
Andre krav:
c)
Mengde
Utførelse: I henhold til vedlagte pdf for skilt.
Miljøstasjon
Vektbod
1
0
Sum denne side:
Akkumulert Bygningsdel 29 Andre bygningtekniske deler:
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 07-25
Kapittel: 07 STÅLARBEIDER
Postnr
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
Enh.
07.29.1.15 RP2.398A
TAVLE ELLER SKILT
Antall
Type: Skilt, ensidig
Formål: Se pdf beskrivelse skiltoversikt, Type
"Rygging forbudt"
Lys: Uten lys
Lokalisering: Utvendig
Utførelse: 2mm sandwich-plate
Dimensjoner: 1200x300mm
Plassering: Avklares med byggherre
Underlag: Tre
Festemåte: Skrus
Andre krav:
c)
stk
1
stk
1
Pris
Sum
Utførelse: I henhold til vedlagte pdf for skilt.
Miljøstasjon
Vektbod
1
0
07.29.1.16 RP2.398A
TAVLE ELLER SKILT
Antall
Type: Skilt, ensidig
Formål: Se pdf beskrivelse skiltoversikt, Type
"Logoskilt Vesar"
Lys: Uten lys
Lokalisering: Utvendig
Utførelse: 2mm sandwich-plate
Dimensjoner: Ø700mm
Plassering: Avklares med byggherre
Underlag: Tre
Festemåte: Skrus
Andre krav:
c)
Mengde
Utførelse: I henhold til vedlagte pdf for skilt.
Miljøstasjon
Vektbod
1
0
Sum denne side:
Akkumulert Bygningsdel 29 Andre bygningtekniske deler:
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 07-26
Kapittel: 07 STÅLARBEIDER
Postnr
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
07.29.1.17 RP2.998A
TAVLE ELLER SKILT
Antall
Type: Pil til skilt
Formål: Se pdf beskrivelse skiltoversikt, Type "Pil
til skilt for folie"
Lys: Uten lys
Lokalisering: Utvendig
Utførelse: Avklares med byggherre
Dimensjoner: 123mm
Plassering: Avklares med byggherre
Underlag: Avklares med byggherre
Festemåte: Avklares med byggherre
Andre krav:
c)
Mengde
stk
32
stk
6
Pris
Sum
Utførelse: I henhold til vedlagte pdf for skilt.
Miljøstasjon
Vektbod
32
0
07.29.1.18 RP2.998A
TAVLE ELLER SKILT
Antall
Type: Frostet folie
Formål: Se pdf beskrivelse skiltoversikt, Type
"Frostet Folie til 3 stk. dører"
Lys: Uten lys
Lokalisering: Utvendig
Utførelse: Frostet folie
Dimensjoner: ca 800x1200mm
Plassering: Avklares med byggherre
Underlag: Glass
Festemåte: Limes
Andre krav:
c)
Enh.
Utførelse: I henhold til vedlagte pdf for skilt.
Miljøstasjon
Vektbod
6
0
Sum denne side:
Akkumulert Bygningsdel 29 Andre bygningtekniske deler:
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 07-27
Kapittel: 07 STÅLARBEIDER
Postnr
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
Enh.
07.29.1.19 RP2.398A
TAVLE ELLER SKILT
Antall
Type: Skilt, ensidig
Formål: Se pdf beskrivelse skiltoversikt, Type
"Røyking forbudt"
Lys: Uten lys
Lokalisering: Utvendig
Utførelse: 2mm sandwich-plate
Dimensjoner: 20x20cm sandwich-plate og 10x10cm
folie
Plassering: Avklares med byggherre
Underlag: Tre
Festemåte: Skrus
Andre krav:
c)
stk
Mengde
Pris
Sum
2
Utførelse: I henhold til vedlagte pdf for skilt.
Miljøstasjon
Vektbod
2
0
Sum denne side:
Sum Bygningsdel 29 Andre bygningtekniske deler:
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 12-1
Kapittel: 12 TØMRERARBEID
Postnr
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
12
TØMRERARBEID
12.1
PRISGRUNNLAG OG MÅLEREGLER
Enh.
Mengde
Pris
Sum
VEGGER
Prisene skal, foruten det som er angitt i NS 3420
versjon 3 inneholde:
1. Dimensjonering av konstruksjonen. Herunder
dimensjonering av festemidler, knutepunkter og
sveiser.
2. Levering, transport, mellomlagring og montering.
3. Nødvendige bolter, festemateriell og småprofiler.
4. Nødvendige stillaser og løfteutstyr.
5. Overflatebehandling.
6. Etterarbeide etter egne montasjearbeider.
7. Nødvendig måltaking på stedet.
8. Kapping/tilpassing til bestående deler hvor nødv.
De oppgitte priser skal samlet være å forstå som
komplette for de beskrevne arbeider, og inkludere
alle nødvendige festeanordninger, fugearbeider,
pakninger o.l., samt tilpasning til andre materialer/
konstruksjoner.
Det er beregnet en senteravstand på c/c 600m for
stendere i yttervegg og innervegger. Det er regnet
kubbing vindu og dører. Areal for vindu og dører er
trukket fra i mengdene for de ulike veggtypene.
12.22
Bærekonstruksjoner
TAKSTOLER
Prisene skal, foruten det som er angitt i NS 3420
versjon 4 inneholde:
1. Dimensjonering av konstruksjonen. Herunder
dimensjonering av festemidler, knutepunkter
m.m.
2. Levering, transport, mellomlagring og montering.
3. Nødvendige bolter, festemateriell og småprofiler.
4. Nødvendige stillaser og løfteutstyr.
5. Midlertidig avstiving etc.
6. Etterarbeide etter egne montasjearbeider.
7. Nødvendig måltaking på stedet.
8. Kapping/tilpassing til bestående deler hvor nødv.
De oppgitte priser skal samlet være å forstå som
komplette for de beskrevne arbeider, og inkludere
alle nødvendige festeanordninger, fugearbeider,
pakninger o.l., samt tilpasning til andre materialer/
konstruksjoner.
Det er beregnet en senteravstand på c/c 600m for
takstoler og sperrer
Sum denne side:
Akkumulert Bygningsdel :
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 12-2
Kapittel: 12 TØMRERARBEID
Postnr
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
12.22.2
QB3.312A
TVERRGÅENDE TAKSTOL AV HELTRE INKLUDERT PROSJEKTERING
Antall
Lokalisering: Tak over gjenvinningsstasjon
Type: W-takstol
Prosjekteringsgrunnlag: Takvinkel: 35°
Senteravstand: 600 mm
Spennvidde: 7400 mm
Utstikk ved vegg: 1100 mm
Andre krav:
a)
stk
112
stk
6
Pris
Sum
112
0
0
QB3.312A
TVERRGÅENDE TAKSTOL AV HELTRE INKLUDERT PROSJEKTERING
Antall
Lokalisering: Tak over gjenvinningsstasjon
Type: W-takstol
Prosjekteringsgrunnlag: Takvinkel: 35°
Senteravstand: 600 mm
Spennvidde: Tilpasses
Utstikk ved vegg: 1100 mm
Andre krav:
a)
Mengde
Omfang og prisgrunnlag
Det henvises til snitt- og plantegninger samt
generelle bestemmelser i beskrivelse frs ARK.
Gjenvinningsstasjon
Rampe. Støttemurer
Vekter og vektbygg
12.22.3
Enh.
Omfang og prisgrunnlag
Utfyllingstoler i knekkpunkt av bygg.
Det henvises til snitt- og plantegninger samt
generelle bestemmelser i beskrivelse frs ARK.
Gjenvinningsstasjon
Rampe. Støttemurer
Vekter og vektbygg
6
0
0
Sum denne side:
Akkumulert Bygningsdel 22 Bærekonstruksjoner:
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 12-3
Kapittel: 12 TØMRERARBEID
Postnr
12.22.4
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
QB3.312A
TVERRGÅENDE TAKSTOL AV HELTRE INKLUDERT PROSJEKTERING
Antall
Lokalisering: Dobbel takstol med mellomliggende
plate av kryssfiner, t= 16 mm, i overgang mellom
takstol og åstak.
Type: W-takstol
Prosjekteringsgrunnlag: Takvinkel: 35°
Senteravstand: Spennvidde: 7400 mm
Utstikk ved vegg: 1100 mm (gjelder for en av
takstolene)
Andre krav:
a)
stk
1
stk
3
Pris
Sum
1
0
0
QE4.23A
BJELKE AV LIMTRE
Antall
Fasthet : Fasthetsklasse GL 32 c
Lokalisering: Bjelker over utvendig overbygg og
over deler av ekspedisjonslokale.
Dimensjoner (b x h x l): 140 x 495 x 6200 mm
Festemåte: Opplegg på gavlvegg og dobbel takstol.
Andre krav:
a)
Mengde
Omfang og prisgrunnlag
Det henvises til snitt- og plantegninger samt
generelle bestemmelser i beskrivelse frs ARK.
Gjenvinningsstasjon
Rampe. Støttemurer
Vekter og vektbygg
12.22.5
Enh.
[
]
Omfang og prisgrunnlag
Profiler og innfestingen av disse skal
dimensjoneres av leverandør.
I prisen skal inngå innfesting av Profiler til
dobbel takstol i post 12.25.2.
Det henvises til snitt- og plantegninger samt
generelle bestemmelser i beskrivelse frs ARK.
Gjenvinningsstasjon
Rampe. Støttemurer
Vekter og vektbygg
3
0
0
Sum denne side:
Akkumulert Bygningsdel 22 Bærekonstruksjoner:
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 12-4
Kapittel: 12 TØMRERARBEID
Postnr
12.22.6
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
Enh.
QB3.21399A
SPERRETAK AV HELTRE
Areal
Fasthet/sortering : Fasthets-/sorteringsklasse C30/
T3
Dimensjon : Antatt 48 x 198 mm
Lokalisering: Sperretak over utkraget areal samt
deler av ekspedisjonalokale.
Andre krav:
a)
m
2
Mengde
Pris
Sum
56,00
Omfang og prisgrunnlag
Profiler og innfestingen av disse skal
dimensjoneres av leverandør.
I prisen skal inngå opplegg og innfesting av
sperrer til limtrebjelker i post 12.25.3.
Det medtas himlingsbjelke, 48 x 198 mm,
opphengt i sperrer. Bjelkene stikker ut og
danner opplegg for utvendig renne.
Det henvises til snitt- og plantegninger samt
generelle bestemmelser i beskrivelse frs ARK.
Gjenvinningsstasjon
Rampe. Støttemurer
Vekter og vektbygg
56,00
0,00
0,00
Sum denne side:
Sum Bygningsdel 22 Bærekonstruksjoner:
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 12-5
Kapittel: 12 TØMRERARBEID
Postnr
12.23
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
Enh.
Mengde
Pris
Sum
Yttervegger
BÆRENDE YTTERVEGG
Dette kapitlet inneholder poster for bærende
yttervegg som underlag for diffusjonssperre og
vindsperre der det er beskrevet isolert vegg.
Krav til bærende veggs brannmotstand er R15.
12.23.2
YTTERVEGG TYPE YV01
Diffusjonssperre
Bunnsvill 48x98mm
Bunnsvill 48x148mm
100 mm Trestender
150 mm Trestender
250mm Isolasjon
Vindsperre
12.23.2.1
QB2.131188A
BINDINGSVERK AV HELTRE
Areal
Fasthet/sortering : Fasthets-/sorteringsklasse C30/
T3
Type bindingsverk : Enkelt
Dimensjon : 48 mm x 98 mm
Spikerslag : Uten
Lokalisering: Yttervegg, se detaljtegning A-23-DT00101 og A-23-DT00-201
Feste bunnsvill: Avgjøres av entreprenør
Vegghøyde: 3000mm i laveste del miljøstasjon og
vaktbod og 4000mm i Verksted og Teknisk rom
Underlag: Avrettet betong+papp
Andre krav:
a)
m
2
366,00
Omfang og prisgrunnlag
Topp og bunnsvill skal inngå i pris.
Stenderverk oppgis i m2. Avstand stendere c/c
600mm.
Utsparinger og kubbing for vindu og dører
medtas i annen post.
Utsparinger er trukket fra i oppgitt areal.
Miljøstasjon
Vektbod
230,00
136,00
Sum denne side:
Akkumulert Bygningsdel 23 Yttervegger:
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 12-6
Kapittel: 12 TØMRERARBEID
Postnr
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
12.23.2.2
QB2.131248A
BINDINGSVERK AV HELTRE
Areal
Fasthet/sortering : Fasthets-/sorteringsklasse C30/
T3
Type bindingsverk : Enkelt
Dimensjon : 48 mm x 148 mm
Spikerslag : Uten
Lokalisering: Yttervegg, se detaljtegning A-23-DT00101 og A-23-DT00-201
Feste bunnsvill: Avgjøres av entreprenør
Vegghøyde: 2850mm i laveste del miljøstasjon og
vaktbod og 3850mm i Verksted og Teknisk rom
Underlag: Avrettet betong+papp
Andre krav:
a)
Mengde
m
2
368,00
m
2
376,00
Pris
Sum
Omfang og prisgrunnlag
Topp og bunnsvill skal inngå i pris.
Stenderverk oppgis i m2. Avstand stendere c/c
600mm.
Utsparinger og kubbing for vindu og dører
medtas i annen post.
Utsparinger er trukket fra i oppgitt areal.
Det er medtatt bindindverk for vegg over himling
i akse 10.
Miljøstasjon
Vektbod
12.23.2.3
Enh.
240,00
128,00
SF1.121A
DAMPSPERRESJIKT AV PLAST
Areal
Lokalisering: Yttervegg, se detaljtegning A-23-DT00101 og A-23-DT00-201
Materiale: Plastfolie
Tykkelse: 0,15mm
Fuktkontroll: Ja
Skjøtemetode: sammenhengende klemte skjøter.
Skal overlappe folie i tak og klemmes under vindus/dørlister.
Innfesting: Mellom innvendig platekledning og
stender. Punktlimes til stendere.
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
Folie skal dekke hele vegghøyden. Utsparinger
er trukket fra i oppgitt areal.
Areal innbefatter møne i akse 10 Miljøstasjon.
Miljøstasjon
Vektbod
240,00
136,00
Sum denne side:
Akkumulert Bygningsdel 23 Yttervegger:
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 12-7
Kapittel: 12 TØMRERARBEID
Postnr
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
12.23.2.4
SB1.11165A
ISOLERING AV VEGGER
MED PLATER ELLER RULLER AV MINERALULL
Isolert areal
Montasje: I bindingsverk av tre
Tykkelse: 250 mm
Lokalisering: Yttervegg, se detaljtegning A-23-DT00101 og A-23-DT00-201
Krav til fysiske egenskaper: I henhold til Tek 10
Andre krav:
a)
m
2
360,00
m
2
386,00
Pris
Sum
230,00
130,00
SF1.221A
VINDSPERRESJIKT PÅ VEGG
Areal
Lokalisering: Yttervegg, se detaljtegning A-23-DT00101 og A-23-DT00-201
Materiale: Papp
Tykkelse: I henhold til leverandør
Skjøtemetode: Skjøtes på stender
Andre krav:
a)
Mengde
Omfang og prisgrunnlag
Utsparinger er trukket fra i oppgitt areal.
Isolasjon tilpasses betongsokkel.
Det er tatt med isolasjon til tak i akse 8/9 og
isolasjon mellom Teknisk rom og personaldel i
akse 10
Miljøstasjon
Vektbod
12.23.2.5
Enh.
Omfang og prisgrunnlag
Utsparinger er trukket fra i oppgitt areal.
Areal innbefatter møne i akse 10 Miljøstasjon.
Miljøstasjon
Vektbod
250,00
136,00
Sum denne side:
Akkumulert Bygningsdel 23 Yttervegger:
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 12-8
Kapittel: 12 TØMRERARBEID
Postnr
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
12.23.2.6
QK1.111221A
UTLEKTING PÅ VEGG - UTVENDIG - AREAL
Areal
Formål : Kledning
Forbehandling : Ubehandlet
Lokalisering: Yttervegg, se detaljtegning A-23-DT00101 og A-23-DT00-201
Dimensjon lekter: 48x48mm
Underlag: Vindsperre
Senteravstand: c/c600mm
Andre krav:
a)
Mengde
m
2
376,00
m
2
358,00
Pris
Sum
Omfang og prisgrunnlag
Utsparinger og kubbing for vindu og dører
medtas i annen post.
Utsparinger er trukket fra i oppgitt areal.
Miljøstasjon
Vektbod
12.23.3
Enh.
240,00
136,00
YTTERVEGG YV02
Polykarbonatplate
Bunnsvill 48x148mm
150 mm Trestender
12.23.3.1
QB2.131248A
BINDINGSVERK AV HELTRE
Areal
Fasthet/sortering : Fasthets-/sorteringsklasse C30/
T3
Type bindingsverk : Enkelt
Dimensjon : 48 mm x 148 mm
Spikerslag : Uten
Lokalisering: Yttervegg, se detaljtegning A-23-DT00101 og A-23-DT00-201
Feste bunnsvill: Avgjøres av entreprenør
Vegghøyde: Valgfritt
Underlag: Betongsokkel
Andre krav:
a)
Omfang og prisgrunnlag
Topp og bunnsvill skal inngå i pris. Utsparinger
og kubbing for vindu og dører medtas i annen
post. Utsparinger er trukket fra i oppgitt areal.
Miljøstasjon
Vektbod
358,00
0,00
Sum denne side:
Akkumulert Bygningsdel 23 Yttervegger:
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 12-9
Kapittel: 12 TØMRERARBEID
Postnr
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
12.23.3.2
QK5.22292A
PLATEKLEDNING PÅ VEGG UTVENDIG
Areal
Materiale : Polykarbonat Lexan el. tilsvarende
Utførelse : Skrudd
Lokalisering: Yttervegg, se detaljtegning A-23-DT00101 A-23-DT00-103 og A-23-DT00-201
Dimensjon: 1200x3750x8mm
Bygningsdel: Innvendig kledning på yttervegg
Underlag: Trestendere
Andre krav:
c)
m
2
362,00
m
2
230,00
Pris
Sum
362,00
0,00
QK1.111299A
UTLEKTING PÅ VEGG - UTVENDIG - AREAL
Areal
Formål : Utlekting for spiler
Forbehandling : Kebonisert
Lokalisering: Yttervegg, se detaljtegning A-23-DT00101 og A-23-DT00-201
Dimensjon lekter: 36x48mm
Underlag: Trestendere
Senteravstand: c/c 600mm
Andre krav:
a)
Mengde
Utførelse:
Platene skal perforeres som vist i
detaljtegninger i tillegg må platene
forhåndsperforeres for skruehull hvor det er
mulighet for at platene kan utvide seg ved
tempeaturendring.
Utsparinger er trukket fra i oppgitt areal. Plater
skråskjøres mot mønet i akse 1.
Miljøstasjon
Vektbod
12.23.3.3
Enh.
Omfang og prisgrunnlag
Lekter skal skråskjæres i bunn mot tilstøtende
lekt.
Miljøstasjon
Vektbod
230,00
0,00
Sum denne side:
Akkumulert Bygningsdel 23 Yttervegger:
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 12-10
Kapittel: 12 TØMRERARBEID
Postnr
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
12.23.3.4
QK1.111299A
UTLEKTING PÅ VEGG - UTVENDIG - AREAL
Areal
Formål : Utlekting for spiler
Forbehandling : Kebonisert
Lokalisering: Yttervegg, se detaljtegning A-23-DT00101 og A-23-DT00-201
Dimensjon lekter: 48x48mm
Underlag: Trestendere
Senteravstand: c/c 600mm
Andre krav:
a)
Enh.
m
2
Mengde
Pris
Sum
65,00
Omfang og prisgrunnlag
Lekter skal skråskjæres i bunn mot
betongsokkel og i topp mot tilstøtende lekt.
Miljøstasjon
Vektbod
65,00
0,00
12.23.4
ÅPNINGER I YTTERVEGG
12.23.4.1
QB2.81113
ÅPNING I BINDINGSVERK AV HELTRE
Antall
Type bindingsverk : Enkelt
Fasthet/sortering : Fasthets-/sorteringsklasse C30/
T3
Lokalisering: Yttervegg, se plantegning A-20-PL0101
Åpning for: Dør
Mål på åpning: 10x21M
Dimensjon bindingsverk: 48x98mm+48x148mm
Forsterkning: Kubbing
Andre krav: Nei
Miljøstasjon
Vektbod
stk
4
2
2
Sum denne side:
Akkumulert Bygningsdel 23 Yttervegger:
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 12-11
Kapittel: 12 TØMRERARBEID
Postnr
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
12.23.4.2
QB2.81113
ÅPNING I BINDINGSVERK AV HELTRE
Antall
Type bindingsverk : Enkelt
Fasthet/sortering : Fasthets-/sorteringsklasse C30/
T3
Lokalisering: Yttervegg, se plantegning A-20-PL0001
Åpning for: Dør
Mål på åpning: 18x21M
Dimensjon bindingsverk: 48x98mm+48x148mm
Forsterkning: Kubbing
Andre krav: Nei
Miljøstasjon
Vektbod
12.23.4.3
stk
3
stk
3
stk
15
Pris
Sum
3
0
QB2.81113
ÅPNING I BINDINGSVERK AV HELTRE
Antall
Type bindingsverk : Enkelt
Fasthet/sortering : Fasthets-/sorteringsklasse C30/
T3
Lokalisering: Yttervegg, se plantegning A-20-PL0001
Åpning for: Vindu
Mål på åpning: 18x21M
Dimensjon bindingsverk: 48x98mm+48x148mm
Forsterkning: Kubbing
Andre krav: Nei
Miljøstasjon
Vektbod
Mengde
3
0
QB2.81113
ÅPNING I BINDINGSVERK AV HELTRE
Antall
Type bindingsverk : Enkelt
Fasthet/sortering : Fasthets-/sorteringsklasse C30/
T3
Lokalisering: Yttervegg, se plantegning A-20-PL0001
Åpning for: Dør
Mål på åpning: 20x21M
Dimensjon bindingsverk: 48x98mm+48x148mm
Forsterkning: Kubbing
Andre krav: Nei
Miljøstasjon
Vektbod
12.23.4.4
Enh.
5
10
Sum denne side:
Akkumulert Bygningsdel 23 Yttervegger:
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 12-12
Kapittel: 12 TØMRERARBEID
Postnr
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
12.23.4.5
QB2.81113
ÅPNING I BINDINGSVERK AV HELTRE
Antall
Type bindingsverk : Enkelt
Fasthet/sortering : Fasthets-/sorteringsklasse C30/
T3
Lokalisering: Yttervegg, se plantegning A-20-PL0001
Åpning for: Dør
Mål på åpning: 10x21M
Dimensjon bindingsverk: 48x148mm
Forsterkning: Kubbing
Andre krav: Nei
Miljøstasjon
Vektbod
12.23.4.6
stk
2
stk
4
stk
1
Pris
Sum
4
0
QB2.81113
ÅPNING I BINDINGSVERK AV HELTRE
Antall
Type bindingsverk : Enkelt
Fasthet/sortering : Fasthets-/sorteringsklasse C30/
T3
Lokalisering: Yttervegg, se plantegning A-20-PL0001
Åpning for: Vindu
Mål på åpning: 20x12M
Dimensjon bindingsverk: 48x148mm
Forsterkning: Kubbing
Andre krav: Nei
Miljøstasjon
Vektbod
Mengde
2
0
QB2.81113
ÅPNING I BINDINGSVERK AV HELTRE
Antall
Type bindingsverk : Enkelt
Fasthet/sortering : Fasthets-/sorteringsklasse C30/
T3
Lokalisering: Yttervegg, se plantegning A-20-PL0001
Åpning for: Port
Mål på åpning: 10x30M
Dimensjon bindingsverk: 48x148mm
Forsterkning: Kubbing
Andre krav: Nei
Miljøstasjon
Vektbod
12.23.4.7
Enh.
0
1
Sum denne side:
Akkumulert Bygningsdel 23 Yttervegger:
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 12-13
Kapittel: 12 TØMRERARBEID
Postnr
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
12.23.4.8
QB2.81113
ÅPNING I BINDINGSVERK AV HELTRE
Antall
Type bindingsverk : Enkelt
Fasthet/sortering : Fasthets-/sorteringsklasse C30/
T3
Lokalisering: Yttervegg, se plantegning A-20-PL0001
Åpning for: Ventilasjonsrist
Mål på åpning: 1000x820mm
Dimensjon bindingsverk: 48x148mm
Forsterkning: Kubbing
Andre krav: Nei
Miljøstasjon
Vektbod
12.23.4.9
Enh.
1
stk
1
stk
1
Sum
0
1
12.23.4.10 QB2.81113
ÅPNING I BINDINGSVERK AV HELTRE
Antall
Type bindingsverk : Enkelt
Fasthet/sortering : Fasthets-/sorteringsklasse C30/
T3
Lokalisering: Yttervegg, se plantegning A-20-PL0001
Åpning for: Ventilasjonsrist
Mål på åpning: 300x300mm
Dimensjon bindingsverk: 48x148mm
Forsterkning: Kubbing
Andre krav: Nei
Miljøstasjon
Vektbod
stk
Pris
1
0
QB2.81113
ÅPNING I BINDINGSVERK AV HELTRE
Antall
Type bindingsverk : Enkelt
Fasthet/sortering : Fasthets-/sorteringsklasse C30/
T3
Lokalisering: Yttervegg, se plantegning A-20-PL0001
Åpning for: Ventilasjonsrist
Mål på åpning: 1000x300mm
Dimensjon bindingsverk: 48x148mm
Forsterkning: Kubbing
Andre krav: Nei
Miljøstasjon
Vektbod
Mengde
0
1
Sum denne side:
Akkumulert Bygningsdel 23 Yttervegger:
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 12-14
Kapittel: 12 TØMRERARBEID
Postnr
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
Enh.
12.23.4.11 SF1.185
GJENNOMFØRING I DAMPSPERRESJIKT
Antall
Lokalisering: Yttervegg
Type gjennomføring: Kabel
Andre krav: Nei
Miljøstasjon
Vektbod
12.23.5
Mengde
REG
7,00
2
40,00
Pris
Sum
5,00
2,00
UTVENDIG KLEDNING OG OVERFLATE
Dette kapitlet inneholder
-Kledning yttervegg
12.23.6
KLEDNING TYPE 1
-Horisontalt panel
-Horisontale spiler
12.23.6.1
QK2.211111899A
KLEDNING PÅ VEGG UTVENDIG - LIGGENDE
BORD
Areal
Treslag : Furu
Profiltype : Rektangulær kledning
Etterfølgende overflatebehandling : Ingen
Kvalitet : Etter leverandørs anbefaling
Forbehandling : Kebonisert
Lokalisering: I yttervegg se detaljtegning A-23DT00-101 og A-23-DT00-201
Dimensjon: 22x123
Andre krav:
a)
m
Omfang og prisgrunnlag
Panelbord må tilpasses mot inntilliggende spiler.
Utsparinger er trukket fra i oppgitt areal.
Miljøstasjon
Vektbod
40,00
0,00
Sum denne side:
Akkumulert Bygningsdel 23 Yttervegger:
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 12-15
Kapittel: 12 TØMRERARBEID
Postnr
12.23.6.2
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
Enh.
QK2.211111899A
KLEDNING PÅ VEGG UTVENDIG - LIGGENDE
BORD
Areal
Treslag : Furu
Profiltype : Rektangulær kledning
Etterfølgende overflatebehandling : Ingen
Kvalitet : I henhold til leverandørs anbefaling
Forbehandling : Kebonisert
Lokalisering: I yttervegg se detaljtegning A-23DT00-101 og A-23-DT00-201
Dimensjon: 29x74mm
Andre krav:
a)
m
2
40,00
m
2
281,00
Pris
Sum
Omfang og prisgrunnlag
Panelbord må tilpasses mot inntilliggende spiler.
Utsparinger er trukket fra i oppgitt areal.
Miljøstasjon
Vektbod
12.23.7
Mengde
40,00
0,00
KLEDNING TYPE 2
-Horisontalt panel
12.23.7.1
QK2.211111899A
KLEDNING PÅ VEGG UTVENDIG - LIGGENDE
BORD
Areal
Treslag : Furu
Profiltype : Rektangulær kledning
Etterfølgende overflatebehandling : Ingen
Kvalitet : I henhold til leverandørs anbefaling
Forbehandling : Kebonisert
Lokalisering: I yttervegg se detaljtegning A-23DT00-101 og A-23-DT00-201
Dimensjon: 22x123mm
Andre krav:
c)
Utførelse
Utsparinger er trukket fra i oppgitt areal.
I arealet inngår panel i møner.
Miljøstasjon
Vektbod
12.23.8
145,00
136,00
KLEDNING 3
-Horisontalt panel
-Horisontale spiler
Sum denne side:
Akkumulert Bygningsdel 23 Yttervegger:
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 12-16
Kapittel: 12 TØMRERARBEID
Postnr
12.23.8.1
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
Enh.
QK2.211111899A
KLEDNING PÅ VEGG UTVENDIG - LIGGENDE
BORD
Areal
Treslag : Furu
Profiltype : Rektangulær kledning
Etterfølgende overflatebehandling : Ingen
Kvalitet : I henhold til leverandørs anbefaling
Forbehandling : Kebonisert
Lokalisering: I yttervegg se detaljtegning A-23DT00-101 og A-23-DT00-201
Dimensjon: 22x123mm
Andre krav:
c)
65,00
m
2
65,00
Utførelse:
Utsparinger er trukket fra i oppgitt areal.
Miljøstasjon
Vektbod
12.23.9
2
Sum
65,00
0,00
QK2.211111899A
KLEDNING PÅ VEGG UTVENDIG - LIGGENDE
BORD
Areal
Treslag : Furu
Profiltype : Rektangulær kledning
Etterfølgende overflatebehandling : Ingen
Kvalitet : I henhold til leverandørs anbefaling
Forbehandling : Kebonisert
Lokalisering: I yttervegg se detaljtegning A-23DT00-101 og A-23-DT00-201
Dimensjon: 29x74mm
Andre krav:
c)
m
Pris
Utførelse
Panelbord må tilpasses mot inntilligende spiler.
Det må etableres spalte for lufting mellom OK
bord og UK spiler som vist på tegning.
Utsparinger er trukket fra i oppgitt areal.
Bord skjæres til i forhold til luftspalte evt. kan
det betilles noe lavere bord.
Miljøstasjon
Vektbod
12.23.8.2
Mengde
65,00
0,00
KLEDNING TYPE 4
Sum denne side:
Akkumulert Bygningsdel 23 Yttervegger:
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 12-17
Kapittel: 12 TØMRERARBEID
Postnr
12.23.9.1
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
Enh.
QK2.211111899A
KLEDNING PÅ VEGG UTVENDIG - LIGGENDE
BORD
Areal
Treslag : Furu
Profiltype : Rektangulær kledning
Etterfølgende overflatebehandling : Ingen
Kvalitet : I henhold til leverandørs anbefaling
Forbehandling : Kebonisert
Lokalisering: I yttervegg se detaljtegning A-23DT00-101 og A-23-DT00-201
Dimensjon: 30x40mm
Andre krav:
c)
m
2
Mengde
Pris
Sum
292,00
Utførelse: Utsparinger er trukket fra i oppgitt
areal.
Miljøstasjon
Vektbod
292,00
0,00
Sum denne side:
Sum Bygningsdel 23 Yttervegger:
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 12-18
Kapittel: 12 TØMRERARBEID
Postnr
12.24
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
Enh.
Mengde
Pris
Sum
Innervegger
ORIENTERING OM ARBEIDENES OMFANG
Dette kapittel omfatter komplett levering og
montering av::
-
Innvendige lettvegger
Beskrivelsen er basert på G-PROG Beskrivelse,
Utvidet versjon 7.3.1.
Denne beskrivelse er basert på Norsk Standard
3420 versjon 2010. Der krav til materialer og/eller
arbeider dekkes av en norsk standard er den eller de
relevante standarder gjeldende.
Etterfølgende bestemmelser, regler og
spesifiserende tekster gjelder i tillegg til, og i tilfelle
uoverensstemmelse, foran NS3420 versjon 2010.
INNVENDIGE LETTVEGGER
Fellesbestemmelser
Isoleringen skal tilfredsstille NS 8046 : klasse 33 36.
Krav til utførelse gjelder for vegger bygd opp av
tynnplateprofiler, som ellers følger reglene i NS3420
og NS 3520, med korrosjonsbeskyttelse.
For de faggrupper hvor det ikke foreligger Norsk
Standard, men hvor det foreligger anerkjente normer
eller forskrifter m.h.t. materialer eller arbeidets
utførelse, skal også disse følges.
Forskrifter og anvisninger utarbeidet av de respektive
produsenter eller deres representanter skal følges
medmindre byggherren særskilt gir tillatelse til å
fravike disse.
Der NBI har relevante byggdetaljblader for dette
kapittel skal disse gjelde, med mindre
entrepriseansvarlig rådgiver har utarbeidet egne
detaljer som del av anbudsmaterialet
Planlegging og utførelse skal være i
overensstemmelse med NBI-blad A 523.271.
Entreprenøren skal sette ut nødvendige fastpunkter
for kontroll av egne arbeider.
Entreprenøren har ansvaret for de statiske
beregningene og dimensjonering av leveransen (alle
stål- og plateprofiler, festemidler, skjøtebeslag og
avstivninger.)
Sum denne side:
Akkumulert Bygningsdel 24 Innervegger:
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 12-19
Kapittel: 12 TØMRERARBEID
Postnr
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
Enh.
Mengde
Pris
Sum
Der entreprenør er ansvarlig for dimensjonering av
konstruksjoner som kompletteres av annen
entreprenør, skal løsninger fremlegges for
godkjenning. Involverte entreprenører overleverer
signert godkjenning til byggeleder.
Alt festemateriell skal være korrosjonsbestandig og
ikke kunne forårsake galvaniske strømninger.
Det montasjeklare råbygget skal kontrolleres med
hensyn til unøyaktigheter i mål, plan og lodd, slik at
ev. problemer med punkter som fraviker
toleransekravene kan løses før selve montasjen.
Ved montasjen skal det tas utgangspunkt i byggets
teoretiske akser.
Entreprenøren skal generelt kontrollere mål og
montasjeklare åpninger i god til før montasjen. Dette
gjelder spesielt for vegger utført av annen
entreprenør.
Bygningsmessige arbeider skal utføres i.h.t.
produsenters og leverandørers beskrivelser og
anvisninger, slik at krav til garantier oppnås.
Garantier for materialer, produkter og utførte
arbeider skal overleveres byggherren sammen med
FDV-dokumentasjon ved ferdigstillelsen.
Prisgrunnlag og måleregler
Måleregler iht. NS3420.
I tilbudsspris skal medtas alt som erfaringsmessig
er nødvendig for en komplett utførelse av arbeidene.
Anbudsprisen skal videre inkludere alle ytelser i
forbindelse med kvalitetssikring i henhold til
entreprenørens system for kvalitetssikring.
De oppgitte priser skal inkludere alle nødvendige
festeanordninger, fugearbeider, pakninger,
tetningslister o.l., samt tilpasning til andre materialer/
konstruksjoner. Prisene skal videre omfatte levering,
transport, mellomlagring, nødvendige stillaser og
løfteutstyr. Nødvendig måltaking på stedet.
Prisene skal, foruten det som er angitt i NS 3420
inneholde:
1. Dimensjonering av konstruksjonen. Herunder
dimensjonering av festemidler, knutepunkter og
sveiser.
2. Levering, transport, mellomlagring og montering.
3. Nødvendige bolter, festemateriell og småprofiler.
4. Nødvendige stillaser og løfteutstyr.
Sum denne side:
Akkumulert Bygningsdel 24 Innervegger:
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 12-20
Kapittel: 12 TØMRERARBEID
Postnr
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
5.
6.
7.
8.
Enh.
Mengde
Pris
Sum
Overflatebehandling.
Etterarbeide etter egne montasjearbeider.
Nødvendig måltaking på stedet.
Kapping/tilpassing til bestående deler hvor nødv.
De oppgitte priser skal samlet være å forstå som
komplette for de beskrevne arbeider, og inkludere
alle nødvendige festeanordninger, fugearbeider,
pakninger o.l., samt tilpasning til andre materialer/
konstruksjoner.
Lydkrav
Lydkrav for de ulike veggtypene er angitt for den
enkelte vegg. Veggene settes på neopren
gummiband og det må sørges for god tetting langs
alle tilslutninger mot yttervegg.
Stenderverk
Skillevegger utføres på stedet av trestendere.
Senteravstand generelt 600 mm.
For alle døråninger benyttes forsterkede profiler med
innfelt bindingsverk.
Isolering
Veggene isoleres med mineralull. For vegger med
brannkrav benyttes steinull.
Gipsplatekledning
Bindingsverket kles med 1 til 2 lag gipsplater (13
mm) på begge sider. Gipsplatekledninger avsluttes
med overmalbart kantprofil mot
endeavslutninger,utvendige hjørner og åpninger.
Baderomspanel
I enkelte rom skal stenderverket kles med
baderomspanel.
Her skal hjørnebelistning medtas samt kubbing for
panel.
OSB-PLATER
I enkelte rom skal det monteres OSB-plater som
innfesing for skap etc.
12.24.2
VEGG TYPE IV1
-100mm trestendere
2x10,2 mm baderomspanel inkl. kubbing
Sum denne side:
Akkumulert Bygningsdel 24 Innervegger:
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 12-21
Kapittel: 12 TØMRERARBEID
Postnr
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
12.24.2.1
QB2.131181A
BINDINGSVERK AV HELTRE
Areal
Fasthet/sortering : Fasthets-/sorteringsklasse C30/
T3
Type bindingsverk : Enkelt
Dimensjon : 48 mm x 98 mm
Spikerslag : Horisontale c/c 600 mm
Lokalisering: Se plantegninger. A-20-PL00-01.
Feste bunnsvill: Avrettet betong
Vegghøyde: 3000mm
Underlag: Frittstående
Andre krav:
a)
b)
2
14,40
m
2
28,80
Sum
Omfang og prisgrunnlag:
Kubbing etter leverandørs anvisning skal
medtas i pris. ( Se post stendere)
Plater går 100mm over himling.
Materialer:
Det monteres panel med Aqualock låsesystem
og dryppnese i kortendene. Hjørnelist i
aluminium medtas.
Miljøstasjon
Vektbod
12.24.3
m
Pris
14,40
0,00
QK5.32299A
OVERFLATEBEHANDLEDE PLATER PÅ VEGG
INNVENDIG
Areal
Platemateriale : Baderomspanel
Utførelse : Stiftet
Lokalisering: I våtrom, se plantegning
Dimensjon: 3000x600x10,2mm
Bygningsdel: Innervegg
Underlag: Trestendere
Andre krav:
a)
Mengde
Omfang og prisgrunnlag
Topp og bunnsvill skal inngå i pris. Stenderverk
oppgis i m2. Avstand stendere c/c 600mm.
Miljøstasjon
Vektbod
12.24.2.2
Enh.
28,80
0,00
INNERVEGG TYPE IV2
1x10,2mm baderomspanel med forsenket langkant
100mm trestendere
1x13mm gipsplate med forsenket langkant
Sum denne side:
Akkumulert Bygningsdel 24 Innervegger:
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 12-22
Kapittel: 12 TØMRERARBEID
Postnr
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
12.24.3.1
QB2.131181A
BINDINGSVERK AV HELTRE
Areal
Fasthet/sortering : Fasthets-/sorteringsklasse C30/
T3
Type bindingsverk : Enkelt
Dimensjon : 48 mm x 98 mm
Spikerslag : Horisontale c/c 600 mm
Lokalisering: I våtrom, se plantegning A-20-PL00-01
Feste bunnsvill: Avgjøres av entreprenør
Vegghøyde: 3000mm(personaldel) og 4000mm
vegg mellom teknisk rom og rom 113, 120 og 121.
Underlag: Avrettet betong+papp
Andre krav:
a)
m
2
121,00
m
2
110,00
Pris
Sum
102,00
19,00
QK5.31222A
UBEHANDLEDE PLATER PÅ VEGG INNVENDIG
Areal
Platemateriale : Gipsbaserte plater
Utførelse : Skrudd
Lokalisering: Se plantegninger
Antall lag: 1 lag
Bygningsdel: Vegg
Underlag: Trestendere
Andre krav:
a)
Mengde
Omfang og prisgrunnlag:
Topp og bunnsvill skal inngå i pris.
Stenderverk oppgis i m2. Avstand stendere c/c
600mm.
Utsparinger og kubbing for vindu og dører
medtas i annen post.
Utsparinger er trukket fra i oppgitt areal.
Det er tatt med stenderverk til mønet i akse 10.
Miljøstasjon
Vektbod
12.24.3.2
Enh.
Omfang og prisgrunnlag
Utsparinger og kubbing for vindu og dører
medtas i annen post.
Utsparinger er trukket fra i oppgitt areal.
Miljøstasjon
Vektbod
91,00
19,00
Sum denne side:
Akkumulert Bygningsdel 24 Innervegger:
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 12-23
Kapittel: 12 TØMRERARBEID
Postnr
12.24.3.3
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
QK5.32299A
OVERFLATEBEHANDLEDE PLATER PÅ VEGG
INNVENDIG
Areal
Platemateriale : Baderomspanel
Utførelse : Stiftet
Lokalisering: I våtrom, se plantegning
Dimensjon: 3000x600x10,2mm
Bygningsdel: Innervegg
Underlag: Trestendere
Andre krav:
a)
b)
m
2
Mengde
Pris
Sum
110,00
Omfang og prisgrunnlag:
Kubbing etter leverandørs anvisning skal
medtas i pris. (Se post stender)
Materialer:
Det monteres panel med Aqualock låsesystem
og dryppnese i kortendene. Hjørnelist i
aluminium medtas.
Miljøstasjon
Vektbod
12.24.3.4
Enh.
91,00
19,00
QB2.81113
ÅPNING I BINDINGSVERK AV HELTRE
Antall
Type bindingsverk : Enkelt
Fasthet/sortering : Fasthets-/sorteringsklasse C30/
T3
Lokalisering: Se plantegninger
Åpning for: Dør
Mål på åpning: 8x21M
Dimensjon bindingsverk: 100mm
Forsterkning: Tre
Andre krav: Nei
Miljøstasjon
Vektbod
stk
6
6
0
Sum denne side:
Akkumulert Bygningsdel 24 Innervegger:
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 12-24
Kapittel: 12 TØMRERARBEID
Postnr
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
12.24.3.5
QB2.81113
ÅPNING I BINDINGSVERK AV HELTRE
Antall
Type bindingsverk : Enkelt
Fasthet/sortering : Fasthets-/sorteringsklasse C30/
T3
Lokalisering: Se plantegninger
Åpning for: Dør
Mål på åpning: 10x21M
Dimensjon bindingsverk: 100mm
Forsterkning: Tre
Andre krav: Nei
Miljøstasjon
Vektbod
12.24.3.6
Mengde
stk
3
stk
2
Pris
Sum
3
0
QB2.81113
ÅPNING I BINDINGSVERK AV HELTRE
Antall
Type bindingsverk : Enkelt
Fasthet/sortering : Fasthets-/sorteringsklasse C30/
T3
Lokalisering: Se plantegninger, dør til rom 120 og
121
Åpning for: Dør
Mål på åpning: 1720x1970mm
Dimensjon bindingsverk: 100mm
Forsterkning: Tre
Andre krav: Nei
Miljøstasjon
Vektbod
12.24.4
Enh.
2
0
INNERVEGG TYPE IV3
1x10,2mm baderomspanel
1x18mm OSB-plate
100mm trestendere
1x10,2mm baderomspanel
1x18mm OSB-plate
Sum denne side:
Akkumulert Bygningsdel 24 Innervegger:
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 12-25
Kapittel: 12 TØMRERARBEID
Postnr
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
12.24.4.1
QB2.131181A
BINDINGSVERK AV HELTRE
Areal
Fasthet/sortering : Fasthets-/sorteringsklasse C30/
T3
Type bindingsverk : Enkelt
Dimensjon : 48 mm x 98 mm
Spikerslag : Horisontale c/c 600 mm
Lokalisering: Se plantegning A-20-PL00-01 og AV20-PL00-01
Feste bunnsvill: Avgjøres av entreprenør
Vegghøyde: 3000mm
Underlag: Avrettet betong+papp
Andre krav:
a)
Mengde
m
2
7,20
m
2
14,40
Pris
Sum
Omfang og prisgrunnlag:
Topp og bunnsvill skal inngå i pris.
Stenderverk oppgis i m2. Avstand stendere c/c
600mm.
Miljøstasjon
Vektbod
12.24.4.2
Enh.
7,20
0,00
QK5.31242
UBEHANDLEDE PLATER PÅ VEGG INNVENDIG
Areal
Platemateriale : OSB-baserte plater
Utførelse : Skrudd
Lokalisering: Se plantegning A-20-PL00-01 og AV20-PL00-01
Antall lag: 2 lag (1lag hver side av stender)
Bygningsdel: Vegg
Underlag: Trestendere
Andre krav: Nei
Miljøstasjon
Vektbod
14,40
0,00
Sum denne side:
Akkumulert Bygningsdel 24 Innervegger:
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 12-26
Kapittel: 12 TØMRERARBEID
Postnr
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
12.24.4.3
QK5.32299A
OVERFLATEBEHANDLEDE PLATER PÅ VEGG
INNVENDIG
Areal
Platemateriale : Baderomspanel
Utførelse : Stiftet
Lokalisering: I våtrom, se plantegning
Dimensjon: 2500x600x10,2mm 2 lag(1 lag på hver
side av stender)
Bygningsdel: Innervegg
Underlag: Trestendere
Andre krav:
a)
b)
Mengde
m
2
12,00
m
2
15,10
Pris
Sum
Omfang og prisgrunnlag:
Kubbing etter leverandørs anvisning skal
medtas i pris.
Materialer:
Det monteres panel med Aqualock låsesystem
og dryppnese i kortendene. Hjørnelist i
aluminium medtas.
Miljøstasjon
Vektbod
12.24.5
Enh.
12,00
0,00
INNERVEGG TYPE IV4
1x10,2mm baderomspanel
1x18mm OSB-plate
100mm trestendere
1x13mm gipsplate med forsenket langkant
12.24.5.1
QB2.131181A
BINDINGSVERK AV HELTRE
Areal
Fasthet/sortering : Fasthets-/sorteringsklasse C30/
T3
Type bindingsverk : Enkelt
Dimensjon : 48 mm x 98 mm
Spikerslag : Horisontale c/c 600 mm
Lokalisering: Se plantegning A-20-PL00-01 og AV20-PL00-01
Feste bunnsvill: Avgjøres av entreprenør
Vegghøyde: 3000mm
Underlag: Avrettet betong+papp
Andre krav:
a)
Omfang og prisgrunnlag:
Topp og bunnsvill skal inngå i pris.
Stenderverk oppgis i m2. Avstand stendere c/c
600mm.
Miljøstasjon
Vektbod
15,10
0,00
Sum denne side:
Akkumulert Bygningsdel 24 Innervegger:
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 12-27
Kapittel: 12 TØMRERARBEID
Postnr
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
12.24.5.2
QK5.31242
UBEHANDLEDE PLATER PÅ VEGG INNVENDIG
Areal
Platemateriale : OSB-baserte plater
Utførelse : Skrudd
Lokalisering: Se plantegning A-20-PL00-01 og AV20-PL00-01
Antall lag: 2 lag (1lag hver side av stender)
Bygningsdel: Vegg
Underlag: Trestendere
Andre krav: Nei
Miljøstasjon
Vektbod
12.24.5.3
b)
Mengde
m
2
15,10
m
2
12,80
m
2
15,10
Pris
Sum
15,10
0,00
QK5.32299A
OVERFLATEBEHANDLEDE PLATER PÅ VEGG
INNVENDIG
Areal
Platemateriale : Baderomspanel
Utførelse : Stiftet
Lokalisering: I våtrom, se plantegning
Dimensjon: 2500x600x10,2mm
Bygningsdel: Innervegg
Underlag: Trestendere
Andre krav:
a)
Omfang og prisgrunnlag:
Kubbing etter leverandørs anvisning skal
medtas i pris. (Se post stendere)
Materialer:
Det monteres panel med Aqualock låsesystem
og dryppnese i kortendene. Hjørnelist i
aluminium medtas.
Miljøstasjon
Vektbod
12.24.5.4
Enh.
12,80
0,00
QK5.31222
UBEHANDLEDE PLATER PÅ VEGG INNVENDIG
Areal
Platemateriale : Gipsbaserte plater
Utførelse : Skrudd
Lokalisering: Se plantegninger
Antall lag: 1 lag
Bygningsdel: Vegg
Underlag: Trestendere
Andre krav: Nei
Miljøstasjon
Vektbod
15,10
0,00
Sum denne side:
Akkumulert Bygningsdel 24 Innervegger:
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 12-28
Kapittel: 12 TØMRERARBEID
Postnr
12.24.6
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
Enh.
Mengde
Pris
Sum
INNERVEGG TYPE IV5
1x10,2mm baderomspanel
1x18mm OSB-plate
100mm trestendere
1x10,2mm baderomspanel
12.24.6.1
QB2.131181A
BINDINGSVERK AV HELTRE
Areal
Fasthet/sortering : Fasthets-/sorteringsklasse C30/
T3
Type bindingsverk : Enkelt
Dimensjon : 48 mm x 98 mm
Spikerslag : Horisontale c/c 600 mm
Lokalisering: Se plantegning A-20-PL00-01 og AV20-PL00-01
Feste bunnsvill: Avgjøres av entreprenør
Vegghøyde: 3000mm
Underlag: Avrettet betong+papp
Andre krav:
a)
2
9,50
m
2
9,50
Omfang og prisgrunnlag:
Topp og bunnsvill skal inngå i pris.
Stenderverk oppgis i m2. Avstand stendere c/c
600mm.
Miljøstasjon
Vektbod
12.24.6.2
m
6,80
2,70
QK5.31242
UBEHANDLEDE PLATER PÅ VEGG INNVENDIG
Areal
Platemateriale : OSB-baserte plater
Utførelse : Skrudd
Lokalisering: Se plantegning A-20-PL00-01 og AV20-PL00-01
Antall lag: 1 lag
Bygningsdel: Vegg
Underlag: Trestendere
Andre krav: Nei
Miljøstasjon
Vektbod
6,80
2,70
Sum denne side:
Akkumulert Bygningsdel 24 Innervegger:
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 12-29
Kapittel: 12 TØMRERARBEID
Postnr
12.24.6.3
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
QK5.32299A
OVERFLATEBEHANDLEDE PLATER PÅ VEGG
INNVENDIG
Areal
Platemateriale : Baderomspanel
Utførelse : Stiftet
Lokalisering: I våtrom, se plantegning
Dimensjon: 3000x600x10,2mm
Bygningsdel: Innervegg
Underlag: Trestendere
Andre krav:
a)
b)
Mengde
m
2
19,00
m
2
17,30
Pris
Sum
Omfang og prisgrunnlag:
Kubbing etter leverandørs anvisning skal
medtas i pris. (Se post stendere)
Materialer:
Det monteres panel med Aqualock låsesystem
og dryppnese i kortendene. Hjørnelist i
aluminium medtas.
Miljøstasjon
Vektbod
12.24.7
Enh.
13,60
5,40
INNERVEGG TYPE IV6
1x10,2mm baderomspanel
1x18mm OSB-plate
100mm stenderverk
12.24.7.1
QB2.131181A
BINDINGSVERK AV HELTRE
Areal
Fasthet/sortering : Fasthets-/sorteringsklasse C30/
T3
Type bindingsverk : Enkelt
Dimensjon : 48 mm x 98 mm
Spikerslag : Horisontale c/c 600 mm
Lokalisering: Se plantegning A-20-PL00-01 og AV20-PL00-01
Feste bunnsvill: Avgjøres av entreprenør
Vegghøyde: 3000mm
Underlag: Avrettet betong+papp
Andre krav:
a)
Omfang og prisgrunnlag:
Topp og bunnsvill skal inngå i pris.
Stenderverk oppgis i m2. Avstand stendere c/c
600mm.
Miljøstasjon
Vektbod
6,00
11,30
Sum denne side:
Akkumulert Bygningsdel 24 Innervegger:
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 12-30
Kapittel: 12 TØMRERARBEID
Postnr
12.24.7.2
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
QK5.32299A
OVERFLATEBEHANDLEDE PLATER PÅ VEGG
INNVENDIG
Areal
Platemateriale : Baderomspanel
Utførelse : Stiftet
Lokalisering: I våtrom, se plantegning
Dimensjon: 2500x600x10,2mm
Bygningsdel: Innervegg
Underlag: Trestendere
Andre krav:
a)
b)
m
2
15,10
m
2
17,30
Pris
Sum
5,00
10,10
QK5.31242
UBEHANDLEDE PLATER PÅ VEGG INNVENDIG
Areal
Platemateriale : OSB-baserte plater
Utførelse : Skrudd
Lokalisering: Se plantegning A-20-PL00-01 og AV20-PL00-01
Antall lag: 2 lag (1 lag hver side av stender)
Bygningsdel: Vegg
Underlag: Trestendere
Andre krav: Nei
Miljøstasjon
Vektbod
12.24.8
Mengde
Omfang og prisgrunnlag:
Kubbing etter leverandørs anvisning skal
medtas i pris. (Se post stendere)
Materialer:
Det monteres panel med Aqualock låsesystem
og dryppnese i kortendene. Hjørnelist i
aluminium medtas.
Miljøstasjon
Vektbod
12.24.7.3
Enh.
6,00
11,30
INNERVEGG TYPE IV7
1x13mm gipspalte med forsenket langkant
100mm trestendere
Sum denne side:
Akkumulert Bygningsdel 24 Innervegger:
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 12-31
Kapittel: 12 TØMRERARBEID
Postnr
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
12.24.8.1
QB2.131188A
BINDINGSVERK AV HELTRE
Areal
Fasthet/sortering : Fasthets-/sorteringsklasse C30/
T3
Type bindingsverk : Enkelt
Dimensjon : 48 mm x 98 mm
Spikerslag : Uten
Lokalisering: Se plantegning A-20-PL00-01 og AV20-PL00-01
Feste bunnsvill: Avgjøres av entreprenør
Vegghøyde: 3000mm
Underlag: Avrettet betong+papp
Andre krav:
a)
m
2
10,00
m
2
10,00
Pris
Sum
10,00
0,00
QK5.31222
UBEHANDLEDE PLATER PÅ VEGG INNVENDIG
Areal
Platemateriale : Gipsbaserte plater
Utførelse : Skrudd
Lokalisering: Se plantegninger
Antall lag: 1 lag
Bygningsdel: Vegg
Underlag: Trestendere
Andre krav: Nei
Miljøstasjon
Vektbod
12.24.9
Mengde
Omfang og prisgrunnlag:
Topp og bunnsvill skal inngå i pris.
Stenderverk oppgis i m2. Avstand stendere c/c
600mm.
Miljøstasjon
Vektbod
12.24.8.2
Enh.
10,00
0,00
INNERVEGG TYPE IV8
1x13mm gipsplate med forsenket langkant
100mm trestendere
1x13mm gipsplate med forsenket langkant
Sum denne side:
Akkumulert Bygningsdel 24 Innervegger:
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 12-32
Kapittel: 12 TØMRERARBEID
Postnr
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
12.24.9.1
QB2.131181A
BINDINGSVERK AV HELTRE
Areal
Fasthet/sortering : Fasthets-/sorteringsklasse C30/
T3
Type bindingsverk : Enkelt
Dimensjon : 48 mm x 98 mm
Spikerslag : Horisontale c/c 600 mm
Lokalisering: Se plantegning A-20-PL00-01 og AV20-PL00-01
Feste bunnsvill: Avgjøres av entreprenør
Vegghøyde: 3000mm
Underlag: Avrettet betong+papp
Andre krav:
a)
Enh.
2
44,50
m
2
86,50
Sum
33,00
11,50
QK5.31222A
UBEHANDLEDE PLATER PÅ VEGG INNVENDIG
Areal
Platemateriale : Gipsbaserte plater
Utførelse : Skrudd
Lokalisering: Se plantegninger
Antall lag: 1 lag (på hver side av stenderverk)
Bygningsdel: Vegg
Underlag: Trestendere
Andre krav:
a)
m
Pris
Omfang og prisgrunnlag:
Topp og bunnsvill skal inngå i pris.
Stenderverk oppgis i m2. Avstand stendere c/c
600mm.
Utsparinger og kubbing for vindu og dører
medtas i annen post.
Utsparinger er trukket fra i oppgitt areal.
Miljøstasjon
Vektbod
12.24.9.2
Mengde
Omfang og prisgrunnlag
Utsparinger og kubbing for vindu og dører
medtas i annen post.
Utsparinger er trukket fra i oppgitt areal.
Miljøstasjon
Vektbod
66,00
20,50
Sum denne side:
Akkumulert Bygningsdel 24 Innervegger:
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 12-33
Kapittel: 12 TØMRERARBEID
Postnr
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
12.24.9.3
QB2.81113
ÅPNING I BINDINGSVERK AV HELTRE
Antall
Type bindingsverk : Enkelt
Fasthet/sortering : Fasthets-/sorteringsklasse C30/
T3
Lokalisering: Se plantegninger
Åpning for: Dør
Mål på åpning: 10x21M
Dimensjon bindingsverk: 100mm
Forsterkning: Tre
Andre krav: Nei
Miljøstasjon
Vektbod
12.24.9.4
stk
4
stk
1
stk
1
Pris
Sum
1
0
QB2.81113A
ÅPNING I BINDINGSVERK AV HELTRE
Antall
Type bindingsverk : Enkelt
Fasthet/sortering : Fasthets-/sorteringsklasse C30/
T3
Lokalisering: Se plantegninger
Åpning for: Dør
Mål på åpning: 18x21M
Dimensjon bindingsverk: 100mm
Forsterkning: Tre
Andre krav:
c)
Mengde
4
0
QB2.81113
ÅPNING I BINDINGSVERK AV HELTRE
Antall
Type bindingsverk : Enkelt
Fasthet/sortering : Fasthets-/sorteringsklasse C30/
T3
Lokalisering: Se plantegninger
Åpning for: Dør
Mål på åpning: 18x21M
Dimensjon bindingsverk: 100mm
Forsterkning: Tre
Andre krav: Nei
Miljøstasjon
Vektbod
12.24.9.5
Enh.
Utførelse:
Dør skal ikke monteres så det må medtas gips
og metallbeslag i smyg samt sparkling.
Miljøstasjon
Vektbod
1
0
Sum denne side:
Akkumulert Bygningsdel 24 Innervegger:
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 12-34
Kapittel: 12 TØMRERARBEID
Postnr
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
Enh.
12.24.9.6
QB2.81113
ÅPNING I BINDINGSVERK AV HELTRE
Antall
Type bindingsverk : Enkelt
Fasthet/sortering : Fasthets-/sorteringsklasse C30/
T3
Lokalisering: Se plantegninger
Åpning for: Dør
Mål på åpning: 10x21M
Dimensjon bindingsverk: 100mm
Forsterkning: Tre
Andre krav: Nei
Miljøstasjon
Vektbod
12.24.9.7
stk
1
stk
3
Pris
Sum
1
0
QB2.81113
ÅPNING I BINDINGSVERK AV HELTRE
Antall
Type bindingsverk : Enkelt
Fasthet/sortering : Fasthets-/sorteringsklasse C30/
T3
Lokalisering: Se plantegninger
Åpning for: Skyvedør
Mål på åpning: 10x21M
Dimensjon bindingsverk: 100mm
Forsterkning: Tre
Andre krav: Nei
Miljøstasjon
Vektbod
12.24.10
Mengde
0
3
INNERVEGG TYPE IV9 BRANNKLASSE Ei30
1x18mm OSB-plate
1x13mm gipsplate
150mm trestendere
1x13mm gipsplate
1x18mm OSB-plate
Sum denne side:
Akkumulert Bygningsdel 24 Innervegger:
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 12-35
Kapittel: 12 TØMRERARBEID
Postnr
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
Enh.
12.24.10.1 QB2.131188A
BINDINGSVERK AV HELTRE
Areal
Fasthet/sortering : Fasthets-/sorteringsklasse C30/
T3
Type bindingsverk : Enkelt
Dimensjon : 48 mm x 98 mm
Spikerslag : Uten
Lokalisering: Se plantegning A-20-PL00-01 og AV20-PL00-01
Feste bunnsvill: Avgjøres av entreprenør
Vegghøyde: 4000mm
Underlag: Avrettet betong+papp
Andre krav:
a)
Mengde
m
2
38,00
m
2
76,00
m
2
76,00
Pris
Sum
Omfang og prisgrunnlag:
Topp og bunnsvill skal inngå i pris.
Stenderverk oppgis i m2. Avstand stendere c/c
600mm.
Miljøstasjon
Vektbod
38,00
0,00
12.24.10.2 QK5.31242
UBEHANDLEDE PLATER PÅ VEGG INNVENDIG
Areal
Platemateriale : OSB-baserte plater
Utførelse : Skrudd
Lokalisering: Se plantegning A-20-PL00-01 og AV20-PL00-01
Antall lag: 2 lag (1 lag hver side av stender).
Monteres utenpå gipsplatene.
Bygningsdel: Vegg
Underlag: Trestendere
Andre krav: Nei
Miljøstasjon
Vektbod
76,00
0,00
12.24.10.3 QK5.31222
UBEHANDLEDE PLATER PÅ VEGG INNVENDIG
Areal
Platemateriale : Gipsbaserte plater
Utførelse : Skrudd
Lokalisering: Se plantegninger
Antall lag: 2 lag (1 lag på hver side av gips)
Bygningsdel: Vegg
Underlag: Trestendere
Andre krav: Nei
Miljøstasjon
Vektbod
76,00
0,00
Sum denne side:
Akkumulert Bygningsdel 24 Innervegger:
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 12-36
Kapittel: 12 TØMRERARBEID
Postnr
12.24.11
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
Enh.
Mengde
Pris
Sum
INERVEGG TYPE IV10 BRANNKLASSE Ei30
13mm gipsplate med forsenket langkant
150mm trestendere
150mm isolasjon
13mm gipsplate
1x18mm OSB-plate
12.24.11.1 QB2.131181A
BINDINGSVERK AV HELTRE
Areal
Fasthet/sortering : Fasthets-/sorteringsklasse C30/
T3
Type bindingsverk : Enkelt
Dimensjon : 48 mm x 98 mm
Spikerslag : Horisontale c/c 600 mm
Lokalisering: Se plantegning A-20-PL00-01 og AV20-PL00-01
Feste bunnsvill: Avgjøres av entreprenør
Vegghøyde: 4000mm
Underlag: Avrettet betong+papp
Andre krav:
a)
m
2
29,00
m
2
58,00
Omfang og prisgrunnlag:
Topp og bunnsvill skal inngå i pris.
Stenderverk oppgis i m2. Avstand stendere c/c
600mm.
Utsparinger og kubbing for vindu og dører
medtas i annen post.
Utsparinger er trukket fra i oppgitt areal.
Miljøstasjon
Vektbod
29,00
0,00
12.24.11.2 QK5.31222
UBEHANDLEDE PLATER PÅ VEGG INNVENDIG
Areal
Platemateriale : Gipsbaserte plater
Utførelse : Skrudd
Lokalisering: Se plantegninger
Antall lag: 2 lag (1 lag på hver side av gips)
Bygningsdel: Vegg
Underlag: Trestendere
Andre krav: Nei
Miljøstasjon
Vektbod
58,00
0,00
Sum denne side:
Akkumulert Bygningsdel 24 Innervegger:
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 12-37
Kapittel: 12 TØMRERARBEID
Postnr
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
Enh.
12.24.11.3 QK5.31242
UBEHANDLEDE PLATER PÅ VEGG INNVENDIG
Areal
Platemateriale : OSB-baserte plater
Utførelse : Skrudd
Lokalisering: Se plantegning A-20-PL00-01 og AV20-PL00-01
Antall lag: 1 lag
Bygningsdel: Vegg
Underlag: Trestendere
Andre krav: Nei
Miljøstasjon
Vektbod
12.24.12
m
2
29,00
m
2
29,00
Pris
Sum
29,00
0,00
12.24.11.4 SB1.11146
ISOLERING AV VEGGER
MED PLATER ELLER RULLER AV MINERALULL
Isolert areal
Montasje: I bindingsverk av tre
Tykkelse: 150 mm
Lokalisering: Se plantegning A-20-PL00-01
Krav til fysiske egenskaper: I henhold til Tek 10
Andre krav: Nei
Miljøstasjon
Vektbod
Mengde
29,00
0,00
INNERVEGG TYPE IV11
1X10,2mm baderomspanel
100mm trestendere
Sum denne side:
Akkumulert Bygningsdel 24 Innervegger:
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 12-38
Kapittel: 12 TØMRERARBEID
Postnr
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
Enh.
12.24.12.1 QB2.131181A
BINDINGSVERK AV HELTRE
Areal
Fasthet/sortering : Fasthets-/sorteringsklasse C30/
T3
Type bindingsverk : Enkelt
Dimensjon : 48 mm x 98 mm
Spikerslag : Horisontale c/c 600 mm
Lokalisering: Se plantegning A-20-PL00-01 og AV20-PL00-01
Feste bunnsvill: Avgjøres av entreprenør
Vegghøyde: 3000mm
Underlag: Avrettet betong+papp
Andre krav:
a)
17,00
m
2
17,00
Omfang og prisgrunnlag:
Kubbing etter leverandørs anvisning skal
medtas i pris. (Se post stendere)
Materialer:
Det monteres panel med Aqualock låsesystem
og dryppnese i kortendene. Hjørnelist i
aluminium medtas.
Miljøstasjon
Vektbod
12.24.13
2
Sum
14,00
3,00
12.24.12.2 QK5.32299A
OVERFLATEBEHANDLEDE PLATER PÅ VEGG
INNVENDIG
Areal
Platemateriale : Baderomspanel
Utførelse : Stiftet
Lokalisering: I våtrom, se plantegning
Dimensjon: 3000x600x10,2mm
Bygningsdel: Innervegg
Underlag: Trestendere
Andre krav:
b)
m
Pris
Omfang og prisgrunnlag:
Topp og bunnsvill skal inngå i pris.
Stenderverk oppgis i m2. Avstand stendere c/c
600mm.
Danner kasse bak vegghengt toalett.
Miljøstasjon
Vektbod
a)
Mengde
14,00
3,00
INNERVEGG TYPE IV12
I enkelte rom skal det skrus OSB-plate på innside av
trestendere i yttervegg.
1x18mm OSB-plate
Sum denne side:
Akkumulert Bygningsdel 24 Innervegger:
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 12-39
Kapittel: 12 TØMRERARBEID
Postnr
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
Enh.
12.24.13.1 QK5.31242A
UBEHANDLEDE PLATER PÅ VEGG INNVENDIG
Areal
Platemateriale : OSB-baserte plater
Utførelse : Skrudd
Lokalisering: Se plantegning A-20-PL00-01 og AV20-PL00-01
Antall lag: 1 lag
Bygningsdel: Vegg
Underlag: Trestendere
Andre krav:
a)
2
Pris
Sum
100,00
Omfang og prisgrunnlag:
Utsparinger og kubbing for vindu og dører
medtas i annen post.
Utsparinger er trukket fra i oppgitt areal.
Miljøstasjon
Vektbod
100,00
0,00
12.24.13.2 QB2.81113
ÅPNING I BINDINGSVERK AV HELTRE
Antall
Type bindingsverk : Enkelt
Fasthet/sortering : Fasthets-/sorteringsklasse C30/
T3
Lokalisering: Se plantegninger
Åpning for: Dør
Mål på åpning: 20x21M
Dimensjon bindingsverk: 250mm
Forsterkning: Tre
Andre krav: Nei
Miljøstasjon
Vektbod
12.24.14
m
Mengde
stk
2
2
0
INNERVEGG TYPE IV13
I enkelte rom skal det skrus baderomspanel på
innside av trestendere i yttervegg.
1x10,2mm baderomspanel.
Sum denne side:
Akkumulert Bygningsdel 24 Innervegger:
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 12-40
Kapittel: 12 TØMRERARBEID
Postnr
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
Enh.
12.24.15.2 QK5.32299A
OVERFLATEBEHANDLEDE PLATER PÅ VEGG
INNVENDIG
Areal
Platemateriale : Baderomspanel
Utførelse : Stiftet
Lokalisering: I våtrom, se plantegning
Dimensjon: 3000x600x10,2mm
Bygningsdel: Innervegg
Underlag: Trestendere
Andre krav:
a)
b)
m
2
33,00
m
2
9,00
Pris
Sum
Omfang og prisgrunnlag:
Kubbing etter leverandørs anvisning skal
medtas i pris. (Se post stendere)
Materialer:
Det monteres panel med Aqualock låsesystem
og dryppnese i kortendene. Hjørnelist i
aluminium medtas.
Miljøstasjon
Vektbod
12.24.16
Mengde
18,00
15,00
INNERVEGG TYPE IV14
I enkelte rom skal det skrus 1 lag OSB-plate og 1 lag
gips på innside av trestender i yttervegg.
1x18mm OSB-plate
1x13mm gips
12.24.16.1 QK5.31242
UBEHANDLEDE PLATER PÅ VEGG INNVENDIG
Areal
Platemateriale : OSB-baserte plater
Utførelse : Skrudd
Lokalisering: Se plantegning A-20-PL00-01 og AV20-PL00-01
Antall lag: 1 lag
Bygningsdel: Vegg
Underlag: Trestendere
Andre krav: Nei
Miljøstasjon
Vektbod
9,00
0,00
Sum denne side:
Akkumulert Bygningsdel 24 Innervegger:
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 12-41
Kapittel: 12 TØMRERARBEID
Postnr
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
Enh.
12.24.16.2 QK5.31222
UBEHANDLEDE PLATER PÅ VEGG INNVENDIG
Areal
Platemateriale : Gipsbaserte plater
Utførelse : Skrudd
Lokalisering: Se plantegninger
Antall lag: 1 lag
Bygningsdel: Vegg
Underlag: Trestendere
Andre krav: Nei
Miljøstasjon
Vektbod
12.24.17
Mengde
m
2
9,00
m
2
229,00
Pris
Sum
9,00
0,00
INNERVEGG TYPE IV15
12.24.17.1 QK5.31222A
UBEHANDLEDE PLATER PÅ VEGG INNVENDIG
Areal
Platemateriale : Gipsbaserte plater
Utførelse : Skrudd
Lokalisering: Se plantegninger
Antall lag: 1 lag
Bygningsdel: Vegg
Underlag: Trestendere
Andre krav:
a)
Omfang og prisgrunnlag
Utsparinger og kubbing for vindu og dører
medtas i annen post.
Utsparinger er trukket fra i oppgitt areal.
Ekstra lag gips i Verksted mot dusj og vask er
inkl. i mengder.
Ekstra lag gips i Teknisk rom mot HCWC i
Vektbod er medtatt.
Miljøstasjon
Vektbod
134,00
95,00
Sum denne side:
Akkumulert Bygningsdel 24 Innervegger:
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 12-42
Kapittel: 12 TØMRERARBEID
Postnr
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
Enh.
12.24.17.2 QB2.81113
ÅPNING I BINDINGSVERK AV HELTRE
Antall
Type bindingsverk : Enkelt
Fasthet/sortering : Fasthets-/sorteringsklasse C30/
T3
Lokalisering: Se plantegninger
Åpning for: Dør
Mål på åpning: 18x21M
Dimensjon bindingsverk: 250mm
Forsterkning: Tre
Andre krav: Nei
Miljøstasjon
Vektbod
3
stk
15
stk
1
Sum
5
10
12.24.17.4 QB2.81113
ÅPNING I BINDINGSVERK AV HELTRE
Antall
Type bindingsverk : Enkelt
Fasthet/sortering : Fasthets-/sorteringsklasse C30/
T3
Lokalisering: Se plantegninger
Åpning for: Vindu
Mål på åpning: 22x12M
Dimensjon bindingsverk: 250mm
Forsterkning: Tre
Andre krav: Nei
Miljøstasjon
Vektbod
stk
Pris
3
0
12.24.17.3 QB2.81113
ÅPNING I BINDINGSVERK AV HELTRE
Antall
Type bindingsverk : Enkelt
Fasthet/sortering : Fasthets-/sorteringsklasse C30/
T3
Lokalisering: Se plantegninger
Åpning for: Vindu
Mål på åpning: 18x12M
Dimensjon bindingsverk: 250mm
Forsterkning: Tre
Andre krav: Nei
Miljøstasjon
Vektbod
Mengde
0
1
Sum denne side:
Akkumulert Bygningsdel 24 Innervegger:
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 12-43
Kapittel: 12 TØMRERARBEID
Postnr
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
Enh.
12.24.17.5 QB2.81113
ÅPNING I BINDINGSVERK AV HELTRE
Antall
Type bindingsverk : Enkelt
Fasthet/sortering : Fasthets-/sorteringsklasse C30/
T3
Lokalisering: Se plantegninger
Åpning for: Dør
Mål på åpning: 10x21M
Dimensjon bindingsverk: 250mm
Forsterkning: Tre
Andre krav: Nei
Miljøstasjon
Vektbod
stk
4
stk
3
stk
1
Pris
Sum
2
2
12.24.17.6 QB2.81113
ÅPNING I BINDINGSVERK AV HELTRE
Antall
Type bindingsverk : Enkelt
Fasthet/sortering : Fasthets-/sorteringsklasse C30/
T3
Lokalisering: Se plantegninger
Åpning for: Dør
Mål på åpning: 20x21M
Dimensjon bindingsverk: 250mm
Forsterkning: Tre
Andre krav: Nei
Miljøstasjon
Vektbod
3
0
12.24.17.7 QB2.81113
ÅPNING I BINDINGSVERK AV HELTRE
Antall
Type bindingsverk : Enkelt
Fasthet/sortering : Fasthets-/sorteringsklasse C30/
T3
Lokalisering: Se plantegninger
Åpning for: Ventilasjonsrist
Mål på åpning: 1000x800mm
Dimensjon bindingsverk: 250mm
Forsterkning: Tre
Andre krav: Nei
Miljøstasjon
Vektbod
12.24.18
Mengde
1
0
PÅFORINGSVEGG
I rom hvor vask monteres på yttervegg skal det
regnes påforingsvegg.
Sum denne side:
Akkumulert Bygningsdel 24 Innervegger:
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 12-44
Kapittel: 12 TØMRERARBEID
Postnr
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
Enh.
12.24.18.1 QB2.131181A
BINDINGSVERK AV HELTRE
Areal
Fasthet/sortering : Fasthets-/sorteringsklasse C30/
T3
Type bindingsverk : Enkelt
Dimensjon : 48 mm x 98 mm
Spikerslag : Horisontale c/c 600 mm
Lokalisering: Se plantegning A-20-PL00-01 og AV20-PL00-01
Feste bunnsvill: Avgjøres av entreprenør
Vegghøyde: 2500mm
Underlag: Avrettet betong+papp
Andre krav:
a)
m
2
25,00
m
2
25,00
m
2
20,00
Pris
Sum
Omfang og prisgrunnlag:
Topp og bunnsvill skal inngå i pris.
Stenderverk oppgis i m2. Avstand stendere c/c
600mm.
Miljøstasjon
Vektbod
20,00
5,00
12.24.18.2 QK5.31242
UBEHANDLEDE PLATER PÅ VEGG INNVENDIG
Areal
Platemateriale : OSB-baserte plater
Utførelse : Skrudd
Lokalisering: Se plantegning A-20-PL00-01 og AV20-PL00-01
Antall lag: 1 lag, 2500mm
Bygningsdel: Vegg
Underlag: Trestendere
Andre krav: Nei
Miljøstasjon
Vektbod
20,00
5,00
12.24.18.3 SB1.11141
ISOLERING AV VEGGER
MED PLATER ELLER RULLER AV MINERALULL
Isolert areal
Montasje: I bindingsverk av tre
Tykkelse: 100 mm
Lokalisering: Se plantegning A-20-PL00-01 og AV20-PL00-01
Krav til fysiske egenskaper: I henhold til Tek 10
Andre krav: Nei
Miljøstasjon
Vektbod
12.24.19
Mengde
20,00
0,00
TILPASNING OG FORSTERKNINGER
Sum denne side:
Akkumulert Bygningsdel 24 Innervegger:
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 12-45
Kapittel: 12 TØMRERARBEID
Postnr
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
Enh.
12.24.19.1 QB2.81113
ÅPNING I BINDINGSVERK AV HELTRE
Antall
Type bindingsverk : Enkelt
Fasthet/sortering : Fasthets-/sorteringsklasse C30/
T3
Lokalisering: Se plantegninger
Åpning for: Vegghengte toaletter
Mål på åpning: Tilpasses toalett
Dimensjon bindingsverk: 100mm
Forsterkning: Tre
Andre krav: Nei
Miljøstasjon
Vektbod
Pris
Sum
6
4
2
12.24.19.2 SB1.11141
ISOLERING AV VEGGER
MED PLATER ELLER RULLER AV MINERALULL
Isolert areal
Montasje: I bindingsverk av tre
Tykkelse: 100 mm
Lokalisering: Alle innvendige vegger skal isoleres
Krav til fysiske egenskaper: I henhold til Tek 10
Andre krav: Nei
Miljøstasjon
Vektbod
stk
Mengde
m
2
219,00
175,00
44,00
Sum denne side:
Sum Bygningsdel 24 Innervegger:
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 12-46
Kapittel: 12 TØMRERARBEID
Postnr
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
12.26
Yttertak
12.26.1
OPPBYGGING AV YTTERTAK
Enh.
Mengde
Pris
Sum
1x13mm gips
Diffusjonssperre
Isolasjon 300mm
Vindsperre
Lekter 36x48mm
X-finer 20mm
Takpapp
Snøfangere
12.26.1.1
QK5.31222
UBEHANDLEDE PLATER PÅ VEGG INNVENDIG
Areal
Platemateriale : Gipsbaserte plater
Utførelse : Skrudd
Lokalisering: Se detalj A-23-DT00-102
Antall lag: 1 lag
Bygningsdel: Tak
Underlag: Under undergurt takstol.
Andre krav: Nei
Miljøstasjon
Vektbod
12.26.1.2
2
210,00
m
2
212,00
155,00
55,00
SF1.121
DAMPSPERRESJIKT AV PLAST
Areal
Lokalisering: Se detalj A-23-DT00-101, A-23-DT00102 og A-23-DT00-201.
Materiale: Plastfolie
Tykkelse: 0,15mm
Fuktkontroll: Ja
Skjøtemetode: Sammenhengende klemte skjøter.
Skal overlappe folie på vegg.
Innfesting: Mellom gipsplater og undergurt takstoler.
Punktlimes til takstolene.
Andre krav: Nei
Miljøstasjon
Vektbod
m
156,00
56,00
Sum denne side:
Akkumulert Bygningsdel 26 Yttertak:
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 12-47
Kapittel: 12 TØMRERARBEID
Postnr
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
12.26.1.3
SB1.31172
ISOLERING AV TAK
MED PLATER ELLER RULLER AV MINERALULL
Isolert areal
Montasje: I sperretak
Tykkelse: 350 mm
Lokalisering: Mellom takstoler, se detalj , A-23DT00-102.
Krav til fysiske egenskaper: I henhold til Tek 10
Andre krav: Nei
Miljøstasjon
Vektbod
12.26.1.4
m
2
210,00
m
2
212,00
m
2
907,00
Pris
Sum
156,00
56,00
QL2.1121
TAKTRO AV PLATER
Areal
Materiale : Kryssfinerplate
Utførelse : Spikret
Lokalisering: På tak. Se detaljtegning A-23-DT00102.
Underlag: Takstoler
Type: X-finer 20mm
Dimensjon: 1200x2400mm
Andre krav: Nei
Miljøstasjon
Vektbod
Mengde
155,00
55,00
SF1.233
VINDSPERRESJIKT PÅ SPERRER
Areal
Lokalisering: Over isolasjon i tak, Se detalj A-23DT00-102
Materiale: Type Tyvek el. lign.
Tykkelse: I henhold til leverandør
Skjøtemetode: I henhold til leverandør
Andre krav: Nei
Miljøstasjon
Vektbod
12.26.1.5
Enh.
777,00
130,00
Sum denne side:
Akkumulert Bygningsdel 26 Yttertak:
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 12-48
Kapittel: 12 TØMRERARBEID
Postnr
12.26.1.6
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
QJ2.2352
IKKE-BÆRENDE UNDERGULV AV PLATER, 1
LAG
Areal
Materiale : OSB-plater
Utførelse : Spikret
Lokalisering: På overgurt takstoler/over isolasjon
Type: OSB-plate 2500x1200mm
Tykkelse: 9mm
Underlag: Takstoler
Andre krav: Nei
Miljøstasjon
Vektbod
12.26.1.7
Enh.
m
2
210,00
m
2
880,00
Pris
Sum
155,00
55,00
SF1.5232A
ETTLAGS TEKKING
MED BITUMENBASERT TAKBELEGG
MED MEKANISK FESTE
Areal
Lokalisering: På tak. Se detaljtegning A-23-DT00102.
Underlag: X-finer
Materiale: Bitumbasert taktekking, Isola el. tilsv.
Innfesting: Mekanisk
Tykkelse: ca380mm (totalt takoppbygg)
Andre krav:
c)
Mengde
Utførelse: Post skal inkludere nedbrett mot
takutspring samt oppbrett over lekt som
underbygging for gavlbeslag. Leveres i
farge:Grå
Miljøstasjon
Vektbod
777,00
103,00
Sum denne side:
Akkumulert Bygningsdel 26 Yttertak:
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 12-49
Kapittel: 12 TØMRERARBEID
Postnr
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
12.26.1.8
SF1.561A
LISTETEKKING
Samlet lengde
Lokalisering: På tak. Se detaljtegning A-23-DT00102.
Antall lister: 1
Dimensjoner: I henhold til leverandør, Isola el. tilsv.
c/c-avstand: 1200
Utforming: I henhold til leverandørs anvisning
Avslutninger: I henhold til leverandørs anvisning
Andre krav:
b)
m
415,00
m
201,00
stk
4
Pris
Sum
299,00
116,00
PN7.34
SNØFANGER
Lengde
Utforming: Tilhørende tekkingsprodukt
Lokalisering: På tak.
Taktekking/innfesting: Skrudd
Andre krav: Nei
Miljøstasjon
Vektbod
155,00
46,00
12.26.1.10 QB3.8112
ÅPNING I TAKVERK AV HELTRE
Antall
Fasthet/sortering : Fasthets-/sorteringsklasse C24/
T2
Lokalisering: På tak.
Åpning for: Takhatt
Mål på åpning: Ø100
Type sperre/overgurt: X-finer
Dimensjoner: 20mm
Andre krav: Nei
Miljøstasjon
Vektbod
12.26.2
Mengde
Materialer:Leveres i farge:Grå
Inndeling må samsvare med flattstål i fasadene.
Miljøstasjon
Vektbod
12.26.1.9
Enh.
2
2
OPPBYGGING LYRE
Sum denne side:
Akkumulert Bygningsdel 26 Yttertak:
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 12-50
Kapittel: 12 TØMRERARBEID
Postnr
12.26.2.1
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
QL8.12
PLASTPØLSE FOR LUFTING VED BORDTAK
Lengde
Lokalisering: På tak. Se detaljtegning A-23-DT00102.
Type: Valgfritt
Bredde: 75mm i diameter
Andre krav: Nei
Miljøstasjon
Vektbod
12.26.2.2
Pris
Sum
204,00
m
2
90,00
m
2
194,00
69,00
21,00
QB3.8210A
OPPFORING FOR LUFTING PÅ TAKVERK AV
HELTRE
Areal
Forbehandling : Valgfritt
Lokalisering: På tak. Se detaljtegning A-23-DT00102.
Dimensjon: ca 100mm høyde og 20mm bredde
Andre krav:
a)
m
Mengde
157,00
47,00
QJ2.2332
IKKE-BÆRENDE UNDERGULV AV PLATER, 1
LAG
Areal
Materiale : Kryssfinerplater
Utførelse : Spikret
Lokalisering: På tak. Se detaljtegning A-23-DT00102.
Type: X-finer
Tykkelse: 20mm
Underlag: Takstoler
Andre krav: Nei
Miljøstasjon
Vektbod
12.26.2.3
Enh.
Omfang og prisgrunnlag: Monteres med
avstand c/c 600
Miljøstasjon
Vektbod
136,00
58,00
Sum denne side:
Akkumulert Bygningsdel 26 Yttertak:
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 12-51
Kapittel: 12 TØMRERARBEID
Postnr
12.26.2.4
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
PJ3.21441512
HORISONTALE STÅL TYNNPLATEPROFILER
ENKELTSPENN
Areal vegg
Utførelsesklasse: EXC4
Korrosivitetskategori: 4
Steghøyde: 50 mm
Godstykkelse: 2,00 mm
Toleranser: Grunnleggende toleranser og
Funksjonstoleranseklasse 1
Senteravstand: c/c 600 mm
Lokalisering: På tak. Se detaljtegning A-23-DT00102.
Spennlengde: 600mm
Utførelseskrav: Valgfritt
Andre krav: Nei
Miljøstasjon
Vektbod
12.26.2.5
Mengde
m
2
204,00
m
2
122,00
Pris
Sum
157,00
47,00
SF1.5232A
ETTLAGS TEKKING
MED BITUMENBASERT TAKBELEGG
MED MEKANISK FESTE
Areal
Lokalisering: På tak. Se detaljtegning A-23-DT00102.
Underlag: X-finer
Materiale: Bitumbasert taktekking, Isola el. tilsv.
Innfesting: Mekanisk
Tykkelse: ca380mm (totalt takoppbygg)
Andre krav:
c)
Utførelse: Post skal inkludere nedbrett mot
taktekking. Farge:Grå
Miljøstasjon
Vektbod
12.26.3
Enh.
94,00
28,00
OPPBYGGING AV TAKUTSPRING
Sum denne side:
Akkumulert Bygningsdel 26 Yttertak:
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 12-52
Kapittel: 12 TØMRERARBEID
Postnr
12.26.3.1
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
QK2.31111182A
KLEDNING I HIMLING UTVENDIG
Areal
Treslag : Furu
Profiltype : Rektangulær kledning
Etterfølgende overflatebehandling : Ingen
Kvalitet : Kvalitetsklasse 2
Lokalisering: Se detaljtegning A-23-DT00-101.
Andre krav:
a)
b)
c)
2
Pris
Sum
139,00
125,00
14,00
SF1.388
SLUK SOM ER EN DEL AV
MEMBRANSYSTEMET
Antall
Lokalisering: På takutspring. Se detaljtegning A-23DT00-102.
Type sluk: Blucher Drain Roof el. tilsvarende.
Andre krav: Nei
Miljøstasjon
Vektbod
12.26.3.3
m
Mengde
Omfang og prisgrunnlag:
Gjelder under takutspringlangs bygg og under
skråtak i gavl samt under takutspring i Vektbod.
Takutspringet i Vektbod bygges opp på
tilsvarende måte som i Miljøstasjon men stikker
ikke like langt ut fra bygg.
Materialer: Det skal benyttes kebonisert treverk.
Utførelse: Gjennomføringer gjennom panel for
innfelte lysarmaturer og taknedløp skal inngå i
pris.
Miljøstasjon
Vektbod
12.26.3.2
Enh.
30
24
6
QL8.11
NETTING FOR LUFTING VED BORDTAK
Lengde
Lokalisering: På takutspring. Se detaljtegning A-23DT00-102.
Type: Insektsnetting
Bredde: ca1000mm
Andre krav: Nei
Miljøstasjon
Vektbod
stk
m
173,00
157,00
16,00
Sum denne side:
Akkumulert Bygningsdel 26 Yttertak:
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 12-53
Kapittel: 12 TØMRERARBEID
Postnr
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
12.26.3.4
SF1.185A
GJENNOMFØRING I DAMPSPERRESJIKT
Antall
Lokalisering: På takutspring. Se detaljtegning A-23DT00-102.
Type gjennomføring: For taksluk
Andre krav:
c)
stk
30
Pris
Sum
24
6
QJ2.2332
IKKE-BÆRENDE UNDERGULV AV PLATER, 1
LAG
Areal
Materiale : Kryssfinerplater
Utførelse : Spikret
Lokalisering: Takutspring. Se detaljtegning A-23DT00-102.
Type: X-finer
Tykkelse: 20mm
Underlag: Takstoler
Andre krav: Nei
Miljøstasjon
Vektbod
12.26.3.6
Mengde
Utførelse:
Gjennomførong gjennom innsektsnetting og
panelbord under takutspring skal inngå i pris.
Miljøstasjon
Vektbod
12.26.3.5
Enh.
2
160,00
141,00
19,00
QL5.120
LEKTING FOR TAKTEKKING
Areal
Forbehandling : Valgfritt
Lokalisering: Som oppbygg for takpapp. Langs
ytterkant tak. Se detaljtegning A-23-DT00-102.
Lektene benyttes under x-finer.
Dimensjon lekter: Lekter 36x48mm
Type tekking: Takpapp i renne.
Andre krav: Nei
Miljøstasjon
Vektbod
m
lm
42,00
32,00
10,00
Sum denne side:
Akkumulert Bygningsdel 26 Yttertak:
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 12-54
Kapittel: 12 TØMRERARBEID
Postnr
12.26.3.7
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
SF1.5232A
ETTLAGS TEKKING
MED BITUMENBASERT TAKBELEGG
MED MEKANISK FESTE
Areal
Lokalisering: Takutspring. Se detaljtegning A-23DT00-102.
Underlag: X-finer
Materiale: Bitumbasert taktekking, Isola el. tilsv.
Innfesting: Mekanisk
Tykkelse: I henhold til leverandør, 2 lag.
Andre krav:
c)
2
498,00
m
2
144,00
Sum
125,00
19,00
QB3.1324
SVILLER AV HELTRE FOR TAKVERK
Lengde
Fasthet/sortering : Fasthets-/sorteringsklasse C30/
T3
Dimensjon : 48 mm x 148 mm
Lokalisering: Takutspring. Se detaljtegning A-23DT00-102.
Underlag: Takstoler
Andre krav: Nei
Miljøstasjon
Vektbod
12.26.4
m
Pris
376,00
122,00
QJ2.2392
IKKE-BÆRENDE UNDERGULV AV PLATER, 1
LAG
Areal
Materiale : XPS-plate
Utførelse : Spikret
Lokalisering: Takutspring. Se detaljtegning A-23DT00-102.
Type: XPS-plate
Tykkelse: 30mm med fall 1:40
Underlag: Lekter 36x48mm
Andre krav: Nei
Miljøstasjon
Vektbod
12.26.3.9
Mengde
Utførelse: Oppbrett over gesims og oppbrett
mot tak skal inngå i pris. Leveres i farge:Grå
Miljøstasjon
Vektbod
12.26.3.8
Enh.
m
204,00
157,00
47,00
OPPBYGG FOR TEKNISKE ANLEGG
Sum denne side:
Akkumulert Bygningsdel 26 Yttertak:
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 12-55
Kapittel: 12 TØMRERARBEID
Postnr
12.26.4.1
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
QB3.8320A
OPPBYGNING FOR TEKNISKE ANLEGG
Antall
Forbehandling : Valgfritt
Lokalisering: På tak
Oppbygning for: Lufting fra tekniske rom og
Dimensjon: 700x700mm
Andre krav:
a)
Mengde
stk
4
stk
2
Pris
Sum
Omfang og prisgrunnlag:
Oppbygging for Jetthette prises komplett med
oppbygging av kasse og takpapp rundt kasse
samt sveising av takpapp mot takpapp på tak
samt motfall mot takpapp på overside av kasse.
Miljøstasjon
Vektbod
12.26.4.2
Enh.
2
2
LOFTSLUKE MED NEDTREKKBAR STIGE
Det skal monteres loftsluke med nedtrekkbar stige i
Verksted i Miljøstasjon.
12.26.4.3
RH5.133138138A
LUKE - UTEN GLASS
Antall
Type: Loftsluke med trapp
Omfang: Levering og innsetting
Brannmotstand: EI2 30-Csa
Luftlydisolasjon: Ingen krav
Varmegjennomgang: U- verdi = 0,13 W/(m²K)
Innbruddsmotstand: Ingen krav
Lokalisering: I himling i Verksted, Se plantegning A20-PL01-01, Plassering i Vektbod avklares.
Luke nr: 1
Type: Som tilfreddstiller kravene i forhold til brann
Dimensjon: 600x1200mm
Slagretning: Nedover
Overflatebehandling: Males som himling
Forberedelse for tilleggslåser og -beslag: Avklares
med byggherre
Andre krav:
a)
Omfang og prisgrunnlag: Utsparing i tak og
gipsplater samt nødvendige forsterkninger
medtas i pris.
Miljøstasjon
Vektbod
1
1
Sum denne side:
Sum Bygningsdel 26 Yttertak:
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 14-1
Kapittel: 14 VINDUER
Postnr
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
14
VINDUER
14.1
VINDU I YTTERVEGG
Enh.
Mengde
Pris
Sum
GENERELLE TEKNISKE BESTEMMELSER
Vinduer, ytterdører og glassfelt
Fuging og øvrige nødvendige detaljer for tett
tilslutning til tilstøtende konstruksjoner skal være
inkludert i enhetsprisene på de enkelte poster.
Enhetspriser skal videre omfatte nødvendig klossing
i forbindelse med beslagløsninger, og samtlige
klosser skal leveres i trykkimpregnert trevirke.
Monteringen omfatter totrinns tetting med tilslutning
til membraner levert av andre fag.
Alt utstyr i ytterdører skal være FG-godkjent.
Entreprenøren skal utarbeide beslagslister for egen
dørleveranse.
U-verdi
Det skal i alle glassfelt i yttervegg regnes med Uverdi på isolerglasset på 1,0.
Sikkerhetsglass
Alt glass i dørpartier skal være sikkerhetsglass
klasse F1 på begge sider. Alt glass som går lavere
enn 750 mm over ferdig gulv eller terreng skal være
sikkerhetsglass klasse F1 på oppholdsside.
Vinduer/åpningsfelt
Alle vinduer og åpningsfelt i fasader skal leveres
med alt nødvendig beslag og stormsikring for
luftestilling.
Levering og montering av foringer og belistning skal
medtas i denne entreprise.
Anbyder skal som del av leveransen, og inkludert i
enhetsprisene, foreta nødvendig dimensjonering og
detaljplanlegging av eget profilsystem, og fremlegge
detaljløsninger for tiltakshavers kontroll før
produksjon.
Kontroll ved arkitekt/byggteknisk rådgiver fritar ikke
anbyder for anvar for egne konstruksjoner.
Glasstyper:
Vanlig energiglass:
To-lags argonfylt, klart nøytralt glass med U-verdi
max. 1,1.
Generelt skal alle vindu/glassfelt ha et utvendig glass
med solfaktor 0,41 eller bedre.
Sum denne side:
Akkumulert Bygningsdel :
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 14-2
Kapittel: 14 VINDUER
Postnr
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
Enh.
Mengde
Pris
Sum
Solavskjerming:
Det medtas solavskjerming av type utvendig screen
duk.
14.23
Yttervegger
VINDU I MILJØSTASJON
14.23.1.1
RI2.119992228218315
VINDU
Antall
Omfang: Levering og innsetting inkl belistning
begge sider
Type: Ett felt i fastkarm
Vindusbetegnelse: V2
Materiale: Aluminium med tre innvendig
Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: U- verdi = 1,2 W/(m²K)
Luftydisolasjon: Ingen krav
Innbruddsmotstand: Motstandsklasse 3
Solfaktor: 0,40
Lokalisering: Miljøstasjon
Vindu type nr.: V2
Dimensjon: B x H = ca 1790 x 1190 mm
Krav til glass: 2 lags
Karm: Lakkert aluminium RAL 2001, tre malt hvit
Andre krav: Nei
Miljøstasjon
Vektbod
14.23.1.2
2
stk
1
2
0
RI2.119992228218315
VINDU
Antall
Omfang: Levering og innsetting inkl belistning
begge sider
Type: En vertikal spross + 1 stk åpningsfelt
Vindusbetegnelse: V2
Materiale: Aluminium med tre innvendig
Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: U- verdi = 1,2 W/(m²K)
Luftydisolasjon: Ingen krav
Innbruddsmotstand: Motstandsklasse 3
Solfaktor: 0,40
Lokalisering: Miljøstasjon
Vindu type nr.: V3
Dimensjon: B x H = ca 1790 x 1190 mm
Krav til glass: 2 lags
Karm: Lakkert aluminium RAL 2001, tre malt hvit
Andre krav: Nei
Miljøstasjon
Vektbod
stk
1
0
Sum denne side:
Akkumulert Bygningsdel :
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 14-3
Kapittel: 14 VINDUER
Postnr
14.23.1.3
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
Enh.
RI2.119992228218315
VINDU
Antall
Omfang: Levering og innsetting inkl belistning
begge sider
Type: En vertikal spross + 1 stk åpningsfelt
Vindusbetegnelse: V2
Materiale: Aluminium med tre innvendig
Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: U- verdi = 1,2 W/(m²K)
Luftydisolasjon: Ingen krav
Innbruddsmotstand: Motstandsklasse 3
Solfaktor: 0,40
Lokalisering: Miljøstasjon
Vindu type nr.: V4
Dimensjon: B x H = ca 1790 x 1190 mm
Krav til glass: 2 lags
Karm: Lakkert aluminium RAL 2001, tre malt hvit
Andre krav: Nei
Miljøstasjon
Vektbod
stk
2
stk
4
Pris
Sum
2
0
14.23.2
VINDU I VEKTBOD
14.23.2.1
RI2.119992228218315
VINDU
Antall
Omfang: Levering og innsetting inkl belistning
begge sider
Type: En vertikal spross + 1 stk åpningsfelt
Vindusbetegnelse: V2
Materiale: Aluminium med tre innvendig
Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: U- verdi = 1,2 W/(m²K)
Luftydisolasjon: Ingen krav
Innbruddsmotstand: Motstandsklasse 3
Solfaktor: 0,40
Lokalisering: Vektbod
Vindu type nr.: V5
Dimensjon: B x H = ca 1790 x 1190 mm
Krav til glass: 2 lags
Karm: Lakkert aluminium RAL 2001, tre malt hvit
Andre krav: Nei
Miljøstasjon
Vektbod
Mengde
0
4
Sum denne side:
Akkumulert Bygningsdel 23 Yttervegger:
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 14-4
Kapittel: 14 VINDUER
Postnr
14.23.2.2
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
RI2.119992228218315
VINDU
Antall
Omfang: Levering og innsetting inkl belistning
begge sider
Type: En vertikal spross + 1 stk åpningsfelt
Vindusbetegnelse: V2
Materiale: Aluminium med tre innvendig
Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: U- verdi = 1,2 W/(m²K)
Luftydisolasjon: Ingen krav
Innbruddsmotstand: Motstandsklasse 3
Solfaktor: 0,40
Lokalisering: Vektbod
Vindu type nr.: V6
Dimensjon: B x H = ca 1790 x 1190 mm
Krav til glass: 2 lags
Karm: Lakkert aluminium RAL 2001, tre malt hvit
Andre krav: Nei
Miljøstasjon
Vektbod
14.23.2.3
Enh.
stk
4
stk
1
Pris
Sum
0
4
RI2.119992228218315
VINDU
Antall
Omfang: Levering og innsetting inkl belistning
begge sider
Type: To vertikale sprosser + 1 stk åpningsfelt
Vindusbetegnelse: V2
Materiale: Aluminium med tre innvendig
Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: U- verdi = 1,2 W/(m²K)
Luftydisolasjon: Ingen krav
Innbruddsmotstand: Motstandsklasse 3
Solfaktor: 0,40
Lokalisering: Vektbod
Vindu type nr.: V7
Dimensjon: B x H = ca 1790 x 1190 mm
Krav til glass: 2 lags
Karm: Lakkert aluminium RAL 2001, tre malt hvit
Andre krav: Nei
Miljøstasjon
Vektbod
Mengde
0
1
Sum denne side:
Akkumulert Bygningsdel 23 Yttervegger:
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 14-5
Kapittel: 14 VINDUER
Postnr
14.23.2.4
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
Enh.
RI2.119992228218315
VINDU
Antall
Omfang: Levering og innsetting inkl belistning
begge sider
Type: To vertikale sprosser + 2 stk åpningsfelt
Vindusbetegnelse: V2
Materiale: Aluminium med tre innvendig
Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: U- verdi = 1,2 W/(m²K)
Luftydisolasjon: Ingen krav
Innbruddsmotstand: Motstandsklasse 3
Solfaktor: 0,40
Lokalisering: Vektbod
Vindu type nr.: V8
Dimensjon: B x H = ca 2190 x 1190 mm
Krav til glass: 2 lags
Karm: Lakkert aluminium RAL 2001, tre malt hvit
Andre krav: Nei
Miljøstasjon
Vektbod
stk
1
stk
15
Pris
Sum
0
1
14.23.3
SOLAVSKJERMING
14.23.4
RJ2.11.11825
MARKISE
Antall
Type: Fasademarkiser
Duk: Screen
Betjening: Motordrift for automatikk
Lokalisering: Utvendig på vindu i Miljøstasjon og
Vektbod
Farge: Lys grå duk, profiler Prelaq Nova Zinkgrå 244
Dimensjon: Tilpasses vindu med dimensjoner
1790x1190
Andre krav: Nei
Miljøstasjon
Vektbod
Mengde
5
10
Sum denne side:
Sum Bygningsdel 23 Yttervegger:
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 15-1
Kapittel: 15 DØRER OG PORTER
Postnr
15
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
Enh.
Mengde
Pris
Sum
DØRER OG PORTER
ORIENTERING OM ARBEIDENES OMFANG
Dette kapittel omfatter levering, montering inkl.
belistning begge sider.
-
Innvendige tredører
Innvendige glassdører
Utvendige glassdører
Utvendige ståldører
Utvendige porter
FELLESBESTEMMELSER
Entreprenør skal utarbeide lås og beslagsliste i
samarbeid med byggherre.
Etterfølgende bestemmelser, regler og
spesifiserende tekster gjelder i tillegg til, og i tilfelle
uoverensstemmelse, foran NS 3420
TEKNISKE BESTEMMELSER
Dørleverandør sørger for:
•
Dører som tilfredsstiller egenskapene i
henhold til. NS 3140/3150/3152 og NS 3919.
•
Skilting med NS merking.
•
Merking med dørnr. i karmsiden på alle
dørblad.
•
Dokumentasjon som viser hvilket utstyr som
kan benyttes på tilbudte branndører. Spesielt
gjelder dette elektrisk sluttstykker og
dørlukkere.
•
Innfesting av dørkarm i henhold til NS
3152/3157.
•
Dørblad og karmer som kan bearbeides i
ettertid for montering av elektrisk sluttstykke,
karmoverføring og trekke rør. Pressede
materialer i karm og dørblad bør unngås.
•
Innfestingspunkter for sluttstykker, låskasser,
dørlukker og karmoverføringer som tåler
gjentatte bytter uten at innfestingspunktet
forringes. Pressede materialer i karm og
dørblad bør unngås..
•
Utfresing og forsterkning skal være i henhold
til utstyr beskrevet på beslagliste
•
Der det er beskrevet karmoverføring skal det
etableres trekkrør med trekkbar trekktråd
Sum denne side:
Akkumulert Bygningsdel :
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 15-2
Kapittel: 15 DØRER OG PORTER
Postnr
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
•
•
•
•
•
Enh.
Mengde
Pris
Sum
At alle dører som tilknyttes låskasser med
microbryter, motorlås eller elektriske
sluttstykker eller som er beskrevet med FGgodkjent låskasse i henhold til beslagliste har
en avstand mellom dørblad og karm etter
montering på 2 mm + - 1 mm
Levering av alle hengsler.
Hengsler på ytterdører skal ikke enkelt kunne
demonteres utenfra. Dersom hengslene enkelt
kan demonteres skal dør leverandør medta i
sitt tilbud FG-godkjent bak kantbeslag i tillegg.
Levering av alle manuelle (FAB) og
automatiske skåter (AUTO).
Levering av espagnolett lås med minst ett
sluttstykke der det er mulighet for
innmontering av microbryter
PRISGRUNNLAG OG MÅLEREGLER
Prisene skal, foruten det som er angitt i NS 3420,
inneholde:
1. Redegjørelse for fabrikat og utførelse (detaljer).
2. Utarbeidelse av produksjonstegninger, som skal
fremlegges for kontroll før produksjon.
3. Levering, transport, mellomlagring og montering.
4. Nødvendige bolter/justeringshylser,
festemateriell,
småprofiler, tetningsprofiler/ -midler.
5. Alle funksjonsnødvendige beslag.
6. Angitte låser, vridere og utstyr.
7. Nødvendige stillaser og løfteutstyr.
8. Overflatebehandling
9. Nødvendig måltaking på stedet.
10. Dimensjonering av festemidler.
Det påviler Entreprenøren å inkludere
beskyttelsestiltak for å bevare døren uskadet i
byggefasen. Dørene skal i hele byggeperioden være
beskyttet av en tykk plastfilm, som ikke fjernes før de
siste arbeidene til Entreprenøren er ferdig.
INSTALLASJON
Entreprenøren skal kontrollere montasjeklare
åpninger i god tid før montasjen.
Alt festemateriell skal være korrosjonsbestandig og
ikke kunne forårsake at galvanisk strøm oppstår.
Montasjefuger fylles med mineralull,
fugeundertbygning, priming og forsegling med
silikonfuger utvendig. Innvendig benyttes
Sum denne side:
Akkumulert Bygningsdel :
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 15-3
Kapittel: 15 DØRER OG PORTER
Postnr
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
Enh.
Mengde
Pris
Sum
akrylfugemasse. For porter med brannklassifisering
benyttes fugemasse som tilfredstiller brannkrav.
For montasje i betong nyttes ekspansjonsbolter.
Ev. skader i overflatebehandlingen fra fabrikk skal
flikkes med samme malingssystem som nevnt
ovenfor.
1.0 TREDØRER
LEVERING OG MONTERING
Leverandøren skal levere og montere tredører med
beslag. Dørene skal leveres komplett med karm,
hengsler og terskel.
Beslagsliste skal utarbeides av entreprenør i
samarbeid med byggherre.
Dører skal ha brann- og lydklasse iht. NS3150 og
spesifikasjon i tekst og tegning. Lyd- og
brannklassifiserte dører skal være typegodkjente.
Glassfelt i dører og over, skal tilfredsstille kravene i
NS 3217.
Brannklassifiserte dører skal ha tettelist på 4 sider.
Leverandør skal bringe på plass ovennevnte
elementer og foreta innsetting, dytting og fuging for
komplett utførelse iht forskrifter. Fugemateriale / dytt
skal tilfredstille respektive lyd-og brannkrav. Karmer
skal være innsatt slik at etterjustering er mulig med
justerbare hylseskruer påsatt lokk.
Entreprenør er ansvarlig for at dører vandrer lett og
knirkefritt etter innsetting.
Døroppstillingen gir oversikt over plassering mm
med individuelle dørnummer for samtlige dører i
denne entreprisen.
Klassifisering av dørene er oppgitt etter nye
betegnelser. For anbudet godtas også
klassifikasjoner etter gamle klassebetegnelser.
Anbyder skal opplyse hvilke klassifikasjoner som
er lagt til grunn.
MERKING
Alle dører skal merkes med dørnummer på sidekant
mot hengsel. Dette medtas i enhetsprisen.
BESLAG og DØRER
For alle dører stilles det krav til kvalitet, ekstra
dimensjonert hengsling og stabilitet i dørblad for å
unngå siging / vridning av dørblad. Dører skal
Sum denne side:
Akkumulert Bygningsdel :
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 15-4
Kapittel: 15 DØRER OG PORTER
Postnr
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
Enh.
Mengde
Pris
Sum
tilfredstille krav i h.t. NS 4140 D6.
For dører med automatikk må feltet over døråpning
være forsterket.
Tette tredører utføres som massivdører. For dører
med brannklasse gjelder kravet hele dørkonstruksjonen.
Dørblad utføres med høytrykks plastlaminatet i
fargesystemet NCS. Dørbladene utføres med eik
kantlister som dekkes med plastlaminatet (kantene
fases). Farge avklares NCS S 3000N.
For dører med terskler, utføres denne i rustfritt,
syrefast stål.
TILPASSING TIL BESLAG
Leverandør skal frese og montere alt fast beslag
som skal inn i dør, f.eks. låskasse, karmoverføring,
skåter,
hengsler, med unntak el.lås, som følger
beslagleveranse som skal utarbeides av entreprenør.
Dør med karmoverføring skal
ha trekkerør med kabel PFK 8x0.22 M/4m kabel
over dør. Forsterke og klargjøre for el. lås,
dørlukker, (obs. side), rømningsbeslag, Alt løst
beslag som ikke er henvist til noen bestemt
leverandør, tilfaller beslagleveransen.
Det skal tilrettelegges for alle elektriske kabler,
rørføringer frem til alle dører iht beslaglisten.
Alt beslag med noen form for el.tilpasning, bør
monteres og igangsettes av autorisert låsfirma.
2.0 OVERFLATEBEHANDLING STÅL
Alt stål skal overflatebehandles i i henhold til NS-EN
ISO 12944.
Dører skal leveres ferdig overflatebehandlet fra
fabrikk.
Alle ytterdørers synlige konstruksjoner skal
overflatebehandles i henhold til holdbarhetskategori
M og korrosivitets kategori C3.
Ved påføring av en overflatebeskyttelse, skal kun
produkter fra en produsent benyttes ved oppbygging
av malingsfilmen. Produsentens datablad og
anvisninger skal følges.
Farge på Toppstrøk
Farge på toppstrøk RAL 2001.
Sum denne side:
Akkumulert Bygningsdel :
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 15-5
Kapittel: 15 DØRER OG PORTER
Postnr
15.23
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
Enh.
Mengde
Pris
Sum
Yttervegger
STÅLDØRER
15.23.1.1
RH2.11190591882103A
YTTERDØR - HENGSLET - UTEN GLASS
Antall
Omfang: Levering og innsetting inkl belistning
begge sider
Dørbetegnelse: Valgfri
Overflatemateriale: Stål
Slagretning: Se plantegninger og dørlister
Antall fløyer: Enfløyet
Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: U- verdi = 1,2 W/(m²K)
Luftlydisolasjon: Uspesifisert
Innbruddsmotstand: Motstandsklasse 3
Lokalisering: Miljøstasjon og vektbod
Dørtype: SD1
Dimensjon: 10 x 21 M
Terskel: Rustfri
Overflatebehandling: Varmforsinket og lakkert
Forberedelse for tilleggslåser og -beslag: Se andre
krav
Andre krav:
stk
6
Rustfri vrider med skilt, falle- reilelås,
hakereilelås og pumpe.
Rustri sparkeplate begge sider.
UU-krav: Motordrift (1 stk dør i vektbod)
Utvendig farge RAL 2001.
Innvendig hvit.
Miljøstasjon
Vektbod
4
2
Sum denne side:
Akkumulert Bygningsdel 23 Yttervegger:
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 15-6
Kapittel: 15 DØRER OG PORTER
Postnr
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
Enh.
15.23.1.2
RH2.11190592882103A
YTTERDØR - HENGSLET - UTEN GLASS
Antall
Omfang: Levering og innsetting inkl belistning
begge sider
Dørbetegnelse: Valgfri
Overflatemateriale: Stål
Slagretning: Se plantegninger og dørlister
Antall fløyer: Tofløyet
Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: U- verdi = 1,2 W/(m²K)
Luftlydisolasjon: Uspesifisert
Innbruddsmotstand: Motstandsklasse 3
Lokalisering: Miljøstasjon
Dørtype: SD2
Dimensjon: 20 x 21 M
Terskel: Rustfri
Overflatebehandling: Varmforsinket og lakkert
Forberedelse for tilleggslåser og -beslag: Se andre
krav
Andre krav:
stk
Mengde
Pris
Sum
3
Rustfri vrider med skilt, falle- reilelås,
hakereilelås og innfelt ekspagnolett.
Rustri sparkeplate begge sider.
Utvendig farge RAL 2001.
Innvendig hvit.
Miljøstasjon
Vektbod
15.23.2
3
0
DØRER MED GLASS
Sikkerhetsglass
Alt glass i dørpart skal våre sikkerhetsglass klasse
F1 på begge sider.
Sum denne side:
Akkumulert Bygningsdel 23 Yttervegger:
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 15-7
Kapittel: 15 DØRER OG PORTER
Postnr
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
Enh.
15.23.2.1
RH2.1129063988210315A
YTTERDØR - HENGSLET - MED GLASSFELT
Antall
Omfang: Levering og innsetting inkl belistning
begge sider
Dørbetegnelse: Valgfri
Overflatemateriale: Aluminium
Slagretning: Utadslående mot høyre
Antall fløyer: Enfløyet med sidefelt
Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: U- verdi = 1,2 W/(m²K)
Luftlydisolasjon: Uspesifisert
Innbruddsmotstand: Motstandsklasse 3
Solfaktor: 0,40
Lokalisering: Miljøstasjon
Dørtype: GD2
Dimensjon: 18 x 21 M
Terskel: Natureloksert aluminium
Overflatebehandling: Lakkert aluminium
Krav til glass: 2 lags sikkerhetsglass ref. TEK10
Forberedelse for tilleggslåser og -beslag: Se andre
krav
Andre krav:
stk
Mengde
Pris
Sum
3
Rustfri vrider med skilt. Falle- reilelås +
hakereilelås. Rustfri sparkeplate begge sider.
UU-krav: Motordrift
Rømningskrav: Lysåpning min 900 mm
Utvendig farge RAL 2001
Innvendig hvit.
Sikkerhetsglass
Alt glass i dørpart skal våre sikkerhetsglass
klasse F1 på begge sider.
Miljøstasjon
Vektbod
15.23.3
3
0
PORTER
Sum denne side:
Akkumulert Bygningsdel 23 Yttervegger:
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 15-8
Kapittel: 15 DØRER OG PORTER
Postnr
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
Enh.
15.23.3.1
6.0 UTVENDIGE LEDDHEISEPORTER GENERELT
Mengde
Pris
Sum
Levering og montering av leddheiseporter. Det
leveres porter av type Crawford, Hörmann el. lign.
Seksjonene skal være tettte, med brutt kuldebro
mellom inner og ytterporten.
Portene skal være isolert med polyuretanplast,
selvslukkende i samsvar med DIN-norm 4102,
klasse B2.
Gulvtetting skal være av gummi med doble tunger.
Topptetting utføres med aluminiumsbeslag og
gummipakning. Sidetetting skal utføres med glidelist
av plast med gummitunge.
Portomfatningen skal være av varmforsinket
stålplate med beskyttelseslist av plast. Portene
leveres med fjærbelastet skåte. Innerplate skal være
alusinkbelagt stålplate. Ytterplate skal være
behandlet med PVF2-lakk. Farge RAL 2001.
Portbladet skal ha U-verdi på 0,84 W/m2 C.
Alle porter skal ha elektrisk drift, og det skal være
dobbelt sikkerhetssystem som fungerer uavhengig
av hverandre. Portene skal kunne åpnes både fra
innside og utside. På utsiden skal trykknapptablået
ha lås. Det monteres sylinderlås for både innvendig
og utvendig låsing.
Det medtas innkledning av smyg, både for stålplate
og betongvegg.
For alle porter gjelder at fallsikring og
sikkerhetsutstyr skal tilfredstille kravene til
Byggeforskriftene og Arbeidstilsynet.
Portene leveres komplett, inklusiv alt kabel og elarbeid. Motorkasse skal kles på innside med
inspeksjonsluker.
Det skal leveres 2 stk FDV-dokumentasjon i
ringperm.
Sum denne side:
Akkumulert Bygningsdel 23 Yttervegger:
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 15-9
Kapittel: 15 DØRER OG PORTER
Postnr
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
Enh.
15.23.3.2
RH3.1113888883A
PORT - UTEN GLASS
Antall
Formål: Industriport
Type: Leddheiseport
Omfang: Levering og innsetting
Brannmotstand: Ingen krav
Luftlydisolasjon: Ingen krav
Varmegjennomgang: Ingen krav
Innbruddsmotstand: Motstandsklasse 3
Lokalisering: Miljøstasjon
Port nr: LP1
Dimensjon: 24 x 30 M
Overflatebehandling: Varmforsinket stål, lakkert
RAL 2001
Forberedelse for tilleggslåser og -beslag: Se andre
krav
Fri innvendig høyde over åpning: 1,0 m
Fri innvendig sideplass: Tilstrekkelig
Åpningsfrekvens: 20 ganger pr dag
Andre krav:
stk
Mengde
Pris
Sum
4
Sylinderlås med utvendig betjening.
Farge RAL 2001.
Låstype: For sylinder/knapp
Bakkantbeslag.
Elektromekanisk tillegslås.
Radar begge sider.
Impulsbryter begge sider.
Rømningsbeslag:Trykkfunksjon skåtefløysolenoid dredvet.
Låssystem skal tilfredsstille FG-krav.
Miljøstasjon
Vektbod
4
0
Sum denne side:
Sum Bygningsdel 23 Yttervegger:
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 15-10
Kapittel: 15 DØRER OG PORTER
Postnr
15.24
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
Enh.
Mengde
Pris
Sum
Innervegger
TREDØRER
Farge innvendige tredører: NCS S 3000N
Belistning ferdig malt i farge : NCS S0500N
15.24.1.1
RH2.21190991888888A
INNERDØR - HENGSLET - UTEN GLASS
Antall
Omfang: Levering og innsetting inkl belistning
begge sider
Dørbetegnelse: Valgfri
Overflatemateriale: Plastlaminat
Slagretning: Se plantegning og dørskjema
Antall fløyer: Enfløyet
Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: Ingen krav
Luftlydisolasjon: Ingen krav
Innbruddsmotstand: Ingen krav
Lokalisering: Miljøstasjon og vektbod
Dørtype: TD1
Dimensjon: 8 x 21 M
Terskel: Flat, rustfri. Spalte for overstrømning
Overflatebehandling: Plastlaminat dørblad, heltre
karm
Forberedelse for tilleggslåser og -beslag: Lås og
beslagliste utarbeides av entreprenør
Andre krav:
stk
7
Rustfri vrider med ledig/opptatt skilt.
Rustfri sparkeplate begge sider.
Miljøstasjon
Vektbod
6
1
Sum denne side:
Akkumulert Bygningsdel 24 Innervegger:
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 15-11
Kapittel: 15 DØRER OG PORTER
Postnr
15.24.1.2
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
Enh.
RH2.21190991888888A
INNERDØR - HENGSLET - UTEN GLASS
Antall
Omfang: Levering og innsetting inkl belistning
begge sider
Dørbetegnelse: Valgfri
Overflatemateriale: Plastlaminat
Slagretning: Se plantegning og dørskjema
Antall fløyer: Enfløyet
Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: Ingen krav
Luftlydisolasjon: Ingen krav
Innbruddsmotstand: Ingen krav
Lokalisering: Miljøstasjon og vektbod
Dørtype: TD2
Dimensjon: 10 x 21 M
Terskel: Flat, rustfri.
Overflatebehandling: Plastlaminat dørblad, heltre
karm
Forberedelse for tilleggslåser og -beslag: Lås og
beslagliste utarbeides av entreprenør
Andre krav:
stk
Mengde
Pris
Sum
9
Rustfrivrider med skilt (2 stk ledig/opptatt)
Rustfri sparkeplate begge sider.
Miljøstasjon
Vektbod
7
2
Sum denne side:
Akkumulert Bygningsdel 24 Innervegger:
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 15-12
Kapittel: 15 DØRER OG PORTER
Postnr
15.24.1.3
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
Enh.
RH2.2219092888888A
INNERDØR - SKYVEDØR - UTEN GLASS
Antall
Omfang: Levering og innsetting inkl belistning
begge sider
Dørbetegnelse: Valgfri
Overflatemateriale: Plastlaminat
Type: Enfløyet montert i vegg
Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: Ingen krav
Luftlydisolasjon: Ingen krav
Innbruddsmotstand: Ingen krav
Lokalisering: Vektbod
Dørtype: SKD1
Dimensjon: 10 x 21 M
Terskel: Ingen
Overflatebehandling: Plastlaminat dørblad, heltre
karm
Forberedelse for tilleggslåser og -beslag: Lås og
beslagliste utarbeides av entreprenør
Andre krav:
stk
Mengde
Pris
Sum
3
Innfelt gripebeslag + ring (rustfritt).
Rustfri sparkeplate begge sider.
Miljøstasjon
Vektbod
15.24.2
0
3
DØRER MED GLASS
Sum denne side:
Akkumulert Bygningsdel 24 Innervegger:
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 15-13
Kapittel: 15 DØRER OG PORTER
Postnr
15.24.2.1
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
Enh.
RH2.2129063988880000A
INNERDØR - HENGSLET - MED GLASSFELT
Antall
Omfang: Levering og innsetting inkl belistning
begge sider
Dørbetegnelse: Valgfri
Overflatemateriale: Aluminium
Slagretning: Utadslående mot høyre
Antall fløyer: Enfløyet med sidefelt
Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: Ingen krav
Luftlydisolasjon: Uspesifisert
Innbruddsmotstand: Uspesifisert
Solfaktor: Uspesifisert
Lokalisering: Miljøstasjon
Dørtype: GD1
Dimensjon: 18 x 21 M
Terskel: Natureloksert aluminium
Overflatebehandling: Lakkert aluminium
Krav til glass: Sikkerhetsglass ref. TEK 10
Forberedelse for tilleggslåser og -beslag: Lås og
beslagliste utarbeides av entreprenør
Andre krav:
stk
Mengde
Pris
Sum
1
a) Omfang og prisgrunnlag
Sikkerhetsglass
Alt glass i dørpart skal våre sikkerhetsglass klasse
F1 på begge sider.
Miljøstasjon
Vektbod
1
0
Sum denne side:
Akkumulert Bygningsdel 24 Innervegger:
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 15-14
Kapittel: 15 DØRER OG PORTER
Postnr
15.24.2.2
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
Enh.
RH2.222906388888800A
INNERDØR - SKYVEDØR - MED GLASSFELT
Antall
Omfang: Levering og innsetting inkl belistning
begge sider
Dørbetegnelse: Valgfri
Overflatemateriale: Aluminium
Type: Tofløyet utenpåliggende
Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: Ingen krav
Luftlydisolasjon: Ingen krav
Innbruddsmotstand: Ingen krav
Solfaktor: Uspesifisert
Lokalisering: Miljøstasjon
Dørtype: SDD1
Dimensjon: 1680 x 1950 mm
Terskel: Natureloksert aluminium
Overflatebehandling: Natureloksert aluminium
Krav til glass: Sikkerhetsglass ref. TEK 10
Forberedelse for tilleggslåser og -beslag:
Andre krav:
a)
stk
Mengde
Pris
Sum
2
Omfang og prisgrunnlag
Dørene skal brukes til dusj
Miljøstasjon
Vektbod
2
0
Sum denne side:
Sum Bygningsdel 24 Innervegger:
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 18-1
Kapittel: 18 BLIKKENSLAGERARBEID
Postnr
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
18
BLIKKENSLAGERARBEID
18.23
Yttervegger
Enh.
Mengde
Pris
Sum
0.1 ORIENTERING OM ARBEIDENES OMFANG
Dette kapittel omfatter:
-
Beslag langs betongsokkel
-
Sålebenkbeslag
-
Terskelbeslag
GENERELT
Hvor ikke annet er angitt, gjelder NS 3420.
I dette kapittelet er medtatt blikkenslagarbeider for
vegger.
Platetykkelser for beslagsarbeider skal være
minimum 0.7 mm varmforsinkede stålplater med
PVDF overflatebehandling.
Beslag må monteres slik at galvanisk korrusjon ikke
oppstår.
Farge RAL angis av arkitekt.
Det forutsettes at arkitektems detaljtegninger legges
til grunn for utførelsen.
Beslagene er angitt som netto utfoldet platebredde
og er regnet knekket i ett stykke. Disse forutsettes
imidlertid oppdelt på en hensiktsmessig måte.
Beslag kan prefabrikeres i faste lengder, men skal
da forholde seg til byggets teoretiske akser.
Alle synlige ender av beslag skal lukkes. Skjøting av
beslag utføres modulært i forhold til byggets akser.
Skjøter på gesimsbeslag utføres med dobbel
stangfals.
Det kreves presist og omhyggelig arbeid. De oppgitte
priser skal være komplette for beskrevne arbeider og
inkludere nødvendige festeanordninger, pakninger
ol., tetningslister/fuging i forbindelse med
plateskjøter, beslagoverganger ol., samt nødvendig
lasker, skjøtebeslag mm. Det fuges med silikon
fugemasse.
Mengdene reguleres etter oppmåling.
Sum denne side:
Akkumulert Bygningsdel 23 Yttervegger:
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 18-2
Kapittel: 18 BLIKKENSLAGERARBEID
Postnr
18.23.1.1
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
PN4.11349
SÅLBENKBESLAG
Antall
Utforming: Med endebunn og innfuging
Materiale: Varmforsinket stål
Overflate: PVDF-belegg
Lokalisering: Miljøstasjon og vektbod
Materialtykkelse: 0,7 mm
Kvalitet/belegg: PVDF, Prelaq Nova Zinkgrå 244
Lengde: ca 1850 mm
Utfoldet bredde: ca 350 mm
Andre krav: Nei
Miljøstasjon
Vektbod
18.23.1.2
18.23.1.3
stk
15
stk
1
stk
6
Pris
Sum
0
1
PN4.1431
TERSKELBESLAG
Antall
Materiale: Rustfritt stål
Overflate: Ubehandlet
Lokalisering: Miljøstasjon og vektbod
Materialtykkelse: 1,0 mm
Kvalitet/belegg: Rustfritt stål, Slipt 1 mm
Lengde: ca 1010 mm
Utfoldet bredde: ca 100 mm
Andre krav: Nei
Miljøstasjon
Vektbod
Mengde
5
10
PN4.11349
SÅLBENKBESLAG
Antall
Utforming: Med endebunn og innfuging
Materiale: Varmforsinket stål
Overflate: PVDF-belegg
Lokalisering: Vektbod
Materialtykkelse: 0,7 mm
Kvalitet/belegg: PVDF, Prelaq Nova Zinkgrå 244
Lengde: ca 2250 mm
Utfoldet bredde: ca 350 mm
Andre krav: Nei
Miljøstasjon
Vektbod
Enh.
4
2
Sum denne side:
Akkumulert Bygningsdel 23 Yttervegger:
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 18-3
Kapittel: 18 BLIKKENSLAGERARBEID
Postnr
18.23.1.4
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
PN4.1431
TERSKELBESLAG
Antall
Materiale: Rustfritt stål
Overflate: Ubehandlet
Lokalisering: Miljøstasjon
Materialtykkelse: 1,0 mm
Kvalitet/belegg: Rustfritt stål, Slipt 1 mm
Lengde: ca 1810 mm
Utfoldet bredde: ca 100 mm
Andre krav: Nei
Miljøstasjon
Vektbod
18.23.1.5
stk
3
stk
3
m
105,00
Pris
Sum
3
0
PN4.21149
SOKKELBESLAG
Lengde
Utforming: Vanlig
Materiale: Varmforsinket stål
Overflate: PVDF-belegg
Lokalisering: Betongsokkel på miljøstasjon og
vektbod
Materialtykkelse: 0,7 mm
Kvalitet/belegg: PVDF, Prelaq Nova Zinkgrå 244
Utfoldet bredde: ca 330 mm, se detj A-23-DT00101, detalj 01
Andre krav: Nei
Miljøstasjon
Vektbod
Mengde
3
0
PN4.1431
TERSKELBESLAG
Antall
Materiale: Rustfritt stål
Overflate: Ubehandlet
Lokalisering: Miljøstasjon
Materialtykkelse: 1,0 mm
Kvalitet/belegg: Rustfritt stål, Slipt 1 mm
Lengde: ca 2010 mm
Utfoldet bredde: ca 100 mm
Andre krav: Nei
Miljøstasjon
Vektbod
18.23.1.6
Enh.
54,00
51,00
Sum denne side:
Akkumulert Bygningsdel 23 Yttervegger:
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 18-4
Kapittel: 18 BLIKKENSLAGERARBEID
Postnr
18.23.1.7
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
PN4.21149
SOKKELBESLAG
Lengde
Utforming: Vanlig
Materiale: Varmforsinket stål
Overflate: PVDF-belegg
Lokalisering: Betongsokkel på miljøstasjon og
vektbod
Materialtykkelse: 0,7 mm
Kvalitet/belegg: PVDF, Prelaq Nova Zinkgrå 244
Utfoldet bredde: ca 600 mm se detj. A-23-DT00101, detalj 02
Andre krav: Nei
Miljøstasjon
Vektbod
18.23.1.8
m
90,00
m
90,00
m
167,00
Pris
Sum
90,00
0,00
PN4.2349A
HORISONTALT BESLAG I KLEDNING
Lengde
Materiale: Varmforsinket stål
Overflate: PVFD belegg
Lokalisering: Mellom kledning
Materialtykkelse: 0,7 mm
Kvalitet/belegg: PVDF, Prelaq Nova Zinkgrå 244
Profil på beslag: Se detaljtegning A-23-DT00-101
Utfoldet bredde: 300mm
Andre krav:
a)
Mengde
90,00
0,00
PN4.21149
SOKKELBESLAG
Lengde
Utforming: Vanlig
Materiale: Varmforsinket stål
Overflate: PVDF belegg
Lokalisering: Innvendig side betongoppkant
Materialtykkelse: 0,7 mm
Kvalitet/belegg: PVDF, Prelaq Nova Zinkgrå 244
Utfoldet bredde: ca 150 mm se detj. A-23-DT00-101
Andre krav: Nei
Miljøstasjon
Vektbod
18.23.1.9
Enh.
Omfang og prisgrunnlag
Skal inkl. festebrakett. Sålebenkbeslag for vindu
er medtatt i annen post men horisontalt beslag
må tilpasses dette.
Miljøstasjon
Vektbod
136,00
31,00
Sum denne side:
Akkumulert Bygningsdel 23 Yttervegger:
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 18-5
Kapittel: 18 BLIKKENSLAGERARBEID
Postnr
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
18.23.1.10 PN4.13249
SIDEBESLAG
Antall vinduer/dører
Plassering: På vindu med smyg
Materiale: Varmforsinket stål
Overflate: PVDF belegg
Lokalisering: Begge sider av vinduer
Materialtykkelse: 0,7 mm
Kvalitet/belegg: PVDF, Prelaq Nova Zinkgrå 244
Lengde:
Utfoldet bredde: ca 150 mm se detj A-23-DT00-101
Andre krav: Nei
Miljøstasjon
Vektbod
stk
16
stk
15
stk
1
Pris
Sum
5
10
18.23.1.12 PN4.13249
SIDEBESLAG
Antall vinduer/dører
Plassering: På vindu med smyg
Materiale: Varmforsinket stål
Overflate: PVDF belegg
Lokalisering: Over vinduer
Materialtykkelse: 0,7 mm
Kvalitet/belegg: PVDF, Prelaq Nova Zinkgrå 244
Lengde: ca 2210 mm
Utfoldet bredde: 150 mm se detj. A-23-DT00-101
Andre krav: Nei
Miljøstasjon
Vektbod
Mengde
5
11
18.23.1.11 PN4.13249
SIDEBESLAG
Antall vinduer/dører
Plassering: På vindu med smyg
Materiale: Varmforsinket stål
Overflate: PVDF belegg
Lokalisering: Over vinduer
Materialtykkelse: 0,7 mm
Kvalitet/belegg: PVDF, Prelaq Nova Zinkgrå 244
Lengde: ca 2010 mm
Utfoldet bredde: 150 mm se detj. A-23-DT00-101
Andre krav: Nei
Miljøstasjon
Vektbod
Enh.
0
1
Sum denne side:
Akkumulert Bygningsdel 23 Yttervegger:
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 18-6
Kapittel: 18 BLIKKENSLAGERARBEID
Postnr
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
18.23.1.13 PN4.13449
SIDEBESLAG
Antall vinduer/dører
Plassering: På dør med smyg
Materiale: Varmforsinket stål
Overflate: PVDF belegg
Lokalisering: Begge sider av dør
Materialtykkelse: 0,7 mm
Kvalitet/belegg: PVDF, Prelaq Nova Zinkgrå 244
Lengde: ca 2010 mm
Utfoldet bredde: ca 150 mm
Andre krav: Nei
Miljøstasjon
Vektbod
stk
12
stk
6
stk
3
Pris
Sum
4
2
18.23.1.15 PN4.13449
SIDEBESLAG
Antall vinduer/dører
Plassering: På dør med smyg
Materiale: Varmforsinket stål
Overflate: PVDF belegg
Lokalisering: Over dør
Materialtykkelse: 0,7 mm
Kvalitet/belegg: PVDF, Prelaq Nova Zinkgrå 244
Lengde: ca 1810 mm
Utfoldet bredde: ca 150 mm
Andre krav: Nei
Miljøstasjon
Vektbod
Mengde
10
2
18.23.1.14 PN4.13449
SIDEBESLAG
Antall vinduer/dører
Plassering: På dør med smyg
Materiale: Varmforsinket stål
Overflate: PVDF belegg
Lokalisering: Over dør
Materialtykkelse: 0,7 mm
Kvalitet/belegg: PVDF, Prelaq Nova Zinkgrå 244
Lengde: ca 1010 mm
Utfoldet bredde: ca 150 mm
Andre krav: Nei
Miljøstasjon
Vektbod
Enh.
3
0
Sum denne side:
Akkumulert Bygningsdel 23 Yttervegger:
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 18-7
Kapittel: 18 BLIKKENSLAGERARBEID
Postnr
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
Enh.
18.23.1.16 PN4.13449
SIDEBESLAG
Antall vinduer/dører
Plassering: På dør med smyg
Materiale: Varmforsinket stål
Overflate: PVDF belegg
Lokalisering: Over dør
Materialtykkelse: 0,7 mm
Kvalitet/belegg: PVDF, Prelaq Nova Zinkgrå 244
Lengde: ca 2010 mm
Utfoldet bredde: ca 150 mm
Andre krav: Nei
Miljøstasjon
Vektbod
3
stk
4
stk
4
Sum
4
0
18.23.1.18 PN4.13949
SIDEBESLAG
Antall vinduer/dører
Plassering: Over port
Materiale: Varmforsinket stål
Overflate: PVDF belegg
Lokalisering: Begge sider port
Materialtykkelse: 0,7 mm
Kvalitet/belegg: PVDF, Prelaq Nova Zinkgrå 244
Lengde: ca 2400 mm
Utfoldet bredde: ca 340 mm
Andre krav: Nei
Miljøstasjon
Vektbod
stk
Pris
3
0
18.23.1.17 PN4.13949
SIDEBESLAG
Antall vinduer/dører
Plassering: Sidebeslag port
Materiale: Varmforsinket stål
Overflate: PVDF belegg
Lokalisering: Begge sider port
Materialtykkelse: 0,7 mm
Kvalitet/belegg: PVDF, Prelaq Nova Zinkgrå 244
Lengde: ca 3000 mm
Utfoldet bredde: ca 340 mm
Andre krav: Nei
Miljøstasjon
Vektbod
Mengde
4
0
Sum denne side:
Sum Bygningsdel 23 Yttervegger:
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 18-8
Kapittel: 18 BLIKKENSLAGERARBEID
Postnr
18.26
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
Enh.
Mengde
Pris
Sum
Yttertak
0.1 ORIENTERING OM ARBEIDENES OMFANG
Dette kapittel omfatter:
-
Sluk i takutspring
-
Nedløpsrør
-
Båndtekking
GENERELT
Hvor ikke annet er angitt, gjelder NS 3420 versjon
2011.
I dette kapittelet er medtatt blikkenslagarbeider for
tak og gesimser.
Platetykkelser for beslagsarbeider skal være
minimum 0.7 mm.
Det forutsettes at arkiteks detaljtegninger legges til
grunn for utførelsen.
Beslagene er angitt som netto utfoldet platebredde
og er regnet knekket i ett stykke. Disse forutsettes
imidlertid oppdelt på en hensiktsmessig måte.
Beslag kan prefabrikeres i faste lengder, men skal
da forholde seg til byggets teoretiske akser.
Alle synlige ender av beslag skal lukkes. Skjøting av
beslag utføres modulært i forhold til byggets akser.
Skjøter på gesimsbeslag utføres med dobbel
stangfals.
Det kreves presist og omhyggelig arbeid. De oppgitte
priser skal være komplette for beskrevne arbeider og
inkludere nødvendige festeanordninger, pakninger
ol., tetningslister/fuging i forbindelse med
plateskjøter, beslagoverganger ol., samt nødvendig
lasker, skjøtebeslag mm. Det fuges med silikon
fugemasse.
Mengdene reguleres etter oppmåling.
YTTERTAK
Sum denne side:
Akkumulert Bygningsdel 26 Yttertak:
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 18-9
Kapittel: 18 BLIKKENSLAGERARBEID
Postnr
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
18.26.2.1
PN6.21124911
NEDLØPSRØR
Lengde ca 3500 m inkl. bend
Fester: Inklusive
Materiale: Varmforsinket stål
Overflate: PVDF belegg, lakkert aluminium lys grå
Dimensjon: 75 mm
Tverrsnitt: Sirkelformet
Lokalisering: Fra takutspring
Innfesting: Mot sluk
Andre krav: Nei
Miljøstasjon
Vektbod
18.26.2.2
18.26.2.3
Mengde
stk
12
stk
18
Pris
Sum
6
6
PN6.21124911
NEDLØPSRØR
Lengde ca 4500 m inkl. bend
Fester: Inklusive
Materiale: Varmforsinket stål
Overflate: PVDF belegg, lakkert aluminium lys grå
Dimensjon: 75 mm
Tverrsnitt: Sirkelformet
Lokalisering: Over dør
Innfesting: Mot sluk
Andre krav: Nei
Miljøstasjon
Vektbod
Enh.
18
0
PN2.52249A
GESIMS-/BRYSTNINGSBESLAG
Lengde
Plassering: På topp og ÉN side
Materiale: Varmforsinket stål
Overflate: PVDF belegg, Prelaq Nova Zinkgrå 244
Lokalisering: Gesims
Materialtykkelse: 0,7 mm
Utfoldet bredde: ca 600 mm se detj A-23-FA00-01
Andre krav:
m
7,20
Skal inkludere festebrakett og tilpasses møte med
gavlbeslag og gesimsbeslag til tilstøtende flate.
Brukes å ende av takutspring/rennen.
Ca 900mm lengde.
Miljøstasjon
Vektbod
7,20
0,00
Sum denne side:
Akkumulert Bygningsdel 26 Yttertak:
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 18-10
Kapittel: 18 BLIKKENSLAGERARBEID
Postnr
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
Enh.
18.26.2.4
PN2.52249A
GESIMS-/BRYSTNINGSBESLAG
Lengde
Plassering: På topp og ÉN side
Materiale: Varmforsinket stål
Overflate: PVDF belegg, , Prelaq Nova Zinkgrå 244
Lokalisering: Gesims
Materialtykkelse: 0,7 mm
Utfoldet bredde: ca 600 mm se fasadetegning AV23-FA00-01
Andre krav:
Mengde
m
14,00
m
204,00
Pris
Sum
Skal inkludere festebrakett og tilpasses møte med
gavlbeslag og gesimsbeslag til tilstøtende flate.
Brukes å ende av takutspring/renen.
Ca 350mm lengde.
Miljøstasjon
Vektbod
18.26.2.5
0,00
14,00
PN2.52249A
GESIMS-/BRYSTNINGSBESLAG
Lengde
Plassering: På topp og ÉN side
Materiale: Varmforsinket stål
Overflate: PVDF belegg, , Prelaq Nova Zinkgrå 244
Lokalisering: Gesims
Materialtykkelse: 0,7 mm
Utfoldet bredde: ca 600 mm se fasadetegning A-23FA00-01 og A-V23-FA00-01
Andre krav:
Skal inkludere festebrakett
Monteess langs ytterkant takustikk for renne.
Miljøstasjon
Vektbod
157,00
47,00
Sum denne side:
Akkumulert Bygningsdel 26 Yttertak:
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 18-11
Kapittel: 18 BLIKKENSLAGERARBEID
Postnr
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
Enh.
18.26.2.6
PN2.511249A
GAVLBESLAG
Lengde
Plassering: På topp og ÉN side
Materiale: Varmforsinket stål
Overflate: PVDF belegg, , Prelaq Nova Zinkgrå 244
Lokalisering: Gesims
Materialtykkelse: 0,7 mm
Utfoldet bredde: ca 600 mm se fasadetegning A-23FA00-01 og A-V23-FA00-01
Andre krav:
Mengde
m
47,00
m
102,50
m
204,00
Pris
Sum
Inkl.underbygging av vannfast/imp. materiale
Miljøstasjon
Vektbod
18.26.2.7
PN2.421449
MØNEBESLAG FOR LUFTET
TAKKONSTRUKSJON
Lengde
Type tekning: Bitumenbasert takbelegg
Materiale: Varmforsinket stål
Overflate: PVDF belegg, , Prelaq Nova Zinkgrå 244
Lokalisering: Lyre på møne
Materialtykkelse: 0,7 mm
Utfoldet bredde: ca 450 mm se detj A-23-DT00-102
Andre krav: Nei
Miljøstasjon
Vektbod
18.26.2.8
38,00
9,00
79,00
23,50
PN2.22449
UNDERBESLAG UNDER AVSLUTNINGER OG
OVERGANGER MELLOM FORSKJELLIGE
FLATER
Lengde
Type tekning: Bitumenbasert takbelegg
Materiale: Varmforsinket stål
Overflate: PVDF belegg, , Prelaq Nova Zinkgrå 244
Lokalisering: Mellom tekket takflate og renne
Materialtykkelse: 0,7 mm
Type avslutning/overgang:
Utfoldet bredde: ca 200 mm se detj A-23-DT00-102
Andre krav: Nei
Miljøstasjon
Vektbod
157,00
47,00
Sum denne side:
Sum Bygningsdel 26 Yttertak:
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 21-1
Kapittel: 21 MALERARBEID
Postnr
21
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
Enh.
Mengde
Pris
Sum
MALERARBEID
ORIENTERING OM ARBEIDENES OMFANG
Dette kapittel omfatter:
-
Malingsbehandling av innvendige
gipsplatevegger
Maling av innvendige gipsplatehimlinger
FELLESBESTEMMELSER
Beskrivelsen er basert på G-PROG Beskrivelse,
Utvidet versjon 7.3.1
Denne beskrivelse er basert på Norsk Standard
3420 Utgave 4 2010-1. Der krav til materialer og/eller
arbeider dekkes av en norsk standard er den eller de
relevante standarder gjeldende.
Det påhviler maler å kontrollere flater før
malerarbeidet startes.
DET SKAL INKLUDERES TILDEKNING AV
TEKNISKE INSTALLASJONER FØR MALING
Oppsett av nødvendige fargeprøver skal
innkalkuleres, i enhetspriser for veggmaling. Antall
og størrelse etter avtale med arkitekt. Det skal
innenfor pris regnes med flere ulike farger innenfor
hver behandling. Alle fargevalg avgjøres av arkitekt.
Malingstyper
Det oppgis ulike malingstyper for ulike overflater.
Det skal kun anvendes miljøvennlige produkter av
laveste fareklasse.
Produktdatablad skal fremlegges oppdragsgiver for
godkjenning for samtlige malingstyper som skal
benyttes.
Overflater skal ved overlevering være rene og uten
flekker eller skjemmende penselstrøk.
PRISGRUNNLAG OG MÅLEREGLER
Prisgrunnlag og måleregler for malerarbeider
Det er regnet netto flater uten spesifisering
av sprang og veggliv etc.
- Tilpasning til hjørner etc inkluderes i
enhetsprisen· ·
·
·
·
·
·
·
·
Prisene skal inkludere komplett utført arbeide med
alle nødv. tillegg for dekking av gulv, ferdige arbeider
og deler som ikke skal males/ ha annen behandling.
-
Sum denne side:
Akkumulert Bygningsdel :
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 21-2
Kapittel: 21 MALERARBEID
Postnr
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
Enh.
Mengde
Pris
Sum
Ved valg av metode er det et absolutt krav at andre
bygningsdeler/innredning ikke blir tilsølt.
For fugearbeider inkluderer prisen avdekking,
underbygging og priming.
MALERARBEID
For betong/pussede flater må fuktighetsinnholdet
tilfredsstille det nivå som malingsprodusenten
foreskriver.
Alle produkter skal være ferdiglaget fra fabrikk, og
tynning må bare skje i samsvar med fabrikantens
forskrifter. Til forarbeider og underbehandling må
bare brukes materialer som går sammen med
etterbehandlingen og ikke forringer kvaliteten på det
ferdige arbeidet.
Det skal være normal toleranse for utsende og for
holdbarhet.
Alle farger skal være i henhold til prosjektets Fargeog materialspesifikasjonen.
Alle flater skal være fullstendig rengjort for
behandling.
De ferdige flatene skal generelt ha et glanstall på 20
dersom ikke annet er angitt.
Hovedbehandlingen på vegger føres ca. 100 mm
over himlingshøyden.
I garderober, toaletter og kjøkken skal malingen
være tilsatt sopphindrende middel og ha glanstall 40.
Alle synlig og alle innbygde flater av betong og puss
skal malingsbehandles.
Alt fett, olje og annen forurensing fra overflaten skal
fjernes med egnet vaskemiddel. Overflaten skal
være ren og tørr ved påføring.
MALING AV INNVENDIGE GIPSPLATEVEGGER
Gipsflater skal flekk- og skjøtsparkles og behandles
med 3 strøk maling. Generelt behandles platene
med akrylmaling glanstall 20.
I enkelte rom som kjøkken, tilberedning etc
behandles platene med armeringsvev + akrylmaling
glanstall 40 tilsatt soppdreper.
Det skal regnes type Jotun armeringsvev colortex
CP-80A (slett) eller tilsvarende kvalitet.
Sum denne side:
Akkumulert Bygningsdel :
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 21-3
Kapittel: 21 MALERARBEID
Postnr
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
Enh.
Mengde
Pris
Sum
.
.
21.23
Yttervegger
MALING PÅ VEGG I UISOLERTE ROM
21.23.1.2
TB6.424194
MALEBEHANDLING PÅ TREVIRKE UTVENDIG AREAL
Areal
Konstruksjon: Vertikal veggflate
Treslag: OSB-plate
Behandling: - Grunning - 2 strøk maling
Lokalisering: På vegger i EE-avfall og Farlig avfall
Underlag: OSB-plate
Materialer: Akryl
Farge: NCS S 3000N
Andre krav: Nei
Miljøstasjon
Vektbod
m
2
123,00
123,00
0,00
Sum denne side:
Sum Bygningsdel :
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 21-4
Kapittel: 21 MALERARBEID
Postnr
21.24
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
Enh.
Mengde
Pris
Sum
Innervegger
INNVENDIGE GIPSVEGGER
21.24.1.1
TB4.33412
MALEBEHANDLING PÅ GIPSPLATEKLEDNING
MED FORSENKNING I LANGKANTSKJØTENE
OG ENDESKJØTER UTEN FORSENKNING
Areal
Konstruksjon: Vertikal veggflate
Behandling: Estetisk klasse K3
- Innsparkling av strimmel
- 2 ganger flekksparkling
- 2 ganger skjøtsparkling
- Overmalingsprodukt
- Grunning
- 2 strøk maling
Lokalisering: Se rombehandlingsskjema
Underlag: Gipsplater
Materialer: Akrylmaling
Farge: NCS S0500N
Glanstall: 20
Emisjonskrav til toppstrøket: Emisjonsrate < 20
etter 26 uker
Andre krav: Nei
Miljøstasjon
Vektbod
21.24.1.2
2
410,00
m
2
410,00
276,00
134,00
TB4.16
SPARKELBEHANDLING PÅ
GIPSPLATEKLEDNING SOM IKKE SKAL MALES
Areal
Behandling: - Innsparkling av strimmel - 2 ganger
flekksparkling - 1 gang skjøtsparkling
Lokalisering: På gipsvegger over himling
Underlag: Gips
Andre krav: Nei
Miljøstasjon
Vektbod
m
276,00
134,00
Sum denne side:
Akkumulert Bygningsdel 24 Innervegger:
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 21-5
Kapittel: 21 MALERARBEID
Postnr
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
21.24.1.3
TA4.3423A
SPARKLING AV KANTSKINNER PÅ GIPSPLATER
Samlet lengde
Behandling: 3 ganger sparkling
Lokalisering: På frie hjørner gipsvegger
Type skinne: Metallbeslag utgående hjørnebeslag
på gipsplater
Andre krav:
a)
Enh.
m
Mengde
Pris
Sum
21,00
Omfang og prisgrunnlag:
Metallprofil skal inngå i enhetsprisen.
Miljøstasjon
Vektbod
21,00
0,00
Sum denne side:
Sum Bygningsdel 24 Innervegger:
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 21-6
Kapittel: 21 MALERARBEID
Postnr
21.25
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
Enh.
Mengde
Pris
Sum
Dekker
INNVENDIGE DEKKER-GIPSHIMLING
I enkelte rom skal det brukes gipsplater i himling.
21.25.1.1
TB4.323122
MALEBEHANDLING PÅ GIPSPLATEKLEDNING
MED FORSENKNING I SKJØTENE - HIMLING
Areal
Konstruksjon: Horisontal himling
Behandling: Estetisk klasse K3
- Innsparkling av strimmel
- 2 ganger flekksparkling
- 2 ganger skjøtsparkling
- Overmalingsprodukt
- Grunning
- 2 strøk maling
Lokalisering: Gipshimling i Verksted og Teknisk rom
Underlag: Gips
Materialer: Akryl
Farge: NCS S0500N
Glanstall: 20
Emisjonskrav til toppstrøket: Emisjonsrate <20 etter
26 uker
Andre krav: Nei
Miljøstasjon
Vektbod
m
2
64,20
55,00
9,20
Sum denne side:
Akkumulert Bygningsdel 25 Dekker:
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 21-7
Kapittel: 21 MALERARBEID
Postnr
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
21.25.1.2
TB4.323132A
MALEBEHANDLING PÅ GIPSPLATEKLEDNING
MED FORSENKNING I SKJØTENE - HIMLING
Areal
Konstruksjon: Skrå himling
Behandling: Estetisk klasse K3
- Innsparkling av strimmel
- 2 ganger flekksparkling
- 2 ganger skjøtsparkling
- Overmalingsprodukt
- Grunning
- 2 strøk maling
Lokalisering: Gipshimling i EE-avfall og Farlig avfall
Underlag: Gips
Materialer: Akryl
Farge: NCS S0500N
Glanstall: 20
Emisjonskrav til toppstrøket: Emisjonsrate <20 etter
26 uker
Andre krav:
a)
Enh.
m
2
Mengde
Pris
Sum
437,00
Omfang og prisgrunnlag
Post kan utgå etter avtale med Byggherre
Miljøstasjon
Vektbod
437,00
0,00
Sum denne side:
Sum Bygningsdel 25 Dekker:
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 22-1
Kapittel: 22 BYGGTAPETSERING
Postnr
22
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
Enh.
Mengde
Pris
Sum
BYGGTAPETSERING
0.1 ORIENTERING OM ARBEIDENES OMFANG
Dette kapittel omfatter:
-
Banebelegg av vinyl
Banebelegg av linoleum
Impregnering
Støvbinding
Fotlister
0.2 FELLESBESTEMMELSER
Denne beskrivelse er basert på Norsk Standard
3420 versjon 2011-1. Der krav til materialer og/eller
arbeider dekkes av en norsk standard er den eller de
relevante standarder gjeldende
Forskrifter og anvisninger utarbeidet av de respektive
produsenter eller deres representanter skal følges
medmindre byggherren særskilt gir tillatelse til å
fravike disse.
Utførende entreprenør, har plikt til å påse at alle
deler av bygningen tilfredsstiller kravene til korrekt
utført underlag, og må event. underrette byggherren
om feil og mangler i så henseende.
For betong/pussede flater må fuktighetsinnholdet
tilfredsstille det nivå som produsenten foreskriver.
Alle produkter skal være ferdiglaget fra fabrikk, og
tynning må bare skje i samsvar med fabrikantens
spesifikasjon/anbefaling.
Til forarbeider og underbehandling må bare brukes
materialer som går sammen med etterbehandlingen
og ikke forringer kvaliteten på det ferdige arbeidet.
Alle farver velges av byggherre/ arkitekt.
Det skal kun anvendes miljøvennlige produkter av
laveste fareklasse.
Gulvlegger legger 2,5 mm linoleum/vinyl på gulv.
Det benyttes lim tilpasset formålet, og det utvises
spesiell påpasselighet ved liming av overganger.
Produktdatablad skal fremlegges oppdragsgiver for
godkjenning for samtlige produkter som skal
benyttes.
Byggherre/Arkitekt skal stå fritt til å velge
farge/mønster, og dette skal medregnes i anbudet.
Evt. Tilsvarende belegg og farger skal godkjennes av
Sum denne side:
Akkumulert Bygningsdel :
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 22-2
Kapittel: 22 BYGGTAPETSERING
Postnr
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
Enh.
Mengde
Pris
Sum
byggherre/arkitekt.
Overflater skal ved overlevering være rene og uten
flekker, limsøl eller skjemmende overganger og skal
ikke ha oppstående kanter, flekker, riss, blærer,
innrykk etc. All støvsuging etter egne arbeider og
nødvendig fjerning av fettflekker etc skal foretas av
gulvlegger.
Fuktighet i betong, puss, avrettingsmasse må
kontrolleres og må ikke overstige 3% eller iht
leverandørs anvisninger. Gulvlegger er ansvarlig for
å gjøre fuktighetsmåling.
Det skal leveres og monteres flattstål som terskel
under flere dører. Det må besluttes om linoleum skal
legges under flattstål eller det skal skjæres til.
Jamfør høyde ferdig gulv / åpninger for innsetting av
dører / glassfelter og høydeforskjell mellom diverse
gulvbelegg, parkett, skifer, keramiske fliser etc.
På betonggulv tillates ikke underbehandling eller
legging av belegg før fuktigheten er som definert i
dette kapitel "Måling av fuktinnholdet". Vanntett gulv
skal tåle prøving etter NS 3054. Til vanntett og
antistatisk belegg benyttes egnet spesiallim.
Sparkel- og avrettingsmasser skal hefte godt til
underlaget, tåle byggfuktighet og være tilpasset limog beleggstype. Entreprenøren er ansvarlig for at
lim- og sparkeltyper tilfredsstiller kravene til utførelse
og resistens slik at underbehandlingen ikke forringer
ferdig overflate. Generelt må leverandørens
anvisninger følges nøye. Limsøl og lignende på
bygningsdeler, innredninger eller egne arbeider må
unngås.
Det må kun benyttes lim godkjent av listfabrikanten.
Det stilles store krav til heft. Eventuell priming av
limflater inkluderes.
Mengde og påføringsmetode skal være i h.t.
limfabrikantens anvisning
Alle farger og kvaliteter på belegg skal være i h.h.t.
romskjema som utarbeides i detaljprosjektet.
0.3 PRISGRUNNLAG OG MÅLEREGLER
Prisgrunnlag og måleregler for byggtapetserarbeider:
-
måleregler iht. NS3420
·
·
·
·
·
·
Prisene skal inkludere komplett utført arbeide med
alle nødv. tillegg for dekking av gulv, ferdige arbeider
og deler som ikke skal males/ ha annen behandling.
Sum denne side:
Akkumulert Bygningsdel :
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 22-3
Kapittel: 22 BYGGTAPETSERING
Postnr
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
Enh.
Mengde
Pris
Sum
Dersom ikke annet er spesifisert, skal det i prisene
for byggtapetserarbeider alltid inngå behandling av
stålglattede betongflater med diffusjonstett primer i
h.t. NS 3420.
For fugearbeider inkluderer prisen avdekking,
underbygging og priming.
Følgende ytelser inngår også i leveransen:
1. Vurdering av underlag og
materialesammensetning før arbeidet påbegynnes.
2. Vurdere alle vesentlige detaljer og overganger
som ikke fremkommer av arbeidsunderlaget og
som skal godkjennes av
byggherren/byggherrens representanter, innen
arbeidet påbegynnes
3. Levering, transport, mellomlagring, bearbeidelse
og utførelse.
4. Nødvendig underbygging og tetningsmidler..
5. Stillaser og løfteutstyr.
6. Etterflikk / reparasjoner etter egne arbeider.
7. Oppmåling av arbeidene av arbeidene for
mengdekontroll.
8. Nødvendig tildekning av andre og tilstøtende
konstruksjoner/bygningselementer
0.4 MÅLING AV FUKTINNHOLD
Før utførelse av fugefrie gulvbelegg og
byggtaptserarbeidene skal betongen holde følgende
krav til fuktighet.
Måling av fuktinnholdet i betonggulvet før arbeidene
påbegynnes, skal foretas i følgende dybde for at
måleresultatet skal være representativt for
gjennomsnittet i gulvet:
-
I frittbærende dekker
der t= dekketykkelsen
I gulv på grunnen
der t= dekketykkelsen
:
d = 0,2 x t
:
d = 0,4 x t
Fuktinnholdet skal ikke overstige 90 % R F.
Temperaturen i betongen bør være 15 - 20 C, og
min. 10 C.
1.0 UNDERVBEHANDLING
Betongdekker er avrettet med stålglattet påstøp.
Underlaget for belegg skal være jevnt og glatt uten
grater. Det påhviler byggtapetserer å kontrollere
underlaget før arbeidet påbegynnes.
Sum denne side:
Akkumulert Bygningsdel :
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 22-4
Kapittel: 22 BYGGTAPETSERING
Postnr
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
Enh.
Mengde
Pris
Sum
1.1 Sliping av betong undergulv
Undergulv som skal ha banebelegg skal slipes slik at
topper, grater og andre ujevnheter blir fjernet.
1.2 Flekk og skjøtsparkling for belegg
Sparklingen skal fylle ut mindre ujevnheter og sår.
Sparklede partier skal slipes.
Evt. helsparkling av undergulv
Sparkling utføres uten grater. Maks. tykkelse (pr.
gang): 3 mm.
Priming
Det benyttes primer som gir god vedheft og er
anbefalt av beleggsfabrikanten.
Det benyttes primer som gir god vedheft og er
anbefalt av beleggsfabrikanten.
For belegg på gulv på grunnen, benyttes
diffusjonstett primer.
2.O BELEGG
Belegget skal ikke skjøtes dersom gulvet kan dekkes
med en banebredde. Belegget skal helklebes med
fuktbestandig lim. Skjøter skal sveises.
2.1 BANEBELEGG AV LINOLEUM
Det benyttes linoleum banebelegg 2,5mm. Type se
Rombehandlingsskjema.
2.2 BANEBELEGG AV PVC PÅ GULV
Det benyttes homogent vinyl banebelegg i min 2,5
mm tykkelse. Type se Rombehandlingsskjema.
2.3 SKLISIKKER BANEBELEGG AV PVC PÅ
GULV
Det benyttes homogent vinyl banebelegg i min 2,0
mm tykkelse. Type se Rombehandlingsskjema.
2.4 IKKE LEDENDE BANEBELEGG AV PVC PÅ
GULV
Det benyttes ikke ledende vinyl banebelegg i min 2,0
mm tykkelse. Type se Rombehandlingsskjema.
2.5 IMPREGNERING
Det benyttes Lithurin eller tilsvarende.
2.6 HULKIL
I rom med vinyl gulvbelegg og i rom med fugefrie
gulvbelegg skal det beregnes hulkil.
.
Sum denne side:
Akkumulert Bygningsdel :
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 22-5
Kapittel: 22 BYGGTAPETSERING
Postnr
22.25
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
Enh.
Mengde
Pris
Sum
Dekker
UNDERBEHANDLING
22.25.1.1
TA3.469983
AVRETTINGSLAG
Areal
Bygningsmateriale: Stålglattet betong
Type avrettingsmasse: Flytsparke, type ABS 148
el. likeverdig, inntil 12kg/m2.
Armering: Uarmert
Toleranser: Normale
Lokalisering: Gulv for banelbelegg. Se
rombehandlingsskjema.
Flate som skal behandles: Stålglattet betong
Gulvets tiltenkte bruk: Kontor, garderober, WC
Materialer: Underlag for Vinyl og Linoleum
Andre krav: Nei
Miljøstasjon
Vektbod
22.25.1.2
22.25.1.3
243,00
stk
5
3
2
TA2.3214411A
MEKANISK FORBEHANDLING - AREAL
Areal
Bygningsmateriale: Betong
Overflate: Linoleum
Metode: Tørr sliping
Lokalisering: Gulv for banelbelegg.
Flate som skal behandles: Stålglattet betonggulv
Krav til overflaten etter forbehandling: Jevn og glatt
uten grater
Andre krav:
a)
2
180,00
63,00
TA8.234
FUKTMÅLING MED HULLTAKING I BETONG ANTALL
Antall målinger
Lokalisering: Gulv for banelbelegg og Impregnering.
Plassering av målehullene: I hensiktsmessig
avstand
Andre krav: Nei
Miljøstasjon
Vektbod
m
m
2
243,00
Omfang og prisgrunnlag
Gjelder både der det skal legges Linoleum og
der det skal legges vantett plastbelegg.
Miljøstasjon
Vektbod
180,00
63,00
Sum denne side:
Akkumulert Bygningsdel 25 Dekker:
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 22-6
Kapittel: 22 BYGGTAPETSERING
Postnr
22.25.1.4
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
LG8.5292A
OVERFLATEBEARBEIDING
Areal
Konstruksjonsdel: Gulv på grunnen
Overflatebearbeiding: Priming 1 strøk
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Gulv for banelbelegg.
Andre krav:
b)
m
2
243,00
m
2
13,00
Pris
Sum
180,00
63,00
LV1.454233242A
PÅSTØP AV BETONG
Areal
Fasthetsklasse: B45
Bestandighetsklasse: MF45
Kloridklasse: Cl 0,40
Armering: Fiberarmering av stål, min. 40 kg fiber
per m³betong
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Overflatebearbeiding: Stålglatting
Herdetiltak: Herding ved utlegging av plastfolie
Lokalisering: Gulv for banelbelegg.
Tykkelse:
Armeringsmengde:
Andre krav:
a)
Mengde
Materialer:
Priming med diffusjonstett primer, tilpasset
linoleum og vinyl.
Fargenummer i henhold til standard.
Standard glanstall.
Miljøstasjon
Vektbod
22.25.1.5
Enh.
Omfang og prisgrunnlag
Oppbygging av gulv på grunn inkl. isolasjon er
beskrevet under RIB. Varmekabler er beskrevet
av RIE.
Stigningsforhold 2cm fra dør til sluk.
Miljøstasjon
Vektbod
22.25.2
BELEGG
22.25.3
IMPREGNERING
13,00
0,00
Sum denne side:
Akkumulert Bygningsdel 25 Dekker:
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 22-7
Kapittel: 22 BYGGTAPETSERING
Postnr
22.25.3.1
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
Enh.
LY7.2292
OVERFLATEBEHANDLING
Areal
Type: Impregnering
Flate: Stålglattet betong
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Gulv i EE-avfall, Farlig avfall og
Verksted
Type materiale: Silikatnmaling i henhold til
leverandørs anbefaling
Materialegenskaper: I henhold til leverandørs
anbefaling
Farge: Transparent. Glanstall 20.
Andre krav: Nei
Miljøstasjon
Vektbod
VINYLBELEGG
22.25.4.1
TH4.1
VANNTETT PLASTBELEGG
Utbrettet areal
Lokalisering: Se rombehandlingsskjema
Type belegg: Tarkett IQ Optima Compact 3242863
(~2050-Y40R) el.tilsv.
Undergulv: Flekk og skjøtsparklet betong
Emisjonskrav til belegget: I henhold til standard
Egenskaper ved brannpåvirkning: I henhold til
standard
Andre krav: Nei
22.25.4.2
2
364,00
m
2
61,00
m
2
13,00
Sum
51,00
10,00
TH4.1
VANNTETT PLASTBELEGG
Utbrettet areal
Lokalisering: Se rombehandlingsskjema
Type belegg: Tarkett IQ Optima Multisafe 3240863
(~2050-Y40R) el.tilsv.
Undergulv: Flekk og skjøtsparklet betong
Emisjonskrav til belegget: I henhold til standard
Egenskaper ved brannpåvirkning: I henhold til
standard
Andre krav: Nei
Miljøstasjon
Vektbod
m
Pris
364,00
0,00
22.25.4
Miljøstasjon
Vektbod
Mengde
13,00
0,00
Sum denne side:
Akkumulert Bygningsdel 25 Dekker:
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 22-8
Kapittel: 22 BYGGTAPETSERING
Postnr
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
22.25.4.3
TH4.1
VANNTETT PLASTBELEGG
Utbrettet areal
Lokalisering: Se rombehandlingsskjema
Type belegg: Tarkett IQ Optima Compact 3242845
el. tilsv.
Undergulv: Flekk og skjøtsparklet betong
Emisjonskrav til belegget: I henhold til standard
Egenskaper ved brannpåvirkning: I henhold til
standard
Andre krav: Nei
Miljøstasjon
Vektbod
22.25.4.4
22.25.5
m
2
11,10
m
2
10,00
m
2
34,20
Pris
Sum
10,00
0,00
TH4.1
VANNTETT PLASTBELEGG
Utbrettet areal
Lokalisering: Tekniske rom, Se
rombehandlingsskjema
Type belegg: Tarkett IQ Optima Compact 3242866
el. tilsv.
Undergulv: Flekk og skjøtsparklet betong
Emisjonskrav til belegget: I henhold til standard
Egenskaper ved brannpåvirkning: I henhold til
standard
Andre krav: Nei
Miljøstasjon
Vektbod
Mengde
6,00
5,10
TH4.1
VANNTETT PLASTBELEGG
Utbrettet areal
Lokalisering: Se rombehandlingsskjema
Type belegg: Tarkett IQ Optima Multisafe 3240845
el. tilsv.
Undergulv: Flekk og skjøtsparklet betong
Emisjonskrav til belegget: I henhold til standard
Egenskaper ved brannpåvirkning: I henhold til
standard
Andre krav: Nei
Miljøstasjon
Vektbod
22.25.4.5
Enh.
25,00
9,20
LINOLEUM
Sum denne side:
Akkumulert Bygningsdel 25 Dekker:
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 22-9
Kapittel: 22 BYGGTAPETSERING
Postnr
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
22.25.5.1
TH2.13
HALVHARDT BELEGG PÅ GULV
Areal
Materiale: Linoleum
Lokalisering: Se rombehandlingsskjema
Type belegg: Tarkett Veneto Farge Slate 674 2mm
el. tilsv.
Undergulv: Flekk og skjøtsparklet betong
Emisjonskrav til belegget: I henhold til standard
Egenskaper ved brannpåvirkning: Ikke brennbart
Andre krav: Nei
Miljøstasjon
Vektbod
Enh.
HULKILER
22.25.6.1
TK8.32
STØPT HULKIL I STØPT BELEGG
Samlet hulkillengde
Lokalisering: Se rombehandlingsskjema
Utførelse: Hulkil med oppkant
Materialer: Tarkett IQ Optima Compact 3242863
Dimensjon: 100mm
Andre krav: Nei
22.25.6.2
Sum
98,30
m
112,00
m
21,00
93,00
19,00
TK8.32
STØPT HULKIL I STØPT BELEGG
Samlet hulkillengde
Lokalisering: Se rombehandlingsskjema, Gang/uren
Utførelse: Hulkil med oppkant
Materialer: Tarkett IQ Optima Compact 3242845
Dimensjon: 100mm
Andre krav: Nei
Miljøstasjon
Vektbod
2
Pris
63,00
35,30
22.25.6
Miljøstasjon
Vektbod
m
Mengde
16,00
5,00
Sum denne side:
Akkumulert Bygningsdel 25 Dekker:
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 22-10
Kapittel: 22 BYGGTAPETSERING
Postnr
22.25.6.3
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
Enh.
TK8.32
STØPT HULKIL I STØPT BELEGG
Samlet hulkillengde
Lokalisering: Se rombehandlingsskjema,Tekniske
rom
Utførelse: Hulkil med oppkant
Materialer: Tarkett IQ Optima Compact 3242866
Dimensjon: 100mm
Andre krav: Nei
Miljøstasjon
Vektbod
22.25.7
LISTER
22.25.7.1
QM5.11242A
GULVLIST
Lengde
Materiale : Furu
Underlag : Gips
Overflatebehandling : Ferdig malt
Lokalisering: Se rombehandlingsskjema
Type/profil: Flat
Dimensjon: 50-60mm
Andre krav:
c)
Mengde
m
30,00
m
84,00
Pris
Sum
19,00
11,00
Utførelse:
Farge: NCS S0500N
Listene stiftes til vegg.
Miljøstasjon
Vektbod
46,00
38,00
Sum denne side:
Sum Bygningsdel 25 Dekker:
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 23-1
Kapittel: 23 HIMLINGSARBEID
Postnr
23
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
Enh.
Mengde
Pris
Sum
HIMLINGSARBEID
ORIENTERING OM ARBEIDENES OMFANG
Dette kapittel omfatter levering og montering av:
-
T-profilhimlinger av gipsplater.
Hygienehimling
Gipsplater
·
·
·
·
FELLESBESTEMMELSER
·
Denne beskrivelse er basert på Norsk Standard
3420 versjon 2011. Der krav til materialer og/eller
arbeider dekkes av en norsk standard er den eller de
relevante standarder gjeldende
Etterfølgende bestemmelser, regler og
spesifiserende tekster gjelder i tillegg til, og i tilfelle
uoverensstemmelse, foran NS3420.
Entreprenøren skal sette ut nødvendige fastpunkter
for kontroll av egne arbeider.
Entreprenøren har ansvaret for de statiske
beregningene og dimensjonering av leveransen (alle
stål- og plateprofiler, festemidler, skjøtebeslag og
avstivninger).
Alt festemateriell skal være korrosjonsbestandig og
ikke kunne forårsake galvaniske strømninger.
Det montasjeklare råbygget skal kontrolleres med
hensyn til unøyaktigheter i mål, plan og lodd, slik at
ev. problemer med punkter som fraviker
toleransekravene kan løses før selve montasjen.
Ved montasjen skal det tas utgangspunkt i byggets
teoretiske akser.
PRISGRUNNLAG OG MÅLEREGLER
Inkludert skal være alle nødvendige innfestingsdeler,
festemidler, foringer og beslag.
Enhetsprisene skal inneholde alle nødvendige
arbeider og materialer for et ferdig produkt. Stillas
skal medtas dersom det ikke er med i andre poster.
Det er regnet netto masser uten tillegg for
nødvendige tilpasningselementer. Det skal
inkluderes utsparinger med alle overliggende
forsterkninger, som vist på himlingsplanene, i
enhetsprisen.
Sum denne side:
Akkumulert Bygningsdel :
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 23-2
Kapittel: 23 HIMLINGSARBEID
Postnr
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
Enh.
Mengde
Pris
Sum
HIMLINGER
Ulike komponenter skal utføres og monteres presist
med tette skjøter. Himlinger skal tåle vekten av
innfelte armaturer, ventiler osv. Dimensjonering av
konstruktive deler er Entreprenørens ansvar, og han
skal forelegge alle detaljer til godkjennelse før
arbeider igangsettes.
T-profilhimling, bæresystem av type 15 mm Donn
el.tilsv. i farve hvit og modul:
-
600 x 600 mm 3
3
3
Opplegg langs vegger utføres med vinkel og
skyggefugelist. Opplegg langs vegger kan utføres
med en malt trelekt i tillegg til vinkellist.
Store utsparinger for ventiler, etc. forsterkes
eventuelt. med en overliggende finerplate.
I T-profilene legges plater av type:
-
Glava Ecophon el. tilsvarende
Himlinger i garderober, toaletter, vaskerom, dusjrom
skal festes med klips. Medtas i enhetspriser
Himlingstype 1
Systemhimling med A-kant, tykkelse 12mm, type
Glava Ecophon Venus el. likeverdig, raster 600 x 600
mm. T-profil 15 mm. Lydabsorbsjonsklasse A, iht.
NS-EN ISO 11654 Akustikk.
Himlingstype 2
Systemhimling med A-kant, tykkelse 12mm, type
Glava Ecophon Hygiene el. likeverdig, raster 600 x
600 mm. T-profil 15 mm. Lydabsorbsjonsklasse A,
iht. NS-EN ISO 11654 Akustikk.
Himlingstype 3
Malte gipsplater.
23.25
Dekker
23.25.1
SYSTEMHIMLING
Sum denne side:
Akkumulert Bygningsdel :
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 23-3
Kapittel: 23 HIMLINGSARBEID
Postnr
23.25.1.1
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
RD3.1001A
SYSTEMHIMLING
Areal
Brannmotstand: Uspesifisert
Lydabsorbentklasse: Lydabsorbentklasse A
Lokalisering: Se himlingsplan
Himlingstype: H1
Type bæresystem: T-24
Himlingshøyde: Varierer
Fri montasjehøyde: Varierer
Modul: 600 x 600 mm
Overliggende installsjoner: Ja
Tilstøtende konstruksjoner: Lettvegger
Overflatebehandling: Ferdig malt også snittflater
Andre krav:
a)
2
189,50
REG
15,00
m
269,00
m
Pris
Sum
130,00
59,50
RD3.81
HULLTAKING I SYSTEMHIMLING
Antall
Lokalisering: Se himlingsplan
Hull for: Ventilasjon
Dimensjon: Ø = 300 mm
Himlingstype: H1
Andre krav: Nei
Miljøstasjon
Vektbod
23.25.1.3
Mengde
Omfang og prisgrunnlag
Platetype: Glava Ecophon Venus eller
tilsvarende
Miljøstasjon
Vektbod
23.25.1.2
Enh.
10,00
5,00
RD3.21000
TILPASNINGSFELT
Lengde
Brannmotstand: Uspesifisert
Lydabsorbentklasse: Uspesifisert
Lokalisering: Se himlingsplan
Type: L-profil mot vegg for H1
Bredde: Som T-24
Andre krav: Nei
Miljøstasjon
Vektbod
194,00
75,00
Sum denne side:
Akkumulert Bygningsdel 25 Dekker:
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 23-4
Kapittel: 23 HIMLINGSARBEID
Postnr
23.25.1.4
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
RD3.1001A
SYSTEMHIMLING
Areal
Brannmotstand: Uspesifisert
Lydabsorbentklasse: Lydabsorbentklasse A
Lokalisering: Se himlingsplan
Himlingstype: H2
Type bæresystem: T-24
Himlingshøyde: Varierer
Fri montasjehøyde: Varierer
Modul: 600 x 600 mm
Overliggende installsjoner: Ja
Tilstøtende konstruksjoner: Lettvegger
Overflatebehandling: Plastbelegg også snittflate
Andre krav:
a)
13,00
REG
5,00
m
35,40
Pris
Sum
13,00
0,00
3,00
2,00
RD3.21000
TILPASNINGSFELT
Lengde
Brannmotstand: Uspesifisert
Lydabsorbentklasse: Uspesifisert
Lokalisering: Se himlingsplan
Type: L-profil mot vegg for H2
Bredde: Som T-24
Andre krav: Nei
Miljøstasjon
Vektbod
23.25.2
2
m
RD3.81
HULLTAKING I SYSTEMHIMLING
Antall
Lokalisering: Se himlingsplan
Hull for: Ventilasjon
Dimensjon: Ø = 300 mm
Himlingstype: H2
Andre krav: Nei
Miljøstasjon
Vektbod
23.25.1.6
Mengde
Omfang og prisgrunnlag
Platetype: Glava Ecophon Hygiene eller
tilsvarende
Miljøstasjon
Vektbod
23.25.1.5
Enh.
35,40
0,00
GIPSPLATEHIMLING
Sum denne side:
Akkumulert Bygningsdel 25 Dekker:
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 23-5
Kapittel: 23 HIMLINGSARBEID
Postnr
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
Enh.
23.25.2.1
QK5.12212A
PLATEKLEDNING I HIMLING
Areal
Materiale : Gipsplater
Overflatebehandling : Ubehandlet
Utførelse : Skrudd
Lokalisering: Verksted og teknisk rom
Plateformat: 1200 x 2400 mm
Antall lag: 2 lag
Type: Gipsplate med forsenket kant for sparkling og
maling
Underlag: Takstoler c/c 600 mm
Andre krav:
m
2
Mengde
Pris
Sum
64,20
a) Omfang og prisgrunnlagHimling skal
tilfredstille brannkrav EI30.
Akrylfuge i overgang himling og vegg
Miljøstasjon
Vektbod
55,00
9,20
Sum denne side:
Sum Bygningsdel 25 Dekker:
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 24-1
Kapittel: 24 FAST BYGGINNREDNING
Postnr
24
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
Enh.
Mengde
Pris
Sum
FAST BYGGINNREDNING
FAST BYGGINNREDNING
ORIENTERING OM ARBEIDENE
Dette kapittel omfatter:
- Kjøkkeninnredning
- Garderobeinnredning
- Diverse utstyr
Vi viser til skjemategninger A-27-SK-01.
Enhetspris skal inkludere komplett leveranse og
montering av alle nødvendige deler for komplett
utførelse, inkl. beslag.
Spikerslag for forsterkning av vegg for opphenging
av innredning og utstyr er medtatt under
Tømrerarbeider
(OSB-plater). Entreprenør for fast inventar avklarer
plassering for montasje av ekstra spikerslagene
direkte med tømrer.
Innredningen skal være av robust kvalitet, med
massive skrog. Sokler, benkeplater, skapfronter og
skuffefronter av høytrykkslaminat type Formica eller
tilsvarende fabrikat. Sidekanter på
skapfronter/skuffer i høytrykkslaminat. Innredningen
skal ha solide hengselsystemer og skuffeskinner av
stål.
Alle sidekanter på benkeplater skal være i laminert
utførelse. Som håndtak beregnes bøyler i børstet
naturfarget aluminium eller rustfritt stål, uten
bakplate. Farger på alle laminat: Standard hvit
Det regnes med overskapshøyde 2100 mm o. gulv,
og sokkelhøyde 150 mm.
Leveransen inkluderer nedfelte stålbeslag i
benkeplater. Vask skal leveres ferdig montert
eksklusive batterier og vannlåser, og skal være
inkludert i enhetspris for benkeplater der kum nevnes
spesielt.
Garderobeskap leveres i stål med sittebenk og skrå
topp. Skapbredde 300 mm som kan leveres i
sammensatte enheter. Alle dørerskal ha sylinderlås
og leveres med 3 stk nøkler pr skap.
Mål oppgitt for skapinnredninger er ca. modulmål, og
kan tilpasses standard mål på tilbudt produkt.
Entreprenør skal kontrollere at det er samsvar
mellom tegninger og beskrivelse. Kritiske mål i
forbindelse med montasje av fast innredning skal
kontrollmåles av entreprenøren før igangsetting av
Sum denne side:
Akkumulert Bygningsdel :
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 24-2
Kapittel: 24 FAST BYGGINNREDNING
Postnr
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
Enh.
Mengde
Pris
Sum
arbeidene.
Teknisk utstyr
Nøyaktige data skal oversendes byggherre og
prosjektgruppe før bestilling. Nødvendige
grensesnittavklaringer skal være inkludert.
24.27
Fast inventar
KJØKKENINNREDNING
24.27.1.1
RL1.1139A
INNREDNING
Antall
Type: Skap
Kjernemateriale: Heltre
Overflatemateriale: Høytrykksplast-laminat
Overflatebehandling: Standard
Lokalisering: Se plantegning og skjemategning A27-SK00-100 og A-V27-SK00-100
Anvendelse: Skuffeseksjon med 5 skuffer, øverste
med innredning for bestikk
Dimensjoner: 600 x 600 x 720 mm (inkl regulerbare
ben)
Underlag: Gips med bakenforliggende OSB-plate
Festemåte: Skrudd
Andre krav:
a)
stk
1
Omfang og prisgrunnlag
Rustfrie bøylehåndtak. Skrog og fronter i hvit
farge.
Miljøstasjon
Vektbod
1
0
Sum denne side:
Akkumulert Bygningsdel :
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 24-3
Kapittel: 24 FAST BYGGINNREDNING
Postnr
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
24.27.1.2
RL1.1139A
INNREDNING
Antall
Type: Skap
Kjernemateriale: Heltre
Overflatemateriale: Høytrykksplast-laminat
Overflatebehandling: Standard
Lokalisering: Se plantegning og skjemategning A27-SK00-100 og A-V27-SK00-100
Anvendelse: Underskap for nedfelling av kum
Dimensjoner: 600 x 600 x 720 mm (inkl regulerbare
ben)
Underlag: Gips med bakenforliggende OSB-plate
Festemåte: Skrudd
Andre krav:
a)
Enh.
Mengde
stk
2
stk
1
Pris
Sum
Omfang og prisgrunnlag
Rustfrie bøylehåndtak. Skrog og fronter i hvit farge.
Miljøstasjon
Vektbod
24.27.1.3
1
1
RL1.1139A
INNREDNING
Antall
Type: Skap
Kjernemateriale: Heltre
Overflatemateriale: Høytrykksplast-laminat
Overflatebehandling: Standard
Lokalisering: Se plantegning og skjemategning A27-SK00-100 og A-V27-SK00-100
Anvendelse: Underskap for nedfelling av
kokeplatetopp
Dimensjoner: 600 x 600 x 720 mm (inkl regulerbare
ben)
Underlag: Gips med bakenforliggende OSB-plate
Festemåte: Skrudd
Andre krav:
a)
Omfang og prisgrunnlag
Rustfrie bøylehåndtak. Skrog og fronter i hvit farge.
Miljøstasjon
Vektbod
1
0
Sum denne side:
Akkumulert Bygningsdel 27 Fast inventar:
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 24-4
Kapittel: 24 FAST BYGGINNREDNING
Postnr
24.27.1.4
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
RL1.9139A
INNREDNING
Antall
Type: Overskap
Kjernemateriale: Heltre
Overflatemateriale: Høytrykksplast-laminat
Overflatebehandling: Standard
Lokalisering: Se plantegning og skjemategning A27-SK00-100 og A-V27-SK00-100
Anvendelse: Overskap med hyller
Dimensjoner: 600 x 300 x 720 mm
Underlag: Gips med bakenforliggende OSB-plate
Festemåte: Skrudd
Andre krav:
a)
stk
5
stk
2
Pris
Sum
4
1
RL1.9139A
INNREDNING
Antall
Type: Overskap
Kjernemateriale: Heltre
Overflatemateriale: Høytrykksplast-laminat
Overflatebehandling: Standard
Lokalisering: Se plantegning og skjemategning A27-SK00-100 og A-V27-SK00-100
Anvendelse: Overskap med hylle for microbølgeovn
Dimensjoner: 600 x 300 x 720 mm
Underlag: Gips med bakenforliggende OSB-plate
Festemåte: Skrudd
Andre krav:
a)
Mengde
Omfang og prisgrunnlag
Rustfrie bøylehåndtak. Skrog og fronter i hvit
farge.
Miljøstasjon
Vektbod
24.27.1.5
Enh.
Omfang og prisgrunnlag
Rustfrie bøylehåndtak. Skrog og fronter i hvit
farge.
Miljøstasjon
Vektbod
1
1
Sum denne side:
Akkumulert Bygningsdel 27 Fast inventar:
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 24-5
Kapittel: 24 FAST BYGGINNREDNING
Postnr
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
24.27.1.6
RL1.4539A
INNREDNING
Antall
Type: Benkeplate
Kjernemateriale: Kryssfiner
Overflatemateriale: Høytrykksplast-laminat
Overflatebehandling: Standard
Lokalisering: Se plantegning og skjemategning A27-SK00-100 og A-V27-SK00-100
Anvendelse: Kjøkken
Dimensjoner: 3000 x 600 x 25 mm i Miljøstasjon og
1700x600x25mm i Vektbygg
Underlag: Underskap
Festemåte: Skrudd med braketter
Andre krav:
a)
Mengde
stk
2
stk
1
Pris
Sum
Omfang og prisgrunnlag
Laminat på alle synlige flater.
Farge benkeplate:534 Mørk Metal
Miljøstasjon
Vektbod
24.27.1.7
Enh.
1
1
RL1.5539A
INNREDNING
Antall
Type: Hylle
Kjernemateriale: Kryssfiner
Overflatemateriale: Høytrykksplast-laminat
Overflatebehandling: Standard
Lokalisering: Se plantegning og skjemategning AV27-SK00-100
Anvendelse: Kjøkken
Dimensjoner: 450 x 300 x 600 mm i Vektbygg
Underlag: Overskap/Hylle
Festemåte: Skrudd med braketter
Andre krav:
a)Omfang og prisgrunnlag
Laminat på alle synlige flater.
Farge:Hvit
Miljøstasjon
Vektbod
0
1
Sum denne side:
Akkumulert Bygningsdel 27 Fast inventar:
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 24-6
Kapittel: 24 FAST BYGGINNREDNING
Postnr
24.27.1.8
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
RL3.99A
INNREDNINGSDETALJ
Antall
Type: Sokkel
Anvendelse: Under kjøkkenskap
Lokalisering: Se plantegning og skjemategning A27-SK00-100 og A-V27-SK00-100
Materialer: Kryssfiner med rustfritt stål
Utførelse: I henhold til leverandørens system
Underlag: I henhold til leverandørens system
Festemåte: I henhold til leverandørens system
Andre krav:
a)
stk
2
stk
2
Pris
Sum
1
1
RL3.99A
INNREDNINGSDETALJ
Antall
Type: Glassplate over kjøkkenbenk
Anvendelse: Under kjøkkenskap (overskap)
Lokalisering: Se plantegning og skjemategning A27-SK00-100 og A-V27-SK00-100
Materialer: Glass malt i farge NCS 2271-Y68R
Utførelse: I henhold til leverandørens system
Underlag: Gips
Festemåte: I henhold til leverandørens system
Andre krav:
a)
Mengde
Omfang og prisgrunnlag
Dimensjoner:
Miljøstasjon 3000x150mm
Vektbod 1650mm
Miljøstasjon
Vektbod
24.27.1.9
Enh.
Omfang og prisgrunnlag
Dimensjoner:
Miljøstasjon 3000x500mm
Vektbod 1650x500mm
Miljøstasjon
Vektbod
1
1
Sum denne side:
Akkumulert Bygningsdel 27 Fast inventar:
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 24-7
Kapittel: 24 FAST BYGGINNREDNING
Postnr
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
Enh.
24.27.1.10 YO1.1241
KJØLE/FRYSEENHET
Antall
Type enhet: Kjøleskap
Plassering: Innbygd i innredning
Ferdigstillingsgrad: Utpakket, montert og tilkoblet
på angitt montasjested
Lokalisering: Se plantegning og skjemategning A27-SK00-100
Anvendelse: Godkjent for offentlig bruk (85 gr)
Elektriske data: Tilkobles 1-fase stikkontakt
Støynivå: Lite støy
Miljøpåkjenning: Miljøklasse A
Dimensjoner: ca 590 x 580 x 850 mm
Dokumentasjon: Standard
Funksjoner: Kjøl
Andre krav: Nei
Miljøstasjon
Vektbod
stk
1
stk
1
Pris
Sum
1
0
24.27.1.11 YO4.111A
OPPVASKMASKIN
Antall
Maskintype: Entankmaskin
Ferdigstillingsgrad: Utpakket, montert og tilkoblet
på angitt montasjested
Lokalisering: Se plantegning og skjemategning A27-SK00-100
Anvendelse: Godkjent for offentlig bruk (85 gr)
Vaskeffektivitet: Godkjent for offentlig bruk
Tørkeevne: Valgfritt
Kapasitet: Valgfritt
Elektriske data: Tilkobling 1-fase stikkontakt
Støynivå: 43 dB
Miljøpåkjenning: Energiklasse A
Dimensjoner: ca 590 x 580 x 850 mm
Dokumentasjon: Standard
Funksjoner: Kjøl
Styring: Valgfritt
Andre krav:
a)
Mengde
Omfang og prisgrunnlag
Innbygd i innredning
Miljøstasjon
Vektbod
1
0
Sum denne side:
Akkumulert Bygningsdel 27 Fast inventar:
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 24-8
Kapittel: 24 FAST BYGGINNREDNING
Postnr
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
Enh.
24.27.1.12 UT2.1123254
OPPVASK/UTSLAGSENHET - KOMPLETT
Antall
Type: Oppvaskkum
Montasje: Nedfelt i benkeplate
Materiale: Stål, rustfritt
Lokalisering: Se plantegning og skjemategning A27-SK00-100
Dimensjon kummer: ca 550 x 480 mm
Farge (UT, y1.2): Stål
Type batteri: Se beskrivelse RIV
Type koblingsledninger: Se beskrivelse RIV
Type avstegningsventiler for blandebatteri: Se
beskrivelse RIV
Type avstegningsventil for oppvaskmaskin: Se
beskrivelse RIV
Type avløpsventil: Se beskrivelse RIV
Type utløpsrør: Se beskrivelse RIV
Type vannlås: Se beskrivelse RIV
Veggrosett: Se beskrivelse RIV
Andre krav: Nei
Miljøstasjon
Vektbod
stk
2
stk
1
Pris
Sum
1
1
24.27.1.13 YO2.16411A
APPARAT FOR TILBEREDING AV MAT
Antall
Type apparat: Komfyrtopp
Plassering: Innbygd i innredning
Energikilde: Elektrisk
Ferdigstillingsgrad: Utpakket, montert og tilkoblet
på angitt montasjested
Lokalisering: Se plantegning og skjemategning A27-SK00-100
Anvendelse: Enkel oppvarming av mat
Elektriske data: Energiklasse A, tilkobles 1-fase
stikkontakt.
Støynivå: Valgfritt
Miljøpåkjenning: Valgfritt
Dimensjoner: ca 290 x 510 mm
Dokumentasjon: Valgfritt
Funksjoner: Valgfritt
Andre krav:
a)
Mengde
Omfang og prisgrunnlag
Komfyrtopptype: Induksjon
Miljøstasjon
Vektbod
1
0
Sum denne side:
Akkumulert Bygningsdel 27 Fast inventar:
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 24-9
Kapittel: 24 FAST BYGGINNREDNING
Postnr
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
Enh.
24.27.1.14 YO2.17411A
APPARAT FOR TILBEREDING AV MAT
Antall
Type apparat: Mikrobølgeovn
Plassering: Innbygd i innredning
Energikilde: Elektrisk
Ferdigstillingsgrad: Utpakket, montert og tilkoblet
på angitt montasjested
Lokalisering: Se plantegning og skjemategning A27-SK00-100
Anvendelse: Enkel oppvarming av mat
Elektriske data: Energiklasse A, 5 effekttrinn, 900
W, tilkobles 1-fase stikkontakt.
Støynivå: Valgfritt
Miljøpåkjenning: Valgfritt
Dimensjoner: For innebygging i overskap
Dokumentasjon: Valgfritt
Funksjoner: Valgfritt
Andre krav:
a)
Mengde
stk
1
stk
14
Pris
Sum
Omfang og prisgrunnlag
Front i rustfritt stål.
Miljøstasjon
Vektbod
1
0
24.27.2
GARDEROBEINNREDNING
24.27.2.1
RL1.1913A
INNREDNING
Antall
Type: Skap
Kjernemateriale: Stål
Overflatemateriale: Som hovedmateriale
Overflatebehandling: Lakkert
Lokalisering: Garderober. Se plantegning
Anvendelse: Garderobeskap med skillevegg og
stang
Dimensjoner: 450 x 550 x 2100 mm. Trebenk ik
front med dybde 250 mm
Underlag: Betong med vinyl på gulv
Festemåte: Står på gulv. Festes til vegg (gipsplate)
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
Standard innredning med hyller, stang og
kroker.
Dører med sylinderlås.
Farge: NCS S 3000N.
Miljøstasjon
Vektbod
14
0
Sum denne side:
Akkumulert Bygningsdel 27 Fast inventar:
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 24-10
Kapittel: 24 FAST BYGGINNREDNING
Postnr
24.27.2.2
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
Enh.
RL2.110
FAST MONTERT SITTEMØBEL
Antall
Type: Sittebenk
Belastning: Uspesifisert
Lokalisering: Garderober. Se plantegning
Materialer: Tre med stål bein
Konstruksjon/utførelse: Stål understell. Tre i
sitteflate.
Dimensjoner: 2100 x 300 mm.
Underlag: Betong med vinyl på gulv
Festemåte: Skrudd
Andre krav: Nei
Miljøstasjon
Vektbod
24.27.2.3
24.27.3
stk
2
stk
1
Pris
Sum
2
0
RL2.110
FAST MONTERT SITTEMØBEL
Antall
Type: Sittebenk
Belastning: Uspesifisert
Lokalisering: Garderober. Se plantegning
Materialer: Tre med stål bein
Konstruksjon/utførelse: Stål understell. Tre i
sitteflate.
Dimensjoner: 1900 x 300 mm.
Underlag: Betong med vinyl på gulv
Festemåte: Skrudd
Andre krav: Nei
Miljøstasjon
Vektbod
Mengde
1
0
STOPPEKNOTTER DØRER
På enkelte dører skal det monteres stoppeknotter for
dører.
Plassering spesifiseres senere.
Sum denne side:
Akkumulert Bygningsdel 27 Fast inventar:
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 24-11
Kapittel: 24 FAST BYGGINNREDNING
Postnr
24.27.3.1
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
RL3.99
INNREDNINGSDETALJ
Antall
Type: Stoppeknott for dør
Anvendelse: Dør
Lokalisering: Vegg
Materialer: Gummi
Utførelse: I henhold til leverandør
Underlag: Gips, tre eller betong
Festemåte: Skrudd
Andre krav: Nei
Miljøstasjon
Vektbod
Enh.
Mengde
stk
17
Pris
Sum
12
5
Sum denne side:
Sum Bygningsdel 27 Fast inventar:
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 24-12
Kapittel: 24 FAST BYGGINNREDNING
Postnr
24.28
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
Enh.
Mengde
Pris
Sum
Trapper, balkonger, m.m
GJERDE PÅ RAMPE
24.28.1.1
PB3.2213A
REKKVERK AV STÅL
Lengde
Utførelsesklasse: EXC3
Lokalisering: På rampekant av gitterist utenfor
Vektbod
Type/utforming: Se tegn. A-V23-FA00-01
Materiale: Stål
Overflatebehandling/korrosjonsbeskyttelse:
Varmforsinket
Utførelseskrav: I samsvar med gitterrist beskrevet
av RIB
Andre krav:
a)
stk
1
Omfang og prisgrunnlag
En tillegshåndløper med OK 750mm over
rampe i henhold til UU.
Miljøstasjon
Vektbod
0
1
Sum denne side:
Sum Bygningsdel 28 Trapper, balkonger, m.m:
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 24-13
Kapittel: 24 FAST BYGGINNREDNING
Postnr
24.29
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
Enh.
Mengde
Pris
Sum
Andre bygningstekniske deler
DIVERSE UTSTYR
24.29.1.1
RL3.99A
INNREDNINGSDETALJ
Antall
Type: Avfallsbøtte
Anvendelse: Frittstående
Lokalisering: I toalett- og vaskerom
Materialer: Rustfritt stål
Utførelse: Børstet
Underlag: Vinyl gulvbelegg
Festemåte: Ingen
Andre krav:
a)
stk
7
stk
6
Omfang og prisgrunnlag
Fabrikat : D-line, PBA Sanitec eller likeverdig
Miljøstasjon
Vektbod
24.29.1.2
5
2
RL3.24A
INNREDNINGSDETALJ
Antall
Type: Holder
Anvendelse: Toalettpapir
Lokalisering: I toalettrom
Materialer: Rustfritt stål
Utførelse: Børstet
Underlag: Baderomspanel
Festemåte: Skruer
Andre krav:
a)
Omfang og prisgrunnlag
Omfang og prisgrunnlagFabrikat: D-line, PBA
Sanitec eller likeverdig
Miljøstasjon
Vektbod
4
2
Sum denne side:
Akkumulert Bygningsdel 29 Andre bygningstekniske deler:
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 24-14
Kapittel: 24 FAST BYGGINNREDNING
Postnr
24.29.1.3
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
Enh.
RL3.98A
INNREDNINGSDETALJ
Antall
Type: Toalettbørste
Anvendelse: Ikke relevant
Lokalisering: I toalettrom
Materialer: Rustfritt stål
Utførelse: Børstet
Underlag: Baderomspanel
Festemåte: Skruer
Andre krav:
a)
Mengde
stk
6
stk
10
Pris
Sum
Omfang og prisgrunnlag
Fabrikat: D-line, PBA Sanitec eller likeverdig
Miljøstasjon
Vektbod
24.29.1.4
4
2
RL3.30A
INNREDNINGSDETALJ
Antall
Type: Krok
Anvendelse: Valgfri
Lokalisering: I dusj og toalettrom
Materialer: Rustfritt stål
Utførelse: Børstet
Underlag: Baderomspanel og massiv tredør
Festemåte: Skruer
Andre krav:
a)
Omfang og prisgrunnlag
Fabrikat: D-line, PBA Sanitec eller likeverdig
Miljøstasjon
Vektbod
8
2
Sum denne side:
Akkumulert Bygningsdel 29 Andre bygningstekniske deler:
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 24-15
Kapittel: 24 FAST BYGGINNREDNING
Postnr
24.29.1.5
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
Enh.
RL3.23A
INNREDNINGSDETALJ
Antall
Type: Holder
Anvendelse: Papirhåndklær
Lokalisering: I toalett og vaskerom
Materialer: Rustfritt stål
Utførelse: Børstet
Underlag: Baderomspanel
Festemåte: Skruer
Andre krav:
Mengde
stk
7
stk
7
Pris
Sum
a) Omfang og prisgrunnlag
Fabrikat: D-line, PBA Sanitec eller likeverdig
Miljøstasjon
Vektbod
24.29.1.6
5
2
RL3.90A
INNREDNINGSDETALJ
Antall
Type: Såpedispenser
Anvendelse: Valgfri
Lokalisering: I toalett og vaskerom
Materialer: Rustfritt stål
Utførelse: Børstet
Underlag: Baderomspanel
Festemåte: Skruer
Andre krav:
a)
Omfang og prisgrunnlag
Fabrikat: D-line, PBA Sanitec eller likeverdig
Miljøstasjon
Vektbod
5
2
Sum denne side:
Akkumulert Bygningsdel 29 Andre bygningstekniske deler:
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 24-16
Kapittel: 24 FAST BYGGINNREDNING
Postnr
24.29.1.7
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
Enh.
RL3.10A
INNREDNINGSDETALJ
Antall
Type: Speil
Anvendelse: Valgfri
Lokalisering: I toalett og garderobe
Materialer: Speil
Utførelse: Slipte kanter
Underlag: Baderomspanel og gips
Festemåte: Limt
Andre krav:
a)
Mengde
stk
8
stk
5
Pris
Sum
Omfang og prisgrunnlag
Dimensjon B x H = 600 x 800 mm
Miljøstasjon
Vektbod
24.29.1.8
6
2
RL3.90A
INNREDNINGSDETALJ
Antall
Type: Lukket sanitærbeholder
Anvendelse: Valgfri
Lokalisering: I toalettrom
Materialer: Rustfritt stål
Utførelse: Børstet
Underlag: Vinyl belegg
Festemåte: frittstående
Andre krav:
a)
Omfang og prisgrunnlag
Fabrikat: D-line, PBA Sanitec eller likeverdig
Miljøstasjon
Vektbod
3
2
Sum denne side:
Sum Bygningsdel 29 Andre bygningstekniske deler:
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 25-1
Kapittel: 25 BYGNINGSMESSIGE HJELPEARBEIDER VVS
Postnr
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
25
BYGNINGSMESSIGE HJELPEARBEIDER VVS
25.10
TEKNISKE BESTEMMELSER
Enh.
Mengde
Pris
Sum
GENERELT
Denne beskrivelsen er basert på alle hefter i NS
3420 utgave 4 2014-01, hvor annet ikke er oppgitt.
Kodene ved de spesifiserende tekstene viser til de
bestemmelser i standarden som gjelder for de
enkelte utførelser.
Poster som ikke er angitt som RS reguleres etter
måling.
Mengdene som er oppgitt er estimerte mengder.
Disse skal justeres etter dokumenterte lister og
godkjennes av byggeleder. Entreprenøren plikter på
et tidlig stadie å melde om sine justeringer.
Sum denne side:
Sum Bygningsdel 10 TEKNISKE BESTEMMELSER:
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 25-2
Kapittel: 25 BYGNINGSMESSIGE HJELPEARBEIDER VVS
Postnr
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
25.20
SPESIFISERENDE TEKSTER
25.20.12
TØMRER- OG SNEKKERARBEIDER
Enh.
Mengde
Pris
Sum
25.20.12.1 Tømrer og snekkerarbeider
25.20.12.1 INNKASSINGER
.2
Innkassinger med 1 lag gips for vertikale rørføringer.
Komplett med stendere, gips, sparkling,
hjørneforsterkninger.
3-sidig. Lengde fra gulv til dekke : 3,0 m pr stk
stk
2
25.20.12.1 Dim inntil ø 50 mm
.4.1
stk
30
25.20.12.1 Dim ø50-100 mm
.4.2
stk
20
25.20.12.1 Dim ø 100-150 mm
.4.3
stk
14
25.20.12.1 Dim ø 175 mm
.4.4
stk
8
25.20.12.1 Dim Ø220 mm
.4.5
stk
5
25.20.12.1 Dim ø 420 mm
.4.8
stk
2
25.20.12.1 CH1.90A
.4
HULLTAKING
Materiale: Isolerte platekledde innervegger
Metode: Valgfri
Lokalisering: I bygning
Type konstruksjon/bygningsdel: Isolerte platekledde
vegger
Dimensjon hull: Se underposter
Tykkelse: Veggtykkelse inntil 200 mm
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
Hulltaking i vegger med brannkrav.
Sum denne side:
Akkumulert Bygningsdel 20 SPESIFISERENDE TEKSTER:
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 25-3
Kapittel: 25 BYGNINGSMESSIGE HJELPEARBEIDER VVS
Postnr
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
Enh.
Mengde
25.20.12.1 Dim utsparing inntil ø 50 mm
.7.1
stk
30
25.20.12.1 Dim utsparing inntil ø100 mm
.7.2
stk
20
25.20.12.1 Dim utsparing inntil ø150 mm
.7.3
stk
14
25.20.12.1 Dim utsparing inntil ø175 mm
.7.4
stk
8
25.20.12.1 Dim utsparing inntil ø220 mm
.7.5
stk
5
25.20.12.1 Dim utsparing inntil ø420 mm
.7.8
stk
2
25.20.12.1 Dim hull:500x500 mm
.11.1
stk
1
25.20.12.1 Dim hull: Ø200
.11.3
stk
3
Pris
Sum
25.20.12.1 SF6.10
.7
TETTING MED STØPBAR MASSE
Materiale: Valgfri masse
Lokalisering: I bygning ved gjennomføringer
Konstruksjon: Isolerte platekledde vegger uten
brannkrav
Funksjonskrav: 2-sidig fuging
Type gjennomføring: Rør og kanaler
Utsparingsmål: Se underposter
Materialtykkelse: Veggtykkelse inntil 200 mm
Påføringsmetode: Etter produsentens veiledning
Fyllingsgrad: Det medtas fuging inntil 20 mm
fugebredde
Overflate: glatt
Andre krav: Nei
25.20.12.1 CH1.90
.11
HULLTAKING
Materiale: Sammensatt takkonstruksjon
Metode: Valgfri
Lokalisering: Tak
Type konstruksjon/bygningsdel: Lett konstruksjon
med korrugerte stålplater, isolasjon etc
Dimensjon hull: Se underposter
Tykkelse: Ca 300
Andre krav: Nei
Sum denne side:
Akkumulert Bygningsdel 20 SPESIFISERENDE TEKSTER:
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 25-4
Kapittel: 25 BYGNINGSMESSIGE HJELPEARBEIDER VVS
Postnr
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
25.20.12.1 QD3.3199A
.12
OPPBYGD TAKKONSTRUKSJON AV
TREBASERTE PROFILER
Antall
Profiltype : Trebaserte lettprofiler
Profilhøyde : Totalhøyde oppbygg varierende fra
600 til 800 mm
Lokalisering: Tak over teknisk rom
Dimensjoner: Profilbredde: 75 mm
Andre krav:
a)
x)
Enh.
Mengde
stk
1
stk
1
Pris
Sum
Omfang og prisgrunnlag
Takoppbygg jethetter over tak.
Bygges opp som følger(tekking og beslag
medtatt annen post):
- Ytre dim ca 500 x 500 mm. Høyde varierende
pga noe skrått tak fra 600 til 800 mm fra topp
korrugert plate i tak
- Oppbygging med stenderverk
- Vannfast kryssfiner 22 mm fire sider
- Vannfast kryssfiner 22 mm på topp med
utsparing for 1 stk sirkulære jetthetter, dim ca
ø 400 mm. Måltas på stedet.
- Isolasjon fylles inni stenderverk
- Isolasjon fylles mellom oppbygg stenderverk
og jethetterfra kurrugert stålpate til underkant
topplate takoppbygg.
- Skråkant list rundt takoppbygg ved overkant
takisolasjon.
Mengderegler
Komplett takoppbygg
25.20.12.1 SF3.1088A
.19
TETTING MED ELASTISK FUGEMASSE
Materiale: Valgfritt
Isolasjon: Ingen
Fugeavdekning: Ingen
Lokalisering: Inntaksrister ventilasjon i vegg
tekniske rom
Fugebredde: Inntil 30 mm
Etterbehandling: Glattes slik at fuge blir jevn
Andre krav:
a)
Omfang og prisgrunnlag
Fuging rundt ytterveggsrister for luftinntak i
vegger.
Det benyttes elastisk, vannbestandig og
aldringsbestandig fugemasse.
Fuging rundt rister. Dimensjon rister er angitt i
delpostene
25.20.12.1 Fuging rundt rist med dim inntil 1000 x 800 mm
.19.2
Sum denne side:
Akkumulert Bygningsdel 20 SPESIFISERENDE TEKSTER:
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 25-5
Kapittel: 25 BYGNINGSMESSIGE HJELPEARBEIDER VVS
Postnr
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
Enh.
Mengde
25.20.12.1 Fuging rundt rist med dim inntil 1000 x 300 mm
.19.3
stk
1
25.20.12.1 Fuging rundt rist med dim inntil 300 x 300 mm
.19.4
stk
1
25.20.170
Pris
Sum
TEKKINGSARBEIDER
25.20.170. Tekkingsarbeider
1
25.20.170. SV2.2A
1.2
SAMMENSATT TEKKING MED TAKBELEGG
MED SPESIFISERT OPPBYGNING
Areal
Lokalisering: Tak
Antall lag: 2
Materiale: takbelegg
Tykkelse: 4 mm
Underlag: Føres over kant på prefab
takgjennomføring for jethette
Innfesting: Valgfri
Andre krav:
a)
m
2
1,00
Omfang og prisgrunnlag
Skråkant list medtas rundt takgjennomføring.
Dimensjon takgjennomføring ca 600x 600.
Høyde fra generell takisolasjon: ca 500 mm
25.20.170. SF1.384
1.7
INNTEKKING AV GJENNOMFØRINGER I
MEMBRAN
Antall
Lokalisering: Tak
Type gjennomføring: Spillvannsluftinger Dim 110
mm
Form: Sirkulær
Andre krav: Nei
stk
3
Sum denne side:
Akkumulert Bygningsdel 20 SPESIFISERENDE TEKSTER:
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 25-6
Kapittel: 25 BYGNINGSMESSIGE HJELPEARBEIDER VVS
Postnr
Enh.
Mengde
25.20.230. Dim ø 170 mm
1.1.4
stk
21
25.20.230. Dim inntil ø 350 mm
1.1.7
stk
10
m
30,00
25.20.230
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
Pris
Sum
HIMLINGSARBEIDER
25.20.230. Himlingsarbeider
1
25.20.230. RD3.4
1.1
ÅPNINGER I PLATEHIMLING
Lokalisering: I bygning
Himlingstype: Gipshimlinger, systemhimlinger,
hygienehimlinger
Dimensjon: Se underposter
Krav til forsterkninger: For dimensjoner større enn
100 mm: Vinkelprofiler medtas i enhetspris på
overside på to sider av utsparing, lengde 600 mm.
For feste av kanalgjennomføring/ventiler.
Utforming/utførelse: Andre krav: Nei
25.20.30
GRUNNARBEIDER
25.20.30.0 Grøftearbeider
25.20.30.0 FV3.12033
.4
GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING
Samlet lengde
Omfang: Inkludert opplasting
Utførelse: Valgfri
Graveskråning: 1:2
Levering: Stedlige masser
Lokalisering: Grøft
Formål: For SPV og vannledning
Grunnforhold: Eksisterende omfyllingsmasser
Restriksjoner: Bunnbredde: Inntil 0,6 m
Grøftedybde: Inntil 1,0 m
Krav til tilbakefylling: Tilkjørte masser
Krav til komprimering: Normal
Andre krav: Nei
Sum denne side:
Sum Bygningsdel 20 SPESIFISERENDE TEKSTER:
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 26-1
10 Tekniske bestemmelser
Tekniske bestemmelser
Bygningsmessige hjelpearbeider for elektro
Anleggskrav
Orientering
Denne beskrivelsen er basert på alle hefter i NS3420 (201401).
Kodene ved de spesifiserende tekstene i "Mengdefortegnelsen" viser til de bestemmelser i standarden som
gjelder for de enkelte utførelser.
Kapittelet omfatter:
•
Utsparinger og hull for kabelgjennomføringer mm i vegger/dekker/mur
•
Montering av spikerslag for elinstallasjoner
•
Hulltakinger i himlinger for lysarmaturer
•
Branntettingsarbeider
•
Hulltaking i fliser for tilpassing av el-bokser
Prisgrunnlag
Alle poster er regulerbare slik at målingene utføres etter endt arbeid.
Måleregler iht. NS3420 (201401) dersom annet ikke er beskrevet spesielt.
Tekniske bestemmelser
Utsparinger og hull i dekker og vegger
Utsparinger i hull og vegger utføres iht tegninger. Alle hull/utsparinger i brannskillevegger skal tettes med
godkjent branntettingsmasse iht. veggens/konstruksjonens brannklasse.
Spikerslag
Spikerslag monteres etter elektroentreprenørens anvisning. Generelt skal det monteres spikerslag for alle
kabelkanaler der disse monteres på lettvegger. El-bokser som ikke kan monteres på stendere må festes til
spikerslag. Veggmonterte lysarmaturer skal ikke festes til lettvegg uten spikerslag.
Himlinger
Armaturer og utstyr i himlinger skal monteres iht. himlingsplanstegninger utarbeidet av arkitekt. Alle nøyaktige
mål for armaturene skal innhentes hos EE i god til før montering av himlingene starter.
Hulltakinger skal utføres så nøyaktig som mulig og minimum slik at sårkanten ikke synes etter at utstyret er
montert. Det skal leveres ekstra bæreskinner til armaturer der armaturene skal monteres over flere plater.
Branntettingsarbeider
I dette kapittel medtas alle nødvendige arbeider for å tilfredsstille dagens krav til branntetting av åpninger i
klassifiserte bygningsdeler.
Av nødvendige arbeider nevnes spesielt:
Registrering av gjennomføringer i brannklassifiserte bygningsdeler (vegger og dekker)
Branntetting rundtgjennomføringer i brannklassifiserte bygningsdeler.
Branntetting av åpninger i brannklassifiserte bygningsdeler.
Tetting rundt gjennomføringer i brannklassifiserte bygningsdeler (vegger og dekker) skal utføres med
produkter og løsninger som er godkjent av Statens Bygningstekniske Etat for brannsikre tettinger.
Tettesystemet skal være basert på stoffer som gir røyktetting i en tidlig fase av brann.
Alle utsparinger i brannklassifiserte vegger og dekker, skal etter avsluttet teknisk montasje, branntettes.
Produktene skal være utstyrt med godkjenningsmerke/sertifisering som skal monteres etter at arbeidene er
utført.
Komplett dokumentasjon skal foreligge før sluttfaktura avsendes.
Angitte mål på utsparinger er bruttomål inkl. kabler, kanaler og rør. Enhetsprisene skal være dekkende
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 26-2
10 Tekniske bestemmelser
uanvhengig av fugebredden mellom vegg/dekke og installasjonen. Arealer er angitt i ca. mål som diameter
eller bredde x høyde, hvis ikke annet er angitt.
Enhetspriser for komplett branntetting gis på bakgrunn av oppgitte brutto utsparingsmål. Oppgitte
enhetspriser forutsettes å dekke branntetting både i støpte-, murte- og lette konstruksjoner.
Alle oppgitte mengder er regulerbare og avregnes etter faktisk utført arbeid. Som grunnlag for avregning
leverer entreprenøren oppgave over utførte arbeider til RIE.
Gjennomføringer skal ha minst samme brannmotstand som bygningsdelen forøvrig.
Branntetting forutsettes å utføres når det er hensiktsmessig i følge byggets fremdrift og altså øvrige arbeider.
Lydtettingsarbeider
For alle gjennomføringer skal det benyttes lydtetningsmasser rundt kabler og kabelbrogjennomføringer.
Utsparingsmål og detaljer fremkommer av prisbærende poster.
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 26-3
Kapittel: 26 BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER FOR ELEKTROINSTALL
Postnr
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
26.20
Spesifiserende tekster
26.20.04
Betongarbeider
Enh.
Mengde
Pris
Sum
26.20.04.1 Utsparinger
26.20.04.1 SF6A
.1
Tetting av utsparinger for gjennomføringer
Andre krav:
a)
c)
Omfang og prisgrunnlag
Det skal tettes rundt rørgjennomføringer inn i
grube i teknisk rom.
4-8 rør Ø110 per gjennomføring.
Utførelse
Det skal tettes rundt gjennomføringer med
egnet elastisk, gasstett fugemasse, feks. silikon
Gjenvinningsstasjon
Rampe
Vektbod
4
0
2
stk
6
stk
16
26.20.04.1 SF6A
.2
Tetting av utsparinger for gjennomføringer
Andre krav:
a)
c)
Omfang og prisgrunnlag
Det skal tettes rundt rørgjennomføringer inn i
grube i teknisk rom.
Ø75
Utførelse
Det skal tettes rundt gjennomføringer med
egnet elastisk, gasstett fugemasse, feks. silikon
Gjenvinningsstasjon
Rampe
Vektbod
16
0
0
Sum denne side:
Akkumulert Bygningsdel 20 Spesifiserende tekster:
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 26-4
Kapittel: 26 BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER FOR ELEKTROINSTALL
Postnr
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
Enh.
Mengde
Pris
Sum
26.20.04.1 SF6A
.3
Tetting av utsparinger for gjennomføringer
Andre krav:
a)
c)
Omfang og prisgrunnlag
Det skal tettes rundt rørgjennomføringer inn i
grube i teknisk rom.
Ø50
Utførelse
Det skal tettes rundt gjennomføringer med
egnet elastisk, gasstett fugemasse, feks. silikon
Gjenvinningsstasjon
Rampe
Vektbod
8
0
0
stk
8
stk
8
stk
16
26.20.04.2 Hulltakinger
26.20.04.2 CH1.10
.1.4
HULLTAKING
Antall hulltakinger
Materiale: Betong
Metode: Valgfri
Lokalisering: Ringmur
Type konstruksjon/bygningsdel: Ringmur
Dimensjon hull: Ø50
Tykkelse: Opp til 300mm
Andre krav: Nei
Gjenvinningsstasjon
Rampe
Vektbod
8
0
0
26.20.04.2 CH1.10
.1.5
HULLTAKING
Antall hulltakinger
Materiale: Betong
Metode: Valgfri
Lokalisering: Ringmur
Type konstruksjon/bygningsdel: Ringmur
Dimensjon hull: Ø75
Tykkelse: Opp til 300mm
Andre krav: Nei
Gjenvinningsstasjon
Rampe
Vektbod
16
0
0
Sum denne side:
Akkumulert Bygningsdel 20 Spesifiserende tekster:
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 26-5
Kapittel: 26 BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER FOR ELEKTROINSTALL
Postnr
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
26.20.04.2 CH1.10
.1.6
HULLTAKING
Antall hulltakinger
Materiale: Betong
Metode: Valgfri
Lokalisering: Ringmur
Type konstruksjon/bygningsdel: Ringmur
Dimensjon hull: Ø110
Tykkelse: Opp til 300mm
Andre krav: Nei
Gjenvinningsstasjon
Rampe
Vektbod
Enh.
Mengde
stk
16
stk
7
Pris
Sum
16
0
0
26.20.04.3 Innstøping for elektro
26.20.04.3 LM1.5999
.1
INNSTØPING AV INNSTØPNINGSGODS
Antall
Type: Varmekabler
Metode: Forsiktig støping og kontroll.
Utførelse og kontroll: Samordne arbeider og
kontroll med elektrikker ved innstøping av
varmekbler.
Lokalisering: servicebygg og vektbod
Dimensjon innstøpingsgods: varmekabel festet til
netting.
Innstøpingsmørtel: fiberbetong.
Andre krav: Nei
Sum denne side:
Akkumulert Bygningsdel 20 Spesifiserende tekster:
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
09.02.2015
Side 26-6
20 Spesifiserende tekster
Under denne post medtas kostnader for hulltaking og utsparinger for lysarmaturer i systemhimling laget av
tre, metall, gips, etc.
Eksakte mål for hull/utsparing skal innhentes hos elektroentreprenøren i god tid før montasjearbeidet starter.
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 26-7
Kapittel: 26 BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER FOR ELEKTROINSTALL
Postnr
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
26.20.13.1 CH1.90A
.1.1
HULLTAKING
Antall hulltakinger
Materiale: Systemhimlinger
Metode: Valgfri
Lokalisering: I gipshimling
Type konstruksjon/bygningsdel: Himling
Dimensjon hull: Inntil Ø-400mm
Tykkelse: Inntil 50mm
Andre krav:
c)
stk
39
stk
12
stk
10
Pris
Sum
Utførelse
Hullet må være så lite at flensen på armaturen
dekker hullets sårkant med god margin.
Gjenvinningsstasjon
Rampe
Vektbod
12
0
0
26.20.13.1 CH1.90A
.1.3
HULLTAKING
Antall hulltakinger
Materiale: Systemhimlinger
Metode: Valgfri
Lokalisering: I gipshimling
Type konstruksjon/bygningsdel: Systemhimling
Dimensjon hull: Ca. 1200x200mm
Tykkelse: Inntil 50mm
Andre krav:
c)
Mengde
Utførelse
Hullet må være så lite at flensen på armaturen
dekker hullets sårkant med god margin.
26.20.13.1 CH1.50A
.1.2
HULLTAKING
Antall hulltakinger
Materiale: Trevirke
Metode: Valgfri
Lokalisering: Under takutbygg
Type konstruksjon/bygningsdel: Kobony furu
Dimensjon hull: Ca. 260x260mm
Tykkelse: Inntil 50mm
Andre krav:
c)
Enh.
Utførelse
Hullet må være så lite at flensen på armaturen
dekker hullets sårkant med god margin.
Sum denne side:
Akkumulert Bygningsdel 20 Spesifiserende tekster:
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 26-8
Kapittel: 26 BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER FOR ELEKTROINSTALL
Postnr
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
Enh.
Mengde
Pris
Sum
26.20.13.2 Bæresystemer
26.20.13.2 RD3.21999A
.1.1
TILPASNINGSFELT
Lengde
Brannmotstand: Tilsvarende øvrig himling
Lydabsorbentklasse: Tilsvarende øvrig himling
Lokalisering: Innvendig i bygning
Type: Bredde: Andre krav:
a)
b)
x)
m
10,00
Omfang og prisgrunnlag
Ekstra bæreskinne for lysarmaturer festet i Tprofilhimling.
Materialer
Samme type bæreprofil som i himling forøvrig.
Mengderegler
Lengde 1200mm
Mengde måles som antall
Sum denne side:
Akkumulert Bygningsdel 20 Spesifiserende tekster:
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
09.02.2015
Side 26-9
20 Spesifiserende tekster
I denne post medtas kostnader for tilpasning av veggmonterte fliser til innfelte runde og firkantede
elektrikerbokser som er innfelt i vegg.
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 26-10
Kapittel: 26 BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER FOR ELEKTROINSTALL
Postnr
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
26.20.15.2 CH1.91A
.1
HULLTAKING
Antall hulltakinger
Materiale: Fliser
Metode: Boring
Lokalisering: Innvendig i bygning
Type konstruksjon/bygningsdel: Dimensjon hull: Til og med Ø-75mm
Tykkelse: Til og med 15mm
Andre krav:
c)
Enh.
stk
Mengde
Pris
Sum
3
Utførelse
Hulltak og tilpasninger av veggmonterte fliser til
innfelte veggbokser for stikkontakter, brytere ol.
Sum denne side:
Akkumulert Bygningsdel 20 Spesifiserende tekster:
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
09.02.2015
Side 26-11
20 Spesifiserende tekster
Maling og behandling av gulv og vegger i heissjakter og tekniske rom er medtatt i arkitektens beskrivelse. I
denne post medtas kostnader for mindre reparasjoner etter montasje av elektrotekniske installasjoner.
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 26-12
Kapittel: 26 BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER FOR ELEKTROINSTALL
Postnr
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
Enh.
Mengde
stk
30
Pris
Sum
26.20.17.2 TB4A
.1
Behandling på gipsplater
Andre krav:
a)
x)
Omfang og prisgrunnlag
Gjelder etterflikk på ferdigbehandlede overflater
ifm komplettering av deksler for stikk, bryter,
følere eller andre elektrotekniske installasjoner.
Henvisning:
Anleggskrav og tekniske bestemmelser i
innledende tekst til dette kapittel.
Mengderegler
Pris pr el-punkt.
Gjenvinningsstasjon
Rampe
Vektbod
20
0
10
Sum denne side:
Akkumulert Bygningsdel 20 Spesifiserende tekster:
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
09.02.2015
Side 26-13
20 Spesifiserende tekster
Branntettingsarbeider
Arbeidet omfatter branntetting av kabelgjennomføringer i brannskillevegger og gjennom dekker.
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 26-14
Kapittel: 26 BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER FOR ELEKTROINSTALL
Postnr
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
26.20.21.2 SF6.10A
.1
TETTING MED STØPBAR MASSE
Antall tettede utsparinger
Materiale: Valgfri masse
Lokalisering: Innvendig i bygning
Konstruksjon: Gips- og trevegger
Funksjonskrav: Min. samme som veggens/
konstruksjonens brannkrav. Vanligvis EI30
Type gjennomføring: El-rør og kabler
Utsparingsmål: BxH = 400x150
Materialtykkelse: Inntil 250mm
Påføringsmetode: Valgfri
Fyllingsgrad: 95%
Overflate: Avsluttes i liv med andre overflater
Andre krav:
x)
Enh.
Mengde
stk
10
Pris
Sum
Mengderegler
2 stk knipere medtas og monteres i hver
utsparing. Ø 25mm.
Gjenvinningsstasjon
Rampe
Vektbod
7
0
3
Sum denne side:
Akkumulert Bygningsdel 20 Spesifiserende tekster:
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
09.02.2015
Side 26-15
20 Spesifiserende tekster
I denne posten medtas kostnader for hulltakinger i gipsplater for elektrikerbokser og montering av spikerslag
etter elektroentreprenørens anvisninger.
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 26-16
Kapittel: 26 BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER FOR ELEKTROINSTALL
Postnr
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
Enh.
Mengde
Pris
Sum
26.20.90.1 Hulltakinger
26.20.90.1 CH1.70
.1.1
HULLTAKING
Antall hulltakinger
Materiale: Gips
Metode: Valgfri
Lokalisering: Innendørs i bygning, for skjulte elbokser
Type konstruksjon/bygningsdel: Innervegg
Dimensjon hull: ø50mm
Tykkelse: Inntil 250mm
Andre krav: Nei
Gjenvinningsstasjon
Rampe
Vektbod
2
stk
18
stk
15
1
0
1
26.20.90.1 CH1.70
.1.2
HULLTAKING
Antall hulltakinger
Materiale: Gips
Metode: Valgfri
Lokalisering: Innendørs i bygning, for føringsveier
Type konstruksjon/bygningsdel: Innervegg
Dimensjon hull: BxH=400x150
Tykkelse: Inntil 250mm
Andre krav: Nei
Gjenvinningsstasjon
Rampe
Vektbod
stk
12
0
6
26.20.90.2 Spikerslag
26.20.90.2 QB8.22
.1.1
SPIKERSLAG - ANTALL
Antall
Lokalisering: Innendørs i bygning, for føringsveier
For feste av: El-komponenter på vegg
Dimensjon: HxHxL ca. =100x25x600
Andre krav: Nei
Gjenvinningsstasjon
Rampe
Vektbod
10
0
5
Sum denne side:
Sum Bygningsdel 20 Spesifiserende tekster:
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 28-1
Kapittel: 28 RIVING AV BYGNINGSKONSTRUKSJONER
Postnr
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
Enh.
28
RIVING AV BYGNINGSKONSTRUKSJONER
28.20
GENERELT
28.20.1
CD4A
Riving
Andre krav:
Mengde
Pris
Sum
a) Omfang og prisgrunnlag
Lokalisering
Det vises generelt til følgende kontraktsbilag:
Miljøkartleggingsrapport og miljøsanneringsbeskrivelse.
Andre krav:
a)
Omfang og prisgrunnlag
Generelt
Alle materialer og utførelser som omfattes av
mengdepostenes spesifikasjoner, inkl. tekstene i
poster som det vises til, skal inngå i prisen. Det
gjelder også alle relevante materialer og utførelser
på tegninger som det vises til i disse tekstene.
Eierforhold til rivemasser
Revne materialer tilfaller entreprenøren.
Tilbyderens kontroll/befaring
Alle opplysninger i postene må kontrolleres av tilbyder
vha. befaring på plassen. Han må gjøre seg kjent med
alle forhold som har priskonsekvenser, og varsle i
anbudsbrevet om de endringer og/eller tillegg som er
nødvendige for å utføre komplette løsninger. Oppgitte
dimensjoner og mengder i rundsumposter er kun
orienterende. Prisene skal gjelde komplette løsninger.
Forberedende arbeider
I prisen skal inngå alle kostnader for alle relevante
forberedende arbeider for miljøsanering og riving iht.
NS3420-koder CD1.1 RYDDING og CD1.5
Miljøkartlegging.
(Tømming, frakobling og merking av tekniske
installasjoner er medtatt i beskrivelser RIV og RIE).
Miljøsanering
I prisen skal inngå alle kostnader for alle relevante
tiltak vedr. miljøsanering iht. NS3420-koder CD2
Miljøsanering.
Behandling av overflater etter riving
I prisen skal inngå alle kostnader for all relevant
behandling av overflater etter demontering iht.
NS3420-kode CD5.1 BEHANDLING AV
OVERFLATER.
Sum denne side:
Akkumulert Bygningsdel 20 GENERELT:
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 28-2
Kapittel: 28 RIVING AV BYGNINGSKONSTRUKSJONER
Postnr
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
Enh.
Mengde
Pris
Sum
Håndtering av rivemasser
I prisen skal inngå alle kostnader for relevant
behandling av rivemasser iht. NS-3420 koder CD7.1
BEHANDLING AV RIVEMASSER.
Opplasting og transport
I prisen skal inngå alle opplasting og transport,
inkl. leverings- og behandlingsgebyrer for
rivemasser iht. NS-3420 koder CD7.2
Opplasting og transport av rivemasser
x)
Mengderegler: Hvis ikke kostnader med
beskrevne ovenstående ytelser er inkludert i sin
helhet i etterfølgende poster, prises de her som
rund sum
RS
Sum denne side:
Sum Bygningsdel 20 GENERELT:
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 28-3
Kapittel: 28 RIVING AV BYGNINGSKONSTRUKSJONER
Postnr
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
28.29
RIVEARBEIDER
28.29.1
CD4.14200A
RIVING AV BYGNINGSDELER - ANTALL
BYGNINGSDEL: BYGNING, GENERELT
Enh.
Mengde
Pris
Sum
Lokalisering: Velferdsbygg og Carport, se vedlegg.
2
2
Areal velferdsdel 74m og Carport ca 80 m , totalt
2
areal 154m .
Tilgjengelighet: Se tegning B001.
Materialer: Trekonstruksjoner på betonggulv
Byggeår: Antatt 1991/92
Dimensjon: Velferdsbygg ca 6 x12 + 6x13 m
Konstruksjon/bæring: Bindingsverk på ringmur og
med bunnplate i betong, isolert
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Sluttilstand for gjenværende deler: Alle kontruksjoner
skal fjernes.
Andre krav:
a)
Omfang og prisgrunnlag
Se postnr. 28.20.1
x)
Mengderegler
Enhet endres til RS
Antall
RS
28.29.2
CD4.14200A
RIVING AV BYGNINGSDELER - ANTALL
BYGNINGSDEL: BYGNING, GENERELT
Lokalisering: Vektstasjon, se vedlegg.
Tilgjengelighet: Se tegning B001.
Materialer: Trekonstruksjoner på dobbelt betonggulv.
Byggeår: Antatt 1991/92.
Dimensjon: ca 4 x 6 m
Konstruksjon/bæring: Bindingsverk på bunnplate
med bunnplate og isolert flytende gulv over isolasjon
- se vedlegg tegning 012.
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Sluttilstand for gjenværende deler: Alle kontruksjoner
skal fjernes. Norsk Gjenvinning vil fjerne det meste
av datateknisk utstyr før arbeidene starter.
Andre krav:
a)
Omfang og prisgrunnlag
Se postnr. 28.20.1
x)
Mengderegler
Enhet endres til RS
Antall
RS
Sum denne side:
Akkumulert Bygningsdel 29 RIVEARBEIDER:
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 28-4
Kapittel: 28 RIVING AV BYGNINGSKONSTRUKSJONER
Postnr
28.29.3
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
CD4.14210A
RIVING AV BYGNINGSDELER - ANTALL
Antall
Bygningsdel: Grunn og fundamenter
Lokalisering: Eksisterende vektfundament
Tilgjengelighet: Kfr tegning
Materialer: Armert betong, kfr tegn.
Byggeår: Dimensjon: For vektbro 3x18 m
Konstruksjon/bæring: På mark, kfr tegn
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Nei
Sluttilstand for gjenværende deler: Rester etter at
NG har demontert vektene fjernes i sin helhet
Andre krav:
a)
28.29.4
Mengde
stk
1
stk
1
Pris
Sum
Omfang og prisgrunnlag; Nødvendig sortering
og levering av betong, jern/metaller/kabler til
godkjent mottak inkluderes.
CD4.14210A
RIVING AV BYGNINGSDELER - ANTALL
Antall
Bygningsdel: Grunn og fundamenter
Lokalisering: Eksisterende vektfundament
Tilgjengelighet: Kfr tegning
Materialer: Armert betong, kfr tegn.
Byggeår: Dimensjon: For vektbro 3x9 m
Konstruksjon/bæring: På mark, kfr tegn
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Nei
Sluttilstand for gjenværende deler: Rester etter at
NG har demontert vektene fjernes i sin helhet
Andre krav:
a)
Enh.
Omfang og prisgrunnlag; Nødvendig sortering
og levering av betong, jern/metaller/kabler til
godkjent mottak inkluderes.
Sum denne side:
Akkumulert Bygningsdel 29 RIVEARBEIDER:
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 28-5
Kapittel: 28 RIVING AV BYGNINGSKONSTRUKSJONER
Postnr
28.29.5
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
CD4.14210A
RIVING AV BYGNINGSDELER - ANTALL
Antall
Bygningsdel: Grunn og fundamenter
Lokalisering: Eksisterende mindre fundamenter
Tilgjengelighet: Kfr tegning B001
Materialer: Armert betong
Byggeår: Etter 1991
Dimensjon: Varierer
Konstruksjon/bæring: Fundamenter for porter,
diverse master og annet utstyr v/vektstasjonen og i
nærområdet. I bakken vurderes ved entre
tilbudsbefaring
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Nei
Sluttilstand for gjenværende deler: Rester av stål og
betong etter at NG har demontert master og teknisk
utstyr fjernes i sin helhet
Andre krav:
a)
28.29.6
Enh.
Mengde
stk
10
Pris
Sum
Omfang og prisgrunnlag; Nødvendig sortering
og levering til godkjent mottak inkluderes.
FM2.223190A
TRANSPORT UTENFOR ANLEGGSOMRÅDET FAST VOLUM
OPPLASTINGSSTED: RIVEOMRÅDET
TOTAL TRANSPORTLENGDE: USPESIFISERT
Lokalisering: Alle rivemasser fra Vekthus og fra
Velferdsbygg m/Carport.
Leveringssted: Godkjent mottak
Type masser: Rivemasser
Andre krav:
a)
Omfang og prisgrunnlag
Se postnr. 28.20.1.
Rivemasser skal sorteres iht. opplisting i
miljøsanneringsbeskrivelsen.
x)
Mengderegler
Endres til RS
Prosjektert fast volum
RS
Sum denne side:
Akkumulert Bygningsdel 29 RIVEARBEIDER:
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 28-6
Kapittel: 28 RIVING AV BYGNINGSKONSTRUKSJONER
Postnr
28.29.7
28.29.8
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
Enh.
CD1.239
TØMMING
Rund sum
Installasjon: Kum og sandfang
Medium: Kloakk
Lokalisering: Ved velferdsbygg
Tilgjengelighet: Kfr tegninger
Type medium, spesifisert: Slamavskiller/septiktank
v/personalbygning
Dimensjon: Ukjent
Mengde: Antatt 5m3
Andre krav: Nei
CD1.239
TØMMING
Rund sum
Installasjon: Kum og sandfang
Medium: Sand og slam
Lokalisering: Innenfor anleggsområdet
Tilgjengelighet: Kfr tegninger
Type medium, spesifisert: Sand og slam
Dimensjon: Varierende
Mengde: Antatt inntil 30 m3 i byggetrinn 1 og 2.
Tømmes i flere operasjoner
Andre krav: Nei
Mengde
Pris
Sum
RS
RS
Sum denne side:
Sum Bygningsdel 29 RIVEARBEIDER:
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 30-1
Kapittel: 30 Generelt vdr. VVS- installasjoner
Postnr
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
30
Generelt vdr. VVS- installasjoner
30.10
VVS-installasjoner, generelt
30.10.1
ORIENTERING
Enh.
Mengde
Pris
Sum
Det skal etableres en ny gjennvinningsstasjon med
servicebygg, sorteringsanlegg, vektbygg og
tilhørende containeranlegg for sortering og mottak av
søppel/avall.
Systemspenning er 400V TN-S.
30.10.2
RS
TEKNISK BESKRIVELSE.
Denne beskrivelsen er basert på NS 3420, utgave 4
(201401) med veiledning. Kodene til de
spesifiserende tekstene viser til de bestemmelser i
standardene som gjelder for de enkelte delprodukter.
Der hvor ytelser/delprodukter ikke er kodet gjelder
likevel standardens krav der disse er relevante.
Tegninger og beskrivelse utfyller hverandre. Ved
uoverstemmelser gjelder beskrivelsen fremfor
tegninger.
30.10.3
RS
MYNDIGHETER
Alle leveranser og arbeider må tilfredstille statlige og
kommunale lover, forskrifter og bestemmelser, samt
aktuelle norske standarder.
Entreprenør er ansvarlig for at detaljløsningene
tilfredstiller dette.
30.10.4
PRODUKTSPESIFIKASJON
Opplysninger om fabrikat og type skal angis i tilbudet
hvor det er bedt om dette.
Utstyr som er beskrevet under "tilbehør" skal være
inkludert i prispostene. I beskrivelsesposter hvor data
ikke er utfylt, skal disse utfylles av tilbyder. Disse
data vil evalueres og medtas i den totale vurderingen
av anlegget.
RS
Sum denne side:
Akkumulert Bygningsdel 10 VVS-installasjoner, generelt:
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 30-2
Kapittel: 30 Generelt vdr. VVS- installasjoner
Postnr
30.10.5
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
Enh.
Mengde
Pris
Sum
KONTROLL
Byggherren eller hans representant skal til enhver tid
ha rett til å foreta de undersøkelser og prøver han
måtte ønske for å kontrollere at leveransen blir
kontraktsmessig utført.
Kontroll av komponenter kan utføres såvel i
leverandørens verksted som hos dennes eventuelle
underleverandører eller på montasjeplassen.
Entreprenøren er forpliktet til å være behjelpelig med
å legge forholdene til rette for en slik kontroll.
Komponenter og deler av anlegget som skal bygges
inn og senere blir utilgjengelige for ettersyn, skal
kunne ferdigkontrolleres og prøves, både
kvalitetsmessig, funksjonsmessig og
montasjemessig før innbygging tillates.
For kontroll av anleggets funksjon og kapasitet skal
det finnes kontrolluker og målehull som kan tettes.
RS
Sum denne side:
Sum Bygningsdel 10 VVS-installasjoner, generelt:
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 30-3
Kapittel: 30 Generelt vdr. VVS- installasjoner
Postnr
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
30.20
Fellesytelser
30.20.1
GENERELT
30.20.1.1
KOORDINERING, FREMDRIFT
Enh.
Mengde
Pris
Sum
Entreprenøren forplikter seg til å etablere et
systematisk samarbeidsforhold med de øvrige
utførende underentreprenørene, slik at det før
montasjearbeidene påbegynnes er enighet om
rekkefølgen av montasjearbeidet.
Planlegging av fremdrift for egne arbeider med
kostnader for utarbeidelse av egen fremdriftsplan
koordinert med de andre utførende
underentreprenørene.
30.20.1.2
R.S.
DELTAGELSE I MØTER
Deltagelse i alle møter
R.S.
30.20.1.3
HELSE, MILJØ, SIKKERHET.
R.S.
30.20.1.4
RENGJØRING
Rengjøring innvendig og utvendig av alle rør og
komponenter før oppstart skal medtas her.
Nødvendig innvendig rengjøring/spyling skal foretas
av alle rørnett.
Komplett rengjøring både innvendig og utvendig.
RS
Sum denne side:
Akkumulert Bygningsdel 20 Fellesytelser:
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 30-4
Kapittel: 30 Generelt vdr. VVS- installasjoner
Postnr
30.20.1.5
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
Enh.
Mengde
Pris
Sum
ANVISNINGER OG KONTROLL AV UTSPARINGER
Utsparingstegninger for bærende konstruksjoner
utarbeides av RIV.
RIV's utsparingstegninger sjekkes av entreprenøren.
Om utsparinger mangler eller om utsparingsmål er
feilaktige skal han i god tid melde fra til RIV.
Entreprenøren skal innmåle og merke opp
nødvendige utsparinger og forsterkninger for sine
anlegg i ikke bærende murte vegger, lettvegger,
himlinger etc, samt i allerede oppførte støpte
konstruksjoner. Det kan ikke forlanges
utsparingstegninger for slike vegger.
Alle gjennomføringene skal besiktiges og
godkjennes av byggherrens representant før de blir
innebygget/skjult av andre installasjoner.
Koordinering av dette er entreprenørens ansvar.
Ekstra hogging og etterflikk på grunn av uriktige
anvisninger skal bekostes av entreprenøren uten
nærmere avtale.
Entreprenør skal her prissette:
- Innmåling, merking og kontroll av utsparinger i ikkebærende konstruksjoner
- Innmåling, merking og kontroll av hulltakning i
konstruksjon. (kjerneboring el.).
Utsparingstegninger for bærende og støpte
konstruksjoner utarbeides av RIV, dette i den grad
det ikke skal tas hull i konstruksjonen på annen
måte. (kjerneboring el.)
Hulltakninger med dimensjoner opptil 25 mm medtas
her eller inngår i montasjekostnadene.
R.S.
30.20.1.6
SOM BYGGET TEGNINGER
På eget tegningssett skal entreprenøren notere alle
endringer som blir avtalt utført eller tilpasset på
stedet. Disse skal oversendes RIV for inntegning på
"som bygget" tegning.
Ryddige og oversiktlige tegninger medtas her.
R.S.
Sum denne side:
Akkumulert Bygningsdel 20 Fellesytelser:
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 30-5
Kapittel: 30 Generelt vdr. VVS- installasjoner
Postnr
30.20.1.7
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
Enh.
Pris
Sum
PLASSFORHOLD
Entreprenøren er ansvarlig for at det utstyr som er
tilbudt kan monteres innenfor den prosjekterte
plassbegrensning.
Entreprenør skal før bestilling av utstyr kontrollere
byggemål mot arbeidstegning.
30.20.1.8
Mengde
R.S.
ELEKTRISK MATERIELL
Alt levert utstyr skal være CE-merket og tilfredsstille
kravene gitt i:
- Forskrifter for elektriske anlegg.
- E-verkets særbestemmelser.
Entreprenør skal kontrollere strømforsyningen til de
enkelte komponenter før utstyret settes i bestilling.
MOTORER
Motorer leveres som kortslutningsmotorer for 3- fase
vekselstrøm og helkapslet utførelse.
Alle motorer skal være i henhold til :
-Standard normmotorer for viftedrift.
-Kapslingsklasse IP 54.
-Isolasjonsklasse F.
-Motoren skal monteres slik at den ikke isoleres fra
jord.
Motorer for turtalls/frekvens-styring skal ha innlagt
termosikring i viklingene. Motorenes belastning ved
overtakelsesprøve skal ikke overstige 90%, og ikke
underskride 70 % av merkestrømmen.
Alle motorer skal være ferdigkoplet for den spenning
de skal drives med, og de skal videre være påmalt
den dreieretning de skal arbeide med i anlegget.
Motorer skal funksjonsprøves og ferdig utfylt
funksjonprøveskjema med opplysninger oa.
TAVLER
Krav til vern mot overbelastning når VVS-entreprenør
leverer tavler eller dette er spesielt spesifisert:
-Alle motorer skal være sikret mot overbelastning i
alle faser. Utløserne skal ha synlig merking når
utløsning har funnet sted og skal bare kunne
tilbakestilles manuelt. Motorens merkestrøm skal
ligge innenfor utløserreleets påstemplede
strømområde.
-Utløserreleet skal normalt være innstilt på samme
Sum denne side:
Akkumulert Bygningsdel 20 Fellesytelser:
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 30-6
Kapittel: 30 Generelt vdr. VVS- installasjoner
Postnr
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
Enh.
Mengde
Pris
Sum
strømstyrke som motorens merkestrøm.
Umiddelbart etter at kontrakt er sluttet skal
entreprenøren sende rådgiver fullstendige
koblingsskjemaer. Av disse skal framgå:
- Alle komponenter og henvisning til deres plassering
på plantegningene, også de som skal leveres av
el.installatøren.
- Skjema for en-linjet ledningsføring med angivelse
av lederantall.
- Nødvendige data for kabeldimensjonering.
(Strømforbruk og type vern)
- Fullstendige strømskjemaer for VVS-anlegg i de
fordelinger som skal leveres av el.installatøren.
Utstyr og materiell som rørlegger og
ventilasjonsentreprenør leverer, skal de selv montere
på plass i anlegget. El.installatørens arbeider med
disse deler av anlegget omfatter bare
ledningsframlegg og tilkobling.
Skader som måtte oppstå som følge av
uoverenstemmelse med strømskjemaene, er elinstallatør ansvarlig for.
VVS-entreprenøren alene er ansvarlig for annleggets
virkemåte, samt det materiell og utstyr han har levert.
Hvor det er beskrevet at VVS-entreprenør skal
inkludere interne ledningsforbindelser i sine arbeider,
skal dette arbeidet utføres av autorisert el.installatør
som underentreprenør til VVS-entreprenøren.
Før overlevering skal anlegget prøves og
prøveprotokoll framlegges.
R.S.
Sum denne side:
Akkumulert Bygningsdel 20 Fellesytelser:
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 30-7
Kapittel: 30 Generelt vdr. VVS- installasjoner
Postnr
30.20.1.9
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
Enh.
Mengde
Pris
Sum
LYDKRAV GENERELT
Det settes krav til maksimalt samlet lydeffektnivå fra
de tekniske anleggene og til de enkelte rom og til
omgivelsene.
Entreprenøren må påse at det ikke velges
utstyr/løsninger som ikke tilfredstiller kravene gitt i
byggeforeskriftene med veiledning eller under de
enkelte beskrivende poster.
Kravene gjelder summen av lydtrykknivå, Lp, fra alle
tekniske installasjoner. JMF NS 8175 Klasse C.
Innendørs lydnivå fra tekniske installasjoner:
I kontorer:
LA, max < eller = 32 dB
Utendørs lydnivået fra tekniske installasjoner:
Utendørs lydnivå fra tekniske installasjoner i én og
samme bygning og i nærliggende bygninger (utenfor
vindu og på uteplasser) LA, max < eller = 40 dB for
skole. < eller = 35 dB for bolig (natt) Fra NS 8175.
R.S.
30.20.1.10 DOKUMENTASJON TEKNISKE DATA
Utfyllende opplysninger ved tilbudsinnlevering:
-Spesifikasjon av fabrikat og type for alle poster i
beskrivelsen hvor det er avsatt plass for dette.
- Kommentarer til størrelse av teknisk rom og sjakter
dersom det tilbys alternativer til beskrevne løsninger.
- Kapasitet og type/fabrikat til hovedkomponenter.
Senest 5 uker etter at anbyder er meddelt aksept av
tilbudet, skal det leveres dokumentasjon av nyttet
materiell og utstyr.
Dokumentasjonen skal fremlegges i form av
katalogblader (brosjyrematriell) av alle spesifiserte
produkter og komponenter som skal benyttes. For
produkter der det ikke kreves brosjyrematriell skal
fabrikat listes opp, som f.eks. fabrikat av kanaler,
avløpsrør o.s.v.
En godkjenning fra byggherren fritar ikke
entreprenøren fra ansvaret for å velge produkter som
tilfredstiller kravene gitt i denne beskrivelse.
R.S.
Sum denne side:
Akkumulert Bygningsdel 20 Fellesytelser:
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 30-8
Kapittel: 30 Generelt vdr. VVS- installasjoner
Postnr
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
Enh.
Mengde
Pris
Sum
30.20.1.11 BRANNMESSIGE FORHOLD
Ved antatt tilbud plikter entreprenør å rekvirere, sette
seg inn i og etterkomme bestemmelsene i de
offentlige krav og vedtekter.
Branntetting av utsparinger for luftbehandling- og
rørtekniske arbeider er beskrevet under eget kapittel
i entreprise Bygningsmessige arbeider.
De tekniske entreprenørene skal gjøre seg kjent
med forutsetningene i denne og følge de
retningslinjer som blir gitt av entreprenøren mhp. rør
og kanalplassering gjennom utsparinger,
brannisolasjon etc.
R.S.
30.20.1.12 KOORDINERING
Entreprenøren forplikter seg til å etablere et
systematisk samarbeidsforhold med de andre
underentreprenørene, slik at man før montasje
påbegynnes i de forskjellige deler av bygget, blir
enige om rekkefølgen for montasjearbeidene.
Støter egne leveranser sammen med andres, skal
den rådgivende ingeniør tilkalles, såfremt ikke
samarbeid mellom entreprenørene og byggeleder
har ført til resultater.
Entreprenøren skal i god tid gjøre
bygningsentreprenøren oppmerksom på hvor store
inntaksåpninger det trengs for å få inn større utstyr.
Vekter på større utstyr skal oppgis, slik at
bygningsentreprenøren er klar over hvilke
foranstaltninger som må taes for å få utstyret på
plass.
Hvis andre entreprenørers arbeider forårsaker at
denne entreprenøren hindres i sine arbeider,
forplikter han seg til å melde dette omgående til
byggeleder.
Entreprenøren skal samarbeide med andre
entreprenører om forberedelse og bistand ved
innregulering, prøving etc. Han skal, ved varsling av
byggherren om innregulering, prøving etc., angi i
varselet hvilke sideentreprenører som må ha gjort
bestemte tiltak, eller som må medvirke til prøvene.
Entreprenøren plikter å sette seg inn i den
bygningsmessige beskrivelsen for VVS-anleggene.
Dersom entreprenøren ser at nødvendige
bygningsmessige arbeider for hans anlegg ikke er
medtatt, plikter han å varsle om dette.
R.S.
Sum denne side:
Akkumulert Bygningsdel 20 Fellesytelser:
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 30-9
Kapittel: 30 Generelt vdr. VVS- installasjoner
Postnr
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
Enh.
Mengde
Pris
Sum
30.20.1.13 ANMELDELSER ETC.
Entreprenøren er ansvarlig for de arbeids- og
kontrolloppgaver som er tillagt utførende i hht.
TEK10 og SAK 10.
Entreprenøren er ansvarlig for rett-tidige anmeldelser
overfor godkjennelsesmyndighetene.
Kostnader ifm. kontroller, sluttkontroller,
kontrolldokumentasjon, kontrollerklæringer etc
ovenfor myndigheter medtas her i hht TEK 10 og
SAK 10.
Anmeldelsesgebyr betales av byggherren.
R.S.
30.20.1.14 DETALJTEGNINGER
Entreprenøren har ikke anledning til å kreve
tegninger med detaljeringsgrad utover det som utgjør
tilbudsunderlaget.
Entreprenøren skal selv utarbeide nødvendige
detalj-/montasje tegninger i forbindelse med
anlegget.
Tegningene skal forelegges rådgivende ingeniør for
kommentar.
Om entreprenøren leverer annet maskinelt utstyr
(pumper, etc) enn det som er beskrevet, skal han
rette opp arbeids-tegningene og forelegge disse for
rådgivende ingeniør.
Mengdejusteringer for tilsluttede utstyr som rør, osv.
innrømmes ikke.
Entreprenøren skal tegne inn og målsette alle
endringer som blir avtalt utført, som underlag for
RIV's ajourføring av tegninger, og som underlag for
"som bygget" tegninger.
Eventuelle endringer i byggeperioden må
forhåndsgodkjennes av byggherren.
Før melding om overtagelse kan godtas skal
underlaget for "som bygget" tegninger være
oversendt rådgiver for oppretting, minimum 14 dager
i forveien.
Byggherren skal ha 14 dager for gjennomgang av
tegninger og dokumentasjon før godkjennelse.
Tegninger skal utarbeides i hht. NS 3039 og NS
3040 og andre relevante standarder.
R.S.
Sum denne side:
Akkumulert Bygningsdel 20 Fellesytelser:
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 30-10
Kapittel: 30 Generelt vdr. VVS- installasjoner
Postnr
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
Enh.
Mengde
Pris
Sum
30.20.1.15 FUNKSJONSPRØVING
Etter avsluttet montasje skal alle komponenter
rengjøres og funksjonsprøves.
Etter godkjent rengjøring skal anlegget prøvekjøres
under full kontroll i så lang tid at alle
nødvendige kontrollmålinger og
komponentinnstillinger kan bli utført, slik at anlegget
funksjonerer i henhold til spesifikasjonen.
Ingen prøvekjøring skal foretas før alle installasjoner
er rengjort.
Konferer hovedfremdriftsplan. Etter innregulering er
ferdig, skal det være en angitt periode for innkjøring
og prøvedrift. Entreprenør skal umiddelbart rette opp
feil og uregelmessigheter som oppstår. Dette skal
skje uten noen kostnader for byggherren
RS
30.20.1.16 IGANGKJØRING, INNREGULERING OG
PROTOKOLLER.
Igangkjøring :
Det skal medtas igangkjøring av alle anlegg.
Entreprenøren skal under montasjefasen følge opp
anlegget, slik at han er forvisset om at alt utstyr er
riktig og fagmessig montert, og at anlegget er
rengjort inn- og utvendig før oppstart.
Rørlegger, elektriker og automatikkfirma foretar
arbeider i tekniske rom etter at ventilasjonsanlegget
er ferdig montert. Entreprenøren pålegges ansvaret
for at tekniske rom, inkl. alle installasjoner, er
fullstendig rengjorte på overleveringsdagen. Det skal
ikke tillyses ferdigbefaring før entreprenørene har
sendt ferdigmelding til byggeleder.
Igangkjøring av anleggene skal ikke finne sted før
det er gitt klarsignal fra byggherren. (Byggeleder i
samråd
med RIV)
Før oppstart må følgende sjekkes av entreprenør
sammen med el.installatør :
- Sikkerhetsbryter funksjon og stømforsyning
(jordingsfeil)
- At motor og området rundt er rent.
- At det ikke er noen mekanisk skade på
komponenter.
- At alle forbindelser og ledningsopplegg er forsvarlig
utført
og festet.
- Alle forbindelser fra startutstyret er korrekt montert.
- At motorvern er innstilt forsvarlig.
Sum denne side:
Akkumulert Bygningsdel 20 Fellesytelser:
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 30-11
Kapittel: 30 Generelt vdr. VVS- installasjoner
Postnr
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
Enh.
Mengde
Pris
Sum
Når pumper har startet må følgende kontrolleres av
entreprenør :
- Rotasjonsretning
- Motor og pumpehjul er fri for vibrasjoner eller
uakseptabel
støy.
- Motorens startstrøm.
- Motorens strøm på alle faser.
- Ingen overoppvarming av motoren.
Videre skal følgende utføres :
- Klargjøring og kontroll før oppstart.
- Visuell kontroll.
- Oppstartingssjekk.
- Mekanisk kontroll
- Kapasitetsprøving.
Omfanget av prøvene skal være tilstrekkelig for å
vise at anlegget oppfyller de spesifiserte krav. Alle
feil og mangler skal rettes/ utbedres.
Byggherren eller hans representant (f.eks. RIV) skal
til enhver tid ha rett til å foreta de undersøkelser og
prøver han måtte ønske, for å kontrollere at
leveransen blir kontraktsmessig utført.
Kontroll av komponenter skal kunne utføres såvel i
leverandørens verksted som hos eventuelle
underleverandører, eller på montasjeplassen.
Entreprenøren er forpliktet til å være behjelpelig med
å
legge forholdene til rette for en slik kontroll.
Komponenter og deler av anlegget som skal bygges
inn skal ha inspeksjonsluke for inspeksjon, ettersyn,
ferdigkontroll og vedlikehold.
Total igangkjøring inkl. i delproduktpris.
Innregulering :
Klargjøring og innregulering skal gjøres ihht. NBI' s
anvisning 16-2. For innregulering kan alternativt NBI'
s anvisning 16-6 brukes.
Før innreguleringen starter skal følgende være
oppfylt :
- Bygningen må være ferdig
- Rørsystemene er tetthetsprøvd og tilhørende
protokoll er oversendt og godkjent av RIV.
- Kalibrerte måleinstrumenter benyttes jfr. FELLES
NORDISKE REGLER.
- Anleggene er igangkjørt og funksjonsprøvd.
Sum denne side:
Akkumulert Bygningsdel 20 Fellesytelser:
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 30-12
Kapittel: 30 Generelt vdr. VVS- installasjoner
Postnr
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
Enh.
Mengde
Pris
Sum
Anleggene skal prøvekjøres under full kontroll i så
lang tid at alle nødvendige målinger og
komponentinstillinger kan bli utført, og slik at
anlegget fungerer ihht. spesifikasjonen.
Driftstilstand under innregulering skal angis.
For rørnett skal innreguleringen skje på basis av
beregninger utført av entreprenør.
Entreprenøren skal varsle RIV ved endring i
utstyrsleveranse, eller montering, slik at eventuell ny
trykktapsberegning må utføres.
Entreprenøren skal for kanal- og røranlegg instille
alle
spjeld/ ventiler etter beregnede forinstillinger, samt
kontroll-målemengde og trykkfall for alle spjeld/
ventiler. Målingene skal anføres på eget skjema.
Målte mengder for alle spjeld/ ventiler påføres ett sett
av rådgivende ingeniørs tegninger. Enkeltmålinger
som ikke tilfredstiller kravet om maks + 10% avvik
markeres særskilt, og det settes opp en
redegjørelse over disse resultater.
RIV vil forlange ny innregulering kostnadsfritt for
byggherre for å få bragt slike resultater innen tillatt
avvik. Etter at innreguleringen er avsluttet markeres
alle ventilinstillinger, alle ytelser kontrollmåles og
innregulerings-protokoll føres av entrepenør.
Total innregulering. inkl. i delproduktprisen.
Protokoller :
Idet følgende skal inngå dokumentasjon og
protokoller for entreprenørens arbeider i forbindelse
med innregulering og
igangkjøring. Følgende protokoller skal utarbeides og
oversendes RIV :
- Sjekkliste for VVS- arbeider
- Tetthetsprøvingsprotokoll for alle rørsystemer
- Igangskjøringsprotokoll
- Lyddataprotokoll
- Innreguleringsprotokoll
- Lydmålingsprotokoll
- Instrumentoppgave med henvisning til FELLES
NORDISKE
REGLER.
Videre skal følgende oppgis skriftlig :
- Innstillingsverdi på alle motorvern, samt teoretisk
oppgitt verdi angis i rapporten.
- Måleverdien for startstrøm og strømuttak under drift
angis i forhold til merkestrøm.
Sum denne side:
Akkumulert Bygningsdel 20 Fellesytelser:
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 30-13
Kapittel: 30 Generelt vdr. VVS- installasjoner
Postnr
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
Enh.
Mengde
Pris
Sum
Protokollene skal foreligge senest 2 uker før
ferdigbefaring, slik at RIV har anledning til å foreta
kontrollmåling. Alle protokoller skal dateres og
signeres.
30.20.1.16 "Igangkjøring" i henhold til beskrivelse
.1
R.S.
30.20.1.16 "Innregulering" i henhold til beskrivelse
.2
R.S.
30.20.1.16 "Protokoller" i henhold til beskrivelse
.3
R.S.
30.20.1.18 OPPLÆRING
Entreprenøren skal utarbeide og gjennomføre et
opplæringsprogram for drifts- og
vedlikeholdspersonalet.
Opplæringen skal gi en generell innføring i FDVdokumentasjonen og opplæring i bruk av denne.
Videre skal opplæringen inkludere opplæring i drift
og vedlikehold av anlegg, feilsøking og bruk av
nødprosedyrer. Opplæring skal skje på bygget, og
samtlige anlegg skal gjennomgås, også med
befaring.
Opplæring skal påregnes utført i flere faser.
Kostnader for all opplæring skal inkluderes.
RS
30.20.1.19 REKLAMASJONSARBEIDER
Reklamasjoner behandles etter bestemmelsene i NS
8405, suplert med eventuelle bestemmelser som
fremgår av byggherrens spesielle
kontraktsbestemmelser.
I tillegg til deltakelse i reklamasjonsbesiktigelser og
oppfølging av kontraktsmessige reklamasjoner, skal
entreprenøren i løpet av det første garantiåret,
gjennomføre 2 stk servicebefaringer på bygget, med
kontroll av tilstanden til vitale komponenter, av
anleggenes funksjon, og hvordan driften av
anleggene ivaretas på grunnlag av den opplæring og
de FDV-instrukser som er levert.
Kostnad knyttet til oppretting av registrerte avvik som
skyldes driften av anleggene, skal belastes
byggherren, mens oppretting av øvrige avvik skal
ivaretas og bekostes av entreprenøren.
R.S.
Sum denne side:
Akkumulert Bygningsdel 20 Fellesytelser:
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 30-14
Kapittel: 30 Generelt vdr. VVS- installasjoner
Postnr
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
Enh.
Mengde
Pris
Sum
30.20.1.21 FERDIGBEFARING OG OVERTAGELSE
Overtagelse gjennomføres iht NS 8405
Etter at prøveperioden med integrerte systemtester
og samtester er gjennomført, skal entreprenøren
oversende byggherren melding om at
kontraktsarbeidet er ferdig for overtagelse. Sammen
med denne meldingen skal følge en avsluttende
dokumentasjon fra prøveperioden, som bekrefter at
denne er gjennomført.
Sluttoppgjør vil ikke bli foretatt før følgende er utført
og dokumentasjon foreligger:
•
•
•
•
•
•
Dokumentasjon av at eventuelle mangler som
ble registrert ved overtakelsesforretningen, er
utbedret.
Endelig dokumentasjon av system- og funksjons
kontroll med protokoller for innregulering og
målinger.
Dokumentasjon av stabil drift.
Oppdatert Drifts- og vedlikeholdsinstruks o.a
beskrevet FDV-dokumentasjon, på grunnlag av
erfaringer fra Prøveperioden
Endelig grunnlag for utarbeidelse av "Sombygget" tegninger er overlevert.
Endelig bekreftelse av sluttkontroll i forhold til
Plan- og bygningslovens bestemmelser. Med
samlet oversikt over signerte kontrollerklæringer
som er oversendt kommunen som grunnlag for
brukstillatelse og ferdigattest.
RS
30.20.1.22 SERVICEKONTRAKTER
I denne post skal det gis tilbud på serviceavtale for
garantiperoiden på 5 år. Det skal medregnes to
servicebesøk pr. år, ett på våren og ett på høsten,
inkludert forbruksmateriell. Servieavtalen skal gjelde
alt utstyr levert i denne entreprise under kap. 31, 32,
33 og 35.
Service skal omfatte kontroll av funksjon, kapasitet
og tilstand. Eventuelle justeringer skal utføres og
slitasjedeler/filterinnsatser mv. skal skiftes.
Alt utført arbeid/justeringer etc skal føres i prootkoll
som overleveres byggherre.
Komplett service i garantiperioden (5 år).
RS
30.20.1.23 MERKING GENERELT
All merking skal foretas etter prosjektets gjeldende
merkeanvisning. Tverrfaglig merkesystem(TFM).
Sum denne side:
Akkumulert Bygningsdel 20 Fellesytelser:
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 30-15
Kapittel: 30 Generelt vdr. VVS- installasjoner
Postnr
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
Enh.
Mengde
Pris
Sum
30.20.1.24 RØR/ KANALMERKING
Samtlige rørledninger merkes med rørmerkesystem
med fargekoder, basert på NS 813, utgave 2, 1987.
Hvert merke skal gi følgende opplysninger :
Linje 1 : Rørets innhold/ funksjon
Linje 2 : System nummer
Linje 3 : Betjeningsområde eller annen
tilleggsinformasjon
Bokstavhøyden skal være :
Linje 1 : 7 mm
Linje 2 : 5 mm
Linje 3 : 5 mm
Bokstavbredden skal tilpasses antall bokstaver som
skal inn på linjen.
Merkene anbringes ved ventiler, forgreninger,
gjennomganger i tak, gulv og vegger, ved teknisk
utstyr, for samtlige rør ut av varmesentral og/ eller
der det er nødvendig for å oppnå god oversikt over
anlegget.
Rørstrekk skal merkes med et rørmerke for hver 10
meter.
RS
30.20.1.25 VENTILMERKING
Alle ventiler merkes med graverte skilt av
plastlaminat
som henges ved/ på ventilen.
Skiltene henges enten med S- krok eller kjede. Der
det er hensiktsmessig kan de skrus fast.
Hvert ventilskilt skal ha et symbol for ventil (NS
3040)
deretter ordet AVST.VENTIL, STRUPEVENTIL etc.
og ventilens nummer i henhold til Statsbyggs TFM.
Kompletter ventilmerkinger for alle rørsystemer
R.S.
Sum denne side:
Akkumulert Bygningsdel 20 Fellesytelser:
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 30-16
Kapittel: 30 Generelt vdr. VVS- installasjoner
Postnr
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
Enh.
Mengde
Pris
Sum
30.20.1.26 UTSTYRSMERKING
Utstyr som pumper, beredere, varmevekslere osv.
merkes med graverte laminatskilt som festes til
utstyret med kulekjede, lim, skruer eller pop nagler,
etter det som er mest hensiktsmessig i hvert tilfelle.
Skiltet skal tekstes med utstyrets tekniske
beskrivelse, system- nummer, komponent- nummer,
samt der det er nødvendig, tekniske data som effekt,
volum o.l.
Skiltenes størrelse tilpasses utstyrets størrelse.
Hvis utstyret har et symbol i hht. NS 3040, skal slikt
symbol vises på skiltet.
Komplett for alle systemer.
R.S.
30.20.1.27 ELEKTRONISK BRUKERVEILEDNING
Bruksanvisningen skal inneholde:
- Funksjonsbeskrivelse
- Vedlikeholdsprosedyrer
- Driftsinstrukser
- Innreguleringsrapporter
- Rapporter trykktesting etc
RS
30.20.1.28 FDV-DOKUMENTASJON
Generalentreprenør skal koordinere og sammenstille
all FDV-dokumentasjon i prosjektet. Det skal holdes
et PC-basert elekronisk innsamlingsverktøy for FDVdokumentasjon for hele prosjektet(TIDA).
Innsamlingsverktøyet skal benyttes av samtlige
entreprenører, underentreprenører og leverandører i
prosjektet.
All FDV-dokumentasjon skal leveres på norsk i både
papir og elektronisk format.
Det skal leveres:
foreløpig FDV- og sluttdokumentasjon samt
godkjent FDV- og sluttdokumentasjon.
Innreguleringsrapporter, rapporter trykktesting etc
skal inngå i dokumentasjonen.
Kostnader for FDV-underlag skal inkluderes .
RS
Sum denne side:
Akkumulert Bygningsdel 20 Fellesytelser:
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 30-17
Kapittel: 30 Generelt vdr. VVS- installasjoner
Postnr
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
30.20.2
RIGG OG DRIFT
30.20.2.1
FELLESYTELSER
Enh.
Mengde
Pris
Sum
RIGG OG DRIFT
GENERELT
Det forutsettes at entreprenøren innen han gir sitt
tilbud, har gjort seg kjent med de stedlige forhold,
herunder også forhold som kan ha betydning for
anleggsdriften og/ eller kan medføre ansvar. Forhold
som man med rimelighet må anta at en erfaren
entreprenør burde blitt oppmerksom på under
befaringen, kan han ikke senere reise noe krav på
grunnlag av.
Entreprenør må innhente alle nødvendige offentlige
tillatelser for anleggsdriften.
Arbeidsplassen skal til enhver tid være oversiktlig og
ryddig. Generelt gjelder at anleggsområdet, samt de
enkelte anlegg og arbeidssteder avsperres og sikres
på den mest betryggende måte mot uhell og ulykker.
Entreprenøren plikter til enhver tid under
anleggsperioden å rette seg etter alminnelige og
spesielle påbud gitt av byggherre, arbeidstilsyn eller
andre offentlige etater eller myndigheter som
arbeidet angår. Utførelsen av slike eventuelle påbud
hjemler ikke noe økonomisk vederlag fra den som gir
påbudet, eller byggherren, hvis annet ikke spesielt er
avtalt.
Entreprenøren er forpliktet til å ha egen arbeidsleder,
godkjent av byggherren for anlegget. Vedkommende
skal ha nødvendige kunnskaper og kvalifikasjoner for
å utføre arbeidet fagmessig korrekt og i samsvar
med tegninger og beskrivelse. Videre kreves det at
vedkommende skal ha de nødvendige fullmakter til å
treffe avgjørelser på entreprenørens vegne.
Det skal under byggetiden foretas løpende
opprydding og fjerning av avfall etter eget arbeid. Når
entreprenøren eller dennes underentrepenør har
utført en arbeidsoperasjon i et rom/strekk skal han
rengjøre den aktuelle sonen før han påbegynner
arbeid på en ny plass. Dette skal gjøres etter at
entreprenøren har ryddet ut verktøy og materiell, slik
at andre entreprenører ikke blir hindret i sitt arbeid.
Avfallet legges i containere for kildesortering, som
hovedbedrift stiller til disposisjon. Utgifter til leie og
tømming av containere dekkes av hovedbedrift.
Hele anleggsområdet skal være ryddet og satt istand
når anlegget avsluttes.
RS
Sum denne side:
Sum Bygningsdel 20 Fellesytelser:
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 31-1
Kapittel: 31 Sanitær
Postnr
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
31
Sanitær
31.20
Ledningsnett for sanitærinstallasjoner
31.20.1
AVLØPSLEDNINGER/BUNNLEDNINGER
31.20.1.1
UB2.1112199001
AVLØPSLEDNING - KOMPLETT
Type avløpsledning: Avløpsledning trykkløs
Materiale: PVC
Plassering/montasje: I bygning og som
bunnledning
Skjøt: Valgfri
Pakningstype: Valgfri pakningstype
Lokalisering: I bygning og som bunnledning
Ringstivhet: Relativ deformasjon: Trykk: Trykkløs
Dimensjon: Se underposter.
Materialkvalitet: Andre krav: Nei
31.20.1.1.
1
58 mm
31.20.1.1.
2
75 mm
31.20.1.1.
3
110 mm
31.20.1.3
UB2.1132111001
AVLØPSLEDNING - KOMPLETT
Type avløpsledning: Overvannsledning trykkløs
Materiale: PVC
Plassering/montasje: I grunnen
Skjøt: Valgfri
Pakningstype: Valgfri pakningstype
Lokalisering: Avløp fra nye sluker på tak på
containeroppstilling.
Ringstivhet: Relativ deformasjon: Trykk: Trykkløs
Dimensjon: Se underposter.
Materialkvalitet: Andre krav: Nei
31.20.1.3.
1
Dim 75 mm.
31.20.1.3.
2
Dim 110 mm
Enh.
Mengde
m
5,00
m
40,00
m
60,00
m
35,00
stk
20
Pris
Sum
Sum denne side:
Akkumulert Bygningsdel 20 Ledningsnett for sanitærinstallasjoner:
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 31-2
Kapittel: 31 Sanitær
Postnr
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
31.20.2
TAPPEVANN
31.20.2.1
UB1.111713133
VANNLEDNING - KOMPLETT
Type vannledning: Kaldt forbruksvann
Materiale: Kobber
Plassering/montasje: I bygning
Skjøt: Loddeskjøt
Lokalisering: I bygning
Ringstivhet: Relativ deformasjon: Trykk: PN 6
Dimensjon: Se underposter
Materialkvalitet: Rette rør med veggtykkelser: 1,2
mm for dim 15 og 18, 1,5 mm for dim 22 og 28, 2,0
mm for dim 25-54 mm.
Andre krav: Nei
31.20.2.1.
1
15 mm
31.20.2.1.
2
18 mm
31.20.2.1.
3
22 mm
31.20.2.1.
4
28 mm
31.20.2.1.
5
35 mm
31.20.2.1.
6
42 mm
Enh.
Mengde
m
25,00
m
15,00
m
10,00
m
50,00
m
1,00
m
65,00
Pris
Sum
Sum denne side:
Akkumulert Bygningsdel 20 Ledningsnett for sanitærinstallasjoner:
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 31-3
Kapittel: 31 Sanitær
Postnr
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
31.20.2.2
UB1.112713133A
VANNLEDNING - KOMPLETT
Type vannledning: Varmt forbruksvann
Materiale: Kobber
Plassering/montasje: I bygning
Skjøt: Loddeskjøt
Lokalisering: I bygning
Ringstivhet: Relativ deformasjon: Trykk: PN 6
Dimensjon: Se underposter
Materialkvalitet: Rette rør med veggtykkelser: 1,2
mm for dim 15 og 18, 1,5 mm for dim 22 og 28, 2,0
mm for dim 25-54 mm.
Andre krav:
x)
Enh.
Mengde
Pris
Sum
Mengderegler
Angitte mengder inkluderer også samtlige
tappevannsledninger i varmesentral (ikke vist
detaljert på tegninger): rør frem til tilknytninger til
eksisterende stusser ut av rommet, komplette
rør for akkumulering etc i hht varmeskjema, til
nytt utstyr etc.
31.20.2.2.
1
15 mm
31.20.2.2.
2
18 mm
31.20.2.2.
3
22 mm
31.20.2.2.
4
28 mm
31.20.2.2.
5
35 mm
31.20.2.3
TRYKKPRØVING AV RØRNETT
For kaldt og varmtvannsledninger
m
15,00
m
15,00
m
10,00
m
15,00
m
1,00
RS
Sum denne side:
Akkumulert Bygningsdel 20 Ledningsnett for sanitærinstallasjoner:
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 31-4
Kapittel: 31 Sanitær
Postnr
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
31.20.3
TILKNYTNINGER
31.20.3.3
UB7.21A
SEPARAT RØRTILKOBLING
Antall
Lokalisering: Utvendig
For utstyr: Utstyrstype/fabrikat: Temperaturområde: Arbeidstrykkområde: Trykkløs
Medium: Avløp
Materialkvalitet: PVC
Dimensjon: 110
Andre krav:
Enh.
Mengde
stk
2
stk
2
Pris
Sum
a) Omfang og prisgrunnlag
Tilkobling til utvendige ledninger spillvann, 110 mm.
31.20.3.4
UB7.21A
SEPARAT RØRTILKOBLING
Antall
Lokalisering: Teknisk rom
For utstyr: Utstyrstype/fabrikat: Temperaturområde: Arbeidstrykkområde: Trykkløs
Medium: Vann
Materialkvalitet: Dimensjon: 32PP
Andre krav:
a)
Omfang og prisgrunnlag
Leveranse av 8 m med vannlås for tilknytning til
ventilasjonsbatterier/varmevekslere.
Føres til sluk.
Sum denne side:
Akkumulert Bygningsdel 20 Ledningsnett for sanitærinstallasjoner:
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 31-5
Kapittel: 31 Sanitær
Postnr
31.20.3.5
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
UB7.21A
SEPARAT RØRTILKOBLING
Antall
Lokalisering: Teknisk rom
For utstyr: Utstyrstype/fabrikat: Temperaturområde: Arbeidstrykkområde: Trykkløs
Medium: Vann
Materialkvalitet: Dimensjon: 32PP
Andre krav:
Enh.
Mengde
stk
1
stk
2
Pris
Sum
a) Omfang og prisgrunnlag
Leveranse av 8 m lengde med vannlås for tilknytning
til luftavkast, nedsenkede jethetter.
Føres til sluk.
31.20.3.6
UB7.21A
SEPARAT RØRTILKOBLING
Antall
Lokalisering: Tekniske rom
For utstyr: Utstyrstype/fabrikat: Temperaturområde: Arbeidstrykkområde: Trykkløs
Medium: Vann
Materialkvalitet: Dimensjon: 32PP
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
Leveranse av 8m med vannlås for tilknytning til
luftinntak.
Føres til sluk.
Sum denne side:
Sum Bygningsdel 20 Ledningsnett for sanitærinstallasjoner:
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 31-6
Kapittel: 31 Sanitær
Postnr
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
31.40
Armaturer for sanitærinstallasjoner
31.40.1
STENGEVENTILER
31.40.1.1
UL1.4151A
STENGEVENTIL, KULEVENTIL
Medium: Forbruksvann og vanntilførsel
Materiale: Forkrommet messing
Skjøtemetode: Gjengeskjøt
Lokalisering: Medium: Materialkvalitet: CR Messing
Temperaturområde: 1 - 70 grader Celsius
Arbeidstrykkområde: PN 10
Dimensjon: Se underposter.
Dokumentasjon: Andre krav:
a)
Enh.
Mengde
Pris
Sum
Omfang og prisgrunnlag
DN 10 - DN 50.
Med høy hals, fullt løp og innvendig gjenge.
Ventiler større eller lik DN 25 skal ha forsinket
avstengning. Avtappingsventiler plugges.
31.40.1.1.
2
DN 15
31.40.1.1.
3
DN 20
31.40.1.1.
4
DN 25
31.40.1.1.
5
DN 32
31.40.1.1.
6
DN 40
stk
4
stk
4
stk
4
stk
4
stk
4
Sum denne side:
Akkumulert Bygningsdel 40 Armaturer for sanitærinstallasjoner:
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 31-7
Kapittel: 31 Sanitær
Postnr
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
31.40.2
STRUPE- OG STENGEVENTIL
31.40.2.1
UL5.11151A
STRUPEVENTIL
Type: Seteventil
Medium: Forbruksvann og vanntilførsel
Materiale: Forkrommet messing
Skjøtemetode: Gjengeskjøt
Lokalisering: I teknisk rom.
Medium: Materialkvalitet: Temperaturområde: Arbeidstrykkområde: Dimensjon: Se underposter.
Dokumentasjon: Andre krav:
a)
Enh.
Mengde
Pris
Sum
Omfang og prisgrunnlag
Ventilen skal leveres med avtagbar
ventilisolering tilpasset ventilen. Testet og
godkjent for brannklasse B2 etter DIN 4102
Type med målenipler for innregulering.
31.40.2.2
15 mm
31.40.2.2.
1
DN 35
stk
1
stk
1
Sum denne side:
Akkumulert Bygningsdel 40 Armaturer for sanitærinstallasjoner:
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 31-8
Kapittel: 31 Sanitær
Postnr
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
31.40.3
TILBAKESLAGSVENTILER
31.40.3.1
UL3.15151A
BESKYTTELSESMODUL FOR DRIKKEVANN
Kode: EA
Materiale: Forkrommet messing
Skjøtemetode: Gjengeskjøt
Lokalisering: Materialkvalitet: Temperaturområde: 1 - 70 grader Celsius.
Arbeidstrykkområde: PN 10
Dimensjon: Se underposter.
Dokumentasjon: Andre krav:
a)
Enh.
Mengde
Pris
Sum
Omfang og prisgrunnlag
Det skal leveres komplette moduler fra en
leverandør.
Består i strømningsretning av:
+ Stengeventil
+ Kontrollerbar tilbakeslagsventil
b)
Materialer
Avsinkningsfri messing.
c)
Utførelse
NS EN 1717
31.40.3.1.
1
DN 20
31.40.3.1.
3
DN 40
stk
1
stk
1
Sum denne side:
Akkumulert Bygningsdel 40 Armaturer for sanitærinstallasjoner:
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 31-9
Kapittel: 31 Sanitær
Postnr
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
31.40.4
ANDRE VENTILER
31.40.4.1
UL6.1151A
TRYKKSTYRTE VENTILER
Antall
Type: Reduksjonsventil
Medium: Forbruksvann og vanntilførsel
Materiale: Forkrommet messing
Skjøtemetode: Gjengeskjøt
Lokalisering: Kjeller
Medium: Materialkvalitet: CR Messing
Temperaturområde: 1 - 40 grader Celsius.
Arbeidstrykkområde: PN 10
Dimensjon: DN 50
Dokumentasjon: Andre krav:
Enh.
Mengde
stk
1
stk
2
Pris
Sum
a) Omfang og prisgrunnlag
Reduksjonsventil for vann, inngående trykk.
Vannmengde forbruksvann ca 5,0 l/s
Ventilen skal leveres med manometer før og etter
ventilen samt motflenser.
Ventilen skal gi jevnt utgående trykk også ved store
variasjoner i vannforbruket.
Komplett med:
+ manometer
+ sil av rustfritt stål, maskevidde 0,16 mm
+ forhåndsinnstilling 4,5 bar.
31.40.4.2
UT4.1295132
SPYLEVENTILER
Antall
Anvendelse: Innendørs spyling av gulv
Montasje: På vegg
Materiale: Messing, forkrommet
Lokalisering: Andre krav: Nei
Sum denne side:
Sum Bygningsdel 40 Armaturer for sanitærinstallasjoner:
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 31-10
Kapittel: 31 Sanitær
Postnr
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
31.50
Utstyr for sanitærinstallasjoner
31.50.10
BLANDEBATTERIER/KRANER
31.50.10.1 UT4.1195132
TAPPEVENTILER
Antall
Anvendelse: Slangekran i teknisk rom.
Montasje: På vegg
Materiale: Messing, forkrommet
Lokalisering: Teknisk rom
Andre krav: Nei
31.50.10.2 UT6.21121A
DUSJ - KOMPLETT
Antall
Type: Hånddusj montert på glidestang
Dusjhode: Med sparefunksjon
Materiale: Rustfritt stål
Lokalisering: Type dusjbatteri: Trykkstyrt forkrommet
termostatbatteri med innebygget tilbakeslagsventil
som hindrer gjennomslag og filter for å unngå skitt i
trykkutjevneren.
Andre krav:
a)
Enh.
Mengde
stk
1
stk
5
Pris
Sum
Omfang og prisgrunnlag
Inkludert eksenterkuplinger 1/2 x 3/4 " med
forkrommet rosett og plastring, eller batterifeste
for skjult montering i rustfritt stål, rørdiameter 15
PEX.
3/8" x 3/4" forkr. platealbu med avstengning
Til enkeltstående dusj.
Sum denne side:
Akkumulert Bygningsdel 50 Utstyr for sanitærinstallasjoner:
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 31-11
Kapittel: 31 Sanitær
Postnr
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
31.50.10.5 UT4.35151002A
TERMOSTATISK BLANDEBATTERI
Antall
Anvendelse: Kjøkken
Betjening: Ett-greps
Montasje: På vegg
Materiale: Valgfritt
Regulering: Med automatisk trykkregulering
Lokalisering: Andre krav:
a)
Enh.
Mengde
stk
2
stk
7
Pris
Sum
Omfang og prisgrunnlag
Blandebatteri på vegg, med slangetilkobling
Inkludert:
2 stk:
UL1.4151
STENGEVENTIL, KULEVENTIL
FORBRUKSVANN OG VANNTILFØRSEL
MESSING GJENGESKJØT
Forkrommet med avtagbart håndtak/ nøkkel.
Som type: Ballofix
31.50.20
SLUK
31.50.20.1 UT5.11125454
GULVSLUK
Antall
Type: Baderomssluk
Vannlås: Med
Montasje: Uten forhøyningsring
Materiale i sluk: Stål, rustfritt
Materiale i rist: Stål, rustfritt
Lokalisering: I bygning
Dimensjon: 75 mm
Type membran på gulv: Vinylbelegg
Type overflatebehandling/belegg: Vinylbelegg
Andre krav: Nei
Sum denne side:
Akkumulert Bygningsdel 50 Utstyr for sanitærinstallasjoner:
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 31-12
Kapittel: 31 Sanitær
Postnr
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
31.50.20.2 UT5.11125454A
GULVSLUK
Antall
Type: Baderomssluk
Vannlås: Med
Montasje: Uten forhøyningsring
Materiale i sluk: Stål, rustfritt
Materiale i rist: Stål, rustfritt
Lokalisering: I bygning
Dimensjon: 75 mm
Type membran på gulv: Type overflatebehandling/belegg: Betong
Andre krav:
a)
Enh.
Mengde
stk
2
stk
1
Pris
Sum
Omfang og prisgrunnlag
Tekniske rom
31.50.20.3 UT5.383341A
AVLØPSTRAKT
Antall
Vannlås: Uten
Montasje: Nedfelt i gulv
Materiale: Plast
Lokalisering: I luftinntak
Dimensjon: 32 mm sideutløp. Lavtbyggende
Andre krav:
a)
Omfang og prisgrunnlag
For vinylbelegg med klemring. PP-plast. Med
plastrist. Rustfrie skruer.
b)
Materialer
For vinylbelegg med klemring. PP-plast. Med
plastrist. Rustfrie skruer.
31.50.20.4 UT5.2195454A
TAKSLUK
Utførelse: Med varmematte og sensorer for
temperatur og vannivå
Materiale i sluk: Stål, rustfritt
Materiale i rist: Stål, rustfritt
Lokalisering: Tak container
Dimensjon: Se underposter
Type belegg: Takbelegg 4 mm
Andre krav:
a)
Omfang og prisgrunnlag
- Sluk og løvrist av rustfritt stål AISI 304
- Vertikalt nedløp
- Leveres med varmematte 1 x 1m, ferdig
isolert gjennomføringsrør, sensorer for vannnivå
og temperatur.
- Ferdig påmontert kabelgjennomføring som
inkluderer ledninger til sensorer og varmematte.
Sum denne side:
Akkumulert Bygningsdel 50 Utstyr for sanitærinstallasjoner:
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 31-13
Kapittel: 31 Sanitær
Postnr
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
31.50.20.4 Dim sluk 75 mm
.2
31.50.30
Enh.
Mengde
stk
6
Pris
Sum
FORSYNINGSSYSTEMER
31.50.30.1 YF1.11311A
VANNVARMER, ENKELT MANTLET
Oppvarmingsmetode: Med elektrokolbe
Materiale i ytre mantel: Epoksybelagt stål
Materiale i trykktank: Rustfritt stål
Montasje: Frittstående på gulv
Lokalisering: I bygning
Volum: Varmekolber, antall: Varmekolbe, effekt: Termostater og regulering: Trykklasse: 10 bar
Ytelser: For å varme vann fra 40 °C til over 70 °C.
Elektriske data: Kolbe ferdig internt koblet med
kontaktorskap.
Lydeffektnivå: Dimensjoner: Se underpunkt.
Dokumentasjon: Trykktank av titanlegert molybden
stål. Yttermantel av epoksybelagt galvanisert stål.
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
Nødvendige sikkerhetsventiler.
1 stk. tilbakeslagsventiler.
1 stk. stengeventiler.
Systemet skal være komplett med alle angitte og
nødvendige komponenter, ferdig rørteknisk koblet
tilknyttet VV-nett. Evt. styringskomponenter
påmontert, klar til elektrisk kobling.
31.50.30.1 Volum:
.1
Varmekolber, antall:
Varmekolbe, effekt
200 liter
1
3 kW
stk
1
31.50.30.1 Volum:
.2
Varmekolber, antall:
Varmekolbe, effekt
30 liter
1
2 kW
stk
1
Sum denne side:
Akkumulert Bygningsdel 50 Utstyr for sanitærinstallasjoner:
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 31-14
Kapittel: 31 Sanitær
Postnr
31.50.40
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
Enh.
Mengde
Pris
Sum
WC/ SERVANTER MM.
31.50.40.2 UT1.212243441A
KLOSETT - KOMPLETT
Antall
Kategori: For bevegelseshemmete
Utførelse: Heldekkende kappe rundt vannlås
Montasje: På gulv
Materiale: Porselen
Spylesystem: Sisterne påbygd
Lokalisering: I bygning
Farge: Hvit
Sisterne og volum: Stor og liten spylemengde 6/3
liter
Type koblingsledning: Forkrommet albue med
avstegningsventil.
Type avstengningsventil: Type sete: Sete i bakteriedrepende hardplast, hvitt.
Hærverksikkert beslag
Andre krav:
stk
2
a) Omfang og prisgrunnlag
Utført med glatte flater og skjult vannlås for lettest
mulig renhold. Avstand fra vegg til bakkant klosett
skal være min. 200 mm.
Komplett med:
+ Armstøtter med støtteben og toalettrullholder, for
montering på vegg. Lengde ca. 925 mm.
+ Forkr. albue med avstengning og rosett.
+ Fugemasse mellom fot og gulv.
Porselen av anerkjent fabrikat
Sum denne side:
Akkumulert Bygningsdel 50 Utstyr for sanitærinstallasjoner:
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 31-15
Kapittel: 31 Sanitær
Postnr
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
31.50.40.3 UT1.211251442A
KLOSETT - KOMPLETT
Antall
Kategori: For normal bruk
Utførelse: Heldekkende kappe rundt vannlås
Montasje: På vegg
Materiale: Porselen
Spylesystem: Sisterne innebygget i vegg
Lokalisering: I bygning
Farge: Hvit
Sisterne og volum: Stor og liten spylemengde 6/3
liter
Type koblingsledning: Pex
Type avstengningsventil: Avstengning i fordelerskap
Type sete: Sete i bakteriedrepende hardplast, hvitt.
Hærverksikkert beslag.
Andre krav:
Enh.
stk
Mengde
Pris
Sum
4
a) Omfang og prisgrunnlag
Utført med glatte flater og skjult vannlås for lettest
mulig renhold.
Komplett med:
+ Gulvkonsoll/ veggforsterkning med
høydejusterbare ben, inkl. festebolter. Konsollen
skal være tilpasset klosettet og skal bære hele
klosettets last uten at belastningen overføres til
veggen.
+ Forkr. albue med avstengning og rosett.
+ Tilslutningsstykke.
+ Tetningslist evt. silikon mellom WC og vegg.
Porselen av anerkjent fabrikat
Sum denne side:
Akkumulert Bygningsdel 50 Utstyr for sanitærinstallasjoner:
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 31-16
Kapittel: 31 Sanitær
Postnr
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
Enh.
Mengde
Pris
Sum
31.50.40.4 UT1.1114244A
KOMPLETT SERVANT
Type: Servant ( vanlig )
Montasje: På bærejern
Materiale: Porselen
Lokalisering: I bygning
Dimensjon: Se underposter.
Farge: Hvit
Type batteri: Ettgreps forkr. servantbatteri. Med
keramisk tetning. Med myktstengende innsats.
Støyklasse 1. Trykk-klasse 150 kN/m2. Med
kjedefeste.
Type koblingsledninger: Forkr. albue med
avstengning og rosett.
Type avstengningsventil: 5/4" bunnventil med
kjede og plugg
Type avløpsventil: 5/4" x 32 mm Geberit forkr.
selvrensende vannlås
Type utløpsrør: Forkrommet 32 mm avløpsrør med
forkr, gulv- eller veggrosett.
Type vannlås: 5/4" x 32 mm Geberit forkr.
selvrensende vannlås
Veggrosett: Ja
Andre krav:
c) Utførelse
Silikon mellom bakkant og vegg.
Porselen av anerkjent fabrikat
31.50.40.4 Størrelse: 640 x 400 x 170mm
.1
stk
4
Sum denne side:
Akkumulert Bygningsdel 50 Utstyr for sanitærinstallasjoner:
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 31-17
Kapittel: 31 Sanitær
Postnr
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
Enh.
Mengde
Pris
Sum
31.50.40.5 UT1.1143544A
KOMPLETT SERVANT
Type: For bevegelseshemmede
Montasje: Med boltefester
Materiale: Porselen
Lokalisering: I bygning
Dimensjon: Se underposter.
Farge: Hvit
Type batteri: Ettgreps forkr. servantbatteri med
handicaphendel. Med keramisk tetning. Med
myktstengende innsats. Støyklasse 1. Trykk-klasse
150 kN/m2. Med kjedefeste.
Type koblingsledninger: Forkr. albue med
avstengning og rosett.
Type avstengningsventil: Type avløpsventil: 5/4" bunnventil med kjede og
plugg
Type utløpsrør: Forkrommet 32 mm avløpsrør med
forkr, gulv- eller veggrosett.
Type vannlås: Avløpsarmatur beregnet for HCservant med tilbaketrukket 5/4" x 32 mm Geberit
forkr. selvrensende vannlås.
Veggrosett: Ja
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
Beregnet for rullestolbrukere/ bevegelseshemmede.
Stort fremspring fra vegg, innsvinget frontvulst og
minimal høyde. Basseng med skvalpekanter. Hvitt
porselen.
Silikon mellom bakkant og vegg.
Porselen av anerkjent fabrikat
31.50.40.5 Størrelse: 605 x 570 x 165mm
.1
stk
2
Sum denne side:
Akkumulert Bygningsdel 50 Utstyr for sanitærinstallasjoner:
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 31-18
Kapittel: 31 Sanitær
Postnr
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
Enh.
Mengde
Pris
Sum
31.50.40.6 UT2.1135154A
OPPVASK/UTSLAGSENHET - KOMPLETT
Type: Utslagsvask
Montasje: På vegg
Materiale: Stål, rustfritt
Lokalisering: I bygning
Dimensjon kummer: Se underpost.
Farge (UT, y1.2): Stål
Type batteri: Ettgreps forkr. veggbatteri med
keramisk tetning og fast 75 mm tut. Med
myktstengende innsats
Type koblingsledninger: Forkr. eks. kupling eller
rett nippel, med avstengning og rosett
Type avstegningsventiler for blandebatteri: Ballofix
Type avstegningsventil for oppvaskmaskin:
Vaskemaskinskran KV med kappe og mellomstykke
Type avløpsventil: 2" avløpsventil
Type utløpsrør: 50 mm avløpsrør med forkr, gulveller veggrosett
Type vannlås: 50 mm S-vannlås, Geberit.
Veggrosett: Ja
Andre krav:
c) Utførelse
Utført i rustfritt stål 18/10 med bakplate og med
kuppelrist.
Festebolter.
31.50.40.6 Størrelse: 560 x 450 x 260 mm.
.1
31.50.50
stk
2
stk
3
ANNET UTSTYR
31.50.50.1 UB2.139915131001A
AVLØPSLEDNING - RØRDEL
Type rørdel: Spillvannslufting
Type avløpsledning: Avløpsledning trykkløs
Materiale: Støpejern
Plassering/montasje: I bygning
Skjøt: Valgfri
Pakningstype: Valgfri pakningstype
Lokalisering: I byging, takgjennomføring
Ringstivhet: Relativ deformasjon: Trykk: Dimensjon: Se underposter.
Materialkvalitet: Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
Komplett med folie, klemring tilpasset membran på
tak og luftehatt av rustfritt stål.
31.50.50.1 110 mm
.2
Sum denne side:
Akkumulert Bygningsdel 50 Utstyr for sanitærinstallasjoner:
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 31-19
Kapittel: 31 Sanitær
Postnr
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
Enh.
Mengde
Pris
Sum
31.50.50.2 LEKKASJESTOPPER
Automatisk lekkasjestopper inkludert føler.
Plasseres i innbyggingsvegg med sisterne
31.50.50.4 XQ1.34024A
MÅLEINSTRUMENT
Antall
Anvendelse: Måling av volumstrøm
Virkemåte: Valgfri
Avlesning: Analog
Kapslingsgrad: IP55
Lokalisering: Teknisk rom
Medium: Vann
Montasje: Horisontale vannmålere type som
Spanner-Pollux, 40 mm. 1 stk konsoll for
vannmåler.
Andre krav:
stk
6
stk
2
stk
1
a) Omfang og prisgrunnlag
Kommplett vannmålere i konsol.
Med avstegningsventiler, rør og deler. etc.
Jfr. kommune for bekreftelse av korrekt type
vannmålere og konsol, samt innstallasjon.
31.50.50.5 UT4.33113000A
TERMOSTATISK BLANDEBATTERI
Antall
Anvendelse: Dusj
Betjening: Ett-greps
Montasje: Frittstående på gulv
Materiale: Valgfritt
Regulering: Uspesifisert
Lokalisering: I farlig avfall
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
KOMPLETT NØDDUSJ
Inkludert øyespyler og dusjhode.
Avstengningsventiler før batteri.
Sum denne side:
Sum Bygningsdel 50 Utstyr for sanitærinstallasjoner:
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 31-20
Kapittel: 31 Sanitær
Postnr
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
31.60
Isolasjon for sanitærinstallasjoner
31.60.1
KALDTVANNLEDNINGER
31.60.1.1
SB2.12114815A
ISOLERING AV RØRLEDNING - KOMPLETT
MED CELLEMATERIALER
Isolasjonsmateriale: Celleglass
Overflatebelegg: Uten
Tykkelse: 13 mm
Lokalisering: I bygning på kaltvannsledninger Type
og dimensjon på rørledning: Kobber Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
Krav til fysiske egenskaper: Type og dimensjon på rørledning: Se underposter.
Andre krav:
Enh.
Mengde
Pris
Sum
a) Omfang og prisgrunnlag
Krav til fysiske egenskaper:
Varmeledningstall λ0°C≤ 0,036 W/m·K
Diffusjonsmotstandsfaktoren µ ≥ 7000
Isolasjonstykkelsen skal garantere at kondens ikke
oppstår.
Medietemperatur:
4 ºC
Omgivelsesforhold:
24 ºC/ 50% RH
Rørisolasjonsklasse PII.
Produktet leveres og monteres i hht. leverandørens
anvisninger.
31.60.1.1.
1
15 mm
31.60.1.1.
2
18 mm
31.60.1.1.
3
22 mm
31.60.1.1.
4
28 mm
31.60.1.1.
5
35 mm
31.60.1.1.
6
42 mm
m
25,00
m
15,00
m
10,00
m
50,00
m
1,00
m
65,00
Sum denne side:
Akkumulert Bygningsdel 60 Isolasjon for sanitærinstallasjoner :
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 31-21
Kapittel: 31 Sanitær
Postnr
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
31.60.2
VARMTVANNSLEDNINGER
31.60.2.1
SB2.12114899A
ISOLERING AV RØRLEDNING - KOMPLETT
MED CELLEMATERIALER
ISOLASJONSMATERIALE: CELLEGLASS
OVERFLATEBELEGG: UTEN
TYKKELSE: 13 mm
Enh.
Mengde
Pris
Sum
Lokalisering: I bygning på varmvannsledning og
sirkulasjon
Krav til fysiske egenskaper: Varmeledningstall λ0°C≤
0,036 W/m·K Diffusjonsmotstandsfaktoren µ ≥ 7000
Type og dimensjon på rørledning: Se underposter
Andre krav:
a)
Omfang og prisgrunnlag
For AluPex
Rørisolasjonsklasse PII
Produktet leveres og monteres i hht. leverandørens
anvisninger.
Følgende isolasjonsserie skal benyttes:
12 t.o.m. 22 mm: Isolasjonsserie 19
28 mm og større: Isolasjonsserie 32
Lengde
31.60.2.1.
1
15 mm
31.60.2.1.
2
18 mm
31.60.2.1.
3
22 mm
31.60.2.1.
4
28 mm
31.60.2.1.
5
35 mm
m
15,00
m
15,00
m
10,00
m
15,00
m
1,00
Sum denne side:
Sum Bygningsdel 60 Isolasjon for sanitærinstallasjoner :
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 32-1
Kapittel: 32 VARME
Postnr
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
32
VARME
32.20
Ledningsnett for varmeinstallasjoner
32.20.10
TILKNYTNINGER
Enh.
Mengde
Pris
Sum
ORIENTERING
Det skal her medtas tilknytninger av utstyr som
leveres av øvrige underentreprenører. Dette som
ventilasjonsaggregatenes varmebatterier,
innmontering av shuntventiler og reguleringsutstyr.
Dette i det omfang som fremgår av flytskjema.
32.20.10.1 UB7.21A
SEPARAT RØRTILKOBLING
Lokalisering: Tilkobling av tur- og retur av
ventilasjonsaggregatenes varmebatterier
For utstyr: Utstyrstype/fabrikat: Temperaturområde: 60-40 grader Celsius
Arbeidstrykkområde: PN6
Medium: Vann
Materialkvalitet: Stål
Dimensjon: Se underpunkt.
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
Inkludert dimensjonsoverganger.
Se flytskjema varmeanlegg.
32.20.10.1 Dimensjon rør 22 mm.
.1
Det er angitt antall varmebatterier som enhet.
stk
1
Sum denne side:
Akkumulert Bygningsdel 20 Ledningsnett for varmeinstallasjoner:
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 32-2
Kapittel: 32 VARME
Postnr
32.20.30
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
Enh.
Mengde
Pris
Sum
PRESSFITTINGS
32.20.30.1 UB3.144623122A
KJØLE/VARMEBÆRERLEDNING - KOMPLETT
Type ledning: Varmebærerledning
Medium: Varmt vann
Materiale: Stål, varmforsinket
Plassering/montasje: I bygning
Skjøt: Klemringsskjøt
Lokalisering: Preisolert ledning: Isolasjonstykkelse: Trykk: PN 10
Dimensjon: Se underposter.
Materialkvalitet: RSt 34-2 DIN 2394
Andre krav:
a)
Omfang og prisgrunnlag
Denne posten omfatter varmerør i tekniske rom,
ved tak etc. Normal klamring. ( Varmerør
vertikalt ned fra tak og horisontale varmerør ved
gulv i oppholdsrom, korridorer etc er beskrevet i
annen post med tettere klamring).
x)
Mengderegler
Temperaturområde:
o
80 - 40 C
Dimensjoner gjelder etter følgende tabell:
Anslutning
[DN]
10
12
15
20
25
32
40
50
Utvendig diameter x veggtykkelse
[mm]
12,0 x 1,2
15,0 x 1,2
18,0 x 1,2
22,0 x 1,5
28,0 x 1,5
35,0 x 1,5
42,0 x 1,5
54,0 x 1,5
32.20.30.1 42 mm
.2
m
20,00
32.20.30.1 35 mm
.3
m
1,00
32.20.30.1 28 mm
.4
m
1,00
32.20.30.1 22 mm
.5
m
20,00
32.20.30.1 18 mm
.6
m
10,00
Sum denne side:
Akkumulert Bygningsdel 20 Ledningsnett for varmeinstallasjoner:
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 32-3
Kapittel: 32 VARME
Postnr
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
32.20.30.1 15 mm
.7
32.20.40
Enh.
m
Mengde
Pris
Sum
15,00
DIVERSE
32.20.40.1 TRYKKPRØVING AV VARMEBÆRERLEDNING
FOR VARMT VANN
Rørledningsnettet trykkprøves i sin helhet med vann.
Normalt trykk (dimensjoneringstrykk): 2,5 bar
RS
32.20.40.2 GJENNOMSPYLING AV VARMEBÆRERLEDNING
FOR VARMT VANN
Rørledningsnettet gjennomspyles i sin helhet med
vann før oppfylling.
RS
32.20.40.3 AVLUFTING AV VARMEBÆRERLEDNING FOR
VARMT VANN
Alle høydepunkter i tekniske rom skal ha utstyr for
avlufting. Avluftingen utføres ved hjelp av 15 mm rør
ført ned til 1,0 m over gulv og avsluttet med
kuleventil og plugg. Lengde rør inntil 2,.5 m inkludert.
stk
2
stk
2
32.20.40.4 AVLUFTING AV VARMEBÆRERLEDNING FOR
VARMT VANN
Alle høydepunkter i i rørnett utenom tekniske rom
skal ha utstyr for avlufting. Avluftingen utføres ved
hjelp av 15 mm rør med anslutning på topp rør og
ført ned til underkant rør. Med kuleventil og plugg.
Posten skal reguleres.
Sum denne side:
Akkumulert Bygningsdel 20 Ledningsnett for varmeinstallasjoner:
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 32-4
Kapittel: 32 VARME
Postnr
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
Enh.
Mengde
Pris
Sum
32.20.40.5 PÅFYLLING OG LUFTING AV
VARMEBÆRERLEDNING FOR VARMT VANN
Anlegget skal fylles opp med rent, filtrert vann.
Ved oppfylling av anlegget skal følgende prosedyre
følges:
• Steng av samtlige varmelegemer som radiatorer,
batterier, varmevekslere ol. Termostathoder og
lignende skal ikke være montert. Dette monteres
først etter at innregulering er foretatt. Alle
motorventiler settes i full åpen stilling.
• Fyll opp rørstrekk og opplegg seksjonsvis.
Oppfylling gjøres sakte og med åpen rørende så
luften evakuerer fritt. Rørenden påmonteres
egnet slange som føres til avløp. Vann med
tilsetningsstoffer samles i eget kar/ tank og
behandles forskriftsmessig.
• Fyll opp anlegget til riktig arbeidstrykk vha.
manometer ved ekspansjonskar. Luft ut gjennom
anleggets luftepunkter.
• Start komponentutlufting med en og en kurs.
Steng av øvrige kurser. Fyll opp en og en
komponent om gangen. Oppfylling gjøres ellers
på samme måte som rørstrekkene.
• Nødvendig utlufting av anleggene.
Bygg A
Bygg BC
Bygg D
1,00
1,00
1,00
32.20.40.1 MONTERTING AV TEMPERATURGIVERE OG
1
TRYKKGIVERE LEVERT AV ANDRE
UNDERENTREPRENØRER
Inkludert følerlommer
stk
2
stk
1
stk
2
32.20.40.1 MONTERING AV ENERGIMÅLERE
2
Dim rør 42mm
Inkludert dimensjonsoverganger
32.20.40.1 VENTILER FOR NEDTAPPING AV
3
VARMEANLEGG
Det skal monteres nedtappingsventiler på lavpunkter
i anlegger.
Det medregnes følgende:
- DN 20 Kuleventil med plugg.
- Anslutning til ledninger med stuss
Sum denne side:
Sum Bygningsdel 20 Ledningsnett for varmeinstallasjoner:
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 32-5
Kapittel: 32 VARME
Postnr
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
Enh.
Mengde
32.40.10.1 40 mm
.2
stk
14
32.40.10.1 32 mm
.3
stk
1
32.40.10.1 25 mm
.4
stk
1
32.40.10.1 20 mm
.5
stk
12
32.40.10.1 15 mm
.6
stk
6
32.40
Armaturer for varmeinstallasjon
32.40.10
STENGEVENTILER
Pris
Sum
32.40.10.1 UL1.4351A
STENGEVENTIL, KULEVENTIL
Medium: Varmebærer
Materiale: Forkrommet messing
Skjøtemetode: Gjengeskjøt
Lokalisering: Medium: Varmt vann
Materialkvalitet: CR Messing
Temperaturområde: 60 - 30 grader Celsius
Arbeidstrykkområde: PN10
Dimensjon: Se underpunkter
Dokumentasjon: Hus og kule i messing, stålspake
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
Med høy hals, fullt løp og innvendig gjenge.
Sum denne side:
Akkumulert Bygningsdel 40 Armaturer for varmeinstallasjon:
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 32-6
Kapittel: 32 VARME
Postnr
32.40.20
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
Enh.
Mengde
Pris
Sum
STRUPE- OG STENGEVENTILER
32.40.20.1 UL5.11321A
STRUPEVENTIL
Type: Seteventil
Medium: Varmebærer
Materiale: Stål
Skjøtemetode: Gjengeskjøt
Lokalisering: I bygning
Medium: Vann
Materialkvalitet: Hus: Avsinkningsbestandig
legering. Setetetning: Kjegle med O-ring i EPDM.
Spindeltetning: O-ring i EPDM. Ratt: Polyamid
Temperaturområde: 60 - 30 ºC
Arbeidstrykkområde: PN 16
Dimensjon: Se underposter.
Dokumentasjon: Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
For innregulering, trykkfalls- og vannmengdemåling
og avstengning. Med avtapping. Innvendig gjenger
Ventilen skal ha uttømmingsnippel for 1/2" eller 3/4"
anslutning.
På ventilen skal man kunne måle vannmengde.
Ventilen skal leveres med avtagbar ventilisolering
tilpasset ventilen. Isoleringen skal være:
+ Utført i CFC-fri polyuretan.
+ Overflatebehandlet med grå PVC.
+ Varmeledningsevne, λ50 °C. = 0,028 W/mK.
+ Testet og godkjent for brannklasse B2 etter DIN
4102.
32.40.20.1 DN 15
.2
stk
2
32.40.20.1 DN 20
.3
stk
4
32.40.20.1 DN 25
.4
stk
1
32.40.20.1 DN 32
.5
stk
3
32.40.20.1 DN 40
.6
stk
1
Sum denne side:
Akkumulert Bygningsdel 40 Armaturer for varmeinstallasjon:
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 32-7
Kapittel: 32 VARME
Postnr
32.40.30
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
Enh.
Mengde
Pris
Sum
TILBAKESLAGSKLAFFVENTIL
32.40.30.1 UL3.23324
TILBAKESLAGSVENTIL
Type: Klaffventil
Medium: Varmebærer
Materiale: Stål
Skjøtemetode: Flenseskjøt
Lokalisering: I bygning
Medium: Vann
Materialkvalitet: Hus: Stål. Sete: EPDM.
Temperaturområde: 60 - 30 °C
Arbeidstrykkområde: PN 16
Dimensjon: Se underposter.
Dokumentasjon: Andre krav: Nei
32.40.30.1 DN 25
.1
stk
1
32.40.30.1 DN 32
.2
stk
1
32.40.30.1 DN 40
.3
stk
2
Sum denne side:
Sum Bygningsdel 40 Armaturer for varmeinstallasjon:
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 32-8
Kapittel: 32 VARME
Postnr
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
32.50
Utstyr for varmeinstallasjoner
32.50.1
PUMPER
32.50.1.1
UN2.111211444A
PUMPE
Antall
Versjon: Enkel
Type pumpe: Sirkulasjons-pumpe, tørrløper
Medium: Vann
Materiale i pumpehjul: Støpejern
Materiale i pumpehus: Støpejern
Montasje: På fundament
Lokalisering: Teknisk rom
Medium, spesifiser: Vann
Mål, kapasitet og dimensjonering:
Hovedpumper system: 320.000-JP01
320.000-JP02.
Pumpekapasitet:
0,5 l/s mot 30 kPa. Tilslutningsdim: 40mm.
Materialkvalitet: Temperaturområde: 60 - 40 °C
Arbeidstrykkområde: PN10
Turtallsregulering: Ja. Pumpen m/frekvensstyring.
Grensesnitt mot automatikk og SD-anlegg: Valgfritt
Ytelser: Elektriske data: 400 V
Lydeffektnivå: Dokumentasjon: Andre krav:
Enh.
stk
Mengde
Pris
Sum
2
a) Omfang og prisgrunnlag
Følgende skal være inkludert:
+ Fundament, stålkonsoll med vibrasjonsdempere
+ Rør, kran og manometer tilknyttet pumpens trykk
og sugeside DN 10.
+ Avtagbar isolasjonskappe rundt pumpe.
+ Gummikompensatorer på hver side av pumpen
for vibrasjonsdemping.
Eksakte trykkfall skal bestemmes når utstyr er
valgt/installert
Sum denne side:
Akkumulert Bygningsdel 50 Utstyr for varmeinstallasjoner:
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 32-9
Kapittel: 32 VARME
Postnr
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
32.50.1.3
UN2.111211442A
PUMPE
Versjon: Enkel
Type pumpe: Sirkulasjons-pumpe, tørrløper
Medium: Vann
Materiale i pumpehjul: Støpejern
Materiale i pumpehus: Støpejern
Montasje: Montert i rør
Lokalisering: I tekniske rom Pumper for gulvvarme.
Medium, spesifiser: Vann
Mål, kapasitet og dimensjonering: Se underposter
Materialkvalitet: -Se underposter
Temperaturområde: 60 - 40 °C
Arbeidstrykkområde: PN10
Turtallsregulering: Ja.
Grensesnitt mot automatikk og SD-anlegg: Ytelser: Se underposter
Elektriske data: 400V
Lydeffektnivå: Dokumentasjon: Andre krav:
Enh.
Mengde
Pris
Sum
a) Omfang og prisgrunnlag
Følgende skal være inkludert:
+ Rør, kran og manometer tilknyttet pumpens trykk
og sugeside DN 10.
+ Avtagbar isolasjonskappe rundt pumpe.
Eksakte trykkfall skal bestemmes når utstyr er
valgt/installert
32.50.1.3.
1
Gulvvarmekurs:
Montasjested:
Pumpekapasitet:
Tilslutningsdim:
320.001-JP01
Teknisk rom
0,55 l/s mot 50 kPa
42 mm
stk
1
Sum denne side:
Akkumulert Bygningsdel 50 Utstyr for varmeinstallasjoner:
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 32-10
Kapittel: 32 VARME
Postnr
32.50.1.4
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
Enh.
Mengde
Pris
Sum
UN2.111111942A
PUMPE
Versjon: Enkel
Type pumpe: Sirkulasjons-pumpe, våtløper
Medium: Vann
Materiale i pumpehjul: Kompositt
Materiale i pumpehus: Støpejern
Montasje: Montert i rør
Lokalisering: Teknisk rom
Medium, spesifiser: Vann, varmt
Mål, kapasitet og dimensjonering: Se underposter
Materialkvalitet: Temperaturområde: 60 - 30 ºC
Arbeidstrykkområde: PN10
Turtallsregulering: Nei
Grensesnitt mot automatikk og SD-anlegg: Ytelser: Elektriske data: 400V
Lydeffektnivå: Dokumentasjon: Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
Statorhus av legert aluminium. Aksel av keramikk.
Rotorhylster, lagerplate og rotorkappe av rustfritt stål.
Løpehjul av kompositt. Aksiallager av karbon.
Radiallager av keramikk.
Følgende skal være inkludert:
+ Klamring for fritthengende montasje/ evt.
fundament.
+ Rør, kran og manometer tilknyttet pumpens trykk
og sugeside DN 10.
+ Stenge- og tilbakeslagsventiler iht. skjema.
+ Avtagbar isolasjonskappe rundt pumpe.
El. data: 400 V
Servicebryter/ motorvern skal inngå i el.-/
automatikkleveransen. Alle pumper leveres klar for
tilknytning til SD-anlegg. Nødvendige el.data oppgis
av rørentreprenør.
Eksakte trykkfall skal bestemmes når utstyr er
valgt/installert
32.50.1.4.
1
Ventilasjonsaggregat:
Montasjested:
Pumpekapasitet:
Tilslutningsdim:
360.001-JP01
Teknisk rom
0,1 l/s mot 40 kPa
54 mm
stk
1
Sum denne side:
Akkumulert Bygningsdel 50 Utstyr for varmeinstallasjoner:
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 32-11
Kapittel: 32 VARME
Postnr
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
32.50.5
UTSTYR ENERGISENTRAL
32.50.5.1
UJ5.2109A
LUFTUTSKILLER
Antall
Type: Mekanisk med slamutskilling
Utførelse: Sirkulær tank
Montasje: Valgfri
Materiale: Stål
Lokalisering: I teknisk rom skole
Volum: Største mengde, gjennomstrømning: Anslutningsdimensjon: DN40
Trykklasse/laveste systemtrykk: Maksimalt trykk:
10 bar.
Ytelser: Maksimal temperatur: 110 °C
Lydeffektnivå: Korrosjonsbeskyttelse: Dimensjoner: Dokumentasjon: Produsert i karbostål ST. 37.2.
Med flenser PN 16 DIN 2633. 3/4"(22 mm) - 1":
Produsert i støpt messing. Gitterverk innmat av
fortinnet kobber.
Utstyr: Andre krav:
Enh.
stk
Mengde
Pris
Sum
1
a) Omfang og prisgrunnlag
Utskilleren skal ha konstant trykkfall i hele
driftsperioden. Tanken monteres stående med
tilkobling radielt på midten av tanken.
Utskilleren skal ha:
+ Automatisk lufteventil. Luftemekanismen skal sitte
i et separat kammer beskyttet mot smuss. Det
skal være stor avstand (ca. 140 mm) mellom
vannivå og ventilen som hindrer smuss og skum
fra å nå opp i ventilen.
+ Manuell lufteventil for evakuering av større
luftmengder ved oppfylling samt skumming av
flytende forurensninger.
+ Stort smusskammer.
+ Løfteører.
+ Flenser.
+ Bunnventil.
Dimensjoneres ut ifra maksimal
gjennomstrømmende vannmengde. Plasseres etter
kjele og før pumpe med plass under utskilleren for
demontering, inspeksjon og rengjøring.
Sum denne side:
Akkumulert Bygningsdel 50 Utstyr for varmeinstallasjoner:
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 32-12
Kapittel: 32 VARME
Postnr
32.50.5.2
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
UJ5.1001A
LUFTUTSKILLER
Antall
Type: Mekanisk
Utførelse: Valgfri
Montasje: Valgfri
Materiale: Rustfritt stål
Lokalisering: Det skal monteres utstyr for
automatisk avluftning på alle høydepunkter i
tekniske rom.
Volum: Største mengde, gjennomstrømning: Anslutningsdimensjon: Trykklasse/laveste systemtrykk: Ytelser: Lydeffektnivå: Korrosjonsbeskyttelse: Dimensjoner: Dokumentasjon: Utstyr: Andre krav:
Enh.
stk
Mengde
Pris
Sum
2
a) Omfang og prisgrunnlag
Komplett montert og levert
Sum denne side:
Akkumulert Bygningsdel 50 Utstyr for varmeinstallasjoner:
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 32-13
Kapittel: 32 VARME
Postnr
32.50.5.3
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
UH2.2322A
EKSPANSJONSKAR
Antall
Type ekspansjonskar: Lukket med membran
Medium: For varmebærer
Montasje: Gulvmontert
Materiale: Stål
Lokalisering: Teknisk rom
Totalt volum: 20 liter
Statisk trykk: 2,0 bar
Blåsetrykk: 4,0 bar
Minste trykk: Største trykk: Nytteeffekt: 40 %
Ekspansjonsvolum: Dokumentasjon: Andre krav:
Enh.
stk
Mengde
Pris
Sum
1
a) Omfang og prisgrunnlag
EKSPANSJONSANORDNING FOR VARMEBÆRER
Komplett ekspansjonssystem bestående av:
+ Ekspansjonskar.
Karvolum 20 liter
+ 2 stk sikkerhetsventiler
+ 1 stk. manometer
+ 2 stk.avstegningsventiler
Dimensjoneres ut ifra total væskemengde i anlegget.
Beskrevet bruttovolum er å forstå som
ekspansjonskarets tankvolum/ totalvolum.
Montert ihht. systemskjema med nødvendige
sikkerhetsventiler,stengeventiler og manometer.
Posten skal avregnes.
Antall ekspansjonkar a 400 liter angitt
Sum denne side:
Akkumulert Bygningsdel 50 Utstyr for varmeinstallasjoner:
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 32-14
Kapittel: 32 VARME
Postnr
32.50.5.4
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
Enh.
Mengde
Pris
Sum
UJA
Renseanlegg og utskillere
Andre krav:
a)
Omfang og prisgrunnlag
Slamsamler med utskiftbar innsats inkl.
kuleventil for spylemulighet. Silmaskevidde 0,5
mm
Med motflenser.
Komplett med rør, ventiler og manometer for
differansetrykkmåling.
For hovedkurs, system nr. 320.000-MV001.
Røranslutning:
DN 40
Trykklasse:
PN 16
32.50.5.5
stk
1
stk
1
UJA
Renseanlegg og utskillere
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
RENSEUTSTYR FOR VARMEBÆRERMEDIUM.
VANNBEHANDLER. BEHOLDER. VALGFRI
MONTASJE.
Anodisk/ katodisk beskyttelse av anlegget. Med
magnesiumanode.
Delstrømsfilter som ikke trenger egen
sirkulasjonspumpe eller elektriske tilslutninger.
Anodene skal garanteres for min. 5 - 7 år. Det skal
være enkel utskifting av anoden. Med utlufting og
drenering.
Kjelemateriale:
Isolering:
Driftstrykk:
Prøvetrykk:
Maks. temperatur:
Stål
Stålmantel med skum.
3 bar
6 bar
90 °C
Dimensjoneres ut fra total væskemengde i anlegget
Inkl. viserinsrument for anodestrøm, vannmåler, sil,
ventiler m.m. iht. flytskjema, veggbrakett evt. fot for
gulvmontasje.
Type skal angis her:_____________________
Sum denne side:
Akkumulert Bygningsdel 50 Utstyr for varmeinstallasjoner:
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 32-15
Kapittel: 32 VARME
Postnr
32.50.5.6
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
UJ8.14A
OPPFYLLING AV ANLEGG MED MEDIUM
Antall
Medium: Vann
Lokalisering: Teknisk rom
Medium: Vann
Andre krav:
a)
32.50.5.7
Enh.
Mengde
stk
1
stk.
10
stk
5
Pris
Sum
Omfang og prisgrunnlag
Komplett tilknyttet utskiller iht. flytskjema.
Inkludert kuleventiler, strupeventil, kik-ran,
vannmåler, magnetventil, tilbakeslagsventil, osv.
Maksimal gjennomstrømning gjennom
vannbehandler 0,17 l/s.
TERMOMETER FOR VARMEBÆRERMEDIUM
VANN
Termometre montert i varmeanlegget.
Søyletermometer i eloksert, messingfarget
lettmetallhus. Med bred, blålysende væskesøyle.
Garantert nøyaktighet etter DIN (ca. ±1%). Følere og
følerlommer i messing og syrefast stål. Skal tåle
trykk inntil 15 ato.
Skala:
0 - 100 °C
Lengde overdel:150 mm
Følerlomme: 48 mm
Montasje:
Lomme monteres i bend, T-rør eller skrått i
rørledning.
32.50.5.8
MANOMETER KOMPLETT
Manometer inkludert stengeventiler og DN 15
ledning.
For montasje over hovedpumper, sil, øvrige pumper
etc.
Konferer flytskjema varme.
Komplett arrangement
Sum denne side:
Akkumulert Bygningsdel 50 Utstyr for varmeinstallasjoner:
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 32-16
Kapittel: 32 VARME
Postnr
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
32.50.5.9
UL2.3301
SIKKERHETSVENTIL
Antall
Type: Membran
Medium: Varmebærer
Materiale: Valgfritt
Skjøtemetode: Gjengeskjøt
Lokalisering: Teknisk rom
Medium: Vann
Materialkvalitet: Temperaturområde: 10- 70 °C
Arbeidstrykkområde: 2,0 til 4,0 bar. Blåsetrykk 4,0
bar
Dimensjon: 1"
Dokumentasjon: Andre krav: Nei
32.50.9
ANNET UTSTYR
32.50.9.1
YL4.4611A
VARMEPUMPE FOR
Antall
Anvendelse: Oppvarming av rom
Medium: R410A
Type kondensator: Luftkjølt
Montasje: På gulv
Lokalisering: Teknisk rom
Kuldeytelse: Fordamperytelse: Kondensatorytelse: Lydkrav: Arbeidstrykkområde: Dimensjon: Tekniske data: Andre krav:
a)
Enh.
Mengde
stk
1
stk
1
Pris
Sum
Omfang og prisgrunnlag
Varmepumpe for oppvarming av gulvvarme,
forvarming tappevann og ventilasjon. Som type
split med egen utedel på vegg.
Avgitt kompressoeffekt, oppvarming
4-16 kW
Avgitt kompressoeffekt, kjøling
5-16 kW
Sum denne side:
Akkumulert Bygningsdel 50 Utstyr for varmeinstallasjoner:
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 32-17
Kapittel: 32 VARME
Postnr
32.50.9.2
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
Enh.
Mengde
Pris
Sum
YL2.1111A
VARME/KJØLESYSTEM, INNEBYGD
Funksjon: Varmesystem
Fordelingstype: Rørslynger
Medium: Varmt vann
Lokalisering: Monteres i gulv
Temperaturområde i C tur/retur: 35-30
Dimensjonerende temperatur: -20
Total varmekapasitet: ca. 125 kW
Totalt oppvarmet areal: 3180 m2
Antall soner: 8
Underlag for montasje: Armeringsjern
Montasje/innbyggingsmetode: Støpt i betong
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
GULVVARMEANLEGG GENERELT
Hele arealet skal oppvarmes med gulvvarme.
Alle rom skal ha egen sløyfe, dog eksl. dusj og WC
som legges med elekrisk varme.
Gulvvarmesystemet skal leveres komplett som ett
system med stenge- og strupeventiler, fordelere og
fordelerskap,, styreenheter, følere, fester,
gulvvarmerør, rørholderskinner/ systemplate,
knotteplate, nødvendige koblingsett, vinkler, osv.
Eventuell lekkasje i fordelerskap skal synliggjøres på
gulv, bunn av skap skal tettes. Alle kostnader for
hver sone skal inngå i etterfølgende poster.
Fordelere plasseres hovedsaklig i lett tilgjengelig
soner som vist på tegning. Rørfordelerskap (innfelt)
skal leveres i lakkert utførelse. Der skap plasseres i
brannklassifiserte vegger skal nødvendig tiltak bak
skap være inkludert for å opprettholde klassifisering
på vegg.
Antall fordelere skal leveres i hht. leverandørens
anvisninger.
Dersom ikke annet er angitt gjelder følgende
dimensjonerende data:
Temperaturer:
Generelt dim. romtemperatur: 20-21 ºC
Lager og garasje: dim. romtemperatur: 10ºC
DUT: -20ºC
Tur/retur temperatur: 35/ 30 ºC
Isolasjon: 30 mm
Maksimal gulvtemperatur: 25 ºC
Varmebehov 40 W/m².
Temperatur reguleres i rommene med romføler.
Sum denne side:
Akkumulert Bygningsdel 50 Utstyr for varmeinstallasjoner:
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 32-18
Kapittel: 32 VARME
Postnr
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
Enh.
Mengde
Pris
Sum
Følere prises i egen post. Romfølere skal ha skjult
innstilling og være forberedt for tilknytning av
temperaturgiver i gulv. I alle opphold/ lekearealer for
barn skal det legges føler i gulv.
Entreprenør skal selv foreta beregninger av anlegget
ut fra arealer oppgitt av RIV.
Beregninger utføres for varmesystemet for hvert
fordelersystem mht. trykkfall og temperaturfordeling
samt kontrollere / lage montasjetegninger for
hvordan sløyfene skal ligge. Beregninger / kontroll av
gulvvarmeanlegget skal utføres ved hjelp av et
dataprogram hvor beregningene er basert på DIN
4725E. Beregningsgrunnlag for det tilbudte system
skal fremlegges før arbeidene oppstarter.
Gulvvarmerør skal bestå av diffusjonstette plastrør
av polyeten, 20 x 2,0 mm pe-PEX - rør. De skal ha
diffusjonssperre i henhold til DIN 4726 og være
godkjent for driftstemperatur på 60 ºC og driftstrykk
på 6 bar. Rørene skal legges uten skjøter og skal
lagres og installeres slik at de ikke utsettes for
direkte sollys eller frost. Det skal ikke benyttes
bindtråd ved festing av gulvvarmerør. Alle PEX - rør
skal ha fri ekspansjon. Maksimal lengde på rør skal
være 120 m. Maksimalt 12 kurser per fordeler.
Rørfordeler skal være utført i messing med
monteringsskinner, avstengningsventil, smussfilter,
automatisk luftepotte, strupeventil med måleuttak,
tur- og returventil for hver enkelt kurs styres av
reguleringsventil hvor returventil skal styres med en
motor basert på EIB eller LonWorks.
Som type: Silencio med trinnlydplate på betong.
Fabr.: Uponor
Eller tilsvarende
Komplett levert og monter og igangsatt.
Sum denne side:
Akkumulert Bygningsdel 50 Utstyr for varmeinstallasjoner:
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 32-19
Kapittel: 32 VARME
Postnr
32.50.9.2.
1
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
Enh.
Mengde
Pris
Sum
Fordeler 1: Alle rom
Areal ca.
Effekt
Antall sløyfer:
165 m2
7000 W
10 (oppgis av leverandør)
For hvert areal skal følgende oppgis:
+ antall fordelere
+ oppdeling av kurser
+ vannmengde
+ trykkfall
+ løpemeter rør
+ leggeavstand/senteravstand
+ festemetode
+ målsatt arbeidstegning
Valgt system oppgis:
_____________________________________
32.50.9.3
UL5.533250A
DIREKTEVIRKENDE REGULERINGSVENTIL
Antall
Type: Temperaturstyrt med innbygd giver
Medium: Varmebærer
Rørløp: Toveis
Materiale: Forkrommet messing
Skjøtemetode: Valgfri
Lokalisering: Termostatisk reguleringsventil,
monteres på hver sløyfe
Medium: Vann
Materialkvalitet: Temperaturområde: 35-30
Arbeidstrykkområde: PN 6
Dimensjon: DN15
Dokumentasjon: Andre krav:
stk
1
stk
6
stk
1
stk
6
a) Omfang og prisgrunnlag
REGULERINGSVENTIL GULVVARME
32.50.9.4
STYREENHETER I/ VED FORDELERSKAP
Styrenheter for styring av gulvvarmekurser.
Plasseres i nærheten av skap.
32.50.9.5
ROMFØLERE
Romfølere for styring av gulvvarme. Plasseres i
henhold til tegninger fra RIE.
Romføler skal ha skjult innstilling og være forberedt
for tilknytning av temperaturgiver i gulv.
Sum denne side:
Akkumulert Bygningsdel 50 Utstyr for varmeinstallasjoner:
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 32-20
Kapittel: 32 VARME
Postnr
32.50.9.6
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
UH1.9121A
TANK
Antall
Medium: Varmt vann
Materiale: Stål
Form: Stående sylindrisk
Montasje: Frittstående på gulv
Lokalisering: Teknisk rom
Medium: Vann
Grunnforhold: ir
Grunnvannsstand: ir
Kotehøyder og begrensninger: ir
Mål, kapasitet og dimensjoner: Materialkvalitet: Temperaturområde: 50-30
Arbeidstrykkområde: PN 6
Dokumentasjon: Utstyr: Andre krav:
a)
Enh.
stk
Mengde
Pris
Sum
1
Omfang og prisgrunnlag
Akkumutator tank for VP. Størrelse angis av
leverandør i forhold til laveste trinn på VP.
Maks størrelse 200l. Inkludert tilknytning og 2
stengeventiler.
Sum denne side:
Sum Bygningsdel 50 Utstyr for varmeinstallasjoner:
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 32-21
Kapittel: 32 VARME
Postnr
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
32.60
Isolasjon av varmeinstallasjoner
32.60.1
SB2.11113399A
ISOLERING AV RØRLEDNING - KOMPLETT
MED MINERALULL
Lengde
Type produkt: Rørskåler
Overflatebelegg: Armert aluminiumsfolie med
netting
Tykkelse: Tykkelse isolering angitt nedenfor
Lokalisering: Krav til fysiske egenskaper: Type og dimensjon på rørledning: Andre krav:
Enh.
Mengde
m
20,00
m
15,00
m
10,00
m
20,00
m
1,00
Pris
Sum
a)
Omfang og prisgrunnlag
20mm: DN10-15
30mm: DN20-25
40mm: DN32-50
50mm: DN60-100
60mm: DN125-250
32.60.1
TERMISK ISOLASJON
32.60.1.1
SB2.12119823A
ISOLERING AV RØRLEDNING - KOMPLETT
MED CELLEMATERIALER
Isolasjonsmateriale: Cellegummi
Overflatebelegg: Uten
Tykkelse: 30 mm
Lokalisering: Teknisk rom, i bygning.
Krav til fysiske egenskaper: For varmeanlegg 50-30
Type og dimensjon på rørledning: Se underposter.
Andre krav:
a)
Omfang og prisgrunnlag
Krav til tykkelse isolering:
20mm: DN10-15
30mm: DN20-25
40mm: DN32-50
50mm: DN60-100
60mm: DN125-250
32.60.1.1.
1
Rørdimensjon 15 mm.
32.60.1.1.
2
Rørdimensjon 18 mm.
32.60.1.1.
3
Rørdimensjon 22 mm.
32.60.1.1.
4
Rørdimensjon 28 mm.
Sum denne side:
Akkumulert Bygningsdel 60 Isolasjon av varmeinstallasjoner:
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 32-22
Kapittel: 32 VARME
Postnr
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
32.60.1.1.
5
Rørdimensjon 35 mm.
32.60.1.1.
6
Rørdimensjon 42 mm.
32.60.1.2
SB2.12119823A
ISOLERING AV RØRLEDNING - KOMPLETT
MED CELLEMATERIALER
Lengde
Isolasjonsmateriale: Cellegummi
Overflatebelegg: Uten
Tykkelse: 30 mm
Lokalisering: På rørledning/utstyr
Krav til fysiske egenskaper: For varmeanlegg 50-30
Type og dimensjon på rørledning: Se underposter.
Andre krav:
a)
Enh.
Mengde
m
1,00
m
20,00
stk
12
Pris
Sum
Omfang og prisgrunnlag
På anleggets ventiler, flenser og pumper skal
det benyttes avtagbar ventilisolering der
mineralull er sveiset inn i en tekstilbasert
fleksibel duk.
Sum denne side:
Akkumulert Bygningsdel 60 Isolasjon av varmeinstallasjoner:
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 32-23
Kapittel: 32 VARME
Postnr
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
32.60.3
OVERFLATEKLEDNING
32.60.3.2
SB2.71212A
OVERFLATEKLEDNING
AV ISOLERT RØRLEDNING - KOMPLETT
Materiale: Aluminium
Rørledningsdimensjon: Se underposter
Isolasjonstykkelse: Skjøtemetode: Krav til overflatekledningen: Preget
aluminiumsmantling
Utførelseskrav: Informasjon om installasjonen: Andre krav:
Enh.
Mengde
Pris
Sum
a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder for isolerte varmerør i teknisk rom
Mantling av rørnett isolert med mineralull.
Produktet skal tilfredsstille krav til overflate klasse PII
i henhold til NT Fire 036.
Formstykkene av bend og T-stykker skal være
tilpasset rørskåler av mineralull med tykkelser 20,
30, 40mm osv.
Skjøter skal utføres slik at fare for eventuell
inntrengning av fuktighet reduseres til et minimum.
Langsgående skjøter skal ha minimum 30mm
overlapp, og de skal plasseres minst mulig synlig
med plaststifter. Tverrskjøtene skal ha minimum
50mm overlapp.
For bøyer og avgreninger skal det benyttes
prefabrikkerte deler. Montering av spesialbøyer skal
monteres før mantling legges rundt de rette
rørstrekkene.
Ved rørender, ventiler etc. der isolasjonen brytes
skal det påføres endemansjett av aluminium.
Se for øvrig leverandørens monteringsanvisning.
Kun for bruk innendørs.
32.60.3.2.
4
Rørdimensjon 42 mm
m
20,00
Sum denne side:
Sum Bygningsdel 60 Isolasjon av varmeinstallasjoner:
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 33-1
Kapittel: 33 Brannslokking
Postnr
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
33
Brannslokking
33.1
Installasjon for manuell brannslokking med vann
33.1.1
RS1.2110A
SLANGETROMMEL
Skap: Høyrehengslet
Montasje: Veggmontert, utenpåliggende
Brannmotstand for skap: Uspesifisert
Lokalisering: I bygning
Dimensjon skap: Slangelengde: Underlag: Andre krav:
Enh.
Mengde
Pris
Sum
a) Omfang og prisgrunnlag
Dørskilt i hht. Rådsdirektiv 92/58 EØF.
Slangetrommel med sideplater i stål, pulverlakkert
rød, montert på innsiden av dør. Sentervannføring.
Innvendige vannførende deler av avsinkningsfri
messing. Med 1" stoppventil og justerbar brems.
Komplett med:
+ 19 mm spesialslange .
+ Brakett for montering på vegg
+
Tilførselsslange.
33.1.1.1
33.1.2
Dimensjon skap: 795 x 795 x 110 mm.
Slangelengde: 25 m
RQ1.3900
MERKING AV UTTAK
Antall
Tegnhøyde for tall og bokstaver: Plogskilt for
slangetrommel
Antall linjer: Valgfritt
Antall tegn per linje: Valgfritt
Lokalisering: I bygning
Type uttak: Branntrommel
Medium: Vann
Skiltmateriale: Plogskilt
Montasje: Vegg
Andre krav: Nei
stk
2
stk
3
Sum denne side:
Sum Bygningsdel 1 Installasjon for manuell brannslokking med vann:
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 33-2
Kapittel: 33 Brannslokking
Postnr
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
33.2
Installasjon for brannslokking med pulver
33.2.1
RS1.1311
HÅNDSLOKKER FOR BRANN
Antall
Klassifisering av brann: ABC
Montasje: Montert på veggbrakett
Slokkemiddel: Pulver
Lokalisering: I EE og Farligavfallsrom
Mengde medium: 6 kg
Andre krav: Nei
Enh.
stk
Mengde
Pris
Sum
2
Sum denne side:
Akkumulert Bygningsdel 2 Installasjon for brannslokking med pulver:
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 33-3
Kapittel: 33 Brannslokking
Postnr
33.2.2
33.2.3
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
RS1.1212
HÅNDSLOKKER FOR BRANN
Antall
Klassifisering av brann: AB
Montasje: Montert på veggbrakett
Slokkemiddel: CO²
Lokalisering: Farlig avfall
Mengde medium: 6 kg
Andre krav: Nei
RS1.1311
HÅNDSLOKKER FOR BRANN
Antall
Klassifisering av brann: ABC
Montasje: Montert på veggbrakett
Slokkemiddel: Pulver
Lokalisering: I tekniske rom
Mengde medium: 6 kg
Andre krav: Nei
Enh.
Mengde
stk
1
stk
2
Pris
Sum
Sum denne side:
Sum Bygningsdel 2 Installasjon for brannslokking med pulver:
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 36-1
Kapittel: 36 Luftbehandling
Postnr
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
36
Luftbehandling
36.0
Orientering luftbehandling
36.0.1
ORIENTERING LUFTBEHANDLINGSANLEGG
Enh.
Mengde
Pris
Sum
Denne beskrivelsen er basert på NS 3420, utgave 4
2014-01.
36.0.2
ANLEGGSBESKRIVELSE
Anlegget er bygget opp som vist på tegninger og
som angitt i denne beskrivelsen.
36. LUFTBEHANDLINGSANLEGG
Komplett luftbehandlingsanlegg med kanaler, utstyr
m.m:
Kanaler
Lydfeller
Ventiler
Innreguleringspjeld
Isolasjon
Avtrekksvifter
Med et komplett anlegg menes et fullt ut funksjonelt
anlegg i hht. forskrifter, denne beskrivelsen og
tegninger.
Komplett drifts- og vedlikeholdsinstruks skal inngå.
Vedr. nøyaktig montasje av ventiler etc i de ulike
rom, henvises til arkitektens himlingsplan.
Sum denne side:
Sum Bygningsdel 0 Orientering luftbehandling:
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 36-2
Kapittel: 36 Luftbehandling
Postnr
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
Enh.
Mengde
36.2
Kanalnett for luftbehandling
36.2.1
SIRKULÆR KANAL
36.2.1.1
VV2.102
SIRKULÆR VENTILASJONSKANAL INKLUDERT
DELER
Materiale: Galvanisert stål
Skjøtemetode: Valgfri
Tetthetsklasse: B
Lokalisering: I bygning
Dimensjon: Se underposter
Andre krav: Nei
36.2.1.1.4
ø 500
m
60,00
36.2.1.1.5
ø 400
m
10,00
36.2.1.1.6
ø 315
m
10,00
36.2.1.1.7
ø 250
m
10,00
36.2.1.1.8
ø 200
m
12,00
36.2.1.1.9
ø 160
m
40,00
36.2.1.1.1
0
ø 125
m
50,00
36.2.1.2
VE7.21A
INSPEKSJONS- OG RENSELUKE I
VENTILASJONSKANAL
Lokalisering: I bygning
Dimensjon: i relevant
Andre krav:
Pris
Sum
b) Materialer
Prefabrikert inspeksjons- og renseluke med pakning.
Lett demonterbar, med låsing.
Antall reguleres.
c) Utførelse
Det skal monteres renseluker slik at alle deler av
kanalnettet kan renses. Der kanal kan renses
fra ventil, er ikke renseluke påkrevet. Det
monteres renseluker ved alle sjakter, ved alle
hovedavgreninger samt i alle hovedstrekk i
etasjene
36.2.1.2.1
36.2.1.2.2
Inspeksjonsluke for kanal.
Dimensjon kanal inntil Ø 250 mm
stk
5
Inspeksjonsluke for kanal.
Dimensjon kanal inntil Ø 500 mm
stk
5
Sum denne side:
Akkumulert Bygningsdel 2 Kanalnett for luftbehandling:
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 36-3
Kapittel: 36 Luftbehandling
Postnr
36.2.1.3
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
Pris
Sum
stk
4
stk
4
MÅLEINSTRUMENT FOR TEMPERATUR.
DIREKTE MÅLING. ANALOG AVLESNING.
Termometer for kanalmontasje ved aggregater.
Skivetermometer med minimum 80 mm husdiameter
.
Festeflens for kanal. Følerlengde 100-200 mm.
o
o
Skala: 0 C - +60 C
36.2.1.9
Mengde
MÅLEINSTRUMENT FOR TEMPERATUR.
DIREKTE MÅLING. ANALOG AVLESNING.
Termometer for kanalmontasje ved aggregater.
Skivetermometer med minimum 80 mm husdiameter
.
Festeflens for kanal. Følerlengde 100-200 mm.
o
o
Skala: -30 C - +40 C
36.2.1.4
Enh.
VV2.102A
SIRKULÆR VENTILASJONSKANAL INKLUDERT
DELER
Lengde
Materiale: Galvanisert stål
Skjøtemetode: Valgfri
Tetthetsklasse: B
Lokalisering: Tekniske rom bygg A
Dimensjon: Ø400
Andre krav:
a)
m
20,00
Omfang og prisgrunnlag
Her medtas kanaler med deler for tilluft og fraluft i
tekniske rom.
Kanaler spesifisert i denne post er ikke vist på
tegninger.
x) Mengderegler
Posten skal avregnes mot detaljering på
arbeidstegninger
Sum denne side:
Akkumulert Bygningsdel 2 Kanalnett for luftbehandling:
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 36-4
Kapittel: 36 Luftbehandling
Postnr
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
36.2.2
REKTANGULÆRE KANALER
36.2.2.24
VV2.102
SIRKULÆR VENTILASJONSKANAL INKLUDERT
DELER
Lengde
Materiale: Galvanisert stål
Skjøtemetode: Valgfri
Tetthetsklasse: B
Lokalisering: I tekinisk rom kammer og
firkantkanaler
Dimensjon: se under
Andre krav: Nei
36.2.2.26
Enh.
m
Mengde
Pris
Sum
20,00
VE7.21A
INSPEKSJONS- OG RENSELUKE I
VENTILASJONSKANAL
Lokalisering: I tekinisk rom kammer og
firkantkanaler
Dimensjon: se under
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
Prefabrikert inspeksjons- og renseluke med pakning.
Lett demonterbar, med låsing.
x)
36.2.2.26.
1
36.2.2.26.
2
Mengderegler
Antall reguleres
Inspeksjonsluker i kanaler
dim 600 x 600 mm
stk
1
Inspeksjonsluker ved inntakskammer.
Leveres i isolert utførelse.
Dim 800x800 mm, hengslet
stk
1
36.2.3
AGGREGATLYDDEMPER REKTANGULÆR
36.2.3.1
LYDDEMPERE PÅ VENTILASJONSANLEGG
Lyddempere ved aggregater skal ikke bestilles før
etter nærmere avtale.
Lyddata for aggregater må foreligge før endelig
bestemmelse av data for lyddempere.
36.2.3.2
LYDBEREGNINGER AGGREGATLYDFELLER
I denne posten medtas lydberegninger utført av
leverandør aggregatlydfeller.
RS
Sum denne side:
Akkumulert Bygningsdel 2 Kanalnett for luftbehandling:
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 36-5
Kapittel: 36 Luftbehandling
Postnr
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
36.2.3.18
VE7.11111
LYDDEMPER PÅ VENTILASJONSANLEGG
Antall
Form: Rektangulær, rett
Brannklasse: Ingen
Kapsling: Galvanisert stål
Lydabsorberende element: Mineralull med
fiberduk
Lokalisering: Bygg teknisk rom tak. Lydfeller
aggregat
Største tillatte trykkfall: 40 Pa
Luftmengde: 3.000 m3/h
Minste lyddempningskrav i dB ved gitte frekvenser:
Min 25 dB ved 250 Hz
Dimensjon: Andre krav: Nei
36.2.3.19
VE7.11111
LYDDEMPER PÅ VENTILASJONSANLEGG
Antall
Form: Rektangulær, rett
Brannklasse: Ingen
Kapsling: Galvanisert stål
Lydabsorberende element: Mineralull med
fiberduk
Lokalisering: Bygg teknisk rom tak. Lydfeller
aggregat
Største tillatte trykkfall: 40 Pa
Luftmengde: 1.000 m3/h
Minste lyddempningskrav i dB ved gitte frekvenser:
Min 25 dB ved 250 Hz
Dimensjon: Andre krav: Nei
Enh.
Mengde
stk
4
stk
4
Pris
Sum
Sum denne side:
Akkumulert Bygningsdel 2 Kanalnett for luftbehandling:
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 36-6
Kapittel: 36 Luftbehandling
Postnr
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
36.2.4
LYDDEMPER, REKTANGULÆR
36.2.4.1
VE7.11111A
LYDDEMPER PÅ VENTILASJONSANLEGG
Form: Rektangulær, rett
Brannklasse: Ingen
Kapsling: Galvanisert stål
Lydabsorberende element: Mineralull med
fiberduk
Lokalisering: På kanalnett
Største tillatte trykkfall: 10 Pa
Luftmengde: Minste lyddempningskrav i dB ved gitte frekvenser:
250 Hz: 14 dB 500 Hz: 21 dB 1 kHz: 35 dB
Dimensjon: Se underposter
Andre krav:
Enh.
Mengde
Pris
Sum
b) Materialer
Med spiroanslutning.
Lengde: 1200 mm.
36.2.4.1.2
Anslutning: ø 500 mm.
stk
4
36.2.4.1.3
Anslutning: ø 400 mm.
stk
1
36.2.4.1.4
Anslutning: ø 315 mm.
stk
1
36.2.4.1.5
Anslutning: ø 250 mm.
stk
1
36.2.4.1.6
Anslutning: ø 200 mm.
stk
3
36.2.4.1.7
Anslutning: ø 160 mm.
stk
4
36.2.4.1.8
Anslutning: ø 125 mm.
stk
12
36.2.4.3
VE7.11111A
LYDDEMPER PÅ VENTILASJONSANLEGG
Form: Rektangulær, rett
Brannklasse: Ingen
Kapsling: Galvanisert stål
Lydabsorberende element: Mineralull med
fiberduk
Lokalisering: På kanalnett
Største tillatte trykkfall: 10 Pa
Luftmengde: Minste lyddempningskrav i dB ved gitte frekvenser:
250 Hz: 7 dB 500 Hz: 13 dB 1 kHz: 24 dB
Dimensjon: Se underposter
Andre krav:
b) Materialer
Med spiroanslutning.
Lengde: 600 mm.
Sum denne side:
Akkumulert Bygningsdel 2 Kanalnett for luftbehandling:
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 36-7
Kapittel: 36 Luftbehandling
Postnr
36.2.4.3.1
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
Anslutning: ø 500 mm.
Enh.
stk
Mengde
Pris
Sum
4
Sum denne side:
Sum Bygningsdel 2 Kanalnett for luftbehandling:
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 36-8
Kapittel: 36 Luftbehandling
Postnr
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
36.4
Utstyr for luftfordeling
36.4.01
TILLUFTSVENTILER
36.4.01.1
VE2.111272A
TILLUFTSVENTIL FOR
OMRØRINGSVENTILASJON
Form: Sirkulær
Materiale Lakkert stål
Tilbehør: Med plenumskammer, spjeld og
måleuttak
Montasje: Montert i himling
Lokalisering: I bygning
Luftmengde: se underposter
Lydkrav: Dimensjon på tilluftsenhet: se underposter
Dimensjon på kanalanslutning: se underposter
Andre krav:
Enh.
Mengde
Pris
Sum
a) Omfang og prisgrunnlag
Flush montasje i himling.
x)
Mengderegler
Rotasjonsmønster tilluft
36.4.01.1.
1
Anslutningsdimensjon: ø 250
Luftmengde: 300 m³/h.
stk
3
36.4.01.1.
3
Anslutningsdimensjon: ø 200
Luftmengde: inntil 250 m³/h.
stk
6
36.4.01.1.
6
Anslutningsdimensjon: ø 160 mm.
Luftmengde: inntil 200 m³/h.
stk
4
36.4.01.1.
7
Anslutningsdimensjon: ø 125 mm.
Luftmengde: inntil 160 m³/h.
stk
5
Sum denne side:
Akkumulert Bygningsdel 4 Utstyr for luftfordeling:
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 36-9
Kapittel: 36 Luftbehandling
Postnr
36.4.01.2
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
Enh.
Mengde
Pris
Sum
VE2.111271A
TILLUFTSVENTIL FOR
OMRØRINGSVENTILASJON
Form: Sirkulær
Materiale Lakkert stål
Tilbehør: Med plenumskammer, spjeld og
måleuttak
Montasje: Takmontert, åpen montasje
Lokalisering: I bygning
Luftmengde: se underposter
Lydkrav: Dimensjon på tilluftsenhet: se underposter
Dimensjon på kanalanslutning: se underposter
Andre krav:
a)
Omfang og prisgrunnlag
Rotasjonsmønster på tilluft
36.4.01.2.
2
Tilslutningsdimensjon: ø 160 mm.
Luftmengde: Opptil 160 m³/h.
stk
1
Sum denne side:
Akkumulert Bygningsdel 4 Utstyr for luftfordeling:
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 36-10
Kapittel: 36 Luftbehandling
Postnr
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
36.4.02
AVTREKKSVENTILER
36.4.02.1
VE2.211219A
AVTREKKSVENTIL
Form: Sirkulær
Materiale Lakkert stål
Tilbehør: Med måleuttak
Montasje: Montert i tak,vegg eller kanal
Lokalisering: I bygg
Luftmengde: Lydkrav: se andre krav
Dimensjon på ventil: se underposter/tegning
Dimensjon på kanalanslutning: se underposter/
tegning
Andre krav:
Enh.
Mengde
Pris
Sum
d) Toleranser
Lydkrav:
Ø 125 ventil: Ved 100 m3/h og trykkfall 70 Pa skal
lydtrykknivå ligge under 25 dBA med kjegleposisjon
innenfor +/- 5 mm.
Ø 160 ventil: Ved 150 m3/h og trykkfall 70 Pa skal
lydtrykknivå ligge under 25 dBA med kjegleposisjon
innenfor +/- 5 mm.
e)
Prøving og kontroll
Kontrollventil. Ventilens "kopp" skal ha tett bakside.
Komplett med evt. nødv. overganger til spirokanal.
Type med lang og dyp midtkon.
Ventilens midtkon skal kunne låses etter
innregulering slik at det ikke er mulig å vri på denne.
36.4.02.1.
1
ø100
36.4.02.1.
2
ø125
36.4.02.1.
3
ø160
36.4.02.1.
4
ø200
stk
3
stk
11
stk
2
stk
4
Sum denne side:
Akkumulert Bygningsdel 4 Utstyr for luftfordeling:
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 36-11
Kapittel: 36 Luftbehandling
Postnr
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
36.4.03
OVERLUFTSVENTILER
36.4.03.1
VE2.34229291A
OVERSTRØMNINGSVENTIL
Antall
Form: Rektangulær
Type: Lyddempende oversluftsventil.Med avtagbart
felt på begge sider av vegg
Materiale: Lakkert stål
Tilbehør: Lyddemping med mineralull intergrert i
ventil
Montasje: Veggmontert
Lokalisering: I vegg
Luftmengde: inntil 100 m3/h
Lydkrav: Dimensjon på kanalanslutning: Dimensjon på ventil: 600x100
Andre krav:
x)
Enh.
Mengde
stk
10
Pris
Sum
Mengderegler
Maks trykkfall 10 Pa
36.4.04
LUFTINNTAK
36.4.04.1
VE3.11933A
LUFTINNTAKSRIST
Type: Luftinntaksrist med ramme
Materiale: Aluminium
Overflatebehandling: Pulverlakkert
Lokalisering: I tekniske rom
Festemetode: Festes mot spikerslag
Veggtype: Lettvegg
Vinkel på lameller: Dimensjon: Se underposter
Penetreringsklasse iht. NS-EN 13030: Trykktapsklasse iht. NS-EN 13030: Andre krav:
a)
Omfang og prisgrunnlag
Med ramme og utvendig drenering.
Krav til utskilling av vann og snø ved
fronthastighet 1,3 m/s(etter EUROVENT):
- Utskilling vann: min 97 %
- Utskilling snø: min 95 %
Fabrikat og Type tilbudt inntaksrister skal
angir i tilbudet:
____________________________
Sum denne side:
Akkumulert Bygningsdel 4 Utstyr for luftfordeling:
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 36-12
Kapittel: 36 Luftbehandling
Postnr
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
36.4.04.1.
1
Dim 1000 x 800 mm
36.4.05
LUFTAVKAST
36.4.05.1
VE3.24218A
TAKHATT/ GJENNOMFØRING
Type: Jethette
Form: Rektangulær
Materiale: Galvanisert stål
Overflatebehandling: Ingen
Lokalisering: Teknisk rom
Dimensjon: Se underposter
Andre krav:
a)
Mengde
stk
1
stk
1
stk
1
stk
1
stk
1
Pris
Sum
Omfang og prisgrunnlag
Nedfellbar i taket. Leveres med selvlukkende
spjeld og ferdig uttak for innvendig drenering.
Leveres med topplate for takoppbygg.
Sortlakkert topplate.
36.4.05.1.
2
Dim anslutning ø 400
36.4.06
LUFTSPJELD
36.4.06.1
VE4.111312A
SPJELD
Type: Irisspjeld
Funksjon: Innregulering
Tetthetsklasse: 3
Spjeldstyring: Manuell innstilling
Materiale: Galvanisert stål
Lokalisering: I kanalnett
Dimensjon: Lokalisering: I kanalnett
Andre krav:
a)
Enh.
Omfang og prisgrunnlag
Måleuttak luftmengdemåling.
Innreguleringsspjeld med stabil funksjon. Spjeldet
skal fungere uavhengig av luftretning og kunne
opprettholde innstilt posisjon uten låsing.
Type IRIS-spjeld
36.4.06.1.
2
ø 500 mm.
36.4.06.1.
3
ø 400 mm.
36.4.06.1.
4
ø 315 mm.
Sum denne side:
Akkumulert Bygningsdel 4 Utstyr for luftfordeling:
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 36-13
Kapittel: 36 Luftbehandling
Postnr
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
36.4.06.1.
5
ø 250 mm.
36.4.06.1.
6
ø 200 mm.
36.4.06.1.
7
ø 160 mm.
Enh.
Mengde
stk
1
stk
3
stk
4
Pris
Sum
Sum denne side:
Sum Bygningsdel 4 Utstyr for luftfordeling:
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 36-14
Kapittel: 36 Luftbehandling
Postnr
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
36.5
Utstyr for luftbehandling
36.5.01
LUFTBEHANDLINGSAGGREGATER
Enh.
Mengde
Pris
Sum
GENERELLE KRAV TIL
LUFTBEHANDLINGSAGGREGATER.
Leverte aggregat skal være i galvanisert stål, av høy
kvalitet med hensyn til tetthet, finish, listverk og
festing av disse. Ferdig aggregat skal fremstå med
mest mulig glatte overflater, og avrundede kanter,
slik at utvendig renhold lett kan ivaretas.
Aggregatet leveres som kompaktaggregat med all
styring inkludert.
Tilbehør inkludert i leveranse:
+ Laminert plansje over aggregatets oppbygning,
ytelse, systemnr. osv. for montering i vifterom.
+ Sikring mot at vibrasjoner fra aggregater
overføres til kanalnettet og
bygningskonstruksjonen.
+ Samtlige leverte aggregater skal være bygget opp
på solide, primede og lakkerte stålrammer, både
for heving over gulvnivå og for eventuell
vibrasjonsisolering fra bygningskroppen. Ved
rammens utforming og/eller oppbygging skal det
korrigeres for fall til sluk i teknisk rom slik at
aggregatene står i vater, samt være tilstrekkelig
høyde for nødvendig drenering.
+ Aggregat med ramme skal være vibrasjonsisolert
mot bygningskroppen med f.eks. gummimatter/klosser med tilstrekkelig kjemisk
motstandsdyktighet. Entreprenør er ansvarlig for
ikke å få lydsmitte og vibrasjoner fra leverte
aggregat til bygning og kanaler som er tilsluttet
aggregatet.
+ Vindu og innvendig lys ved alle bevegelige deler i
aggregatetskal være inkludert. Kabel fra
lysarmatur skal være ferdig koblet og ført frem til
2-polet bryter montert utvendig på aggregat.
+ Det skal være hengslede luker med god adkomst
til alle komponenter for rengjøring. Aggregatene
skal ha full inspeksjonsmulighet for alle
komponenter.
+ Nødvendige dreneringspunkter for aggregat og
luftinntak/-avkast med vannlås og avløpsrør, som
legges til nærmeste sluk/oppstikk.
+ Nødvendig antall skivetermometere for å kunne
registrere temperaturer gjennom
ventilasjonsaggregatet.
+ Drifts- og vedlikeholdsinstruks med bl.a.
rengjøringsmetoder.
+ Livsløpskostnader (LCC)
LUFTSPJELD SJALUSISPJELD FUNKSJON AV/PÅ
Sum denne side:
Akkumulert Bygningsdel 5 Utstyr for luftbehandling:
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 36-15
Kapittel: 36 Luftbehandling
Postnr
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
Enh.
Mengde
Pris
Sum
TETTHETSKLASSE INTERNLEKKASJE 3
ELEKTRISK STYRING. RAMME AV GALVANISERT
STÅL, SPJELDBLAD AV ALUMINIUM.
Motorstyrte stengespjeld med motgående blad,
innvendig montert i luftinntak og -avkast, inspeksjon
og service gjennom luke. Spjeldmotor montert
utvendig på aggregatet.
FINFILTER FILTERKLASSE F7 POSEFILTER MED
FILTERMATERIALE AV GLASSFIBER
FILTERRAMME AV METALL. MONTERT I
AGGREGAT.
Største starttrykkfall: 100 Pa
Kassett-type, uttagbare på skinner, med
tetningslister omkring hele omkretsen, plassert før
utstyret i både tillufts- og avtrekks-siden i aggregatet.
Filterseksjonene skal dekke så mye av aggregattverrsnittet som mulig, og poselengden skal være
minst 650 mm. Med nipler for anslutning av
filtermanometer.
REGENERATIV ROTERENDE
VARMEGJENVINNER VARMEAKKUMULATOR AV
ALUMINIUM
Ikke-hygroskopisk.
Minimum temperaturvirkningsgrad: 72 %.
Gjenvinneren skal ha turtallsregulerbar motor med
drivanordning, og uttrekkbar rotor.
Renblåsningssektoren skal være innstillbar.
Varmegjenvinner leveres med termistor i viklingene
samt rotasjonsvakt. Motor for varmegjenvinner skal
være 3-faset for tilknytning til frekvensomformer
levert av automatiseringsentreprenør.
VARMEBATTERIER, KJØLEBATTERIER OG
VÆSKEKOPLET BATTERIGJENVINNER:
Batteriene skal forberedes for montasje av
temperaturgiver for frostvernfunksjon som skal måle
returvannstemperaturen i ett av lamellrørene (ikke
felles returvannsrør på utsiden av batteriet).
NB: Det fabrikkmonteres et innstikksrør med
åpning inn i retur samlerør. Røret monteres på
linje med et av retur lamellrør slik at en
temperaturgiver kan føres inn i innstikksrøret fra
utsiden av batteriet gjennom samlerør og inn i
lamellrør. Innstikksrøret avsluttes med en
fabrikksmontert muffe som utføres med innvendig
rørgjenge 1/4" for giverdiameter 6,5 mm og
giverlengde maks 260 mm. Det monteres en plugg i
muffen slik at dersom frostvern monteres på
luftsiden, er innstikksrøret tett.
Dersom batteri ikke kan leveres med ovennevnte
innstikksrør, skal entreprenør opplyse RIV om
årsaken til hvorfor dette ikke kan gjøres. Entreprenør
skal informere automasjonsentreprenør/-leverandør
Sum denne side:
Akkumulert Bygningsdel 5 Utstyr for luftbehandling:
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 36-16
Kapittel: 36 Luftbehandling
Postnr
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
Enh.
Mengde
Pris
Sum
om avvik fra beskrivelsens krav til montasje av
frostvern.
Maksimal hastighet over batterier: 2,5 m/s.
VARMEBATTERI VANN. LAMELLER AV
ALUMINIUM. RØR AV KOBBER. KAPSLING AV
FORSINKET STÅL. MONTERT I AGGREGAT
Dimensjonerende utetemperatur: -20 ºC/ 50% RH.
Dim. medietemperatur, tur/ retur: 80 / 40 °C .
Trykklasse PN10.
Batteri leveres med innvendig monterte
samlestokker.
RADIALVIFTE, AKSI-RADIELL TYPE, UTEN HUS.
VIFTEHJUL AV LAKKERT STÅL MONTERT I
AGGREGAT, DIREKTEDREVET MED
GUMMIDEMPERE
Viftene skal festes med mansjetter til aggregathus.
Viftene skal kunne levere aggregatets
dimensjonerende luftmengde mot oppgitt eksternt
trykk. Ved leveranse skal viftene være giret til
prosjektert oppgitt luftmengde både for tilluft og
avtrekk. Alle vifter skal leveres med
frekvensomformer for turtallsregulering. Viftene skal
ha måleuttak for luftmengde med maksimalt
måleavvik 5%. Luftmengden skal måles som
trykkfall over vifte via målenippler i aggregatvegg
for tilknytning utenfra med slanger.
Entreprenør leverer niplertilgjengelig for
tilkobling av trykkgiver på utvendig
aggregatvegg.
Trykkgiver leveres av automatiseringsentreprenør.
Vifter skal dimensjoneres slik at frekvensomformere
ikk styres til mer enn 50 Hz.
Kostnad for ovenstående skal inkluderes i
aggregatprisen.
Tekniske data for aggregater skal vedlegges
tilbudet.
36.5.01.2
YTELSER I FORBINDELSE MED
GENERELLE KRAV TIL
LUFTBEHANDLINGSAGGREGATER
I denne posten prises og føres opp det arbeid som
kreves utført for å kunne tilfredstille de generelle krav
fullstendig.
Ytelser spesifiseres og vedlegges.
Automatikk leverer display tavlefront.
R.S.
Sum denne side:
Akkumulert Bygningsdel 5 Utstyr for luftbehandling:
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 36-17
Kapittel: 36 Luftbehandling
Postnr
36.5.01.3
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
VH1.1123333A
LUFTBEHANDLINGSAGGREGAT
Antall
Luftsystem: Til- og avtrekkssystem
Type: Seksjonsbygd
Isolasjonsklasse: T31,0 - 1,4
Kuldebroklasse: TB30,45 - 0,60
Mekanisk styrke: D3 = 10 mm/m
Lekkasjeklasse: L31,32
Lokalisering: Teknisk rom
Systemnummer: 360.01
Luftmengde nominell tilluft: 3.000 m3/h
Tilluftstemperatur: Luftmengde nominell avtrekk: 3.000 m3/h
Reservekapasitet: Ikke relevant
Største totaltrykkfall aggregat, tilluft: Største totaltrykkfall aggregat, avtrekk: Eksternt trykkfall, kanalnett, tilluft: 200 Pa
Eksternt trykkfall, kanalnett, avtrekk: 200 Pa
Største hastighet i tverrsnittsareal: 2,5 m/s
Ytelser: < 2,0 kW/m3/s
Materialer: Aluzink plater, rammeprofiler i
Dimensjoner: Tilbehør: Fundamentramme etter aggregatmål,
med vibrasjonsdempere
Dokumentasjon: leverandør
Funksjonsdeler: Se nedenfor
Elektrisk spenning: Se nedenfor
Antall faser: Andre krav:
a)
Enh.
stk
Mengde
Pris
Sum
1
Omfang og prisgrunnlag
Motorer til spjeld
400 V
Kompaktaggregat med automatikk
Som type GOLD eller tilsvarende.
TILLUFT:
1 stk:
VE5.131324
LUFTSPJELD
TYPE: SJALUSISPJELD
FUNKSJON: AV/PÅ
TETTHETSKLASSE INTERNLEKKASJE: 3
SPJELDSTYRING: ELEKTRISK STYRING
MATERIALE: ALUMINIUM
Ev. ramme av galvanisert stål
1 stk:
VK2.13211
FINFILTER FOR VENTILASJON
KLASSE: F7
Sum denne side:
Akkumulert Bygningsdel 5 Utstyr for luftbehandling:
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 36-18
Kapittel: 36 Luftbehandling
Postnr
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
Enh.
Mengde
Pris
Sum
TYPE: POSEFILTER MED FILTERMATERIALE
AV GLASSFIBER
RAMME AV: METALL
MONTASJE: I AGGREGAT
1 stk:
VH2.1221
REGENERATIV VARMEGJENVINNER
TYPE: ROTERENDE VARMEGJENVINNER
VARMEAKKUMULATOR AV: ALUMINIUM
1 stk:
INSPEKSJONSDEL MED HENGSLET
LUKE.MONTERT MELLOM GJENVINNER OG
VARMEBATTERI. LENGDE MINIMUM 300 mm.
1 stk:
VH2.2114521
VARMEBATTERI
MEDIUM: VARMT VANN 50-30
LAMELLER AV: ALUMINIUM
RØRMATERIALE: KOBBER
KAPSLING AV: FORSINKET STÅL
MONTASJE: I AGGREGAT
1 stk:
VN1.98241
RADIALVIFTE
SKOVLTYPE: Annen skovltype - må
spesifiseres
MATERIALE I VIFTEHUS: UTEN HUS
MATERIALE I VIFTEHJUL: FORSINKET STÅL
MONTASJE/DRIFTSFORM: I AGGREGAT,
DIREKTEDREVET
TILBEHØR: GUMMIDEMPERE
Aksialvifte
FRALUFT:
1 stk:
VE5.131324
LUFTSPJELD
TYPE: SJALUSISPJELD
FUNKSJON: AV/PÅ
TETTHETSKLASSE INTERNLEKKASJE: 3
SPJELDSTYRING: ELEKTRISK STYRING
MATERIALE: ALUMINIUM
Ev. ramme av galvanisert stål
1 stk:
VK2.13211
FINFILTER FOR VENTILASJON
KLASSE: F7
TYPE: POSEFILTER MED FILTERMATERIALE
Sum denne side:
Akkumulert Bygningsdel 5 Utstyr for luftbehandling:
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 36-19
Kapittel: 36 Luftbehandling
Postnr
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
Enh.
Mengde
Pris
Sum
AV GLASSFIBER
RAMME AV: METALL
MONTASJE: I AGGREGAT
1 stk:
VN1.98241
RADIALVIFTE
SKOVLTYPE: Annen skovltype - må
spesifiseres
MATERIALE I VIFTEHUS: UTEN HUS
MATERIALE I VIFTEHJUL: FORSINKET STÅL
MONTASJE/DRIFTSFORM: I AGGREGAT,
DIREKTEDREVET
TILBEHØR: GUMMIDEMPERE
1 stk:
OPPHENG FOR AGGREGAT INKLUDERT FESTE
MOT TAK
36.5.01.4
VH1.1123333A
LUFTBEHANDLINGSAGGREGAT
Antall
Luftsystem: Til- og avtrekkssystem
Type: Seksjonsbygd
Isolasjonsklasse: T31,0 - 1,4
Kuldebroklasse: TB30,45 - 0,60
Mekanisk styrke: D3 = 10 mm/m
Lekkasjeklasse: L31,32
Lokalisering: Teknisk rom, vektbod
Systemnummer: 360.02
Luftmengde nominell tilluft: 1.100 m3/h
Tilluftstemperatur: Luftmengde nominell avtrekk: 1.100 m3/h
Reservekapasitet: Ikke relevant
Største totaltrykkfall aggregat, tilluft: Største totaltrykkfall aggregat, avtrekk: Eksternt trykkfall, kanalnett, tilluft: 200 Pa
Eksternt trykkfall, kanalnett, avtrekk: 200 Pa
Største hastighet i tverrsnittsareal: 2,5 m/s
Ytelser: < 2,0 kW/m3/s
Materialer: Aluzink plater, rammeprofiler i
Dimensjoner: Tilbehør: Fundamentramme etter aggregatmål,
med vibrasjonsdempere
Dokumentasjon: leverandør
Funksjonsdeler: Se nedenfor
Elektrisk spenning: Se nedenfor
Antall faser: Andre krav:
stk
1
a) Omfang og prisgrunnlag
Motorer til spjeld
400 V
Kompaktaggregat med automatikk
Sum denne side:
Akkumulert Bygningsdel 5 Utstyr for luftbehandling:
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 36-20
Kapittel: 36 Luftbehandling
Postnr
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
Enh.
Mengde
Pris
Sum
Som type GOLD eller tilsvarende.
TILLUFT:
1 stk:
VE5.131324
LUFTSPJELD
TYPE: SJALUSISPJELD
FUNKSJON: AV/PÅ
TETTHETSKLASSE INTERNLEKKASJE: 3
SPJELDSTYRING: ELEKTRISK STYRING
MATERIALE: ALUMINIUM
Ev. ramme av galvanisert stål
1 stk:
VK2.13211
FINFILTER FOR VENTILASJON
KLASSE: F7
TYPE: POSEFILTER MED FILTERMATERIALE
AV GLASSFIBER
RAMME AV: METALL
MONTASJE: I AGGREGAT
1 stk:
VH2.1221
REGENERATIV VARMEGJENVINNER
TYPE: ROTERENDE VARMEGJENVINNER
VARMEAKKUMULATOR AV: ALUMINIUM
1 stk:
INSPEKSJONSDEL MED HENGSLET
LUKE.MONTERT MELLOM GJENVINNER OG
VARMEBATTERI. LENGDE MINIMUM 300
mm.
1 stk:
VH2.2114521
ELEKTRISK VARMEBATTERI
HETEFLATE: RUSTFRITT STÅL
KAPSLING AV: FORSINKET STÅL
MONTASJE: UTENFOR AGGREGAT
1 stk:
VN1.98241
RADIALVIFTE
SKOVLTYPE: Annen skovltype - må
spesifiseres
MATERIALE I VIFTEHUS: UTEN HUS
MATERIALE I VIFTEHJUL: FORSINKET STÅL
MONTASJE/DRIFTSFORM: I AGGREGAT,
DIREKTEDREVET
TILBEHØR: GUMMIDEMPERE
Aksialvifte
FRALUFT:
Sum denne side:
Akkumulert Bygningsdel 5 Utstyr for luftbehandling:
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 36-21
Kapittel: 36 Luftbehandling
Postnr
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
Enh.
Mengde
Pris
Sum
1 stk:
VE5.131324
LUFTSPJELD
TYPE: SJALUSISPJELD
FUNKSJON: AV/PÅ
TETTHETSKLASSE INTERNLEKKASJE: 3
SPJELDSTYRING: ELEKTRISK STYRING
MATERIALE: ALUMINIUM
Ev. ramme av galvanisert stål
1 stk:
VK2.13211
FINFILTER FOR VENTILASJON
KLASSE: F7
TYPE: POSEFILTER MED FILTERMATERIALE
AV GLASSFIBER
RAMME AV: METALL
MONTASJE: I AGGREGAT
1 stk:
VN1.98241
RADIALVIFTE
SKOVLTYPE: Annen skovltype - må
spesifiseres
MATERIALE I VIFTEHUS: UTEN HUS
MATERIALE I VIFTEHJUL: FORSINKET STÅL
MONTASJE/DRIFTSFORM: I AGGREGAT,
DIREKTEDREVET
TILBEHØR: GUMMIDEMPERE
1 stk:
OPPHENG FOR AGGREGAT INKLUDERT FESTE
MOT TAK
Sum denne side:
Akkumulert Bygningsdel 5 Utstyr for luftbehandling:
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 36-22
Kapittel: 36 Luftbehandling
Postnr
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
36.5.02
AUTOMATIKK
36.5.02.1
FUNKSJONSBESKRIVELSE
Enh.
Mengde
Pris
Sum
REF SKJEMA V-320-G-420
Til prosjektet leveres det luft til vann
varmepumpe med intergrert styring for
produksjon av varme. Varmen skal sørge for
oppvarming til gulvvarme og varme til
vannbårent ettervarmebatteri på ventilasjon.
Produksjon av varme ute kompenseres i hht
kurve for full produksjon ved -20 °C. Utflating av
kurve ved 0 - 5 °C
Hovedpumper
Alternerende drift.
Forriglet mot varmepumpe, fast mengde
Varmt tappevann
Det ansees å være et forholdsvis lite
tappevannsforbruk, oppvarming tappevann er
beskrevet med elektrisk kolbe.
Ventilasjon
Utekompensert tillufttemperaturregulering:
Temperaturgiver i tilluft regulerer
frekvensomformer til varmegjenvinner og
treveisventil - i sekvens slik at ønsket
tilluftstemperatur opprettholdes. Treveis
reguleringsventil ønskes styrt av automatikk i
aggregat for påslipp av varme.
Ved vinterdrift oktober til april(mai) skal pumpe
gå kontinuerlig, fast mengde. Ved stopp av
aggregat skal pumpe stoppe
Varme til gulvvarme
Romfølere skal styre direktevirkende
reguleringsventiler sittende i fordelerskap
gulvvarme, medtatt hos rørlegger. Rørlegger
leverer eget styreskap for ventilene i
styreskapet
Gulvvarmepumpen skal være intern trykkstyrt
med innebygget signal for start/stopp. Pumpen
skal stoppe når utetemperaturen går over 15°C.
Temperaturgiver måler turvannstemperatur og
styrer via regulator ved varmebehov
reguleringsventil for varmekurs mot åpen
Sum denne side:
Akkumulert Bygningsdel 5 Utstyr for luftbehandling:
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 36-23
Kapittel: 36 Luftbehandling
Postnr
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
Enh.
Mengde
Pris
Sum
stilling. Det skal være en maksgrense på 40°C
på turtemperaturen
36.5.02.2
STYKKLISTE FOR AUTOMATIKK VENTILASJON
36.5.02.2.
1
Temperaturføler ute
36.5.02.2.
2
Temperaturgiver, rørlegger monterer
36.5.02.2.
3
Reguleringsventil 3-veis, med aktuator
36.5.02.3
STYKKLISTE FOR AUTOMATIKK GULVVARME
36.5.02.3.
2
Temperaturgiver, rørlegger monterer
36.5.02.3.
3
Reguleringsventil 3-veis, med aktuator
36.5.02.4
REGULATOR FOR STYRING PÅDRAG
REGULERINGSVENTILER
stk
1
stk
1
stk
1
stk
2
stk
1
stk
1
Sum denne side:
Sum Bygningsdel 5 Utstyr for luftbehandling:
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 36-24
Kapittel: 36 Luftbehandling
Postnr
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
36.6
Isolasjon av installasjon for luftbehandling
36.6.01
Kondensisolasjon
36.6.01.1
SB2.3112114741A
UTVENDIG ISOLERING AV SIRKULÆR KANAL
MED MINERALULL - LENGDE
Omfang/kanaldel: Kanal inklusive deler
Type produkt: Lamellmatter
Overflatebelegg: Plastfolie
Tykkelse: 100 mm
Lokalisering: Teknisk rom og loft
Krav til fysiske egenskaper: Kanalstørrelse: Se underposter. Dim kanal angitt.
Andre krav:
a)
Enh.
Mengde
Pris
Sum
Omfang og prisgrunnlag
Det skal i enhetprsier også medregnes
forsegling av alle skjøter med plastfolie slik at
hele kanalengdene er forsegler med plastfolie
36.6.01.1.
2
Dim kanal ø 500 mm
36.6.01.1.
3
Dim kanal ø 400 mm
36.6.01.1.
4
Dim kanal ø 315 mm
36.6.01.1.
5
Dim kanal ø 250 mm
36.6.01.1.
6
Dim kanal ø 200 mm
36.6.01.1.
7
Dim kanal ø 160 mm
36.6.01.1.
8
Dim kanal ø 125 mm
m
25,00
m
26,00
m
17,00
m
6,00
m
8,00
m
33,00
m
38,00
Sum denne side:
Akkumulert Bygningsdel 6 Isolasjon av installasjon for luftbehandling:
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 36-25
Kapittel: 36 Luftbehandling
Postnr
36.6.01.2
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
Enh.
Mengde
Pris
Sum
SB2.3112114227A
UTVENDIG ISOLERING AV SIRKULÆR KANAL
MED MINERALULL - LENGDE
Omfang/kanaldel: Kanal inklusive deler
Type produkt: Lamellmatter
Overflatebelegg: Armert aluminiumsfolie uten
netting
Tykkelse: 60 mm
Lokalisering: I tekniske rom
Krav til fysiske egenskaper: Skjøter isolasjon skal
forsegles.
Kanalstørrelse: Større kanaler og kammer.
Andre krav:
a)
Omfang og prisgrunnlag
Det skal medregnes spesiell tett festing av
isolasjon slik at det ikke kan oppstå luftlommer
mellom kanal og isolasjon.
36.6.01.2.
1
Kondensisolering i teknisk rom
36.6.02
Brannisolasjon
36.6.02.1
BRANNISOLERING AV KANALER
m2
25,00
m
4,00
m
6,00
Kanaler skal brannisoelres min 2,0 m lengde ved
gjennomføringer med klassifisering EI60, konferer
branntegninger.
Gjelder ved:
- Ut fra tekniske rom
- Gjennom dekker
- Gjennom branncellebegrensende vegger EI60
36.6.02.2
SB7.31
BRANNBESKYTTELSE AV KANALER
Materiale: Mineralull
Lokalisering: Brannskiller EI60
Krav til fysiske egenskaper: Nettingmatte med alufolie
Kanaldimensjon: Se underposter. Kanaldimensjon
angitt.
Tykkelse: 30 mm
Lengde: Se underposter
Andre krav: Nei
36.6.02.2.
4
ø 500 mm
36.6.02.2.
9
ø 125 mm
Sum denne side:
Sum Bygningsdel 6 Isolasjon av installasjon for luftbehandling:
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
09.02.2015
Side 40-1
0 ORIENTERING
ORIENTERING OM ELEKTROARBEIDENE
Det etableres en ny gjennvinning stasjon med servicebygg, sorteringsanlegg og tilhørende containeranlegg
med tilhørende utomhus arbeider, samt ny vektbod. Det etableres ny tilførsel med tilhørende grøfter.
Grøfter og føringer for tilførsler etableres sammen med røranlegg for VA- anlegg.
Komplett el.installasjoner medtas i teknisk hus i tillegg til utendørs kabeltrekking i rør til utvendig belysning,
bommer og ITV overvåking.
Kostnader for bestilling av nytt inntak og meldinger til ny fordeling inngår i koordinerings og
administrasjonsarbeidene.
Det skal inkluderes komplett tilkobling av alle komponenter, både i stasjonens innvendige og utendørs
tekniske installasjoner.
Fundamentjording for servicebygget etableres som ringjording og tilkobles egen hovedjordplate / skinne i
stasjonens tekniske rom.
Det skal også inkluderes nødvendig offentlige meldinger, kabelpåvisning og grøft for inntakskabel og øvrige
grøfter i samarbeid med Skagerak Energi og andre lokale kabeleiere i området.
Nytt elektrisk anlegg skal utføres fortrinnsvis som skjultanlegg i servicebygg og åpent rør og kabelanlegg
utvendig.
Ny fordeling skal utføres som gulvmontert stålplateskap form 2b.
El. entr. inkluderer også meldinger til DST.
Systemspenning er 400V TN-S.
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
09.02.2015
Side 40-2
1 GENERELL DEL
Orientering
Beskrivelsen er basert på NS 3420, 2011, utgave 4, beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner.
Hovedentreprenøren vil ha ansvar for felles rigg- og drifttjenester som skal benyttes av alle entreprenører.
Det er opp til den enkelte entreprenør å gjøre seg kjent på arbeidsstedet for å fremskaffe nødvendige
opplysninger som har betydning for økonomi, fremdrift eller på annet vis har betydning for tilbudsgivning.
Beskrivelsen oppbygning
Delmengder
Hvert kapittel i det etterfølgende (på tre siffer nivå) er oppdelt i en beskrivelse (tekniske bestemmelser) og en
mengdebeskrivelse (spesifiserende tekster). Beskrivelsesdelen inneholder en generell beskrivelse for det
aktuelle kapittel. I tillegg er det her medtatt generelle krav utover tekniske bestemmelser i NS 3420.
Mengdebeskrivelsen inneholder spesifiserende tekster, dimensjonsangivelser, underlag, spesielle krav etc.
Enhetsprisene som oppgis i tilbudet er grunnlag for mengdejusteringer/endringsarbeider, enhetsprisene skal
benyttes ved mengdejustering.
GENERELL INFO.
GRØFTER.
For graving og gjenfylling av grøfter vises til kapittel 03 Graving, sprengning og bygging. For grøfter og legging
av kabler, beskyttelsesmedia og merkebånd skal REN blad 9006- versjon 1-5/2006 og REN blad 9000 versjon 2 - 5/2007 og REN- blad 2010 følges.
FORDELINGER.
Felles fordeling med avganger må ikke settes i bestilling før data på avganger er kontrollert iht oppgitte data.
MERKING
Alle installasjoner skal merkes iht statsbyggs tverrfaglig merkesystem (TFM skal benyttes) med varige
merker.
TEGNINGER OG FDV.
Det skal leveres FDV dokumentasjon for alle arbeider/leveranser på digitalt og papirformat.
RIGG OG DRIFT
Nedenstående poster må sees i sammenheng med kapittel for rigg og drift.
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 40-3
Kapittel: 40 ELEKTROINSTALLASJONER
Postnr
40.1.13
40.1.14
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
AU4.1
DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSDOKUMENTASJON
Rund sum
Dokumentasjonskrav: Termografering av alle
fordelinger
Andre krav: Nei
AU4.1A
DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSDOKUMENTASJON
Rund sum
Dokumentasjonskrav: Jordkontinuitetsmålinger
Andre krav:
c)
e)
40.1.15
c)
e)
Mengde
Pris
Sum
RS
RS
Utførelse
Måleprosedyre skal beskrives. Utførelsesdato
og signatur fra montør skal følge
måleprotokollen.
Prøving og kontroll
Kalibrering og nummer på måleinstrumentet
skal foreligge i dokumentasjonen.
AU4.1A
DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSDOKUMENTASJON
Rund sum
Dokumentasjonskrav: Andre krav:
a)
Enh.
RS
Omfang og prisgrunnlag
3punkts jordmåling av jordelektrode
Utførelse
Måleprosedyre og jordsmonn skal beskrives.
Utførelsesdato og signatur fra montør skal følge
måleprotokollen.
Prøving og kontroll
Kalibrering og nummer på måleinstrumentet
skal foreligge i dokumentasjonen.
Sum denne side:
Akkumulert Bygningsdel 1 GENERELL DEL:
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 40-4
Kapittel: 40 ELEKTROINSTALLASJONER
Postnr
40.1.17
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
AM1.824A
KOORDINERENDE YTELSER
Tid
Ytelse: ANSVARLIG FOR KOORDINERING I
UTFØRELSESFASEN
Prosjektbeskrivelse: Iht beskrivelse og tegninger
Andre krav:
a)
x)
40.1.18
Mengde
Pris
Sum
RS
Omfang og prisgrunnlag
Gjelder også koordinering mot Skagerak Energi,
Telenor, Nokas, Brannvesen, Leverandører av
Vektbod og trafikktellesystem etc.
Entreprenøren skal ha det fulle ansvar for å
ivareta prosessen med bestilling av strøm og
oppsett av måleranlegg, innhenting av
opplysninger om kortslutningsytelser etc., samt
kommunikasjon og oppfølging av installasjonen
for dette.
Mengderegler
Mengde angis som rund sum
AO2.22A
BYGGRENHOLD
Rund sum
Lokalisering: Tekniske rom og Elfordelinger
Krav til utførelse: Iht felles instrukser
Rengjøringsfrekvens: Iht felles instrukser
Kontrollmetode: Andre krav:
a)
40.1.19
Enh.
RS
Omfang og prisgrunnlag
"Rent bygg"-veileder fra RIF
Det skal under byggetiden foretas daglig og
fortløpende rydding, fjerning av avfall og
rengjøring etter egne arbeider og aktiviteter. Det
skal etter endt arbebidsoperasjon i en
sone/rom/strekk rengjøres før nytt arbeid
påbegynnes.
Henvisning: Bok 1
Utsparinger
Kostnader for anvisning og oppmerking på stedet
ifm. hull, slissing og utsparinger.
RS
Sum denne side:
Sum Bygningsdel 1 GENERELL DEL:
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
09.02.2015
Side 40-5
2 KRAVSPESIFIKASJON
KRAVSPESIFIKASJON
Denne beskrivelsen er basert på alle hefter i Ny NS 3420, utgave 4 2011.
Alle beskrevne ytelser i henhold til NS 3420 skal være medtatt, og skal dekke alle kapital-, rigg-, drifts- og
nedriggingsskostnader med de ytelser som inngår for å utføre og fullføre byggearbeidene.
Der hvor ytelser/delprodukter ikke er kodet gjelder likevel standardens krav der disse er relevante.
Tegninger og beskrivelse utfyller hverandre. Ved uoverenstemmelser gjelder beskrivelsen fremfor
tegninger.
Målregler for mengdeangivelse - tillegg til NS 3420
Flerkammerbokser/universalbokser som er felles for elkraftanlegg og teletekniske anlegg telles og angis
sammen med elkraftanlegg.
Slissing og hulltak for gjennomføringer av kabler og rør i bygningsdeler - inntil 50 mm hulldiameter er ikke
angitt separat.
Kostnad skal inngå i enhetspris for delprodukt under rør og kabler, og under delprodukt forøvrig hvor hulltak
og slissing er aktuelt.
For større slisser og hull og for felles hull for flere kabler er omfang angitt i mengdeoppstilling og skal prises
separat, såfremt arbeidene ikke er medtatt i andre entrepriser.
Anvisning av hull, spikerslag etc. skal medtas i enhetspriser for utstyr som krever slike hjelpearbeider.
Mengde
Prisbærende enheter i den tekniske beskrivelsen er poster angitt med eget nummer i venstre kolonne og med
måleenhet og mengde. Mengdene er på delproduktnivå i hht. NS 3420.
Oppgitte mengder i teknisk spesifikasjon (lengder for kabler o.l.) er regnet netto i henhold til målereglene i NS
3420 og kan derfor ikke uten videre benyttes som grunnlag for bestilling.
Det påligger entreprenøren å kontrollere mengdene (kontrollmåle kabler o.l.) på stedet før varen bestilles.
Dette gjelder spesielt kabler/rør som kappes etter oppgitt mål.
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
09.02.2015
Side 40-6
2 KRAVSPESIFIKASJON
PRISGRUNNLAG
Grunnlag for prisbestemmelser er angitt i NS 3420 for et delprodukt/enhetspris. I tillegg til de tekniske
bestemmelser i NS 3420 samt tilhørende veiledning, som angir utførelse, gjelder også offentlige og stedlige
forskrifter og veiledninger. I beskrivelsens ulike faggrupper er det angitt spesielle bestemmelser som gjelder
i tillegg og som skal inngå i delproduktprisen. Dette kan være spesielle utførelser, monterings-og
leggeanvisninger og presiseringer av utførelser etc.
Generelle bestemmelser;
Denne beskrivelse.
Angitte lister over tegninger, skjemaer og bilag i henhold til tegningsliste.
Funksjonsbeskrivelse, systemskjema og kapasitet/funksjonstabeller (her er angitt dim.data etc.)
Vedlegg/bilag som angir utførelser og nøyaktighet.
Mengdeberegninger er regnet overensstemmende med målereglene i Norsk Standard (NS). Lønnstariffens
måleregler er uten betydning for beregning/endelig masseoppgjør.
Det gjøres oppmerksom på at delproduktprisen skal inneholde alle kostnader i henhold til NS 3420 såfremt
det ikke er angitt egne poster for "Generelle utgifter" eller " ferdigstillelse, overlevering etc".
Priser/enhetspriser skal oppgis eks. mva. Forøvrig skal inkluderes toll og alle andre særavgifter og skatter.
Dersom deler av leveransen er lisensbelagt skal dette framgå i anbudet.
Poster som ikke blir utfylt med kronebeløp, er angitt med strek - , eller 0, regnes å være innkalkulert i
enhetspriser annet sted, dersom det ikke er tatt spesielle forbehold om dette i tilbudsbrevet.
For alle produkter skal følgende angis:
Fabrikat/leverandør:
Type:
Kapasitet/dimensjon:
For de poster dette er utfylt i beskrivelsen skal produktet eller tilsvarende produkt benyttes. For poster dette
ikke er angitt skal entreprenøren fylle ut dette i beskrivelsen i tillegg til pris.
Dersom dette ikke er angitt vil det ikke bli innrømmet tillegg for endringer av produkter etter beskrivelsens
krav.
MYNDIGHETER
Alle leveranser og arbeider må tilfredstille statlige og kommunale lover, forskrifter og bestemmelser, samt
aktuelle norske standarder.
Entreprenør er ansvarlig for at detaljløsningene tilfredstiller dette.
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
09.02.2015
Side 40-7
2 KRAVSPESIFIKASJON
LOVER OG FORSKRIFTER
Entreprenøren plikter å påse at alle leveranser tilfredsstiller kravene gitt i lov, forskrift eller annen offentlig
bestemmelse, så som;
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
·
Byggeforskrift TEK10.
Plan og bygningsloven.
Arbeidsmiljøloven.
Brannforskrifter.
"Forskrifter om Elektriske lavspenningsanlegg med veiledning, FEL / NEK 400:2014.
FEF 2006
Forskrifter for Brann og Eksplosjonsvern.
Meddelelse nr.2/73 fra Norges Vassdrags- og Elektrisitetsvesen,
Forskrifter fra Post- og Teletilsynet.
HO-2/98 "Offentlge påbudte brannalarmanlegg" og FG`s regelverk.
REN blad 9006 versjon 1-5/2006 og REN 9010 Teknisk beskrivelse av kabelgrøft.
REN 9010 Teknisk beskrivelse av kabelgrøft.
NEK-EN 50173-1:2011.
NEK-EN 50174-1/2:2000.
·
PRODUKTSPESIFIKASJON
For alle produkter skal følgende angis:
Fabrikat/leverandør:
Type:
Kapasitet/dimensjon:
Der det i beskrivelsen er angitt fabrikat/type eller tilsvarende/likeverdig, står entreprenøren fritt i valg av
utstyr ihht. de krav som er stilt samt at det tilbys produkter med lavere kvalitet enn det som er beskrevet
Tilbudt type skal ha likeverdige krav som angitt produkt, både til utseende og funksjon. Hvis tilbudt type ikke
oppgis, anses angitt fabrikat/type som tilbudt.
Der det i beskrivelsen er angitt eksakt fabrikat/type kan det angis alternativ pris for alternativt fabrikat/type i
eget følgeskriv i tilbudet. Opplysninger om fabrikat og type skal dokumenteres og vedlegges i tilbudet.
Utstyr som er beskrevet under "tilbehør" skal være inkludert i prispostene. I beskrivelsesposter hvor data
ikke er utfylt, skal disse utfylles av tilbyder. Disse data vil evalueres og medtas i den totale vurderingen av
anlegget.
PLASSFORHOLD.
Dersom det benyttes annet utstyr enn beskrevet og/eller tegnet som hovedalternativ, eller der hvor type ikke
er angitt, er entreprenøren ansvarlig for at det utstyr som er tilbudt kan monteres innenfor den prosjekterte
plassbegrensning.
Entreprenør skal før bestilling av utstyr kontrollere byggemål mot arbeidstegning.
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
09.02.2015
Side 40-8
2 KRAVSPESIFIKASJON
ELEKTRISK MATERIELL
Alt kontrollpliktig elektrisk utstyr og materiell skal være CE-merket, Nemko-godkjent eller godkjent i henhold
til internasjonale norner.
TEKNISKE KRAV TIL ELEKTRISK MATERIELL
Bygget`s spenningssystem:
400V TNC-S system.
Alt elektrisk materiell, utstyr og utførelse skal tilfredsstille kravene gitt i:
- Forskrift om Elektriske lavspenningsanlegg
- FEL / NEK 400:2014
- E-verkets geldende særbestemmelse
Dersom entreprenøren er ansvarlig for startutrustning, eventuelt automatikk, skal han utarbeide komplette
koplingskjemaer for anlegget. Før entreprenøren setter elektrisk materiell, også motorer, i bestilling, skal
alle koplingsskjemaer, fabrikat, type og spesifikasjoner for utstyr samt arrangementstegninger for eventuelle
tavler, være forelagt byggherren og RIE for gjennomgang/kommentar.
Entreprenøren er ansvarlig for at alle opplysninger til RIE er korrekte og ajourført. Entreprenøren skal ha
ansvaret for at han selv eller hans underentreprenører i tide gir elektroteknisk rådgiver og
automatikkleverandør de spesielle koplingskjemaer som er nødvendig for anleggene.
Motorer og utstyr må tåle kortvarig spenningsvariasjon +/- 10%, og en varig spenningsvariasjon på +/- 5%,
uten å bli overbelastet eller ta skade.
I denne entreprisen er det beregnet å benytte frekvensstyrte pumpemotorer. Det vises til kapittel 5
automasjon hvor disse er inkludert.
Motorer leveres som helkapslede kortsluttmotorer for 3-fase vekselstrøm og iht norm (IEC/CENE-LEC) hvis
annet ikke er spesifisert.
Motorer over 5 kW skal ha termovakt innlagt i viklingene. Startstrøm skal ikke overstige 5 ganger
merkestrømmen. Målt motorstrøm skal ikke overstige 90% av merkestrøm.
Motorer skal være ferdigkoplet for den aktuelle driftsspenning. Koblingsbrett skal være godt tilgjengelig
også etter at motor er montert på plass.
Entrepenøren er ansvarlig for at alle motorer er tilstrekkelig dimensjonert i alle henseender, og for at de er
tilpasset det maskineri de skal drive.
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
09.02.2015
Side 40-9
2 KRAVSPESIFIKASJON
KRAV TIL ELEKTRISK UTSTYR i forbindelse med automatikk.
MOTORER
Motorer leveres som kortslutningsmotorer for 3- fase vekselstrøm og helkapslet utførelse.
Alle motorer skal være i henhold til :
-Standard normmotorer for viftedrift, levert i henhold til IEC 72-1. DIN42673/77 og VDE0530.
-Kapslingsklasse IP 55.
-Isolasjonsklasse F.
-Motorer skal monteres slik at den ikke isoleres fra jord.
Motorer for turtalls/frekvens-styring skal ha innlagt termosikring i viklingene. Motorenes belastning ved
overtakelsesprøve skal ikke overstige 90%, og ikke underskride 70 % av merkestrømmen.
Alle motorer skal være ferdigkoplet for den spenning de skal drives med, og de skal videre være merket
med dreieretning for anlegget.
Motorer skal funksjonsprøves og ferdig utfylt funksjonprøveskjema med opplysninger oa. dokumentasjon i
samsvar med punktet Krav til delprodukt i NS 3420 legges inn i FDV-dokumentasjonen.
TAVLER
Krav til vern mot overbelastning når entreprenør leverer tavler eller dette er spesielt spesifisert:
-Alle motorer skal være sikret mot overbelastning i alle faser. Motorvern skal ha lett synlig "flagg" for utløst
vern og skal bare kunne tilbakestilles manuelt. Motorvern skal ligge innefor motorens påstemlede
merkestrøm.
-Motorvern skal normalt være innstilt på motorens merkestrøm.
Umiddelbart etter at kontrakt er inngått skal entreprenøren sende fullstendige koblingsskjemaer til RIE. Av
disse skal framgå:
- Alle komponenter og henvisning til deres plassering på plantegningene, også de som skal leveres av
el.installatøren.
- Skjema for en-linjet ledningsføring med angivelse av lederantall.
- Nødvendige data for kabeldimensjonering. (Strømforbruk og type vern)
- Fullstendige strømskjemaer for fordelinger som skal leveres av el.installatøren.
Utstyr og materiell som rørlegger og ventilasjonsentreprenør leverer, skal de selv merke og montere på
plass i anlegget. El.installatørens arbeider med disse deler av anlegget omfatter bare ledningsframlegg og
tilkobling.
Skader som måtte oppstå som følge av uoverenstemmelse med strømskjemaene, er el-installatør ansvarlig
for.
Entreprenøren alene er ansvarlig for annleggets virkemåte, samt det materiell og utstyr han har levert.
Før overlevering skal anlegget prøves i hht. NS 3420 og prøveprotokoll framlegges.
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
09.02.2015
Side 40-10
2 KRAVSPESIFIKASJON
MERKING
Merking av elkrafttekniske anlegg i samsvar Statsbyggs merkesystem (PA0802), men med noen enkelte
endringer. Merking utføres som anvist på plantegninger/skjemaer.
Merking av elkraft- og teletekniske komponenter og utstyr med skilt som angir:
• Produsent, typebetegnelse, godkjenningsangivelse (merke) for utstyr som er underlagt spesielle
godkjenningskrav.
• Produksjonsår og -måned.
• Informasjon om idriftssettelsesdato og opplysning om navn, adresse og telefonnummer
for
servicetjenester.
• Fargemerking av skinner og kabler i fordelinger.
• Hovedmerking av fordelinger og sentraler.
• Komponent- og utstyrsmerking av utstyr i kursopplegget.
·
·
·
Disse spesifikasjonene skal legges til grunn for prising av merking for hele denne kontrakten.
Kostandene inkluderes i enhetsprisene.
LYDKRAV GENERELT
Det settes krav til maksimalt samlet lydeffektnivå fra de tekniske anleggene og til de enkelte rom og til
omgivelsene.
Entreprenøren må påse at det ikke velges utstyr/løsninger som ikke tilfredstiller kravene gitt i
byggeforeskriftene med veiledning eller under de enkelte beskrivende poster.
Kravene gjelder summen av lydtrykknivå, Lp, fra alle tekniske installasjoner. JMF NS 8175
Innendørs lydnivå fra tekniske installasjoner:
- Maksimalnivå: LpA, max < eller = 40 dB
- I kontorer, møterom: LpA,max <= 32 dB.
Lydisolasjon internt i bygget.
Følgende samlede krav gjelder for lydisolasjon internt i rommene. De elektrotekniske anleggene skal ikke gi
løsninger som svekker den samlede løsning. Lydgjennomføringer for elektroinstallasjoner skal derfor
utføres med 3dB overdimensjonering i forhold til etterfølgende krav:
- Kontorer: R'W >=37dB, 24dB mot korridor.
- Møterom: R'W >=44dB
Utendørs lydnivået fra tekniske installasjoner:
Utendørs lydnivå fra tekniske installasjoner i én og samme bygning og i nærliggende bygninger (utenfor
vindu og på uteplasser) LA, max < eller = 40 dB for skole. < eller = 35 dB for bolig (natt) Fra NS 8175.
Lydtetting av utsparinger er medtatt som bygningsmessige arbeider.
Lydtetting av enkeltkabler/trekkerør utføres av elektroentreprenør på en fagmessig god måte og inkluderes i
enhetsprisene.
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
09.02.2015
Side 40-11
2 KRAVSPESIFIKASJON
DOKUMENTASJON OG KRAV TIL LEVERANSENE AV TEKNISKE DATA.
Dokumentasjon ved anbud
Ved innlevering av anbud skal tilbudt fabrikat og type utfylles for alle poster hvor det er avsatt plass for dette
og hvor entrerpenøren er stilt fritt i valg av utstyr.
I løpet av kontraherings-perioden, og senest 5 uker etter at anbyder er meddelt aksept av tilbudet, skal det
leveres dokumentasjon for alt tilbudt materiell og utstyr i hht. veiledning til NS3420.
Dokumentasjonen skal fremlegges i form av katalogblader (brosjyrematriell) av alle spesifiserte produkter
og komponenter som skal benyttes. Unntatt er utstyr som er lett tilgjengelig i form av generelt
katalogmateriell.
En godkjenning fra byggherren fritar ikke entreprenøren fra ansvaret for å velge produkter som tilfredstiller
kravene gitt i denne beskrivelse.
Dokumentasjon ved levering av utstyr
I forbindelse med levering av utstyr skal følgende dokumentasjon foreligge ved leveransen:
• Montasjeanvisning med montasjetegninger.
• Koblingstabeller/rekkeklemmetabeller, koblingsskjema og strømvegsskjema med komplett
referansemerking for alle koblingsklemmer og koblingspunkter.
• Benyttede symboler, forkortelser o.l. i skjemategninger skal være forklart i symbolliste og utført etter
gjeldende norm.
• Komponentliste/apparatspesifikasjon for benyttede deler/ komponenter.
·
FUNKSJONSPRØVING.
Etter avsluttet montasje skal alle komponenter rengjøres og funksjonsprøves.
Etter godkjent rengjøring skal anlegget testes under full belastning og i så lang tid at alle
nødvendige kontrollmålinger og komponentinnstillinger kan utføres.
KOORDINERING
Elektroentreprenør forplikter seg til å etablere et systematisk samarbeidsforhold med de andre
entreprenørene, slik at man før montasje påbegynnes, blir enige om rekkefølgen for montasjearbeidene.
Entreprenøren skal i god tid og før bygget lukkes tiltransportere utsyr som krever store inntaksåpninger for
å få inn større utsty som hovedtavler etc. Tidspunkter for inntransport skal avtales med øvrige
entreprenører.
Entreprenøren skal samarbeide med andre entreprenører om forberedelse og bistand ved innregulering,
prøving, trinnvis uttesting av tekniske anlegg etc.
Entreprenøren plikter å sette seg inn i den bygningsmessige beskrivelsen for de elkraft- og teletekniske
anleggene. Dersom entreprenøren ser at nødvendige bygningsmessige arbeider for hans anlegg ikke er
medtatt, plikter han å varsle om dette.
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
09.02.2015
Side 40-12
2 KRAVSPESIFIKASJON
ANMELDELSER
Entreprenøren er ansvarlig for rett-tidige anmeldelser overfor godkjennelsesmyndighetene.
Kontrollansvarlig for utførelsen av arbeidene som inngår i entreprisen, skal sørge for sluttkontroll og
gjennomgang av kontrolldokumentasjon. Han skal på grunnlag av dette underskrive kontrollerklæring som
bekrefter overfor kommunen at utførelsen er i samsvar med tillatelser og myndighetskrav. Sluttkontroll skal
være gjennomført, og kontrollerklæringer for de ansvarsområdene som inngår i kontrakten skal være
innsendt til kommunen, før entreprenøren kan sende melding til byggherren om at anleggene er klare for
integrerte systemtester.
Gebyr betales av byggherren.
SKJEMATEGNINGER
El.entreprenøren skal levere komplette skjemategninger for fordelingstavler i god tid før tavler settes i
produksjon.
Entreprenør er ansvarlig for å fremskaffe underlag fra andre entreprenør i rett tid for utstyr som skal leveres
av andre og monteres i elfordelinger av elentreprenør. Videre er elentreprenør ansvarlig for å oversende
strømveisskjemaer til andre for godkjenning før tavler settes i produksjon. Dersom tavlene bygges uten
godkjente strømveisskjemaer og tavlene må bygges om for å få korrekte funksjoner, skal kostnader for
ombygging bæres av elentreprenør.
Kostnader for utarbeidelse av skjemategninger for fordelingstavler skal være inkl. i enhetspris for
fordelinger og sentraler i kap.43
DETALJTEGNINGER
Entreprenøren har ikke anledning til å kreve tegninger med detaljeringsgrad utover det som utgjør
tilbudsunderlaget.
Entreprenøren skal selv utarbeide nødvendige detalj-/montasje tegninger i forbindelse med anlegget.
Tegningene skal forelegges rådgivende ingeniør for kommentar.
Se også post ang. PLASSFORHOLD
Leverer entreprenøren annet utstyr enn det som er beskrevet, skal han rette opp arbeidstegningene og
forelegge disse for RIE.
Entreprenøren skal tegne inn og målsette alle endringer som blir avtalt utført, som underlag for RIE's
ajourføring av tegninger, og som underlag for "som bygget" tegninger.
Eventuelle endringer i byggeperioden må forhåndsgodkjennes av byggherren.
Før melding om overtagelse sendes skal underlaget for "som bygget" tegninger være oversendt rådgiver for
oppretting, minimum 14 dager i forveien.
Byggherren skal ha 14 dager for gjennomgang av tegninger og dokumentasjon før godkjennelse.
Tegninger skal utarbeides i hht. NS 3039 og NS 3040 og andre relevante standarder.
OPPLÆRING
Det skal gjennomføres opplæring i henhold til NS3420.
Entreprenøren skal utarbeide og gjennomføre et opplæringsprogram for drifts- og vedlikeholdspersonalet.
Opplæringen skal gi en generell innføring i FDV-dokumentasjonen og opplæring i bruk av denne. Videre skal
opplæringen inkludere opplæring i drift og vedlikehold av anlegg, feilsøking og bruk av prosedyrer.
Opplæring skal påregnes utført i flere faser.
Entreprenøren skal innhente kvittering med dato for gjennomført opplæring. Loggen settes inn i FDV
dokumentet.
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
09.02.2015
Side 40-13
2 KRAVSPESIFIKASJON
FERDIGBEFARING OG OVERTAGELSE
Overtagelse gjennomføres iht NS 8430
Etter at prøveperioden med integrerte systemtester og samtester er gjennomført, skal entreprenøren
oversende byggherren melding om at kontraktsarbeidet er ferdig for overtagelse. Sammen med denne
meldingen skal følge en avsluttende dokumentasjon fra prøveperioden, som bekrefter at denne er
gjennomført.
Sluttoppgjør vil ikke bli foretatt før følgende er utført og dokumentasjon foreligger:
•
•
•
•
•
•
Dokumentasjon av at eventuelle mangler som ble registrert ved overtakelsesforretningen, er utbedret.
Endelig dokumentasjon av system- og funksjons kontroll med protokoller for innregulering og målinger.
Dokumentasjon av stabil drift.
Oppdatert Drifts- og vedlikeholdsinstruks o.a beskrevet FDV-dokumentasjon, på grunnlag av erfaringer
fra Prøveperioden
Endelig grunnlag for utarbeidelse av "Som-bygget" tegninger er overlevert.
Endelig bekreftelse av sluttkontroll i forhold til Plan- og bygningslovens bestemmelser. Med samlet
oversikt over signerte kontrollerklæringer som er oversendt kommunen som grunnlag for brukstillatelse
og ferdigattest.
SERVICEAVTALER
Entreprenør skal vedlegge forslag til serviceavtaler for de aktuelle anleggsdeler, sammen med tilbudet.
Service i reklamasjonstidens 1. år skal være inkludert i tilbudet.
REKLAMASJONSARBEIDER
Reklamasjoner behandles etter bestemmelsene i NS 8430, suplert med eventuelle bestemmelser som
fremgår av byggherrens spesielle kontraktsbestemmelser.
I tillegg til deltakelse i reklamasjonsbesiktigelser og oppfølging av kontraktsmessige reklamasjoner, skal
entreprenøren i løpet av det første reklamasjonsåret, gjennomføre 2 stk servicebefaringer på bygget, med
kontroll av tilstanden til vitale komponenter, av anleggenes funksjon, og hvordan driften av anleggene ivaretas
på grunnlag av den opplæring og de FDV-instrukser som er levert.
Kostnad knyttet til oppretting av registrerte avvik som skyldes driften av anleggene, skal belastes byggherren,
mens oppretting av øvrige avvik skal ivaretas og bekostes av entreprenøren.
KONTROLL.
Byggherren eller hans representant skal til enhver tid ha rett til å foreta de undersøkelser og prøver han måtte
ønske for å kontrollere at leveransen blir kontraktsmessig utført.
Kontroll av komponenter kan utføres såvel i leverandørens verksted som hos dennes eventuelle
underleverandører eller på montasjeplassen.
Entreprenøren er forpliktet til å være behjelpelig med å legge forholdene til rette for en slik kontroll.
Komponenter og deler av anlegget som skal bygges inn og senere blir utilgjengelige for ettersyn, skal kunne
ferdigkontrolleres og prøves, både kvalitetsmessig, funksjonsmessig og montasjemessig før innbygging
tillates.
For kontroll av anleggets funksjon og kapasitet skal det finnes kontrolluker og målehull som kan tettes.
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
09.02.2015
Side 40-14
2 KRAVSPESIFIKASJON
DETALJER.
Alle nødvendige mindre detaljer som hengere, skruer, bolter, deler o.l. som naturlig og logisk hører med til
anleggene, skal leveres og monteres uten ekstra godtgjørelse, selv om disse ikke spesielt er nevnt i
spesifikasjonen eller avmerket på tegningene. Dette gjelder også automatikk-komponenter som naturlig hører
med for å oppfylle de beskrevne automatiseringsfunksjoner, som i tekst, og/eller som vist på tegning.
Mindre justeringer av kanaler og rør som ikke er vist på tegningene, men som blir nødvendige under
arbeidets utførelse skal være inkludert.
KORROSJONSBESKYTTELSE.
Flater på utstyr og materiell som vil kunne bli utsatt for korrosjon skal beskyttes ved maling eller annen
relevant overflatebehandling. Dette gjelder også der hvor materiell eller festedetaljer tilsluttes
bygningsmessige konstruksjoner eller til de øvrige anlegg. Dette gjelder bl.a. klammere, hengere etc. som må
beskyttes før de festes til bygningskonstruksjonene.
Benyttes det materialer med forskjellig elektrisk potensial slik at det kan oppstå skadelig korrosjon, skal disse
isoleres fra hverandre eller beskyttes på annen like effektiv måte.
BESKYTTELSE AV UTSTYR
Entreprenøren skal beskytte utstyr mot tilsøling og ødeleggelse. Spesielt nevnes tildekking av fordelingstavler,
belysningsutstyr, teletekniske sentraler, UPS-anlegg, resevekraftanlegg og komponenter m.v., både under
transport, inntransport, lagring på byggeplassen og under montasje.
Dersom dette ikke følges, kan byggherren forlange fjerning av slikt materiell eller full rengjøring både
utvendig og innvendig.
RENGJØRING
Anlegget skal overleveres i rengjort stand, både innvendig og utvendig.
Før overtagelse skal alle fordelingstavler og alt utstyr være rengjort.
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 41-1
Kapittel: 41 BASISINSTALLASJONER FOR ELKRAFT
Postnr
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
41
BASISINSTALLASJONER FOR ELKRAFT
41.1
Føringsveier
41.1.1
WP2.314
KABELRENNE AV BUKKET PLATE
Lengde
Materiale: Stål, varmforsinket
Lokalisering: Verksted 117 og kontor 100.
Dimensjonerende last: 50kg/m
Bredde: 70
Konsolltype: tak
Avstand mellom konsoller: 1000
Montasje: pendel i tak.
Andre krav: Nei
Gjenvinningsstasjon
Rampe
Vektbod
41.1.2
Enh.
m
30,00
m
125,00
Pris
Sum
30,00
0,00
0,00
WP2.22
KABELSTIGE
Lengde
Materiale: Stål, galvanisert
Lokalisering: CR1704 - Gangarealer og teknisk rom
mm
Dimensjonerende last: 100kg/m
Bredde: 400mm
Konsolltype: vegg og takkonsoll
Avstand mellom konsoller: iht leverandørens
montasjeanvisning.
Montasje: i tak og på vegg
Andre krav: Nei
Gjenvinningsstasjon
Rampe
Vektbod
Mengde
95,00
0,00
30,00
Sum denne side:
Akkumulert Bygningsdel 1 Føringsveier:
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 41-2
Kapittel: 41 BASISINSTALLASJONER FOR ELKRAFT
Postnr
41.1.3
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
WP2.22
KABELSTIGE
Lengde
Materiale: Stål, galvanisert
Lokalisering: CR1703 - Gangarealer og teknisk rom
mm
Dimensjonerende last: 100kg/m
Bredde: 300mm
Konsolltype: vegg og takkonsoll
Avstand mellom konsoller: iht leverandørens
montasjeanvisning.
Montasje: i tak og på vegg
Andre krav: Nei
Gjenvinningsstasjon
Rampe
Vektbod
41.1.4
m
115,00
m
20,00
m
110,00
Pris
Sum
20,00
0,00
0,00
WP2.312
KABELRENNE AV BUKKET PLATE
Lengde
Materiale: Stål, galvanisert
Lokalisering: CR1804 - under takoverbygg i
sorteringsanlegg
Dimensjonerende last: 100 kg/m
Bredde: 400 mm
Konsolltype: tak konsoll
Avstand mellom konsoller: iht leverandørens
montasjeanvisning.
Montasje: i takkonstruksjoner.
Andre krav: Nei
Gjenvinningsstasjon
Rampe
Vektbod
Mengde
115,00
0,00
0,00
WP2.22
KABELSTIGE
Lengde
Materiale: Stål, galvanisert
Lokalisering: CR1702 - i kontorbygget
Dimensjonerende last: 75 kg/m
Bredde: 200mm
Konsolltype: takkonsoll
Avstand mellom konsoller: iht leverandørens
montasjeanvisning.
Montasje: i takkonstruksjoner
Andre krav: Nei
Gjenvinningsstasjon
Rampe
Vektbod
41.1.5
Enh.
0,00
110,00
0,00
Sum denne side:
Akkumulert Bygningsdel 1 Føringsveier:
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 41-3
Kapittel: 41 BASISINSTALLASJONER FOR ELKRAFT
Postnr
41.1.6
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
Enh.
WP2.1117
VEGGKANAL I LØPENDE LENGDE
Lengde
Materiale: PVC
Lokalisering: kontor og verksted
Anvendelse: fremføring av kabler
Antall rom i kanal: 3 stk
Dimensjon (HxD): 123/70
Montasje: på vegg
Andre krav: Nei
Gjenvinningsstasjon
Rampe
Vektbod
m
Mengde
Pris
Sum
52,00
35,00
0,00
17,00
Sum denne side:
Sum Bygningsdel 1 Føringsveier:
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 41-4
Kapittel: 41 BASISINSTALLASJONER FOR ELKRAFT
Postnr
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
Enh.
41.2
Jordingsanlegg
41.2.1
WN1.3119
JORDINGSMATERIELL
Antall
Funksjon: Jordskinne
Utførelse: Som plate
Materiale: Blank CU
Ekvivalent cu-tverrsnitt: 300x100x10
Lokalisering: Teknisk rom ved hovedfordeling
Anvendelse: Hovedjordskinne
Dimensjoner: 300x100x10 med 20 stk 10mm
boldert for tilkoblinger av jordforbindelser med
kabelsko
Montasje: på vegg med isolatorer
Andre krav: Nei
Gjenvinningsstasjon
Rampe
Vektbod
41.2.2
stk
2
m
300,00
Pris
Sum
1
0
1
WN1.4516A
JORDINGSMATERIELL
Antall
Funksjon: Hovedjordleder
Utførelse: Med ledning
Materiale: Blank CU
Ekvivalent cu-tverrsnitt: 50 mm²
Lokalisering: På alle hovedkabelføringer
Anvendelse: utjevningsforbindelse
Dimensjoner: 50mm2
Montasje: på kabelføringer
Andre krav:
x)
Mengde
Mengderegler
Mengde måles som utført lengde, avregnes
Gjenvinningsstasjon
Rampe
Vektbod
200,00
0,00
100,00
Sum denne side:
Akkumulert Bygningsdel 2 Jordingsanlegg:
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 41-5
Kapittel: 41 BASISINSTALLASJONER FOR ELKRAFT
Postnr
41.2.3
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
WN1.6512A
JORDINGSMATERIELL
Antall
Funksjon: Utjevningsforbindelse
Utførelse: Med ledning
Materiale: Blank CU
Ekvivalent cu-tverrsnitt: 6 mm²
Lokalisering: på byggeplassen
Anvendelse: utjevningsforbindelse fra
hovedjordleder på alle føringer til føringsveier, VVS
elementer, VA elementer og annet som skal
utjevnes
Dimensjoner: Montasje: Andre krav:
x)
Enh.
Mengde
stk
36
Pris
Sum
Mengderegler
Avregnes
Gjenvinningsstasjon
Rampe
Vektbod
24
0
12
Sum denne side:
Sum Bygningsdel 2 Jordingsanlegg:
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
09.02.2015
Side 43-1
Kursopplegg
Fordelingsanlegget utføres i vesentlig grad som åpent anlegg. Kabelanlegget legges på stige, i rør, kanal og
eventuelt direkte på underlag. Det legges vekt på en ryddig og fagmessig bra utførelse. Kabler festes
forsvarlig og merkes i henhold til tverrfaglig merkesystem. Kabler merkes i begge ender og ved kryssing av
dekker eller vegger.
Spesifikasjon og prising av kursopplegg for virksomhet er i det vesentlige basert på punktprinsippet.
Koblingspunkter regnes ikke som punkter. Delprodukter som ikke skal inngå i punktpriser er spesifisert
separat og prissettes som egen post. Punktpris defineres som sum av alt materiell for kursopplegg fra
fordeling fram til og med uttak, dividert med sum antall punkter. Dette innebærer at bryter ikke er eget punkt.
Hvor annen høyde ikke er angitt skal montasjehøydene angitt i NS3931 benyttes, eventuelt etter avtale med
RIE.
Hvor to eller flere brytere og vendere står sammen, monteres disse over hverandre. Uttak ved gulv monteres
ved siden av hverandre. Ved plassering av bokser skal det tas hensyn til at uttak kommer midt på f.eks fliser,
plater etc.
Hvor det benyttes fleksibel kabel for tilkobling av utstyr skal det sørges for solid strekkavlastning i
tilkoblingsendene for ledningen.
Utgående kabler merkes etter nærmere angivelse av merkesystem. Kabelmerking skal være tydelig og varig.
Tusjmerking tillates ikke. Kostnader i forbindelse med merking ksal inngå i postpriser.
Elektroentreprenøren må anvise der han ønsker spikerslag for sine installasjoner (kabelføringer og utstyr
etc.).
Eventuelle festebraketter skal være inkludert i de ulike punktpriser.
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 43-2
Kapittel: 43 LAVSPENT FORSYNING
Postnr
43.2
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
Enh.
Mengde
Pris
Sum
Koordinerende ytelser Høyspent
Gjelder alle arbeider i forbindelse med å erstatte
eksisterende trafostasjon på området og omlegging
av høyspent. Samt etablering av nye stikkledninger.
Arbeid og innmeldinger koordineres med Skagerak
Nett. Kontaktperson har vært: Knut Kiste.
Alle om-/ut-/innkoblinger må foregå i helger. For
kartlegging av omfang arbeider henvises det til Rigg
og drift kapittel, samt milepælsplan og fremdriftsplan
fra byggherre.
43.1
Fordelinger til alminnelig forbruk
43.1.1
WD2.1113A
ELKRAFTFORDELING FOR DISTRIBUSJON
Antall
Type: Prefabrikkert
Montasjeenhet: Skap
Kapslingsgrad: IP44
Lokalisering: Teknisk rom
Anvendelse: Fordeling av kraft til lys, stikk og andre
forbruks- og driftstekniske elektriske installasjoner.
Utstyrsplassering: posten omfatter levering,
montering og alle koblinger og dokumentasjon.
Montasje: på gulv over kabelgrube.
Andre krav:
c)
e)
RS
stk
1
Utførelse
Som skjema E-432-G-001
Det benyttes digitale jordfeilvern.
Utføres som stålplateskap 210x120x40cm, form
2b og IP 4X
Prøving og kontroll
Termografering på full last skal utføres og
vedlegges som FDV-dokumentasjon
Gjenvinningsstasjon
Rampe
Vektbod
1
0
0
Sum denne side:
Akkumulert Bygningsdel :
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 43-3
Kapittel: 43 LAVSPENT FORSYNING
Postnr
43.1.2
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
Enh.
WD2.1113A
ELKRAFTFORDELING FOR DISTRIBUSJON
Antall
Type: Prefabrikkert
Montasjeenhet: Skap
Kapslingsgrad: IP44
Lokalisering: Teknisk rom
Anvendelse: Fordeling av kraft til lys, stikk og andre
forbruks- og driftstekniske elektriske installasjoner.
Utstyrsplassering: posten omfatter levering,
montering og alle koblinger og dokumentasjon.
Montasje: på gulv over kabelgrube.
Andre krav:
c)
e)
stk
Mengde
Pris
Sum
1
Utførelse
Som skjema E-432-G-002
Det benyttes digitale jordfeilvern.
Utføres som stålplateskap 210x120x40cm, form
2b og IP 4X
Prøving og kontroll
Termografering på full last skal utføres og
vedlegges som FDV-dokumentasjon
Gjenvinningsstasjon
Rampe
Vektbod
0
0
1
Sum denne side:
Sum Bygningsdel 1 Fordelinger til alminnelig forbruk:
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
09.02.2015
Side 43-4
2 Kursopplegg til alminnelig forbruk
9 Kursopplegg
Poster med koder viser til NS3420.
Det presiseres at posterne må forstås sammen med generell informasjon og krav som er gitt i innledende
tekst til dette kapittel og kapittel 40. Entreprenøren må sette seg godt inn i dette for å kunne prise og utføre
postene riktig.
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 43-5
Kapittel: 43 LAVSPENT FORSYNING
Postnr
43.2.2
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
WL1.2213
STIKKONTAKT
Antall
Type: Stikkontakt, tele
Uttak per enhet: 1
Kapslingsgrad: IP44
Lokalisering: Stikk for ITV-kamera utvendig, se
tegning for lokalisering
Montasje: fast på underlag
Andre krav: Nei
Gjenvinningsstasjon
Rampe
Vektbod
43.2.3
WL1.2111
STIKKONTAKT
Antall
Type: Stikkontakt, elkraft
Uttak per enhet: 1
Kapslingsgrad: IP20
Lokalisering: Servicebygg/gjenvinningsstasjon/
vektbod
Montasje: Boks
Andre krav: Nei
stk
15
stk
4
stk
24
Pris
Sum
3
0
1
WL1.2121
STIKKONTAKT
Antall
Type: Stikkontakt, elkraft
Uttak per enhet: 2
Kapslingsgrad: IP20
Lokalisering: servicebygg/gjenvinningsstasjon/
vektbod
Montasje: boks
Andre krav: Nei
Gjenvinningsstasjon
Rampe
Vektbod
Mengde
10
5
0
Gjenvinningsstasjon
Rampe
Vektbod
43.2.4
Enh.
15
0
9
Sum denne side:
Akkumulert Bygningsdel 2 Kursopplegg til alminnelig forbruk:
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 43-6
Kapittel: 43 LAVSPENT FORSYNING
Postnr
43.2.5
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
WL1.2131
STIKKONTAKT
Antall
Type: Stikkontakt, elkraft
Uttak per enhet: 3
Kapslingsgrad: IP20
Lokalisering: servicebygg/gjenvinningsstasjon/
vektbod
Montasje: boks
Andre krav: Nei
Gjenvinningsstasjon
Rampe
Vektbod
43.2.6
WL1.2121
STIKKONTAKT
Antall
Type: Stikkontakt, elkraft
Uttak per enhet: 2
Kapslingsgrad: IP20
Lokalisering: servicebygg/gjenvinningsstasjon/
vektbod
Montasje: i tak
Andre krav: Nei
stk
18
stk
15
stk
25
Pris
Sum
3
0
12
WL1.2121
STIKKONTAKT
Antall
Type: Stikkontakt, elkraft
Uttak per enhet: 2
Kapslingsgrad: IP20
Lokalisering: servicebygg/gjenvinningsstasjon/
vektbod
Montasje: på vegg/på brakett
Andre krav: Nei
Gjenvinningsstasjon
Rampe
Vektbod
Mengde
6
0
12
Gjenvinningsstasjon
Rampe
Vektbod
43.2.7
Enh.
21
0
4
Sum denne side:
Akkumulert Bygningsdel 2 Kursopplegg til alminnelig forbruk:
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 43-7
Kapittel: 43 LAVSPENT FORSYNING
Postnr
43.2.8
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
WL1.2111A
STIKKONTAKT
Antall
Type: Stikkontakt, elkraft
Uttak per enhet: 1
Kapslingsgrad: IP20
Lokalisering: servicebygg/gjenvinningsstasjon/
vektbod
Montasje: på vegg
Andre krav:
c)
stk
1
stk
1
stk
4
Pris
Sum
1
0
0
WL1.2113
STIKKONTAKT
Antall
Type: Stikkontakt, elkraft
Uttak per enhet: 1
Kapslingsgrad: IP44
Lokalisering: servicebygg/gjenvinningsstasjon/
vektbod
Montasje: på vegg
Andre krav: Nei
Gjenvinningsstasjon
Rampe
Vektbod
43.2.10
Mengde
Utførelse
Flatstift for komfyr, 25A
Gjenvinningsstasjon
Rampe
Vektbod
43.2.9
Enh.
1
0
0
WL1.2123
STIKKONTAKT
Antall
Type: Stikkontakt, elkraft
Uttak per enhet: 2
Kapslingsgrad: IP44
Lokalisering: servicebygg/gjenvinningsstasjon/
vektbod
Montasje: på vegg
Andre krav: Nei
Gjenvinningsstasjon
Rampe
Vektbod
3
0
1
Sum denne side:
Akkumulert Bygningsdel 2 Kursopplegg til alminnelig forbruk:
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 43-8
Kapittel: 43 LAVSPENT FORSYNING
Postnr
43.2.11
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
WL1.2911
STIKKONTAKT
Antall
Type: 16A på vegg med elektronisk fohåndsinnstilt
timer
Uttak per enhet: 1
Kapslingsgrad: IP20
Lokalisering: servicebygg/gjenvinningsstasjon/
vektbod
Montasje: på vegg
Andre krav: Nei
Gjenvinningsstasjon
Rampe
Vektbod
43.2.12
stk
1
stk
3
stk
1
Pris
Sum
Utførelse
16A 3-fas
Gjenvinningsstasjon
Rampe
Vektbod
2
0
1
WL1.2113A
STIKKONTAKT
Antall
Type: Stikkontakt, elkraft
Uttak per enhet: 1
Kapslingsgrad: IP44
Lokalisering: Utendørs på fasade
Montasje: på vegg
Andre krav:
c)
Mengde
1
0
0
WL1.2111A
STIKKONTAKT
Antall
Type: Stikkontakt, elkraft
Uttak per enhet: 1
Kapslingsgrad: IP20
Lokalisering: teknisk rom
Montasje: på vegg
Andre krav:
c)
43.2.13
Enh.
Utførelse
16A 3-fas
Gjenvinningsstasjon
Rampe
Vektbod
1
0
0
Sum denne side:
Akkumulert Bygningsdel 2 Kursopplegg til alminnelig forbruk:
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 43-9
Kapittel: 43 LAVSPENT FORSYNING
Postnr
43.2.14
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
WF2.3931
ELEKTRONISK KOBLINGSENHET
Antall
Type: Komfyrvakt med overoppheting og timer
Kapsling: I boks
Kapslingsgrad: IP20
Lokalisering: minikjøkken
Montasje: på vegg
Andre krav: Nei
Gjenvinningsstasjon
Rampe
Vektbod
43.2.15
WT3.25
UTSTYR FOR OPTISK STYRING AV KUNSTIG
LYS
Antall
Funksjon: Lysstyring
Lokalisering: servicebygg/gjenvinningsstasjon/
vektbod
Anvendelse: 2-polet bevegelsessensor for lys
Montasje: tak/vegg
Andre krav: Nei
stk
1
stk
26
stk
2
Pris
Sum
18
0
8
WF2.113311
BRYTER/VENDER
Antall
Utførelse: Installasjonsbryter
Betjening: Impuls
Nominell strøm: 16 A
Systemspenning: 230 VAC
Kapslingsgrad: IP20
Lokalisering: servicebygg/gjenvinningsstasjon/
vektbod
Montasje: på vegg
Andre krav: Nei
Gjenvinningsstasjon
Rampe
Vektbod
Mengde
1
0
0
Gjenvinningsstasjon
Rampe
Vektbod
43.2.16
Enh.
2
0
0
Sum denne side:
Akkumulert Bygningsdel 2 Kursopplegg til alminnelig forbruk:
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 43-10
Kapittel: 43 LAVSPENT FORSYNING
Postnr
43.2.17
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
WF2.141311A
BRYTER/VENDER
Antall
Utførelse: Vender
Betjening: Vipp
Nominell strøm: 16 A
Systemspenning: 230 VAC
Kapslingsgrad: IP20
Lokalisering: servicebygg/gjenvinningsstasjon/
vektbod
Montasje: boks
Andre krav:
c)
stk
4
stk
1
Pris
Sum
4
0
0
WF2.192311A
BRYTER/VENDER
Antall
Utførelse: Elektronisk dimmerbryter
Betjening: Vri
Nominell strøm: 16 A
Systemspenning: 230 VAC
Kapslingsgrad: IP20
Lokalisering: servicebygg/gjenvinningsstasjon/
vektbod
Montasje: boks
Andre krav:
c)
Mengde
Utførelse
Vekselvender
Gjenvinningsstasjon
Rampe
Vektbod
43.2.18
Enh.
Utførelse
500W PL rør
Gjenvinningsstasjon
Rampe
Vektbod
1
0
0
Sum denne side:
Akkumulert Bygningsdel 2 Kursopplegg til alminnelig forbruk:
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 43-11
Kapittel: 43 LAVSPENT FORSYNING
Postnr
43.2.19
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
WF2.141311A
BRYTER/VENDER
Antall
Utførelse: Vender
Betjening: Vipp
Nominell strøm: 16 A
Systemspenning: 230 VAC
Kapslingsgrad: IP20
Lokalisering: servicebygg/gjenvinningsstasjon/
vektbod
Montasje: boks
Andre krav:
c)
stk
5
stk
2
stk
26
Pris
Sum
4
0
1
XJ1.241903
GIVER
Antall
Type: Lys
Tilkobling til buss-system: Valgfritt
Kommunikasjonsprotokoll: Valgfri
Kapslingsgrad: IP44
Lokalisering: På fasade, fotocelle for utelys
Anvendelse: Fotocelle for utelys
Toleranse: Valgfritt
Montasje: På yttervegg
Andre krav: Nei
Gjenvinningsstasjon
Rampe
Vektbod
43.2.21
Mengde
Utførelse
2-polet bryter
Gjenvinningsstasjon
Rampe
Vektbod
43.2.20
Enh.
1
0
1
WF2.3901
ELEKTRONISK KOBLINGSENHET
Antall
Type: Bevegelsessensor for lys
Kapsling: Valgfri
Kapslingsgrad: IP20
Lokalisering: I bygg
Montasje: Tak/ vegg
Andre krav: Nei
Gjenvinningsstasjon
Rampe
Vektbod
18
0
8
Sum denne side:
Akkumulert Bygningsdel 2 Kursopplegg til alminnelig forbruk:
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 43-12
Kapittel: 43 LAVSPENT FORSYNING
Postnr
43.2.22
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
Enh.
WL1.2221
STIKKONTAKT
Antall
Type: Stikkontakt, tele
Uttak per enhet: 2
Kapslingsgrad: IP20
Lokalisering: Teknisk rom, stikk for ABA, AAK, ITV
og alarmfunksjon på egne kurser uten jordfeilvern
Montasje: direkte på underlag eller boks
Andre krav: Nei
Gjenvinningsstasjon
Rampe
Vektbod
stk
Mengde
Pris
Sum
6
4
0
2
Sum denne side:
Sum Bygningsdel 2 Kursopplegg til alminnelig forbruk:
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 43-13
Kapittel: 43 LAVSPENT FORSYNING
Postnr
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
43.3
Kursopplegg for drift
43.3.1
WL3.1
SEPARAT TILKOBLING AV ELKRAFT
Antall
Lokalisering: Teknisk rom
Tilkoblet utstyr: Kompaktaggregat
Fordelingssystem/spenning: TN/400V
Kabel-/ledningstype: PFSP
Ledertall/dimensjon: 4x2,5mm2+J
Kapslingsgrad: IP40
Andre krav: Nei
Gjenvinningsstasjon
Rampe
Vektbod
43.3.2
WL3.1
SEPARAT TILKOBLING AV ELKRAFT
Antall
Lokalisering: Teknisk rom
Tilkoblet utstyr: Varmepumpe
Fordelingssystem/spenning: TN/400V
Kabel-/ledningstype: PFSP
Ledertall/dimensjon: 4x6mm2+J
Kapslingsgrad: IP40
Andre krav: Nei
stk
1
stk
1
stk
1
Pris
Sum
1
0
0
WL3.1
SEPARAT TILKOBLING AV ELKRAFT
Antall
Lokalisering: Teknisk rom
Tilkoblet utstyr: Varmtvannsbereder
Fordelingssystem/spenning: TN/400V
Kabel-/ledningstype: PFSP
Ledertall/dimensjon: 4x4mm2+J
Kapslingsgrad: IP40
Andre krav: Nei
Gjenvinningsstasjon
Rampe
Vektbod
Mengde
1
0
0
Gjenvinningsstasjon
Rampe
Vektbod
43.3.3
Enh.
1
0
0
Sum denne side:
Akkumulert Bygningsdel 3 Kursopplegg for drift:
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 43-14
Kapittel: 43 LAVSPENT FORSYNING
Postnr
43.3.4
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
WL1.311
PUNKT
Antall
Anvendelse: For elkraft
Kapslingsgrad: IP20
Lokalisering: Tilførsel solavskjerming
Montasje: Koordineres med leverandør. Plassering
koordineres.
Andre krav: Nei
Gjenvinningsstasjon
Rampe
Vektbod
43.3.5
WL1.1143
UTTAK FOR FAST TILKOBLING
Antall
Til kabeltype: Installasjonskabel
Utførelse: Utenpåliggende med strekkavlastning
Kapslingsgrad: IP44
Lokalisering: EE-avfall og farlig avfall
Antall og tverrsnitt for ledere: 4x2,5mm2 + J (10A)
Montasje: på vegg for leddporter
Andre krav: Nei
stk
15
stk
4
stk
7
Pris
Sum
4
0
0
WF2.3931
ELEKTRONISK KOBLINGSENHET
Antall
Type: Termostat levert av andre
Kapsling: I boks
Kapslingsgrad: IP20
Lokalisering: Termostat for styring av gulvvarme
levert av andre.
Montasje: i boks. Punkt er inkludert i post for
termostater innvendig og utvendig.
Andre krav: Nei
Gjenvinningsstasjon
Rampe
Vektbod
Mengde
5
0
10
Gjenvinningsstasjon
Rampe
Vektbod
43.3.6
Enh.
6
0
1
Sum denne side:
Akkumulert Bygningsdel 3 Kursopplegg for drift:
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 43-15
Kapittel: 43 LAVSPENT FORSYNING
Postnr
43.3.7
43.3.8
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
WL1.343
PUNKT
Antall
Anvendelse: For lyd og bilde
Kapslingsgrad: IP44
Lokalisering: Kamera levert av annen leverandør
Montasje: Utendørs, på stolpe
Andre krav: Nei
WL1.333
PUNKT
Antall
Anvendelse: For signal, kontroll og alarm
Kapslingsgrad: IP44
Lokalisering: Adgangskontroll for porter/bommer/
grinder. Utstyr leveres av annen leverandør
Montasje: Utendørs
Andre krav: Nei
Gjenvinningsstasjon
Rampe
Vektbod
43.3.9
Mengde
stk
14
stk
3
m
120,00
Pris
Sum
2
0
1
WJ2.21315
KABEL FOR SPENNINGSBÅND II
Lengde
Ledertall/ledermateriale: 4+PE / CU
Ledertverrsnitt: 6 mm²
Lokalisering: Fremføring av kabel fra fordeling til
pumpestasjon. Tilkobling av kabel i begge ender.
Kabeltype/kabelkonstruksjon: PFSP
Forlegning/underlag: I rør
Andre krav: Nei
Gjenvinningsstasjon
Rampe
Vektbod
Enh.
120,00
0,00
0,00
Sum denne side:
Akkumulert Bygningsdel 3 Kursopplegg for drift:
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 43-16
Kapittel: 43 LAVSPENT FORSYNING
Postnr
43.3.10
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
Enh.
WJ2.21114
KABEL FOR SPENNINGSBÅND II
Lengde
Ledertall/ledermateriale: 2+PE / CU
Ledertverrsnitt: 4 mm²
Lokalisering: Fremføring av kabel fra fordeling til
trafikktellesystem. Tilkobling av kabel i begge
ender.
Kabeltype/kabelkonstruksjon: PFSP
Forlegning/underlag: I rør
Andre krav: Nei
Gjenvinningsstasjon
Rampe
Vektbod
43.3.11
Pris
Sum
90,00
90,00
0,00
0,00
WL1.391
PUNKT
Antall
Anvendelse: Lekkasjevakt
Kapslingsgrad: IP20
Lokalisering: Summer og magnetventil på WC
Montasje: Valgfritt
Andre krav: Nei
Gjenvinningsstasjon
Rampe
Vektbod
m
Mengde
stk
5
3
0
2
Sum denne side:
Sum Bygningsdel 3 Kursopplegg for drift:
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
09.02.2015
Side 44-1
1 Kursopplegg for lys
Kursopplegg
Fordelingsanlegget utføres i vesentlig grad som åpent anlegg. kabelanlegget legges på stige, i rør, kanal og
eventuelt direkte på underlag. Det legges vekt på en ryddig og fagmessig bra utførelse. Kabler festes
forsvarlig og merkes i henhold til tverrfaglig merkesystem. Kabler merkes i begge ender og ved kryssing av
dekker eller vegger.
Spesifikasjon og prising av kursopplegg er i det vesentlige basert på punktprinsippet. Koblingspunkter regnes
ikke som punkter. Delprodukter som ikke skal inngå i punktpriser er spesifisert separat og prissettes som
egen post. Punktpris defineres som sum av alt materiell for kursopplegg fra fordeling fram til og med uttak,
dividert med sum antall punkter. Dette innebærer at bryter ikke er eget punkt.
Hvor annen høyde ikke er angitt skal montasjehøydene angitt i NS 3931 benyttes, eventuelt etter avtale med
RIE.
Hvor to eller flere brytere og vendere står sammen, monteres disse over hverandre. Uttak ved gulv monteres
ved siden av hverandre. Ved plassering av bokser skal det tas hensyn til at uttak kommer midt på f.eks. fliser,
plater etc.
Hvor det benyttes fleksibel ledning for tilkobling av utstyr skal det sørges for solid strekkavlastning i
tilkoblingsendene for ledningen.
Utgående kabler merkes etter nærmere angivelse av merkesystem. Kabelmerkingen skal være tydelig og
varig. Tusjmerking tillates ikke. Kostnader i forbindelse med merking skal inngå i postpriser.
Elektroentreprenøren må medta det han ønsker av spikerslag for sine installasjoner (kabelføringer og utstyr
etc.).
Eventuelle festebraketter skal være inkludert i de ulike punktpriser.
Poster med koder viser til NS3420. Det presiseres at postene må forstås sammen med generell informasjon
og krav som er gitt i innledende tekst til dette kapittel og kapittel 40. Entreprenør må sette seg godt inn i dette
for å kunne prise og utføre postene riktig.
Etterlysende skilt skal tilfredsstille kravene i NS 3926, ISO 7010, ISO 3864 og NS-ISO 6309.
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 44-2
Kapittel: 44 LYS
Postnr
44.1.3
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
WL1.311
PUNKT
Antall
Anvendelse: For elkraft
Kapslingsgrad: IP20
Lokalisering: Belysningsutstyr
Montasje: Valgfritt
Andre krav: Nei
Gjenvinningsstasjon
Rampe
Vektbod
44.1.4
44.1.5
stk
16
stk
20
stk
26
Pris
Sum
20
0
0
WL1.313A
PUNKT
Antall
Anvendelse: For elkraft
Kapslingsgrad: IP44
Lokalisering: Belysningsutstyr
Montasje: Valgfritt
Andre krav:
a)
Mengde
16
0
0
WL1.313
PUNKT
Antall
Anvendelse: For elkraft
Kapslingsgrad: IP44
Lokalisering: Belysningsutstyr
Montasje: Valgfritt
Andre krav: Nei
Gjenvinningsstasjon
Rampe
Vektbod
Enh.
Omfang og prisgrunnlag
Gjelder 6mm2 tilkobling
Gjenvinningsstasjon
Rampe
Vektbod
0
26
0
Sum denne side:
Sum Bygningsdel 1 Kursopplegg for lys:
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 44-3
Kapittel: 44 LYS
Postnr
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
Enh.
44.2
Belysningsutstyr
44.2.1
WT1.621343521
LYSARMATUR MED SPESIELL LYSKILDE
Antall
Lyskildetype: Lysemitterende dioder
Antall lyskilder: 1
Bruksområde: Utendørs på bygning
Kapslingsgrad: IP55
Avdekning type: Plan skjerm
Materiale i avdekning: Aluminium
Optisk egenskap for avdekning: Opal transparent
Tilkobling: Direkte tilkobling med kabel/ledning
Lokalisering: På bygning, vegg
Armaturens form: Kvadratisk
Armaturens mål: 220x220
Lystekniske krav: referansearmatur som Fagerhult
Zen - 486960-376 / 526lm.
Montasje: På yttervegg
Andre krav: Nei
Gjenvinningsstasjon
Rampe
Vektbod
44.2.2
stk
3
stk
9
Pris
Sum
0
0
3
WT1.312117542
LYSARMATUR MED LYSRØR
Antall
Lyskildetype: Rett lysrør med sokkel i begge ender
Antall lyskilder: 2
Bruksområde: Interiørbelysning
Kapslingsgrad: IP20
Avdekning type: Dobbeltparabolsk
Materiale i avdekning: Aluminium
Optisk egenskap for avdekning: Blank refleksjon
Tilkobling: Med fleksibel kabel og plugg for
stikkontakt
Lokalisering: UP0201
Armaturens form: rektangulær
Armaturens mål: 1200x200
Lystekniske krav: referansearmatur som Fagerhult
MulitFive Basic Beta - 25486 / 2x28W T5.
Montasje: i T profilhimling.
Andre krav: Nei
Gjenvinningsstasjon
Rampe
Vektbod
Mengde
9
0
0
Sum denne side:
Akkumulert Bygningsdel 2 Belysningsutstyr:
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 44-4
Kapittel: 44 LYS
Postnr
44.2.3
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
WT1.312117541
LYSARMATUR MED LYSRØR
Antall
Lyskildetype: Rett lysrør med sokkel i begge ender
Antall lyskilder: 2
Bruksområde: Interiørbelysning
Kapslingsgrad: IP20
Avdekning type: Dobbeltparabolsk
Materiale i avdekning: Aluminium
Optisk egenskap for avdekning: Blank refleksjon
Tilkobling: Direkte tilkobling med kabel/ledning
Lokalisering: UP0201 (NL)
Armaturens form: rektangulær
Armaturens mål: 1200x200
Lystekniske krav: referansearmatur som Fagerhult
MulitFive Basic Beta - 25486-161 / 2x28W T5
Montasje: i T profilhimling. Leveres med
batteribackup for nødlysfunksjon, batteri inkludert.
Andre krav: Nei
Gjenvinningsstasjon
Rampe
Vektbod
44.2.4
Enh.
stk
1
stk
14
Pris
Sum
1
0
0
WT1.312253311
LYSARMATUR MED LYSRØR
Antall
Lyskildetype: Rett lysrør med sokkel i begge ender
Antall lyskilder: 2
Bruksområde: Industribelysning
Kapslingsgrad: IP67
Avdekning type: Plan skjerm
Materiale i avdekning: Polyamid
Optisk egenskap for avdekning: Klar transparent
Tilkobling: Direkte tilkobling med kabel/ledning
Lokalisering: UP0401
Armaturens form: rektangulær
Armaturens mål: 1583x168
Lystekniske krav: referansearmatur som Fagerhult
Kaptur 3000 - 34511 / 2x49W- FD.
Montasje: armaturskinne / kabelføringer i tak
Andre krav: Nei
Gjenvinningsstasjon
Rampe
Vektbod
Mengde
12
0
2
Sum denne side:
Akkumulert Bygningsdel 2 Belysningsutstyr:
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 44-5
Kapittel: 44 LYS
Postnr
44.2.5
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
WT1.312253311
LYSARMATUR MED LYSRØR
Antall
Lyskildetype: Rett lysrør med sokkel i begge ender
Antall lyskilder: 2
Bruksområde: Industribelysning
Kapslingsgrad: IP67
Avdekning type: Plan skjerm
Materiale i avdekning: Polyamid
Optisk egenskap for avdekning: Klar transparent
Tilkobling: Direkte tilkobling med kabel/ledning
Lokalisering: UP0402
Armaturens form: rektangulær
Armaturens mål: 1583x168
Lystekniske krav: referansearmatur som Fagerhult
Kaptur 3000 - 34505 / 2x58W (T8).
Montasje: armaturskinne / kabelføringer i tak
Andre krav: Nei
Gjenvinningsstasjon
Rampe
Vektbod
44.2.6
Mengde
stk
46
stk
1
Pris
Sum
20
26
0
WT1.4141393921
LYSARMATUR FOR KOMPAKTLYSRØR
Antall
Lyskildetype: Kompaktlysrør 4-stav, 4-stift
Antall lyskilder: 1
Bruksområde: Utendørs på bygning
Kapslingsgrad: IP66
Avdekning type: Plan skjerm
Materiale i avdekning: Polycarbonat
Optisk egenskap for avdekning: Opal transparent
Tilkobling: Direkte tilkobling med kabel/ledning
Lokalisering: På kortvegg over dør, se tegning
Armaturens form: Rund, Farge: Svart
Armaturens mål: Ø-330mm
Lystekniske krav: 26W TC-DEL, referansearmatur
som Focus Lighting, NYX Væg
Montasje: På vegg, inkludert nødvendige beslag
Andre krav: Nei
Gjenvinningsstasjon
Rampe
Vektbod
Enh.
1
0
0
Sum denne side:
Akkumulert Bygningsdel 2 Belysningsutstyr:
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 44-6
Kapittel: 44 LYS
Postnr
44.2.7
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
WT1.4162119992
LYSARMATUR FOR KOMPAKTLYSRØR
Antall
Lyskildetype: Kompaktlysrør 6-stav, 4-stift
Antall lyskilder: 2
Bruksområde: Interiørbelysning
Kapslingsgrad: IP20
Avdekning type: hvit PBT-plast
Materiale i avdekning: hvit PBT-plast
Optisk egenskap for avdekning: blank og matt
aluminium
Tilkobling: Med fleksibel kabel og plugg for
stikkontakt
Lokalisering: UP0801
Armaturens form: Sylindrisk innfelt
Armaturens mål: Ø - 223
Lystekniske krav: referansearmatur er Fagerhult
pleiad Comfort G2-77357, 1x18W FSM-E
Montasje: innfelt i himling.
Andre krav: Nei
Gjenvinningsstasjon
Rampe
Vektbod
44.2.8
Mengde
stk
38
stk
1
Pris
Sum
28
0
10
WT1.4162119992
LYSARMATUR FOR KOMPAKTLYSRØR
Antall
Lyskildetype: Kompaktlysrør 6-stav, 4-stift
Antall lyskilder: 2
Bruksområde: Interiørbelysning
Kapslingsgrad: IP20
Avdekning type: hvit PBT-plast
Materiale i avdekning: hvit PBT-plast
Optisk egenskap for avdekning: blank og matt
aluminium
Tilkobling: Med fleksibel kabel og plugg for
stikkontakt
Lokalisering: UP0802 (NL)
Armaturens form: Sylindrisk innfeldt
Armaturens mål: Ø - 223
Lystekniske krav: referansearmatur er Fagerhult
pleiad Comfort G2-77357, 1x18W FSM-E. Leveres
med batteribackup for nødlysfunksjon. Batterier
inkludert.
Montasje: innfelt i himling.
Andre krav: Nei
Gjenvinningsstasjon
Rampe
Vektbod
Enh.
1
0
0
Sum denne side:
Akkumulert Bygningsdel 2 Belysningsutstyr:
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 44-7
Kapittel: 44 LYS
Postnr
44.2.9
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
WT1.4161349221
LYSARMATUR FOR KOMPAKTLYSRØR
Antall
Lyskildetype: Kompaktlysrør 6-stav, 4-stift
Antall lyskilder: 1
Bruksområde: Utendørs på bygning
Kapslingsgrad: IP55
Avdekning type: Herdet glass
Materiale i avdekning: Glass, herdet
Optisk egenskap for avdekning: Opal transparent
Tilkobling: Direkte tilkobling med kabel/ledning
Lokalisering: UP0803
Armaturens form: kvadratisk
Armaturens mål: 230x230x115mm (LxBxH)
Lystekniske krav: som referansearmatur er Bega
6833 1x42W FSM
Montasje: innfelt i himling.
Andre krav: Nei
Gjenvinningsstasjon
Rampe
Vektbod
44.2.10
Mengde
stk
12
stk
3
Pris
Sum
12
0
0
WT1.311111611
LYSARMATUR MED LYSRØR
Antall
Lyskildetype: Rett lysrør med sokkel i begge ender
Antall lyskilder: 1
Bruksområde: Interiørbelysning
Kapslingsgrad: IP20
Avdekning type: Ingen
Materiale i avdekning: Stål
Optisk egenskap for avdekning: Klar transparent
Tilkobling: Direkte tilkobling med kabel/ledning
Lokalisering: UP1001
Armaturens form: Rektangulær
Armaturens mål: 580x400
Lystekniske krav: som referansearmatur Fagerhult
Zest 18193 / 1x14W
Montasje: Under overskap
Andre krav: Nei
Gjenvinningsstasjon
Rampe
Vektbod
Enh.
2
0
1
Sum denne side:
Akkumulert Bygningsdel 2 Belysningsutstyr:
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 44-8
Kapittel: 44 LYS
Postnr
44.2.11
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
WT1.311113921
LYSARMATUR MED LYSRØR
Antall
Lyskildetype: Rett lysrør med sokkel i begge ender
Antall lyskilder: 1
Bruksområde: Interiørbelysning
Kapslingsgrad: IP20
Avdekning type: Plan skjerm
Materiale i avdekning: Polykarbonat
Optisk egenskap for avdekning: Opal transparent
Tilkobling: Direkte tilkobling med kabel/ledning
Lokalisering: UP1002
Armaturens form: Rektangulær
Armaturens mål: 682x58
Lystekniske krav: som referansearmatur Fagerhult
Aqua 17881 /1x14W
Montasje: på vegg/flis
Andre krav: Nei
Gjenvinningsstasjon
Rampe
Vektbod
44.2.12
stk
7
stk
13
stk
2
Pris
Sum
12
0
1
RQ6.1
MARKERING AV RØMNINGSVEI
Antall
Type: Skilt, ensidig
Lokalisering: Innvendig i bygg.
Dimensjoner: H = 20 cm
Plassering: Over / ved dør.
Underlag: Lettvegg.
Festemåte: Valgfri.
Andre krav: Nei
Gjenvinningsstasjon
Rampe
Vektbod
Mengde
4
0
3
RQ6.1
MARKERING AV RØMNINGSVEI
Antall
Type: Skilt, ensidig
Lokalisering: Innvendig i bygg.
Dimensjoner: H = 10 cm
Plassering: Over / ved dør.
Underlag: Lettvegg.
Festemåte: Valgfri.
Andre krav: Nei
Gjenvinningsstasjon
Rampe
Vektbod
44.2.13
Enh.
2
0
0
Sum denne side:
Akkumulert Bygningsdel 2 Belysningsutstyr:
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 44-9
Kapittel: 44 LYS
Postnr
44.2.14
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
RQ6.9
MARKERING AV RØMNINGSVEI
Antall
Type: Markeringsskilt, type plog, for slokkeutstyr
Lokalisering: Innvendig i bygg
Dimensjoner: H = 10 cm
Plassering: Over slokkeutstyr
Underlag: Lettvegg
Festemåte: Valgfri
Andre krav: Nei
Gjenvinningsstasjon
Rampe
Vektbod
44.2.15
Enh.
stk
2
stk
8
Pris
Sum
1
0
1
WT1.621933211A
LYSARMATUR MED SPESIELL LYSKILDE
Antall
Lyskildetype: Lysemitterende dioder
Antall lyskilder: 1
Bruksområde: Nødlys
Kapslingsgrad: IP44
Avdekning type: Plan skjerm
Materiale i avdekning: Glass, herdet
Optisk egenskap for avdekning: Klar transparent
Tilkobling: Direkte tilkobling med kabel/ledning
Lokalisering: Nødlys
Armaturens form: Rektangulær
Armaturens mål: Valgfritt
Lystekniske krav: Valgfritt
Montasje: Valgfritt
Andre krav:
a)
Mengde
Omfang og prisgrunnlag
Gjelder nødlys med batteribackup og selvtest
Gjenvinningsstasjon
Rampe
Vektbod
6
0
2
Sum denne side:
Sum Bygningsdel 2 Belysningsutstyr:
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
09.02.2015
Side 45-1
Kursopplegg
Fordelingsanlegget utføres i vesentlig grad som åpent anlegg. Anlegget legges på stige, i rør, kanal og
eventuelt direkte på underlag. Det legges vekt på en ryddig og fagmessig bra utførelse. Kabler festes
forsvarlig og merkes i henhold til tverrfaglig merkesystem. Kabler merkes i begge ender og ved kryssing av
dekker eller vegger.
Spesifikasjon og prising av kursopplegg for virksomhet er i det vesentlige basert på punktprinsippet.
Koblingspunkter regnes ikke som punkter. Delprodukter som ikke skal inngå i punktpriser er spesifisert
separat og prissettes som egen post. Punktpris defineres som sum av alt materiell for kursopplegg fra
fordeling fram til og med uttak, dividert med sum antall punkter. Dette innebærer at bryter ikke er eget punkt.
Hvor annen høyde ikke er angitt skal montasjehøydene angitt i NS 3931 benyttes, eventuelt etter avtale med
RIE.
Hvor to eller flere brytere og vendere står sammen, monteres disse over hverandre. Uttak ved gulv monteres
ved siden av hverandre. Ved plassering av bokser skal det tas hensyn til at uttak kommer midt på f.eks. fliser,
plater etc.
Hvor det benyttes fleksibel ledning for tilkobling av utstyr skal det sørges for solid strekkavlastning i
tilkoblingsendene for ledningen.
Utgående kabler merkes etter nærmere angivelse av merkesystem. Kabelmerkingen skal være tydelig og
varig. Tusjmerking tillates ikke. Kostnader i forbindelse med merking skal inngå i postpriser.
Elektroentreprenøren må medta det han ønsker spikerslag for sine installasjoner (kabelføringer og utstyr
etc.).
Eventuelle festebraketter skal være inkludert i de ulike punktpriser.
Kursopplegg
Fordelingsanlegget utføres i vesentlig grad som åpent anlegg. Kabelanlegget legges på stige, i rør, kanal og
eventuelt direkte på underlag. Det legges vekt på en ryddig og fagmessig bra utførelse. Kabler festes
forsvarlig og merkes i henhold til tverrfaglig merkesystem. Kabler merkes i begge ender og ved kryssing av
dekker eller vegger.
Spesifikasjon og prising av kursopplegg for virksomhet er i det vesentlige basert på punktprinsippet.
Koblingspunkter regnes ikke som punkter. Delprodukter som ikke skal inngå i punktpriser er spesifisert
separat og prissettes som egen post. Punktpris defineres som sum av alt materiell for kursopplegg fra
fordeling fram til og med uttak, dividert med sum antall punkter. Dette innebærer at bryter ikke er eget punkt.
Hvor annen høyde ikke er angitt skal montasjehøydene angitt i NS 3931 benyttes, eventuelt etter avtale med
RIE.
Hvor to eller flere brytere og vendere står sammen, monteres disse over hverandre. Uttak ved gulv monteres
ved siden av hverandre. Ved plassering av bokser skal det tas hensyn til at uttak kommer midt på f.eks. fliser,
plater etc.
Hvor det benyttes fleksibel ledning for tilkobling av utstyr skal det sørges for solid strekkavlastning i
tilkoblingsendene for ledningen.
Utgående kabler merkes etter nærmere angivelse av merkesystem. Kabelmerkingen skal være tydelig og
varig. Tusjmerking tillates ikke. Kostnader i forbindelse med merking skal inngå i postpriser.
Elektroentreprenøren må medta det han ønsker spikerslag for sine installasjoner (kabelføringer og utstyr
etc.).
Eventuelle festebraketter skal være inkludert i de ulike punktpriser.
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
09.02.2015
Side 45-2
1 Kursopplegg for varme
Kursopplegg
Poster med koder viser til NS3420. Det presiseres at postene må forstås sammen med generell informasjon
og krav som er gitt i innledende tekst til dette kapittel og kapittel 40. Entreprenør må sette seg godt inn i dette
for å kunne prise og utføre postene riktig.
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 45-3
Kapittel: 45 ELVARME
Postnr
45.1.3
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
WL1.312
PUNKT
Antall
Anvendelse: For elkraft
Kapslingsgrad: IP40
Lokalisering: punkt for varmekabler, innvendig og
utvendig.
Montasje: fast tilkobling av enkle elementer.
inkluderer rør, ledninger / kabel, festemateriell,
koblingsboks og koblingsmateriell som vanligvis
inngår i et punkt.
Andre krav: Nei
Gjenvinningsstasjon
Rampe
Vektbod
45.1.4
45.1.5
stk
22
stk
7
stk
2
Pris
Sum
5
0
2
WL1.1103
UTTAK FOR FAST TILKOBLING
Antall
Til kabeltype: Installasjonskabel
Utførelse: Valgfri
Kapslingsgrad: IP44
Lokalisering: Varmekabler for brovekt
Antall og tverrsnitt for ledere: Opp til 4x10mm2+J
Montasje: På kabelbro og i rør
Andre krav: Nei
Gjenvinningsstasjon
Rampe
Vektbod
Mengde
6
14
2
WL1.312
PUNKT
Antall
Anvendelse: For elkraft
Kapslingsgrad: IP40
Lokalisering: Punkt for termostater innvendig og
utvendig.
Montasje: direkte på underlag eller i boks.
Andre krav: Nei
Gjenvinningsstasjon
Rampe
Vektbod
Enh.
0
0
2
Sum denne side:
Sum Bygningsdel 1 Kursopplegg for varme:
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 45-4
Kapittel: 45 ELVARME
Postnr
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
Enh.
45.2
Varmeovner
45.2.1
WR1.171
ELEKTRISK VARMEOVN
Antall
Type: Panelovn
Regulering: Trinnbryter og elektronisk termostat
Kapslingsgrad: IP20
Lokalisering: Innvendig
Nominell spenning: 230 V
Effekt: 600 W
Dimensjoner: Valgfritt
Montasje: På yttervegg
Andre krav: Nei
Gjenvinningsstasjon
Rampe
Vektbod
stk
Mengde
Pris
Sum
6
0
0
6
Sum denne side:
Sum Bygningsdel 2 Varmeovner:
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 45-5
Kapittel: 45 ELVARME
Postnr
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
Enh.
45.3
Varmeelementer for innbygging
45.3.1
WR2.421
ELEKTRISK VARMEELEMENT
Antall
Elementtype: Toleder varmekabel
Temperaturavhengighet: Fast elementeffekt
Anvendelse: Romoppvarming
Lokalisering: LZ03T
Oppvarmet areal: Ca. 3 m²
Underlag: betong, Innmåling før og etter støping.
Overdekning: betong/avrettingsmasser
Nominell spenning: 230 V
Effekt: 300 W
Elementkobling: enkeltelement
Tilkobling: fast tilkobling,
Andre krav: Nei
Gjenvinningsstasjon
Rampe
Vektbod
45.3.2
stk
6
stk
1
Pris
Sum
5
0
1
WR2.421
ELEKTRISK VARMEELEMENT
Antall
Elementtype: Toleder varmekabel
Temperaturavhengighet: Fast elementeffekt
Anvendelse: Romoppvarming
Lokalisering: HCWC
Oppvarmet areal: Ca. 7 m²
Underlag: betong, Innmåling før og etter støping.
Overdekning: betong/avrettingsmasser
Nominell spenning: 230 V
Effekt: 600 W
Elementkobling: enkeltelement
Tilkobling: fast tilkobling,
Andre krav: Nei
Gjenvinningsstasjon
Rampe
Vektbod
Mengde
0
0
1
Sum denne side:
Akkumulert Bygningsdel 3 Varmeelementer for innbygging:
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 45-6
Kapittel: 45 ELVARME
Postnr
45.3.3
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
WR2.013
ELEKTRISK VARMEELEMENT
Antall
Elementtype: Valgfri
Temperaturavhengighet: Temperaturavhengig
elementeffekt (selvregulerende)
Anvendelse: Frostsikring
Lokalisering: Verksted 117
Oppvarmet areal: Frostsikring av vannrør til
nøddusj og kondensvann fra varmepumpe
Underlag: rørstrekk ca 2 meter
Overdekning: isolasjon
Nominell spenning: 230V
Effekt: 30W/m
Elementkobling: enkeltelement
Tilkobling: fast krymp eller boks. inkl.
endeavslutning, tilkoblingskitt og merkeskilt.
Andre krav: Nei
Gjenvinningsstasjon
Rampe
Vektbod
45.3.4
Enh.
stk
3
stk
7
Pris
Sum
2
0
1
WR2.425
ELEKTRISK VARMEELEMENT
Antall
Elementtype: Toleder varmekabel
Temperaturavhengighet: Fast elementeffekt
Anvendelse: Hindre isdannelse i takrenner / nedløp
Lokalisering: taknedløp fra overgbygg over
sorteringsanlegg
Oppvarmet areal: 7 meter nedløp.
Underlag: Overdekning: iht leverandørens anvisninger.
Nominell spenning: 230V
Effekt: 20W/m
Elementkobling: enkeltelement
Tilkobling: fast med krymp eller boks, inkludert med
oppheng og skilt.
Andre krav: Nei
Gjenvinningsstasjon
Rampe
Vektbod
Mengde
7
0
0
Sum denne side:
Akkumulert Bygningsdel 3 Varmeelementer for innbygging:
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 45-7
Kapittel: 45 ELVARME
Postnr
45.3.5
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
WR2.323
ELEKTRISK VARMEELEMENT
Antall
Elementtype: Enleder varmekabel
Temperaturavhengighet: Fast elementeffekt
Anvendelse: Frostsikring
Lokalisering: rundt taknedløp.
Oppvarmet areal: ca 0,5m²
Underlag: papp
Overdekning: papp
Nominell spenning: 230V
Effekt: 130W
Elementkobling: enkelt element. referanse anlegg
som type Aiweld stjerne.
Tilkobling: fast med boks
Andre krav: Nei
Gjenvinningsstasjon
Rampe
Vektbod
45.3.6
Enh.
stk
7
stk
1
Pris
Sum
7
0
0
WF2.199313
BRYTER/VENDER
Antall
Utførelse: mekanisk termostat, som defa +5, -5
grader
Betjening: bimetaltermostat i kapsling
Nominell strøm: 16 A
Systemspenning: 230 VAC
Kapslingsgrad: IP44
Lokalisering: ute på nordvegg +2500 oft.
Montasje: Andre krav: Nei
Gjenvinningsstasjon
Rampe
Vektbod
Mengde
1
0
0
Sum denne side:
Akkumulert Bygningsdel 3 Varmeelementer for innbygging:
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 45-8
Kapittel: 45 ELVARME
Postnr
45.3.7
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
WF2.199313
BRYTER/VENDER
Antall
Utførelse: Elektronisk termostat m/ følere
Betjening: Termisk, hygrostatisk føler
Nominell strøm: 16 A
Systemspenning: 230 VAC
Kapslingsgrad: IP44
Lokalisering: på vegg eller i i fordeling
Montasje: direkte på underlag i egen kapsling. inkl
montering av følere. Referanseanlegg: AIWELL
CONTROL 3000
Andre krav: Nei
Gjenvinningsstasjon
Rampe
Vektbod
45.3.8
Enh.
stk
1
stk
7
Pris
Sum
1
0
0
WF2.3932
ELEKTRONISK KOBLINGSENHET
Antall
Type: Elektronisk termostat med føler i gulv
Kapsling: I boks
Kapslingsgrad: IP40
Lokalisering: For elektriske varmekabler i dusj og
andre våtrom.
Montasje: Andre krav: Nei
Gjenvinningsstasjon
Rampe
Vektbod
Mengde
5
0
2
Sum denne side:
Sum Bygningsdel 3 Varmeelementer for innbygging:
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
09.02.2015
Side 52-1
Kursopplegg
Fordelingsanlegget utføres i vesentlig grad som åpent anlegg. Kabelanlegget legges på stige, i rør, kanal og
eventuelt direkte på underlag. Det legges vekt på en ryddig og fagmessig bra utførelse. Kabler festes
forsvarlig og merkes i henhold til tverrfaglig merkesystem. Kabler merkes i begge ender og ved kryssing av
dekker eller vegger.
Spesifikasjon og prising av kursopplegg for virksomhet er i det vesentlige basert på punktprinsippet.
Koblingspunkter regnes ikke som punkter. Delprodukter som ikke skal inngå i punktpriser er spesifisert
separat og prissettes som egen post. Punktpris defineres som sum av alt materiell for kursopplegg fra
fordeling fram til og med uttak, dividert med sum antall punkter. Dette innebærer at bryter ikke er eget punkt.
Hvor annen høyde ikke er angitt skal montasjehøydene angitt i NS 3931 benyttes, eventuelt etter avtale med
RIE.
Hvor to eller flere elementer / pkt står sammen, monteres disse over hverandre. Uttak ved gulv monteres ved
siden av hverandre. Ved plassering av bokser skal det tas hensyn til at uttak kommer midt på f.eks. fliser,
plater etc.
Hvor det benyttes fleksibel ledning for tilkobling av utstyr skal det sørges for solid strekkavlastning i
tilkoblingsendene for ledningen.
Utgående kabler merkes etter nærmere angivelse av merkesystem. Kabelmerkingen skal være tydelig og
varig. Tusjmerking tillates ikke. Kostnader i forbindelse med merking skal inngå i postpriser.
Elektroentreprenøren må medta det han ønsker spikerslag for sine installasjoner (kabelføringer og utstyr
etc.).
Eventuelle festebraketter skal være inkludert i de ulike punktpriser.
Kursopplegg
Poster med koder viser til NS3420.Det presiseres at postene må forstås sammen med generell informasjon
og krav som er gitt i innledende tekst til dette kapittel og kapittel 40. Entreprenør må sette seg godt inn i dette
for å kunne prise og utføre postene riktig.
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 52-2
Kapittel: 52 INTEGRERT KOMMUNIKASJON
Postnr
52.1.2
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
WL1.323
PUNKT
Antall
Anvendelse: For telefon/ data
Kapslingsgrad: IP44
Lokalisering: Ute under takoverbygde containere.
Montasje: På kabelrenne.
Andre krav: Nei
Gjenvinningsstasjon
Rampe
Vektbod
52.1.3
d)
5
stk
9
stk
5
Sum
2
0
7
WL1.321A
PUNKT
Antall
Anvendelse: For telefon/ data
Kapslingsgrad: IP20
Lokalisering: gjenvinningsstasjon/vektbod
Montasje: På kabelrenne
Andre krav:
d)
stk
Pris
Omfang og prisgrunnlag
Gjelder dobbelt datapunkt
Toleranser
NEK-EN 50173
Gjenvinningsstasjon
Rampe
Vektbod
a)
Mengde
5
0
0
WL1.321A
PUNKT
Antall
Anvendelse: For telefon/ data
Kapslingsgrad: IP20
Lokalisering: gjenvinningsstasjon/vektbod
Montasje: i kanal/i vegg
Andre krav:
a)
52.1.4
Enh.
Omfang og prisgrunnlag
Gjelder enkelt punkt i dobbelt datapunkt
Toleranser
NEK-EN 50173
Gjenvinningsstasjon
Rampe
Vektbod
5
0
0
Sum denne side:
Sum Bygningsdel 1 Kabling for IKT:
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 52-3
Kapittel: 52 INTEGRERT KOMMUNIKASJON
Postnr
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
Enh.
52.2
Nettutstyr
52.2.1
WH3.123
KOBLINGSPANEL
Antall
Krysskoblingstype: Pluggbar - RJ45 uskjermet
Gjennomgående forbindelse: 4 - par
Lokalisering: teknisk rom
Anleggstype: avklares.
Antall gjennomkoblinger/koblingssnorer: 24
Montasje: i rack
Andre krav: Nei
Gjenvinningsstasjon
Rampe
Vektbod
52.2.2
52.2.3
2
stk
40
stk
2
Sum
20
0
20
WD3.113
TELEFORDELING
Antall
Utførelse: Prefabrikkert
Montasjeenhet: Skap
Kapslingsgrad: IP44
Lokalisering: Teknisk rom
Anvendelse: For spredenett
Utstyrsplassering: teknisk rom
Montasje: På grube
Andre krav: Nei
Gjenvinningsstasjon
Rampe
Vektbod
stk
Pris
1
0
1
WH3.2
KOBLINGSSNOR MED PLUGG I BEGGE ENDER
Antall
Lokalisering: teknisk rom
For koblingspanel: Valgfritt
Kabel type: Valgfritt
Plugg type: Valgfritt
Andre krav: Nei
Gjenvinningsstasjon
Rampe
Vektbod
Mengde
1
0
1
Sum denne side:
Sum Bygningsdel 2 Nettutstyr:
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
09.02.2015
Side 54-1
Kursopplegg
Fordelingsanlegget utføres i vesentlig grad som åpent anlegg. Anlegget legges på stige, i rør, kanal og
eventuelt direkte på underlag. Det legges vekt på en ryddig og fagmessig bra utførelse. Kabler festes
forsvarlig og merkes i henhold til tverrfaglig merkesystem. Kabler merkes i begge ender og ved kryssing av
dekker eller vegger.
Spesifikasjon og prising av kursopplegg for virksomhet er i det vesentlige basert på punktprinsippet.
Koblingspunkter regnes ikke som punkter. Delprodukter som ikke skal inngå i punktpriser er spesifisert
separat og prissettes som egen post. Punktpris defineres som sum av alt materiell for kursopplegg fra
fordeling fram til og med uttak, dividert med sum antall punkter. Dette innebærer at bryter ikke er eget punkt.
Hvor annen høyde ikke er angitt skal montasjehøydene angitt i NS 3931 benyttes, eventuelt etter avtale med
RIE.
Hvor to eller flere pkt står sammen, monteres disse over hverandre. Uttak ved gulv monteres ved siden av
hverandre. Ved plassering av bokser skal det tas hensyn til at uttak kommer midt på f.eks. fliser, plater etc.
Hvor det benyttes fleksibel ledning for tilkobling av utstyr skal det sørges for solid strekkavlastning i
tilkoblingsendene for ledningen.
Utgående kabler merkes etter nærmere angivelse av merkesystem. Kabelmerkingen skal være tydelig og
varig. Tusjmerking tillates ikke. Kostnader i forbindelse med merking skal inngå i postpriser.
Elektroentreprenøren må medta det han ønsker spikerslag for sine installasjoner (kabelføringer og utstyr
etc.).
Eventuelle festebraketter skal være inkludert i de ulike punktpriser.
Poster med koder viser til NS3420. Det presiseres at postene må forstås sammen med generell informasjon
og krav som er gitt i innledende tekst til dette kapittel og kapittel 54. Entreprenør må sette seg godt inn i dette
for å kunne prise og utføre postene riktig.
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 54-2
Kapittel: 54 ALARM OG SIGNALSYSTEMER
Postnr
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
54.2
Brannalarm
54.2.1
WL1.331
PUNKT
ANVENDELSE: FOR SIGNAL, KONTROLL OG
ALARM
KAPSLINGSGRAD: IP20
Enh.
Mengde
stk
28
stk
1
stk
1
Pris
Sum
Lokalisering: i servicebygg for gjenvinningssentralen.
Montasje: åpent.
Andre krav: Nei
Antall
54.2.2
XB3.1121A
SENTRAL FOR KONTROLL OG ALARM
Antall
Funksjon: Brannalarm
Kapslingstype: I skap
Kapslingsgrad: IP20
Lokalisering: teknisk rom
Montasje: levering og montering direkte på
underlag / vegg
Andre krav:
a)
Omfang og prisgrunnlag
Anlegget skal ha overføring til nødetater, samt
kommunikasjon med innbruddsalarm- og
områdesikringsanlegget.
Gjenvinningsstasjon
Rampe
Vektbod
54.2.3
1
0
0
XB3.1821
SENTRAL FOR KONTROLL OG ALARM
Antall
Funksjon: Talevarsling og alarm
Kapslingstype: I skap
Kapslingsgrad: IP20
Lokalisering: Brannmanspanel
Montasje: levering og montering direkte på
underlag / vegg i eget skap/boks, hovedinngang.
Andre krav: Nei
Gjenvinningsstasjon
Rampe
Vektbod
1
0
0
Sum denne side:
Akkumulert Bygningsdel 2 Brannalarm:
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 54-3
Kapittel: 54 ALARM OG SIGNALSYSTEMER
Postnr
54.2.5
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
XB3.1121
SENTRAL FOR KONTROLL OG ALARM
Antall
Funksjon: Brannalarm
Kapslingstype: I skap
Kapslingsgrad: IP20
Lokalisering: i sentralenhet
Montasje: levering og tilkobling av adresseenhet
Andre krav: Nei
Gjenvinningsstasjon
Rampe
Vektbod
54.2.6
Mengde
stk
1
stk
2
stk
17
Pris
Sum
1
0
0
Orienteringsplan
Monteres ved brannmannspanel. Skal ha avmerket
"Du står her" og kompassrose med N-S-Ø-V.
Gjenvinningsstasjon
Rampe
Vektbod
54.2.7
Enh.
1
0
1
XJ1.11152341
DETEKTOR FOR BRANN
Antall
Funksjonskriterium: Kombinert optisk og
ionedetektor
Signalutgang: Digital
Tilkobling til buss-system: Med integrert
tilkoblingsenhet
Kommunikasjonsprotokoll: Leverandørspesifikk
Kapslingsgrad: IP20
Lokalisering: Sorteringsanleggets servicebygg.
Anvendelse: branndeteksjon.
Montasje: direkte i tak eller boks.
Andre krav: Nei
Gjenvinningsstasjon
Rampe
Vektbod
17
0
0
Sum denne side:
Akkumulert Bygningsdel 2 Brannalarm:
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 54-4
Kapittel: 54 ALARM OG SIGNALSYSTEMER
Postnr
54.2.8
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
XJ1.11992341
DETEKTOR FOR BRANN
Antall
Funksjonskriterium: Manuell melder
Signalutgang: Digital
Tilkobling til buss-system: Med integrert
tilkoblingsenhet
Kommunikasjonsprotokoll: Leverandørspesifikk
Kapslingsgrad: IP20
Lokalisering: iht tegning
Anvendelse: detektering
Montasje: Andre krav: Nei
Gjenvinningsstasjon
Rampe
Vektbod
54.2.9
Mengde
stk
3
stk
7
stk
1
Pris
Sum
3
0
0
XN1.91A
AKUSTISK SIGNALAPPARAT
Antall
Type: Optisk/akustisk signalgiver
Kapslingsgrad: IP20
Lokalisering: Iht tegning
Lydtrykk (LpAmin): >95dB
Montasje: På vegg
Andre krav:
a)
Omfang og prisgrunnlag
Gjelder integrert brannvarsling med rødt lys
Gjenvinningsstasjon
Rampe
Vektbod
54.2.10
Enh.
7
0
0
NØKKELSAFE
a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder komplett leveranse og montasje av
alarmert nøkkelsafe for brannvesen. Leveres
med magnetkontakt, hull for kabeltilkobling og
ekspansjonsbolter.
c) Utførelse
Form: Firkantet 220x155mm (BxH)
Gjenvinningsstasjon
Rampe
Vektbod
1
0
0
Sum denne side:
Akkumulert Bygningsdel 2 Brannalarm:
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 54-5
Kapittel: 54 ALARM OG SIGNALSYSTEMER
Postnr
54.2.11
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
Enh.
XJ1.11120141
DETEKTOR FOR BRANN
Antall
Funksjonskriterium: Optisk detektor med innbygd
alarmorgan
Signalutgang: Valgfri
Tilkobling til buss-system: Kobles ikke
Kommunikasjonsprotokoll: Leverandørspesifikk
Kapslingsgrad: IP20
Lokalisering: Vektbod
Anvendelse: branndeteksjon.
Montasje: direkte i tak eller boks.
Andre krav: Nei
Gjenvinningsstasjon
Rampe
Vektbod
stk
Mengde
Pris
Sum
2
0
0
2
Sum denne side:
Sum Bygningsdel 2 Brannalarm:
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 54-6
Kapittel: 54 ALARM OG SIGNALSYSTEMER
Postnr
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
54.3
Adgangskontroll og Innbruddsalarm
54.3.1
WL1.331
PUNKT
Antall
Anvendelse: For signal, kontroll og alarm
Kapslingsgrad: IP20
Lokalisering: For utvendig kamera,
Montasje: boks eller direkte på underlag
Andre krav: Nei
Gjenvinningsstasjon
Rampe
Vektbod
54.3.2
Enh.
stk
8
stk
1
Pris
Sum
8
0
0
XB3.1293A
SENTRAL FOR KONTROLL OG ALARM
Antall
Funksjon: Innbrudd-, ran- og overfallsalarm
Kapslingstype: Egen kapsling
Kapslingsgrad: IP44
Lokalisering: i teknisk rom
Montasje: i eget skap direkte på underlag
Andre krav:
a)
Mengde
Omfang og prisgrunnlag
Gjelder tilkobling av separat panel for
kodetastatur plassert ved hovedinngang.
Tastatur leveres av annen leverandør.
Gjenvinningsstasjon
Rampe
Vektbod
1
0
0
Sum denne side:
Akkumulert Bygningsdel 3 Adgangskontroll og Innbruddsalarm:
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 54-7
Kapittel: 54 ALARM OG SIGNALSYSTEMER
Postnr
54.3.3
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
XJ1.1400341A
DETEKTOR FOR TILSTEDEVÆRELSE
Antall
Funksjonsprinsipp: Valg fritt
Signalutgang: Valgfri
Tilkobling til buss-system: Med integrert
tilkoblingsenhet
Kommunikasjonsprotokoll: Leverandørspesifikk
Kapslingsgrad: IP20
Lokalisering: i servicebygg for sorteringsanlegget
Montasje: i boks eller direkte på underlag.
Andre krav:
a)
stk
9
stk
1
Pris
Sum
9
0
0
RK4.360A
MAGNETKONTAKT
Antall
Materiale for underlag: Valgfri
Lokalisering: iht tegning
Andre krav:
a)
Mengde
Omfang og prisgrunnlag
Gjelder tilkobling av utstyr levert av annen
leverandør
Gjenvinningsstasjon
Rampe
Vektbod
54.3.4
Enh.
Omfang og prisgrunnlag
Gjelder tilkobling av utstyr levert av annen
leverandør
Gjenvinningsstasjon
Rampe
Vektbod
1
0
0
Sum denne side:
Akkumulert Bygningsdel 3 Adgangskontroll og Innbruddsalarm:
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 54-8
Kapittel: 54 ALARM OG SIGNALSYSTEMER
Postnr
54.3.5
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
XJ1.12920341A
DETEKTORER FOR SPESIELL OVERVÅKING
Antall
Detektortype: Mikrofon
Funksjonsprinsipp: Akustisk
Signalutgang: Valgfri
Tilkobling til buss-system: Med integrert
tilkoblingsenhet
Kommunikasjonsprotokoll: Leverandørspesifikk
Kapslingsgrad: IP20
Lokalisering: i servicebygg for sorteringsanlegget
Montasje: i boks eller direkte på underlag.
Andre krav:
a)
stk
3
stk
3
Pris
Sum
3
0
0
XN1.41A
AKUSTISK SIGNALAPPARAT
Antall
Type: Sirene
Kapslingsgrad: IP20
Lokalisering: i servicebygg for sorteringsanlegget
Lydtrykk (LpAmin): Iht gjeldende forskrifter
Montasje: på vegg
Andre krav:
a)
Mengde
Omfang og prisgrunnlag
Gjelder tilkobling av utstyr levert av annen
leverandør
Gjenvinningsstasjon
Rampe
Vektbod
54.3.6
Enh.
Omfang og prisgrunnlag
Gjelder tilkobling av utstyr levert av annen
leverandør
Gjenvinningsstasjon
Rampe
Vektbod
3
0
0
Sum denne side:
Sum Bygningsdel 3 Adgangskontroll og Innbruddsalarm:
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
09.02.2015
Side 54-9
9 Andre deler for alarm og signal
Det skal leveres en alarmsender for overføring av alarmer til vaktsentral.
Det skal være alarminnganger for minimum mottak av 5 potensialfrie signaler.
Følgende alarmer skal overføres:
432: Spenningsbortfall.
542: Utløst brannalarm.
543: Utløst innbruddsalarm.
Alarmsenderen skal inneholde både datatilkobling og GSM-sender.
Brannalarm skal gå direkte til det lokale brannvesenet.
Andre alarmer skal gå til byggherres vaktselskap.
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 54-10
Kapittel: 54 ALARM OG SIGNALSYSTEMER
Postnr
54.9.2
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
Enh.
Mengde
Pris
Sum
XB3.1993A
SENTRAL FOR KONTROLL OG ALARM
FUNKSJON: Alarmsender
KAPSLINGSTYPE: Egen kapsling
KAPSLINGSGRAD: IP44
Lokalisering: teknisk rom
Montasje: på vegg
Andre krav:
a)
c)
Omfang og prisgrunnlag
Alarmsender for overføring av alarmer til
vaktsentral/brannvesen.
Utførelse
I henhold til ovenstående post.
Gjenvinningsstasjon
Rampe
Vektbod
Antall
1
0
0
stk
1
Sum denne side:
Sum Bygningsdel 9 Andre deler for alarm og signal:
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 55-1
Kapittel: 55 LYD- OG BILDESYSTEMER
Postnr
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
55
LYD- OG BILDESYSTEMER
55.1
Kurser for internfjernsyn
55.1.1
WL1.343
PUNKT
Antall
Anvendelse: For lyd og bilde
Kapslingsgrad: IP44
Lokalisering: under takoverbygg
Montasje: Direkte på underlag
Andre krav: Nei
Gjenvinningsstasjon
Rampe
Vektbod
Enh.
Mengde
stk
14
Pris
Sum
9
5
0
Sum denne side:
Sum Bygningsdel 1 Kurser for internfjernsyn:
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 71-1
Kapittel: 71 BEARBEIDET TERRENG
Postnr
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
71
BEARBEIDET TERRENG
71.1
Generelt
Beskrivelsen er basert på NS 3420, 4. utgave, 2014.
Kodene ved de spesifiserende tekstene viser til de
bestemmelser i standarden som gjelder for de
enkelte utførelser. Avregning av masser utføres etter
måleregler i NS 3420, 4. utgave, 2014, dersom ikke
annet er spesifisert.
71.1
SPREGNINGSARBEIDER
71.1.1
FB1.25A
Felling av enkelt-trær
Volum
Enh.
Mengde
m
3
50,00
m
2
5000,00
Pris
Sum
Andre krav:
a)
c)
x)
71.1.2
Omfang og prisgrunnlag
Gjelder området hvor det skal sprenges i dagen
nord øst for vei 61000 mellom profil 280-350 + 3
m utenfor sprengningslinje, samt naturlig
skråning øst for vei 61000 brattere enn 45°
mellom profil 350 og 460.
Utførelse
Omfatter trær med stammemål > 10 cm.
Tømmer/ved overtas av entreprenør.
Arbeidet må delvis skje fra tau eller mobilkran
og kurv.
Mengderegler
Endret til volum
FB1.3A
Rydding av buskas og hogstavfall
Areal
Andre krav:
a)
b)
c)
d)
e)
x)
Omfang og prisgrunnlag
Gjelder området hvor det skal sprenges i dagen
nord og øst for vei 61000 mellom profil 280-350
+ 3 m utenfor sprengningslinje, samt naturlig
skråning øst for vei 61000 brattere enn 45°
mellom profil 350 og 460.
Materialer
Utførelse
Arbeidet må delvis skje fra tau eller mobilkran
og kurv.
Toleranser
Prøving og kontroll
Mengderegler
Sum denne side:
Akkumulert Bygningsdel :
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 71-2
Kapittel: 71 BEARBEIDET TERRENG
Postnr
71.1.3
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
FB1.4A
Løsgjøring av stubber og røtter samt avtaking
av vegetasjonsdekke
Areal
Enh.
m
2
Mengde
Pris
Sum
1725,00
Andre krav:
a)
71.1.4
Omfang og prisgrunnlag
Gjelder alt område hvor det skal sprenges til 3
m utenfor sprengningslinjen.
FB1.5A
Behandling av buskas, hogstavfall, stubber og
røtter
Rund sum
RS
Andre krav:
a)
b)
c)
d)
e)
x)
71.1.5
Omfang og prisgrunnlag
Sortering av hogstavfall og røtter samt fliskutting
av dette.
Materialer
Utførelse
Flis leveres gjenvinnigstasjonen.
Toleranser
Prøving og kontroll
Mengderegler
FD1.13912A
GRAVING TIL GENERELLE GRAVENIVÅER
Prosjektert fast volum
Omfang: Løsmasser over berg i området som skal
sprenges. Antatt < 1 m jord og urmasser
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: 1:1½
Lokalisering: På sprengningsstedet
Formål: Avdekking av berg før rensk
Grunnforhold:
Andre krav:
a)
b)
c)
d)
e)
x)
m
3
1000,00
Omfang og prisgrunnlag
Materialer Utførelse Toleranser Prøving og kontroll Mengderegler -
Sum denne side:
Akkumulert Bygningsdel 1 SPREGNINGSARBEIDER:
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 71-3
Kapittel: 71 BEARBEIDET TERRENG
Postnr
71.1.6
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
FF5.122A
RENSK AV BERGOVERFLATE ETTER GRAVING
Rensket areal
Krav til nøyaktighet: Nøyaktighetsklasse 2
Lokalisering:
Andre krav:
a)
b)
c)
d)
e)
x)
FH1
Sprengningsarbeider
Andre krav: Nei
71.1.8
FH1.12A
SIKKERHETSTILTAK VED SPRENGNING RUND SUM
Rund sum
Lokalisering:
Andre krav:
b)
c)
d)
e)
x)
m
2
Mengde
Pris
Sum
1000,00
Omfang og prisgrunnlag
Det skal renskes slik at boring og lading kan
utføres uten plunder og heft.
Materialer Utførelse
Det skal brukes mindre maskin med tannskuff
og rototilt for å renske opp i kløfter og groper i
berget.
ToleranserPrøving og kontrollMengderegler-
71.1.7
a)
Enh.
RS
Omfang og prisgrunnlag
Entreprenøren skal sørge for å oppfylle alle krav
som settes til sprengningarbeider og transport
og oppbevaring av sprengstoff.
Det skal utarbeides varslings- og
posteringsplaner. Det skal utarbeides bore- og
ladeplaner for salveskyting og sprengning inn
mot kontur.
Materialer Utførelse Toleranser
Prøving og kontroll
Mengderegler
Sum denne side:
Akkumulert Bygningsdel 1 SPREGNINGSARBEIDER:
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 71-4
Kapittel: 71 BEARBEIDET TERRENG
Postnr
71.1.9
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
FH1.381A
PROFILERING AV STUFFEN
Areal som profileres
Lokalisering: Sprengningsstedet.
Krav til utførelse: Valgfritt
Andre krav:
a)
b)
c)
d)
e)
x)
71.1.10
d)
e)
x)
Mengde
m
2
1000,00
m
3
26500,00
Pris
Sum
Omfang og prisgrunnlag
Posten benyttes etter varsling fra entreprenør
dersom det ikke er mulig å dekke salvefront
med sprengstein for å hindre sprut fra salven
Materialer
Utførelse
Dokumentasjon fra måling med avstand fra
salvehull til salvefront oversendes etter hver
profilering
Toleranser
Prøving og kontroll
Mengderegler
FH1.3312A
SPRENGNING I DAGEN
Prosjektert fast volum
Krav til kontur: Konturklasse 1
Lokalisering: Sprengningsstedet.
Formål: Veiskjæring
Restriksjoner: Valgfritt
Krav til underboring: 1 m
Andre krav:
a)
b)
c)
Enh.
Omfang og prisgrunnlag
Materialer
Utførelse
Maksimalt tillatt rystelser fra sprengning målt
ved vekt og kontorer skal ikke være mer enn 40
mm/sek i hht NS 8141-1 2012+A1 2013
Borhullsdiameter for konturhull skal være
tilpasset valgt konturladning.
Konturhull skal bores med senteravstand
400mm.
Konturhull skal ikke bores lenger enn 15 m.
For høyere skjæringer skal det bores ny kontur
fra et lavere nivå med minst 0.6 m fra oppnådd
konur.
Det skal benyttes styrestang ved boring av
konturhull.
Det skal være minst 1 m avstand mellom kontur
og nest siste rast.
Nest siste rast skal bores paralllelt konturhull.
Toleranser
Prøving og kontroll
Mengderegler
Sum denne side:
Akkumulert Bygningsdel 1 SPREGNINGSARBEIDER:
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 71-5
Kapittel: 71 BEARBEIDET TERRENG
Postnr
71.1.11
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
FH1.821A
MERKOSTNAD FOR FLÅSPRENGNING
Areal
Lokalisering: I ytterkant av sprengningsområdet
Andre krav:
a)
b)
c)
d)
e)
x)
71.1.12
b)
c)
d)
e)
x)
71.1.13
m
2
Mengde
Pris
Sum
413,00
Omfang og prisgrunnlag
Tillegg for flåsprengning gis ikke dersom
entreprenøren likevel borer bunnladningen 2 m
under bergoverflaten.
Materialer
Utførelse
Toleranser
Prøving og kontroll
Mengderegler
FH1.833A
ALTERNATIV KONTURSPRENGING HULLENGDE
Prosjektert boret eksta hullengde
Lokalisering: Langs prosjektert skjæring mot sør og
øst veilinje 61000
Hullavstand: 400 mm
Andre krav:
a)
Enh.
m
1800,00
Omfang og prisgrunnlag
Konturboring med senteravstand 700 mm er en
del av sprengningsprisen.
Denne posten avregner ekstra bormeter.
Materialer
Utførelse
Som for post FH1.3312A.
Toleranser
Prøving og kontroll
Mengderegler
FH2.2232
PIGGING AV BERG - VOLUM
Prosjektert fast volum
Krav til kontur: Konturklasse 1
Lokalisering: Ingen kjente steder. Benyttes som
alternativ avregning ved uttak av mindre mengde
berg lokalt.
Restriksjoner: Det forutsettes at det er gitt
dispensasjoner fra gjeldene restriksjoner
Grunnforhold: Antakelig er bergarten så hard og
massiv at denne posten ikke kommer til anvendelse.
Toleranser:
Andre krav: Nei
m
3
10,00
Sum denne side:
Akkumulert Bygningsdel 1 SPREGNINGSARBEIDER:
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 71-6
Kapittel: 71 BEARBEIDET TERRENG
Postnr
71.1.14
71.1.15
71.1.16
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
FM1.16-9
OPPLASTING FRA MARKRYDDING - RUND SUM
Rund sum
Opplastingssted: Opplastingssted
Type masse: Flis etter fliskutting
Lokalisering:
Andre krav: Nei
FM1.2313
OPPLASTING - FAST VOLUM
Prosjektert fast volum
Opplastingssted: Sprengingssted i dagen
Lokalisering: Sprengningsted i dagen
Type masser: Jord og urmarsser fra graving og
rensk av fjelloverflate før sprengning.
Andre krav: Nei
FM1.2313A
OPPLASTING - FAST VOLUM
Prosjektert fast volum
Opplastingssted: Sprengingssted i dagen
Lokalisering: Sprengningsted i dagen
Type masser: Sprengstein
Andre krav:
a)
b)
c)
d)
e)
x)
71.1.17
Enh.
Mengde
Pris
Sum
RS
m
3
1000,00
m
3
26500,00
Omfang og prisgrunnlag
Materialer
Utførelse
Det skal ikke lastes ned mer enn til 4 m under
topp skjæring før det bores inn for horisontale
sikringsbolter 2 m under topp skjæring.
Videre utlasting skal tilpasses sikringsarbeider
og boring av konturhull.
Det skal ikke lastes ut mer stein enn maks 5 m
under siste bolterast før ny bolteplassering
anvises av geolog.
Toleranser
Prøving og kontroll
Mengderegler
FM2.1631
TRANSPORT FRA MARKRYDDING - RUND SUM
Rund sum
Opplastingssted: Sprengingssted i dagen
Type masse: Tømmer/trær
Lokalisering:
Leveringssted: Til entreprenørens depot.
Andre krav: Nei
RS
Sum denne side:
Akkumulert Bygningsdel 1 SPREGNINGSARBEIDER:
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 71-7
Kapittel: 71 BEARBEIDET TERRENG
Postnr
71.1.18
71.1.19
71.1.20
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
FM2.21313
TRANSPORT INNENFOR ANLEGGSOMRÅDET FAST VOLUM
TIL PERMANENT TIPP ELLER DEPOT
Rund sum
Opplastingssted: Sprengingssted i dagen
Lokalisering: Sprengningsted i dagen
Type masser: Flis etter fliskutting
Tippsted: På anvist plass på Grinda
Andre krav: Nei
FM2.223130
TRANSPORT UTENFOR ANLEGGSOMRÅDET FAST VOLUM
Prosjektert fast volum
Opplastingssted: Sprengingssted i dagen
Total transportlengde: Uspesifisert
Lokalisering: Sprengningsted i dagen
Leveringssted: Til godkjent deponi etter
entreprenørens valg. Det skal dokumenteres at
valgt deponi er godkjent for mottak av sprengstein.
Type masser: Sprengstein
Andre krav: Nei
FM5.15A
LEVERINGS- OG BEHANDLINGSAVGIFT
FOR RENE MASSER
Volum
Lokalisering:
Type masser:
Leveringssted:
Andre krav:
a)
b)
c)
d)
e)
x)
Enh.
Mengde
Pris
Sum
RS
m
3
26500,00
m
3
26500,00
Omfang og prisgrunnlag
Gjelder evt kostnader for levering av
sprengstein
Materialer Utførelse Toleranser Prøving og kontroll Mengderegler Endret til volum -
Sum denne side:
Akkumulert Bygningsdel 1 SPREGNINGSARBEIDER:
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 71-8
Kapittel: 71 BEARBEIDET TERRENG
Postnr
71.1.21
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
FP1.11111A
MANUELL EKSTRARENSK
Tid
Arbeidssted: I dagen
Lokalisering: I naturlig bratt fjellside profil 350 -460
opp til toppen av kollen.
Andre krav:
a)
b)
c)
d)
e)
x)
71.1.22
b)
c)
d)
e)
x)
Mengde
timer
100,00
timer
50,00
Pris
Sum
Omfang og prisgrunnlag
Tilrettelegging av adkomstvei for lift/mobilkran
skal være inkludert. Timeprisen skal dekke eget
personell og maskiner.
Tid for befaring med geolog for anvisning av
sikringsbolter og nettsikring dekkes her.
Materialer
Utførelse
Arbeidet skal utføres av spesialentreprenør på
sikringarbeider. Arbeidet kan delvis utføres av
taulag og delvis fra mobilkran og lift.
Toleranser
Prøving og kontroll
Mengderegler
FP1.11211A
MASKINELL EKSTRARENSK
Tid
Arbeidssted: I dagen
Lokalisering: På sprengningsstedet
Krav til kapasitet/type utstyr: Gravemaskin med
pigg for rensk av kontur i dårlig fjell
Andre krav:
a)
Enh.
Omfang og prisgrunnlag
Posten anvendes kun etter bestilling fra
byggherres representant. Normal rensk av
kontur med tannskuff er inkludert i
sprengningsprisen.
Materialer
Utførelse
Toleranser
Prøving og kontroll
Mengderegler
Sum denne side:
Akkumulert Bygningsdel 1 SPREGNINGSARBEIDER:
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 71-9
Kapittel: 71 BEARBEIDET TERRENG
Postnr
71.1.23
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
FP1.111xA
MANUELL EKSTRARENSK
Tid
Arbeidssted: Arbeidssted
Lokalisering:
Andre krav:
a)
b)
c)
d)
e)
x)
71.1.24
timer
d)
e)
x)
Mengde
Pris
Sum
100,00
Omfang og prisgrunnlag
Materialer Utførelse Spettrensk skal utføres pallvis av øvet personell
fra korg i lift eller kran før bolteboring og andre
oprerasjoner som krever at personer skal
oppholde seg nær skjæringsveggen, dersom
frilagt og usikret fjellskjæring er mer enn 4 m
høy. Ferdig resket areal merkes på berget,
Toleranser Prøving og kontroll Mengderegler -
FP1.31113623A
SIKRINGSBOLTER
Antall bolter
Arbeidssted: I dagen
Boltetype: Fullt innstøpt
Lengde: 5,00 m
Diameter: 25 mm
Korrosjonsbeskyttelse: Varmforsinket og
pulverlakkert
Lokalisering: I naturlig bratt fjellterreng profil 350 410.
Andre krav:
a)
b)
c)
Enh.
stk
30
Omfang og prisgrunnlag
Materialer Utførelse Boltene anvises av geolog, dersom det er mulig
å komme til med lift/kran.
Boring bør skje fra borerigg i kran eller lift.
Toleranser Prøving og kontroll Mengderegler -
Sum denne side:
Akkumulert Bygningsdel 1 SPREGNINGSARBEIDER:
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 71-10
Kapittel: 71 BEARBEIDET TERRENG
Postnr
71.1.25
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
FP1.31115793A
SIKRINGSBOLTER
Antall bolter
Arbeidssted: I dagen
Boltetype: Selvborende bolter
Lengde: 6,00 m
Diameter: Injeksjonsstag Ø30mm
Korrosjonsbeskyttelse: Varmforsinket og
pulverlakkert
Lokalisering: I naturlig bratt fjellterreng profil 350 460 og til evt sikring av graveskråning over topp
skjæring profil 280-350.
Andre krav:
a)
b)
c)
d)
e)
x)
71.1.26
b)
c)
d)
e)
x)
Mengde
stk
20
stk
35
Pris
Sum
Omfang og prisgrunnlag
Benyttes der det ikke er mulig å få stabile hull
ved gjennomboring av grove slepper
Materialer
Utførelse
Utføres med boring fra rigg i kran eller lift.
Boring kan skje med luft eller vann, og gyses
etterpå
Toleranser
Prøving og kontroll
Mengderegler
FP1.31113731A
SIKRINGSBOLTER
Antall bolter
Arbeidssted: I dagen
Boltetype: Fullt innstøpt
Lengde: 6,00 m
Diameter: 32 mm
Korrosjonsbeskyttelse: Ingen
Lokalisering: Forbolter som settes med c/c 2 m 0.5
m utenfor prosjektert sprengningslinje
Andre krav:
a)
Enh.
Omfang og prisgrunnlag
Omfang anvises av geolog.
Kommer til anvendelse i normalt oppsprukket
berg, men vil utgå på steder med massiv larvikitt
uten synlige sprekker.
Materialer Utførelse Maksimal hulldiameter Ø65 mm
Toleranser Prøving og kontroll Mengderegler -
Sum denne side:
Akkumulert Bygningsdel 1 SPREGNINGSARBEIDER:
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 71-11
Kapittel: 71 BEARBEIDET TERRENG
Postnr
71.1.27
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
FP1.31113623A
SIKRINGSBOLTER
Antall bolter
Arbeidssted: I dagen
Boltetype: Fullt innstøpt
Lengde: 5,00 m
Diameter: 25 mm
Korrosjonsbeskyttelse: Varmforsinket og
pulverlakkert
Lokalisering: Øvre bolterast i skjæring 280-350 2 m
under topp skjæring.
Andre krav:
a)
b)
c)
d)
e)
x)
Enh.
Mengde
stk
90
Pris
Sum
Omfang og prisgrunnlag Materialer Utførelse
Boltene installeres før frilagt kontur er > 4 m
høy. Boltene i øvre rast kan installeres uten
anvisning fra geolog.
Boltene settes med senteavstand 2 m, midt
mellom tidlgere installerte forbolter.
Boltene bores med 5-10° stigning.
Det skal benyttes sentreringsbøyler ved
montasje.
Posten dekker også andre 5 m lange
sikringsbolter i skjæringen etter anvisning fra
geolog.
Entreprenør skal ta med kostnader for lift og
mannskap under merking av bolter.
Toleranser Prøving og kontroll Mengderegler -
Sum denne side:
Akkumulert Bygningsdel 1 SPREGNINGSARBEIDER:
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 71-12
Kapittel: 71 BEARBEIDET TERRENG
Postnr
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
71.1.28
FP1.31113525A
SIKRINGSBOLTER
Antall bolter
Arbeidssted: I dagen
Boltetype: Fullt innstøpt
Lengde: 4,00 m
Diameter: 25 mm
Korrosjonsbeskyttelse: Varmforsinket og
plastbelagt
Lokalisering:
Andre krav:
a)
Omfang og prisgrunnlag
Bolter i skjæringen etter anvisning av geolog.
Entreprenør skal ta med kostnader for lift og
mannskap under merking av bolter.
b)
c)
d)
e)
x)
Materialer
Utførelse
Toleranser
Prøving og kontroll
Mengderegler
Enh.
Mengde
stk
40
Pris
Sum
Sum denne side:
Akkumulert Bygningsdel 1 SPREGNINGSARBEIDER:
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 71-13
Kapittel: 71 BEARBEIDET TERRENG
Postnr
71.1.29
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
Enh.
FH1.8A
Spesielle arbeider i forbindelse med sprengning
Lengde
lm
Mengde
Pris
Sum
90,00
Andre krav:
a)
b)
d)
e)
x)
Omfang og prisgrunnlag
Sikring mot nedfall av stein fra topp skjæring
Det skal etableres et permanent gjerde på topp
av skjæringen. Utforming av dette spesifiseres
av LARK. Kostnadene for permanent gjerde
skal defineres andre steder i
konkurransegrunnlaget.
Om mulig etableres dette før utsprengning av
bergvolumet starter.
Hvis ikke skal det lages et midlertidig
bjelkestengsel som ivaretar sikkerheten for folk i
byggegropa.
Materialer
Ubehandlet kamstål Ø32mm lengde 1,5 m, ca
135 lm.
Gysemørtel for fylling av 45 lm borhull + spill.
Trevirke, 2x6" plank i minst 60 cm høyde over
fjelloverflaten, 360 lm.
Passende festemidler for trevirke til bolter.
Fiberduk/geonett i 2 m bredde
Pukk/stedige masser som dekker gliper mellom
nedre plank og fjell.
c) Utførelse
Det bores 0.5 m dype hull 1 m bak topp
skjæring.
Hullene gyses og 1,5 m kamstålbolter monteres
Trevirke festes til bolteme i tilstrekkelig grad.
Fiberduk/geonett festes til trevirket og pakkes
med stein/stedlige masser slik at det ikke kan
trille sten ned over topp skjæring.
Rensk av hylle mellom topp skjæring og
bjelkestengsel utføres manuelt med kost, krafse
eller spyling med luft og vann.
Det skal kontrolleres etter hver salveskyting om
det er behov for ny rensk.
Toleranser
Prøving og kontroll
Mengderegler
Sum denne side:
Akkumulert Bygningsdel 1 SPREGNINGSARBEIDER:
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 71-14
Kapittel: 71 BEARBEIDET TERRENG
Postnr
71.1.30
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
FP1.521115A
STEINSPRANGNETT
Areal
Arbeidssted: I dagen
Korrosjonsbeskyttelse: Varmforsinket og
plastbelagt
Lokalisering: I naturlig bergskråning over nye
kontorlokaler + 10 m sikkerhetssone mot sør
Andre krav:
a)
b)
c)
d)
e)
x)
71.1.31
71.1.32
FP1.53113A
FESTEBOLTER FOR BERGBÅND OG NETT
Antall festebolter
Arbeidssted: I dagen
Korrosjonsbeskyttelse: Varmforsinket og
pulverlakkert
Lokalisering:
Andre krav:
b)
c)
d)
e)
x)
m
2
Mengde
Pris
Sum
1000,00
Omfang og prisgrunnlag
Arealet kan bli fordelt på mange mindre
områder.
Materialer
Utførelse
Monteres med topp og bunnwire og strammes
opp så tett på bergoverflaten som mulig.
Mye av arbeidene forutsettes utført fra
mobilkran og lift.
Toleranser
Prøving og kontroll
Mengderegler
FP1.51113
SIKRING MED BERGBÅND
Samlet lengde
Arbeidssted: I dagen
Korrosjonsbeskyttelse: Varmforsinket og
pulverlakkert
Lokalisering: Blokker i naturlig bergskråning
Andre krav: Nei
a)
Enh.
m
stk
50,00
110
Omfang og prisgrunnlag
2
Det skal ikke være mindre enn 1 bolt pr 9 m
nettflate. Finnes det installerte bergbolter under
nettet, skal ikke skiven monteres før nett er
montert.
Materialer
Ø16x800mm galvanisere og pulverlakkerte
bolter med epoxyforankring,
Utførelse
Toleranser
Prøving og kontroll
Mengderegler
Sum denne side:
Akkumulert Bygningsdel 1 SPREGNINGSARBEIDER:
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 71-15
Kapittel: 71 BEARBEIDET TERRENG
Postnr
71.1.33
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
LJ2.21A
TILRIGGING FOR SPRØYTEBETONG TIL
STABILISERING AV LØSMASSER
Rund sum
Lokalisering: Ved fjellskjæring profil 280-350 for
sikring av evt. svært oppsprukket fjell.
Adkomstforhold: Ramper og anleggsveier for
sprøyterigg og betongleveranse på planert
sprengsteinsrøys inngår i posten.
Andre krav:
a)
b)
c)
d)
e)
x)
71.1.34
b)
c)
d)
e)
x)
71.1.35
Mengde
Pris
Sum
RS
Omfang og prisgrunnlag
Det er lite sannsynlig at posten kan anvendes
for sikring av løsmasser pga. adkomstforhold.
Dette gjelder tilrigging for sikring av oppsprukket
fjellskjæring.
All
Materialer
Utførelse
Toleranser
Prøving og kontroll
Mengderegler
LJ2.121331122A
SPRØYTEBETONG TIL SIKRING AV BERG
Volum
Arbeidssted: I dagen
Fasthetsklasse: B45
Bestandighetsklasse: M45
Kloridklasse: Cl 0,10
Fiberarmering: Energiabsorpsjonsklasse E700
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering:
Andre krav:
a)
Enh.
m
3
60,00
m
3
60,00
Omfang og prisgrunnlag
Benyttes på oppsprukket fjell ved behov.
Arealet kan deles opp i flere mindre deler.
Hele posten kan gå ut.
Materialer
Utførelse
Toleranser
Prøving og kontroll
Mengderegler
LJ8.21
TILLEGG FOR ALKALIEFRI AKSELERATOR
Volum sprøytebetong
Lokalisering:
Andre krav: Nei
Sum denne side:
Sum Bygningsdel 1 SPREGNINGSARBEIDER:
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 72-1
Kapittel: 72 UTENDØRS KONSTRUKSJONER
Postnr
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
72
UTENDØRS KONSTRUKSJONER
72.1
Generelt
Beskrivelsen er basert på NS 3420, 4. utgave, 2014.
Kodene ved de spesifiserende tekstene viser til de
bestemmelser i standarden som gjelder for de
enkelte utførelser. Avregning av masser utføres etter
måleregler i NS 3420, 4. utgave, 2014, dersom ikke
annet er spesifisert.
72.1
PUMPESTASJON
72.1.2
FD4.3122
FORGRAVING - LENGDE
Lengde
Arbeidssted: Inkludert opplasting
Total gravedybde: Fra 2 til og med 4 m
Lokalisering: Spuntgrop ved pumpestasjon i
nødvendig omfang langs spuntlinjen.
Grunnforhold: Faste fyllmasser over leire, Jfr V005
Formål: Masseutskifting for å sikre at spunting kan
gjennomføres uten hindring.
Bredde: Valgfritt
Andre krav: Nei
72.1.3
72.1.4
FM2.223119
TRANSPORT UTENFOR ANLEGGSOMRÅDET FAST VOLUM
Prosjektert fast volum
Opplastingssted: Gravested
Total transportlengde: Frakt til entreprenørens
deponi
Lokalisering: Spuntgrop ved pumpestasjon
Leveringssted:
Type masser: Faste , antatt rene fyllmasser.
Andre krav: Nei
FS3.1389x0100
UTLEGGING AV LØSMASSER I GRØFT - VOLUM
Prosjektert anbragt volum
Objekt i grøft: Ingen objekt
Type lag: Spuntbare, rene masser innkludert
levering og tiltransport
Type masser/sortering: Type masse/sortering
Levering: Valgfri
Komprimering: Ingen komprimering
Kontroll av komprimering: Uspesifisert
Tillatt planhetsavvik: Uspesifisert
Lokalisering:
Tykkelse:
Underlag:
Andre krav: Nei
Enh.
m
Mengde
Pris
Sum
25,00
m
3
120,00
m
3
150,00
Sum denne side:
Akkumulert Bygningsdel :
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 72-2
Kapittel: 72 UTENDØRS KONSTRUKSJONER
Postnr
72.1.5
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
GH1.111A
LEVERING AV SPUNTSTÅL
Areal
Kategori: Enkeltnåler
Lokalisering: Spuntgrop ved pumpestasjon.
Type, kvalitet: Z spunt. S355.
Dimensjon: Motstandsmoment Wx> 1800 m/cm3
Andre krav:
a)
b)
c)
d)
e)
x)
72.1.6
72.1.7
72.1.8
Enh.
m
2
Mengde
Pris
Sum
125,00
Omfang og prisgrunnlag Materialer
Enkeltnåler, lengder 8 og 7 m.
Utførelse Se plan og snitt på tegning V004 og V005.
Toleranser Prøving og kontroll Mengderegler -
GH1.821
TETTING AV SPUNT - ANTALL
Antall
Lokalisering: Spuntgrop ved pumpestasjon
Spesifisert tiltak: Splitting av 4 enkeltnåler som
sveises i 90° for etablering av tette hjørner.
Dimensjon:
Andre krav: Nei
GH1.231
PÅSVEISTE RØR PÅ STÅLSPUNT
Lengde
Lokalisering: Spuntgrop ved pumpestasjon
Dimensjon: Valgfri, men tilpasset innboring av
Ø90mm dybler
Plassering: 2 stk i 2 buker på hver side, ref tegning
V004 og V005, 16 rør a 6-8 m
Avstand fra underkant spunt: 100mm
Tetting: Betongpropp for senere oppboring.
Andre krav: Nei
GH1.311
RIGG FOR SPUNTING
Rund sum
Lokalisering: Spuntgrop ved pumpestasjon
Restriksjoner:
Andre krav: Nei
RS
m
100,00
RS
Sum denne side:
Akkumulert Bygningsdel 1 PUMPESTASJON:
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 72-3
Kapittel: 72 UTENDØRS KONSTRUKSJONER
Postnr
72.1.9
72.1.10
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
GH1.321
OPPSTILLING FOR SPUNTING
Antall
Lokalisering: Spuntgrop ved pumpestasjon
Andre krav: Nei
GH1.331A
SPUNTING
Areal
Avregningsnivå: Rammenivå
Lokalisering: Spuntgrop ved pumpestasjon
Restriksjoner:
Grense for synk:
Rammeenergi: Vibrolodd
Krav om etterramming:
Andre krav:
a)
b)
c)
d)
e)
x)
72.1.11
Enh.
stk
m
2
Mengde
Pris
Sum
1
125,00
Omfang og prisgrunnlag
Materialer
Utførelse
Alle nåler skal settes i lås. Det er antatt hard
morene på vestsiden av spuntgropa. Viktig med
hard ramming for minst mulig spalte mellom
spunt og fjell.
Hard ramming skal ikke foretas før all spunt er
satt i lås.
Det skal føres protokoll fra spunting og
dybelboring. Anslått spalte mellom spuntfot og
fjell angis.
Toleranser
Prøving og kontroll
Mengderegler
GH1.3611
INNMEISLING AV STÅLSPUNT - ANTALL
Antall
Lokalisering: Spuntgrop ved pumpestasjon
Restriksjoner:
Stoppkriterium: Ikke registert synk eller mistanke
om at spunt deformeres.
Innmeislingsdybde:
Andre krav: Nei
stk
32
Sum denne side:
Akkumulert Bygningsdel 1 PUMPESTASJON:
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 72-4
Kapittel: 72 UTENDØRS KONSTRUKSJONER
Postnr
72.1.12
72.1.13
72.1.14
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
GH6.11
MONTASJE AV PUTER
Lengde
Lokalisering: Pumpestasjonen, Tegning V003 og
V004
Type, kvalitet: S355
Dimensjon: H280B
Tilleggsutstyr:
Plassering og utførelse av skjøter:
Krav til/om stegavstivning: Ja
Krav til/om sveising: Ja
Andre krav: Nei
GH6.211
AVSTIVNING AV SPUNTVEGG MED
TVERRSTIVERE
Antall hjørnestivere
Lokalisering: Pumpestasjonen, Tegning V003 og
V004
Gravenivå: Nær topp terreng
Lengde foran utgraving:
Dimensjoner: HE280B,
Krav til/om knekkavstivning:
Stiverlengde: Ca 2.3 m
Andre krav: Nei
GH6.12
MONTASJE AV FORANKRINGSKONSOLLER
Antall
Lokalisering: Pumpestasjonen, Tegning V003 og
V004
Type, kvalitet: Trekantplater
Dimensjon: 15mm
Krav til/om sveising:
Andre krav: Nei
Enh.
m
Mengde
Pris
Sum
20,00
stk
4
stk
12
Sum denne side:
Akkumulert Bygningsdel 1 PUMPESTASJON:
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 72-5
Kapittel: 72 UTENDØRS KONSTRUKSJONER
Postnr
72.1.15
72.1.16
72.1.17
72.1.18
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
Enh.
FS4.3222032
TILBAKEFYLLING MED LØSMASSER
MOT KONSTRUKSJON - VOLUM
Prosjektert anbrakt volum
Type utlegging: Gjenfylling
Type masser/sortering: 8/16
Levering: Valgfri
Komprimering: Lett komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Pumpestasjonen, Tegning V003 og
V004
Type konstruksjon: Pumpekum og rør
Underlag:
Nivå/kote:
Toleranse:
Andre krav: Nei
GH6.16
FJERNING AV FORANKRINGSKONSOLLER
Antall
Lokalisering: Pumpestasjonen, Tegning V003 og
V004
Andre krav: Nei
GH6.15
FJERNING AV PUTER
Samlet lengde puter
Lokalisering: Pumpestasjonen, Tegning V003 og
V004
Andre krav: Nei
GH1.421A
KAPPING AV SPUNT
Lengde
Lokalisering: Spuntgrop ved pumpestasjon
Kappnivå: kote 26.5 etter oppfylling til min kote 25.5
Kappmetode:
Andre krav:
a)
b)
c)
d)
e)
x)
m
3
Mengde
Pris
Sum
100,00
stk
12
m
20,00
m
25,00
Omfang og prisgrunnlag
Materialer
Utførelse
Posten brukes også for kapping og hulltaking i
spunt for gjennomføring av rør.
Toleranser
Prøving og kontroll
Mengderegler
Sum denne side:
Sum Bygningsdel 1 PUMPESTASJON:
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 72-6
Kapittel: 72 UTENDØRS KONSTRUKSJONER
Postnr
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
72.2
PELEARBEIDER
72.2.1
GK2.2111
RIGG FOR BORING
Rund sum
Peletype: Boret stålrørspel
Lokalisering: Ved oppstillingsramper
Hindringer: Ingen
Kapasitet: For boring av stålrørspeler eller
stålkjernepeler med tillatt belastning 750kN
Andre krav: Nei
72.2.2
72.2.3
72.2.4
GK2.212
OPPSTILLING FOR BORING
Antall
Lokalisering: Ved ramper etter graving til pelenivå
Innbyrdes rekkefølge ved installasjon: Ingen
spesiell rekkefølge
Andre krav: Nei
GK2.22112
NEDBORING
Lengde
Peletype: Boret stålrørspel
Avregningsnivå: Kappnivå
Lokalisering: Ved ramper
Type: Rukki RD 140/8 Stålkvalitet S440JH eller
stålkjernepeler med kapasitet > 750 kN
Krav til rør:
Sjaktdybde:
Grunnforhold:
Tiltak mot grunnbrudd:
Utforming av sveis: Gjengeskjøter
Kapasitet:
Helning: Vertikale
Andre krav: Nei
GK2.228A
FORSERING AV HARDE MASSER OG BLOKKER
Tid
Lokalisering: Byggegrop for ramper
Andre krav:
a)
b)
c)
d)
e)
x)
Enh.
Mengde
Pris
Sum
RS
stk
30
m
440,00
timer
14,00
Omfang og prisgrunnlag
Byggherres representant varsles og
dokumentasjon fra peleprotokoll oversendes.
Materialer
Utførelse
Toleranser
Prøving og kontroll
Mengderegler
Sum denne side:
Akkumulert Bygningsdel 2 PELEARBEIDER:
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 72-7
Kapittel: 72 UTENDØRS KONSTRUKSJONER
Postnr
72.2.5
72.2.6
72.2.7
72.2.8
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
Enh.
GK2.331
BORING AV BERGFOT
Lengde
Peletype: Boret stålrørspel
Lokalisering: Ved ramper
Diameter: Rukki RD 140/8 eller tilsvarende
stålrørspel
Dybde: 1 m inn i berg
Andre krav: Nei
m
GK7.1711A
KAPPING AV BORET PEL
Rund sum
Lokalisering: Ved ramper
Utførelsesmåte: Kappnivå: Andre krav:
Pris
Sum
30,00
RS
a)
Omfang og prisgrunnlag
Tilrigging av kappeutstyr for peler ved rampe
x
Mengderegel
Endres til rund sum
GK7.1711
KAPPING AV BORET PEL
Antall
Lokalisering: Ved ramper
Utførelsesmåte: I hht leverandørens bekrivelse for
montering av toppplate.
Kappnivå: .
Andre krav: Nei
GK1.721
TOPPLATER PÅ STÅLPELER
Antall plater
Lokalisering:
Dimensjon: 250x250x25mm
Andre krav: Nei
Mengde
stk
30
stk
30
Sum denne side:
Sum Bygningsdel 2 PELEARBEIDER:
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 72-8
Kapittel: 72 UTENDØRS KONSTRUKSJONER
Postnr
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
72.3
FORDRØYNINGSBASSENG
72.3.1
DB2.4111A
GRAVING/SJAKTING
OPPSTILLING
Antall punkt
Lokalisering: Langs lengdeakse for
fordrøyningsmagasin GH42-REV D01.
Andre krav:
a)
b)
c)
d)
e)
x)
72.3.2
b)
c)
d)
e)
x)
stk
Mengde
Pris
Sum
3
Omfang og prisgrunnlag
Materialer
Utførelse
Sjaktene skal graves til 3.5 m dybde igjennom
sprengsteinslag med geotekniker til stede.
Arbeidet skal utføres i god tid før magasinet
skal etableres.
Toleranser
Prøving og kontroll
Mengderegler
DB2.1511A
GRUNNUNDERSØKELSER
ETABLERING AV ARBEIDSSTED PÅ LAND
Rund sum
Lokalisering: Ved fordrøyningsmagasin GH42-REV
D01.
Andre krav:
a)
Enh.
RS
Omfang og prisgrunnlag
Gjelder riggkostnad for geoteknisk borerigg.
Materialer
Utførelse
Posten kommer til anvendelse dersom det er
behov for spunt for utgraving av
fordrøyningsmagasinet
Toleranser
Prøving og kontroll
Mengderegler
Sum denne side:
Akkumulert Bygningsdel 3 FORDRØYNINGSBASSENG:
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 72-9
Kapittel: 72 UTENDØRS KONSTRUKSJONER
Postnr
72.3.3
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
Enh.
DB2.2111A
TOTALSONDERING
OPPSTILLING PER BORPUNKT
Antall borpunkt
Lokalisering: Ved fordrøyningsmagasin GH42-REV
D01.
Andre krav:
stk
a)
b)
c)
d)
e)
x)
72.3.4
72.3.5
Mengde
Pris
Sum
4
Omfang og prisgrunnlag
Materialer
Utførelse
Oppstilligskost skal dekke kjøring av vann på
tank til borestedet.
Toleranser Prøving og kontroll Mengderegler -
DB2.2121
TOTALSONDERING
BORING I LØSMASSER
Det skal bores 2 m inn i fast fjell
Dybde: Inntil 30 m
Lokalisering:
Andre krav: Nei
m
30,00
DB2.213
TOTALSONDERING
BORING I BERG
2 m innboring pr hull
Lokalisering: Ved fordrøyningsmagasin
Andre krav: Nei
m
8,00
Sum denne side:
Sum Bygningsdel 3 FORDRØYNINGSBASSENG:
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 73-1
Kapittel: 73 UTVENDIGE VA-ANLEGG
Postnr
73
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
Enh.
Mengde
Pris
Sum
UTVENDIGE VA-ANLEGG
Generelt
Beskrivelsen er basert på NS 3420, 4. utgave, 2014.
Kodene ved de spesifiserende tekstene viser til de
bestemmelser i standarden som gjelder for de
enkelte utførelser. Avregning av masser utføres etter
måleregler i NS 3420, 4. utgave, 2014, dersom ikke
annet er spesifisert.
73.1
GROPER OG GRØFTER
Generelt
Grøftearbeider avregnes i henhold til grøftesnitt med
teoretisk helning for løsmasser satt til 2:1 og for fjell
5:1. Gravedybde avregnes iht faktisk utført enten fra
eksisterende overflate, fra traubunn eller fra uk
dekke. Tilbakefylling av grøfter under veier og
plasser utføres kun opp til traubunn. Overbygning er
inkludert under veier og plasser, og tas ikke med for
disse grøftene.
Areal som berøres på utsiden av tomten skal settes
tilbake til den stand det hadde før anleggsarbeidet
ble påbegynt. Generelt gjelder at tilbakeført terreng
skal gis en naturlig overgang til eksisterende terreng.
Markrydding og rensk
I kapittelet inngår eventuell fjerning av trær og busker
i nødvendig utstrekning. Det skal ikke felles flere trær
enn nødvendig.
Med vegetasjonsdekke menes det øvre jordlag
inklusive grastorv, f.eks naturlig skogbunn, annet
areal som ikke er/ har vært opparbeidet eller også
opparbeidet grøntareal.
Arealene skal opparbeides til samme kvalitet som før
arbeidene tok til, dvs. evt. vegetasjonsdekker skal
tilbakeføres.
Rydding av anleggsområdet skal bare skje i
nødvendig utstrekning. Rydding skal skje i samråd
med byggherren.
Tykkelsen av vegetasjonsdekket settes til 0,2m.
El-/telekaber og linjer
Entreprenøren skal sørge for all kontakt med
kabeletatene samt drifts- og eieretater på Grinda
som kan ha kabler på området. Evt. kostnader for
dette skal være inkludert.
Eksisterende anlegg i grunnen
Traseer for eksisterende ledninger og kabler krysser
over byggegrop og grøfteanlegg.
Sum denne side:
Akkumulert Bygningsdel :
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 73-2
Kapittel: 73 UTVENDIGE VA-ANLEGG
Postnr
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
Enh.
Mengde
Pris
Sum
Entreprenøren må selv ta kontakt med de aktuelle
parter og byggherrens representant for å få påvist
anlegg, samt registrere øvrige forhold ved
eksisterende anlegg som kan komme i konflikt med
anleggsarbeidene. Entreprenør plikter å etterfølge
anleggeiers bestemmelser.
Eks. ledninger som skal tilkobles eller krysses skal:
- Lokaliseres så godt som mulig.
- Framgraves/avdekkes med nødvendig forsiktighet,
på et tidlig tidspunkt slik at prosjekterte nye anlegg
kan tilpasses i nødvendig grad.
- Innmåles.
- Kontrolleres mot planer.
Alle kostnader forbundet med forsiktig graving,
tilbakefylling, sideflytting av kabler og provisorier for
kontinuerlig drift av anleggene, skal dekkes av
entreprenøren og innkalkuleres i de enkelte poster
som berøres.
Høyder for eksisterende ledningsanlegg skal måles
inn ved oppgraving, og resultatet oversendes
byggherre og konsulent. Før videre arbeid skal
konsulent revidere tegningsgrunnlaget til
arbeidstegninger. Oppgitte høyder må kontrolleres
ved måling på stedet før arbeidet påbegynner eller
leveranser settes i bestilling
Veier og gater
Alle veier og plasser som berøres direkte av
anleggsarbeidene, eller tilfrakt av maskiner og utstyr,
skal ved arbeidenes avslutning opprustes til samme
standard som de hadde ved arbeidenes
påbegynnelse.
73.1.2
FB2.11
SIDEFLYTTING AV VEKSTJORD TIL RANKE AREAL
Område som skal avdekkes: Grøntareal der det skal
fremføres grøfteanlegg
Gjennomsnittstykkelse: 0,2m
Beliggenhet ranke: Ved siden av grøft eller grop
Andre krav: Nei
Areal
m2
2000,00
Sum denne side:
Akkumulert Bygningsdel 1 GROPER OG GRØFTER:
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 73-3
Kapittel: 73 UTVENDIGE VA-ANLEGG
Postnr
73.1.3
73.1.4
73.1.5
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
FD2.13219
GRAVING AV GRØFT - VOLUM
Prosjektert fast volum
Omfang: Inkludert opplasting
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: Stabil grøfteskråning
Lokalisering: Hele anlegget
Formål: Graving av grøfter for vann- og
avløpsledninger
Grunnforhold: Varierer
Restriksjoner: Grøftedybde: Varierer
Bunnbredde: Varierer, se grøftesnitt tegning
Andre krav: Nei
FD2.13230
GRAVING AV GRØFT - VOLUM
Prosjektert fast volum
Omfang: Inkludert opplasting
Utførelse: Med grøftekasser
Graveskråning: Valgfri
Lokalisering: Hele anlegget
Formål: Graving av grøfter for vann- og
avløpsledninger
Grunnforhold: Varierer
Restriksjoner: Grøftedybde: Varierer
Bunnbredde: Varierer
Andre krav: Nei
FD2.813
GRØFTEKASSER
Lengde
Lokalisering: Hele anlegget. Benyttes der hvor slake
grøfteskråninger er uhensiktsmessig som f.eks.når
trafikkavvikling må foregå nært grøftetraseen.
Gravedybde: Inntil 4m
Bunnbredde: Inntil 2m
Andre krav: Nei
Enh.
Mengde
m
3
6500,00
m
3
1000,00
m
Pris
Sum
150,00
Sum denne side:
Akkumulert Bygningsdel 1 GROPER OG GRØFTER:
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 73-4
Kapittel: 73 UTVENDIGE VA-ANLEGG
Postnr
73.1.6
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
Enh.
Mengde
Pris
Sum
FD8.52111
KRYSSING
TYPE EKSISTERENDE ANLEGG: OVER
SELVFALLSLEDNING
Lokalisering: VA-trase
Formål: VA-grøft
Grunnforhold: løsmasser
Beskrivelse av eksisterende anlegg: overvann-,
spillvann-, sigevannsledninger
Kryssingens lengde: ref. tegn.
Andre krav: Nei
Antall kryssinger
73.1.7
stk
5
stk
2
stk
5
stk
3
FD8.52112
KRYSSING
TYPE EKSISTERENDE ANLEGG: UNDER
SELVFALLSLEDNING
Lokalisering: VA trase
Formål: VA grøft
Grunnforhold: Varierer
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Selvfallsledning
Kryssingens lengde: Varierer
Andre krav: Nei
Antall kryssinger
73.1.8
FD8.52113
KRYSSING
TYPE EKSISTERENDE ANLEGG: OVER
TRYKKLEDNING
Lokalisering: VA-trase
Formål: VA-grøft
Grunnforhold: løsmasser
Beskrivelse av eksisterende anlegg: vannledning
Kryssingens lengde: ref. tegn.
Andre krav: Nei
Antall kryssinger
73.1.9
FD8.52114
KRYSSING
TYPE EKSISTERENDE ANLEGG: UNDER
TRYKKLEDNING
Lokalisering: VA trase
Formål: VA grøft
Grunnforhold: Varierer
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Trykkledning
Kryssingens lengde: Varierer
Andre krav: Nei
Antall kryssinger
Sum denne side:
Akkumulert Bygningsdel 1 GROPER OG GRØFTER:
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 73-5
Kapittel: 73 UTVENDIGE VA-ANLEGG
Postnr
73.1.10
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
Enh.
Mengde
Pris
Sum
FD8.52122
KRYSSING
TYPE EKSISTERENDE ANLEGG: UNDER kabel
eller KABELGRUPPE MED OPPTIL 5 KABLER
Lokalisering: VA-trase
Formål: VA-grøft
Grunnforhold: løsmasser
Beskrivelse av eksisterende anlegg: kabler
Kryssingens lengde: varierer
Andre krav: Nei
Antall kryssinger
73.1.11
stk
5
stk
2
stk
1
FD8.52136
KRYSSING
TYPE EKSISTERENDE ANLEGG: GJERDE
Lokalisering: VA-trase
Formål: VA-grøft
Grunnforhold: løsmasser
Beskrivelse av eksisterende anlegg: gjerde
Kryssingens lengde: ref. tegn.
Andre krav: Nei
Antall kryssinger
73.1.12
FD8.52199A
KRYSSING
TYPE EKSISTERENDE ANLEGG: Eksisterende
spuntvegg
Lokalisering: VA-trase
Formål: VA-grøft
Grunnforhold: løsmasser
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Eksisterende
spuntvegg
Kryssingens lengde: 0,5 m.
Andre krav:
c)
Utførelse; Det skjæres hull i spuntveggen for rør
og omstøp. Rør trekkes gjennom og åpning i
spuntveggen gjenstøpes med
høykvalitetsbetong. Det benyttes vanntett
pakning som gir røret fleksibilitet i høyde/side.
Gjennomføringen skal utføres vanntett.
Antall kryssinger
Sum denne side:
Akkumulert Bygningsdel 1 GROPER OG GRØFTER:
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 73-6
Kapittel: 73 UTVENDIGE VA-ANLEGG
Postnr
73.1.13
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
Enh.
Mengde
Pris
Sum
FD8.52199A
KRYSSING
TYPE EKSISTERENDE ANLEGG: Eksisterende
spuntvegg
Lokalisering: VA-trase
Formål: VA-grøft
Grunnforhold: løsmasser
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Tørrmur som
prises i utomhusarbeidene
Kryssingens lengde: ca 2 m.
Andre krav:
c)
Utførelse; Her medtas nødvendig tilpasning i
tørrmur for rør og kapping av rør i flukt med
front av mur for 3 stk rør med dimensjoner
2x400, 1x600 mm.
Antall kryssinger
stk
73.1.14
3
FD8.52211
LANGSFØRING
TYPE EKSISTERENDE ANLEGG: OVER
SELVFALLSLEDNING
Lokalisering: VA-trase i adkomstvei
Formål: VA-grøft
Grunnforhold: løsmasser
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Eksisterende
spillvannsledning langsv veien
Langsføringens lengde: Andre krav: Nei
Lengde
73.1.15
m
50,00
m
50,00
FD8.52214
LANGSFØRING
TYPE EKSISTERENDE ANLEGG: UNDER
TRYKKLEDNING
Lokalisering: VA-trase i adkomstveien
Formål: VA-grøft
Grunnforhold: løsmasser
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Eksisterende
vannledning i vei
Langsføringens lengde: Andre krav: Nei
Lengde
Sum denne side:
Akkumulert Bygningsdel 1 GROPER OG GRØFTER:
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 73-7
Kapittel: 73 UTVENDIGE VA-ANLEGG
Postnr
73.1.16
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
Enh.
Mengde
Pris
Sum
FD8.52222
LANGSFØRING
TYPE EKSISTERENDE ANLEGG: UNDER kabel
eller KABELGRUPPE MED OPPTIL 5 KABLER
Lokalisering: VA-trase
Formål: VA-grøft
Grunnforhold: løsmasser
Beskrivelse av eksisterende anlegg: kabler
Langsføringens lengde: ref. tegn.
Andre krav: Nei
Lengde
m
73.1.17
73.1.18
73.1.19
FH1.5332
SPRENGNING AV GRØFT - VOLUM
Prosjektert fast volum
Krav til kontur: Konturklasse 1
Lokalisering: Hele anlegget
Formål: VA grøft
Restriksjoner: Bunnbredde: Varierer, se grøftesnitt tegning
Grøftedybde: Varierer
Andre krav: Nei
FM2.223110
TRANSPORT UTENFOR ANLEGGSOMRÅDET FAST VOLUM
Prosjektert fast volum
Opplastingssted: Gravested
Total transportlengde: Uspesifisert
Lokalisering: Hele anlegget
Leveringssted: Entreprenørens depot.
Type masser: Alle typer overskuddsmasser fra VAanlegget
Andre krav: Nei
FM5.15A
LEVERINGS- OG BEHANDLINGSAVGIFT
FOR RENE MASSER
Volum
100,00
m
3
500,00
m
3
2000,00
m
3
1500,00
Lokalisering: VA trase
Type masser: Løsmasse
Leveringssted: Entreprenørens valgte deponi
Andre krav:
a)
x)
Omfang og prisgrunnlag: Posten kommer til
anvendelse for masser som evt. må kjøres
bort. Opplasting og transport inkluderes.
3
Mengderegler: Endret til volum m
Sum denne side:
Akkumulert Bygningsdel 1 GROPER OG GRØFTER:
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 73-8
Kapittel: 73 UTVENDIGE VA-ANLEGG
Postnr
73.1.20
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
FM5.259A
LEVERINGS- OG BEHANDLINGSAVGIFT
Volum
For masser forurenset med: Analyser avgjør
kvaliteten. Letter forurensede masser legges til
grunn
Enh.
Mengde
m
3
500,00
m
3
12,00
m
3
230,00
Pris
Sum
Lokalisering: VA traseer og all annen graving på
anlegget.
Forurensningsgrad/konsentrasjon: Avgjøres av
prøver
Type masser: Løsmasse
Leveringssted: Entreprenørens deponi
Andre krav:
73.1.21
73.1.22
a)
Omfang og prisgrunnlag; Antatt lettere
forurenset masse. Opplasting og transport
inkluderes.
x)
Mengderegler: Endret til volum, m
3
FS2.337722122
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - VOLUM
Prosjektert anbrakt volum
Type lag: Utkiling
Type masse/sortering: 8/16
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: I overgang fjell/løsmasser
Underlag: Fjell/løsmasser
Tykkelse: Fra 500mm til 0mm, jevn overgang over
3m i hver retning
Andre krav: Nei
FS3.1311221221
UTLEGGING AV LØSMASSER I GRØFT - VOLUM
Prosjektert anbragt volum
Objekt i grøft: Rørledning
Type lag: Fundament
Type masser/sortering: 8/16
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Tillatt planhetsavvik: ± 5 mm
Lokalisering: Hele anlegget
Tykkelse: Varierer
Underlag: Fjell eller løsmasser
Andre krav: Nei
Sum denne side:
Akkumulert Bygningsdel 1 GROPER OG GRØFTER:
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 73-9
Kapittel: 73 UTVENDIGE VA-ANLEGG
Postnr
73.1.23
73.1.24
73.1.25
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
FS3.1314221221
UTLEGGING AV LØSMASSER I GRØFT - VOLUM
Prosjektert anbragt volum
Objekt i grøft: Rørledning
Type lag: Omfylling
Type masser/sortering: 8/16
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Tillatt planhetsavvik: ± 5 mm
Lokalisering: Hele anlegget
Tykkelse: Opp til 300mm overv øverste rør
Underlag: Fjell eller løsmasser
Andre krav: Nei
FS3.1315321225
UTLEGGING AV LØSMASSER I GRØFT - VOLUM
Prosjektert anbragt volum
Objekt i grøft: Rørledning
Type lag: Gjenfylling
Type masser/sortering: 22/120
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Tillatt planhetsavvik: ± 30 mm
Lokalisering: I plasser og veier
Tykkelse: Varierer
Underlag: Omfylling
Andre krav: Nei
FS3.1315723228
UTLEGGING AV LØSMASSER I GRØFT - VOLUM
Prosjektert anbragt volum
Objekt i grøft: Rørledning
Type lag: Gjenfylling
Type masser/sortering: Løsmasser
Levering: Stedlige masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Tillatt planhetsavvik: ± 60 mm
Lokalisering: Utenom plasser og veier
Tykkelse: Varierer
Underlag: Omfylling
Andre krav: Nei
Enh.
Mengde
m
3
2700,00
m
3
5000,00
m
3
2000,00
Pris
Sum
Sum denne side:
Akkumulert Bygningsdel 1 GROPER OG GRØFTER:
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 73-10
Kapittel: 73 UTVENDIGE VA-ANLEGG
Postnr
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
Enh.
Mengde
Pris
Sum
FORURENSET GRUNN
Dersom det påtreffes masse med mistanke om
forurensing skal byggherren tilkalles og vil avgjøre
om det skal tas prøve for analyse. Byggherren vil
selv stå for prøvetaking og analyser og dekke direkte
kostnader i den forbindelse. Byggherren vil eventuelt
beslutte at massene skal legges i mellomlager i
påvente av at analyseresultatet foreligger. I denne
posten skal entreprenøren prise alle kostnader med
avbrutt framdrift og heft til prøvetaking og
beslutning.
73.1.25.1
FS91 MIDLERTIDIG STOPP
Inntil 3 timer
73.1.25.2
FD3.132-2A
GRAVING AV GROPER - VOLUM
Prosjektert fast volum
Omfang: Inkludert opplasting
Utførelse: Utførelse
Graveskråning: 1:1½
Lokalisering: Grop ved pumpestasjon
Type grop: Fordrøyningsmagasin
Dimensjoner: B=3,0 m, L= 32 m bunnmål
Grunnforhold: Antatt leire, kfr RIG
Andre krav:
c)
73.1.27
5
stk
10
FS91 PRØVETAKING
Prøvetaking ekespedisjon og analyse av
tungmetaller og hydrokarboner m/rappoer
73.1.26
stk
3
1700,00
m2
2000,00
m
Utførelse; Gropa skal utføres seksjonsvis med
åpenstrekk 2,5 m ihht anvisning fra RIG
FV1.1A
VEGETASJONSRYDDING - KOMPLETT
Område som skal ryddes: Relevante strekninger for
grøftetraseer.
Andre krav:
a)
Omfang og prisgrunnlag
Trevirke og avfall leveres til godkjent
mottak/deponi.
Areal
Sum denne side:
Akkumulert Bygningsdel 1 GROPER OG GRØFTER:
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 73-11
Kapittel: 73 UTVENDIGE VA-ANLEGG
Postnr
73.1.28
73.1.29
73.1.30
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
FV5.1
VANNHÅNDTERING - KOMPLETT
Rund sum
Lokalisering: Hele anlegget
Objekt: VA grøfter, inkl. fordrøyningsmagasin og
pumpestasjon.
Andre krav: Nei
GU6.13
GEOTEKSTIL FOR SEPARASJON
TRAFIKKERT AREAL
Areal
Brukskrav: Bruksklasse 3
Lokalisering: I VA grøft, hele anlegget.
Anvendelse: Se grøftesnitt tegning
Andre krav: Nei
Enh.
Mengde
Pris
Sum
RS
2
5000,00
m2
2000,00
m2
2000,00
m
KB2.2210
VEKSTJORDLAG
AREALTYPE: USPESIFISERT
Lokalisering: Tilbakeføring over grøfteanlegg.
Masser som er avtatt og lagt til siden.
Lagtykkelse: 0,2m
Innhold av organisk materiale: som stedlig
Nedbørsmengde: moderat
Andre krav: Nei
Areal
73.1.31
KB4.61
GRASDEKKE
FORMÅL: GRASBAKKE
METODE: SÅDD (IKKE SPRØYTESÅDD)
Lokalisering: Arealer over grøfteanleggg som skal
tilbakeføres til grøntområde
Frøblanding: Robust og variert
Frømengde per areal: 3 kg/da
Type vekstjord: Dokumentasjon: Varedeklarasjon
Andre krav: Nei
Areal
Sum denne side:
Akkumulert Bygningsdel 1 GROPER OG GRØFTER:
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 73-12
Kapittel: 73 UTVENDIGE VA-ANLEGG
Postnr
73.1.32
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
SB5.21111141
ISOLERING AV RØRLEDNING I GRUNNEN KOMPLETT
Lengde rørledning
Materiale: XPS, plater
Tykkelse: 100 mm
Lokalisering: Rør med mindre enn 1,6m
overdekning
Krav til fysiske egenskaper: hard type, bredde 2,4m
Type og dimensjon på rørledning: Varierer
Andre krav: Nei
Enh.
m
Mengde
Pris
Sum
50,00
Sum denne side:
Sum Bygningsdel 1 GROPER OG GRØFTER:
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 73-13
Kapittel: 73 UTVENDIGE VA-ANLEGG
Postnr
73.2
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
Enh.
Mengde
Pris
Sum
RØRLEDNINGER
Tekniske bestemmelser
Dette kapittel omfatter alle arbeider i tilknytning til
legging og montering av VA rørledninger, kummer og
deler.
Ledningsplassering i grøft er vist på plan,
lengdeprofil og detaljtegninger.
Ledninger skal generelt legges rettlinjet mellom
stikningspunktene. Generelt henvises til
leverandørens leggeanvisning.
Når legging av rør starter, skal grøftebunnen være fri
for teledannelser, snø og is.
I ledningsfundamentet skal det graves ut for muffene
slik at rørstammen har jevnt anlegg mot
fundamentet. Det må ikke graves ut mer enn strengt
nødvendig.
Rør med muffe og spissende skal normalt legges
med spissenden i grøftas fallretning.
Toleransekravene i hht NS 3420 er angitt som
maksimalt avvik i forhold til prosjektert
ledningsplassering. Kravene gjelder for hvert enkelt
rør og for hele ledningsstrekninger.
Rørlegging skal utføres av personell med ADKsertifikat og i samsvar med leverandørens
anvisninger.
Rørlengden er regnet gjennomgående uten fratrekk
for kummer, bend, etc. Alle rørlengder er regnet
horisontalt. Entreprenør må innkalkulere disse
forutsetningene i de enhetspriser som legges til
grunn for legging av rør.
Rør og deler
Alle rør, rørdeler, kummer og kumdeler skal leveres i
materialkvaliteter i henholdt til kommunal VA-norm
gjeldende for Larvik kommune.
Trykkledninger av PE
Kravspesifikasjon ihht. NKF og NORVAR´s VAmiljøblad nr. 11 der ikke annet er spesifisert i denne
beskrivelse. Rørene skal være PE100, SDR11.
Rørene skal ha rødbrun stripe for pumpeledning
spillvann og blå stripe for vannledning.
Sveising og sveisekontroll
Skjøting av PE-rør skal utføres ved elektromuffe eller
Sum denne side:
Akkumulert Bygningsdel 2 RØRLEDNINGER:
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 73-14
Kapittel: 73 UTVENDIGE VA-ANLEGG
Postnr
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
Enh.
Mengde
Pris
Sum
speilsveising. Ved speilsveising gjelder:
Krav til utstyr, utførelse, kvalitet og kontroll som det
fremgår av DS/INF 70-serien, nr. 1-7. Det skal
benyttes så få skjøter som mulig.
Sveisere skal ha godkjent sertifikat for rørsveising
(K-1) utstedt av Teknologisk Institutt eller tilsvarende,
og kunne dokumentere omfattende erfaring fra
tilsvarende arbeider.
Sveisemaskinen for speilsveising skal være
kontrollert, kalibrert og godkjent etter reglene i
DS/INF 70-6. Prøvingsrapport fra autorisert anerkjent
firma eller institusjon skal foreligge. Maskinen skal
ved anleggsstart være kontrollert i løpet av de siste
12 mnd. Nyinnkjøpt sveiseutstyr skal også testes før
bruk på tilsvarende måte.
Sveiseprosedyren på anleggsplassen skal benytte de
samme parametre som den godkjente
prosedyreprøven ble utført med. I tillegg skal
sveiseren ta hensyn til vær/temperatur og foreta
nødvendig dekning mot sol og regn. Vintertid
innebærer dette krav om oppvarmet telt eller
container.
Kontrollskjema skal føres etter hver sveis, (100%
kontroll) med visuell bedømmelse (ihht DS/INF 70-3)
og alle relevante data ført inn i sveiseprotokollen.
Byggherren vil i tillegg foreta stikkprøvekontroll av
visuell karakter.
Protokollen skal inneholde alle data for å gi full
sporbarhet som:
• Firma
• Sveiser
• Sveiseutstyr
• Materiale
• Dimensjoner
• Værforhold
• Rengjøringsmetode
• Sveiseparametre
• Dato
• Tildekning
Sveiseprotokoller skal inngå i
prosjektdokumentasjonen og overleveres
byggherrens representant fortløpende.
Mottakskontroll og lagring
Det henvises til NS-EN 1610:1998
Etter ankomst til byggeplass inspiseres materiellet
visuelt. Innvendige skader i rør/rørdeler/armatur
godtas ikke. Utvendig sår forevises byggherren for
Sum denne side:
Akkumulert Bygningsdel 2 RØRLEDNINGER:
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 73-15
Kapittel: 73 UTVENDIGE VA-ANLEGG
Postnr
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
Enh.
Mengde
Pris
Sum
evt. godkjennelse eller kassering. Kontrollen
rapporteres. Rør skal stables og lagres i hht.
leverandørens anvisninger.
Byggherrens kontrollør skal varsles for kontroll ved
ankomst av nye rør og armatur.
Mindre skader som senere måtte oppstå på
materiellet, meddeles byggherren som avgjør om
skadene kan repareres eller om materiell skal byttes
ut/kasseres. Kun fullgodt materiell får benyttes.
Kassert rørmateriell merkes på en tydelig og
hensiktsmessig måte og transporteres bort.
Tetthetskontroll
Rørene skal tetthetsprøves etter at de er ferdig
sveist. Lekkasjer skal lokaliseres og repareres. Dette
er en foreløpig tetthetsprøving og gir kun en
indikasjon på at krav til material- og sveisekvalitet
oppfylles. Etter at anlegget er ferdig montert og før
overlevering skal ledninger med installasjoner
tetthets- og trykkprøves, med oppnåelse av
tilfredsstillende resultat og dokumentasjon i henhold
til krav.
Trykkledninger tetthetsprøves av entreprenøren.
Entreprenør melder fra når det er klart til
tetthetsprøving.
Tetthetsprøving av trykkløse rør utføres av
entreprenør ihht. prisbærende poster.
Rengjøring
Før overlevering skal rørene rengjøres ved spyling.
Rørinspeksjon
Før overtakelse skal avløpsledninger rørinspiseres.
Umiddelbart før TV-kontrollen skal ledningene være
spylt og rengjort. Byggherren tar forbehold om at
ledninger ved garantitidens utløp kan undersøkes
ved hjelp av TV-kamera. Denne undersøkelse
betales av byggherren. Registreres feil som kan
tilbakeføres til entreprenøren har byggherren krav på
refusjon av disse kostnadene.
Deformasjonstest av ledninger
Ledninger skal kontrolleres for deformasjon i hht.
NS3420, 4. utgave før overtakelse, der det er
spesifisert i mengdelistene. Kontroll av deformasjon
utføres samtidig med rørinspeksjon.
System for gjennomtrekking av tolken vurderes av
Entreprenøren i samarbeide med Byggherrens
representant, og tilpasses rørene.
Entreprenørens egenkontroll
Sum denne side:
Akkumulert Bygningsdel 2 RØRLEDNINGER:
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 73-16
Kapittel: 73 UTVENDIGE VA-ANLEGG
Postnr
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
Enh.
Mengde
Pris
Sum
Entreprenør skal utføre utvidet egenkontroll i henhold
til VA Miljøblad nr. 27, alle relevante punkter skal
gjennomføres. Kostnader skal inkluderes i de
enkelte poster. Utførende personell skal ha ADK 1sertifikat og omfattende erfaring fra tilsvarende
anlegg.
Ved tilkobling av ledninger til eksisterende anlegg
skal entreprenøren blottlegge og innmåle
eksisterende ledninger og påse at anlegget kan
gjennomføres som planlagt før arbeidene med
tilstøtende ledningstrekk tar til. Dersom det ikke
stemmer skal entreprenøren gjøre tilpasninger i
samarbeid med byggeleder.
73.2.2
UB1.111331214
VANNLEDNING - KOMPLETT
TYPE VANNLEDNING: KALDT FORBRUKSVANN
MATERIALE: PE 100
PLASSERING/MONTASJE: I GRØFT
SKJØT: SVEISESKJØT
Lokalisering: Hovedvannledning på tomten og langs
adkomstveien. Etablert i grøft.
Ringstivhet: Relativ deformasjon: Trykk: PN10
Dimensjon: D=200mm
Materialkvalitet: PE100 SDR 11
Andre krav: Nei
Lengde
73.2.3
m
460,00
m
23,00
UB1.111331214
VANNLEDNING - KOMPLETT
TYPE VANNLEDNING: KALDT FORBRUKSVANN
MATERIALE: PE 100
PLASSERING/MONTASJE: I GRØFT
SKJØT: SVEISESKJØT
Lokalisering: Stikkledning for vanninnlegg til bygg.
Etablert i grøft.
Ringstivhet: Relativ deformasjon: Trykk: PN10
Dimensjon: D=63mm
Materialkvalitet: PE100 SDR 11
Andre krav: Nei
Lengde
Sum denne side:
Akkumulert Bygningsdel 2 RØRLEDNINGER:
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 73-17
Kapittel: 73 UTVENDIGE VA-ANLEGG
Postnr
73.2.4
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
Enh.
Mengde
Pris
Sum
UB1.111331214
VANNLEDNING - KOMPLETT
TYPE VANNLEDNING: KALDT FORBRUKSVANN
MATERIALE: PE 100
PLASSERING/MONTASJE: I GRØFT
SKJØT: SVEISESKJØT
Lokalisering: Stikkledninger for vanninnlegg til bygg
og pumpestasjon. Etablert i grøft.
Ringstivhet: Relativ deformasjon: Trykk: PN10
Dimensjon: D=50mm
Materialkvalitet: PE100 SDR 11
Andre krav: Nei
Lengde
73.2.5
m
162,00
m
10,00
UB1.111331214A
VANNLEDNING - KOMPLETT
TYPE VANNLEDNING: KALDT FORBRUKSVANN
MATERIALE: PE 100
PLASSERING/MONTASJE: I GRØFT
SKJØT: SVEISESKJØT
Lokalisering: Stikkledning for vanninnlegg til
lagerplass for Øysten Lie. Etablert i grøft.
Ringstivhet: Relativ deformasjon: Trykk: PN10
Dimensjon: D=40mm
Materialkvalitet: PE100 SDR 11
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
Posten inkluderer også anboringsklammer.
Lengde
73.2.6
UB1.3113
STENGE- OG TAPPEANORDNINGER
VENTILTYPE: STENGEVENTIL
TILLEGGSUTSTYR: med spindelforlengelse for
ventil inklusive varerør OG STOPPEKRANBOKS
(GATEHATT)
Lokalisering: På stikkledning for vanninnlegg til bygg
Materiale: Messing
Dimensjon: 50 mm
Trykklasse: PN 10
Andre krav: Nei
Antall
stk
2
Sum denne side:
Akkumulert Bygningsdel 2 RØRLEDNINGER:
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 73-18
Kapittel: 73 UTVENDIGE VA-ANLEGG
Postnr
73.2.7
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
Enh.
Mengde
Pris
Sum
UB1.3113
STENGE- OG TAPPEANORDNINGER
VENTILTYPE: STENGEVENTIL
TILLEGGSUTSTYR: med spindelforlengelse for
ventil inklusive varerør OG STOPPEKRANBOKS
(GATEHATT)
Lokalisering: På stikkledning for vanninnlegg til
lagerplass for Øysten Lie.
Materiale: Messing
Dimensjon: 40 mm
Trykklasse: PN 10
Andre krav: Nei
Antall
73.2.8
stk
1
stk
1
m
250,00
UB1.23
FRAKOBLING AV VANNLEDNING
Lokalisering: Frakobling av eksisterende vannledning
langs adkomstveien, inklusive plugging av åpne
ender.
Andre krav: Nei
Antall
73.2.9
UB2.1143312141
AVLØPSLEDNING - KOMPLETT
TYPE AVLØPSLEDNING: AVLØPSLEDNING
TRYKK
MATERIALE: PE 100
PLASSERING/MONTASJE: I GRØFT
SKJØT: SVEISESKJØT
PAKNINGSTYPE: VALGFRI PAKNINGSTYPE
Lokalisering: Pumpeledning spillvann i grøft fra prosj.
pumpestasjon frem til påkobling eksisterende
spillvannsledning
Ringstivhet: Relativ deformasjon: Trykk: PN10 SDR11
Dimensjon: 90mm
Materialkvalitet: PE100
Andre krav: Nei
Lengde
Sum denne side:
Akkumulert Bygningsdel 2 RØRLEDNINGER:
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 73-19
Kapittel: 73 UTVENDIGE VA-ANLEGG
Postnr
73.2.10
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
Enh.
Mengde
Pris
Sum
UB2.1112112112
AVLØPSLEDNING - KOMPLETT
TYPE AVLØPSLEDNING: AVLØPSLEDNING
TRYKKLØS
MATERIALE: PVC
PLASSERING/MONTASJE: I GRØFT
SKJØT: MUFFESKJØT
PAKNINGSTYPE: INNSTØPTE PAKNINGER
Lokalisering: Spillvannsledning i grøft innenfor
tomten,
Ringstivhet: SN8
Relativ deformasjon: Trykk: Trykkløs
Dimensjon: 110mm
Materialkvalitet: PVC
Andre krav: Nei
Lengde
73.2.11
m
102,00
m
81,00
UB2.1112112112
AVLØPSLEDNING - KOMPLETT
TYPE AVLØPSLEDNING: AVLØPSLEDNING
TRYKKLØS
MATERIALE: PVC
PLASSERING/MONTASJE: I GRØFT
SKJØT: MUFFESKJØT
PAKNINGSTYPE: INNSTØPTE PAKNINGER
Lokalisering: Spillvannsledning i grøft innenfor
tomten,
Ringstivhet: SN8
Relativ deformasjon: Trykk: Trykkløs
Dimensjon: 160mm
Materialkvalitet: PVC
Andre krav: Nei
Lengde
Sum denne side:
Akkumulert Bygningsdel 2 RØRLEDNINGER:
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 73-20
Kapittel: 73 UTVENDIGE VA-ANLEGG
Postnr
73.2.12
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
Enh.
Mengde
Pris
Sum
UB2.1132312112
AVLØPSLEDNING - KOMPLETT
TYPE AVLØPSLEDNING: OVERVANNSLEDNING
TRYKKLØS
MATERIALE: PVC-U
PLASSERING/MONTASJE: I GRØFT
SKJØT: MUFFESKJØT
PAKNINGSTYPE: INNSTØPTE PAKNINGER
Lokalisering: Overvannsledning for rent
overvann/takvann
Ringstivhet: SN8
Relativ deformasjon: Trykk: Trykkløs
Dimensjon: D=160mm
Materialkvalitet: PVC
Andre krav: Nei
Lengde
73.2.13
m
300,00
m
190,00
UB2.1132312112
AVLØPSLEDNING - KOMPLETT
TYPE AVLØPSLEDNING: OVERVANNSLEDNING
TRYKKLØS
MATERIALE: PVC-U
PLASSERING/MONTASJE: I GRØFT
SKJØT: MUFFESKJØT
PAKNINGSTYPE: INNSTØPTE PAKNINGER
Lokalisering: Overvannsledning for rent
overvann/takvann
Ringstivhet: SN8
Relativ deformasjon: Trykk: Trykkløs
Dimensjon: D=200mm
Materialkvalitet: PVC
Andre krav: Nei
Lengde
Sum denne side:
Akkumulert Bygningsdel 2 RØRLEDNINGER:
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 73-21
Kapittel: 73 UTVENDIGE VA-ANLEGG
Postnr
73.2.14
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
Enh.
Mengde
Pris
Sum
UB2.1132312112
AVLØPSLEDNING - KOMPLETT
TYPE AVLØPSLEDNING: OVERVANNSLEDNING
TRYKKLØS
MATERIALE: PVC-U
PLASSERING/MONTASJE: I GRØFT
SKJØT: MUFFESKJØT
PAKNINGSTYPE: INNSTØPTE PAKNINGER
Lokalisering: Overvannsledning for rent
overvann/takvann
Ringstivhet: SN8
Relativ deformasjon: Trykk: Trykkløs
Dimensjon: D=250mm
Materialkvalitet: PVC
Andre krav: Nei
Lengde
73.2.15
m
37,00
m
200,00
UB2.1132312112
AVLØPSLEDNING - KOMPLETT
TYPE AVLØPSLEDNING: OVERVANNSLEDNING
TRYKKLØS
MATERIALE: PVC-U
PLASSERING/MONTASJE: I GRØFT
SKJØT: MUFFESKJØT
PAKNINGSTYPE: INNSTØPTE PAKNINGER
Lokalisering: Fra taknedløp til påkobling
samleledning for overvann
Ringstivhet: SN8
Relativ deformasjon: Trykk: Trykkløs
Dimensjon: D=160mm
Materialkvalitet: PVC
Andre krav: Nei
Lengde
Sum denne side:
Akkumulert Bygningsdel 2 RØRLEDNINGER:
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 73-22
Kapittel: 73 UTVENDIGE VA-ANLEGG
Postnr
73.2.16
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
Enh.
Mengde
Pris
Sum
UB2.1132312112
AVLØPSLEDNING - KOMPLETT
TYPE AVLØPSLEDNING: OVERVANNSLEDNING
TRYKKLØS
MATERIALE: PVC-U
PLASSERING/MONTASJE: I GRØFT
SKJØT: MUFFESKJØT
PAKNINGSTYPE: INNSTØPTE PAKNINGER
Lokalisering: Overvannsledning for rent overvann,
Ringstivhet: SN8
Relativ deformasjon: Trykk: Trykkløs
Dimensjon: D=315mm
Materialkvalitet: PVC
Andre krav: Nei
Lengde
73.2.17
m
188,00
m
60,00
UB2.1132312112
AVLØPSLEDNING - KOMPLETT
TYPE AVLØPSLEDNING: OVERVANNSLEDNING
TRYKKLØS
MATERIALE: PVC-U
PLASSERING/MONTASJE: I GRØFT
SKJØT: MUFFESKJØT
PAKNINGSTYPE: INNSTØPTE PAKNINGER
Lokalisering: Overvannsledning for rent overvann,
O22 - bekk og stikkrenne tilkomstvei
Ringstivhet: SN8
Relativ deformasjon: Trykk: Trykkløs
Dimensjon: D=400mm
Materialkvalitet: PVC
Andre krav: Nei
Lengde
Sum denne side:
Akkumulert Bygningsdel 2 RØRLEDNINGER:
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 73-23
Kapittel: 73 UTVENDIGE VA-ANLEGG
Postnr
73.2.18
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
Enh.
Mengde
Pris
Sum
UB2.1132312112
AVLØPSLEDNING - KOMPLETT
TYPE AVLØPSLEDNING: OVERVANNSLEDNING
TRYKKLØS
MATERIALE: PVC-U
PLASSERING/MONTASJE: I GRØFT
SKJØT: MUFFESKJØT
PAKNINGSTYPE: INNSTØPTE PAKNINGER
Lokalisering: Bekkelukking, B66 - B23
Ringstivhet: SN8
Relativ deformasjon: Trykk: Trykkløs
Dimensjon: D=600mm
Materialkvalitet: PP DV rør
Andre krav: Nei
Lengde
73.2.19
m
214,00
m
98,00
UB2.1132312112
AVLØPSLEDNING - KOMPLETT
TYPE AVLØPSLEDNING: OVERVANNSLEDNING
TRYKKLØS
MATERIALE: PVC-U
PLASSERING/MONTASJE: I GRØFT
SKJØT: MUFFESKJØT
PAKNINGSTYPE: INNSTØPTE PAKNINGER
Lokalisering: Ledning for forurenset overvann fra
sandfang
Ringstivhet: SN8
Relativ deformasjon: Trykk: Trykkløs
Dimensjon: D=160mm
Materialkvalitet: PVC
Andre krav: Nei
Lengde
Sum denne side:
Akkumulert Bygningsdel 2 RØRLEDNINGER:
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 73-24
Kapittel: 73 UTVENDIGE VA-ANLEGG
Postnr
73.2.20
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
Enh.
Mengde
Pris
Sum
UB2.1132312112
AVLØPSLEDNING - KOMPLETT
TYPE AVLØPSLEDNING: OVERVANNSLEDNING
TRYKKLØS
MATERIALE: PVC-U
PLASSERING/MONTASJE: I GRØFT
SKJØT: MUFFESKJØT
PAKNINGSTYPE: INNSTØPTE PAKNINGER
Lokalisering: Ledning for forurenset overvann,
Ringstivhet: SN8
Relativ deformasjon: Trykk: Trykkløs
Dimensjon: D=200mm
Materialkvalitet: PVC
Andre krav: Nei
Lengde
73.2.21
m
194,00
m
29,00
m
18,00
UB2.1132312112
AVLØPSLEDNING - KOMPLETT
TYPE AVLØPSLEDNING: OVERVANNSLEDNING
TRYKKLØS
MATERIALE: PVC-U
PLASSERING/MONTASJE: I GRØFT
SKJØT: MUFFESKJØT
PAKNINGSTYPE: INNSTØPTE PAKNINGER
Lokalisering: Ledning for forurenset overvann,
Ringstivhet: SN8,
Relativ deformasjon: Trykk: Trykkløs
Dimensjon: D=400mm
Materialkvalitet: PVC
Andre krav: Nei
Lengde
73.2.22
UB2.322449
DRENSLEDNINGER AV PLAST - KORRUGERTE
MATERIALE: PP
NOMINELL DIAMETER: DN200
Lokalisering: Overløp fra SF14 for forurenset
overvann
Underlag: Pukk
Relativ deformasjon: Dimensjon: 200mm, DV-rør
Andre krav: Nei
Lengde
Sum denne side:
Akkumulert Bygningsdel 2 RØRLEDNINGER:
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 73-25
Kapittel: 73 UTVENDIGE VA-ANLEGG
Postnr
73.2.23
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
Enh.
Mengde
stk
38
stk
7
Pris
Sum
UB2.212312933
TILKNYTNING TIL AVLØPSLEDNING
MATRIALE: PVC-U
PLASSERING/MONTASJE: I GRØFT
NOMINELL DIAMETER FOR HOVEDLEDNING:
DN160 - DN250
NOMINELL DIAMETER FOR TILKNYTNING: DN
150/160
TYPE TILKNYTNING: MED GRENRØR
Lokalisering: Tilknytning av D=160mm til rør med
diameter fra 160 til 250mm
Andre krav: Nei
Antall
73.2.25
UB2.212312933
TILKNYTNING TIL AVLØPSLEDNING
MATRIALE: PVC-U
PLASSERING/MONTASJE: I GRØFT
NOMINELL DIAMETER FOR HOVEDLEDNING:
DN315 - DN400
NOMINELL DIAMETER FOR TILKNYTNING: DN
150/160
TYPE TILKNYTNING: MED GRENRØR
Lokalisering: Tilknytning av D=160mm til rør med
diameter fra 315 til 400mm
Andre krav: Nei
Antall
73.2.27
UB8.721A
INNMÅLING AV RØRLEDNING
Lokalisering: alle ledningstraseer
Type og dimensjon: flere ledninger
Ledningsstrekk: Se tegn.
Andre krav:
a)
Omfang og prisgrunnlag
Gjelder innmåling av alle prosjekterte VAledninger og kummer, ref. tegn.
x) Komplett ledningsanlegg
RS
Sum denne side:
Akkumulert Bygningsdel 2 RØRLEDNINGER:
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 73-26
Kapittel: 73 UTVENDIGE VA-ANLEGG
Postnr
73.2.28
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
UB8.1511A
SPYLING AV RØRLEDNING
Rund sum
Rørmateriale: Termoplast
Lokalisering: Hele anlegget
Type ledning: Alle typer ledning
Dimensjon: Alle dimensjoner
Andre krav:
a)
73.2.29
Enh.
Mengde
Pris
Sum
RS
Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter spyling og rengjøring av alle rør
og kummer, samt slamsuging av sandfangene.
UB8.121
TRYKKPRØVING AV VANN- OG
AVLØPSLEDNINGER - TRYKKLEDNINGER
RØRMATERIALE: TERMOPLAST
Lokalisering: Hovedvannledning
Dimensjon: 200 mm
Lengde ledning for angitt dimensjon: 460m
Prøvingsmetode: vann
Andre krav: Nei
Antall ledningsstrekk
73.2.30
stk
2
stk
3
stk
1
UB8.121
TRYKKPRØVING AV VANN- OG
AVLØPSLEDNINGER - TRYKKLEDNINGER
RØRMATERIALE: TERMOPLAST
Lokalisering: Stikkledning/vanninnlegg
Dimensjon: 50mm og 63mm
Lengde ledning for angitt dimensjon: 185m
Prøvingsmetode: Vann
Andre krav: Nei
Antall ledningsstrekk
73.2.41
UB8.121
TRYKKPRØVING AV VANN- OG
AVLØPSLEDNINGER - TRYKKLEDNINGER
RØRMATERIALE: TERMOPLAST
Lokalisering: Pumpeledning spillvann
Dimensjon: 90mm
Lengde ledning for angitt dimensjon: 250m
Prøvingsmetode: Vann
Andre krav: Nei
Antall ledningsstrekk
Sum denne side:
Akkumulert Bygningsdel 2 RØRLEDNINGER:
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 73-27
Kapittel: 73 UTVENDIGE VA-ANLEGG
Postnr
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
73.2.50
UB8.141A
INNVENDIG INSPEKSJON AV VANN- OG
AVLØPSSYSTEMER
RØRMATERIALE: TERMOPLAST
Enh.
Mengde
Pris
Sum
Lokalisering: Alle selvfallsledninger
Dimensjon: Fra 160mm til 600mm
Andre krav:
a) Prosessen omfatter TV-inspeksjon av
selvfallsledninger og evt. vannledninger hvis
dette kreves, etter at anleggsarbeidene er
avsluttet. Det skal settes opp en egen rapport
fra inspeksjonen som sendes byggherren
sammen med videotapen. Rapportering skal
være i henhold til NORVARs
rapporteringshåndbok.
c)
Operatør skal ha sertifikat fra NORVARs
rørinspeksjonsgruppe eller kunne dokumentere
tilsvarende kunnskaper.
Representanten fra byggherren skal kunne
være tilstede under TV-opptaket som skal
kunne følges på en videoskjerm.
x)
73.2.57
Mengden måles i antall m ledning TV-inspisert.
Enhet: m
m
2000,00
UB8.1531
DESINFISERING AV RØRLEDNING
Lokalisering: Ny hovedvannledning,
Type ledning: PE
Dimensjon (DN): D=200mm
Lengde ledning for angitt dimensjon: 460m
Desinfeksjonsmetode: Iht VA-miljøblad fra Norsk
Vann
Desinfeksjonsmiddel: Hypokloritt
Vann med desinfeksjonsmiddel: Det skal
gjennomføres klorfjerning før vannet tappes ut av
ledningen. Avkloret vann kan føres til nærmeste
spillvanns- eller overvannskum
Tillatt rest desinfeksjonsmiddel: Iht VA-miljøblad fra
Norsk Vann
Andre krav: Nei
Rund sum
RS
Sum denne side:
Akkumulert Bygningsdel 2 RØRLEDNINGER:
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 73-28
Kapittel: 73 UTVENDIGE VA-ANLEGG
Postnr
73.2.58
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
Enh.
Mengde
Pris
Sum
UB8.1531
DESINFISERING AV RØRLEDNING
Lokalisering: Stikkledning fra hovedledning til bygg
Type ledning: PE
Dimensjon (DN): D=50mm og D=63mm
Lengde ledning for angitt dimensjon: 185m
Desinfeksjonsmetode: Iht VA-miljøblad fra Norsk
Vann
Desinfeksjonsmiddel: Hypokloritt
Vann med desinfeksjonsmiddel: Det skal
gjennomføres klorfjerning før vannet tappes ut av
ledningen. Avkloret vann kan føres til nærmeste
spillvanns- eller overvannskum
Tillatt rest desinfeksjonsmiddel: Iht VA-miljøblad fra
Norsk Vann
Andre krav: Nei
Rund sum
RS
73.2.59
UB8.1532
NØYTRALISERING ETTER DESINFISERING
Metode: Iht VA-miljøblad fra Norsk Vann
Type ledning: Hovedvannledning - PE
Dimensjon: D=200mm
Lengde ledning for angitt dimensjon: 460m
Andre krav: Nei
Rund sum
RS
73.2.60
UB8.1532
NØYTRALISERING ETTER DESINFISERING
Metode: Iht VA-miljøblad fra Norsk Vann
Type ledning: Stikkledning/vanninnlegg - PE
Dimensjon: D=50mm og d=63mm
Lengde ledning for angitt dimensjon: 185m
Andre krav: Nei
Rund sum
RS
Sum denne side:
Sum Bygningsdel 2 RØRLEDNINGER:
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 73-29
Kapittel: 73 UTVENDIGE VA-ANLEGG
Postnr
73.3
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
Enh.
Mengde
Pris
Sum
KUMMER
Tekniske bestemmelser
Generelt skal arbeidene utføres i hht
kommunaltekniske normer.
Alle ventiler og rørdeler beregnet på sigevann skal
være motstanddyktige mot sigevann. Alle
betongkummer for sigevann skal være utført av
bestandig betong, klasse M90.
Postene skal inkludere komplette kummer inkludert
levering og montering av alle deler med tilhørende
ventiler, pakninger, bolter, vegggjennomganger,
renner etc som vist på kumtegning (se også
stykkliste). Videre skal justeringsring,
kumlokkramme, kumlokk og evt. betongkonsoll samt
kumstige type Alustar eller tilsvarende inkluderes.
Stige skal monteres med gjennomgående bolter.
Bend, grenrør, overganger, rørkapp av rette rør og
tilkoblinger vist på kumtegningene inkluderes i
kumprisen.
Entrepenøren står for innkjøp og levering av alle
deler for oppbygging av kummene. Dette gjelder
også armatur og deler, kumstiger, kumlokk med
ramme. Det benyttes støpejernslokk med fast
ramme utenfor vei, flytende ramme i vei. Alle
rammer/ lokk skal være utstyrt med dempering.
Under flytende rammer skal det være 100mm asfalt.
Alle nødvendige arbeider ifm. montering av
kummene prises av entreprenør.
Det skal benyttes justeringsring over eksentrisk
kjegle. Justeringsringen skal ha høyde mellom 20 og
30 cm. For justeringsringen skal det monteres
støttering for sikring mot forskyvning. Justeringsring
og støttering skal festes med PU-skum. Kumkjegler
plasseres slik at plassering av kumlokk samt
nedstigningsforholdene i kummen blir best mulig. Det
skal monteres kumstiger type Alustar.
Kumdybden er angitt fra topp lokk til bunn innvendig
kum. Kotehøyden på kumlokket tilpasses vei og
terreng rundt kummen. For utførelse av kummer og
tilbehør henvises det til tegningene. Oppgitte høyder
er ca. høyder.
Betongkummer utføres generelt av prefabrikerte
kumringer med glideringsskjøter.
Hulltagning skal kjernebores, og pakninger av type
Forsheda eller tilsvarende skal benyttes.
Sum denne side:
Akkumulert Bygningsdel 3 KUMMER:
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 73-30
Kapittel: 73 UTVENDIGE VA-ANLEGG
Postnr
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
Enh.
Mengde
Pris
Sum
Ventiler
All armatur skal være epoxybehandlet på innsiden og
utsiden med en tykkelse på minimum 250-350 um.
Sluseventiler skal være PN10 av duktilt støpejern og
i flenset utførelse. Byggelengde DIN 3202 F4.
Ventiler med lik funksjon skal være av samme
fabrikat og type.
Armatur skal være av fabrikat AVK, Hawle eller TAEsco (Danfoss).
73.3.2
UF1.1114A
NEDSTIGNINGSKUMMER AV
BETONGELEMENTER - KOMPLETT
KUMTYPE: T-MERKET MED FALSSKJØT OG
GLIDERING
NOMINELL DIAMETER: DN 1600
Lokalisering: V10
Kumhøyde: ca. 2,5m
Andre krav:
a)
Omfang og prisgrunnlag
Komplett kum inkl arrangement, rørdeler,
kumgjennomføringer, kumtopp, stige og lokk
som vist på tegning GH044
Antall
73.3.3
stk
1
stk
1
UF1.1114A
NEDSTIGNINGSKUMMER AV
BETONGELEMENTER - KOMPLETT
KUMTYPE: T-MERKET MED FALSSKJØT OG
GLIDERING
NOMINELL DIAMETER: DN 1600
Lokalisering: V22
Kumhøyde: ca. 2,75m
Andre krav:
a)
Omfang og prisgrunnlag
Komplett kum inkl arrangement, rørdeler,
kumgjennomføringer, kumtopp, stige og lokk
som vist på tegning GH046.
Antall
Sum denne side:
Akkumulert Bygningsdel 3 KUMMER:
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 73-31
Kapittel: 73 UTVENDIGE VA-ANLEGG
Postnr
73.3.4
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
Enh.
Mengde
Pris
Sum
UF1.1114A
NEDSTIGNINGSKUMMER AV
BETONGELEMENTER - KOMPLETT
KUMTYPE: T-MERKET MED FALSSKJØT OG
GLIDERING
NOMINELL DIAMETER: DN 1600
Lokalisering: V36
Kumhøyde: ca. 3,20m
Andre krav:
a)
Omfang og prisgrunnlag
Komplett kum inkl. arrangement, rørdeler,
kumgjennomføringer, kumtopp, stige og
lokk. ref. tegning GH045.
Antall
73.3.5
stk
1
stk
1
stk
1
UF1.1113A
NEDSTIGNINGSKUMMER AV
BETONGELEMENTER - KOMPLETT
KUMTYPE: T-MERKET MED FALSSKJØT OG
GLIDERING
NOMINELL DIAMETER: DN 1400
Lokalisering: V38
Kumhøyde: ca. 2,75m
Andre krav:
a)
Omfang og prisgrunnlag
Komplett kum inkl. arrangement, rørdeler,
kumgjennomføringer, kumtopp, stige og
lokk. ref. tegning GH045.
Antall
73.3.6
UF1.1110A
NEDSTIGNINGSKUMMER AV
BETONGELEMENTER - KOMPLETT
KUMTYPE: T-MERKET MED FALSSKJØT OG
GLIDERING
NOMINELL DIAMETER: USPESIFISERT
Lokalisering: Eksisterende vannkum 54043
Kumhøyde: I/R
Andre krav:
a)
Omfang og prisgrunnlag
Gjelder tilkobling av vannledning i
eksisterende kum, komplett med deler
som vist på tegning GH043.
Antall
Sum denne side:
Akkumulert Bygningsdel 3 KUMMER:
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 73-32
Kapittel: 73 UTVENDIGE VA-ANLEGG
Postnr
73.3.7
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
Enh.
Mengde
Pris
Sum
UF1.1113A
NEDSTIGNINGSKUMMER AV
BETONGELEMENTER - KOMPLETT
KUMTYPE: T-MERKET MED FALSSKJØT OG
GLIDERING
NOMINELL DIAMETER: DN 1400
Lokalisering: AV1, oppsamlingskum for flytende
spesialavfall ved spill på gulv. Montert under gulv i
rom for håndtering og mellomlagring av spesialavfall.
Kumhøyde: ca. 1,5m
Andre krav:
a)
Omfang og prisgrunnlag
Komplett kum inkl kumtopp og lokk som vist
på tegning.
Antall
73.3.8
stk
1
stk
4
UF1.1112A
NEDSTIGNINGSKUMMER AV
BETONGELEMENTER - KOMPLETT
KUMTYPE: T-MERKET MED FALSSKJØT OG
GLIDERING
NOMINELL DIAMETER: DN 1200
Lokalisering: B3, B6, B15, B22
Kumhøyde: ca. 1,5 - 4,0m
Rørledningsdimensjon: 600mm
Andre krav:
a)
Omfang og prisgrunnlag
Omfatter komplett kum med oppbygging som
vist på prinsipptegning GH031.
b) Materialer
Se tegning GH031, GH044 og GH046.
c) Utførelse
Se tegning GH031, GH044 og GH046.
Antall
Sum denne side:
Akkumulert Bygningsdel 3 KUMMER:
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 73-33
Kapittel: 73 UTVENDIGE VA-ANLEGG
Postnr
73.3.9
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
Enh.
Mengde
Pris
Sum
UF1.1114A
NEDSTIGNINGSKUMMER AV
BETONGELEMENTER - KOMPLETT
KUMTYPE: T-MERKET MED FALSSKJØT OG
GLIDERING
NOMINELL DIAMETER: DN 1600
Lokalisering: Målekum S24
Kumhøyde: ca. 2,2 m
Rørledningsdimensjon: 90mm
Andre krav:
a)
Omfang og prisgrunnlag
Omfatter komplett kum med oppbygging som
vist på prinsipptegning GH031.
b) Materialer
Se tegning GH031 og GH042.
c) Utførelse
Se tegning GH031 og GH042.
Antall
73.3.10
stk
1
stk
1
UF1.1114A
NEDSTIGNINGSKUMMER AV
BETONGELEMENTER - KOMPLETT
KUMTYPE: T-MERKET MED FALSSKJØT OG
GLIDERING
NOMINELL DIAMETER: DN 1600
Lokalisering: Inntakskum B66 for bekken.
Kumhøyde:ca.2,0m
Rørledningsdimensjon: 600mm
Andre krav:
a)
Omfang og prisgrunnlag
Omfatter komplett kum med oppbygging som
vist på tegning GH032.
b) Materialer
Se tegning GH032
c) Utførelse
Se tegning GH032
Antall
Sum denne side:
Akkumulert Bygningsdel 3 KUMMER:
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 73-34
Kapittel: 73 UTVENDIGE VA-ANLEGG
Postnr
73.3.11
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
Enh.
Mengde
stk
28
stk
10
stk
26
Pris
Sum
UF2.193A
INSPEKSJONSKUM AV PLAST
TYPE GJENNOMLØP: Alle typer gjennomløp
NOMINELL DIAMETER: DN 400
Lokalisering: FO5, FO6, FO7, FO36, FO38, O3, O6,
O8, O10, O15, O16, O17, 019, O22, O33, O36, O37,
O38, O40, O53, O71, O72, S2, S3, S6, S8, S10, S29
Kumhøyde: ca. 1,5 - 4,0m
Rørledningsdimensjon: 160 - 400mm
Andre krav:
a)
Omfang og prisgrunnlag
Omfatter komplett kum med oppbygging som
vist på prinsipptegning GH031.
b) Materialer
Se GH031 og spesifikk kumtegning som finnes
for enkelte av kummene.
c) Utførelse
Se GH031 og spesifikk kumtegning som finnes
for enkelte av kummene.
Antall
73.3.12
UF1.1100A
NEDSTIGNINGSKUMMER AV
BETONGELEMENTER - KOMPLETT
Antall
Kumtype: Valgfri
Nominell diameter: Uspesifisert
Lokalisering: Eksist. ledningsanlegg
Kumhøyde: Varierer
Andre krav:
a)
c)
73.3.13
Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter riving av eksisterende
betongkummer som er satt ut av drift.
Utførelse
Kjegle/topplate frigraves og fjernes.Kummen
fylles med pukk 8/16.
UF3.17
SANDFANGSKUMMER AV BETONG MED
VANNLÅS
NOMINELL DIAMETER: DN 1000
Lokalisering: Hele anlegget
Sandvolum: 1m dypt
Kumhøyde: ca. 2,5 - 3,0m
Andre krav: Nei
Antall
Sum denne side:
Akkumulert Bygningsdel 3 KUMMER:
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 73-35
Kapittel: 73 UTVENDIGE VA-ANLEGG
Postnr
73.3.14
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
Enh.
Mengde
stk
30
stk
10
stk
5
stk
5
stk
5
stk
5
Pris
Sum
UF6.711
KUMANVISERE
Lokalisering: Generelt i tilknytning til kummer
innenfor anlegget. Plassering på bygningsvegg.
Andre krav: Nei
Antall
73.3.15
UF6.721
STOLPER MED KUMANVISERE
Lokalisering: Generelt i tilknytning til kummer
innenfor anlegget, med plassering i terreng.
Dimensjon: Materiale: Varmforsinket stål
Andre krav: Nei
Antall
73.3.16
UF6.22
FLYTENDE KUMRAMME
KLASSE D 400 - NS 1990 DN 650
Lokalisering: Generelt ved endringer
Andre krav: Nei
Antall
73.3.17
UF6.24
FAST KUMRAMME
KLASSE D 400 - NS 1991 DN 650
Lokalisering: Generelt ved endringer
Andre krav: Nei
Antall
73.3.18
UF6.32
KUMLOKK AV STØPEJERN
KLASSE D 400 - NS 1992 DN 650
Lokalisering: Generelt ved endringer
Dimensjon: D=650mm
Andre krav: Nei
Antall
73.3.19
UF6.42
RISTLOKK
KLASSE D 400 - NS 1995
Lokalisering: Generelt ved endringer
Materiale: Støpejern
Andre krav: Nei
Antall
Sum denne side:
Akkumulert Bygningsdel 3 KUMMER:
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 73-36
Kapittel: 73 UTVENDIGE VA-ANLEGG
Postnr
73.3.20
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
Enh.
Mengde
Pris
Sum
UF6.43
KUPPELRISTER
Lokalisering: Generelt ved endringer
Materiale: Støpejern
Andre krav: Nei
Antall
73.3.21
stk
5
stk
5
UF6.51
STØTTERINGER AV VARMFORSINKET STÅL
Lokalisering: Generelt ved endringer
Nominell diameter: 650mm
Andre krav: Nei
Antall
Sum denne side:
Sum Bygningsdel 3 KUMMER:
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 73-37
Kapittel: 73 UTVENDIGE VA-ANLEGG
Postnr
73.4
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
Enh.
Mengde
Pris
Sum
RØRPRESSING LÅGENDALSVEIEN
Tekniske bestemmelser
Ny DN200 vannledning opp til Grinda kobles til
eksisterende hovedledning på vestsiden av
Lågendalsveien. Kryssingen av Lågendalsveien må
utføres som grøftefritt anlegg.
Det er også bruk for et varerør nummer 2, Hvor det
skal føres inn 2 stk 110m PVC rør og 1 stk 160 PVC.
Dette er trekkerør for kabel.
Postene under dette kapittelet omfatter alle
rørpressingsarbeidene og inntrekkingsarbeider for
komplett etablert ny vannledning og trekkerør for EL
og tele.
For vannledningen er levering av rør, Innmåling,
rørinspeksjon, desinfisering etc. og tilkobling til
kummer inkludert under andre kapitler. 02 for
ledningsarbeider og 03 for kummer.
73.4.2
73.4.3
GE4.11
RIGG FOR RØRPRESSING
Rund sum
Lokalisering: Rett ved Lågendalsveien. Se tegning
GH043
Adkomstforhold: God tilgjengelighet fra hovedvei.
Hulldiameter: Valgfritt
Andre krav: Nei
GE4.21A
OPPSTILLING FOR RØRPRESSING
Antall ganger
Lokalisering: Rett ved Lågendalsveien. Se tegning
GH043
Adkomstforhold: God tilgjengelighet fra hovedvei.
Hulldiameter: Valgfritt
Andre krav:
c)
RS
stk
2
Utførelse
Rørene settes med min. 1m horisontal avstand
og omtrent i samme høyde.
Sum denne side:
Akkumulert Bygningsdel 4 RØRPRESSING LÅGENDALSVEIEN:
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 73-38
Kapittel: 73 UTVENDIGE VA-ANLEGG
Postnr
73.4.4
73.4.5
73.4.6
73.4.7
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
GE4.28161
ENKEL BOREGROP VED RØRPRESSING RUND SUM
Rund sum
Type grop: Startgrop
Lokalisering: Rett ved Lågendalsveien. Se tegning
GH043
Grunnforhold: Se geoteknisk rapport
Andre krav: Nei
GE4.31
RØRPRESSING
Lengde
Lokalisering: Rett ved Lågendalsveien. Se tegning
GH043
Grunnforhold: Løsmasser. For det meste sand.
Hulldiameter: Stort nok til å føre gjennom 200mm
PE rør
Helning: Tilnærmet horisontalt
Toleranser: +1% vertikalt og +-2% horisontalt
Krav til rør: Stålrør P235
Eksisterende anlegg/objekter: Som vist på tegning
GH043 er det eksisterende kabler og vannledning
som krysser traseen for rørpressing. Frigraving og
innmåling av disse objektene inngår i denne posten.
Andre krav: Nei
GE4.31
RØRPRESSING
Lengde
Lokalisering: Rett ved Lågendalsveien. Se tegning
GH043
Grunnforhold: Løsmasser. For det meste sand.
Hulldiameter: Stort nok til å trekke gjennom 2 stk
110 og 1 stk. 160 PVC kabelrør.
Helning: Tilnærmet horisontalt
Toleranser: +1% vertikalt og +-2% horisontalt
Krav til rør: Stålrør P235
Eksisterende anlegg/objekter: Som vist på tegning
GH043 er det eksisterende kabler og vannledning
som krysser traseen for rørpressing.
Andre krav: Nei
GE8.146
HÅNDTERING AV MASSER
FRA RØRPRESSING - RUND SUM
Rund sum
Lokalisering: Rett ved Lågendalsveien. Se tegning
GH043
Leveringssted: Valgfritt
Andre krav: Nei
Enh.
Mengde
Pris
Sum
RS
m
35,00
m
35,00
RS
Sum denne side:
Akkumulert Bygningsdel 4 RØRPRESSING LÅGENDALSVEIEN:
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 73-39
Kapittel: 73 UTVENDIGE VA-ANLEGG
Postnr
73.4.8
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
UB1.121333415A
VANNLEDNING - RETTE RØR - LENGDE
Lengde
Type vannledning: Kaldt forbruksvann
Materiale: Pe 100
Plassering/montasje: Rør i rør
Skjøt: Buttsveisskjøt
Lokalisering: Rett ved Lågendalsveien. Se tegning
GH043
Ringstivhet: Relativ deformasjon: Trykk: PN10
Dimensjon: DN200
Materialkvalitet: PE100 SDR11
Andre krav:
a)
73.4.9
Enh.
Mengde
m
40,00
m
40,00
Pris
Sum
Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter inntrekking av vannledningen i
varerøret under Lågendalsveien.
WB1.21119499A
KABELRØR I LØSMASSER
TYPE: GLATT RØR
MATERIALE: PVC-U
FARGE: Forskellige
KOMPLETTERENDE DELER: MED TREKKETAU
OG TETTELOKK I BEGGE ENDER
NOMINELL UTVENDIG DIAMETER: DN110 og
DN160
Lokalisering: Rør i rør for kryssing av
Lågendalsveien
Leggekrav: Buntes sammen og dyttes/trekkes inn i
varerøret.
Største deforrmasjon: Andre krav:
a)
Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter inntrekking av trekkerør for el
og tele i varerøret under Lågendalsveien.
Levering av trekkerørene prises i poster i
kapittel 75
Lengde rørbunt med 3 rør
Sum denne side:
Sum Bygningsdel 4 RØRPRESSING LÅGENDALSVEIEN:
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 73-40
Kapittel: 73 UTVENDIGE VA-ANLEGG
Postnr
73.5
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
Enh.
Mengde
Pris
Sum
UTJEVNINGSBASSENG OG PUMPESTASJON
GENERELT
Avløp fra arealer der avfall behandles eller lagres
skal ledes til kommunal spillvannsledning ved
Bommestadkrysset på E18. Det er inngått avtale
mellom VESAR og Norsk Gjenvinning (NG) om å
benytte deres overføringsledning, som har dimensjon
110 mm PVC. For å utnytte ledningens kapasitet må
det anlegges et 94 m3 utjevningsbasseng.
Pumpestasjon for overføring skal ha kapasitet 5 l/s
med full kapasitetsreserve. Vannmengden måles i
separat kum ved pumpestasjonen.
Fordrøyningsbassenget
Fordrøyningsbassenget bygges som et nedgravd
rørbasseng av Ø2000 betongrør med endestykker
og nedstigning i begge ender for inspeksjon og
eventuelt slamfjerning. Bassenget utstyres med
nivåindikator med overføring til driftskontrollenheten
via pumpestasjonens styringsenhet.
Pumpestasjonen for forurenset overvann og
spillvann
Pumpestasjonen skal pumpe forurenset overvann og
spillvann fra bygningene inn på eksisterende
pumpeledning som tilhører (NG).
Etterfølgende krav er minimumskrav fra tiltakshaver.
Entreprenøren er ansvarlig for all prosjektering og
bygging av komplett sammenbygget stasjon.
Relevante standarrder som leveransen skal
imøtekomme er;
NS 153
NS 1777
NS-EN 10253-3/4
NS-EN 1993, relevante deler
Gropsikring og utgraving, fundamentering og
inntilfylling er medtatt i andre kapitler.
Total leveranse av basseng, pumpestasjon og
målekum er fordelt på flere poster.
Med tilbud skal følge følgende informasjon:
Fabrikat og kapasitetskurver m/virkningsgrad for
pumpene m /dokumentasjonskrav.
Motoreffelt og motorstørrelse.
Startfunksjon/utstyr og startstrøm.
Maks vibrasjoner for utstyret installert.
Sum denne side:
Akkumulert Bygningsdel 5 UTJEVNINGSBASSENG OG PUMPESTASJON:
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 73-41
Kapittel: 73 UTVENDIGE VA-ANLEGG
Postnr
73.5.2
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
UH5.1A
PREFABRIKKERT FORDRØYNINGSBASSENG/
BUFFERTANK
Antall
Lokalisering: Ved pumpestasjon, se tegning GH041
Medium: Forurenset overvann
Grunnforhold: Se RIG rapport og tegninger
Grunnvannsstand: Svært høy, kfr tegn GH042
Kotehøyder og begrensninger: Se tegning GH041
m.fl
Mål, kapasitet og dimensjonering: netto volum 94m3
Materiale: Betong, prefabrikkert
Dokumentasjon: Vedlegges tilbudet
Utstyr: 2 stk endestykker m/tilkoblinger, og 2 stk
nadstigninger med kjegle, hals og Ø600 Stj lokk
Andre krav:
a)
e)
73.5.3
Mengde
stk
1
stk
1
Pris
Sum
Omfang og prisgrunnlag; Komplett basseng
m/inn- og utløpsstusser og 2 stk
nedstigningssjakter.
Prøving og kontroll;
Bassenget tetthetstestes ved å fylle m/vann helt
opp til topp av kjegle og la stå i 3 døgn før
inntilfylling.
UN1.1A
PREFABRIKKERT PUMPESTASJON
Antall
Lokalisering: SUMP m/utstyr. Kfr tegning GH001
Medium: Forurenset overvann og mindre mengder
spillvann fra vektbygget og driftsbygget
Grunnforhold: Se RIG rapport og tegninger
Grunnvannsstand: Svært høy, antatt opp til kt 27,50
Kotehøyder og begrensninger: Se tegning GH042
m.fl
Mål, kapasitet og dimensjonering: kapasitet 2x5 l/s
mot 36 mVS
Materiale: GRP for prefabrikkert overbygg i tre
Dokumentasjon: Kfr tilleggstekst
Utstyr: Kfr tilleggstekst
Andre krav:
a)
Enh.
Omfang og prisgrunnlag:
Stasjonen utføres med sump av GRP og med
diameter minst 2000 mm, eller større hvis
nødvendig ut fra pumpenes plassbehov.
Sumpen skal dimensjoneres for maks antatt
grunnvannstand ensidig utvendig
grunnvannshøyde som angitt og omfylling med
relevante sikkerhetsfaktorer ihht relevante NS
v/FEM-analyse eller tilsvarende beregningsdokumentasjon.
Nødvendige forsterkningsripper, avstivninger og
isolert topplate for overbygg.
Sum denne side:
Akkumulert Bygningsdel 5 UTJEVNINGSBASSENG OG PUMPESTASJON:
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 73-42
Kapittel: 73 UTVENDIGE VA-ANLEGG
Postnr
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
Enh.
Mengde
Pris
Sum
Øverste 1,2 m utvendig isolert m/100 mm.
Stasjonen skal utstyres med følgende teknisk
utstyr:
2 stk dykkpumper med kapasitet av hver pumpe
v/parallell drift; min 5 l/s mot 36 m VS (30 m
statisk løftehøyde + 6 m falltap ekskl. internt
falltap i stasjonen). Hvirvelhjuldrift eller
kanalhjulpumpe. 400V 3-fas drifsspenning.
Pumpemotorene dimensjoneres med nødvendig
reserve for full kapasitet v/fullt turtall.
De utstyres med frekvensomformere for
kapasitetstilpasning til NG’s
rørledningsdimensjon og for myk start/stopp.
Koblingsfot og geidersystem for begge
pumpene.
Nødvendige rør og rørdeler i stasjonen utføres i
syrefast stål, SIS 3334, minimum tykkelse 3,0
mm. Nødvendige manuelle avstengningsventiler
med ratt og tilbakeslagsventiler for enkeltdrift og
parallell drift samt for drift av én pumpe ved
demontering av en av pumpene for service.
Stuss for pluggkjøring med innlegging over
mellomdekke. All ventilmanøvrering over
mellomdekket.
Alle rørdeler som ikke er i syrefast skal være
høykvalitet epoxybelagt 250 mg/m2. Pumpene
epoxylakkeres utvendig 250 my tørr.
Innstøpte festebolter i syrefast stål for feste av
kapasitetsregulator.
El.skap m/effektbryter og startutstyr for hver
pumpe for montasje i overbygg ferdig koblet
med alt nødvendig utstyr for tilknytning av
elkrafttilførsel og signalkabel for evt. overføring
til bygningen. Matekabler fra teknisk rom i
gjenvinningsstasjonen medtas i el.kapitlet.
Nedstigningsluker m/sikkerhetsrist for
ned-/oppheising av pumper og nedstigning,
leider festet til sumpveggen og mellomdekke alt
forskriftsmessig utformet ihht Arbeidstilsynets
krav.
Festeanordning for innfesting av sump til
nedlastingsplate.
Stasjonen skal leveres ferdig testet og idriftsatt.
Fullstendig FDV-dokumentasjon bestående av
tegninger, produktdtatbld med
vedlikeholdsmanual, testresultater mm
Sum denne side:
Akkumulert Bygningsdel 5 UTJEVNINGSBASSENG OG PUMPESTASJON:
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 73-43
Kapittel: 73 UTVENDIGE VA-ANLEGG
Postnr
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
Enh.
Mengde
Pris
Sum
medleveres både som papir og digitalt. Kfr
generelle bestemmelser.
Nødvendig prosjektering/utarbeidelse av
produksjonsunderlag, nedlastingsberegning,
programmering, trykksstøtberegning,
dokumentasjon, testing og idriftsetting samt
nødvendig instruksjon av driftspersonell
inkluderes. Sees i sammenheng med andre
poster i dette kapittel. Detaljplaner
m/beregninger forelegges VESAR for
godkjennelse/kommentarer i god tid før
produksjon.
b)
73.5.4
Materialer; som spesifisert
UN1.1A
PREFABRIKKERT PUMPESTASJON
Antall
Lokalisering: Kfr tegning GH001
Medium: OVERBYGG
Grunnforhold: Se RIG rapport og tegninger
Grunnvannsstand: IR
Kotehøyder og begrensninger: Se tegning GH042
m.fl
Mål, kapasitet og dimensjonering: Ca 2,7x3,2 m,
høyde i 2,4m innv mål
Materiale: Prefabrikkert overbygg av tre, isolert
Dokumentasjon: Kfr tilleggstekst
Utstyr: Kfr tilleggstekst
Andre krav:
a)
stk
1
Omfang og prisgrunnlag:
Stasjonen skal ha isolert overbygg ca 2,7 m x
3,2 m med saltak. Ytterkledning av mørkbeiset
panel som «låvepanel». Tekking av takfolie.
Innvendig kledning i vannfaste plater med lys
høytrykkslaminat.
Ventilasjon, varme, belysning inkl. håndlampe
for bruk i sump, 1 stk 10A+j og 1 stk 16A3+j,
servant m/hurtigvarmer, spyleslange 10 m lang.
Tilrettelagt for tilkobling av
reservestrømsaggregat via innvendig
stikkontakt.
Sertifisert løpekattbjelke i hele rommets dybde
med manuell løpekatt og talje for oppheising av
pumper. Løftekapasitet 5 kN. Monteres sentrisk
over geidere.
b)
e)
x)
Materialer, som spesifisert
Prøving og kontroll som spesifisert.
Mengderegler, komplett montert og idriftsatt
Sum denne side:
Akkumulert Bygningsdel 5 UTJEVNINGSBASSENG OG PUMPESTASJON:
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 73-44
Kapittel: 73 UTVENDIGE VA-ANLEGG
Postnr
73.5.5
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
UN1.1A
PREFABRIKKERT PUMPESTASJON
Antall
Lokalisering: Kfr tegning GH001
Medium: DRIFTSKONTROLL OG STYRINGER
Grunnforhold: IR
Grunnvannsstand: IR
Kotehøyder og begrensninger: Se tegning GH042
m.fl
Mål, kapasitet og dimensjonering: IR
Materiale: Som spesifisert
Dokumentasjon: Kfr tilleggstekst
Utstyr: Kfr tilleggstekst
Andre krav:
Enh.
stk
Mengde
Pris
Sum
1
a) Omfang og prisgrunnlag:
Pumpestyringsenhet monteres i overbygget
med nødvendig utstyr for alternerende drift, men
ikke parallell drift, da det vil overbelaste
rørledningens overføringskapasitet.
Referanseprodukt MJK type 704 med
nødvendig tilbehør for å oppnå beskrevne
styringer og signaloverføring for pumpedrift og
mengdemåler.
Enheten skal være utstyrt med display for
direkte avlesning av:
- Utgående vannmengde i l/s fra måler i separat
kum.
- Sum pumpet m3 totalt.
- Driftstimeteller/h for hver av pumpene.
- Feilindikator som viser feil for hver av
pumpene.
- Nivåføler med grensekontakt for ordinær
start/stopp med vising av nivå i pumpestasjon
og basseng (xcm over bunnen). Separat
nivåmåler med indikator av vannstand i
magasinet - med 0-pkt = bassengets bunn.
Stoppkt legges lavest mulig men slik at
luftinnsuging unngås.
- Nivåvipper for nøddrift ved svikt i
styringssystemet.
- Tørrkjøringssikring
- Vender for manuell/Auto
- Thermovakt utløst
- Fuktvakt utløst
- Jordfeilbryter utløst
- Føringsrør for alle kabler i sump med
kabelavlasting.
Alarmutgang ved driftsfeil for overføring til
kontrollpanel i byggets tekniske rom og vise
tydelig lyssignal i panelfront i pumpestasjonen
og i bygningen (blinkende rød lampe).
Kabellengde ca 110 m som inkluderes i
leveransen.
Sum denne side:
Akkumulert Bygningsdel 5 UTJEVNINGSBASSENG OG PUMPESTASJON:
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 73-45
Kapittel: 73 UTVENDIGE VA-ANLEGG
Postnr
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
Enh.
Mengde
Pris
Sum
Kontrollpanel for alle driftsdata og feilsignaler i
driftsbygningens kontrollrom
x)
73.5.6
Mengderegler, komplett pris for intern kabling
ferdig koblet og idriftsatt. Ekstern kabling med i
andre poster.
Følgende utstyr inkluderes ift angitt
referanseprodukt:
Pumpestyring 704 MyConnect med powerenhet,
GSM modem og hydrostatisk sensor
måleområde 5 m 1 stk i pumpestasjon og 1 stk i
fordrøyningsbassenget.
Antenne for GSM.
Innkobling og visning av momentan og total
mengde utgående vannmengde fra vannmåler i
separat kum.
Betjeningsdisplay m/prosessbilde og
strømforsyning både i pumpestasjon og i
driftsbygg (driftsrom).
UN1.1A
PREFABRIKKERT PUMPESTASJON
Antall
Lokalisering: Kfr tegning GH001
Medium: Kabling for signaloverføring
Grunnforhold: IR
Grunnvannsstand: IR
Kotehøyder og begrensninger: Se tegning GH041,
GH042 m.fl
Mål, kapasitet og dimensjonering: IR
Materiale: Prefabrikkert overbygg av tre, isolert
Dokumentasjon: Kfr tilleggstekst
Utstyr: Kfr tilleggstekst
Andre krav:
m
145,00
a) Omfang og prisgrunnlag:
Kabling fra fra Vannmålekum til P-stasjon og fra
Pumpestasjon til kontrollpanel i Driftsbygg.
Kabel tilpasses for valgt utstyr.
Kabellengder skal måles på stedet. For prising
legges til grunn:
Målekum - P.st: 10 m
P.sta - driftsbygg; 135 m
c) Utførelse, Trekkes i trekkerør som er imed i
annet kapittes.
Avregnes som mengde i m
Sum denne side:
Akkumulert Bygningsdel 5 UTJEVNINGSBASSENG OG PUMPESTASJON:
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 73-46
Kapittel: 73 UTVENDIGE VA-ANLEGG
Postnr
73.5.7
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
UF1.1134A
NEDSTIGNINGSKUMMER AV
BETONGELEMENTER - KOMPLETT
Antall
Kumtype: T-merket med innstøpt pakning
Nominell diameter: DN 1600
Lokalisering: MÅLEKUM På utgående ledning fra
pumpestasjon, se tegning GH041
Kumhøyde: ca 2,2 m
Andre krav:
a)
Enh.
stk
Mengde
Pris
Sum
1
Omfang og prisgrunnlag;
Separat bygges en kum med målerutrustning for
registrering av momentan og akkumulert
vannmengde. Denne skal benyttes for
registrering av vannmengde som skal benyttes
for gebyravregning til Larvik kommune.
Komplett kum med lokk, justerings- og
støtteringer og følgende utstyr inkluderes;
Det leveres en elektromagnetisk mengdemåler
med utgangssignal 4-20 mA. Måledata og
feilmeldinger skal kunne avleses i
pumpestasjonens kontrollenhet og overføres til
separat kontrollpanel i gjenvinningsstasjonens
tekniske rom (felles med feilsignal fra
pumpestasjonen).
Elektromagnetisk mengdemåler skal tåle å stå
under 3 m vanntrykk. Utførelse med utgang til
visende instrument som monteres i
pumpestasjon. Utgang til overføringsenhet 4-20
mA.
Visende instrument 0-10 l/s, ordinært
kapasitetsområde 0-6 l/s.
2 stk avstengningsventiler, sluseventiler med
rustfri spjeld, ND50.
Nødvendig koblingsmateriell.
Avstengningsventiler m/sluse av ryrefast stål på
begge sider av mengdemåler montert i
forskriftsmessig avstand.
Sum denne side:
Akkumulert Bygningsdel 5 UTJEVNINGSBASSENG OG PUMPESTASJON:
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 73-47
Kapittel: 73 UTVENDIGE VA-ANLEGG
Postnr
73.5.8
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
UL5A
Reguleringsventiler
HVIRVELKAMMERREGULATOR
Enh.
stk
Mengde
Pris
Sum
1
Andre krav:
a)
b)
c)
e)
x)
73.5.9
Omfang og prisgrunnlag:
Innløpsregulator for styring av tilløp til
pumpesump fra Fordrøyningsmagasin, kfr
tegning GH042.
Materialer; rustfritt stål SIS2333.
Utførelse; for direkte montasje på innstøpte
bolter i p.stasjonvegg.
Prøving og kontroll; ja
Mengderegler, komplett regulator.
UB2.1119911001A
AVLØPSLEDNING - KOMPLETT
Lengde
Type avløpsledning: Avløpsledning trykkløs
Materiale: PVC i Ø200, PE100 i Ø50 og Ø90
Plassering/montasje: I grunnen
Skjøt: Valgfri
Pakningstype: Valgfri pakningstype
Lokalisering: Alle interne rørforbindelser fra fra
fordrøyningsbasseng, til pumpestasjon og til
målekum
Ringstivhet: SN8/SDR11
Relativ deformasjon: IR
Trykk: PN
Dimensjon: Kfr tegn GH041
Materialkvalitet: Se foran og tegn. GH041
Andre krav:
a)
x)
RS
Omfang og prisgrunnlag, Gjelder rør for vann og
trekkerør for kabler mellom basseng og pst og
mellom målekum og p.st.
Mengderegler, Rund sum for alle dimensjoner
og materialkvaliteter m/nødvendig
koblingsmateriell
Sum denne side:
Akkumulert Bygningsdel 5 UTJEVNINGSBASSENG OG PUMPESTASJON:
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 73-48
Kapittel: 73 UTVENDIGE VA-ANLEGG
Postnr
73.5.10
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
LV1.1112225210
PLASSTØPT BETONGFUNDAMENT
Antall
Fasthetsklasse: B20
Bestandighetsklasse: M60
Kloridklasse: Cl 0,40
Armering: Armeringsnett, K 402
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Overflatebearbeiding: Grovavtrekking
Herdetiltak: Valgfritt etter NS-EN 13670+NA
Lokalisering: Nedlastingsplate for pumpesump
Tegningshenvisning: GH042
Armeringsmengde: 2 lag arm.nett
Dimensjon: Tilpasses spuntgrop. Kfr tegn GH041.
Volum tilpasses sumpstørrelse ihht leverandørens
anvisning. I prisgrunnlag medregnes 15 m3 betong
Andre krav: Nei
Enh.
stk
Mengde
Pris
Sum
1
Sum denne side:
Sum Bygningsdel 5 UTJEVNINGSBASSENG OG PUMPESTASJON:
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 74-1
Kapittel: 74 UTENDØRS ELKRAFT
Postnr
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
74
UTENDØRS ELKRAFT
74.1
FD8.5A
Tiltak ved eksisterende anlegg
Andre krav:
a)
74.2
Enh.
Omfang og prisgrunnlag
Gjelder kabelpåvisning og hensyntaking ved
kryssing og langsføring av eksisterende
infrastruktur.
Se IN-tegninger for veiledende oversikt.
Mengde
Pris
Sum
RS
FD8.5A
Tiltak ved eksisterende anlegg
Andre krav:
a)
Omfang og prisgrunnlag
Gjelder flytting av eksisterende master med
tilhørende utstyr. Utstyr demonteres, lagres og
remonteres. Evt skjøting av kabler inkluderes.
Entreprenør må selv besikte anlegget og
kartlegge omfang.
74.1
Trekkerør og kummer
74.1.1
WB1.21111414A
KABELRØR I LØSMASSER
Lengde rørledning
Type: Glatt rør
Materiale: PVC-U
Farge: Rød
Kompletterende deler: Med trekketau og tettelokk
i begge ender
Nominell utvendig diameter: DN 50
Lokalisering: i rampe, for komprimator
Leggekrav: i betong
Største deforrmasjon: 5mm
Andre krav:
c)
stk
6
m
660,00
Utførelse
Se egen leggeanvisning. REN blad 9006
versjon 1-5/2006.
Det benyttes drenerende masser under
røravsluttninger / fundamenter og kummer, slik
at vann ikke siger inn i rørene
Gjenvinningsstasjon
Rampe
Vektbod
0,00
660,00
0,00
Sum denne side:
Akkumulert Bygningsdel :
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 74-2
Kapittel: 74 UTENDØRS ELKRAFT
Postnr
74.1.2
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
WB1.21111416A
KABELRØR I LØSMASSER
Lengde rørledning
Type: Glatt rør
Materiale: PVC-U
Farge: Rød
Kompletterende deler: Med trekketau og tettelokk
i begge ender
Nominell utvendig diameter: DN 75
Lokalisering: i grøft for veilys og andre elektiske
føringer.
Leggekrav: I sand / betong.
Største deforrmasjon: 7mm
Andre krav:
c)
74.1.3
Mengde
m
1950,00
m
1960,00
Pris
Sum
Utførelse
Se egen leggeanvisning. REN blad 9006
versjon 1-5/2006.
Det benyttes drenerende masser under
røravsluttninger / fundamenter og kummer, slik
at vann ikke siger inn i rørene.
WB1.21111418A
KABELRØR I LØSMASSER
Lengde rørledning
Type: Glatt rør
Materiale: PVC-U
Farge: Rød
Kompletterende deler: Med trekketau og tettelokk
i begge ender
Nominell utvendig diameter: DN 110
Lokalisering: Under vei og asfalterte områder samt
føringer for inntak og mellom hovedfordeling og
utvendig kummer servicebu.
Leggekrav: I sand / betong/i varerør.
Største deforrmasjon: 10mm
Andre krav:
c)
Enh.
Utførelse
Se egen leggeanvisning. REN blad 9006
versjon 1-5/2006 og REN 9010 Teknisk
beskrivelse av kabelgrøft.
Det benyttes drenerende masser under
røravslutninger / fundamenter og kummer, slik
at vann ikke siger inn i rørene.
Sum denne side:
Akkumulert Bygningsdel 1 Trekkerør og kummer:
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 74-3
Kapittel: 74 UTENDØRS ELKRAFT
Postnr
74.1.4
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
WB1.21111422A
KABELRØR I LØSMASSER
Lengde rørledning
Type: Glatt rør
Materiale: PVC-U
Farge: Rød
Kompletterende deler: Med trekketau og tettelokk
i begge ender
Nominell utvendig diameter: DN 160
Lokalisering: Under vei og asfalterte områder samt
føringer for inntak og mellom hovedfordeling og
utvendig kummer servicebu.
Leggekrav: I sand / betong/i varerør.
Største deforrmasjon: 10mm
Andre krav:
a)
c)
74.1.5
Mengde
m
730,00
m
760,00
Pris
Sum
Omfang og prisgrunnlag
For høyspentkabel
Utførelse
Se egen leggeanvisning. REN blad 9006
versjon 1-5/2006 og REN 9010 Teknisk
beskrivelse av kabelgrøft.
Det benyttes drenerende masser under
røravslutninger / fundamenter og kummer, slik
at vann ikke siger inn i rørene.
WB1.222111418A
INNSTØPTE KABELRØR
Samlet lengde
Type: Glatt rør
Materiale: PVC-U
Farge: Rød
Kompletterende deler: Med trekketau og tettelokk
i begge ender
Nominell utvendig diameter: DN 110
Lokalisering: Under gulv fra hovedfordeling til
utvendig trekkekummer
Antall rør i tverrsnittet: 6-8
Betongtverrsnitt: Innstøpingslengde: 45
Andre krav:
c)
Enh.
Utførelse
Punktering av gassmembran under og ved
siden av bygget skal unngåes.
Det skal tettes rundt gjennomføringer med
egnet elastisk, gasstett fugemasse, f.eks.
silikon.
Se egen leggeanvisning. REN blad 9006
versjon 1-5/2006 og REN 9010 Teknisk
beskrivelse av kabelgrøft.
Sum denne side:
Akkumulert Bygningsdel 1 Trekkerør og kummer:
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 74-4
Kapittel: 74 UTENDØRS ELKRAFT
Postnr
74.1.6
74.1.7
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
WB1.3115
BESKYTTELSE AV KABLER I GRUNNEN
Lengde beskyttet trase
Kabelforlegning: Kabel i grøft
Metode: Dekkplate i plast, rød
Lokalisering: i grøft fra trafo til rørføringer under vei
frem til bygget/ kumm ved bygget.
Type og dimensjon: 300
Antall kabler i samme grøft: 1
Andre krav: Nei
WB1.321A
MARKERINGSBÅND AV PLAST
Lengde
Lokalisering: Alle grøfter som er definert med
kabelrør
Type: rødt plastbånd
Andre krav:
c)
74.1.8
74.1.9
Mengde
m
610,00
m
1640,00
Pris
Sum
Utførelse
Legges øverst i grøfteplan.
WB1.241
DEFORMASJONSPRØVING AV
KABELFØRINGSANLEGG
Rund sum
Lokalisering: Under bygningsmasser i betong
Andre krav: Nei
WB1.263413A
PREFABRIKKERT KABELKUM
Antall
Innvendig bunn: 900 x 1600 mm
Utvendig høyde: 1000 mm
Type ramme: Fast
Lysåpning lokk: 600 x 1400 mm
Lokalisering: I endegavler av servicebygg og ute på
anlegget.
Andre krav:
c)
Enh.
RS
stk
12
Utførelse
Det skal tettes rundt gjennomføringer med
egnet elastisk, gasstett fugemasse, f.eks.
silikon.
Rør avsluttes 500 over ferdig drenerende
masser og tettes med betong.
Sum denne side:
Sum Bygningsdel 1 Trekkerør og kummer:
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 74-5
Kapittel: 74 UTENDØRS ELKRAFT
Postnr
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
Enh.
74.2
Jordingsanlegg
74.2.1
WN1.1416A
JORDINGSMATERIELL
Antall
Funksjon: Jordelektrode
Utførelse: Som line
Materiale: Blank CU
Ekvivalent cu-tverrsnitt: 50 mm²
Lokalisering: Legges i grøft sammen med kabel for
veibelysning. Tilkobles i alle lysstolper, kummer og
jordplate i hovedfordeling.
Anvendelse: jording / ekvipotensialforbindelse.
Dimensjoner: Montasje: i grøft
Andre krav:
x)
74.2.2
m
1560,00
m
350,00
Pris
Sum
Mengderegler
Mengde måles som prosjektert lengde. Enhet:
m
WN1.1416A
JORDINGSMATERIELL
Antall
Funksjon: Jordelektrode
Utførelse: Som line
Materiale: Blank CU
Ekvivalent cu-tverrsnitt: 50 mm²
Lokalisering: Fundamentjording rundt bygget
inkludert tverrforbindelser.
Anvendelse: hovedjording
Dimensjoner: Montasje: under drenering iht NEK 400-2010.
Andre krav:
x)
Mengde
Mengderegler
Mengde angis som prosjektert lengde.
Gjenvinningsstasjon
Rampe
Vektbod
230,00
0,00
120,00
Sum denne side:
Akkumulert Bygningsdel 2 Jordingsanlegg:
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 74-6
Kapittel: 74 UTENDØRS ELKRAFT
Postnr
74.2.3
74.2.4
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
WN1.6416
JORDINGSMATERIELL
Antall
Funksjon: Utjevningsforbindelse
Utførelse: Som line
Materiale: Blank CU
Ekvivalent cu-tverrsnitt: 50 mm²
Lokalisering: I grøft for avgrening til lysmaster for
veilys
Anvendelse: jordingsanlegg
Dimensjoner: 50mm².
Montasje: avgrening jordline. Tilkobles med
tilhørende jordklemme eller 50 mm kabelsko i / på
tilhørende jordskrue.
Andre krav: Nei
WN1.1716
JORDINGSMATERIELL
Antall
Funksjon: Jordelektrode
Utførelse: Med presshylse
Materiale: Blank CU
Ekvivalent cu-tverrsnitt: 50 mm²
Lokalisering: Fundamentjording
Anvendelse: tverrforbindelse under byggets
fundament.
Dimensjoner: 50mm Cu
Montasje: Andre krav: Nei
Gjenvinningsstasjon
Rampe
Vektbod
74.2.5
Mengde
stk
30
stk
6
stk
8
Pris
Sum
4
0
2
WN1.9316
JORDINGSMATERIELL
Antall
Funksjon: Kråkefot
Utførelse: Som spyd
Materiale: Blank CU
Ekvivalent cu-tverrsnitt: 50 mm²
Lokalisering: i byggets 4 stk hjørner som kråkefot.
Anvendelse: Hovedjording.
Dimensjoner: 4 stk kråkeføtter a 3 stk spyd med
lengde 6 m. Alt matriell inkludert
Montasje: i grunnen
Andre krav: Nei
Gjenvinningsstasjon
Rampe
Vektbod
Enh.
4
0
4
Sum denne side:
Akkumulert Bygningsdel 2 Jordingsanlegg:
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 74-7
Kapittel: 74 UTENDØRS ELKRAFT
Postnr
74.2.6
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
WN1.6516
JORDINGSMATERIELL
Antall
Funksjon: Utjevningsforbindelse
Utførelse: Med ledning
Materiale: Blank CU
Ekvivalent cu-tverrsnitt: 50 mm²
Lokalisering: Utsatte anleggsdeler.
Anvendelse: Utjevning til utsatte anleggsdeler
Dimensjoner: vurderes iht forskrifskarv av el entr.
Montasje: Etter forholdene. Avgreninger til utsatte
anleggsdeler som takoverbygg sorteringsanleg og
utvendige kabelføringer under tak sorteringanlegg
mm. Avgreninger til utsatte anleggsdeler som
takoverbygg sorteringsanleg og utvendige
kabelføringer under tak sorteringanlegg mm.
Andre krav: Nei
Enh.
Mengde
stk
12
Pris
Sum
Sum denne side:
Sum Bygningsdel 2 Jordingsanlegg:
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 74-8
Kapittel: 74 UTENDØRS ELKRAFT
Postnr
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
Enh.
74.3
Kabelanlegg
74.3.1
WJ2.21316
KABEL FOR SPENNINGSBÅND II
Lengde
Ledertall/ledermateriale: 4+PE / CU
Ledertverrsnitt: 10 mm²
Lokalisering: Kurs fra serviceanlegg til 3 stk stikk/
pkt 3/32A / pkt for komprimatorer.
Kabeltype/kabelkonstruksjon: se fordelingsskjema.
Forlegning/underlag: i rør frem til kant av rampe
Andre krav: Nei
Gjenvinningsstasjon
Rampe
Vektbod
74.3.2
74.3.3
m
190,00
m
1050,00
m
200,00
Pris
Sum
0,00
190,00
0,00
WJ2.21318
KABEL FOR SPENNINGSBÅND II
Lengde
Ledertall/ledermateriale: 4+PE / CU
Ledertverrsnitt: 25 mm²
Lokalisering: Fremføring av kabel fra fordeling i
stasjonenens servicebygg til koblingsstykke i 29 stk
stolper inkl rengjøring og tilkobling av kabel i begge
ender.
Kabeltype/kabelkonstruksjon: PFSP
Forlegning/underlag: i grøft frem til anlegget.
Andre krav: Nei
Gjenvinningsstasjon
Rampe
Vektbod
Mengde
800,00
0,00
250,00
WJ2.21626
KABEL FOR SPENNINGSBÅND II
Lengde
Ledertall/ledermateriale: 4+PE / AL
Ledertverrsnitt: 240 mm²
Lokalisering: Fremføring kabel fra utendørs
fordeling og frem til ny hovedfordeling
servicestasjon inkl rengjøring og tilkobling av kabel i
begge ender.
Kabeltype/kabelkonstruksjon: PEX
Forlegning/underlag: Ikke kjent, Installatør må selv
besiktige anlegget for vurdering av forlegningsmåte.
Andre krav: Nei
Sum denne side:
Akkumulert Bygningsdel 3 Kabelanlegg:
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 74-9
Kapittel: 74 UTENDØRS ELKRAFT
Postnr
74.3.4
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
Enh.
WJ2.21314
KABEL FOR SPENNINGSBÅND II
Lengde
Ledertall/ledermateriale: 4+PE / CU
Ledertverrsnitt: 4 mm²
Lokalisering: Til 3 stk porter/bommer/grinder
Kabeltype/kabelkonstruksjon: PFSP
Forlegning/underlag: Rør i grøft
Andre krav: Nei
Gjenvinningsstasjon
Rampe
Vektbod
m
Mengde
Pris
Sum
300,00
200,00
0,00
100,00
Sum denne side:
Sum Bygningsdel 3 Kabelanlegg:
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 74-10
Kapittel: 74 UTENDØRS ELKRAFT
Postnr
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
74.4
Lysutstyr - Master og armaturer
74.4.1
WT1.511437371
LYSARMATUR MED DAMPLAMPE
Antall
Lyskildetype: Høytrykks natriumdamplampe
Antall lyskilder: 1
Bruksområde: Gatebelysning
Kapslingsgrad: IP44
Avdekning type: Dobbeltparabolsk
Materiale i avdekning: Polyamid
Optisk egenskap for avdekning: Prismatisk
retningsstyring
Tilkobling: Direkte tilkobling med kabel/ledning
Lokalisering: belysning langs veien, snuplass og
sorteringsanlegg.
Armaturens form: Armaturens mål: Lystekniske krav: 250 W
Montasje: i mast på uteligger. 15 lux mid verdi langs
veiområder, vektsasjon og parkeringsplass
Andre krav: Nei
74.4.2
LW1.219
PREFABRIKKERTE FUNDAMENTER FOR
MASTER
Antall
Type: Med boltefeste for mastemontasje
Utførelse og kontroll: NS-EN 13670+NA
Lokalisering: Belysning langs veien, snuplass og
mot sorteringsanlegg.
Prosjektering: Grunnplater: tilpasset stolpe
Linjeprofil: Mastenummer: Mastetype: 8m høyde
Antall fundamenter per mastepunkt: 1
Dimensjoner: tilpasset mast
Boltesett: tilpasset mast
Dimensjon og senteravstand: Andre krav: Nei
Enh.
Mengde
stk
41
stk
24
Pris
Sum
Sum denne side:
Akkumulert Bygningsdel 4 Lysutstyr - Master og armaturer:
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 74-11
Kapittel: 74 UTENDØRS ELKRAFT
Postnr
74.4.3
74.4.4
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
WB1.14221122141
MASTER/STOLPER FOR UTENDØRS
LYSANLEGG
Antall
Materiale: Varmgalvanisert stål
Masteform: Rør med avtrappet diameter og fotplate
Sikkerhetsklasse: Ingen
Koblingsrom: Med rom for koblingsutstyr og vern
Armaturmontasje: På ensidig utligger
Tilførsel: Med kabel innvendig fra jord
Installasjon: Koblingsstykke, stolpesikringer og
ledning til armatur
Kontrollutstyr: Uten
Høyde: 8 m langs veibane.
Diameter for armaturfeste: 60
Mastenummer: Fotplate, hulldiameter og senteravstand: tilpasset
fundament
Type og dimensjon for tilførselskabel: 25mm² Al
Type og dimensjon for styrekabel: Andre krav: Nei
WB1.14221123141
MASTER/STOLPER FOR UTENDØRS
LYSANLEGG
Antall
Materiale: Varmgalvanisert stål
Masteform: Rør med avtrappet diameter og fotplate
Sikkerhetsklasse: Ingen
Koblingsrom: Med rom for koblingsutstyr og vern
Armaturmontasje: På tosidig utligger
Tilførsel: Med kabel innvendig fra jord
Installasjon: Koblingsstykke, stolpesikringer og
ledning til armatur
Kontrollutstyr: Uten
Høyde: 8 m langs veibane.
Diameter for armaturfeste: 60
Mastenummer: Fotplate, hulldiameter og senteravstand: tilpasset
fundament
Type og dimensjon for tilførselskabel: 25mm² Al
Type og dimensjon for styrekabel: Andre krav: Nei
Enh.
Mengde
stk
14
stk
10
Pris
Sum
Sum denne side:
Akkumulert Bygningsdel 4 Lysutstyr - Master og armaturer:
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 74-12
Kapittel: 74 UTENDØRS ELKRAFT
Postnr
74.4.5
74.4.6
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
WB1.14221129141
MASTER/STOLPER FOR UTENDØRS
LYSANLEGG
Antall
Materiale: Varmgalvanisert stål
Masteform: Rør med avtrappet diameter og fotplate
Sikkerhetsklasse: Ingen
Koblingsrom: Med rom for koblingsutstyr og vern
Armaturmontasje: Toppstykke med 3 armaturer
Tilførsel: Med kabel innvendig fra jord
Installasjon: Koblingsstykke, stolpesikringer og
ledning til armatur
Kontrollutstyr: Uten
Høyde: 8 m langs veibane.
Diameter for armaturfeste: 60
Mastenummer: Fotplate, hulldiameter og senteravstand: tilpasset
fundament
Type og dimensjon for tilførselskabel: 25mm² Al
Type og dimensjon for styrekabel: Andre krav: Nei
WB1.14221129141
MASTER/STOLPER FOR UTENDØRS
LYSANLEGG
Antall
Materiale: Varmgalvanisert stål
Masteform: Rør med avtrappet diameter og fotplate
Sikkerhetsklasse: Ingen
Koblingsrom: Med rom for koblingsutstyr og vern
Armaturmontasje: Toppstykke med 4 armaturer
Tilførsel: Med kabel innvendig fra jord
Installasjon: Koblingsstykke, stolpesikringer og
ledning til armatur
Kontrollutstyr: Uten
Høyde: 8 m langs veibane.
Diameter for armaturfeste: 60
Mastenummer: Fotplate, hulldiameter og senteravstand: tilpasset
fundament
Type og dimensjon for tilførselskabel: 25mm² Al
Type og dimensjon for styrekabel: Andre krav: Nei
Enh.
Mengde
stk
1
stk
1
Pris
Sum
Sum denne side:
Sum Bygningsdel 4 Lysutstyr - Master og armaturer:
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 74-13
Kapittel: 74 UTENDØRS ELKRAFT
Postnr
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
Enh.
74.5
Kabelgrøft
74.5.1
FV3.10003A
GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING
Samlet lengde
Omfang: Valgfritt
Utførelse: Valgfri
Graveskråning: Valgfri
Levering: Stedlige masser
Lokalisering: Se tegninger
Formål: Kabelgrøfter
Grunnforhold: Se geoteknisk rapport
Restriksjoner: Valgfritt
Bunnbredde: Opp til 550mm
Grøftedybde: Opp til 1000mm
Krav til tilbakefylling: iht REN-blad og
leggeanvisning fra Den norske plastrørgruppen
Krav til komprimering: Iht REN-blad og
leggeanvisning fra Den norske plastrørgruppen
Andre krav:
a)
74.5.2
m
780,00
m
700,00
Pris
Sum
Omfang og prisgrunnlag
Gjelder også kumutvidelser og tilbakefyllinger
mot disse.
FV3.10003A
GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING
Samlet lengde
Omfang: Valgfritt
Utførelse: Valgfri
Graveskråning: Valgfri
Levering: Stedlige masser
Lokalisering: Se tegninger
Formål: Kabelgrøfter
Grunnforhold: Se geoteknisk rapport
Restriksjoner: Valgfritt
Bunnbredde: 550 - 1000mm
Grøftedybde: Opp til 1100mm
Krav til tilbakefylling: iht REN-blad og
leggeanvisning fra Den norske plastrørgruppen
Krav til komprimering: Iht REN-blad og
leggeanvisning fra Den norske plastrørgruppen
Andre krav:
a)
Mengde
Omfang og prisgrunnlag
Gjelder også kumutvidelser og tilbakefyllinger
mot disse.
Sum denne side:
Akkumulert Bygningsdel 5 Kabelgrøft:
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 74-14
Kapittel: 74 UTENDØRS ELKRAFT
Postnr
74.5.3
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
FV3.10003A
GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING
Samlet lengde
Omfang: Valgfritt
Utførelse: Valgfri
Graveskråning: Valgfri
Levering: Stedlige masser
Lokalisering: Se tegninger
Formål: Kabelgrøft for høyspent utenfor området
Grunnforhold: Ukjent
Restriksjoner: Valgfritt
Bunnbredde: Opp til 400mm
Grøftedybde: Opp til 600mm
Krav til tilbakefylling: iht REN-blad og
leggeanvisning fra Den norske plastrørgruppen
Krav til komprimering: Iht REN-blad og
leggeanvisning fra Den norske plastrørgruppen
Andre krav:
x)
Enh.
m
Mengde
500,00 [
Pris
Sum
]
Mengderegler
OPSJON: FØRES IKKE TIL SUM
Sum denne side:
Sum Bygningsdel 5 Kabelgrøft:
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
09.02.2015
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
Side 76-1
Kapittel: 76 VEGER PLASSER OG GRØNTAREALER
Postnr
76
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
Enh.
Mengde
Pris
Sum
VEGER PLASSER OG GRØNTAREALER
DETTE KAPITTEL ER SKREVET I
PROSESSKODEN
Sum denne side:
Sum Bygningsdel :
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
09.02.2015
Side I-1
INNHOLDSFORTEGNELSE
01 RIGG OG DRIFT ............................................................................................................................... 01-1
10 TEKNISKE BESTEMMELSER ..................................................................................................... 01-1
20 KAPITALYTELSER, RIGG OG DRIFT ........................................................................................ 01-5
03 GRAVING, SPRENGNING ................................................................................................................ 03-1
20 GENERELT .................................................................................................................................. 03-1
21 GRUNN- OG FUNDAMENTER ................................................................................................... 03-3
05 BETONGARBEID ............................................................................................................................. 05-1
20 GENERELT .................................................................................................................................. 05-1
21 GRUNN OG FUNDAMENT .......................................................................................................... 05-5
07 STÅLARBEIDER ............................................................................................................................... 07-1
20 GENERELT .................................................................................................................................. 07-1
22 BÆREKONSTRUKSJONER ........................................................................................................07-5
23 Yttervegger ................................................................................................................................... 07-14
29 Andre bygningtekniske deler ........................................................................................................ 07-18
12 TØMRERARBEID ............................................................................................................................. 12-1
22 Bærekonstruksjoner ..................................................................................................................... 12-1
23 Yttervegger ................................................................................................................................... 12-5
24 Innervegger .................................................................................................................................. 12-18
26 Yttertak ......................................................................................................................................... 12-46
14 VINDUER .......................................................................................................................................... 14-1
23 Yttervegger ................................................................................................................................... 14-2
15 DØRER OG PORTER ....................................................................................................................... 15-1
23 Yttervegger ................................................................................................................................... 15-5
24 Innervegger .................................................................................................................................. 15-10
18 BLIKKENSLAGERARBEID .............................................................................................................. 18-1
23 Yttervegger ................................................................................................................................... 18-1
26 Yttertak ......................................................................................................................................... 18-8
21 MALERARBEID ................................................................................................................................ 21-1
23 Yttervegger ................................................................................................................................... 21-3
24 Innervegger .................................................................................................................................. 21-4
25 Dekker .......................................................................................................................................... 21-6
22 BYGGTAPETSERING ...................................................................................................................... 22-1
25 Dekker .......................................................................................................................................... 22-5
23 HIMLINGSARBEID ........................................................................................................................... 23-1
25 Dekker .......................................................................................................................................... 23-2
24 FAST BYGGINNREDNING ............................................................................................................... 24-1
27 Fast inventar ................................................................................................................................ 24-2
28 Trapper, balkonger, m.m ..............................................................................................................24-12
29 Andre bygningstekniske deler ...................................................................................................... 24-13
25 BYGNINGSMESSIGE HJELPEARBEIDER VVS ............................................................................. 25-1
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
09.02.2015
Side I-2
INNHOLDSFORTEGNELSE
10 TEKNISKE BESTEMMELSER ..................................................................................................... 25-1
20 SPESIFISERENDE TEKSTER .................................................................................................... 25-2
12 TØMRER- OG SNEKKERARBEIDER ..................................................................................................................... 25-2
1 Tømrer og snekkerarbeider ................................................................................................................................ 25-2
170 TEKKINGSARBEIDER .......................................................................................................................................... 25-5
1 Tekkingsarbeider ................................................................................................................................................ 25-5
230 HIMLINGSARBEIDER ........................................................................................................................................... 25-6
1 Himlingsarbeider .................................................................................................................................................25-6
30 GRUNNARBEIDER ................................................................................................................................................. 25-6
0 Grøftearbeider .................................................................................................................................................... 25-6
26 BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER FOR ELEKTROINSTALL ......................................................... 26-1
10 Tekniske bestemmelser ............................................................................................................... 26-1
20 Spesifiserende tekster ................................................................................................................. 26-3
04 Betongarbeider ........................................................................................................................................................ 26-3
1 Utsparinger ......................................................................................................................................................... 26-3
2 Hulltakinger ........................................................................................................................................................ 26-4
3 Innstøping for elektro .......................................................................................................................................... 26-5
13 Systemhimlinger ..................................................................................................................................................... 26-6
1 Hulltakinger ........................................................................................................................................................ 26-6
2 Bæresystemer .................................................................................................................................................... 26-8
15 Flisarbeider ............................................................................................................................................................. 26-9
17 Malerarbeider .......................................................................................................................................................... 26-11
21 Branntettingsarbeider .............................................................................................................................................. 26-13
90 Trekonstruksjoner og tømrerarbeider ...................................................................................................................... 26-15
1 Hulltakinger ........................................................................................................................................................ 26-16
2 Spikerslag .......................................................................................................................................................... 26-16
28 RIVING AV BYGNINGSKONSTRUKSJONER ................................................................................. 28-1
20 GENERELT .................................................................................................................................. 28-1
29 RIVEARBEIDER .......................................................................................................................... 28-3
30 Generelt vdr. VVS- installasjoner ................................................................................................... 30-1
10 VVS-installasjoner, generelt ......................................................................................................... 30-1
20 Fellesytelser ................................................................................................................................. 30-3
1 GENERELT ...............................................................................................................................................................30-3
2 RIGG OG DRIFT ....................................................................................................................................................... 30-17
31 Sanitær ............................................................................................................................................. 31-1
20 Ledningsnett for sanitærinstallasjoner ......................................................................................... 31-1
1 AVLØPSLEDNINGER/BUNNLEDNINGER ............................................................................................................... 31-1
2 TAPPEVANN ............................................................................................................................................................ 31-2
3 TILKNYTNINGER ..................................................................................................................................................... 31-4
40 Armaturer for sanitærinstallasjoner .............................................................................................. 31-6
1 STENGEVENTILER .................................................................................................................................................. 31-6
2 STRUPE- OG STENGEVENTIL ................................................................................................................................ 31-7
3 TILBAKESLAGSVENTILER ...................................................................................................................................... 31-8
4 ANDRE VENTILER ................................................................................................................................................... 31-9
50 Utstyr for sanitærinstallasjoner .....................................................................................................31-10
10 BLANDEBATTERIER/KRANER .............................................................................................................................. 31-10
20 SLUK ...................................................................................................................................................................... 31-11
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
09.02.2015
Side I-3
INNHOLDSFORTEGNELSE
30 FORSYNINGSSYSTEMER ..................................................................................................................................... 31-13
40 WC/ SERVANTER MM. .......................................................................................................................................... 31-14
50 ANNET UTSTYR .....................................................................................................................................................31-18
60 Isolasjon for sanitærinstallasjoner ............................................................................................... 31-20
1 KALDTVANNLEDNINGER ........................................................................................................................................ 31-20
2 VARMTVANNSLEDNINGER .....................................................................................................................................31-21
32 VARME .............................................................................................................................................. 32-1
20 Ledningsnett for varmeinstallasjoner ........................................................................................... 32-1
10 TILKNYTNINGER ................................................................................................................................................... 32-1
30 PRESSFITTINGS ................................................................................................................................................... 32-2
40 DIVERSE ................................................................................................................................................................ 32-3
40 Armaturer for varmeinstallasjon ................................................................................................... 32-5
10 STENGEVENTILER ................................................................................................................................................ 32-5
20 STRUPE- OG STENGEVENTILER ......................................................................................................................... 32-6
30 TILBAKESLAGSKLAFFVENTIL .............................................................................................................................. 32-7
50 Utstyr for varmeinstallasjoner .......................................................................................................32-8
1 PUMPER .................................................................................................................................................................. 32-8
5 UTSTYR ENERGISENTRAL ..................................................................................................................................... 32-11
9 ANNET UTSTYR ...................................................................................................................................................... 32-16
60 Isolasjon av varmeinstallasjoner .................................................................................................. 32-21
1 TERMISK ISOLASJON ............................................................................................................................................. 32-21
3 OVERFLATEKLEDNING ...........................................................................................................................................32-23
33 Brannslokking .................................................................................................................................. 33-1
1 Installasjon for manuell brannslokking med vann .......................................................................... 33-1
2 Installasjon for brannslokking med pulver ...................................................................................... 33-2
36 Luftbehandling .................................................................................................................................36-1
0 Orientering luftbehandling .............................................................................................................. 36-1
2 Kanalnett for luftbehandling ........................................................................................................... 36-2
1 SIRKULÆR KANAL .................................................................................................................................................. 36-2
2 REKTANGULÆRE KANALER .................................................................................................................................. 36-4
3 AGGREGATLYDDEMPER REKTANGULÆR ........................................................................................................... 36-4
4 LYDDEMPER, REKTANGULÆR .............................................................................................................................. 36-6
4 Utstyr for luftfordeling ..................................................................................................................... 36-8
01 TILLUFTSVENTILER .............................................................................................................................................. 36-8
02 AVTREKKSVENTILER ........................................................................................................................................... 36-10
03 OVERLUFTSVENTILER ......................................................................................................................................... 36-11
04 LUFTINNTAK .......................................................................................................................................................... 36-11
05 LUFTAVKAST ......................................................................................................................................................... 36-12
06 LUFTSPJELD ......................................................................................................................................................... 36-12
5 Utstyr for luftbehandling ................................................................................................................. 36-14
01 LUFTBEHANDLINGSAGGREGATER ..................................................................................................................... 36-14
02 AUTOMATIKK ......................................................................................................................................................... 36-22
6 Isolasjon av installasjon for luftbehandling ..................................................................................... 36-24
01 Kondensisolasjon .................................................................................................................................................... 36-24
02 Brannisolasjon ........................................................................................................................................................ 36-25
40 ELEKTROINSTALLASJONER ......................................................................................................... 40-1
0 ORIENTERING .............................................................................................................................. 40-1
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
09.02.2015
Side I-4
INNHOLDSFORTEGNELSE
1 GENERELL DEL ............................................................................................................................ 40-2
2 KRAVSPESIFIKASJON ................................................................................................................. 40-5
41 BASISINSTALLASJONER FOR ELKRAFT ..................................................................................... 41-1
1 Føringsveier ................................................................................................................................... 41-1
2 Jordingsanlegg ............................................................................................................................... 41-4
43 LAVSPENT FORSYNING ................................................................................................................. 43-1
1 Fordelinger til alminnelig forbruk .................................................................................................... 43-2
2 Kursopplegg til alminnelig forbruk .................................................................................................. 43-4
3 Kursopplegg for drift ....................................................................................................................... 43-13
44 LYS .................................................................................................................................................... 44-1
1 Kursopplegg for lys ........................................................................................................................ 44-1
2 Belysningsutstyr ............................................................................................................................. 44-3
45 ELVARME ......................................................................................................................................... 45-1
1 Kursopplegg for varme ................................................................................................................... 45-1
2 Varmeovner ....................................................................................................................................45-4
3 Varmeelementer for innbygging ..................................................................................................... 45-5
52 INTEGRERT KOMMUNIKASJON .................................................................................................... 52-1
1 Kabling for IKT ............................................................................................................................... 52-1
2 Nettutstyr ........................................................................................................................................ 52-3
54 ALARM OG SIGNALSYSTEMER ..................................................................................................... 54-1
2 Brannalarm .....................................................................................................................................54-2
3 Adgangskontroll og Innbruddsalarm .............................................................................................. 54-6
9 Andre deler for alarm og signal ...................................................................................................... 54-9
55 LYD- OG BILDESYSTEMER ............................................................................................................ 55-1
1 Kurser for internfjernsyn ................................................................................................................. 55-1
71 BEARBEIDET TERRENG ................................................................................................................. 71-1
1 SPREGNINGSARBEIDER ............................................................................................................. 71-1
72 UTENDØRS KONSTRUKSJONER .................................................................................................. 72-1
1 PUMPESTASJON .......................................................................................................................... 72-1
2 PELEARBEIDER ............................................................................................................................ 72-6
3 FORDRØYNINGSBASSENG ........................................................................................................ 72-8
73 UTVENDIGE VA-ANLEGG ............................................................................................................... 73-1
1 GROPER OG GRØFTER .............................................................................................................. 73-1
2 RØRLEDNINGER .......................................................................................................................... 73-13
3 KUMMER ....................................................................................................................................... 73-29
4 RØRPRESSING LÅGENDALSVEIEN ........................................................................................... 73-37
5 UTJEVNINGSBASSENG OG PUMPESTASJON .......................................................................... 73-40
74 UTENDØRS ELKRAFT ..................................................................................................................... 74-1
1 Trekkerør og kummer .................................................................................................................... 74-1
2 Jordingsanlegg ............................................................................................................................... 74-5
3 Kabelanlegg ................................................................................................................................... 74-8
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1
Hjellnes Consult AS
Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon
09.02.2015
Side I-5
INNHOLDSFORTEGNELSE
4 Lysutstyr - Master og armaturer ..................................................................................................... 74-10
5 Kabelgrøft ....................................................................................................................................... 74-13
76 VEGER PLASSER OG GRØNTAREALER ...................................................................................... 76-1
O:\2011\114\058 Vesar tre gjenvinningsstasjoner\04 Sluttdok\Anbgrl Grinda\Grinda masterdokument kap 01-76 .ga1

Similar documents