Endringer i introduksjonsloven

Comments

Transcription

Endringer i introduksjonsloven
Saksframlegg
Dato
Løpenr
06.01.2015
1003/2015
Arkivsaksnr
Arkiv
2014/4864
X63
Flyktningkontoret
Saksnummer Utvalg
Møtedato
15/5
Komitè for levekår
27.01.2015
15/9
Formannskapet
28.01.2015
Endringer i introduksjonsloven - høringssvar fra Bodø
kommune
Forslag til vedtak
Formannskapet gir sin tilslutning til følgende høringsuttalelse:
«Høringsuttalelse
Bodø kommune takker for å ha blitt invitert som høringsinstans og vil gi følgende uttalelse til
departementets endringsforslag:
1. Rett til permisjon fra introduksjonsprogrammet ved overgang til arbeid eller utdanning:
Bodø kommune går i mot forslaget.
Fra Bodø kommunes ståsted som en stor bosettingskommune som også er vertskommune for to
asylmottak, anses en utvidelse av introduksjonsloven som forespeilet i departementets punkt 1 som
problematisk både av faglige og økonomiske årsaker. Retten til permisjon vil medføre at
flyktningene vil måtte følges opp av kommunen over et lengre tidsrom, og det er i forslaget ikke
lagt opp til noen form for økonomisk kompensasjon for dette. Til tross for at brukerne ikke vil
motta stønad i permisjonstiden er det lagt opp til at kommunen skal ha et oppfølgingsansvar i
permisjonen. Av erfaring vet vi at slik oppfølging er ressurskrevende og vil gå ut over den generelle
kapasiteten i tjenestene. Følgen av dette vil bli en generelt forlenget programtid, som igjen medfører
at en større andel av integreringstilskuddet forbrukes i tilknytning til drift av
introduksjonsordningen. Dette vil få konsekvenser både for selve ordningen gjennom et generelt
mer begrenset tjenestetilbud til programdeltakerne, og ikke minst for andre kommunale tjenester
som tilskuddet er ment å dekke overfor personkretsen.
Faglig anses det som problematisk å innvilge permisjon ved tilbud om ordinært arbeid eller
utdanning all den tid introduksjonsloven fastslår at lovens hovedmål er innfridd i det øyeblikket en
deltaker er kvalifisert til arbeid eller utdanning. Det er da et relevant spørsmål hva resterende tid i
introduksjonsprogrammet etter avsluttet permisjon skal benyttes til, samt deltakernes motivasjon i
forhold til å gå tilbake i programmet. Det sies i forslaget at formålet med endringen blant annet er å
gi deltakeren en mulighet til å gå tilbake i programmet dersom det skulle vise seg at vedkommende
har behov for ytterligere kvalifisering. Vi undrer oss over hva denne ytterligere kvalifiseringen skal
bestå av og hva fokuset her skal være. Hvilke tiltak skal settes i gang? Vi frykter at forslaget både
Side12
kan bidra til å gi uklare signaler til deltakerne, skape inkonsistent praksis og i ytterste konsekvens
bidra til å undergrave lovens formål gjennom uklare rammer for deltakerne. Som en kommune med
et stort antall deltakere i introduksjonsprogrammet blir betydningen av felles praksis overfor
deltakerne ytterligere forsterket.
Dagens lovverk åpner for deltidsarbeid både ved siden av og som del av introduksjonsprogrammet,
noe vi mener fungerer godt og er tilstrekkelig for å ivareta muligheten for arbeidsutprøving under
programmet.
2. Kommunene skal ta initiativet til å sette i gang opplæring i norsk og samfunnskunnskap for
voksne innvandrere
Bodø kommune går i mot forslaget med begrunnelse i at endringen vil medføre et betydelig
merarbeid for kommunen, samt undergrave prinsippet om individuell handlingsplikt for personer
med rettigheter til opplæring etter introduksjonsloven. Det må kunne forventes av personer med rett
og plikt at de selv tar initiativet til oppstart av egen opplæring, all den tid dette har blitt formidlet
blant annet gjennom politiets forkynnelse av vedtak om oppholdstillatelse. Spesielt når manglende
gjennomføring av slik opplæring kan medføre konsekvenser for videre opphold i Norge, bør
insitamentet for den enkelte være sterkt. Dette skal imidlertid ikke undergrave kommunens og andre
offentlige instansers generelle veiledningsplikt på området, og her ser vi også et
forbedringspotensial.
3. Man må dokumentere kunnskaper om samfunnet for å få fritak fra opplæring i 50 timer
samfunnskunnskap.
Bodø kommune støtter forslaget.
Både prinsipielt og ut fra erfaring støttes departementets forslag om jevnbyrdighet mellom
opplæring i norsk og samfunnskunnskap. Gode språkkunnskaper er ikke i seg selv noen garanti for
god samfunnsforståelse, og vi opplever dagens ordning som uheldig ved at personer som innfrir
visse språkkrav automatisk også kan fritas fra opplæring i samfunnskunnskap. God
samfunnsforståelse er, ved siden av språk og andre kvalifikasjoner, ofte en forutsetning for å lykkes
i arbeidsmarkedet. Vi foreslår at kunnskaper om samfunnet dokumenteres gjennom f.eks. en
standardisert nasjonal prøve tilpasset målgruppen.»
Sammendrag / Saksopplysninger
I brev av 07.11.2014 sender Barne,- likestillings- og inkluderingsdepartementet forslag til endringer
i introduksjonsloven på høring. Høringsfristen er satt til 6. februar 2015, og kommunen er invitert
til å gi høringsuttalelse. Lovendringene har felles overskrift «for økt kvalitet og bedre
gjennomføring av introduksjonsprogrammet og opplæring i norsk og samfunnskunnskap».
Endringene omfatter følgende 3 punkter:
1. Rett til permisjon fra introduksjonsprogrammet ved overgang til arbeid eller utdanning.
2. Kommunene skal ta initiativet til å sette i gang opplæring i norsk og samfunnskunnskap
for voksne innvandrere.
3. Man må dokumentere kunnskaper om samfunnet for å få fritak fra opplæring i 50 timer
samfunnskunnskap.
Side13
Det vises for øvrig til vedlagte høringsbrev for utfyllende kommentarer fra departementet.
I Bodø kommune forvaltes introduksjonsloven av flyktningkontoret og Bodø voksenopplæring.
Loven regulerer kommunens aktivitet knyttet til oppfølging av bosatte flyktninger, herunder
lovpålagt 2-årig introduksjonsprogram for nyankomne flyktninger og familiegjenforente, samt
rettigheter til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for øvrige nyankomne innvandrere som faller
inn under introduksjonslovens bestemmelser.
Lovens formål er å styrke nyankomne innvandreres mulighet for deltakelse i yrkes- og
samfunnslivet, og deres økonomiske selvstendighet. Loven innebærer rett og plikt til lovpålagt 2årig introduksjonsprogram for alle nyankomne flyktninger mellom 18-55 år som er bosatt i
kommunen etter avtale med IMDi, innenfor rammene av bystyrevedtak om bosetting av flyktninger.
Videre gir loven også rett til opplæring i 600 timer norsk og samfunnskunnskap for flyktninger med
oppholdstillatelse som befinner seg i kommunen og venter på å bli tildelt bosettingskommune, dvs.
flyktninger som befinner seg i asylmottak i Bodø i påvente av å bli tildelt en bosettingskommune.
For bosatte flyktninger er det et vilkår for deltakelse i introduksjonsprogrammet at den enkelte har
behov for grunnleggende kvalifisering. Med dette menes evne til å kunne gå inn i ordinært arbeid
eller utdanning. Dersom en deltaker i løpet programmet får tilbud om overgang til arbeid eller
utdanning, kan deltakeren skrives ut av programmet med begrunnelse i at lovens formål er innfridd
for vedkommende.
Bodø kommune yter tjenester etter introduksjonsloven til et stort antall brukere, primært bosatte
flyktninger i introduksjonsprogrammet men også personer med rett til norskopplæring som venter
på bosettingskommune. For tiden har kommunen ca 150 deltakere i introduksjonsprogrammet, og
antallet forventes å øke ytterligere etter bystyrets vedtak om økt bosetting høsten 2014. Som del av
ordningen mottar deltakerne en fast månedlig stønad (introduksjonsstønad), som skal tilsvare en
lønnsinntekt og bidra til å gjøre deltakerne økonomisk selvforsørget i programperioden.
Kommunens utgifter til stønaden alene utgjør på årsbasis et sted mellom 20-25 mill avhengig av
antall deltakere. I tillegg kommer øvrige kostnader knyttet til bosetting og integrering som er
tilknyttet introduksjonsordningen. Det følger av dette at selv mindre utvidelser av
introduksjonsordningen vil få relativt store konsekvenser på kostnadssiden.
Konklusjon og anbefaling
Formannskapet gir sin tilslutning til høringsuttalelsen ovenfor.
Rolf Kåre Jensen
Rådmann
Arne Øvsthus
Kommunaldirektør
Oppvekst og kultur
Saksbehandler: Audun Kvale
Side14
Trykte vedlegg:
Høringsbrev fra departementet av 07.11.14
Vennligst ikke slett noe etter denne linjen>
Side15
Høringsinstansene
Deres ref
Vår ref
Dato
13/3837
07.11.2014
Høring - endringer i introduksjonsloven – for økt kvalitet og bedre gjennomføring av
introduksjonsprogrammet og opplæring i norsk og samfunnskunnskap
Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) sender med dette forslag til
endringer i introduksjonsloven på høring.
Endringene er også en oppfølging av regjeringsplattformen og regjeringens målsetting om å
styrke språkopplæringen for kvinner og gi flere muligheter til å delta i arbeidslivet.
Disse endringene omfatter følgende tre punkter:
1. Rett til permisjon fra introduksjonsprogrammet ved overgang til arbeid eller utdanning
2. Kommunene skal ta initiativet til å sette i gang opplæring i norsk og
samfunnskunnskap for voksne innvandrere
3. Man må dokumentere kunnskaper om samfunnet for å få fritak fra opplæring i 50
timer samfunnskunnskap
Endringsforslagene som nå sendes på høring, har som formål å bidra til flere tiltak for økt
kvalitet og bedre gjennomføring av introduksjonsprogrammet og opplæring i norsk og
samfunnskunnskap for voksne innvandrere dette, som også er omtalt i Meld. St. 6 (20122013).
Rett til permisjon fra introduksjonsprogrammet ved overgang til arbeid eller utdanning
Departementet foreslår at introduksjonsloven endres slik at det åpnes for inntil ett års
permisjon fra deltakelse i introduksjonsprogrammet ved tilbud om ordinært arbeid. Dette vil
bidra til å styrke deltakernes mulighet til rask overgang til arbeidslivet, og gi større
Postadresse
Postboks 8036 Dep
NO-0030 Oslo
[email protected]
Kontoradresse
Akersgata 59
http://www.bld.dep.no/
Telefon*
22 24 90 90
Org no.
972 417 793
Side16
Integrerings- og
mangfoldsavdelingen
Saksbehandler
Hege Hov Eggen
22246964
fleksibilitet i ordningen. Deltakerne får en mulighet til å få konkret erfaring fra arbeidslivet.
Adgangen til permisjon bidrar også til å redusere faren for en innlåsningseffekt i programmet.
Departementet foreslår videre at introduksjonsloven endres slik at det skal være rett til inntil
ett års permisjon ved tilbud om utdanning på fulltid enten i videregående opplæring eller
høyere utdanning på høyskole eller universitet. Deltakerne skal fortsatt få oppfølging fra
kommunen under permisjonstiden, og de har en trygghet om at de kan komme tilbake til
programmet dersom de ønsker det. På denne måten vil endringen bidra til å legge til rette for
at flere introduksjonsdeltakere med behov for det søker seg til utdanning.
Departementet foreslår at utfyllende regler gis i forskrift 18. juli 2003 nr. 973 om fravær og
permisjon ved nyankomne innvandreres deltakelse i introduksjonsordning, kapittel 5.
permisjoner.
Kommunene skal ta initiativet til å sette i gang opplæring i norsk og samfunnskunnskap
I dag er det slik at den enkelte selv må sette fram krav eller søke om opplæring i norsk og
samfunnskunnskap. Departementet foreslår at kommunene får ansvaret for å ta initiativ til å
sette i gang opplæring i norsk og samfunnskunnskap for personer som har rett og plikt eller
kun rett til opplæring i norsk og samfunnskunnskap, jf. introduksjonsloven § 17 første og
annet ledd. Formålet er å sikre gjennomstrømming i opplæringen og medvirke til at flere
fullfører opplæringen innen fristen på tre år etter innvilgelse av første gangs oppholdstillatelse
eller ankomst til riket for de som har fått slik tillatelse før innreise.
Departementet foreslår at kommunens utvidede ansvar lovfestes med en endring av ordlyden i
introduksjonsloven § 18, og kommunens ansvar omtales i forskrift 20. april 2005 nr. 341 om
opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere.
Man må dokumentere kunnskaper om samfunnet for å få fritak fra opplæring i 50 timer
samfunnskunnskap
Departementet foreslår en endring i adgangen til å få fritak fra plikt til opplæring etter
introduksjonsloven § 17 fjerde ledd. Kunnskaper i norsk eller samisk skal fortsatt kunne gi
fritak fra plikt til opplæring i norsk, men man må dokumentere kunnskaper om samfunnet for
å få fritak fra plikt til opplæring i 50 timer samfunnskunnskap. Formålet med forslaget er for
det første å sikre at deltakerne gjennomfører opplæring i samfunnskunnskap og tilegner seg
kunnskaper om det norske samfunnet. Formålet er også at kommunene tilbyr
samfunnskunnskap i tråd med intensjonene i introduksjonsloven og læreplanen. På denne
måten ønsker departementet å styrke den enkeltes mulighet til å delta i arbeids- og
samfunnsliv.
Vi ber høringsinstansene om særskilt tilbakemelding på hva som bør gjelde som
dokumentasjonsgrunnlag for tilstrekkelig kunnskaper om samfunnet.
Departementets forslag her innebærer ingen endring knyttet til vilkårene for permanent
oppholdstillatelse etter utlendingsloven § 62 eller vilkårene for statsborgerskap etter
statsborgerloven § 7 første ledd bokstav f) jf. § 8.
Side 2
Side17
Vi ber om at den enkelte høringsinstans ved behov sørger for å videresende høringsbrevet til
eventuelle underliggende enheter, etater, medlemsorganisasjoner mv.
BLD ber om at høringsinstansene kommer med sine høringsuttalelser innen 6. februar 2015.
Vi ber dere oppgi hvilket av de tre forslagene og eventuelt hvilken bestemmelse dere gir
merknader til.
Høringsuttalelsene sendes elektronisk til departementets postmottak på e-post:
[email protected]
Eventuelle spørsmål kan rettes til seniorrådgiver Hege Hov Eggen: e-post [email protected]
eller telefon 22 24 69 64.
Vedlagt følger liste over høringsinstanser og høringsnotat.
Med hilsen
Erik Skedsmo (e.f.)
avdelingsdirektør
Hege Hov Eggen
seniorrådgiver
Dokumentet er godkjent elektronisk, og har derfor ikke håndskrevet signatur.
2 vedlegg
Side 3
Side18