Motion till årsmöte 2016 Hundby Tomtägarförening

Comments

Transcription

Motion till årsmöte 2016 Hundby Tomtägarförening
Motion till årsmöte 2016 Hundby Tomtägarförening
Motion:
Medgivande från Hundby Tomtägarföreningen att Sten Pedersen, Torsnäsvägen 2, Hundby 1:13, får
uppföra ”Attefallsbyggnad” en meter från tomtgräns mot tomtägarförenings allmänning.
Bakgrund:
Hösten 2015 frågade Sten tomtägarförenings styrelse att få tillåtelse att uppföra ”Attefallshus” 1
meter från angränsande södra tomtgränsen mot tomtägarföreningens allmänning mellan
Torsnäsvägen 2 och Hundbyvägen 34 (fd ”elgata” som numera vid vägen har ett ”elhus”), se bilaga 1.
Styrelsen gav ett nekande svar till detta då man ansåg sig inte kunna representera medlemmarna i
denna fråga.
Planbestämmelserna säger 4,5 meter från tomtgräns, mindre än 4,5m genom berörda grannars
medgivande. För att Gnesta Kommun (gäller vilken kommun som helst) ska godkänna bygganmälan
krävs berörda grannars medgivande, i detta fall tomtägarföreningen. Om medgivande inte ges kan
byggnadsnämnden avgöra genom att ansökan om bygglov lämnas in.
Beskrivning av ärendet (forts):
Jag avser att uppföra ett ”Attefallshus” á 25 kvadratmeter (som ”komplementbyggnad”) att nyttjas
av besökande familj och vänner. Detta ”Attefallshus” önskas uppföras 1 meter från ovan nämnda
tomtgräns och ca 15 meter från Torsnäsvägen, i den svaga sluttningen strax ovanför den plana
gräsytan. ”Attefallshuset” ska uppföras så det harmonerar (stil, panel, färg) med övriga byggnader på
fastigheten.
Den ”friggebod” (med bygglov) som finns på tomten är inte tjänbar för övernattning då den har en
fukt- och mögelskadedoft och är därmed enbart tjänbar som förråd.
Det främsta orsaken till att jag önskar uppföra ”Attefallshuset” 1 meter från tomtgränsen är att det
inte finns någon övrig lämplig yta där den kan uppföras. Den plana gräsytan längs med Torsnäsvägen
har på våren alltid vatten stående i gräsytan, likaså vid kraftigt regnfall och anses därmed inte vara
adekvat yta att uppföra byggnad på, eftersom den medför stor risk för fukt- och mögelskador. En
stenkista finns även på denna ytan angränsande tidigare nämnd allmäning. Övre (mot öster) 30-50 %
av tomten är berg upp mot skogen samt norr om huvudbyggnaden (mot Torsnäsvägen 4) har ingen
yta tillgänglig för byggnad.
Om ”Attefallshuset” skulle byggas 4,5 meter från tomtgräns mot allmänning skulle byggnaden inte
placeras harmoniskt med övriga byggnader på tomten och det skulle inte bli någon gräsyta
(sluttande ytan) som är användbar på våren. Dessutom skulle ett antal äldre stora fina
Rhodedenronbuskar behövas ta bort.
Majoriteten av fastigheterna som angränsar till liknande av tomtägarföreningens allmänningar
mellan fastigheterna har byggnader närmare än planbestämmelsernas 4,5 meter. En del som
tillfrågats har fått medgivande av tidigare styrelser, övriga är okänt. De som saknar medgivande kan
bedömmas som ”svartbyggen” ur föreningens och kommunens perspektiv.
1
Utfallet av denna motion kan tilläggningsvis ses som ett ramverk för hur tomtägarföreningen i
framtiden ska göra bedömningar angående uppförande av ”Attefallshus”, ”Attefallstillbyggnad”,
”Friggebod” eller bygglovskrävande byggnationer samt för potentiella åtgärder för befintliga
byggnationer utan tillstånd inom 4,5 meter från föreningens tomtgräns, ”svartbyggena”.
Yrkande:
”Med anledning av vad som ovan beskrivits yrkar jag på att stämman beslutar att Sten Pedersen,
Torsnäsvägen 2, Hundby 1:13, får uppföra ”Attefallshus” 1 meter från angränsande södra tomtgräns
mot tomtägarföreningens allmänning (mellan Torsnäsvägen 2 och Hundbyvägen 34) enligt bifogad
ritning, bilaga 1, och kommunens bestämmelser”.
Motionär:
Sten Pedersen (ägare Torsnäsvägen 2, Hundby 1:13)
Kaplansbacken 3A
192 52 Sollentuna
0730435255
[email protected]
Bilagor:
1. Förslag på placering av ”Attefallshus”
2. Skiss på ”Attefallshus”
3. Generell beskrivning och regler Attefallshus
2
Bilaga 1: Förslag på placering av ”Attefallshus”
sluttande berg & ”skog”
X
Stenkista
Plan gräsyta
TV2
Notera att ”attefallshus” inte är
precis skalenligt men indikerar
ungefärlig placering i öst-västlig
rikting
3
”Allmänning”
Sluttande
gräsyta
Rhodedenron
1m
HV34
Bilaga 2: Skiss på ”Attefallshus” (liknande denna, men svart fasad som övriga
byggnader. Synlig kort sida i västlig riktning)
4
Bilaga 3: Generell beskrivning och regler Attefallshus
Referens: Gnesta Kommun. För motionen relevant utdrag från broshyr ” Får jag bygga?” från
Boverket
http://www.gnesta.se/download/18.1d6addab144e187a84441d5/1404131466000/F%C3%A5r-jagbygga-juni-2014.pdf
Attefallshus
Du som har ett en- eller tvåbostadshus får, förutom friggeboden på maximalt 15 kvadratmeter, även
bygga ett så kallat Attefallshus på maximalt 25 kvadratmeter. Innan du börjar bygga måste du göra
en anmälan till byggnadsnämnden och få ett startbesked.
Attefallshuset får uppföras i bostadshusets omedelbara närhet. Den högsta höjden från mark till
taknock får vara 4,0 meter. Du kan bygga flera Attefallshus, men den totala byggnadsarean får inte
överstiga 25 kvadratmeter. Huset kan användas antingen som en självständig bostad
(komplementbostadshus) eller som exempelvis förråd, gäststuga eller garage (komplementbyggnad).
Om du uppför Attefallshuset närmare gränsen än 4,5 meter krävs berörda grannars medgivande.
Nekar grannarna får byggnadsnämnden avgöra genom att du ansöker om bygglov. Kontakta även
byggnadsnämnden om du vill uppföra Attefallshuset närmare gata, väg eller park än 4,5 meter.
Ett Attefallshus som ska användas som komplementbostadshus ska innehålla alla funktioner som ska
finnas i en bostad, till exempel inredning och utrustning för matlagning och personlig hygien och
möjlighet att förvara saker. Boverkets byggregler, BBR, och Europeiska konstruktionsstandarder,
EKS, ska följas.
5
Det krävs tillstånd enligt miljöbalken inom strandskyddsområde, det vill säga normalt 100 meter från
hav, sjö och vattendrag. Nära järnvägsområde finns särskilda regler. Kontakta byggnadsnämnden om
du är osäker på vad som gäller i ditt fall.
Tillbyggnad
Du som har ett en- eller tvåbostadshus får göra högst en tillbyggnad med en bruttoarea på maximalt
15 kvadratmeter. Tillbyggnaden får inte bli högre än det befintliga bostadshusets taknockshöjd.
Innan du börjar bygga måste du göra en anmälan till byggnadsnämnden och få ett startbesked. Om
tillbyggnaden sker närmare gränsen än 4,5 meter krävs berörda grannars medgivande. Nekar
grannarna får byggnadsnämnden avgöra genom att du ansöker om bygglov. ! Det krävs tillstånd
enligt miljöbalken inom strandskyddsområde, det vill säga normalt 100 meter från hav, sjö och
vattendrag.
Friggebod
I bostadshusets omedelbara närhet får du utan bygglov sätta upp en eller flera fristående
komplementbyggnader, så kallade friggebodar. Den sammanlagda byggnadsarean av alla
friggebodar får inte vara större än 15,0 kvadratmeter. Den högsta höjden från mark till taknock får
vara 3,0 meter. Byggnaden eller byggnaderna får inte placeras närmare gränsen än 4,5 meter. Tänk
på att byggnaden ska anpassas till omgivningen.
Det krävs tillstånd enligt miljöbalken inom strandskyddsområde, det vill säga normalt inom 100
meter från hav, sjö och vattendrag. Rätten att uppföra en friggebod begränsas inte av några
planbestämmelser. Det betyder till exempel att du får uppföra en friggebod på punktprickad mark
(som normalt inte får bebyggas) och oavsett vad detaljplanen anger om hur stor area på varje tomt
som får bebyggas.
Bygga närmare gränsen än 4,5 meter
De grannar som berörs kan medge att mur, plank, skärmtak och friggebodar placeras närmare
gränsen än 4,5 meter och då krävs inte heller bygglov. Nekar grannarna får byggnadsnämnden
avgöra genom att du ansöker om bygglov. Det krävs alltid bygglov om du vill uppföra boden
närmare gata, väg eller park än 4,5 meter
6
7

Similar documents