Strategi og ledelse - Norges Handelshøyskole

Comments

Transcription

Strategi og ledelse - Norges Handelshøyskole
MSC STRATEGI OG LEDELSE (STR)
Eirik Sjåholm Knudsen
Institutt for Strategi og Ledelse & S T O P
Norges Handelshøyskole
Det vanskelige valget
Når dere skal velge spesialisering på masteren, er det to feil dere kan gjøre
- Type 1 Feil
• Du forkaster en profil eller fag, som egentlig hadde vært midt i blinken
- Type 2 Feil
• Du forkaster ikke en profil eller et fag, som egentlig ikke er den riktige for deg
Dessverre blir det ofte ikke klart om man har gjort en av de to feilene før etter
at studiene er fullført, og kanskje også etter at man har jobbet noen år.
Da er en svært vanlig erkjennelse er at folk angrer på at de ikke tok mer
strategi på masteren
- M.a.o, de gjorde en Type 1-feil.
2
«Alle som jobber her sier ofte at de ikke har fått bruk for mye av det de
lærte på skolen - men samtlige understreker at de gjerne skulle hatt
mer strategi»
NHH-student på internship
i stort norsk meglerhus
3
Formålet med denne presentasjonen
Gi dere tilstrekkelig informasjon om
- Hva strategiprofilen innebærer
- Hvilke koblinger den har til andre profiler
- Hvilke faktiske muligheter den vil gi dere i arbeidslivet
…slik at dere unngår å gjøre en Type 1-feil
4
Hva er strategi?
5
Strategi
Hva en bedrift skal, og ikke skal gjøre
En bedrifts «teori» om hvordan den skal konkurrere for å oppnå suksess.
Minste settet med beslutninger som skal gi retning til alle andre beslutninger
6
Sammenhenger i Strategi: Fra ressurser til resultater
Resultater
Det en bedrift har (ressurser) påvirker det den gjør
(aktiviteter) og dermed også hvem den er god og mindre
Kunder/ posisjon
god på å levere verdi til (kunder), noe som i siste instans
påvirker bedrifters inntekter og kostander (resultater)
Aktiviteter
Ressurser
7
Sammenhenger i Strategi: Fra resultater til ressurser
Resultater
Resultatene bedriften ønsker å oppnå, legger føringer
for hvilke kunder de bør betjene, som igjen legger
føringer for hvilke aktiviteter de bør utføre (og hvordan
de bør utføres), og hvilke ressurser bedriften trenger
for å utføre aktivitetene på en god måte.
Kunder/ posisjon
Aktiviteter
Ressurser
8
Hva innebærer strategiprofilen?
9
STR Strategi og Ledelse
1. Strategisk analyse
2. Organisasjon og ledelse
Hva skaper prestasjonsforskjeller mellom
bedrifter og bransjer?
Hvordan iverksette og implementere
strategier?
Hva gjør at slike prestasjonsforskjeller
vedvarer?
Hvordan lede og utvikle menneskelige
ressurser?
Hvordan bruke kunnskap om 1) og 2)
for å utforme effektive strategier?
Hvordan gjennomføre komplekse
organisatoriske endringer?
Hovedprofil1 Strategi og Ledelse (STR)
(6 kurs totalt)
Obligatorisk fagkurs
Obligatorisk metodekurs
(minst 1 kurs)
STR 404 Strategic analysis
STR402A/STR405 Methodology for master thesis, ECN 402 Econometric techniques, BUS 444 Økonometri for regnskap og øk. styring
Kjernekurs (anbefalt minst 2 kurs innen valgt spesialisering)
«Spesialisering 1: Strategisk analyse»
•
•
•
•
•
•
Skills (anbefalt minst 1 kurs)
Valgfrie kurs
1
«Spesialisering 2: Organisasjon og ledelse»
•
•
•
•
•
STR 428 Konsernstrategi
STR 452 Strategy with finance
BUS 449 Konkurranseanalyse
INB 422 International Strategy
STR 421 Competitive strategy
STR 432 Strategiske allianser og nettverk
STR 447 Human Resource Management (norsk)
STR 446 Prosess‐ og kvalitetsledelse
STR 435 Personalpolitikk og insentiver INB 400 International Organization and Management
STR 4XX Developing competitive advantage in knowledge intensive firms (from Spring 17)
STR 425 Forhandlinger, STR 437 Team og teamledelse Fagkurs
• STR 422 Organizational change and learning*
• STR 450 Risikovurdering
• STR 436 Ledelse og organisasjonsbeslutninger
• STR 451 Managerial decision making*
• STR 420 Business location Decision
• STR 444 Innovation Management and Entrepreneurship
• STR 445 Human capital, mobility, and diversity in firms • STR 448 Economic organization and theory of the
firm*
• + Alle kurs oppført i begge de to spesialiseringene
Etikk
• STR 433 Etisk handling: Individ, organisasjon og samfunn (E)
• ETI 450 Corporate Social
Responsibility (E)
• BUS 452 Corruption
Hvis støtteprofil = 3 kurs – kan velges fra hele matrisen
E =Ethics course (all master students have to take at least 2.5 study points ethics), *=advanced course
Metode
• BUS 449 Multivariate analysis
• ECN 431 Applied Data Analysis of Firm Strategy and Competition
Hva jobber man med etter en STR-grad?
12
Hva jobber man med etter en STR-grad?
«Strategimasteren har hjulpet
meg med å forstå hvorfor og
hvordan noen bedrifter lykkes og
andre mislykkes. Dette har vært
helt essensiell kunnskap i min
jobb som strategirådgiver i DNB»
Marte Ruud Sandberg
Tidl. konsertrainee DNB. Nå strategirådgiver
for konserndirektør Kjerstin Braathen
NHH 2012 (STR & Utveksl)
«For meg handler strategi om
forretningsforståelse, og om å forstå
hva som ligger bak tallene. Jeg
bruker kunnskap fra strategistudiet
hver eneste dag i jobben min som
transaksjonsrådgiver i PWC».
Øyvind Kvinge
Manager, PWC
NHH 2010 (STR & BUS)
«For meg har strategi vist seg
som det mest krevende og
utfordrende i praksis – rett og
slett den ultimate disiplinen for
kombinasjonen av tall- og
forretningsforståelse»
Lasse Jamt,
Konsulent, AT Kearney
NHH 2014 (STR & BUS)
«STR-masteren min har gitt meg
en unik innfallsvinkel i mitt daglige
arbeid med å utvikle Norges
største bank. Balansen mellom
kvantitative og kvalitative fag, og
kompetansen det ga meg, er mitt
største fortrinn i jobben»
Johanne Amundsen Wik
Konsertrainee DNB
NHH 2014 (STR & Utveksl)
Hva jobber man med etter en STR-grad?
«En STR-major har gitt meg en
faglig tyngde og en forståelse av
markedet som jeg virkelig har hatt
bruk for. Bruken av reelle eksempler
og case fra næringslivet gjorde det
lett å omsette fag til praksis når jeg
kom ut i jobb etter endt studie.»
Øyvind Giske Rostrup
Manager, EY
NHH 2010 (STR & BUS)
«Strategi er en viktig del av min
hverdag som produktsjef. Jeg
anvender kunnskap fra strategimasteren min i alt fra merkevarebygging til konkurrentanalyser, og
den har gjort meg i stand til å se
de store linjene.»
Ingrid Humlung
Produktsjef SKYR, Kavli
NHH 2012 (STR & FIN)
«Som konsulent i EY må jeg både
være analytisk, og forstå hvordan
organisasjoner og menneskene
som jobber i dem fungerer.
Strategimasteren fra NHH har gitt
meg det nødvendige grunnlaget
for å få dette til på en god måte».
«Kombinasjonen
av
«mykere»
strategifag som f.eks endringsledelse,
og mer tekniske fag fra støtteprofilen i
BUS, har gitt meg en faglig ballast
som gjør meg godt rustet til å løse
daglige utfordringer ute hos kunde»
Christina Moe Gjerde
Konsulent, EY
NHH 2015 (STR & Utveksl)
Øystein E. Christoffersen
Senior Analyst, Accenture
NHH 2013 (STR & BUS)
Koblinger med andre profiler
Økonomisk styring
- Lønnsomhetsanalyser
• Få fakta på bordet om lønnsomhetsvariasjon (som strategifagene kan hjelpe med å forklare)
• Hvor tjener vi penger? Hvor tjener vi ikke penger?
- Styring- og incentivsystemer
• Hvordan kan styrings- og incentivsystemer bidra under iverksettingen av en strategi?
- Måling
• Hvordan kan vi måle om strategiene våre «virker»?
Finans
- Finansiering av ressurser og investeringer? Er alle typer ressurser like «enkle» å finansiere?
- Avkastningskrav og prising av risiko, M&A’s
- Strategi = mest «over brøkstreken», finans = mest «under brøkstreken»
15
Koblinger med andre profiler
Economics
- Mange av de underliggende mekanismene i konkurranseanalysen kommer fra
mikroøkonomi/næringsøkonomi (IO)  Spillteori
- Konkurransepolitikk: Hvordan tilrettelegge politiske slik at de «rette» bedriftene gjør det bra?
- Arbeidsmarkedsøkonomi? Hvordan skaffe seg- og holde på verdifull humankapital?
- Atferdsøkonomi  Tette koblinger til flere psykologi- og ledelsesfag på SOL
Markedsføring
-
Forståelse av kunden og dens behov (segmentering/ utvikling av value propositions)
Valg av kunder
Hvordan bør man utøve markedsføring ovenfor et gitt segment (markedsføring som aktivitet)
Merkevarebygging (markedsføring som ressursakkumulering)
16
Masteroppgavetema
To typer masteroppgaver
- Forskningsrettede problemstillinger
- Mer praktisk rettede problemstillinger
Gode muligheter for å skrive oppgave på et av forskningssentrene ved SOL
- CSI – Center for Service Innovation
- FOCUS – Future Oriented Corporate Solutions
- S T O P – Center for Strategy, Organization and Performance
PS: Mange fra STR skriver oppgaver sammen med studenter med hovedprofil
i BUS, FIE eller MBM  Understreker de tette koblingene til disse profilene
17
Eksempler på STR-oppgaver
Eksempel på CSI-oppgaver
- http://csi.nhh.no/education/master/master-thesis/
Eksempel på FOCUS-oppgaver
- http://blogg.nhh.no/focus/masters-theses/
Eksempel på S T O P - oppgaver (som oftest kvantitativ metode)
- Hvordan påvirker oljekrisen bedrifters humankapitalinvesteringer/ kunnskapsinvesteringer?
- Sammenhenger mellom bedrifters kapitalstruktur og veksttakt over konjunkturene?
- Er bedrifter som starter opp i nedgangstider «bedre» enn bedrifter som starter i oppgangstider?
18
SPØRSMÅL?
[email protected]
19