Studieplan Kunnskapsbasert praksis

Comments

Transcription

Studieplan Kunnskapsbasert praksis
Høgskolen i Sør Trøndelag
Studieplan
Kunnskapsbasert praksis
Studieåret 2012 - 2013
AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING
PROGRAM FOR VIDEREUTDANNING
15 studiepoeng
Studieplanen er godkjent ved dekans fullmakt den 27.6.2012
Innholdsfortegnelse
1.
Innledning .......................................................................................................... 3
2.
Målgruppe .......................................................................................................... 3
3.
Opptakskrav ....................................................................................................... 3
4.
Varighet, omfang og nivå ..................................................................................... 3
5.
Forventet læringsutbytte .................................................................................... 4
6.
Oppbygning og sammensetning ........................................................................... 4
7.
Arbeids, lærings og vurderingsformer ................................................................. 4
8.
Innpassing .......................................................................................................... 5
9.
Forutsetninger .................................................................................................... 5
10.
Kvalifikasjon ....................................................................................................... 5
2
1. Innledning
I følge Stortingsmelding 39 fra 1999 skal beslutninger og tiltak i dagens helsevesen være
basert på et solid forskningsbasert kunnskapsgrunnlag. For at den enkelte utøver til enhver tid
skal benytte seg av den nyeste kunnskapen innen sitt felt, ble evidensbasert medisin (EBM)
med kunnskapssystemet, ”The Cochrane Collaboration and Library initiert på 1980- tallet.
Systemet er utviklet for å tilby effektive og tidsbesparende strategier for søk etter ny
forskningsbasert kunnskap.
Ideen om å bygge praksis på forskningsbasert og sikker kunnskap etter evidenssystemet,
spredde seg etter hvert fra medisin til andre helsefag. Den evidensbaserte systematikken
handler om å finne frem til beste kunnskap ved å stille gode spørsmål, innhente kunnskap ved
søk på relevante databaser og vurdere denne etter bestemte kriterier. Funn som vurderes til
god kunnskap, skal implementeres i praksis slik at helsefaglig utøvelse blir en dynamisk
praksis som til enhver tid reflekterer den beste kunnskap. Dette er integrert i Stortingsmelding
nr. 13, «Utdanning for velferd» fra 2012. Denne sier at tjenestene skal bygge på det beste av
tilgjengelige kunnskap, noe som genererer behov for at utdanningene har et større fokus på
utvikling av kompetanse i å ta i bruk ny kunnskap.
Evidensbasering har vært gjenstand for diskusjon, fordi den sterke vektleggingen av en type
forskningsbasert kunnskap, etter manges syn, ikke avspeiler behovet for ulike
kunnskapsformer i møtet med den enkelte pasient. Diskusjonen har ført til justeringer av
evidenskonseptet til det foreliggende begrepet Kunnskapsbasert praksis (KBP). Dette
innebærer at faglige tiltak bør baseres på god forskningsbasert kunnskap der det er mulig, men
ut fra helhetlige vurderinger knyttet til et faglig skjønn bygd på klinisk erfaring, etiske
hensyn, pasienten / klientens brukermedvirkning og konteksten en står i.
2. Målgruppe
Studiet er utviklet for helsepersonell med 3-årig helsefaglig utdanning. Studiet er spesielt
rettet mot personell i klinisk pasient/klientrettet arbeid eller som har lederfunksjon /
undervisningsfunksjon innen tilsvarende fagområder.
3. Opptakskrav
Det kreves bachelorutdanning eller tilsvarende innen helsefag og minimum et års relevant
yrkespraksis etter endt utdanning. Søkere rangeres i tråd med Forskrift om opptak til studier
ved Høgskolen i Sør-Trøndelag.
4. Varighet, omfang og nivå
Studiet er et deltidsstudium på 15 studiepoeng som vil gå over 2 semestre. Studiet
gjennomføres ved tre felles samlinger. Studiet plasseres i nivå 1 som etterutdanningskurs.
3
5. Forventet læringsutbytte
Etter endt studium skal studentene ha følgende kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:



Forstå de ulike kunnskapsformer i helsefag og hvordan disse plasserer seg i et
vitenskapsteoretisk perspektiv
Drive fagutvikling i sitt praksisfelt ut fra arbeidsformen som inngår i konseptet
Kunnskapsbasert praksis
Reflektere aktivt over de ulike kunnskapsformers styrker og svakheter i praksis
6. Oppbygning og sammensetning
Studiet er på 15 studiepoeng og består av ett emne med emnekode HVUT8017 og er
basert på 3 samlinger med følgende tema:
Semester
1.semester
2. semester
Samling
Tema
Samling 1 / Uke 40 Grunnleggende vitenskapsteori, epistemologi og
metodekunnskap
Samling 2 / Uke 47 Arbeidsmetoden i Kunnskapsbasert praksis
Samling 3 / Uke 6 Implementering av forskning i praksis
7. Arbeids, lærings og vurderingsformer
Kurset gjennomføres ved en tett integrert sammensetning av forelesninger, praktiske
workshops og gruppearbeid. Arbeidsformen stiller krav til aktivitet og deltakelse. Det er en
forutsetning at deltakerne mellom samlingene reflekterer over egen praksis og tar i bruk den
metodiske tilnærmingen i KBP i forhold til relevant(e) spørsmål fra egen arbeidsplass.
Innlevering av arbeidskrav er en vesentlig læringsform ved studiet.
Arbeidskrav 1 og 2 utgjør grunnlaget for en større skriftlig oppgave hvor den
kunnskapsbaserte arbeidsmetoden integreres. Arbeidskrav 1 vil være grunnlag for innledning
og innramming, og Arbeidskrav 2 er utgangspunktet for oppgavens problemstilling,
beskrivelse av metode og presentasjon av funn.
I tillegg forventes: Enten 1) En drøfting av problemstillingen i forhold til den kunnskapen
som er funnet og mulighetene for implementering i praksisfeltet, samt en konkret plan for
dette. Eller 2) Et kunnskapsbasert undervisningsopplegg hvor den nye kunnskapen beskrives
og drøftes.
Emnekode
HVUT8017
Emnenavn
Kunnskapsbasert
praksis
Vurderingsform
Individuell skriftlig
hjemmeeksamen
4
Karakterskala
Bestått/Ikke bestått
8. Innpassing
På nåværende tidspunkt eksisterer ingen formelle muligheter for innpassing av kurset til andre
videreutdanninger / kommende masterstudium ved HiST.
9. Forutsetninger
Det er en forutsetning at deltakeren under studiet er i klinisk pasient-/klientrettet arbeid
og/eller ha en leder-/undervisningsfunksjon innen tilsvarende område. Dette fordi den
enkeltes erfaring fra yrkesutøvelsen vil danne basis for studiearbeidet. Studiets arbeider skal
innleveres ved bruk av internettbasert læringsplattform, noe som krever tilgang til PC med
internett-tilkobling.
10.
Kvalifikasjon
Studenten mottar karakterutskrift etter endt studium og bestått eksamen.
5
EMNEBESKRIVELSE:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Emnekode:
Emnenavn:
Faglig nivå:
Omfang:
Vektingsreduksjoner:
Undervisningssemester:
Undervisningsspråk:
Forkunnskapskrav:
Forventet læringsutbytte:
HVUT8017
Kunnskapsbasert praksis
15 studiepoeng
Høst og vår
Norsk
Det kreves ingen forkunnskaper utover opptakskrav til studiet.
Tema: Grunnleggende vitenskapsteori, epistemologi og metodekunnskap
Kunnskap
Studenten
 Har kunnskap om vitenskapsteori, vitenskapelig metode og forskningsprosess
 Forstår teorier knyttet til ulike kunnskapsformer i helsefaglig praksis
 Gjør rede for konseptet Kunnskapsbasert praksis fra et epistemologisk perspektiv
Generell kompetanse
Studenten
 Reflekterer over hva som kjennetegner god fagutøvelse i sitt praksisfelt
 Vurderer styrker og svakheter med Kunnskapsbasert praksis
Tema: Arbeidsmetoden i kunnskapsbasert praksis
Kunnskap
Studenten
 Utleder bestemte design som best egnet til ulike spørsmål
 Anvender relevante databaser og elektroniske informasjonskilder
 Beskriver hvordan en vitenskapelig artikkel er bygd opp
 Gjør rede for ulike forskningsdesign og kvalitetsmessige krav til disse
 Fortolker forskningsresultater i form av tabellmateriale
 Kjenner til sentrale statistiske begreper
 Gjør rede for nytten av systematiske oversiktsartikler
 Forklarer meta-analyser
6
Ferdigheter
Studenten
 Identifiserer problemstillinger fra sitt praksisfelt som egner seg til kunnskapsbasert arbeid
 Formulerer spørsmål ved bruk av hjelpemiddelet PICO.
 Klassifiserer ulike spørsmål i kjernespørsmål
 Utvikler enkle søkestrategier og gjennomføre søk i relevante databaser
 Kritisk vurderer forskningsartikler med ulike design, reviewartikler og faglige retningslinjer
ved hjelp av sjekklister
Generell kompetanse
Studenten
 Anerkjenner betydningen av kritisk lesning av forskningsartikler
Tema: Implementering av forskning i praksis
Kunnskap
Studenten
 Identifiserer barrierer for bruk av forskningsbasert kunnskap samt virkemidler for å fremme
kunnskapsbasert praksis
 Forklarer hva som kjennetegner en kunnskapsbasert faglig retningslinje
Ferdigheter
Studenten
 Planlegger implementering av gyldig kunnskap i sitt praksisfelt
 Mestrer utvikling og revidering av faglige retningslinjer i samarbeid med andre
Generell kompetanse
Studenten
 Vurderer etisk forsvarlighet i forhold til kunnskapsbasert praksis
 Vurderer styrker og svakheter med kunnskapsbasert praksis
10. Emneinnhold:
Grunnleggende vitenskapsteori, epistemologi og metodekunnskap




Vitenskapsfilosofi / teori
Vitenskapelig metode og forskningsprosess
Kunnskap og kunnskapsutvikling i helsefag
Kunnskapsbasert praksis, - grunnlag og modell
Arbeidskrav
Arbeidskrav1 er et læringsarbeid knyttet til dette temaet.
7
Arbeidsmetoden i Kunnskapsbasert praksis
Arbeidet med dettetemaet startes allerede i studiets første samling og utgjør hele studiets andre
samling.





Spørsmålsformulering og design
o Utforming av PICO
o Design - kvantitative metoder
 Tverrsnittsstudier
 Kohortstudier / kasus-kontrollstudier
 Randomiserte studier
o Design - kvalitative metoder
 Fenomenologiske og hermeneutiske tilnærminger
 Grounded theory
 Etnografiske studier
Kort om søkemetodikk og databaser
Søketeknikk og strategi
Vurdering av artikler med ulike design
Beskrivelse av aktuell, gyldig kunnskap
Implementering av forskning i praksis





Vurdering av mulighetene til å implementere forskningsbasert kunnskap i praksis
o Spesielle vurderinger knyttet til det sosiale kunnskapsfeltet i praksis,
erfaringskunnskapen og faglig skjønn, samt brukerens interesser
Praktisk planlegging i kontekst og beskrivelse av gjennomføring
Kliniske fag-ringer
Å undervise i kunnskapsbasert praksis
Utvikling av kunnskapsbaserte retningslinjer
11. Arbeidsformer og læringsaktiviteter:
Forelesninger, praktiske workshops og gruppearbeid
12. Obligatoriske arbeidskrav:
Arbeidskrav 1
Det skal leveres en kort beskrivelse av konseptet kunnskapsbasert praksis og dets styrker og
begrensninger.
Vurdering:
Godkjent / Ikke godkjent
Arbeidskrav 2
Det skal utarbeides en individuell rapport fra kunnskapsbasert verksted. Denne skal inneholde PICO
(PICO står for sentrale elementer i kliniske spørsmål: population/problem, intervention,
comparison, outcome), vurdering av spørsmålstype og design, søkestrategi og presentasjon av
relevante funn i en matrise.
Vurdering:
Godkjent / Ikke godkjent
13. Vurderingsordning:
Eksamen: Individuell hjemmeeksamen. 5500 ord (+/- 10 %)
8
14. Karakterskala:
Bestått/Ikke bestått
15. Ny/Utsatt vurdering:
Utsatt eksamen leveres etter avtale etter med emneansvarlige.
Ny eksamen settes opp i påfølgende semester
16. Tillatte hjelpemidler:
Alle hjelpemidler er tillatt
17. Emneansvarlige:
Høgskolelektor Bente Paulsen og førstelektor Berit Andersen Sandvik
19. Læremidler
Bjørndal A, Flottorp S og Klovning A (2007): Medisinsk kunnskapshåndtering. Kap. 4-11. Oslo:
Gyldendal Akademisk (125 s.)
Ekeli B V (2005): «Fra evidensbasert praksis til praksisbasert evidens». Kap.3 (s.49-67), i: Foss C
og Ellefsen B (red.): Helsetjenesteforskning. Oslo: Universitetsforlaget. (18 s.)
Grimen H og Terum LI (2009): Evidensbasert profesjonsutøvelse. Kap 1,7,8 og 10.(42 s.)
Heggen K et al.(2009): «Dekonstruktiv lesing», i Sykepleien Forskning; 1:28-33.(5 s)
Jamtvedt, G, Hagen KB og Bjørndal A(2003): Kunnskapsbasert fysioterapi. Kap. 1, 4 Oslo:
Gyldendal Akademisk (18s)
Kilvik A og Lamøy LI (2007): Litteratursøking i medisin og helsefag. En håndbok. Kap.2-7.
Trondheim: Tapir (40 s)
Martinsen K og Boge J (2004): ”Kunnskapshierarkiet i evidensbasert sykepleie”, i Tidsskriftet
Sykepleien nr. 13 s. 58-61(3 s)
Martinsen K og Boge J (2004): ”Uro kring evidens”, i Sykepleien nr. 19, s.64-65.(2 s)
Martinsen K (2009): «Evidens – begrensende eller opplysende?», del s. 81- 99,i Martinsen K og
Eriksson E (red): Å se og å innse; Oslo: Akribe (18s)
Mazurek B og Fineout-Overholt E (2011): Evidence-Based Practice in Nursing & Healthcare. 2.
Ed. Unit 1,2,3 og kap. 11 og 12 (s. 3 – 290) Wolters Klüver Health / Lippincott Williams &
Wilkins (287 s)
Nortvedt MW, Hanssen TA, Lygren H og Wahl A (2004): ”Metodisk mangfold”, i Sykepleien nr.
15, s.62 – 63.(2 s)
Nortvedt MW m.fl. (2012): Å arbeide og undervise kunnskapsbasert, – en arbeidsbok for
sykepleiere. Oslo: Akribe (199 s)
Nortvedt MW (2009): «Engasjerer og provoserer», i: Sykepleien nr. 7, s. 64-69. (5 s)
Willmann,A, Forsberg A og Carlsson S (2005): «Identifiera omvårdnadens metoder – en
nødvendighet för implementering av evidensbaserad omvårdnad», i: Vård i Norden nr. 4, s. 51-55.
(5 s)
9
Valgfritt pensum (230s).
Andre ressurser:
DiCenso, Alba, Guyatt, Gordon og Ciliska, Donna (2005): Evidence-Based Nursing, A guide
to clinical practice. St.Lois: Elsevier Mosby
www. Kunnskapsenteret.no. Her finner du fagringrapporter, sjekklister for vurdering av
forskningsartikler og mye annet.
Kilvik A og Lamøy LI (2007): Litteratursøking i medisin og helsefag. En håndbok. Trondheim:
Tapir
20. Supplerende opplysninger:
Ingen
10