תיקון המתווה להגדלת כמות הגז הטבעי המופקת משדה

Comments

Transcription

תיקון המתווה להגדלת כמות הגז הטבעי המופקת משדה
‫תיקון המתווה לה~דלת כמות הגז הטבעי המופקת משדה הגז הטבעי ייתמר" ופיתוח מהיר‬
‫של שדות הגז הטבעי "לוויתןוו‪ ,‬ייכריש" ו"תנין" ושדות גז טבעי נוספים‬
‫הצעה להחלטה‬
‫מ חל‬
‫יטי ם‪ ,‬בהמשך להחלטת הממשלה מיום ‪ 16.08.2015‬שמספרה ‪ 476‬בנושא יימתווה‬
‫להגדלת כמות הגז הטבעי המופקת משדה הגז הטבעי ייתמר" ופיתוח מהיר של שדות הגז‬
‫הטבעי "לוויתן"‪ ,‬ייכריש" ו"תנין" ושדות גז טבעי נוספים" )להלן ‪ :‬החלטת ממשלה ‪,(476‬‬
‫ולהחלטה בדבר פטור מהגבלים עסקיים בהתאם לסעיף ‪ 52‬לחוק ההגבלים העסקיים‪,‬‬
‫התשמ"ח ‪ 1988-‬שניתן על ידי שר הכלכלה והתעשייה ופורסם ברשומות ביום ‪. 22.12.2015‬‬
‫‪. 1‬לשוב ולאמץ את שהחלטנו בהחלטת ממשלה ‪ ,476‬למעט פרק י' להחלטה ‪ ,476‬שכותרתו‬
‫היתה ייסביבה רגולטורית יציבה" אשר במקומו יבוא ‪:‬‬
‫י ‪.‬קיום סביבה רגולטורית המעודדת השקעות‬
‫‪.1‬‬
‫הממשלה מודעת לכך שפיתוח מקטע הפקת הגז הטבעי בעומק הים הוא בעל‬
‫מאפיינים ייחודיים ומחייב השקעות עתק‪ .‬מדובר בהשקעות חריגות בהיקפו לעומת‬
‫השקעות אחרות במשק הישראלי‪ .‬כן‪ ,‬בעלי הזכויות בחזקות השקיעו עד כה למעלה‬
‫מ ‪ 5-‬מיליארד דולר ארה"ב וקיבלו על עצמם להשקיע סכומים דומים נוספים‪.‬‬
‫השקעות אלה משרתות אינטרס ציבורי חשוב‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫הממשלה מכירה בצורך בסביבה רגולטורית‬
‫המעודדת השקעות של חברות‬
‫בינלאומיות ומקומיות במקטע חיפוש הגז הטבעי והפקתו‪ ,‬ובכלל זה קבלת המימון‬
‫הנדרש במקטע זה מגופים פיננסיים מקומיים ובינלאומיים‪ .‬סביבה זו משרתת את‬
‫האינטרס הציבורי‪ .‬לכן‪ ,‬מבקשת הממשלה ליצור תנאים אשר יסייעו להגביר את‬
‫האמון‪ ,‬להחיש את ההשקעות במקטע האמור‪ ,‬לקדמן וכן לעודד השקעות נוספות‬
‫במקטע זה‪ ,‬לרבות באמצעות כניסת משקיעים חדשים‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫החלטת הממשלה מבוססת אף על חובתם של בעלי הזכויות הנוכחיים בחזקות לפתח‬
‫את החזקות במהירות ובשקידה ראויה בהתאם לשטרי החזקה והוראות חוק הנפט‪.‬‬
‫בנוסף‪ ,‬היא מבוססת על התחייבותם של בעלי הזכויות הנוכחיים בחזקות לעמוד בכל‬
‫תנאי המתווה המפורט בהחלטת ממשלה ‪.476‬‬
‫‪.4‬‬
‫בשנים האחרונות קידמה הממשלה מספר מהלכים משמעותיים ומהותיים לשם‬
‫הסדרת מקטע הפקת הגז הטבעי‪ .‬מדובר בעיקר בחיק מיסוי רווחי נפט ובהחלטת‬
‫ממשלה ‪) 442‬על תיקוניה בהחלטת ממשלה ‪ (476‬העוסקת בעיקר בהבטחת האספקה‬
‫של הגז הטבעי למשק המקומי‪ .‬לאלה יש לצרף את ההסדר המבני בהתאם לפטור לפי‬
‫חוק ההגבלים העסקיים‪ ,‬כפי שנקבע בהחלטת שר הכלכלה והתעשייה לפי סעיף ‪52‬‬
‫לחוק ההגבלים העסקיים‪.‬‬
‫נספח ‪269‬‬
‫‪-2‬‬‫‪.5‬‬
‫לפיכך מחליטה הממשלה כי ‪:‬‬
‫א‪.‬‬
‫אס יהיו שינוייס בחקיקה‪ ,‬שהס מהותייס בעיני המשקיע הסביר‪ ,‬בשיעור‬
‫חלקו המירבי של הציבור ברווחיס של בעלי הזכויות בחזקות )שיעור ה ‪-‬‬
‫‪ ,(government take‬הממשלה תבחן בחיוב גיבוש פתרונות לקיוס הכדאיות‬
‫הכלכלית המקובלת בפרויקטים דומים בענף בעולם להשקעות שבוצעו לשס‬
‫פיתוח החזקה )להלן ‪:‬בחינת הממשלה(‪.‬‬
‫בחינת הכדאיות הכלכלית תתחשב בהשקעות שבוצעו מיום מתן רישיונות‬
‫החיפוש שקדמו לחזקה הנדונה‪ ,‬וכן בהשקעות שיבוצעו על פי תכנית‬
‫הפיתוח המאושרת לאותה חזקה‪.‬‬
‫יובהר כי החלטת הממשלה אינה מתייחסת לשינוי רוחבי במשטר המס‬
‫שאינו מתייחס למקטע הפקת הגז הטבעי בלבד‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫הממשלה רואה חשיבות בשינויים במשטר הפיסקלי‪ ,‬לרבות שינויי חקיקה‪,‬‬
‫שתכליתם הגשמת העקרונות שבבסיס חוק מיסוי רווחי נפט וחוק הנפט וכן‬
‫בשינויים שתכליתם הגנה על חלקו הראוי של הציבור כפי שהןא מעןגן כיוס‬
‫בחוקים אלה‪.‬‬
‫מבלי לגרוע מעקרון כללי זה‪ ,‬הממשלה רואה חשיבות בסגירת פרצות מס‬
‫ובהבהרת הדין הקיים‪ ,‬כולל באמצעות תיקוני חקיקה‪ .‬כמו כן‪ ,‬הממשלה‬
‫רואה חשיבות בקידןם הליכי גבייה ובתיקונים שוטפים בתחום דיני המס‬
‫והתמלוגים‪ ,‬אף אס יש לכל אלה השלכןת על בעלי הזכויות בחזקות‪ ,‬לרבןת‬
‫השלכןת פיסקליות‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫אם יהיו שינויים מהותיים‪ ,‬בהסדרים שנקבעו בהחלטת ממשלה ‪) 442‬על‬
‫תיקוניה בהחלטת ממשלה ‪ ,(476‬הממשלה תבחן בחיוב גיבוש פתרונות‬
‫לקיוס‬
‫הכדאיות הכלכלית‬
‫המקובלת‬
‫בפרויקטיס דומים בענף בעולם‬
‫להשקעות שבוצעו לשם פיתוח החזקה )להלן ‪:‬בחינת הממשלה(‪.‬‬
‫בחינת הכדאיות הכלכלית תתחשב בהשקעות שבוצעו מיוס מתן רישיונות‬
‫החיפוש שקדמו לחזקה הנדונה‪ ,‬וכן בהשקעות שיבוצעו על פי תכנית‬
‫הפיתוח המאושרת לאותה חזקה‪.‬‬
‫אמירה זו‬
‫מתייחסת למגבלות אשר‬
‫ההסדריס הללו מטילים על בעלי‬
‫הזכויות הנוכחיים בחזקות‪.‬‬
‫יובהר כי עמדה זו אינה מתייחסת לשינוי רוחבי במשטר הנורמטיבי שאינו‬
‫מתייחס למקטע הפקת הגז הטבעי בלבד וכו להליכי אכיפה על פי הדין‬
‫הקיים‪.‬‬
‫‪-3‬‬‫‪.‬‬
‫במסגרת בחינת הממשלה‪ ,‬תשקןל הממשלה‪ ,‬בין היתר‪ ,‬קיןמם של חןזי‬
‫יצןא שנחתמן על בסיס אישןרי יצןא שניתנן על פי דין‪.‬‬
‫ה‪ .‬בחינת הממשלה תימשך לא יןתר מחמישה חןדשים מעת כניסתן לתןקף של‬
‫השינןי המהןתי בהתאם לסעיפים קסנים )א( אן )ג( ןלא יאןחר משישים‬
‫ימים לאחר קבלת כל החןמר הרלןןנסי לשם הליך בחינת הממשלה‪ ,‬לפי‬
‫המןקדם‪.‬‬
‫ו‪.‬‬
‫ייבחן בקפדנןת כל שינןי באסדרה של המקסע שעלןל להשפיע מהןתית על‬
‫כדאיןת ההשקעה של בעלי הזכןיןת בחזקןת בפיתןח של החזקןת‪ .‬בעת‬
‫קביעת כללי האסדרה ישאף המאסדר להתאים את האסדרה‪ ,‬במידת‬
‫האפשר‪,‬‬
‫לססנדרסים המקןבלים במדינןת ה‪ ,OECD -‬בהן‬
‫מתקיימת‬
‫תעשיית נפס ןגז‪ .‬יןדגש‪ ,‬כי אין בעמדה זן כדי להביא למניעת התפתחןתה‬
‫של אסדרה במקסע‪ ,‬לרבות חקיקה ראשית וחקיקת משנה‪ ,‬הנחיות‪ ,‬הליכי‬
‫אכיפה‪ ,‬והחלסות של גןפים מןסמכים על פי דין‪.‬‬
‫‪.6‬‬
‫א‪.‬‬
‫האמור בסעיף ‪ 5‬נכון למשך ‪ 10‬שנים מיום קבלת החלסת ממשלה ‪, 476‬‬
‫בכפןף לעמידתם של כל בעלי הזכויות הנוכחיים בחזקןת בתנאי המתןןה‬
‫שנקבע בהחלסת ממשלה ‪ .476‬בחינת מדיניות הממשלה לאחר תקופה זן‬
‫תיעשה בהתאם לנסיבות באותה עת‪.‬‬
‫ב‪ .‬על מנת לקדם פיתוח מהיר ככל האפשר של שדה "לןויתן"‪ ,‬יחולו ההסדרים‬
‫הבאים‪:‬‬
‫)‪ (1‬עד סןף שנת ‪ 2017‬יהא על בעלי הזכויות בחזקות לוןיתן להתקשר‬
‫בהסכמים מחייבים לרכישת ציוד ושירותים לצורך פיתוח החזקה‬
‫בסכום של ‪ 1.5‬מיליארד דולר ארה"ב לפחות‪ ,‬בנוסף לסכןמים‬
‫שהושקעו עד למועד קבלת החלסת ממשלה ‪ .476‬אם לא תבוצע‬
‫התקשרות כאמור‪ ,‬הממשלה תשןב ןתשקול את הצורך במדיניותה‬
‫לעידוד ההשקעות על פי החלסה זו בהתחשב‪ ,‬בין היתר‪ ,‬בהןראות‬
‫סעיף ג)‪ (3‬להחלסת ממשלה ‪.476‬‬
‫ו ‪ (Z‬לאחר חמש שנים מהמןעד הקןבע‪ ,‬כהגדרתן בהחלסת הממשלה‬
‫‪ ,476‬תהא הממשלה רשאית לבחןן את מדיניותה לעידןד ההשקעןת‬
‫על פי החלסה זו‪ .‬אס במןעד האמור החלה הזרמת גז משדה‬
‫"לןןיתן"‬
‫למשק המקןמי‪ ,‬אן אם יוברר באותו מועד כי בעלי‬
‫הזכןיןת‬
‫בחזקןת "לןןיתן" השקיען בהן בפועל‪ ,‬מיןם קבלת‬
‫הרישיונות שקדמו לחזקות "לוויתן"‪ ,‬סכום של ארבעה מיליארד‬
‫דולר ארהייב לפחות והס מצןייס בשלב מתקדם של פיתוח חזקות‬
‫‪-4‬‬‫לוויתו‪ ,‬אזי לא תשונה המדיניות עד לחלוף ‪ 10‬שנים מיום קבלת‬
‫החלסת ממשלה ‪. 476‬‬
‫כ‪ (3‬איו באמור בסעיפיס קסניס כ ‪ (l‬ו‪-‬כ ‪ (2‬בכדי לגרוע מסמכויות השר‬
‫והממונה על ענייני הנפס לפי חוק הנפס ושסרי החזקה‪.‬‬
‫כ‪ (4‬בעת הפעלת הסמכות על פי סעיפים קסנים כ ‪ (l‬ו‪-‬כ ‪ (2‬ייעשה מאמץ‬
‫שלא לפגוע בפעולות לחיפוש גז סבעי ולפיתוח שדות גז סבעי נוספיס‬
‫מעבר לייתמר" ול"לוויתו"‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫ככל שנקבעו במסגרת המתווה הכולל‪ ,‬כפי שנקבע בהחלסת ממשלה ‪476‬‬
‫ונספחיה‪ ,‬לוחות זמניס אחריס‬
‫שבמסגרתס תימנע הממשלה מעריכת‬
‫שינוייס בהתאס לסמכויות מסוימות ‪ -‬יחולו לענייו זה לוחות הזמניס‬
‫הספציפיים שנקבעו בהחלסת ממשלה ‪.476‬‬
‫‪ .‬כל ההסדריס הנוגעיס לקיוס סביבה רגולסורית המעודדת השקעות אינס‬
‫מתייחסיס לאסדרה על כל צורותיה שהליכי השימוע לגביה החלו לפני מועד‬
‫החלסת ממשלה ‪ 476‬או שהוצגו לבעלי הזכויות בחזקות לפני מועד החלסת‬
‫ממשלה ‪ .476‬ההסדרים אף אינס מתייחסיס לאסדרה המפורסת בהחלסת‬
‫ממשלה ‪.476‬‬
‫‪.7‬‬
‫א‪ .‬שינוי תנאי החזקות ייעשה מכאו ואילן בנסיבות חריגות ובתנאיס שנקבעו‬
‫לשינוי תנאי החזקה של חזקות לוויתו כסעיף ‪ 32‬לשסר חזקה "לוויתו דרוס"‬
‫ו"לוויתו צפון"(‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫העברת זכויות של בעלי הזכויות בחזקות ושעבודו לאחריס תיעשה בהתאס‬
‫לחוק הנפס ולהוראות מכוחו‪ .‬בהתאם‪ ,‬בקשות להעברת זכויות נפס ושעבודו‬
‫תאושרנה בהתאס להוראות הדיו‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫הממשלה מכירה בכך שפיתוח יעיל של זכויות נפס מצריד קבלת אישוריס‬
‫רגולסוריס תוך פרקי זמו סבירים‪ .‬זאת‪ ,‬כדי לאפשר את הקדמת ביצוע‬
‫השקעות‪ .‬לפיכך‪ ,‬הממשלה מנחה את המאסדריס לדון בנושאיס המחייביס‬
‫את הפעלת סמכותם בכל הנוגע לפתוח המאגרים בפרקי זמו סבירים‪.‬‬
‫‪.8‬‬
‫ייהחזקות" ‪-‬ייתמר" ו"לוויתו"‪.‬‬
‫‪ .2‬להסיל על שר הכלכלה והתעשייה ושר התשתיות הלאומיות‪ ,‬האנרגיה והמיס לבחון‪ ,‬ככל‬
‫שיהיה צורד בכך‪ ,‬את לוחות הזמניס בקשר עס הגדרת ייהמועד הקובע לכריש ותניו"‬
‫שבנספח אילהחלסת ממשלה ‪ .476‬אס יתברר כי קייס צורד בהארכה‪ ,‬אזי ההארכה תהיה‬
‫לתקופה שלא תעלה על חודשיים‪.‬‬
‫‪-5-‬‬
‫דברי הסבר‬
‫רקעכללי‬
‫‪.1‬‬
‫החלסת ממשלה ‪ 476‬קבעה מתווה הכולל צעדים שונים להגדלת כמות הגז הסבעי‬
‫המופקת משדה הגז הסבעי ייתמר" ופיתוח מהיר של שדות הגז הסבעי "לוויתן"‪,‬‬
‫ייכריש"‪ ,‬ייתנין" ושדות גז סבעי נוספים‪ .‬לאחר מתן החלסת ממשלה ‪ ,476‬ניתן פסור‬
‫מהגבלים עסקיים לפי סעיף ‪ 52‬לחוק ההגבלים העסקיים על ידי ראש הממשלה‬
‫בתפקידו כממלא מקום שר הכלכלה והתעשייה‪ ,‬וההחלסה בדבר פסור פורסמה‬
‫ברשומות ביום ‪ .22.12.2015‬פסור זה מהווה חלק מהמתווה הכולל ומתן הפסור‬
‫הכניס את ההחלסה לתןקף‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫החלסת ממשלה זו באה לשןב ולאמץ את החלסת ממשלה ‪ ,476‬תוד החלפת פרק‬
‫‪I‬‬
‫של החלסת הממשלה ‪ 476‬מיום ‪ 16.8.2015‬ולקבוע הסדר שונה להבסחת סביבה‬
‫רגולסורית המעןדדת השקעןת‪ .‬למען הסר ספק‪ ,‬בהחלסתה זו משנה הממשלה את‬
‫פרק ייבלבד מהחלסה ‪ ,476‬וכי שאר חלקי אותה החלסה ממשיכים לעמוד בתוקפם‬
‫ללא שינוי‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫בעקבות קבלת החלסת ממשלה ‪ 476‬הוגשו בחודשים דצמבר ‪ 2015‬וינואר‬
‫‪2016‬‬
‫מספר עתירות לבית המשפס העליון )בג"ץ ‪.(262/16 , 8747/15 , 7588/15 ,4374/15‬‬
‫העתירות נדונו בפני הרכב מורחב של חמישה שופסים‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫ביום ‪ 27.3.2016‬ניתן פסק דינו של בית המשפס העליון בעתירןת האמורות )להלן ‪:‬‬
‫פסק הדין(‪.‬‬
‫‪.5‬‬
‫בית המשפס העליון החליס ברוב דעות כי פסקת היציבות כנוסחה בפרק יי להחלסת‬
‫ממשלה ‪) 476‬להלן‪ :‬פסקת היציבות( אינה יכולה לעמוד‪ .‬כמו כן‪ ,‬ברוב דעות הוחלס‬
‫בפסק הדין כי נוכח הצהרת המדינה כי פסקת היציבות היא תנאי אין בלתו‪ ,‬החלסת‬
‫הממשלה כולה דינה להתבסל‪ .‬בית המשפס נתן למדינה פרק זמן של שנה של‬
‫השהיית הבסלות‪ ,‬שבמהלכה באפשרותה של המדינה לפעול להסדרת הדרוש‬
‫בהתאם לפסק הדין ‪,‬לעניין פסקת היציבות‪ .‬בית המשפס ‪,‬ברוב דעןת‪ ,‬לא מצא מקום‬
‫להתערבות שיפוסית בכל הנושאים האחרים שעמדו על הפרק במסגרת העתירות‪.‬‬
‫‪.6‬‬
‫הממשלה רואה חשיבות בקביעת הסדרים לסביבה רגולסורית מעודדת השקעות‪,‬‬
‫שיבסיחו את פיתוח החזקות‪ .‬בהחלסת ממשלה ‪ i? 476‬בעה הממשלה מספר הוראןת‬
‫להבסחת הסביבה הרגולסורית היציבה‪ ,‬אשר נפסלו בפסק הדין‪ ,‬שקבע שהוראות‬
‫אלו‪ ,‬כפי שנכללן בהחלסה‪ ,‬מחייבות עיגון בחקיקה ראשית‪.‬‬
‫‪- 6-‬‬
‫‪.7‬‬
‫אי לכך מבקשת הממשלה ליצור הסדרים אחרים לעידוד ההשקעה שיהיו שונים‬
‫מאלה שנקבעו בהחלשה ‪ ,476‬ואשר יקיימו את הוראות פסק הדיו‪ ,‬ושאינם מצריכים‬
‫חקיקה ראשית‪ .‬הממשלה מבקשת לפעול בהתאם לאפשרות שנתן בית המשפש‬
‫להסדרה מחודשת של הסוגיה שדורשת תיקון‪ ,‬ןזאת בהתאם לעקרונות שנקבעו‬
‫בפסק דינו של בית המשפש העליון‪ .‬לכן‪ ,‬החלשה זו קובעת הסדר חלופי אשר בא‬
‫במקום החלקים שאותם פסל פסק הדין‪.‬‬
‫‪.8‬‬
‫ההחלשה אינה מחייבת את הממשלה או הכנסת להימנע מביצוע שינויי רגולציה‪.‬‬
‫ההחלשה מתייחסת לסישואציות ולתוצאות שנוצרו או יווצרו בעקבות שינוי מהותי‪,‬‬
‫ככל שנוצר‪ ,‬אך אינה פוגעת באפשרות לבצע את השינויים הללו‪ .‬במסגרת זו‪,‬‬
‫ההחלשה מבנה את שיקול הדעת במקרה של שינוי מהותי בהיבשים‬
‫מסוימים‬
‫ברגולציה ומגדירה את התהליך‪ ,‬וזאת מבלי לפגוע בשיקול הדעת העתידי של‬
‫הממשלה או הכנסת‪.‬‬
‫‪.9‬‬
‫סעיף י'‬
‫ההחלשה אף צרה יותר ועוסקת בעיקרה בשינויים מהותיים בנושאי מיסוי וייצוא‪.‬‬
‫‪ -‬סביבה רגולטורית המעודדת השקעות‬
‫‪ .10‬לצורך יצירת הסביבה הרגולשורית הדרושה לעידוד השקעות‪ ,‬מוצע כי הממשלה‬
‫תגדיר לעצמה את מסגרת הפעלת שיקול הדעת בשתי רמות ‪:‬‬
‫א‪.‬‬
‫הממשלה תבחן בקפידה שינויים בהסדרה שיכולים להשפיע על כדאיות‬
‫ההשקעה בפיתוח החזקות וכן תנסה להתאים את האסדרה‪ ,‬ככל האפשר‪,‬‬
‫למקובל במדינות ה‪ OECD -‬בהן ישנה תעשיית גז ונפש‪ .‬הממשלה רואה‬
‫חשיבות בלמידה והפקת לקחים מניסיונן של מדינות ה‪ OECD -‬שבהן תחום‬
‫הגז והנפש מפותח יותר מאשר במדינת ישראל‪ .‬הפניה למדינות אלה‬
‫מסייעת גם במישור הוודאות‪ ,‬שכן מדובר במסגרות רגולשוריות מוכרות‬
‫למשקיעים ולמפעילים‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫אם יהיה שינוי מהותי ‪,‬בשיעור חלקו המירבי של הציבור ברווחים של בעלי‬
‫הזכויות בחזקות בחקיקה או בהסדרים שנקבען בהחלשת ממשלה ‪ 442‬נעל‬
‫תיקוניה בהחלשת ממשלה ‪ ,(476‬כמפורש בסעיפים ‪5‬נא( או ‪5‬נג( להחלשה‪,‬‬
‫הממשלה תבחן בחיוב גיבוש פתרונות לקיום הכדאיות הכלכלית המקובלת‬
‫בפרויקשים דומים בענף בעולם להשקעות לשם פיתוח החזקה נלהלן ‪:‬בחינת‬
‫הממשלה(‪.‬‬
‫‪-7-‬‬
‫ג‪.‬‬
‫בחינת הכדאיות הכלכלית תבוצע ביחס להשפעת השינויים המהותיים על‬
‫ההשקעות כאמור ותחשב בהשקעות שבוצעו מיום מתן רישיונות החיפוש‬
‫שקדמו לחזקה הנדונה‪ ,‬וכן בהשקעות שיבוצעו על פי תכנית הפיתוח‬
‫המאושרת לאותה חזקה‪.‬‬
‫יובהר כי החלטת הממשלה אינה‬
‫מתייחסת לשינוי רוחבי במשטר המס‬
‫שאינו מתייחס למקטע זה בלבד‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫במסגרת בחינת הממשלה‪ ,‬תשקול הממשלה‪ ,‬ביו היתר‪ ,‬קיומם של חוזי‬
‫יצוא שנחתמו על בסיס אישורי יצוא שניתנו על פי דיו‪.‬‬
‫ה‪.‬‬
‫בחינת הממשלה תימשך לא יותר מחמישה חודשים מעת כניסתו לתוקף של‬
‫השינוי מהותי בהתאם לסעיפים קטנים וא( או וג( ולא יאוחר משישים ימים‬
‫לאחר קבלת כל החומר הרלוונטי לשם הליך בחינת הממשלה‪ ,‬לפי המוקדם‪.‬‬
‫‪ .11‬מדיניות הממשלה בנושא תימשך לתקופה של ‪ 10‬שנים מיום קבלת החלטת ממשלה‬
‫‪ 476‬ואלא אם נקבעו לוחות זמנים שונים בהקשר ספציפי במסגרת המתווה(‪ .‬בתום‬
‫תקופה זו תיערך בחינה מחודשת של מדיניות הממשלה בהתאם לנסיבות באותה עת‪.‬‬
‫‪ .12‬בנוסף‪ ,‬סעיף זה כולל אבני דרך לפיתוח שדה "לוויתו"‪ .‬אחת המטרות העיקריות של‬
‫הצהרת הממשלה היא להביא לפיתוח מהיר של שדה "לוויתן"‪ .‬לכן שולבו שתי אבני‬
‫דרך שנועדו לאפשר את בחינת מדיניות הממשלה בנושא היציבות לאור פיתוח שדה‬
‫זה ‪ -‬האחת בתום שנת ‪ 2017‬והשניה לאחר חמש שנים מיום קבלת החלטת ממשלה‬
‫‪ .476‬אבו הדרך הראשונה מתייחסת לחתימת חוזים מחייבים בהיקף של מיליארד‬
‫וחצי דולר ובנוסף לכמיליארד דולר שכבר הושקעו עד היום(‪ ,‬והשנייה להזרמת הגז‬
‫או להשקעת סכום משמעותי של ארבעה מיליארד דולר מיום קבלת הרישיונות‬
‫והמדובר ברישיונות ‪/ 349‬רחל ו ‪/ 350-‬עמית(‪ .‬סכום זה כולל השקעה של כמיליארד‬
‫דולר שכבר בוצעה‪.‬‬
‫‪ .13‬הוספת אבני דרך אלה נועדה לאפשר למדינה להוסיף נדבך נוסף של פיקוח ובקרה על‬
‫הדין הקיים כיום ואף לקבוע שתי נקודות בדיקה‪.‬‬
‫‪ .14‬כאמור‪ ,‬לצד תיקון זה‪ ,‬נוסף בהחלטה סעיף נוסף במסגרת לוחות הזמנים של פיתוח‬‫שדה "לוויתן" המורה לנציגי המדינה לפעול לשם מתו האישורים הנדרשים לשם‬
‫קבלת החלטת השקעה בתוך פרקי זמן סבירים‪ .‬מתן המענה יחייב תחילה את‬
‫מבקשי האישורים להעבירם בהקדם האפשרי ובאופו שיאפשר לממשלה לסיים את‬
‫ההליכים בפרקי זמו סבירים‪ .‬בחינת מדיניות היציבות בתום שנת ‪ 2017‬תתחשב גם‬
‫‪-8‬‬‫בדרן שבה יושם סעיף זה‪.‬‬
‫‪ .15‬החלטת‬
‫הממשלה‬
‫מתייחסת לבעלי‬
‫הזכויות‬
‫הנוכחיים‬
‫ב"תמר"‬
‫וב"לוויתו"‪.‬‬
‫ההחלטה מתקבלת על רקע חובתם והתחייבותם של בעלי הזכויות האמורים לפתח‬
‫את החזקות במהירות ובשקידה ראויה‪ .‬בנוסף‪ ,‬היא מבוססת על התחייבותם של‬
‫בעלי הזכויות הנוכחיים בחזקות לעמוד בכל תנאי המתווה המפורט בהחלטת‬
‫ממשלה ‪. 476‬‬
‫‪ .16‬בנוסף‪ ,‬מוצע לעגו בהחלטת הממשלה מספר הוראות נוספות הנוגעות לבעלי הזכויות‬
‫הנוכחיים ב"תמר" ובלוויתו"‪ ,‬שמטרתו להגביר את מידת הוודאות במקטע זה‪.‬‬
‫‪ .17‬ראשית‪ ,‬מוצע לקבוע כי מכאו ואילן שינוי של תנאי חזקות ייעשה בנסיבות חריגות‪,‬‬
‫ובהתאם לתנאים שנקבעו בשטרי החזקה של חזקת "לוויתו"‪ ,‬שנוסחם ‪:‬‬
‫‪ •32 //‬שינןי תנאים בשטר החזקה‬
‫‪ 32.2‬בנסיבות חריגות הממונה רשאי לשנות ‪,‬להוסיף או‬
‫לגרוע תנאים בשטר‬
‫החזקה ובכתבי אישור )להלן ‪-‬‬
‫שינוי(‪ ,‬אם יהיה צורד חיוני בשינוי לשם הגשמת‬
‫מטרותיהם או לשם קיום דינים רלוונטיים שנוספו או‬
‫מאז‬
‫השתנו‬
‫נתינתם או‬
‫קיום‬
‫אמנה‬
‫ביו‪-‬לאומית‬
‫רלוונטית שישראל צד לה‪ ,‬או עקב שינוי נסיבות מהותי‪,‬‬
‫והכל לאחר שהממונה נתן לבעל החזקה הזדמנות הוגנת‬
‫להשמיע את טענותיו‪ ,‬ובכפוף לכללי המשפט‬
‫המנהלי ‪i‬‬
‫שינוי שאינו מתחייב מדינים או מאמנות כאמור‪ ,‬ייעשה‬
‫שהממונה בחו‪ ,‬ביו היתר‪ ,‬את משקלו של‬
‫לאחר‬
‫האינטרס הציבורי בשינוי אל מול האינטרס של בעל‬
‫החזקה ‪i‬‬
‫ככל שהשינוי יביא לפגיעה כלכלית מהותית‬
‫בבעל החזקה‪ ,‬לא ייעשה השינוי אלא באישור השר‪ ,‬ותוד‬
‫מתן‬
‫התייחסות לפגיעה האמורה‪ ,‬לרבות‪ ,‬ככל שנדרש‪,‬‬
‫בדרן של מענה כלכלי‪".‬‬
‫‪ .18‬בנוסף‪ ,‬מוצע לחזק את הוודאות בקשר לתנאים לאישור של העברת זכויות של בעלי‬
‫הזכויות בחזקות ושעבודן לאחרים ולקבוע כי אלה יבחנו בהתאם להוראות הדין‪.‬‬
‫יצוין כי בהתאם לסעיף ‪ 76‬כא( לחוק הנפט‪ ,‬התשי"ב ‪: 1952-‬ייהיתר מוקדם‪ ,‬רישיון‬
‫וחזקה הם אישיים ואינם ניתנים‪ ,‬לא הם ולא כל טובת הנאה בהם‪ ,‬לשעבוד או‬
‫להעברה בכל דרד שהיא ‪ -‬פרט להורשה ‪ -‬אלא ברשות המנהל ‪ i‬ולא ירשה המנהל‬
‫שעבוד או העברה של רישיון או של חזקה אלא לאחר התייעצות עם המועצה‪".‬‬
‫‪- 9‬‬‫יוזכר כי‪ ,‬כאמור בסעיף זו‪ (3‬לטיוטת המתווה שפורסמה לשימוע ציבורי‪ ,‬הממונה על‬
‫ענייני הנפט הודיע כי ייבכוונת משרד התשתיות הלאומיות‪ ,‬האנרגיה והמים לפרסם‬
‫לא יאוחר מ ‪ 10-‬ביולי ‪ 2015‬טיוטת תקנות בעניין התנאים שבהם נדרש לעמוד מפעיל‬
‫זכות נפט בים ובעניין עקרונות לחיפוש נפט בים וטיוטת הנחיות לעניין העברת‬
‫זכויות נפט ‪.‬ייטיוטת תקנות בנושא זה פורסמה זה מכבר‪.‬‬
‫‪ .19‬לבסוף‪ ,‬מתוד ההבנה שפיתוח מהיר מחייב גם מתן מענה לצרכים העולים בפרקי זמן‬
‫סבירים‪ ,‬מוצע להנחות את‬
‫המאסדרים השונים לדון בנושאים הדורשים הפעלת‬
‫סמכויות הנוגעות לפיתוח שדות הגז הטבעי בתוד זמן סביר‪.‬‬
‫המועד הקובע לכריש ותנין‬
‫‪.1‬‬
‫בהתאם לתנאים המפורטים בפטור שניתן לפי סעיף ‪ 52‬לחוק ההגבלים העסקיים כפי‬
‫שהוא מפורט בנספח א' להחלטת ממשלה ‪ ,476‬דלק ונובל נדרשות למכור את כל‬
‫זכויותיהן בשדות ייכריש" ו"תנין" לצד שלישי שאינו קשור אל מי מהן‪ ,‬תוד ‪14‬‬
‫חודשים מ"המועד הקובע לכריש ותנין"‪ .‬ככל שלא יימכרו כל הזכויות ב"כריש"‬
‫ו"תנין" תוד ‪ 14‬חודשים‪ ,‬תועבר הסמכות למכור את הזכויות שלא נמכרו לידי נאמן‬
‫אשר יפעל למכירתן תוד ארבעה חודשים וזאת על פי ההצעה הטובה ביותר שתוגש‬
‫באותם ארבעה חודשים‪ ,‬יהא גובה ההצעה אשר יהא‪.‬‬
‫ייהמועד הקובע לכריש ותנין" מוגדר כד ‪:‬‬
‫‪ 14‬חודשים‬
‫מהתקיימות המאוחר שבין שני האירועים הבאים‪:‬‬
‫ו ‪(I‬‬
‫הפעלת הסמכות לפי סעיף ‪ 52‬לחוק ההגבלים ‪ i‬ו‪-‬ו‪ (2‬פרסום טיוטת‬
‫הסדרה חדשה על ידי הממונה על הנפט בנוגע לתנאי הכשירות למפעיל‬
‫מאגר גז‬
‫טבעי ‪i‬‬
‫בפועל המועד הקובע נקבע לפי פסקה ו ‪ (I‬להגדרה האמורה‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫לאור ההתפתחויות שאירעו מאז שניתן פסק דינו של בית המשפט העליון ב ‪, 27.3.16-‬‬
‫הממשלה מטילה בהחלטה זו על שר הכלכלה והתעשייה ושר התשתיות הלאומיות‪,‬‬
‫האנרגיה והמים לבחון את הצורד בעדכון הגדרה זו‪ .‬אם יתברר‪ ,‬כי קיים צורד‬
‫בהארכה‪ ,‬אזי ההארכה תהיה לתקופה שלא תעלה על חודשיים‪.‬‬
‫הערה לעניין פיתוח שדה "תמר דרום מערב"‬
‫‪.1‬‬
‫לסיום ברצוננו להעיר הערה בנוגע לפיתוח שדה ייתמר דרום מערב"‪ ,‬שבו עוסק סעיף‬
‫ח' להחלטת ממשלה ‪ 476‬ששב ומאומץ בהחלטה זו‪.‬‬
‫‪- 10‬‬‫‪.2‬‬
‫שדה ייתמר דרוס מערב" מצוי ברובו בששח חזקת ייתמר"‪ ,‬בעוד חלק קשן ממנו‬
‫)כחמישית עד רבע( מצוי בששח אשר היה כלול בששח רישיון ‪ / 353‬ערן )להלן ‪-‬‬
‫יירישיןו ‪ II‬ערו ‪ (/! II‬לשעבר‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫ביוס ‪ 15.12.08‬העניק הממונה על ענייני הנפש לחברת נובל‪ ,‬לדלק קידוחיס שותפות‬
‫מוגבלת‪ ,‬לאבנר חיפושי נפש שותפות מוגבלת ולרציו חיפושי נפש ) ‪ (1992‬שותפות‬
‫מוגבלת‪ ,‬את רישיון!‪/‬ערן!‪ ./‬ביוס ‪ 3.9.13‬הודיע הממונה לבעלות הרישיון שהחזיקי‬
‫ברישיון ייערן"‪ ,‬כי הרישיון שהיה בידיהן פקע עוד ביוס ‪ .14.6.13‬כל זאת‪ ,‬לאחר‬
‫שבעלות הרישיון האמורות‪ ,‬לא ביצעו כל קידוח אקספלורציה ובהמשך להתכתבויות‬
‫קודמות בעניין‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫על החלשת הממונה בדבר פקיעת רישיון!‪/‬ערן!‪ /‬ועל החלשתו שלא לשוב ולהאריכו‬
‫הוגש ערעור לשר‪ .‬בייס ‪ 10.8.14‬דחה השר את ערעור השותפויות שהחזיקי ברישיון‬
‫!‪/‬ערן!‪·/‬‬
‫‪.5‬‬
‫בגין החלשת השר בערעור על פקיעת רישיון ערן וההחלשה שלא להאריכו הוגשה‬
‫עתירה לבית המשפש העליון ‪ -‬בג!‪/‬ץ ‪ 7776/14‬נןבל אנרג'י מדיטירניאן לימיטד נ' שר‬
‫התשתיןת הלאןמיןת‪ ,‬האנרגיה ןהמים ‪ -‬ששרס ניתן בה פס!‪/‬ד סופי‪ .‬יצוין כי ביוס‬
‫‪ 31.5.15‬ניתנה בעתירה החלשה של השופש התורן‪ ,‬שבה נקבע‪ ,‬בין היתה כי‪'/‬ע‪ 7‬רקע‬
‫זח דןמחן כי סיכןיי חעתירח ‪ 7‬חתקב‪ 7‬איגם מן חמשופרים ‪.‬משכן ‪ 1‬מןצע ‪ 7‬שתרןת‪,‬‬
‫גם בשים ‪7‬ב ‪7‬ע‪ 7‬ןיןת חחתדייגןתן ‪7‬שקן‪ 7‬את חמשן צעדיחן בקשר עם עתירח זןןן‪.‬‬
‫ביוס ‪ 18.4.16‬התקייס דיון בעתירה בבג!‪/‬ץ ‪ 7776/14‬בפני הרכב של שלושה שופשיס‬
‫שבסיומו ניתנה ההחלשה הבאה ‪'I :‬בש‪7‬ב זח ע‪ 7‬תח חצעח מטעם בית חמשפט ‪ 7‬פיח‬
‫יקיימן חצדדים ח‪ 7‬ין גישןר בפגי חגשיא בדימןס אשר גרןגיס ‪ .‬חעןתרןת חסכימן‬
‫‪7‬חצעח‪ .‬ען ‪II‬ד רןזנברג מבקש שחןת ע‪ 7‬מגת ‪7‬בתןן ן‪ 7‬חשיב ע‪ 7‬חחצעח‪ .‬עמדת‬
‫חמשיבים תןגש ע‪ 7‬ידי ען ‪II‬ד רןזנברג ‪7‬א יאןתר מיןם ‪ 23.5.16‬ן‪7‬אתר קב‪ 7‬תח יןת‪7‬ט‬
‫ע‪ 7‬חמשן חטיפן‪ 7‬בעתירח‪.‬ןן‬
‫‪.6‬‬
‫המדינה שוקלת את הצעת בית המשפש מיוס ‪ 18.4.2016‬בבג!‪/‬ץ ‪ 7776/14‬ותשיב בזמן‬
‫הקרוב להצעה לערוך הליך גישור בתיק זה‪ .‬מבלי לגרוע מכן‪ ,‬הממשלה‪ ,‬בשלב זה‪,‬‬
‫אינה משנה את ההחלשה שהתקבלה בפרק חי להחלשת ממשלה ‪.476‬‬
‫תקציב‬
‫לא רלוונשי‪.‬‬
‫השפעת ההצעה על מצבת כח האדם‬
‫לא רלוונשי‪.‬‬
‫ ‪- 11‬‬‫החלטות קודמות של הממשלה בנושא‬
‫החלטת הממשלה מספר ‪ 476‬בנושא יימתווה להגדלת כמות הגז הטבעי המופקת משדה הגז‬
‫הטבעי ‪ II‬תמר ‪ II‬ופיתוח מהיר של שדות הגז הטבעי ‪ II‬לוויתו‬
‫נוספים‬
‫‪II‬‬
‫‪III‬‬
‫‪II‬כריש ‪ II‬ו"תניו ‪ II‬ושדות גז טבעי‬
‫מיום ‪ 16‬באוגוסט ‪. 2015‬‬
‫החלטת הממשלה מספר ‪ 442‬בנושא ‪ II‬אימוץ עיקרי המלצות הוועדה לבחינת מדיניות‬
‫הממשלה בנושא משק הגז הטבעי בישראל נדו ‪ II‬ח ועדת צמח(‬
‫‪II‬‬
‫מיום ‪ 23‬ביוני ‪. 2013‬‬
‫החלטת הקבינט המדיני‪-‬ביטחוני מספר ב‪ 6/‬מיום ‪ 25‬ביוני ‪. 2015‬‬
‫החלטת ממשלה מספר ‪ 142‬מיום ‪ 28‬ביוני ‪. 2015‬‬
‫העמדה המשפטית תובא במסגרת הערות היועץ המשפטי לממשלה לסדר היום של הממשלה‪.‬‬
‫י ‪ J‬באייר התשע ‪JJ‬ו‬
‫‪ 18‬במאי ‪2016‬‬
‫מיגש על ידי ראש הממשלה‬
‫ועל ידי שר התשתיות הלאומיות ‪ J‬האנרגיה והמים‬

Similar documents