26. februar - Helgerud menighet

Comments

Transcription

26. februar - Helgerud menighet
Referat fra møte i Helgerud menighetsråd
Torsdag 26. februar 2015 kl. 18.30 i dåpssakristiet, Helgerud kirke
Møtedeltakere:
Faste medlemmer:
o Laila Sømoen ( FR-repr.)
x Piriyanthy S. Skarbø
(nestleder)
Varamedlemmer
x Peder J. Pedersen
x: til stede
o: forfall



x Hans Christian Guren
(leder)
x Solveig Elin Bru-Olsen
x Torill Rojahn Søby
(kapellan)
o Lasse Moer
o Petter Hasseløy Nesse
o Ragnhild Utgaard Nordahl
x Gunn Kristin Aune (vara FRrepr.)
x Flemming Sohn Andersen
(kirkeforvalter)
x Arthur Aamodt (referent)
Kapellan Torill Rojahn Søby møtte i stedet for Ånund Harang
Innkalling og sakliste ble godkjent
Referat fra møte 29. januar 2015 ble godkjent
Sakliste
Nr
Beskrivelse av sak
Orienteringssaker
Orientering fra Fellesrådet
Det ble ikke gitt orientering fra Fellesrådet siden Laila hadde meldt forfall.
Stilingen som ungdomsdiakon
Stillingen som ungdomsdiakon er utlyst og det er kommet inn ganske mange
søknader.
Rekruttering av leder til Fasteaksjonen
Blessing tar ansvar for gjennomføringen av årets fasteaksjon som går av
stabelen 24. mars.
Rekruttering av leder for neste års Adventsmarked
Hans Christian har hatt kontakt med en aktuell kandidat. Det vil bli tatt en
endelig avgjørelse i nær fremtid.
Strategisamlingen 11. april
AU har gitt sin tilslutning til Turid og Martes forslag om at
trosopplæringsreformen blir hovedsaken på strategidagen. AU vil ha møte
den 25. mars for å utarbeide et program for samlingen. Tidsrammen for
møtet blir 0930 – 1530. Sted er ennå ikke bestemt, men det blir i
nærområdet.
10/15 Arbeidsbeskrivelse for trosopplæringsmedarbeider (vedlegg)
Forslag til arbeidsbeskrivelse for trosopplæringsmedarbeider ble gjennomgått
av kirkeforvalter.
Vedtak:
Forslag til arbeidsbeskrivelse for trosopplæringsmedarbeider vedtas.
Den norske kirke
Helgerud menighet
Telefon 67 500 500
Sogneprest Munthe Kaas vei 1
www.helgerud-menighet.no
1346 Gjettum
11/15 Årsmøtet 2015
Årsmøtet er tidligere berammet til 22. mars. Av praktiske årsaker utsettes
årsmøtet til 19.april.
På møtet gis det anledning til spørsmål og kommentarer til årsmeldingen.
I tillegg gis følgende orienteringer:
a) Misjonsprosjektet v/Ragnhild
b) Presentasjon av menighetens trosopplæringsarbeid, herunder
konfirmantarbeidet v/Turid/Marte
12/15 Budsjett 2015
Forslag til budsjett for 2015 ble gjennomgått av kirkeforvalter. Det ble
redegjort spesielt for hvordan utgifter til frivillighetskoordinator/vaktmester
tenkes dekket innenfor budsjettrammen.
Det ble dessuten opplyst av kirkeforvalter at menigheten har fått en gave på
kr.100.000,- øremerket til anskaffelse av nye kirketekstiler.
Vedtak:
Forslag til Budsjett 2015 vedtas.
13/15 Eventuelt
Det var ingen saker under Eventuelt.
Den norske kirke
Helgerud menighet
Telefon 67 500 500
Sogneprest Munthe Kaas vei 1
www.helgerud-menighet.no
1346 Gjettum