Kupongbevis II Brosjyre

Comments

Transcription

Kupongbevis II Brosjyre
Kupongbevis II
NOVEMBER 2011
STRUKTURERTE PLASSERINGSPRODUKTER
•
Løpetid 5 år
•
Utbetaler en årlig fast kupong
på 8,5 % (indikativt)
•
Koblet til utviklingen av to
norske aksjer
•
Dersom ingen av de to aksjene har falt mer enn 30 % ved
forfall, tilbakebetales hele det
nominelle beløpet
•
•
Risiko for tap: Dersom en av,
eller begge de to underliggende aksjene har falt mer
enn 30 % ved forfall kommer
nedgangen på aksjen med
størst fall til fratrekk
Utsteder av obligasjonen er
SEB. Utbetaling av årlige kuponger og nominelt beløp
fordrer at SEB kan møte sine
forpliktelser
•
Distributør: Acta Markets AS
•
Tilrettelegger: SEB
•
Kupongbevis
Kupongbevis er en obligasjon som utbetaler en fast årlig kupong på 8,5 % (8,5 % er indikativt, og vil
fastsettes på handelsdagen). Ved løpetidens slutt tilbakebetaler obligasjonen (i tillegg til den siste
kupongen) nominelt beløp dersom ingen av de to aksjene har falt mer enn 30 % fra startverdien. Dersom
en eller begge aksjene har falt mer enn 30 % vil den prosentvise kursnedgangen på aksjen med størst fall
komme til et tilsvarende fratrekk fra det nominelle beløpet ved forfall (men investor vil fortsatt ha mottatt
kupong hvert år i løpetiden – inklusive på forfallsdagen). Produktet er utstedt av SEB, noe som innebærer
at investorer har kredittrisiko på SEB, og at de løpende kupongutbetalingene samt tilbakebetalingen ved
løpetidens slutt er avhengig av at SEB kan møte sine forpliktelser på betalingstidspunktet.
Produktinformasjon
Investeringsprodukt
Ikke-kapitalsikret obligasjon
Utsteder og tilrettelegger
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (SEB)
Distributør
Acta Markets AS
Underliggende aksjer
Statoil ASA
Norsk Hydro ASA
Kapitalbeskyttelse
Ingen
Årlig kupong
8,50 % (indikativt)
Datoer
Tegningsperiode
21. november – 2. desember 2011
Betalingsdato
5. desember 2011
Løpetid
13. desember 2011 – 13. desember 2016
Startkurs
7. til 9. desember 2011
Sluttkurs
23 til 29. november 2016
Sluttoppgjør
13. desember 2016
Tegningsinformasjon og kostnader
Pris pr. obligasjon
10.000 kr (nominelt beløp)
Minimumsinvestering
80.000 kr
Utsteder: SEB
Tegningshonorar
Tegningshonorar påløper på inntil 3 % av investert beløp. 100 % av
eventuelt tegningshonorar tilfaller distributøren
•
Siste tegningsdag:
2. desember 2011
Tilretteleggerhonorar
Prisen pr obligasjon inkluderer et tilretteleggerhonorar på inntil 6 %
av investert beløp. 75 % av dette tilfaller distributøren, og 25 %
tilfaller tilretteleggeren
•
Minimumsinvestering:
NOK 80.000
Denne brosjyren utgjør Markedsføringsmateriell.
For fullstendige vilkår henvises til side 5, ”Vilkår og annen viktig informasjon”
Kupongbevis II
2
NOVEMBER 2011
STRUKTURERTE PLASSERINGSPRODUKTER
Kupongbevis
80 %
Kupongbevis er et plasseringsprodukt som løper over fem år, og som
utbetaler en årlig kupong. Denne kupongen er fast, og ved tegningsperiodens start indikerer markedsvariablene at kupongen settes til 8,5 %.
60 %
Denne kupongen er betydelig høyere enn risikofri rente, og som kjent må
man påta seg risiko for å kunne forvente høyere avkastning enn den
risikofrie.
0%
20 %
-20 %
-40 %
-60 %
Kupongbevis
For å illustrere hvordan kontantstrømmen fra produktet ser ut kan vi
benytte følgende figur:
100 minus
evnt.
aksjenedgang
Start
8,5
8,5
8,5
8,5
8,5
1 år
2 år
3 år
4 år
Slutt
-100
På startdagen investeres 100 (det nominelle beløpet). Hvert år utbetales
en kupong på 8,5 %, og på sluttdagen utbetales (i tillegg til den siste
kupongen) hele det nominelle beløpet dersom ingen av de to aksjene har
falt mer enn 30 % fra startverdien.
De to underliggende aksjene er:
UNDERLIGGENDE AKSJER
Statoil ASA
Norsk Hydro ASA
Avkastningen i produktet er begrenset til de årlige kupongene på 8,5 %.
Dette betyr at eventuell oppgang i de underliggende aksjene ikke er noe
som kommer investorer i Kupongbevis til gode. Aksjenes utvikling har
ingen betyding for produktets sluttverdi før minst en av aksjene har falt
mer enn 30 % (da kommer den dårligste aksjens utvikling til fratrekk ved
forfall). Så lenge begge aksjene slutter positivt, uforandret, eller ikke mer
negativt enn et fall på 30 % har man den samme utbetalingen: 8,5 % i
året og hele investeringsbeløpet ved forfall. I den følgende figuren har vi
illustrert dette grafisk:
60 %
40 %
20 %
0%
-20 %
-40 %
-80 %
-60 %
Kupongbevis er knyttet opp til to norske aksjer. Dersom en av, eller begge
de to aksjene har falt mer enn 30 % i femårsperioden vil den prosentvise
kursnedgangen på aksjen med størst fall komme til et tilsvarende fratrekk
fra det nominelle beløpet ved forfall.
40 %
Laveste Aksje
Den ovenstående figuren viser totalavkastningen i Kupongbeviset (grønne grafen) sammenliknet med den dårligste av de to underliggende
aksjene (blå grafen). På X-aksen vises utviklingen på underliggende aksje
(den med lavest avkastning), og på Y-aksen vises avkastningen på hhv.
Kupongbevis og aksjen.
Hvert år får investor utbetalt 8,5 % kupong. Totalt vil det bli utbetalt
kuponger på til sammen 42,5 % av det nominelle beløpet. Vi ser således
av grafen at totalavkastningen på Kupongbeviset er 42,5 % i alle scenarier der den laveste aksjen ikke faller mer enn 30 %. Dersom aksjen med
dårligst utvikling faller mer enn 30 % kommer hele nedgangen til fratrekk.
Har denne aksjen for eksempel falt med 50 % kommer hele denne kursnedgangen til fratrekk, og avkastningen blir - 7,5 % (kupongene på totalt
42,5 % minus nedgangen på 50 %). I det følgende ser vi det samme som
figuren, men i tabellformat: Tabellen er basert på en investering på
100.000 kr.
Total
Utbetaling Verdi av
Avkastning på
utbetaling
av nominelt kupongutdårligste aksje i
(kuponger
beløp ved betalinger
løpetiden
pluss
forfall
ved forfall
forfall)
Total
avkastning på
investeringen
Årlig
avkastning
på investeringen
-60,0 %
kr 40 000
kr 42 500
kr 82 500
-17,5 %
-3,8 %
-50,0 %
kr 50 000
kr 42 500
kr 92 500
-7,5 %
-1,5 %
-40,0 %
kr 60 000
kr 42 500
kr 102 500
2,5 %
0,5 %
-30,0 %
kr 100 000
kr 42 500
kr 142 500
42,5 %
7,3 %
-20,0 %
kr 100 000
kr 42 500
kr 142 500
42,5 %
7,3 %
-10,0 %
kr 100 000
kr 42 500
kr 142 500
42,5 %
7,3 %
0,0 %
kr 100 000
kr 42 500
kr 142 500
42,5 %
7,3 %
10,0 %
kr 100 000
kr 42 500
kr 142 500
42,5 %
7,3 %
20,0 %
kr 100 000
kr 42 500
kr 142 500
42,5 %
7,3 %
I figuren og tabellen antar vi at kupongutbetalingene beløper seg til totalt
42,5 %. Disse blir imidlertid utbetalt hvert år i løpetiden, og således vil
investor kunne reinvestere kupongene, og de vil kunne løpe med avkastning. Totalavkastningen blir således høyere enn 42,5 % (dersom vi antar
at vi kan reinvestere på dagens femårs rente blir totalavkastningen ca
45 %), men for enkelthetens skyld har vi benyttet 42,5 % i beregninger i
denne brosjyren.
Kupongbevis II
3
NOVEMBER 2011
STRUKTURERTE PLASSERINGSPRODUKTER
Det vil kunne påløpe inntil 3,00 % tegningshonorar på investeringen. I
den nedenstående tabellen har vi angitt hvilket ”breakeven-nivå” man
opplever ved hhv. maksimum og minimum tegningshonorar:
Utvikling på
Årlig aksjeTegnings- dårligste aksje kursutvikling
honorar for å nå break for å nå break
even
even
TEGNINGSHONORAR
Maksimum tegningshonorar
3,0 %
- 39,5 %
- 9,6 %
Minimum tegningshonorar
0,0 %
- 42,5 %
- 10,5 %
Underliggende eksponering
Utbetaling av hele det nominelle beløpet ved forfall er betinget av at
ingen av de to underliggende aksjene faller mer enn 30 % i løpetiden. De
to underliggende aksjene er to av Norges største selskap: Statoil ASA og
Norsk Hydro ASA. Eventuell oppgang i de underliggende aksjene er ikke
noe som kommer investorer i Kupongbevis til gode.
Statoil ASA
Statoil er et internasjonalt energiselskap med virksomhet i 34 land. Basert
på mer enn 35 års erfaring fra olje- og gassproduksjon på norsk sokkel,
anvender selskapet teknologi og nyskapende forretningsløsninger for å
møte verdens energibehov på en ansvarlig måte. Statoil har hovedkontor i
Norge, 20.000 ansatte over hele verden og er børsnotert i New York og
Oslo.
Statoil er Norges desidert største selskap og har en markedsverdi på over
460 mrd kroner. Olje- og Energidepartementet er med sine 67 % av
aksjene selskapets største aksjonær.
Statoilkursen på 146 kroner). Aksjeanalytikere publiserer også anbefalinger på om man burde kjøpe, selge, eller beholde de ulike aksjene, og for
Statoil ser anbefalingene ut som følger:
Antall analyser
Andel av analysene
Kjøp
Hold
Salg
21
13
4
55 %
34 %
11 %
Pr. den 8. november 2011, Kilde: Bloomberg
Statoils inntjening er nært knyttet til oljeprisen, og store fall i oljepris
(og/eller svekkelse av den amerikanske dollaren mot norske kronen)
representerer den største risikofaktoren for Statoils aksjekurs.
Norsk Hydro ASA
Norsk Hydro har over 100 års historie som en norsk industrigigant. Siste
ti-året er selskapet blitt strømlinjeformet, og har blant annet skilt ut
gjødselprodusenten Yara og selskapets olje- og gassvirksomhet til Statoil.
I dag fremstår Norsk Hydro som en global leverandør av aluminium med
virksomhet i hele verdikjeden fra utvinning av råstoffet bauksitt til framstilling av valsede og ekstruderte aluminiumprodukter og byggsystemer.
Selskapet har 23.000 ansatte i mer enn 40 land, vel 4.000 av dem i Norge.
Selskapets resultater de seneste årene er som følger:
i mrd. NOK
2010
2009
2008
2007
Omsetning
75,7
67,4
88,6
94,3
Driftsresultat
3,8
0,4
3,1
6,9
Netto resultat
1,9
0,3
-3,9
18,2
Kilde: Bloomberg
I den følgende grafen har vi sammenliknet Norsk Hydros aksjekursutvikling de siste fem årene med OBX indeksen (ikke utbyttejustert).
Selskapets resultater de seneste årene er som følger:
i mrd. NOK
2010
2009
2008
2007
Omsetning
527
462
652
522
Driftsresultat
131
120
198
137
150
Netto resultat
38
18
43
44
Kilde: Bloomberg
125
I den følgende grafen har vi sammenliknet Statoils aksjekursutvikling de
siste fem årene med OBX indeksen (ikke utbyttejustert).
175
Norsk Hydro ASA
OBX Price Index
100
75
140
Statoil ASA
OBX Price Index
120
50
25
nov. 06
100
nov. 07
nov. 08
nov. 09
nov. 10
nov. 11
Pr. den 8. november 2011, Kilde: Bloomberg
80
60
40
nov. 06
nov. 07
nov. 08
nov. 09
nov. 10
nov. 11
Pr. den 8. november 2011, Kilde: Bloomberg
Nyhetstjenesten Bloomberg lager oppstillinger av hva aksjeanalytikerne
mener om ulike aksjer. Hva gjelder Statoil samler de inn informasjon fra
totalt 38 aksjeanalytikere, og gjennomsnittet av disse forventer Statoilkursen i 160 kroner i løpet av 12 måneder (den 8. november stengte
Også for Norsk Hydro kan vi finne markedets (ved analytikerne) forventinger om fremtidig aksjekursutvikling. Bloomberg har samlet informasjon fra til sammen 27 analytikere. Den 8. november 2011 stengte Norsk
Hydro på 29,73 kroner, og snittet av analytikerens forventinger om aksjekurs om 12 måneder er på 37,75 kroner. Analytikernes anbefalinger er
oppsummert i følgende tabell:
Antall analyser
Andel av analysene
Kjøp
Hold
Salg
18
8
1
67 %
30 %
4%
Pr. den 8. november 2011, Kilde: Bloomberg
Kupongbevis II
4
NOVEMBER 2011
STRUKTURERTE PLASSERINGSPRODUKTER
Som med Statoil er også Norsk Hydros inntjening sensitiv for endringer i
råvarepriser og amerikanske dollar, og et svakere aluminiumsmarked
og/eller en svekket amerikansk dollar vil kunne være negativt for Norsk
Hydro.
300 %
250 %
200 %
150 %
Historisk simulert avkastning
100 %
I den følgende grafen ser man utviklingen på de to underliggende aksjene
for de siste 10 årene.
50 %
0%
-50 %
500
nov. 06
nov. 07
nov. 08
Kupongbevis
400
nov. 09
nov. 10
Laveste aksje
nov. 11
Barriere
Pr. den 8. november 2011, Kilde: Bloomberg, SEB Merchant Banking
300
200
100
STATOIL ASA
NORSK HYDRO ASA
0
nov.
01
nov.
02
nov.
03
nov.
04
nov.
05
nov.
06
nov.
07
nov.
08
nov.
09
nov.
10
nov.
11
Pr. den 8. november 2011, Kilde: Bloomberg
Med bakgrunn i den ovenstående dataen kan vi simulere daglige investeringer i Kupongbevis de siste fem årene for å danne oss et bilde av hvordan denne investeringen ville utviklet seg historisk. Vi har benyttet dagens
prising på Kupongbevis (årlig kupong på 8,5 %). Produktet har løpetid på
fem år, og vi har således startet den første investeringen for 10 år siden
(8. november 2001). Denne første investeringsperioden endte fem år
senere (for fem år siden, den 8. november 2006). Den siste simuleringen
hadde sin startdato 8. november 2006 og ville forfalt 8. november 2011.
I figuren ser man utviklingen på løpende investeringer i Kupongbevis,
samt utvikling på løpende tilsvarende investeringer direkte i den underliggende (den røde grafen). Kupongbevis sin utbetaling på forfallsdagen er
betinget av den dårligste aksjens utvikling. Den røde grafen i figuren
under representerer således den rullerende fem års avkastningen på
aksjen med den til enhver tid dårligste utvikling (i ca 59 % av tilfellene var
Statoil den dårligste, mens Norsk Hydro stod for de resterende 41 % av
tilfellene).
Som vi ser av figuren over er det i meget få tilfeller den dårligste aksjen
har opplevd en nedgang større enn 30 %. Det har kun skjedd i 5,9 % av
tilfellene som ligger til grunn for denne simuleringen. Videre ser vi at i de
tilfellene den dårligste aksjen har hatt en nedgang større enn 30 %, har
verdien av de mottatte kupongene i samtlige tilfeller vært tilstrekkelig til å
dekke opp tapet investor opplever ved forfall.
Følgende tabell viser en oppsummering av grafen:
SIMULERT
HISTORIKK
Gjennomsnitt
av totalavkastning
Gjennomsnitt
Maks
Minimums
av årlig
avkastning avkastning
avkastning
Kupongbevis
40,3 %
7,0 %
42,5 %
0,4 %
Laveste aksjen
66,6 %
10,7 %
269,1 %
- 42,1 %
Den historiske avkastningen skal ikke tolkes som en garanti for eller en
indikasjon om fremtidig utvikling eller avkastning.
Simulert avkastning
Ved å benytte dagens vilkår på Kupongbevis (herunder kupong på 8,5 %),
kan vi simulere ”forventet avkastning” basert på historiske parameter for
de underliggende aksjene. En Monte Carlo simulering på 10.000 observasjoner gir følgende resultat:
SIMULERT FORVENTET AVKASTNING
Forventet avkastningsintervall (med 70 % sannsynlighet)
Årlig forventet avkastningsintervall (med 70 % sannsynlighet)
Lavest mulig avkastning
Forventet total avkastning
Forventet årlig avkastning
-25,3 % til 42,5 %
-5,7 % til 7,33 %
-100,0 %
12,03 %
2,30 %
Simulering av avkastningen skal ikke tolkes som en garanti for eller en
indikasjon om fremtidig utvikling eller avkastning.
Kupongbevis II
5
NOVEMBER 2011
STRUKTURERTE PLASSERINGSPRODUKTER
Vilkår & annen viktig informasjon
Vilkår
Annenhåndsmarked
ISIN nr
Kupongbevis har løpetid på fem år, og er således primært
tilrettelagt for investorer med tilsvarende investeringshorisont.
NO 001 0628852
Siste tegningsdag
2. desember 2011
Betalingsdag
5. desember 2011
Handelsdag
6. desember 2011
Løpetid
13. desember 2011 – 13. desember 2016
Forfallsdag
13. desember 2016
Nominelt beløp (pris pr obligasjon)
10.000 kr
Minimumsinvestering
80.000 kr
Valuta
Det vil imidlertid finnes mulighet for å realisere produktet
gjennom handel i løpetiden. Det er ikke inngått noe
market-maker avtale for produktet, men under normale
markedsforhold vil SEB søke å opprettholde et annenhåndsmarked der spreaden mellom kjøps– og salgskurs
vil være ca 2 % av markedsverdien. Det vil kunne påløpe
kurtasje på inntil 1 % av salgssummen ved salg av
produktet i løpetiden. Denne eventuelle kurtasjen tilfaller
distributøren i sin helhet.
Foruten å være avhengig av de underliggende aksjenes
verdi, vil produktets annenhåndsverdi være avhengig av
blant annet aksjenes svingninger, tid til forfall, forventet
utbyttenivå, samt rentenivå.
Verdien i annenhåndsmarkedet kan være lavere enn
investeringsbeløpet (også dersom de underliggende
aksjene har hatt en positiv utvikling).
Norske kroner
Godtgjørelse
Underliggende aksjer
Det vil kunne påløpe inntil 3,00 % tegningshonorar på
investeringen.
Statoil ASA
Norsk Hydro ASA
Børsnotering
Kupongbevis vil ikke søkes børsnotert
Startdag aksjer
7., 8., og 9. desember 2011
Sluttdag aksjer
23., 24., 25., 28., og 29. november 2016
Startverdi
Gjennomsnitt av stengningskurs for hver aksje på
startdagene
Sluttverdi
Gjennomsnitt av stengningskurs for hver aksje på
sluttdagene
Kupong
På Kupongbevis årsdager (13. desember 2012, 13.
desember 2013, 15. desember 2014, 14. desember
2015, og sluttdagen 13. desember 2016) vil det
utbetales en fast kupong på 8,5 % av det nominelle
beløpet. Kupongen er indikativ, og vil fastsettes på
handelsdagen. Kupongen vil bli minimum 7,75 %.
Det norske rentenivået, samt aksjenes svingningstakt
(volatilitet) er de viktigste faktorene når kupongen
bestemmes. Det fastsatte nivået på kupongen
offentliggjøres på www.seb.no/struktprod snarest
mulig etter løpetidens start.
Barriere
70 % av startverdien for hver enkelt aksje
Tilbakebetalingsbeløp
På forfallsdagen utbetales nominelt beløp (NB) pluss
den siste kupongen (K), dersom de to aksjene er over
barrieren. Dersom en eller begge aksjer er under
barrieren på forfallsdagen, kommer nedgangen på
aksjen med størst fall til fratrekk fra det nominelle
beløpet pluss kupongen.
Dersom begge aksjene er over barrieren:
NB + ( NB × K )
Dersom en eller begge aksjene er under barrieren:
 Sluttverdi på laveste aksje 
NB × 
 + (NB × K )
 Startverdi på laveste aksje 
I tillegg til et eventuelt tegningshonorar vil prisen investor
betaler for Kupongbevis inneholde et honorar som skal
dekke kostnader til tilrettelegging, distribusjon og
vedlikehold i produktets løpetid. Dette honoraret vil ikke
overstige 1,2 % i året av det innbetalte beløpet.
Eventuelt tegningshonorar tilfaller distributøren i sin
helhet, mens tilretteleggerhonoraret fordeles mellom
tilrettelegger og distributør ved at distributøren mottar
75 % av honoraret, og tilretteleggeren 25 % av honoraret.
Hvordan investere
Bestilling av Kupongbevis skjer på distributørens standard tegningsblanketter, og må være distributøren i
hende innen 2. desember 2011. Nivået på kupongen
settes den 6. desember 2011, og referanseindeksenes
startkurs fastsettes den 7., 8., og 9. desember 2011.
Før en eventuell investeringsbeslutning forutsettes at
den enkelte investor nøye går gjennom denne markedsføringsbrosjyren, samt SEBs prospekt og produktspesifikke vilkår (se punktet Fullstendige vilkår).
Risiko
Kredittrisiko
Utsteder av Kupongbevis er Skandinaviska Enskilda
Banken AB (publ ) (SEB). Dette innebærer at investor har
kredittrisiko på SEB. Utbetaling av årlige kuponger samt
nominelt beløp med eventuelt fradrag fordrer at SEB kan
møte sine forpliktelser på betalingstidspunktet. En
investering i Kupongbevis er ikke dekket av Bankenes
Sikringsfond.
SEB har sitt hovedkontor i Stockholm og er under tillsyn
av den svenske Finansinspektionen. Pr. 8. november
2011 har SEB rating “A“ i følge Standard & Poor’s og ”A1”
i følge Moody’s. Ratingen vil kunne endres i tegningsperioden og løpetiden.
Risiko for tap / markedsrisiko
Dersom en eller begge aksjene er lavere enn barrieren
ved forfall, vil man tape deler av sitt investerte beløp.
Likviditetsrisiko / kursrisiko
Det er ikke inngått noe market-maker avtale for
produktet, men under normale markedsforhold vil
SEB søke å opprettholde et annenhåndsmarked.
Foruten å være avhengig av de underliggende
aksjenes verdi, vil produktets annenhåndsverdi være
avhengig av blant annet aksjenes svingninger, tid til
forfall, forventet utbyttenivå, samt rentenivå.
Verdien i annenhåndsmarkedet kan være lavere enn
investeringsbeløpet (også dersom de underliggende
aksjene har hatt en positiv utvikling).
Fullstendige vilkår
For Kupongbevis gjelder vilkårene i prospektet for
SEBs globale MTN-program per 20. juni 2011 sammen
med ”Final Terms” datert 21. november 2011. MTNprogrammets prospekt er offentliggjort og godkjent
av den svenske Finansinspektionen. Disse dokumentene er tilgjengelige på www.seb.no/struktprod og på
www.acta.no.
Vilkår for gjennomføring
SEB forbeholder seg retten til å innstille emisjonen
dersom de totale tegningene i emisjonen ikke overstiger 20.000.000 norske kroner. Videre vil emisjonen
bli innstilt dersom endringer i markedsvariabler på
handelsdagen gjør det umulig å fastsette kupongen
høyere enn 7,75 %. SEB forbeholder seg også retten
til å innstille emisjonen dersom det skulle inntreffe
hendelser av økonomisk, finansiell, eller politisk art,
som etter SEBs vurdering kan vanskeliggjøre en
vellykket lansering av Kupongbevis. Dersom summen
av registrerte tegninger i tilbudet overstiger NOK
150.000.000 forbeholder SEB seg retten til å forkorte
tegningsperioden.
Distributør
Acta Markets AS er et verdipapirforetak med tillatelse
til å yte mottak og formidling av ordre på vegne av
kunde, utførelse av ordre på vegne av kunde, investeringsrådgivning, og plassering av offentlige tilbud og
emisjoner, i tillegg til visse andre tilknyttede tjenester.
Acta Markets AS tilbyr sine tjenester blant annet til
andre selskaper i Finanshuset Acta. Finanshuset Acta
er en uavhengig nordisk investeringsrådgiver med
fokus på distribusjon. Finanshuset Acta har over 140
investeringsrådgivere og fondsmeglere fordelt på 24
kontorer i Norge og Sverige. Finanshuset Acta tilbyr
ulike produkter fra flere norske og internasjonale
produktleverandører i de fleste aktivaklasser. Produktporteføljen er bred og inkluderer områder som
private equity, shipping, eiendom, fornybar energi,
infrastruktur, verdipapirfond og warrants. Finanshuset
Acta har ca. 89.000 kunder og har ca. NOK 60
milliarder i kundemidler under forvaltning.
Utsteder og tilrettelegger
SEB er en ledende nordisk leverandør av finansielle
tjenester. I Sverige og de baltiske stater tilbyr SEB
finansiell rådgivning og et bredt utvalg av banktjenester til alle kundegrupper. I Danmark, Finland, Norge
og Tyskland er bankens virksomhet orientert mot
corporate og investment banking, med et heldekkende tjenestespekter rettet mot næringsliv og institusjonelle kunder. SEB er til stede i mer enn 20 land over
hele verden.
SEB tilrettelegger og markedsfører ulike strukturterte
plasseringsprodukter i alle kundesegment i sine
hovedmarkeder. SEB er blant Nordens største tilretteleggere av strukturerte plasseringsprodukter og har
de seneste årene lansert ca. 500 nye produkter årlig.
Kupongbevis II
6
NOVEMBER 2011
STRUKTURERTE PLASSERINGSPRODUKTER
Pliktige opplysninger i henhold til forskrifter fra Finanstilsynet
Generelle opplysninger
Kupongbevis er en obligasjon som utbetaler en fast
årlig kupong på 8,5 % (8,5 % er indikativt, og vil
fastsettes på handelsdagen). Ved løpetidens slutt
tilbakebetaler obligasjonen (i tillegg til den siste
kupongen) nominelt beløp dersom ingen av de to
aksjene har falt mer enn 30 % fra startverdien.
Dersom en eller begge aksjer har falt mer enn 30 % vil
kursnedgangen på aksjen med størst fall komme til
fratrekk fra det nominelle beløpet ved forfall.
Dette innebærer at dersom aksjen med dårligst
utvikling i femårsperioden har falt med mer enn 30 %
vil investor tape deler av sitt nominelle beløp ved
forfall.
Produktets avkastning er begrenset til den årlige
kupongen på 8,5 %. Totalt vil det således bli utbetalt
kuponger på til sammen 42,5 % av det nominelle
beløpet (en årlig effektiv rente på 7,3 %).
Investorer i Kupongbevis vil ikke få ta del i eventuelle
utbytter fra de underliggende aksjer. Utbytteutbetalinger fører til at aksjekursene faller tilsvarende
utbytteutbetalingene, noe som gir en negativ effekt i
dette produktet. Bruk av historikk, simulert historikk,
samt beregninger av forventet avkastning i denne
dokumentasjonen er beregnet uten å hensynta
eventuelle utbytteutbetalinger. Pr. den 8. november
2011 er forventede utbytteutbetalinger på de to
aksjene i snitt ca. 3,4 %.
Produktets utsteder er SEB. Dette innebærer at
investor har kredittrisiko på SEB. Utbetaling av årlige
kuponger samt nominelt beløp med eventuelt fradrag
fordrer at SEB kan møte sine forpliktelser på betalingstidspunktet. En investering i Kupongbevis er ikke
dekket av Bankenes Sikringsfond.
Pris og totale kostnader
Det vil kunne påløpe inntil 3,00 % tegningshonorar på
investeringen.
I tillegg til et eventuelt tegningshonorar vil prisen
investor betaler for Kupongbevis inneholde et
honorar som skal dekke kostnader til tilrettelegging,
distribusjon, og vedlikehold i produktets løpetid.
Dersom en eller begge aksjene på forfallstidspunktet
har falt mer enn 30 % vil kursnedgangen på den
laveste aksjen komme til fratrekk fra det nominelle
beløpet. Denne forpliktelsen fremkommer ved at man
ved starttidspunktet selger en salgsopsjon.
De årlige kupongene blir finansiert dels ved at SEB
betaler løpende kupongrente, og dels ved å fordele
salgsprovenyet fra den solgte salgsopsjonen ut over
løpetiden.
Følgende tabell viser en oversikt over hvilket totalbeløp vi har til rådighet for å finansiere kuponger og
tilretteleggerhonorar.
TOTALT INVESTERINGSBELØP
Innbetalt fra investor
Motatt fra salg av salgsopsjon
SUM INVESTERINGSBELØP
100,0 %
24,0 %
124,0 %
Det ovenstående beløpet fordeles på produktets ulike
elementer som følger:
FORDELING AV INVESTERINGSBELØP
Nåverdi av nominelt beløp
Nåverdi av årlige kuponger
Tilretteleggerhonorar
SUM INVESTERINGSBELØP
79,6 %
39,2 %
5,2 %
124,0 %
Renteelementet i produktet er beregnet på en rente
på ca. 4,5 %, som gjenspeiler utsteders finansieringskostnad i norske kroner med tilsvarende
løpetid ved tegningsperiodens start. Denne vil
kunne variere frem til handelsdag.
Prisen på den solgte salgsopsjonen vil også kunne
variere frem til handelsdagen (høyere pris på
salgsopsjonen gir høyere kupong – og vice versa).
Ved tegningsperiodens begynnelse tilsier underliggende markedsvariabler en årlig kupong på 8,5 %.
De totale kostnadene årlig og som andel av innbetalt beløp avhenger av hvorvidt investor betaler
tegningshonorarer, og eventuelt størrelsen på disse.
Dette kan vises i følgende tabell:
Tegningshonorar
Totale kostnader
i % av innbetalt
beløp
Årlige totale
kostnader i %
av innbetalt
beløp
3,0 %
8,74 %
1,7 %
0,0 %
6,00 %
1,2 %
Eventuelt tegningshonorar tilfaller distributøren i
sin helhet, mens tilretteleggerhonoraret fordeles
mellom tilrettelegger og distributør ved at distributøren mottar 75 % av honoraret, og tilretteleggeren
25 % av honoraret.
Ulike aktører oppnår ulik pris ved inngåelse av
opsjonskontrakter i interbankmarkedet. SEB er
blant Nordens største aktører innen denne type
opsjoner.
Tilleggskostander
Kupongbevis vil bli registrert i VPS, og investorer
har således behov for en VPS-konto. Det vil kunne
være kostnader forbundet med opprettelse av VPSkonto og oppbevaring av verdipapir på denne.
Disse kostnadene vil variere hos ulike aktører.
Avkastning
De underliggende aksjenes avkastning siste fem år
er som følger:
5 ÅRS AVKASTNING
Statoil ASA
Totalt
Årlig
- 14,6 %
- 3,1 %
Norsk Hydro ASA
- 35,0 %
- 8,3 %
Ved å simulere daglige investeringer i Kupongbevis
de siste fem årene kan vi danne oss et bilde av
hvordan denne investeringen ville utviklet seg
historisk. Vi har benyttet dagens prising på Kupongbevis (kupong på 8,5 %). Produktet har løpetid
på fem år, og vi har således startet den første
investeringen for 10 år siden (8. november 2001).
Denne første investeringsperioden endte fem år
senere (for fem år siden, den 8. november 2006).
Den siste simuleringen hadde startdato 8. november 2006 og ville forfalt 8. november 2011.
KUPONGBEVIS – 5 ÅRS AVKASTNING
Gjennomsnittl. totalavkastning
Gjennomsnittl. årlig effektiv avkastning
Maksimumsavkastning
Minumumsavkastning
40,3 %
7,0 %
42,5 %
0,4 %
Gjennom løpetiden har investor mottatt kuponger på til
sammen 42,5 %. Dette innebærer at investor vil oppleve
positiv totalavkastning på plasseringen dersom den
dårligste aksjen ved forfall ikke har falt mer enn 42,5 %
og man ikke har blitt belastet tegningsomkostninger.
Dersom aksjen med lavest avkastning har falt mer enn
42,5 % vil investor oppleve tap på sin investering. Nivået
for ”break-even” vil være avhengig av størrelsen på
tegningshonorarene.
Tegningshonorar
Utvikling på
Årlig aksjekursdårligste aksje for utvikling for å nå
å nå break even
break even
3,0 %
- 39,5 %
- 9,6 %
0,0 %
- 42,5 %
- 10,5 %
En fem års investering i norske statsobligasjoner vil den
8. november 2011 gi en årlig avkastning på ca. 2,0 %.
Ved å benytte dagens vilkår på Kupongbevis (herunder
kupong på 8,5 %), kan vi simulere ”forventet avkastning”
basert på historiske parameter for de underliggende
referanseindeksene. En Monte Carlo simulering på
10.000 observasjoner gir følgende resultat:
SIMULERT FORVENTET AVKASTNING
Forventet avkastningsintervall (med
-25,3 % til
70 % sannsynlighet)
42,5 %
Årlig forventet avkastningsintervall
-5,7 % til 7,3
(med 70 % sannsynlighet)
%
Lavest mulig avkastning
-100,0 %
Forventet total avkastning
12,03 %
Forventet årlig avkastning
2,30 %
Den historiske avkastningen, samt den simulerte forventede avkastningen skal ikke tolkes som en garanti for,
eller en indikasjon om, fremtidig utvikling eller avkastning.
Avbrudd og likviditet
Kupongbevis har løpetid på 5 år, og er således primært
tilrettelagt for investorer med tilsvarende investeringshorisont.
Det vil imidlertid finnes mulighet for å realisere produktet
gjennom handel i løpetiden. Det er ikke inngått noe
market-maker avtale for produktet, men under normale
markedsforhold vil SEB søke å opprettholde et annenhåndsmarked der spreaden mellom kjøps– og salgskurs
vil være ca 2 % av markedsverdien. Det vil kunne påløpe
kurtasje på inntil 1 % av salgssummen ved salg av
produktet i løpetiden. Denne eventuelle kurtasjen tilfaller
distributøren i sin helhet.
Foruten å være avhengig av de underliggende aksjenes
verdi, vil produktets annenhåndsverdi være avhengig av
blant annet aksjenes svingninger, tiden til forfall, forventet utbyttenivå, samt rentenivå.
Verdien i annenhåndsmarkedet kan være lavere enn
investeringsbeløpet (også dersom de underliggende
aksjene har hatt en positiv utvikling).
Kupongbevis II
7
NOVEMBER 2011
STRUKTURERTE PLASSERINGSPRODUKTER
Lånefinansiering
Verken tilrettelegger eller distributøren vil tilby lån for
å finansiere investering i Kupongbevis.
Skatt
Kupongbevis behandles som et finansielt instrument
som er et selvstendig formuesobjekt.
Gevinst på slike instrument skattlegges etter
hovedregelen for kapitalinntekt. Eventuell gevinst
kommer da til beskatning som alminnelig inntekt i
det året det finansielle instrumentet realiseres etter
sktl. § 5-20 jfr § 5-1. på et eventuelt tap vil være
fradragsberettiget etter sktl. § 6-2 på det tidspunktet tapet realiseres. For tiden behandles gevinst og
tap med en skattesats på 28 %.
Den antatte salgsverdien av Kupongbevis den 1. januar i
ligningsåret inkluderes i beregningen av investorens
netto skattbare formue.
Det gjøres oppmerksom på at skatteregler og tolkninger
av disse kan endres i fremtiden. Potensielle investorer i
Kupongbevis må selv vurdere å innhente råd om individuelle skattekonsekvenser.
Denne brosjyren er utarbeidet av SEB og inneholder generell markedsinformasjon og informasjon om SEBs finansielle instrument. All informasjon i denne brosjyren er hentet fra
kilder som anses å være pålitelige. SEB påtar seg imidlertid ikke ansvar for feil eller mangler i denne informasjonen, eller for potensielle tap eller kostnader som dette vil kunne
medføre.
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
Postadresse
P.O. Box 1843 Vika,
NO-0123 Oslo, Norway
Besøksadresse
Filipstad Brygge 1
Organisasjonsnr: NO 971 049 944 MVA
Telefon
+47 22 82 70 00
Fax
+47 22 82 70 02