Installations- og brugervejledning – Schwank terrassevarmer

Comments

Transcription

Installations- og brugervejledning – Schwank terrassevarmer
Teknisk manual (international)
terrasSchwank 4 og 7
terrasSchwank 4A og 7A (automatisk)
Tyskland
Version 001 terrasSchwank 2207
Tlf.: +49 (0) 221 7176 0
Fax: +49 (0) 221 7176 288
Website: www.schwank.de
e-mail: [email protected]
Ret til tekniske ændringer forbeholdes
SCHWANK GmbH
Bremerhavenerstr.43
DE-50735 Cologne
foto: Schwank 7A terrassevarmer
med beskyttelsesdæksel
0085BR0505
Teknisk Manual
terrasSchwank
Teknisk Manual
Ledningsdiagram
terrasSchwank 4A og 7A
Indhold
Generel information og sikkerhedsanvisninger
side 2
Montering og opstart
side 3
Sikkerhedsafstande
side 4
Tekniske data og dimensioner
side 6
Brugsanvisning
side 10
• Type terrasSchwank 4 og 7
side 10
• Type terrasSchwank 4A og 7A
side 11
Ændring af gasfamilie
side 12
Service og vedligeholdelse
side 12
Tekniske data
side 13
Ledningsdiagram
side 14
1
terrasSchwank
14
Technical Manual
terrasSchwank
terrasSchwank
Generel information
Tekniske data
Opvarmer
type
terras 4
terras 4
terras 4
terras 4
terras 4
terras 4A
terras 4A
terras 4A
terras 4A
terras 4A
terras 7
terras 7
terras 7
terras 7
terras 7
terras 7A
terras 7A
terras 7A
terras 7A
terras 7A
Udformning og drift af dette infrarøde strålepanel overholder gældende standarder og
sikkerhedsbestemmelser i Europa.
Læs disse tekniske anvisninger grundigt, inden strålepanelet tages i brug.
Overholdelse af anvisningerne og betingelserne er en forudsætning for garantien og er
desuden nødvendig for at sikre korrekt montering og problemfri drift.
16/2
16/2
16/2
16/2
16/2
16/2
16/2
16/2
16/2
16/2
8/16
8/16
8/16
8/16
8/16
8/16
8/16
8/16
8/16
8/16
Brænder
type
14/4 EF
14/4 EF
14/4 EF
14/4 EF
14/4 EF
14/4 EF
14/4 EF
14/4 EF
14/4 EF
14/4 EF
14/4 EF
14/4 EF
14/4 EF
14/4 EF
14/4 EF
14/4 EF
14/4 EF
14/4 EF
14/4 EF
14/4 EF
Keramiktegl
Terrassevarmeren terrasSchwank er udelukkende beregnet til opvarmning af udendørs
arealer eller rum med god ventilation (min. ¼ af den omgivende overflade skal være
åben). Al anden anvendelse betragtes ikke som korrekt anvendelse. Schwank kan ikke
gøres ansvarlig for beskadigelse opstået ved fejlagtig brug. Eventuel risiko, der måtte
opstå som følge heraf, er alene brugerens ansvar.
Sikkerhedsanvisninger
3P
3P
3P
3 B/P
2 E, 2 H
3P
3P
3P
3 B/P
2 E, 2 H
3P
3P
3P
3 B/P
2 E, 2 H
3P
3P
3P
3 B/P
2 E, 2 H
Gas
kategori
Propan
Propan
Propan
Butan
Nat. Gas
Propan
Propan
Propan
Butan
Nat. Gas
Propan
Propan
Propan
Butan
Nat. Gas
Propan
Propan
Propan
Butan
Nat. Gas
Gas
Dette strålepanel er udformet i henhold til anerkendte sikkerhedsregler. Fejlagtig brug
kan medføre fare for brugeren eller andre personer eller forårsage skade på
strålepanelet eller bygningen.
For at undgå dette er det vigtigt at læse og overholde følgende sikkerhedsanvisninger
nøje.
Generelle sikkerhedsanvisninger

Nom.
Tilgangstryk (Hi)
3,5 kW
3,5 kW
3,5 kW
3,2 kW
3,5 kW
3,5 kW
3,5 kW
3,5 kW
3,2 kW
3,5 kW
6,7 kW
6,7 kW
6,7 kW
6,4 kW
6,3 kW
6,7 kW
6,7 kW
6,7 kW
6,4 kW
6,3 kW
Forbrug
1,35

Dysestr.
(mm)
nej
Luftafskærmning
Adapter /
20 mbar
0,77
nej
50 mbar
0,85
nej
50 mbar
0,88
nej
30 mbar
0,88
nej
37mbar
1,35
nej
20 mbar
0,77
nej
50 mbar
0,85
nej
50 mbar
0,88
nej
30 mbar
0,88
nej
37 mbar
1,95
1/3 lukket
20 mbar
1,12
åben
50 mbar
1,18
/ 60
åben
50 mbar
1,30
/ 2x 60
åben
30 mbar
1,25
/ 60
åben
37 mbar
1,95
/ 60
1/3 lukket
20 mbar
1,12
/ nej
åben
50 mbar
1,18
/ 60
åben
50 mbar
1,30
/ 2x 60
åben
30 mbar
/ 60
1,25
/ 60
åben
37 mbar
 Dyse str.
Pilotbrænder
nej
nej
nej
nej
nej
2x 0,26 mm
1x 0,24 mm
1x 0,24mm
1x 0,24mm
1x 0,24mm
nej
nej
nej
nej
nej
2x 0,26 mm
1x 0,24mm
1x 0,24mm
1x 0,24mm
1x 0,24mm
13
Technical Manual
Anvend kun apparatet i henhold til anvisningerne og kun i perfekt teknisk stand.
 Sørg for, at alle personer, der betjener, monterer, installerer, idræftsætter,
servicerer eller reparerer strålepanelet, har læst denne tekniske manual og
opbevarer manualen sammen med strålepanelet.
 Overhold gældende juridiske og øvrige påbudte forholdsregler mod ulykke.
 Strålepanelet må ikke ændres, udbygges eller omdannes uden udtrykkelig godkendelse fra
Scwhank GmbH.
 Alle reservedele skal overholde de tekniske krav. Anvend derfor kun originale reservedele fra
Schwank.
Sikkerhedsanvisninger for elektrisk udstyr
 Fare for elektrisk stød
Elektrisk stød kan være livsfarligt. Arbejde med strålepanelets elektriske udstyr må
kun varetages af en elektriker eller en tekniker under vejledning og opsyn af en elektriker
i henhold til gældende regler for elektroteknik.
 Kontroller jævnligt det elektriske udstyr. Brændte ledninger, etc. skal straks udskiftes.
 Ved arbejde med elektrisk udstyr, må strålepanelet ikke være strømførende. Sørg
for, at strålepanelet ikke utilsigtet kan tilkobles igen.
2
Technical Manual
terrasSchwank
Sikkerhed ved arbejde med strålepanelet
Montering, installation, opstart, reparation og vedligeholdelsesarbejde må kun udføres
af personer med relevant, faglig baggrund. I tilfælde af spørgsmål kontakt venligst
SCHWANK GmbH after-sales-service, Tyskland, tlf.: +49 (0) 221 7176 220.
Sikkerhed ved montering og installation

•
•
•
Disse installationsanvisninger skal overholdes sammen med gældende nationale regler,
eventuelle vedtægter samt Gasreglementets krav og anvisninger vedrørende
gasinstallation

installation af opvarmere

elektrisk installation

ventilation.

Strålepanelet skal installeres af en sagkyndig person i henhold til Gasreglementets
bestemmelser.
For at garantien kan gøres gældende skal alle relevante forskrifter overholdes, herunder
eventuelle ændringer og tilføjelser på installationstidspunktet.
Brændfare! Overhold sikkerhedsafstandene til brændbart materiale (se side 4 og 5).
Sørg for ved samling og montering, at tændingsenheden er let tilgængelig.
Læg gasledningerne og de elektriske ledninger således, at de ikke kan opvarmes af de
opstigende røggasser eller af strålepanelets direkte varmestråling. Anvend kun
varmebestandige ledninger i nærheden af strålepanelet.
terrasSchwank
Technical Manual
13 Ændring af gasfamilie
Anvisning for terrasSchwank 4 og 7
1. Udskiftning af brænderdysen – se tabel side 13
2. Udskiftning af luftafbøjningsplade og evt. adapter
(kun terrasSchwank 7) – se tabel side 13
3. Tjek gasledningens tryk – se tabel side 13
4. Sæt nyt mærkedataskilt på (indgår i konversionsudstyret)
Anvisninger vedr. terrasSchwank 4A og 7A
1.
Udskiftning af brænderdyse – se tabel side 13
2.
Udskiftning af pilotbrænderdysen – se tabel side 13
3. Udskiftning af luftafbøjningsplade og evt. adapter
(kun terrasSchwank 7) – se tabel side 13
4.
Tjek gasledningens tryk – se tabel side 13
5.
Sæt nyt mærkedataskilt (indgår i konversionsudstyret)
Montering og opstart
 Dette strålepanel kan monteres på en mur, der er beskyttet mod regn, eller under et tag.
Ved montering udendørs skal der installeres en beskyttelseskappe (ekstraudstyr).
 Start monteringen med at fastgøre varmeapparatets konsol på muren. Overhold




sikkerhedsafstandene til brændbare materialer oven over og på begge sider af
strålepanelet. På de automatiske strålepaneler terrasSchwank 4A og 7A er
kontrolenheden monteret på vægkonsollen.
Hvis en beskyttelseskappe ønskes monteret (ekstraudstyr), skal konsollen til kappen
også monteres på muren (lodret afstand til strålepanelets konsol 123 mm).
Monter herefter strålepanelet med to metriske skruer/spændeskiver/M8 møtrikker på
vægkonsollen og juster panelets strålevinkel (30 – 60°) ved at fastspænde skruerne.
For gastilførsel tilslut det fleksible rør til gasventilen.
For strømforsyning til de automatiske strålepaneler 4A/7A tilslut ledning 230V 50Hz, L,
N, PE til kontrolenheden, kontrolenhedens kabel med stik til ventilen, ioniserings- og
tændledningen til pilotbrænderens elektroder.
 Kontroller gasledningens tryk (naturgas 20 mbar, propan 50 mbar). I tilfælde af højere
ledningstryk skal der anvendes en reguleringsventil (ekstraudstyr). Sørg for, at alle
gastilslutninger er tætte.
Service og vedligeholdelse
Regelmæssig vedligeholdelse er en forudsætning for problemfri drift. Af
sikkerhedsmæssige årsager kræves og anbefales det derfor, at gasopvarmere
vedligeholdes Vedligeholdelsen skal udføres hvert år. Afhængig af driftsbetingelserne (fx
støvet luft eller strand) anbefales vedligeholdelse med kortere intervaller.
Målinger under servicearbejdet:

Kontroller strålepanelets gas- og elektriske tilslutninger for beskadigelse eller
forurening og rengør ved behov.

Kontroller alle gastilslutninger og komponenter for tæthed

Kontroller sikkerhedsfunktionerne for gasventil, kontrolenhed, tændingsenhed og
flammeføler

Kontroller gasledningens tryk
 Ved fejl: Se side 10/11

Kontroller, at sikkerhedsafstandene til brændbare materialer er overholdt
 Start nu varmeapparatet og kontroller alle funktioner.
3
12
Technical Manual
terrasSchwank
terrasSchwank
Technical Manual
terrasSchwank 4A og 7A
Sikkerhedsafstande til brændbare materialer
Tilkobling
terrasSchwank 4 og 4A
1. Åbn gashanen.
Strålepanelet kan vinkles (med to skruer, spændeskiver eller
møtrikker) på vægkonsollen. Tilladt interval for vinkling: Min. 30° –
2. Tænd strålepanelet ved at tilslutte strømforsyningen.
3. Ca. 2 sekunder herefter indledes tændingsprocessen. Tændingsprocessen varer maks.
30 sekunder. Så snart ventilen er åbnet, og der er etableret flamme, overvåger
kontrolenheden flammen ved hjælp af ioniseringselektroden.
maks. 60° (mellem brænder og vandret)
Uden beskyttelseskappe
Med beskyttelseskappe
4. Hvis der efter 30 sekunder endnu ikke er etableret flamme, stopper kontrolenheden
tændingsprocessen og indleder et nyt forsøg efter en pause på 20 sekunder.
Frakobling
1. Strålepanelet frakobles via strømforsyningen.
2. Luk gashanen.
Fejl
Ingen tændgnist
•
Automatisk kontrol, tændelektrode eller tændkabel defekt
•
Ingen spænding
Flamme etableret men ikke overvåget af kontrolenheden og strålepanelet går på driftsstop
efter 30 sekunder
•
Automatisk kontrol defekt eller tilslutningerne ikke korrekte
•
Ioniseringselektrode eller ioniseringskabel defekt
•
For stor afstand mellem ioniseringselektrode og pilotbrænderhoved (maks. 7 mm)
Strålepanelet tilføres ikke gas
•
Gashanen lukket eller magnetventilen defekt
C = 800 mm
C = 800 mm
C = Sikkerhedsafstand i stråleretning
C = Sikkerhedsafstand i stråleretning
Maks. temperatur for lofter eller vægge: 65° C – med lufttilførsel min. 0,25 m/s
Sikkerhedsafstand til siden: 250 mm (målt fra reflektorens yderkant)
De angivne sikkerhedsafstande oven over strålepaneler
gælder kun for installation af strålepanel og beskyttelseskappe som vist.
Strålepanelet fortsætter brændingen efter frakobling
•
Afbryder, magnetventil eller automatisk kontrol defekt
Strålepanelet brænder mod indersiden, uensartet eller kun delvist
•
11
Keramiske tegl er defekte eller forurenede Luk gashanen og tilkald montøren
Min. ophængshøjde
Interval for vinkling (a)
terrasSchwank 4 / 4A
30 – 60°
2.100 mm
4
Technical Manual
terrasSchwank
Sikkerhedsafstande til brændbare materialer
Technical Manual
Brugsanvisning
a) terrasSchwank 7 og 7A
Strålepanelet kan vinkles (med to skruer, spændeskiver eller møtrikker) på vægkonsollen.
Tilladt interval for vinkling: Min. 30° – maks. 60° (mellem brænderen og vandret)
Uden beskyttelseskappe
terrasSchwank
terrasSchwank 4 og 7
Tænd aldrig strålepanelet på gasdysen eller injektoren!
Med beskyttelseskappe
Tilkobling
1. Åbn gashanen.
2. Tryk på tændingens sikkerhedsanordning og hold samtidig en lighter ved den
keramiske brænder.
3. Hold tændingens sikkerhedsanordning nede i yderligere 30 sekunder, efter
strålepanelet er antændt.
4. Hvis brænderen går ud igen, efter tændingens sikkerhedsanordning er udløst,
gentages proceduren fra 2.
Frakobling
C = 1100 mm
C = 1100 mm
C = Sikkerhedsafstand i stråleretning
C = Sikkerhedsafstand i stråleretning
Maks. temperatur for lofter eller vægge: 65°C – med lufttilførsel min. 0,25 m/s
Sikkerhedsafstand til siden: 250 mm (målt fra reflektorens yderkant)
De angivne sikkerhedsafstande over strålepanelet gælder kun
for installation af strålepanel og beskyttelseskappe som vist.
Min. ophængshøjde
Interval for vinkling (a)
terrasSchwank 7 / 7A
5
1. Luk gashanen
Fejl
Efter tændingens sikkerhedsanordning er udløst, slukker strålepanelet igen.
• Kontroller termoelementets position. Termoelementets hoved skal være 10 mm inde i
den keramiske brænders overflade. Hovedets afstand til det keramiske tegl skal være
12mm.
•
Termoelementet er defekt.
•
Tændingens sikkerhedsanordning er defekt.
Strålepanelet brænder mod indersiden, ensartet eller kun delvist.
30 – 60°
•
De keramiske tegl er defekte eller forurenede. Luk gashanen og tilkald montøren.
2.500 mm
10
Technical Manual
terrasSchwank
Tekniske data og dimensioner - terrasSchwank 7A
brænder Rp 1/4’’, fleksibelt rør Rp 1/2“
Gasrørledningen:
(indvendigt)
Gas-/Nominelt tilførselstryk/
Ledningens tryk/forbrug:
Naturgas (G20) / 6,7 kW / 20 mbar / 0,67m³/h
Propan (G31) / 6,7 kW / 50 mbar / 0,52kg/h
Butan (G30) / 6,7 kW / 50 mbar / 0,52 kg/h
Strømforsyning: 230 V, L/N/PE, 50 Hz 45VA
Vægt:
ca. 7 kg
Brænder:
16/2
terrasSchwank
Technical Manual
Tekniske data og dimensioner - terrasSchwank 4
Gasrørledning:
(indvendigt)
brænder Rp 1/4’’, fleksibelt rør Rp 1/2“
Gas-/Nominelt tilførselstryk/
Ledningens tryk/forbrug:
Naturgas (G20) / 3 kW / 20 mbar / 0,35m³/h
Propan (G31) / 3,5 kW / 50 mbar / 0,28kg/h
Butan (G30) / 3,5 kW / 50 mbar / 0,28kg/h
Vægt:
2,5 kg
Brænder:
8/16
Leveringsomfang:
 Brænder med strålegitter og reflektor
 Magnetventil, pilotbrænder, elektrisk tænding, samlet helt, automatisk kontrol
 Vægkonsol
 Fleksibelt rustfrit stålrør Rp ½“, længde 500 mm
Leveringsomfang:
 Brænder med strålegitter og reflektor
 Termoelektrisk sikkerhedsanordning, samlet helt
 Vægkonsol
 Fleksibelt, rustfrist stålrør Rp ½“, længde 500 mm
Ekstraudstyr:
 Beskyttelseskappe (mod regn og for kortere sikkerhedsafstande over strålepanelet)
 Vindbeskyttelseskappe
 Gasreguleringsventil
Ekstraudstyr:
 Beskyttelseskappe (mod regn og for kortere sikkerhedsafstande over strålepanelet)
 Vindbeskyttelseskappe
 Gasreguleringsventil
9
6
Technical Manual
terrasSchwank
Tekniske data og dimensioner - terrasSchwank 7
terrasSchwank
Technical Manual
Tekniske data og dimensioner - terrasSchwank 4 A
Gasrørledning:
(indvendigt)
brænder Rp 1/4’’, fleksibelt rør Rp 1/2“
Gasrørledning:
(indvendigt)
brænder Rp 1/4’’, fleksibelt rør Rp 1/2“
Gas-/Nominelt tilførselstryk/
Ledningens tryk/forbrug:
Naturgas (G20) / 6,7 kW / 20 mbar / 0,67m³/h
Propan (G31) / 6,7 kW / 50 mbar / 0,52 kg/h
Butan (G30) / 6,7 kW / 50 mbar / 0,52 kg/h
Gas-/Nominelt tilførselstryk/
Naturgas (G20) / 3,5kW / 20mbar / 0,35m³/h
Ledningens tryk/forbrug
Propan (G31) / 3 kW / 50 mbar / 0,28kg/h
Butan (G30) / 3 kW / 50 mbar / 0,28kg/h
Vægt:
6 kg
Vægt:
3,5 kg
Brænder:
16/2
Brænder:
8/16
Leveringsomfang:
 Brænder med strålegitter og reflektor
 Termoelektrisk sikkerhedsanordning, samlet helt
 Vægkonsol
 Fleksibelt rustfrit stålrør Rp ½“, længde 500 mm
Leveringsomfang:
 Brænder med strålegitter og reflektor
 Magnetventil, pilotbrænder, elektrisk tænding, samlet helt, automatisk kontrol
 Vægkonsol
 Fleksibelt rustfrit stålrør Rp ½“, længde 500 mm
Ekstraudstyr:
 Beskyttelseskappe (mod regn og for kortere sikkerhedsafstande over strålepanelet)
 Vindbeskyttelseskappe
 Gasreguleringsventil
Ekstraudstyr:
 Beskyttelseskappe (mod regn og for kortere sikkerhedsafstande over strålepanelet)
 Vindbeskyttelseskappe
 Gasreguleringsventil
7
8

Similar documents