Helgerud skole - Ringerike kommune

Comments

Transcription

Helgerud skole - Ringerike kommune
Ringerike kommune
Kommuneoverlegen
Helgerud Skole
Valhallveien 27
3518 HØNEFOSS
Saksnr.
14/1691-5
Løpenr.
2361/15
Arkivkode
A2 J07
Deres ref.
Dato
04.02.2015
Delegasjonssak nr. 5/15
MELDING OM DELEGERT VEDTAK – Systemtilsyn – krav om godkjenning
Fagansvarlig for miljørettet helsevern gjennomførte systemtilsyn med Helgerud skoles
etterlevelse av Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv. § 6. Krav om
godkjenning, 9.12.2014.
Sammendrag:
Helgerud skole har ca 220 elever i 1. til 7. trinn. Skolen ble godkjent i henhold til Forskrift om
miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv. 22.8.2001, jf. delegasjonssak 81/01.
Fagansvarlig for miljørettet helsevern gjennomførte varslet systemtilsyn med skolens arbeid
med opprettholdelse av godkjenningen. Systemtilsyn 9.12.2014 inngår i kommunens vedtatte
«Plan for miljørettet helseverntilsyn 2014». Tilsynet fant at skolen kan dokumenter at de har
arbeidet med registreringer av vedlikeholdsbehov, inneklimakontroll, tjenesteavtaler. Skolens
rektor deltar i revideringen av skolenes felles internkontrollsystem for miljørettet helsevern.
Tilsynet har 1 avvik og 1 merknad.
Avvik er mangel på oppfyllelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift.
Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller
forskrift, men der myndigheten finner grunnlag til å påpeke mulighet for forbedring.
Om tilsynet
Tid:
Sted:
Tilsynet utføres av:
Til stede:
Metode:
Mål:
Tilsynskriterier:
Hjemmel:
Postboks 123, 3502 Hønefoss
Tlf: 32117400/ Fax: 32 12 50 30
Tirsdag 9.12.2014, fra kl. 09.00 – 11.30
Helgerud skole
Fagansvarlig for miljørettet helsevern Unni Suther
Rektor Benedicte M. Sollien, verneombud Gjertrud Strøm Hansen,
inspektør Marit Sætrang og vaktmester Jarle Strømsbråten
Systemtilsyn (dokumentinnsyn, gruppeintervju og omvisning).
«Å utvikle miljørettet helsevern kompetansen».
Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv., § 4. Ansvar.
Internkontroll, § 6. Krav om godkjenning, § 19 Inneklima/luftkvalitet og §
13. Rengjøring og vedlikehold.
Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv. § 25 Tilsyn
[email protected]
www.ringerike.kommune.no
2
Tilsynet ble gjennomført med:
1. Gruppeintervju med rektor, verneombud, inspektør og vaktmester
2. Omvisning
3. Oppsummering av tilsynet
Avvik:
1. Rengjøring og vedlikehold.
Merknad:
1. Utforming og innredning.
Beskrivelse:
Helgerud skole er en barneskole med ca. 220 elever i 1. til 7. trinn. Skolen oppnådde
godkjenning i henhold til Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv. i 2001.
Tilsynet 9.12.2014 omfattet skolen arbeid med opprettholdelsen av godkjenningen.
Rektor framla styrende dokumenter knyttet til tilsynstemaet og de intervjuede utdypet rutinene
som ble praktisert for registreringer av rengjøring, vedlikehold, inneklima, radon, sikkerhet i
gymnastikkutstyr. Rektor informerte om rutiner for kontroll med etterlevelsen av
internkontrollsystem og overholdelse av myndighetskravene i Forskrift om miljørettet
helsevern i barnehager og skoler mv..
De intervjuede opplevde at vaktmester og renholdere hadde fått tildelt for liten tid i forhold til
oppgavene og arbeidstid gikk med til å reise mellom arbeidssteder. Følgene var slitte lokaler
og manglende vedlikehold av overflater i sentrale deler av skolen og at skolen «aldri var ren»
som følge av manglende tid og ikke tilfredsstillende rengjøringsvennlige overflater.
Vaktmester beskrev ellers faste rutiner for legionella forbyggende tiltak i dusjanlegg og
opplyste om teknisk drifts nye elektroniske internkontrollsystem for vaktmestertjenesten.
Vurdering
Helgerud skole er godkjenningspliktig i henhold til Forskrift om miljørettet helsevern i
barnehager og skoler mv. og plikter å dokumentere overfor tilsynsmyndigheten hvordan det
arbeides for å opprettholde godkjenningen. Et viktig prinsipp i godkjenningen er krav om
internkontrollsystem. Kommunens felles internkontrollsystem for miljørettet helsevern i
barnehager og skoler er f.t. under revidering og skolens rektor opplyser at hun deltar i dette
arbeidet. Dagens internkontrollsystem er foreldet, blant annet har det skjedd flere endringer i
regelverket gjeldende for skolen.
Avvik og merknader:
Avvik:
1. Avvik
Rengjøring og vedlikehold, jf. Forskriftens § 13. Renhold og vedlikehold
Kommentar:
Skolen har slitte overflater i undervisningslokalene, spesielt i den eldste delen av skolen og i
tilknytning til gymsal. Vegger har mye småskader og store flater av gulvbelegg har mørke
skjolder som følge av tidligere overflatebehandlingen. Småskader i vegg hindrer et effektivt
renhold og partikler fra veggmaterialene kan forurense inneklimaet og medføre helsemessig
ulemper for brukerne. Mørke skjolder som følge av overflatebehandlingene av gulvbelegg
3
virker dystert og trivselsreduserende. Hvilke uhygieniske komponenter som finnes i denne
«avleiringen» er ikke kjent.
De fleste av klasserommene var utstyrt med løse gulvtepper, det ble opplyst at disse var i bruk
i tilknytning til adventsfeiringen. Tepper er ikke tilfredsstillende renholdsvennlige og må
fjernes fra undervisningsrommene. Støv og urenheter fra tepper kan utløse astma og allergier
hos sensitive individer.
Merknader:
1. Merknad
Utforming og innredning, jf. Forskriften § 9.
Kommentar:
I den eldste delen av skolens undervisningsarealer har elektriske panelovner med svært høy
overflatetemperatur. Elevpulter var plassert inntil panelovnene og vinduene, minsteavstanden
bør være minst 80 cm av hensyn til mulig fare for overoppheting av panelovner og kalderas fra
vinduer.
Flere av panelovnene hadde fastbrente merker av bæreposer i plast e.l.. Vi anbefaler at
panelovnene skiftes ut med ovner som har lav overflatetemperatur og at elevenes
arbeidsplasser flyttes bort fra panelovnene.
VEDTAK
I henhold til Lov om folkehelsearbeid (Folkehelseloven) § 14. Retting pålegges Helgerud skole
følgende utbedringer:
1. Vedlikeholdsmessig utbedringer av overflatene i undervisningsrom i den eldste delen av
skolen, i rom i tilknytning til gymsal og i gymsalen slik at disse framstår som hele, jevne
og lett vaskbare, jf. Forskriftens § 13.
Frist: 1.5.2015.
Hjemmel:
Lov om folkehelsearbeid (Folkehelseloven)
Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv.
Saksdokumenter:
Ringerike kommune, Kommuneoverlegen; varsel om systemtilsyn.
Helgerud skole, epost Systemtilsyn – godkjenning, vedlagt:
 Vedlikeholdsplan skolelokaler 2014-2015
 Registreringsskjema – vedlikeholdsbehov 2014-215
 Befaring av gymnastikkutstyr v/Klubben AS 11.11.2014
 Generell del om ansvar og leveransebeskrivelse
 Rengjøring og vedlikehold § 13.
 Renhold – oppgaver og utførelse.
 Inneklimamålinger i Helgerud skole august/september 2013.
 Helgerud skole 23.6.2014 oppfølgingsmøte inneklima.
 Målerapport radon, 12.9.2013.
 Analyserapport, muggsopp, 14.1.2013.
4
Med hilsen e.f.
Unni Suther
Fagansvarlig miljørettet helsevern
[email protected]
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift
Til orientering:
Klagerett:
Enkeltvedtak innen miljørettet helsevern kan påklages til Fylkesmannen i Buskerud.
Bestemmelser om dette finnes i Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven) og Forvaltningslovens
Kap. VI. Om klage og omgjøring.
En eventuell klage må fremsettes innen 3 uker fra den dagen vedtaket er mottatt.
Klagen bør begrunnes og sendes skriftlig via Ringerike kommune, Kommuneoverlegen. Hvis
vedtaket opprettholdes av Ringerike Kommunestyret sendes klagen videre til Fylkesmannen i
Buskerud for avgjørelse i samsvar med lovverket.
Klageadgangen på vedtak innen miljørettet helsevern må nyttes før saken eventuelt bringes inn for
domstol.