Installatørhåndbok

Comments

Transcription

Installatørhåndbok
Installatørhåndbok
VPB/VPBS
Varmtvannsberedere
LE
K
IHB NO 1536-6
031291
Innhold
1 Viktig informasjon
Sikkerhetsinformasjon
2
2
2 Leveranse og håndtering
5
Transport
Plassering
Medfølgende komponenter
Demontering av luker
5
5
5
6
5 Elektrisk installasjon
Føler
Likestrømanode
6 Igangkjøring og justering
Påfylling og lufting
Oppstart og kontroll
7 Service
3 Vannvarmerens konstruksjon
7
4 Rørtilkoplinger
9
Generelt
Mål og rørtilkoplinger
Varmepumpe
Sol
Kaldt- og varmtvann
Installasjonsalternativ
VPB/VPBS
9
9
11
11
11
12
Servicetiltak
8 Tekniske opplysninger
Mål og oppstillingskoordinater
Tekniske data
Energimerking
Stikkord
14
14
14
15
15
16
17
17
18
18
19
20
21
Innhold |
1
80
1 Viktig informasjon
100
Sikkerhetsinformasjon
Serienummer
440
HUSK!
600
480
390
205
Oppgi alltid produktets serienummer når du
varsler om en feil.
25
30
60
25-50
560
25-50
560
600
Landsspesifikk informasjon
Installatørhåndboken
600
480
Med forbehold om konstruksjonsendringer.
390
©NIBE 2015.
205
Symboler
60
Denne installatørhåndboken skal legges igjen hos
kunden.
25
30
Dette apparatet kan brukes av barn fra
8 år og oppover. Det kan også brukes
av personer som har nedsatte fysiske,
sensoriske eller mentale evner, eller som
mangler erfaring og kunnskap, dersom
de er under oppsyn eller har fått opplæring i hvordan man bruker apparatet på
en sikker måte og forstår risikoen ved
uriktig bruk. Barn må ikke leke med apparatet. Rengjøring og vedlikehold må
ikke utføres av barn uten tilsyn.
1475
Denne håndboken beskriver installasjons- og servicemomenter som skal utføres av fagperson.
OBS!
Dette symbolet betyr fare for maskin eller
menneske.
HUSK!
TIPS!
600
Ved dette symbolet finnes viktig informasjon
om hva du bør tenke på ved tilsyn på anlegget.
Ved dette symbolet får du tips om enklere
vedlikehold av produktet.
Merking
VPB/VPBS er CE-merket og oppfyller IP21.
CE-merkingen innebærer at NIBE garanterer at produktet oppfyller alle gjeldende bestemmelser i henhold til
aktuelle EU-direktiver. CE-merket er obligatorisk for de
fleste produkter som selges innen EU, uansett hvor de
er produsert.
IP21 innebærer at produktet er sikret mot at gjenstander med en diameter som er større enn eller lik
12,5 mm, kan trenge inn og forårsake skade, samt at
det er beskyttet mot loddrett fallende vanndråper.
Serienummer
Serienummeret finner du lengst nede til høyre på
frontluken.
2
Kapitel 1 | Viktig informasjon
VPB/VPBS
Installasjonskontroll
Ifølge gjeldende regler må varmeanlegget gjennom en installasjonskontroll før det tas i bruk. Kontrollen kan bare
utføres av en person med nødvendig kompetanse.
✔
Beskrivelse
Merknad
Signatur
Dato
Varmepumpe (side 11)
Avstengningsventiler
Varmtvann (side 11)
Avstengningsventiler
Kaldtvann (side 11)
Avstengningsventiler
Tilbakeslagsventil
Blandeventil
Sikkerhetsventil
El (side 14)
Føler
El-anode (kun VPB/VPBS E)
VPB/VPBS
Kapitel 1 | Viktig informasjon
3
Kontaktinformasjon
AT KNV Energietechnik GmbH, Gahberggasse 11, 4861 Schörfling
Tel: +43 (0)7662 8963-0 Fax: +43 (0)7662 8963-44 E-mail: [email protected] www.knv.at
CH NIBE Wärmetechnik c/o ait Schweiz AG, Industriepark, CH-6246 Altishofen
Tel: (52) 647 00 30 Fax: (52) 647 00 31 E-mail: [email protected] www.nibe.ch
CZ Druzstevni zavody Drazice s.r.o, Drazice 69, CZ - 294 71 Benatky nad Jizerou
Tel: +420 326 373 801 Fax: +420 326 373 803 E-mail: [email protected] www.nibe.cz
DE NIBE Systemtechnik GmbH, Am Reiherpfahl 3, 29223 Celle
Tel: 05141/7546-0 Fax: 05141/7546-99 E-mail: [email protected] www.nibe.de
DK Vølund Varmeteknik A/S, Member of the Nibe Group, Brogårdsvej 7, 6920 Videbæk
FI
Tel: 97 17 20 33 Fax: 97 17 29 33 E-mail: [email protected] www.volundvt.dk
NIBE Energy Systems OY, Juurakkotie 3, 01510 Vantaa
Puh: 09-274 697 0 Fax: 09-274 697 40 E-mail: [email protected] www.nibe.fi
FR NIBE Energy Systems France Sarl, Zone industrielle RD 28, Rue du Pou du Ciel, 01600 Reyrieux
Tel : 04 74 00 92 92 Fax : 04 74 00 42 00 E-mail: [email protected] www.nibe.fr
GB NIBE Energy Systems Ltd, 3C Broom Business Park, Bridge Way, Chesterfield S41 9QG
Tel: 0845 095 1200 Fax: 0845 095 1201 E-mail: [email protected] www.nibe.co.uk
NL NIBE Energietechniek B.V., Postbus 634, NL 4900 AP Oosterhout
Tel: 0168 477722 Fax: 0168 476998 E-mail: [email protected] www.nibenl.nl
NO ABK AS, Brobekkveien 80, 0582 Oslo, Postadresse: Postboks 64 Vollebekk, 0516 Oslo
Tel. sentralbord: +47 23 17 05 20 E-mail: [email protected] www.nibeenergysystems.no
PL NIBE-BIAWAR Sp. z o. o. Aleja Jana Pawła II 57, 15-703 BIAŁYSTOK
Tel: 085 662 84 90 Fax: 085 662 84 14 E-mail: [email protected] www.biawar.com.pl
RU © "EVAN" 17, per. Boynovskiy, Nizhny Novgorod
Tel./fax +7 831 419 57 06 E-mail: [email protected] www.nibe-evan.ru
SE NIBE AB Sweden, Box 14, Hannabadsvägen 5, SE-285 21 Markaryd
Tel: +46-(0)433-73 000 Fax: +46-(0)433-73 190 E-mail: [email protected] www.nibe.se
For land som ikke nevnes i denne listen, kontakt NIBE Sverige eller kontroller www.nibe.eu for mer informasjon.
4
Kapitel 1 | Viktig informasjon
VPB/VPBS
2 Leveranse og håndtering
Plassering
Transport
Ved transport inn i bygningen kan imidlertid VPB/VPBS
legges forsiktig på rygg. Tyngdepunktet er i den øvre
delen.
Medfølgende utstyr er plassert oppå produktet.
VPB/VPBS skal transporteres og oppbevares stående
og tørt. Ved transport inn i bygningen kan imidlertid
VPB/VPBS legges forsiktig på rygg.
0
R
LE
R
0
K
40 mm
Plassering
■ Vannvarmeren må kun installeres stående.
■ Plasser VPB/VPBS på et fast underlag som tåler
tyngden, helst betonggulv eller betongfundament.
Bruk de justerbare føttene på varmepumpen til å få
en vannrett og stabil plassering.
30 - 50 mm
■ Stedet der VPB/VPBS plasseres, skal være utstyrt med
avløp.
■ Vannvarmerens oppstillingsrom skal alltid ha en
temperatur på minst 10 °C °C og maks. 30 °C.
Medfølgende komponenter
50 mm
VPB/VPBS Emalje
Potensiostat
VPB/VPBS
Kapitel 2 | Leveranse og håndtering
5
Demontering av luker
Frontluke
2
LEK
LEK
1
1. Løsne skruene i underkant av frontluken.
2. Løft luken utover i underkant og opp.
LEK
LEK
LEK
Sideluker
Sidelukene kan tas av for å lette installasjonen.
1. Løsne skruene i over- og underkant.
2. Vri luken litt utover.
3. Før luken bakover og litt til siden.
4. Dra luken til siden.
5. Trekk luken fremover.
6
Kapitel 2 | Leveranse og håndtering
VPB/VPBS
3 Vannvarmerens konstruksjon
VPB 200
XL8
XL4
XL3
VPB 300/VPBS 300
XL9
XL5
XL8
XL13
XL4
XL3
XL9
XL14
XL5
UA1
W1
QM22
UA1
FR1
W1
QM22
FR1
UA2
UA2
PF1
PF1
UA3
LE
K
LE
K
UL
UL
EK
L8
XL8
XL13
XL4
XL3
XL9
XL14
PF3
XL8
XL4
XL3
VPB/VPBS
XL4
XL9
Kapitel 3 | Vannvarmerens konstruksjon
UA1
XL3
XL9
7
Rørtilkoplinger
XL3
XL4
XL5
XL8
XL9
XL13
XL14
Tilkopling, kaldtvann
Tilkopling, varmtvann
Tilkopling, varmtvannssirkulasjon
(Ikke VPB/VPBS Cu)
Sammenkoplingstilkopling, turledning (fra
varmepumpe*)
Sammenkoplingstilkopling, returledning (til
varmepumpe*)
Tilkopling, turledning (fra solsystem) (Kun VPBS
300)
Tilkopling, returledning (til solsystem) (Kun VPBS
300)
El-komponenter
FR1
W1
Likestrømanode (VPB/VPBS E)
Kabel til likestrømsanode (VPB/VPBS E)
Øvrig
PF1
PF3
UL
Typeskilt
Serienummerskilt
Justerbare føtter
Betegnelser i komponentplassering iht. standard IEC
81346-1 og 81346-2.
VVS-komponenter
QM22
UA1
UA2
UA3
Lufting, ladeslynge
Dykkrør til varmtvannsføler (visning)
Dykkrør til varmtvannsføler (styring)
Dykkrør for solføler (styring)
*eller annen ytre varmekilde
8
Kapitel 3 | Vannvarmerens konstruksjon
VPB/VPBS
4 Rørtilkoplinger
Generelt
Mål og rørtilkoplinger
Rørinstallasjon skal utføres iht. gjeldende bestemmelser.
VPB 200/VPB 300
Ved bruk av plastrør eller herdet kobberrør må det
monteres innvendig støttehylse. Vannvarmeren skal
utstyres med nødvendig ventilutstyr som sikkerhetsventil, avstengningsventil, tilbakeslagsventil og vakuumventil. Fra sikkerhetsventilen skal det trekkes et spillrør
til egnet avløp. Spillrørets dimensjon skal være den
samme som sikkerhetsventilens. Legg spillvannrør fra
sikkerhetsventilen sluttende i hele sin lengde og pass
på at det ligger frostfritt. Utløpet på spillrøret skal være
synlig og ikke være plassert i nærheten av elektriske
komponenter.
XL8
XL4
XL5*
XL3
XL9
VPBS 300
XL8
XL13
XL4
XL5*
XL3
XL9
XL14
Tilkopling
XL3 Kaldtvann Ø
mm
22
XL4 Varmtvann Ø
mm
22
XL5 Varmtvannssirkulasjon Ø
mm
15
XL8 Sammenkoplingstilkopling, turledning Ø
mm
22
XL9 Sammenkoplingstilkopling, returledning Ø
mm
22
XL13 Sol, turledning Ø
mm
22
XL14 Sol, returledning Ø
mm
22
(*Ikke VPB/VPBS Cu)
VPB/VPBS
Kapitel 4 | Rørtilkoplinger
9
80
VPB 300/VPBS 300
0
25-50
600
535
480
390
600
205
480
135
560
440
25-50
0
440
25-50
1475
1775
1775
100
80
80
VPB 200
25
30
60 390
10
Kapitel 4 | Rørtilkoplinger
600
25
30
60
600
25
30
205
VPB/VPBS
Varmepumpe
Kaldt- og varmtvann
Tilkopling mot varmepumpe
Tilkopling av kaldt- og varmtvann
Varmepumpens tilløp og retur kobles til VPB/VPBS.
Blandeventil er nødvendig hvis temperaturen kan
overstige 60 °C.
Sol
Symbolnøkkel
Symbol Betydning
Tilkopling mot sol
Lufteventil
Solsystemets tilløp og retur koples til VPBS 300.
Avstengingsventil
Blandeventil
Sikkerhetsventil
Temperaturføler
Ekspansjonskar
P
Manometer
Sirkulasjonspumpe
Smussfilter
VPB/VPBS
Kapitel 4 | Rørtilkoplinger
11
Tilkopling av varmtvannssirkulasjon.
VPB/VPBS R og E har tilkopling som muliggjør varmtvannssirkulasjon.
For å redusere faren for bakterietilvekst i systemer med
varmtvannssirkulasjon bør det sirkulerende vannet ikke
understige 50 °C. Det bør heller ikke finnes noen ikkesirkulerende varmtvannsledninger. Juster varmtvannssystemet slik at temperaturen ikke understiger 50 °C
lengst ut i systemet.
Installasjonsalternativ
VPB/VPBS kan koples til på flere ulike måter, og én av
disse vises her.
Mer om alternativene finnes på www.nibeenergysystems.no samt i respektive monteringsanvisning for
benyttede varmekilder.
Symbolnøkkel
Symbol Betydning
Lufteventil
Avstengingsventil
Blandeventil
Sikkerhetsventil
Temperaturføler
Ekspansjonskar
P
Manometer
Sirkulasjonspumpe
Smussfilter
12
Kapitel 4 | Rørtilkoplinger
VPB/VPBS
Til jordvarmepumpe
VPB/VPBS kan kobles sammen med annen varmekilde,
f.eks. NIBE F1145.
T
Til solsystem
VPBS 300 kan koples til solsystem.
P
T
VPB/VPBS
Kapitel 4 | Rørtilkoplinger
13
UA2
UA2
5 Elektrisk installasjon
OBS!
El-installasjonen og eventuell service skal
kun
UA3
utføres under oppsyn av autorisert el-installatør. Elektrisk installasjon og trekking av ledninger skal utføres i samsvar med gjeldende forskrifter.
LE
K
Føler
VPB/VPBS kan kompletteres med opptil to varmtvannsfølere, én til visning og én til styring. Den visende føleren plasseres i dykkrøret for visende føler (UA1), og den
styrende føleren plasseres i dykkrøret for styrende føler
(UA2). I de tilfellene der det kun er mulig å kople til én
føler, er det dykkrøret for styrende føler (UA2) som skal
Sv PBD
brukes.
LE
K
Likestrømanode
VPB/VPBS Emalje er fra fabrikken utstyrt med likestrømanode og vedlagt potensiostat. Anodekabelen (W1)
er montert i anoden fra fabrikken og trenger kun koples
til potensiostaten.
røret for installa1. Trekk anodekabelen (W1) Svlangs
PDB
sjon, turledning (XL8).
2. Kople anodekabelen (W1) til potensiostaten.
3. Kople potensiostaten til egnet 230 V vegguttak.
OBS!
Kabelen mellom potensiostaten og anoden
må ikke forlenges eller gjøres kortere.
XL8
W1
VPBS 300 kan også kompletteres med en føler for sol.
Denne plasseres i dykkrør for solføler (UA3).
Bruk de følerne som følger med varmepumpen (eller
annen varmekilde). Hvis det ikke følger med følere,
bestilles disse fra produsenten av varmekilden.
UA1
LEK
W1
UA2
LE
K
UA3
Bildet viser VPB 200 E.
Givarkabeldragning
LE
K
XL8
XL4
XL3
XL9
XL5
Bildet viser VPBS 300.
Givarkabeldragning
14
Kapitel 5 | Elektrisk installasjon
VPB/VPBS
UA1
FR1
L
6 Igangkjøring og justering
Påfylling og lufting
Påfylling av varmtvannsbereder
1. Åpne en varmtvannskran i huset.
2. Fyll på varmtvannsberederen gjennom kaldvannstilkoplingen(XL3).
3. Når vannet som kommer ut av varmtvannskranen,
ikke lenger er luftblandet, er varmtvannsberederen
fylt og kranen kan stenges.
Påfylling og lufting av ladeslynge
Påfylling
1. Åpne påfyllingsventilen (ekstern, inngår ikke i
produktet). Slyngen i varmtvannsberederen og
resten av klimasystemet fylles med vann.
2. Åpne lufteventilen (QM22).
3. Når vannet som kommer ut av lufteventilen (QM22)
ikke er blandet med luft, stenger du ventilen.
Trykket begynner etter en stund å stige.
4. Lukk påfyllingsventilen når riktig trykk er oppnådd.
Lufting
1. Luft slyngen gjennom lufteventilen (QM22) og
klimasystemet ellers gjennom de respektive lufteventilene.
2. Gjenta påfylling og avlufting til all luft er fjernet
og korrekt trykk oppnådd.
XL3
QM22
Bildet viser VPB 200.
LE
K
VPB/VPBS
Kapitel 6 | Igangkjøring og justering
15
Trykkfallsdiagram, solslynge
Oppstart og kontroll
Tilkopling, turledning solvarmesystem(XL13) og tilkopling, returledning solvarmesystem (XL14).
Trykkfallsdiagram, ladeslynge
Sammenkoplingstilkopling, turledning (XL8) og sammenkoplingstilkopling, returledning (XL9).
VPBS 300
Trykkfall
(kPa)
5,0
VPB 200
4,0
Trykkfall
Tryckfall
(kPa)
(kPa)
Cu
3,0
E
50
R
45
E
2,0
Cu
40
35
1,0
30
25
0
0
0,02
0,04
0,06
0,08
0,1
0,12
0,14
0,16
0,18
0,2
20
Volumstrøm (l/s)
15
10
5
0
0
0,05
0,1
0,15
0,2
0,25
0,3
0,35
0,4
0,45
0,5
Flöde (l/s)
Volumstrøm
(l/s)
VPB 300 / VPBS 300
Trykkfall
Tryckfall
(kPa)
(kPa)
Tryckfall
55
(kPa)
Cu
50
R
50
45
45
40
Cu
40
E
35
35
30
30
25
25
20
20
15
15
10
10
5
5
0
00
0
0,05
0,05
0,1
0,1
0,15
0,15
0,2
0,25
0,3
0,2
0,25
0,3
Volumstrøm
(l/s)
0,35
0,35
0,4
0,4
0,45
0,45
0,5
0,5
Flöde(l/s)
(l/s)
Flöde
Sv PBD
16
Kapitel 6 | Igangkjøring og justering
VPB/VPBS
7 Service
Servicetiltak
Sikkerhetsventil
Varmtvannsberederens sikkerhetsventil slipper noen
ganger ut vann etter en varmtvannstapping. Det skyldes at kaldtvannet som tas inn i varmtvannsberederen,
ekspanderer ved oppvarming, slik at trykket øker og
sikkerhetsventilen åpner.
Funksjonen til sikkerhetsventilen skal kontrolleres regelmessig. Utfør kontrollen i henhold til følgende:
1. Åpne ventilen ved å vri rattet forsiktig mot klokken.
2. Kontroller at det strømmer vann inn gjennom
ventilen.
3. Lukk ventilen ved å slippe den. Hvis den ikke lukkes
automatisk når du har sluppet den, vrir du den litt
mot klokken.
Tømming
Vannvarmeren tømmes med sugehevert (med slange)
i kaldtvannstilkoplingen (XL3).
Varmespiral tømmes med sugehevert (med slange) i
sammenkoplingstilkopling, retur til varmepumpe (XL9).
Solspiralen tømmes med sugehevert (med slange) i
tilkopling, retur til solsystem (XL14).
XL3
XL9
XL3
XL9
VPB 200/VPB 300
XL14
VPBS 300
LE
K
VPB/VPBS
Kapitel 7 | Service
17
8 Tekniske opplysninger
Mål og oppstillingskoordinater
VPB 200
Kapitel 8 | Tekniske opplysninger
80
1775
1775
25-50
25-50
600
25
30
600
535
480
600 600
390
480 480
205
390 390
135
205 205
60 60
60
440 440
25
30
25
30
25-50
560 560
600
600
600
18
440440
600
600600
480480
390390
205205
60 60
25
30
25
30
560560
25-50
25-50
1475
1475
1775
100
100
80
80
80
80
VPB 300/VPBS 300
VPB/VPBS
Tekniske data
VPB 200
Volum
Volum, ladeslynge
Nettovekt
Varmeoverføring (60/50 °C ved 50 °C varmtvannstemperatur)
Varmeinnhold ved 50 °C
Tilsvarende mengde varmtvann (40 °C)
Oppvarmingstid (10 °C til 45 °C) 8 kW ladeeffekt
Oppvarmingstid (10 °C til 80 °C) 8 kW ladeeffekt
Maks driftstemperatur
Maks trykk primærside
Maks trykk varmtvannsbereder
Maks. anbefalt varmepumpestørrelse*
Art. nr.
liter
liter
kg
kW
kWh
liter
timer
timer
°C
bar/MPa
bar/MPa
kW
VPB 300
Volum
Volum, ladeslynge
Nettovekt
Varmeoverføring (60/50 °C ved 50 °C varmtvannstemperatur)
Varmeinnhold ved 50 °C
Tilsvarende mengde varmtvann (40 °C)
Oppvarmingstid (10 °C til 45 °C) 8 kW ladeeffekt
Oppvarmingstid (10 °C til 80 °C) 8 kW ladeeffekt
Maks driftstemperatur
Maks trykk primærside
Maks trykk varmtvannsbereder
Maks. anbefalt varmepumpestørrelse*
Art. nr.
liter
liter
kg
kW
kWh
liter
timer
timer
°C
bar/MPa
bar/MPa
kW
Kobber
Emalje
Rustfritt
172
2,0
101
13,0
8,0
230
0,9
1,8
178
4,8
111
10,1
8,3
238
0,9
1,8
85
3/0,3
10/1,0
176
7,8
80
10,1
8,2
235
0,9
1,8
15
088 515
088 517
088 518
Kobber
Emalje
Rustfritt
272
8,5
130
12,8
12,6
362
1,4
2,8
274
8,4
143
11,9
12,7
364
1,4
2,8
85
3/0,3
10/1,0
12
083 011
282
8,8
101
11,4
13,4
376
1,4
2,8
083 009
12
083 010
* Gjelder ved maksimal kuldebærertemperatur 10 °C og maks. 53 °C i tanken.
VPB/VPBS
Kapitel 8 | Tekniske opplysninger
19
VPBS 300
Volum
Volum, ladeslynge
Volum, solslynge
Nettovekt
Varmeoverføring (60/50 °C ved 50 °C varmtvannstemperatur)
Varmeinnhold ved 50 °C
Tilsvarende mengde varmtvann (40 °C)
Oppvarmingstid (10 °C til 45 °C) 8 kW ladeeffekt
Oppvarmingstid (10 °C til 80 °C) 8 kW ladeeffekt
Maks driftstemperatur
Maks trykk primærside
Maks trykk varmtvannsbereder
Maks. anbefalt varmepumpestørrelse*
Art. nr.
Kobber
Emalje
266
8,5
4,4
137
12,8
12,4
354
1,4
2,7
268
8,4
4,0
150
11,9
12,4
356
1,4
2,7
liter
liter
liter
kg
kW
kWh
liter
timer
timer
°C
bar/MPa
bar/MPa
kW
85
3/0,3
10/1,0
12
083 012
083 015
* Gjelder ved maksimal kuldebærertemperatur 10 °C og maks. 53 °C i tanken.
Testet i henhold til standard EN 12897:2006.
Energimerking
Produsent
NIBE
Modell
VPB 200 Cu/E/R
Effektivitetsklasse
Varmetap
Volum
20
Kapitel 8 | Tekniske opplysninger
W
l
VPB 300 Cu/E/R
VPBS 300 Cu/E
D
E
E
95
176
121
277
121
277
VPB/VPBS
9 Stikkord
Stikkord
D
Demontering av luker, 6
E
Elektrisk installasjon, 14
Føler, 14
Likestrømanode, 14
F
Føler, 14
I
Igangkjøring og justering, 15
Oppstart og kontroll, 16
Påfylling og lufting, 15
Installasjonsalternativ, 12
Til jordvarmepumpe, 13
Installasjonskontroll, 3
K
Kaldt- og varmtvann, 11
Kontaktinformasjon, 4
L
Leveranse og håndtering, 5
Demontering av luker, 6
Medfølgende komponenter, 5
Plassering, 5
Transport, 5
Likestrømanode, 14
M
Medfølgende komponenter, 5
Merking, 2
Mål og oppstillingskoordinater, 18
Mål og rørtilkoplinger, 9
Merking, 2
Serienummer, 2
Symboler, 2
Sikkerhetsventil, 17
Sol, 11
Tilkopling mot sol, 11
Symboler, 2
Symbolnøkkel, 11–12
T
Tekniske data, 19
Tekniske opplysninger, 18
Mål og oppstillingskoordinater, 18
Tekniske data, 19
Tilkopling av kaldt- og varmtvann, 11
Tilkopling av varmtvannssirkulasjon., 12
Tilkopling mot sol, 11
Tilkopling mot varmepumpe, 11
Transport, 5
Trykkfallsdiagram, ladeslynge, 16
Trykkfallsdiagram, solslynge, 16
Tømming, 17
V
Vannvarmerens konstruksjon
Komponentliste, 8
Vannvarmerens konstruksjonVarmtvannsberederens konstruksjon, 7
Varmepumpe, 11
Tilkopling av varmtvannssirkulasjon., 12
Tilkopling mot varmepumpe, 11
Viktig informasjon, 2
Sikkerhetsinformasjon, 2
O
Oppstart og kontroll, 16
Trykkfallsdiagram, ladeslynge, 16
Trykkfallsdiagram, solslynge, 16
P
Plassering, 5
Påfylling av varmtvannsbereder, 15
Påfylling og lufting, 15
Påfylling av varmtvannsbereder, 15
Påfylling og lufting av ladeslynge, 15
Påfylling og lufting av ladeslynge, 15
R
Rørtilkoplinger, 9
Generelt, 9
Installasjonsalternativ, 12
Kaldt- og varmtvann, 11
Mål og rørtilkoplinger, 9
Sol, 11
Symbolnøkkel, 11–12
Tilkopling av kaldt- og varmtvann, 11
Varmepumpe, 11
S
Serienummer, 2
Service, 17
Servicetiltak, 17
Servicetiltak, 17
Sikkerhetsventil, 17
Tømming, 17
Sikkerhetsinformasjon, 2
Installasjonskontroll, 3
Kontaktinformasjon, 4
VPB/VPBS
Kapitel 9 | Stikkord
21
WS name: -Gemensamt
WS version: a75 (working edition)
Publish date: 2015-08-31 15:07
NIBE AB Sweden
Hannabadsvägen 5
Box 14
SE-285 21 Markaryd
[email protected]
www.nibe.eu
031291