innsideinformasjon_jus5880

Comments

Transcription

innsideinformasjon_jus5880
Definisjonen av «innsideinformasjon»
Når utgjør en opplysning innsideinformasjon?
Morten Emil Eriksrud Bergan
Vitenskapelig assistent
[email protected]
Dagens presentasjon
1. Reguleringen av innsideinformasjon
1. Anvendelsesområde og rettsvirkninger
2. Formål og hensyn
2. Definisjonen av innsideinformasjon
1.
2.
3.
4.
(Relasjonsvilkåret)
Utilgjengelighetsvilkåret
Presisjonsvilkåret
Kurspåvirkningsvilkåret
Anvendelsesområde & rettsvirkninger
Norsk regulert marked
Derivat hvis verdi
avhenger av notert
§§ 5-1 og 3-1
Regulert marked i EØS
m/handling i Norge
§ 3-1
§ 3-1
Norsk multilateral
handelsfasilitet
§ 3-1
§ 5-2 infoplikt
§ 3-3 misbruksforbud
§ 3-4 taushetsplikt
§ 3-5 listeføring
§ 3-6 undersøk. jf. §4-2
§ 3-7 rådgivning
§ 3-11 rapportering
§ 3-3 misbruksforbud
§ 3-4 taushetsplikt
§ 3-7 rådgivning
-
§ 3-3 misbruksforbud
§ 3-4 taushetsplikt
§ 3-7 rådgivning
-
§ 3-3 misbruksforbud
§ 3-4 taushetsplikt
§ 3-7 rådgivning
-
MAR
RM, MHF, OHF,
unoterte
derivater
Formål og hensyn
Formål:
Hensyn:
InformasjonsLikhet
Effektiv ressursallokering
Markedsintegritet og tillit
Definisjonen
av
Innsideinformasjon
Informasjonskonkurranse
All informasjon
(Relasjonsvilkåret)
Utilgjengelighetsvilkåret
Presisjonsvilkåret
Kurspåvirkningsvilkåret
INNSIDEINFORMASJON
Definisjonens vilkår
Vilkårene
§ 3-2. Definisjon av innsideinformasjon
(1) Med innsideinformasjon menes presise opplysninger om de finansielle
instrumentene, utstederen av disse eller andre forhold som er egnet til å
påvirke kursen på de finansielle instrumentene eller tilknyttede finansielle
instrumenter merkbart, og som ikke er offentlig tilgjengelig eller allment kjent
i markedet.
(2) Med presise opplysninger menes opplysninger som indikerer at en eller flere
omstendigheter eller begivenheter har inntruffet eller med rimelig grunn kan
ventes å ville inntreffe og som er tilstrekkelig spesifikke for å trekke en
slutning om den mulige påvirkningen av disse omstendighetene eller
begivenhetene på kursen til de finansielle instrumentene eller de tilknyttede
finansielle instrumentene.
(3) Med opplysninger som er egnet til å påvirke kursen til finansielle instrumenter
eller tilknyttede finansielle instrumenter merkbart, menes opplysninger som en
fornuftig investor sannsynligvis vil benytte som en del av grunnlaget for sin
investeringsbeslutning.
Vilkårene
1.
(Relasjonsvilkåret)
1.1 Tilknytningsalternativene
2. Utilgjengelighetsvilkåret
2.1 Ikke offentlig tilgjengelig [i markedet]
2.2 Ikke allment kjent i markedet
3. Presisjonsvilkåret
3.1 Spesifikasjonskriteriet
3.2 Eksistenskriteriet
4. Kurspåvirkningsvilkåret
4.1 Den fornuftige investor-testen
1/4: Relasjonsvilkåret
«… om de finansielle instrumentene, utstederen av disse eller
andre forhold …»
• Uten betydning for definisjonen
– Men husk §§ 5-2 og 3-6
• Tilknytningsalternativene
– Instrumentspesifikke
– Utstederspesifikke
– Andre opplysninger
2/4: Utilgjengelighetsvilkåret
«… og som ikke er offentlig tilgjengelig eller allment kjent i
markedet.»
•
•
•
•
Tilgjengelighetsvurderingen
Perspektivet
Objektive utgangspunkter
Grensespørsmål:
–
–
–
–
Subjektive forhold?
Opplysninger «om» analyser?
Offentlige møter?
Hvor går grensen?
3/4: Presisjonsvilkåret
1)
2)
«… presise opplysninger…
Med presise opplysninger menes opplysninger som indikerer
at en eller flere omstendigheter eller begivenheter har
inntruffet eller med rimelig grunn kan ventes å ville
inntreffe og som er tilstrekkelig spesifikke for å trekke en
slutning om den mulige påvirkningen av disse
omstendighetene eller begivenhetene på kursen til de
finansielle instrumentene...»
3/4: Presisjonsvilkåret spesifikasjonskriteriet
«som er tilstrekkelig spesifikke for å trekke en slutning om
den mulige påvirkningen av disse omstendighetene eller
begivenhetene på kursen til de finansielle instrumentene...»
•
•
•
•
Formål
Perspektivet
Gjenstand for vurdering
Kvalitativt krav
– Troverdighet
– Sak C-628/13 (Lafonta)
3/4: Presisjonsvilkåret eksistenskriteriet
«indikerer at en eller flere omstendigheter eller begivenheter har
inntruffet eller med rimelig grunn kan ventes å ville inntreffe»
• Historiske begivenheter
– Definitive begivenheter (kontraktsignering)
– Mellomliggende begivenheter (forhandlingsmøte)
• Fremtidige begivenheter
– Forutsetninger
– Sak C-19/11 (Daimler)
4/4: Kurspåvirkningsvilkåret
(1) … som er egnet til å påvirke kursen på de finansielle
instrumentene … merkbart…
(3) Med opplysninger som er egnet til å påvirke kursen til
finansielle instrumenter …. merkbart, menes opplysninger som en
fornuftig investor sannsynligvis vil benytte som en del av
grunnlaget for sin investeringsbeslutning.»
• Rt. 2012 s. 629 (NA24) «… ikke skal foretas en
merkbarhetsvurdering som ledd i eller i tillegg til den fornuftige
investor»-testen… »
4/4: Kurspåvirkningsvilkåret –
Den «fornuftige investor»-testen
(3) «opplysninger som en fornuftig investor sannsynligvis vil
benytte som en del av grunnlaget for sin
investeringsbeslutning.»
•
•
•
•
Perspektivet
Vurderingstidspunktet
Betydning for investeringsgrunnlaget
Testens kvalitative krav:
– Sak C-628/13 (Lafonta) avviste retningskravet
– Rt. 2012 s. 629 (NA24) formulerte «Gevinsttesten»
Takk for oppmerksomheten!
«Definisjonen av innsideinformasjon i lys av obligasjoners særtrekk
- når utgjør en opplysning innsideinformasjon i obligasjonsmarkedet?»
Torsdag 22. oktober kl 12.00-13.00 i «Lødrups kjeller» (like ved kantina)
Morten Emil Eriksrud Bergan

Similar documents