PERMANENTNO IZOBRAŽEVANJE

Comments

Transcription

PERMANENTNO IZOBRAŽEVANJE
5. Osnove varovanja in zaščite knjižničnega gradiva
6. Prepoznavanje grafičnih tehnik
7. Etika in knjižnice
8. Delo z uporabniki z avtizmom
9. Delo z uporabniki z disleksijo
10. Veščine javnega nastopanja
11. Učinkovito referenčno delo v sodobni knjižnici
12. Iskanje in uporaba e-virov v knjižnicah
13. Odprti dostop
14. Računalništvo v oblaku
15. Digitalizacija in zajem digitalnega gradiva
16. Trajno ohranjanje digitalnih vsebin
17. Dostop do podatkov in digitalnih vsebin
18. Predstavitev in uporaba elektronske izdaje tabel Univerzalne decimalne klasifikacije
19. Knjižnična statistika: namen in uporaba
20. Novosti v knjižničnem sistemu Slovenije
21. Novosti v knjižničarstvu
PERMANENTNO IZOBRAŽEVANJE
5. Osnove varovanja in zaščite knjižničnega gradiva
TRAJANJE: 1 dan, 8 ur
KRAJ IZVEDBE: NUK – učilnica, Leskoškova 12
TERMIN: 25. maj 2016
ČAS: 9.00 – 17.00
UDELEŽENCI: Delavnica je namenjena knjižničnim delavcem, ki se želijo seznaniti z osnovami varovanja in
zaščite gradiva, priporočljiva je tudi za knjižnične delavce, ki se pripravljajo na bibliotekarski izpit.
POGOJI UDELEŽBE: /
CILJ: Udeležence seznaniti z metodami in tehnikami varovanja in zaščite gradiva ter prikazati, kako lahko
manjša popravila na knjižničnem gradivu opravijo sami.
VSEBINA:
1. Identifikacija različnih vrst črnil, papirja ter njihova trajnost.
2. Sestavni deli knjige, knjižne vezave.
3. Vzroki poškodb gradiva.
4. Optimalni pogoji hranjenja različnih vrst nosilcev informacij.
5. Pravilno opremljanje knjižničnega gradiva.
6. Primerna zaščitna sredstva za posamezne vrste nosilcev informacij.
7. Naravne katastrofe: poglavitne poškodbe pri poplavi, požaru.
8. Delovanje v primeru naravnih nesreč.
9. Digitalizacija knjižničnega gradiva-izbor in priprava gradiva za digitalizacijo.
10. Čiščenje in manjši posegi na novejšem knjižničnem gradivu – kaj lahko naredimo sami (in česa ne).
11. Obisk restavratorske delavnice.
NAČIN IZVEDBE: predavanja, predstavitve, praktični prikazi, delavnica
DELAVNICO IZVAJAJO: dr. Jasna Malešič, Meta Kojc, Andreja Kozjek, Andrej Štolfa,
KOTIZACIJA: 70 EUR
na vrh strani
6. Prepoznavanje grafičnih tehnik
TRAJANJE: 1 dan, 6 ur
KRAJ IZVEDBE: NUK – računalniška učilnica, Turjaška 1 (teoretični del); Studio za visoki tisk tipoRenesansa,
Križevniška 16 (praktični del)
TERMIN: 19. april 2016
ČAS: 9.00 – 15.00
UDELEŽENCI: Delavnica je namenjena knjižničnim delavcem, ki želijo pridobiti nova znanja o različnih
grafičnih tehnikah.
POGOJI UDELEŽBE: /
CILJ: Udeležence seznaniti s splošnimi tehničnimi vidiki grafičnih tehnik in primerjati njihov učinek na papirju.
VSEBINA:
1. Teoretični del:
- prepoznavanje grafičnih oziroma tiskarskih tehnik (tudi kot pomoč pri vrednotenju tiskovine ali
umetniškega dela ali kot dodaten podatek za datacijo),
- nove grafične tehnike z visoko stopnjo kakovosti,
- splošni tehnični vidiki grafičnih tehnik in primerjava njihovih učinkov na papirju.
2. Praktični del:
- izdelava odtisa s svinčenimi črkami na stari izvirni opremi.
NAČIN IZVEDBE: predavanja, praktični prikazi, praktično delo v delavnici Studia za visoki tisk tipoRenesansa
DELAVNICO IZVAJA: Marko Drpić (Studio za visoki tisk tipoRenesansa)
KOTIZACIJA: 70 EUR
na vrh strani
7. Etika in knjižnice
TRAJANJE: 1 dan, 4 ure
KRAJ IZVEDBE: NUK – računalniška učilnica, Turjaška 1
TERMIN: 26. maj 2016
ČAS: 10.00 – 13.30
UDELEŽENCI: Tečaj je namenjen knjižničnim delavcem, ki jih zanima etični vidik dela in poslanstva knjižnic.
POGOJI UDELEŽBE: /
CILJ: Udeležence seznaniti z osnovami etičnih teorij in profesionalne etike v sodobnem knjižničarstvu
VSEBINA:
1. Pojmovni okvir etike, krajši pregled izbranih etičnih teorij.
2. Profesionalna etika.
3. Etika v knjižnicah, poslanstvo knjižničarja.
4. Etični kodeksi po svetu in v Sloveniji (IFLA, ZBDS …).
5. Nekateri etični problemi knjižnic v informacijski dobi (teme, vezane na zasebnost, intelektualno lastnino,
zanesljivost in dostop do informacij).
NAČIN IZVEDBE: predavanje
TEČAJ IZVAJA: Tomaž Bešter
KOTIZACIJA: 40 EUR
na vrh strani
8. Delo z uporabniki z avtizmom
TRAJANJE: 1 dan, 6 ur
KRAJ IZVEDBE: NUK – učilnica, Leskoškova 12
TERMIN: 20. maj 2016
ČAS: 9.00 – 15.00
UDELEŽENCI: Delavnica je namenjena knjižničnim delavcem, ki želijo pridobiti nova znanja o delu z uporabniki
z avtizmom.
POGOJI UDELEŽBE: /
CILJ: Udeležence seznaniti z značilnostmi avtizma, z načini za uspešno komuniciranje z uporabniki z avtizmom
in možnostmi, ki jih ima knjižnica v procesu soustvarjanja podpornega okolja za osebe z avtizmom.
VSEBINA:
1. Predstavitev motnje avtističnega spektra: vzroki, pogostost pojavljanja, zgodovina, proces diagnoze,
osnovne značilnosti avtizma.
2. Miti in resnice o avtizmu.
3. Spregledan potencial avtizma: močna področja in interesi oseb z avtizmom.
4. Knjižnica kot pomemben dejavnik v procesu soustvarjanja podpornega okolja za otroke, mladostnike,
odrasle z avtizmom.
NAČIN IZVEDBE: predavanja, delo v skupinah, predstavitev primerov iz prakse
DELAVNICO IZVAJA: Janja Kranjc
KOTIZACIJA: 70 EUR
na vrh strani
9. Delo z uporabniki z disleksijo
TRAJANJE: 1 dan, 6 ur
KRAJ IZVEDBE: NUK – učilnica, Leskoškova 12
TERMIN: 13. maj 2016
ČAS: 9.00 – 15.00
UDELEŽENCI: Delavnica je namenjena knjižničnim delavcem, ki želijo pridobiti nova znanja o delu z uporabniki
z disleksijo in drugimi bralno-napisovalnimi motnjami.
POGOJI UDELEŽBE: /
CILJ: Udeležence seznaniti z značilnostmi disleksije, z načini za uspešno medgeneracijsko komuniciranje z
uporabniki in strategijami za uspešno reševanje morebitnih konfliktov.
VSEBINA:
Teoretični del:
1. Kaj so specifične bralno-napisovalne težave.
2. Razumevanje disleksije (prevalenca, znaki disleksije, razlike v kognitivnem procesiranju).
3. Osebe z disleksijo - uporabniki knjižničnih storitev.
2. Strategije in ukrepi pomoči.
4. Prilagoditve (okolja, gradiva).
Praktični del (po skupinah):
1. Prepoznavanje prisotnosti težav.
2. Prilagoditve za osebo z disleksijo po posameznih področjih.
NAČIN IZVEDBE: predavanja, delo v skupinah
DELAVNICO IZVAJA: Janja Hrastovšek (Zavod za slepo in slabovidno mladino Ljubljana)
KOTIZACIJA: 70 EUR
na vrh strani
10. Veščine javnega nastopanja
TRAJANJE: 1 dan, 6 ur
KRAJ IZVEDBE: NUK – učilnica, Leskoškova 12
TERMIN: 16. maj 2016
ČAS: 9.00 – 15.00
UDELEŽENCI: Delavnica je namenjena knjižničnim delavcem, ki želijo pridobiti nova znanja o veščinah javnega
nastopanja.
POGOJI UDELEŽBE: /
CILJ: Udeležence seznaniti, kako se pripravimo za uspešno javno nastopanje.
VSEBINA:
1. Kako pripravimo dober javni nastop.
2. Premagovanje treme.
3. Tehnike sproščanja. Učenje tehnik.
NAČIN IZVEDBE: delo v skupinah, praktične vaje
DELAVNICO IZVAJA: Žiga Čamernik, dramski igralec
KOTIZACIJA: 70 EUR
na vrh strani
11. Učinkovito referenčno delo v sodobni knjižnici
TRAJANJE: 1 dan, 6 ur
KRAJ IZVEDBE: NUK – računalniška učilnica, Turjaška 1
TERMIN: 20. april 2016
ČAS: 9.00 – 15.00
UDELEŽENCI: Tečaj je namenjen knjižničnim delavcem, ki delajo oziroma se usposabljajo za delo v referenčni
službi in želijo spoznati novosti na tem področju. Udeležba je priporočljiva tudi za knjižnične delavce, ki se
pripravljajo na bibliotekarski izpit.
POGOJI UDELEŽBE: Udeleženci naj bodo seznanjeni z osnovami knjižničarstva in osnovnimi pojmi s področja
iskanja in posredovanja informacij.
CILJ: Udeležence seznaniti s sodobno referenčno službo v knjižnici.
VSEBINA:
1. Knjižnice v sodobni informacijski družbi (značilnosti sodobne informacijske družbe in vloga knjižničarjev v
njej).
2. Spremenjene potrebe in ravnanja uporabnikov v sodobni informacijski družbi (informacijsko vedenje, net
generacija…).
3. Informacijska in referenčna dejavnost (referenčna vprašanja, referenčni pogovor, informacijska pismenost,
kompetence referenčnih knjižničarjev, primer virtualnega referenčnega servisa…).
4. Značilnosti elektronskih informacijskih virov in iskanja v njih (tipi e-virov, sekundarni - bibliografske zbirke,
primarni - celotna besedila, uporabniški vmesniki, osebni profili, poizvedovanje, primeri elektronskih
informacijskih virov).
5. Orodja za poenostavitev iskanj in uporabo e-virov knjižnic (oddaljen dostop, katalogi e-gradiv, standard
openURL, orodja za odkrivanje informacij…).
6. Orodja za upravljanje referenc, tipi in uporabniške možnosti (primer EndNote Web).
7. Promocija elektronskih informacijskih virov in storitev.
NAČIN IZVEDBE: predavanja, predstavitve, vaje
TEČAJ IZVAJA: Srečko Bončina
KOTIZACIJA: 70 EUR
na vrh strani
12. Iskanje in uporaba e-virov v knjižnicah
TRAJANJE: 1 dan, 5 ur
KRAJ IZVEDBE: NUK – računalniška učilnica, Turjaška 1
TERMIN: 11. maj 2016
ČAS: 9.00 – 14.00
UDELEŽENCI: Tečaj je namenjen knjižničnim delavcem, ki uporabnikom zagotavljajo dostop do elektronskih
časopisov in elektronskih knjig. Udeležba je priporočljiva tudi za knjižnične delavce, ki se pripravljajo na
bibliotekarski izpit.
POGOJI UDELEŽBE: Udeleženci naj bodo seznanjeni z osnovami uporabe osebnega računalnika in spletnega
brskalnika.
CILJI: Udeležence seznaniti z viri, dostopnimi znotraj Univerze v Ljubljani in viri, dostopnimi za splošne
knjižnice, seznaniti jih z značilnostmi elektronskih časopisov in elektronskih knjig, odprtim dostopom, z
razlikami med uporabniškimi vmesniki (poudarek na vmesniku EbscoHost) ter novostmi v knjižnicah.
VSEBINA:
1. Nabava elektronskih informacijskih virov v knjižnicah.
2. Zagotavljanje dostopa do e-virov.
3. Pomen elektronskih časopisov v znanstvenem informiranju, tipični načini uporabe.
4. Značilnosti uporabniških vmesnikov za uporabo elektronskih časopisov.
5. Komercialni servisi elektronskih časopisov, ki so dostopni v Sloveniji – pregled in vaje iskanja.
6. Servisi elektronskih časopisov v odprtem dostopu, licenčni režimi odprtega dostopa, pomen odprtega
dostopa.
7. Slovenska znanstvena periodika v elektronski obliki, pomen dLib.
8. Pomen elektronskih knjig.
9. Značilnosti uporabniških vmesnikov za elektronske knjige.
10. Komercialni servisi elektronskih knjig, dostopni v Sloveniji – pregled in vaje iskanja.
11. Elektronske knjige v odprtem dostopu.
12. Pomen agregatorjev elektronskih knjig – Google Books.
13. NUK – E-knjige po naročilu.
14. E-knjige v odprtem dostopu, projekt Gutenberg, Open Library.
15. Orodja za odkrivanje informacij.
16. Izposoja e-knjig.
NAČIN IZVEDBE: predavanja, predstavitve, vaje
TEČAJ IZVAJA: Nataša Jordan
KOTIZACIJA: 70 EUR
na vrh strani
13. Odprti dostop
TRAJANJE: 1 dan, 2 uri
KRAJ IZVEDBE: NUK – računalniška učilnica, Turjaška 1
TERMIN: 24. maj 2016
ČAS: 10.00 – 12.00
UDELEŽENCI: Tečaj je namenjen knjižničnim delavcem, ki uporabnikom zagotavljajo odprti dostop do
elektronskih časopisov in elektronskih knjig.
POGOJI UDELEŽBE: Udeleženci naj bodo seznanjeni z osnovami uporabe osebnega računalnika in spletnega
brskalnika.
CILJ: Udeležence seznaniti z odprtim dostopom ter novostmi v knjižnicah.
VSEBINA:
1. Deklaracije.
2. Objave v odprtem dostopu. Razlogi za objavo v odprtem dostopu.
3. Poslovni modeli.
4. Založniške politike.
NAČIN IZVEDBE: predavanja, predstavitve
TEČAJ IZVAJA: Nataša Jordan
KOTIZACIJA: brezplačno
na vrh strani
14. Računalništvo v oblaku
TRAJANJE: 1 dan, 4 ure
KRAJ IZVEDBE: NUK – računalniška učilnica, Turjaška 1
TERMIN: 22. september 2016
ČAS: 9.00 – 13.00
UDELEŽENCI: Delavnica je namenjena knjižničnim delavcem, ki se želijo seznaniti z računalništvom v oblaku.
POGOJI UDELEŽBE: Udeleženci morajo poznati osnove dela z računalnikom. Delavnica ni namenjena
sistemskim administratorjem.
CILJ: Udeležence seznaniti s teorijo o računalništvu v oblaku in praktičnim prikazom njegove uporabe.
VSEBINA:
1. Kaj je računalništvo v oblaku? Opredelitev pojma, predstavitev glavnih modelov računalništva v oblaku.
2. Računalništvo v oblaku in knjižnice. Možnosti uporabe storitev v oblaku pri delu v knjižnicah.
3. Prednosti in slabosti uporabe storitev v oblaku.
4. Praktični del: demonstracija uporabe računalništva v oblaku.
NAČIN IZVEDBE: predavanja, predstavitve, vaje
DELAVNICO IZVAJA: Gregor Matevc
KOTIZACIJA: 50 EUR
na vrh strani
15. Digitalizacija in zajem digitalnega gradiva
TRAJANJE: 1 dan, 6 ur
KRAJ IZVEDBE: NUK – računalniška učilnica, Turjaška 1
TERMIN: 23. marec 2016
ČAS: 9.00 – 15.00
UDELEŽENCI: Delavnica je namenjena zaposlenim v kulturi in nevladnih organizacijah, ki želijo pridobiti nova
znanja o digitalizaciji knjižničnega gradiva.
POGOJI UDELEŽBE: /
CILJ: Udeležence seznaniti s smernicami za zajem, dolgotrajno ohranjanje in dostop do kulturne dediščine v
digitalni obliki, z digitalizacijo gradiva, temeljnimi postopki digitalizacije in zajema digitalnih virov.
VSEBINA:
1. Uvod v področje:
- Smernice za zajem, dolgotrajno ohranjanje in dostop do kulturne dediščine v digitalni obliki.
- IFLA Guidelines for digitization projects for collections and holdings in the public domain, particularly
those held by libraries and archives.
2. Digitalizacija gradiva:
- ravnanje z gradivom, problematika starejšega gradiva,
- vrste in formati gradiva,
- pomembnejši kriteriji, ki jih morajo izpolnjevati skenerji (pomen ločljivosti in barvne globine, formati,
OCR),
- smernice za digitalizacijo,
- pomen in vrste metapodatkov, bibliografskih podatkov,
- proces zajema gradiva.
3. Zajem digitalnih virov:
- vrste in formati gradiva,
- pomen in vrste metapodatkov, bibliografskih podatkov,
- proces zajema gradiva (Svarog, spletni zajem).
4. Primeri iz prakse.
NAČIN IZVEDBE: predavanja, predstavitve primerov dobrih praks
DELAVNICO IZVAJAJO: Janko Klasinc, mag. Zoran Krstulović, dr. Jasna Malešič, Mojca Šavnik
KOTIZACIJA: 70 EUR
na vrh strani
16. Trajno ohranjanje digitalnih vsebin
TRAJANJE: 1 dan, 6 ur
KRAJ IZVEDBE: NUK – računalniška učilnica, Turjaška 1
TERMIN: 8. april 2016
ČAS: 9.00 – 15.00
UDELEŽENCI: Delavnica je namenjena zaposlenim v kulturi in nevladnih organizacijah, ki želijo pridobiti nova
znanja o trajnemu ohranjanju in digitalnih vsebin.
CILJ: Udeležence seznaniti z digitalnimi repozitoriji arhiviranega digitalnega gradiva.
VSEBINA:
1. Uvod v področje v okviru Smernic za zajem, dolgotrajno ohranjanje in dostop do kulturne dediščine v
digitalni obliki.
2. Referenčni model OAIS in procesi v digitalnem arhivu.
- Kreiranje arhivskega informacijskega paketa (podatki; bibliografski podatki; ostali (tehnični, administrativni
…) metapodatki, standardni arhivski formati.
3. Primer digitalnega repozitorija arhiviranega digitaliziranega in digitalno ustvarjenega gradiva.
4. Primer digitalnega repozitorija spletnega arhiva.
5. Problematika trajnega ohranjanja (hrambe) v drugih organizacijah s področja kulture in znanosti.
NAČIN IZVEDBE: predavanja, predstavitve
DELAVNICO IZVAJAJO: dr. Alenka Kavčič-Čolić, Matjaž Kragelj ter zunanji sodelavci
KOTIZACIJA: 70 EUR
na vrh strani
17. Dostop do podatkov in digitalnih vsebin
TRAJANJE: 1 dan, 6 ur
KRAJ IZVEDBE: NUK – računalniška učilnica, Turjaška 1
TERMIN: 4. maj 2016
ČAS: 9.00 – 15.00
UDELEŽENCI: Delavnica je namenjena zaposlenim v kulturi in nevladnih organizacijah, ki želijo pridobiti nova
znanja o dostopu do podatkov in digitalnih vsebin.
POGOJI UDELEŽBE: /
CILJ: Udeležence seznaniti s temelji dostopa do digitalnih virov ter s spletnimi iskalnimi orodji.
VSEBINA:
1. Uvod v področje v okviru Smernic za zajem, dolgotrajno ohranjanje in dostop do kulturne dediščine v
digitalni obliki.
2. Odprti dostop.
3. Agregiranje vsebin in dostop za računalniške sisteme.
- Primer OAI-PMH in agregator.si, mednarodno povezovanje.
- Semantični splet in povezovanje odprtih (meta)podatkov.
4. Dostop preko uporabniških spletnih vmesnikov.
- Primer dLib.si, TheEuropeanaLIbrary.org, Europeana.org.
5. Iskalna orodja.
NAČIN IZVEDBE: predavanja, predstavitve
DELAVNICO IZVAJAJO: Srečko Bončina, Nataša Jordan, dr. Alenka Kavčič-Čolić, Matjaž Kragelj, Mojca Trtnik
ter zunanji sodelavci
KOTIZACIJA: 70 EUR
na vrh strani
18. Predstavitev in uporaba elektronske izdaje tabel Univerzalne decimalne klasifikacije
TRAJANJE: 1 dan, 4 ure
KRAJ IZVEDBE: NUK – računalniška učilnica, Turjaška 1
TERMINA: 6. maj, 18. november 2016
ČAS: 9.00 – 13.00
UDELEŽENCI: Tečaj je namenjen knjižničnim delavcem, ki uporabljajo UDK.
POGOJI UDELEŽBE: /
CILJ: Udeležence seznaniti z zgradbo, uporabo in novostmi elektronske izdaje UDCMRF2011 ter predstaviti
priročnik Univerzalna decimalna klasifikacija.
VSEBINA:
1. Predstavitev elektronske izdaje UDCMRF2011 in nekaj teoretičnih osnov UDK.
2. Funkcionalnost in zgradba elektronske izdaje tabel UDK.
3. Tehnike iskanja.
4. Priročnik Univerzalna decimalna klasifikacija.
5. Novosti v UDCMRF 2011 glede na starejše izdaje.
LITERATURA: Univerzalna decimalna klasifikacija: priročnik. NUK, Ljubljana, 2006; UDCMRF 2011. NUK,
Ljubljana, 2014. URL: http://udcmrf2011.nuk.uni-lj.si/
NAČIN IZVEDBE: predavanja, predstavitve, vaje
TEČAJ IZVAJATA: Boris Rifl, mag. Darija Rozman
KOTIZACIJA: brezplačno
na vrh strani
19. Knjižnična statistika: namen in uporaba
TRAJANJE: 1 dan, 4 ure
KRAJ IZVEDBE: NUK – učilnica, Leskoškova 12
TERMIN: 10. februar 2016
ČAS: 10.00 – 14.00
UDELEŽENCI: Tečaj je namenjen knjižničnim delavcem splošnih, specialnih in visokošolskih knjižnic, ki zbirajo,
analizirajo, predstavljajo oziroma uporabljajo statistične podatke o delu knjižnice.
POGOJI UDELEŽBE: /
CILJ: Udeležence seznaniti z načinom in časovnim načrtom izvedbe statističnih meritev ter prikazati uporabo
interaktivnega vprašalnika.
VSEBINA: Center za razvoj knjižnic bo predstavil način izvedbe statističnih meritev o delu knjižnic za leto 2015
s pomočjo interaktivnega vmesnika za zbiranje statističnih podatkov o delu slovenskih knjižnic BibSiSt Online.
NAČIN IZVEDBE: predavanja, predstavitve
TEČAJ IZVAJAJO: mag. Stanislav Bahor, mag. Damjana Tizaj Marc, dr. Gorazd Vodeb
KOTIZACIJA: brezplačno
na vrh strani
20. Novosti v knjižničnem sistemu Slovenije
TRAJANJE: 1 dan, 6 ur
KRAJ IZVEDBE: NUK – učilnica, Leskoškova 12
TERMIN: 9. november 2016
ČAS: 9.00 – 15.00
UDELEŽENCI: Tečaj je namenjen knjižničnim delavcem, ki se želijo seznaniti z gibanji in novostmi v knjižničnem
sistemu.
POGOJI UDELEŽBE: /
CILJI: Udeležence seznaniti z rezultati statističnih in drugih raziskav ter aktualnimi raziskavami na področju
knjižničnega sistema Slovenije, ki jih izvaja Center za razvoj knjižnic, pri čemer bodo podrobneje predstavljeni
podatki o razvoju splošnih knjižnic v Sloveniji in po področjih. Udeležence seznaniti s potekom in z rezultati
meritev razvitosti knjižnic; predstaviti tekoče projekte in študije, ki jih Center izvaja v letu 2016.
VSEBINA:
1. Rezultati statističnih meritev 2015.
2. Splošne knjižnice v letu 2015.
3. Dejavnost splošnih knjižnic po območjih.
4. Knjižnična mreža.
NAČIN IZVEDBE: predavanja, predstavitve
DELAVNICO IZVAJAJO: mag. Stanislav Bahor, Milena Bon, dr. Eva Kodrič-Dačić, mag. Damjana Tizaj Marc, dr.
Gorazd Vodeb
KOTIZACIJA: brezplačno
na vrh strani
21. Novosti v knjižničarstvu
TRAJANJE: 1 dan, 4 ure
KRAJ IZVEDBE: NUK – računalniška učilnica, Turjaška 1
TERMINA: 4. marec, 17. junij, 14. oktober 2016
ČAS: 10.30 – 14.30
UDELEŽENCI: Predstavitve so namenjene knjižničnim delavcem in drugim, ki jih zanimajo novosti v
knjižničarstvu.
POGOJI UDELEŽBE: /
CILJ: Udeležence seznaniti z novostmi v stroki.
VSEBINA:
Marec: Predstavitev magistrskih in doktorski del ter publikacij s področja bibliotekarstva in informacijske
znanosti.
Junij: predstavitev različnih projektov ter aktivnosti v mednarodnih strokovnih telesih.
Oktober: Predstavitev strokovnih srečanj in izpopolnjevanj v tujini (obiski konferenc, študijska potovanja).
NAČIN IZVEDBE: predavanja, predstavitve
TEČAJ IZVAJAJO: Knjižnični delavci, ki so se udeležili različnih oblik strokovnega izpopolnjevanja v tujini, člani
mednarodnih strokovnih teles, nosilci projektov; knjižnični delavci, ki so zaključili magistrski oziroma doktorski
študij ter avtorji publikacij. Podrobnejše informacije so objavljene na spletni strani NUK.
KOTIZACIJA: brezplačno
Podrobnejša vsebina in vabilo bo posredovano po elektronski pošti, nekaj dni pred razpisanim terminom.
Za udeležbo ni potrebno pošiljati prijavnice. Prijavite se po elektronski pošti ([email protected]) vsaj
2 dni pred predstavitvijo.
na vrh strani