estetiikan klassikot ii

Comments

Transcription

estetiikan klassikot ii
Toimit taneet
Ilona Reiner s · Anita Seppä · Jyri Vuorinen
ESTETIIKAN KLASSIKOT II
M O D E R N I S T A
P O S T M O D E R N I I N
G e o r g S i m m e l · H e n r i B e r g s o n · Vi k t o r Š k l o v s k i · S i e g f r i e d K r a c au e r
Wa l t e r B e n j a m i n · B e r t o l t B r e c h t · E r n s t B l o c h · G e o r g L u k á c s
T h e o d o r W. A d o r n o · W i l h e l m D i l t h e y · B e n e d e t t o C r o c e · J a n
M u k a řo v s k ý · R . G . C o l l i n g w o o d · E r n s t C a s s i r e r · H a n s - G e o r g
G a d a m e r · N o ë l C a r r o l l · Th e o d o r L i p p s · C l i v e B e l l · S i g m u n d
Freud · Ludw ig Wit tgenstein · Monroe C. Be ard sley · Frank
S i b l e y · R o n a l d W. H e p b u r n · G u y S i r c e l l o · J o s é O r t e g a
y Gasset · John Dewey · Clement Greenberg · Arthur C.
Danto · Susan S ontag · Pierre B ourdieu · Richard
S h u s t e r m a n · M a r t i n H e i d e g g e r · M i c h e l F o u c a u lt
Jac que s D e rri d a · Jürge n H abe rma s · Je an - Fran Ç o i s
L y o t a r d · G i a n n i Va t t i m o · M i k e l D u f r e n n e
M au r i c e M e r l e au - P o n t y · J u l i a K r i s t e va
Gilles Deleuze & Félix Guat tari
Je an - Lu c Nanc y · Al ai n B ad i ou
G A U D E M U S
Suomen Kulttuurirahasto ja Koneen Säätiö
ovat tukeneet teoksen suomennos- ja toimitustyötä.
Julkaistaan yhteistyössä Taideyliopiston Kuvataideakatemian kanssa.
Copyright © 2016 Tekijät ja Gaudeamus Helsinki University Press
Copyright © alkutekstit ks. s. 644
Gaudeamus Oy
www.gaudeamus.fi
Ulkoasu: Jukka Aalto · Armadillo Graphics
KL 17.5, 70.01
UDK 11/12
ISBN 978-952-495-390-0
Painopaikka: Tallinna Raamatütrukikoja OÜ, Tallinna 2016
Sisällys
7Esipuhe
Moderni ja sen kriitikot
10 Johdanto · Anita Seppä & Ilona Reiners
25 Sosiologinen estetiikka · Georg Simmel
34 Luova evoluutio · Henri Bergson
39 Taiteesta – keinona · Viktor Šklovski
55Massaornamentti · Siegfried Kracauer
59 Taideteos teknisen jäljentämisensä aikakaudella · Walter Benjamin
69 Kokeellisesta teatterista · Bertolt Brecht
75 Toivon periaate · Ernst Bloch
87 Erityisyys estetiikan keskeisenä kategoriana · Georg Lukács
97 Esteettinen teoria · Theodor W. Adorno
114
137
141
151
157
163
177
184
Merkitys ja tulkinta
Johdanto · Jyri Vuorinen
Elämys ja runous · Wilhelm Dilthey
Mitä taide on? · Benedetto Croce
Taide semiologisena tosiasiana · Jan Mukařovský
Ilmaisu taiteessa · R. G. Collingwood
Taide symbolisena muotona · Ernst Cassirer
Estetiikka ja hermeneutiikka · Hans-Georg Gadamer
Taide, intentio ja keskustelu · Noël Carroll
198
219
232
243
258
271
283
293
Tunne, ilmaisu ja esteettinen arvo
Johdanto · Jyri Vuorinen
Tunnestautuminen ja kauneuden muunnokset · Theodor Lipps
Merkityksellinen muoto · Clive Bell
Kammottava · Sigmund Freud
Luentoja estetiikasta · Ludwig Wittgenstein
Kriittinen arvottaminen · Monroe C. Beardsley
Esteettinen ja ei-esteettinen · Frank Sibley
Nykyajan estetiikka ja luonnonkauneuden laiminlyönti ·
Ronald W. Hepburn
315 Taiteen ilmaisevat ominaisuudet · Guy Sircello
Sisällys
330
345
351
361
372
386
401
Kitsi, avantgarde ja maun sosiologia
Johdanto · Erkki Sevänen
Taiteen irtautuminen inhimillisestä · José Ortega y Gasset
Taide kokemuksena · John Dewey
Avantgarde ja kitsi · Clement Greenberg
Taidemaailma · Arthur C. Danto
Huomautuksia campista · Susan Sontag
Erottautuminen – arvostelukyvyn sosiaalinen kritiikki ·
Pierre Bourdieu
409 Taide kokemuksena · Richard Shusterman
422
435
448
463
496
511
521
Utopian murtuminen
Johdanto · Martta Heikkilä
Hölderlin ja runouden olemus · Martin Heidegger
Mikä tekijä on? · Michel Foucault
Ekonomimesis · Jacques Derrida
Moderni – keskeneräinen projekti · Jürgen Habermas
Vastaus kysymykseen: mitä postmoderni on? · Jean-François Lyotard
Utopiasta heterotopiaan · Gianni Vattimo
532
545
554
576
602
613
630
Ruumiillisuus ja halu
Johdanto · Pauline von Bonsdorff
Taideteoksen maailma · Mikel Dufrenne
Punoutuminen – kiasma · Maurice Merleau-Ponty
Kohti abjektiota · Julia Kristeva
Persepti, affekti ja käsite · Gilles Deleuze & Félix Guattari
Taide, fragmentti · Jean-Luc Nancy
Taide ja filosofia · Alain Badiou
44 Suomennosten lähteet
6
648 Henkilöhakemisto
652 Asiahakemisto

Similar documents